ORDIN nr. 1.801 din 2 octombrie 1995 (*actualizat*)privind Nomenclatorul formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenţa, urmărirea, încasarea şi raportarea impozitelor, taxelor şi altor obligaţii, precum şi al celor care privesc activităţile de trezorerie, bugetară, de control şi de sancţionare a contravenţiilor la normele legale privind disciplina financiară(actualizat până la data de 18 august 2003*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 18 august 2003 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996; RECTIFICAREA nr. 320 din 16 februarie 1996; ORDINUL nr. 1.015 din 8 mai 1996; ORDINUL nr. 1.146 din 24 mai 1996; ORDINUL nr. 1.017 din 19 mai 1997; ORDINUL nr. 1.329 din 14 iulie 1997; ORDINUL nr. 1.017 din 19 mai 1997 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 112 bis din 12 martie 1998; ORDINUL nr. 516 din 10 martie 1998; ORDINUL nr. 815 din 14 aprilie 1998; ORDINUL nr. 2.206 din 27 noiembrie 1998; ORDINUL nr. 2.541 din 15 decembrie 1998; ORDINUL nr. 1.313 din 4 noiembrie 1999; ORDINUL nr. 1.542 din 14 decembrie 1999; ORDINUL nr. 1.370 din 17 octombrie 2000; ORDINUL nr. 1.253 din 12 iunie 2001; ORDINUL nr. 1.985 din 8 octombrie 2001; ORDINUL nr. 267 din 19 februarie 2002; ORDINUL nr. 1.212 din 17 septembrie 2002; ORDINUL nr. 1.745 din 17 decembrie 2002; ORDINUL nr. 203 din 17 februarie 2003; ORDINUL nr. 1.074 din 6 august 2003.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorMinistru de stat, ministrul finanţelor,în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, aprobată prin Legea nr. 52/1995,având în vedere atribuţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, republicată, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Nomenclatorul formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenţa, urmărirea, încasarea şi raportarea impozitelor, taxelor şi altor obligaţii, precum şi al celor care privesc activităţile de trezorerie, bugetară, de control şi de sancţionare a contravenţiilor la normele legale privind disciplina financiară, care se tipăresc prin Regia Autonomă "Imprimeria Naţională", varianta 1995A, potrivit anexei nr. 1a), care face parte integrantă din prezentul ordin.Modelul, caracteristicile, modul de tipărire, de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor cuprinse în nomenclatorul menţionat la alineatul precedent sunt prezentate în anexa nr. 1b)*), care face parte integrantă din prezentul ordin.Normele metodologice de tipărire, de stabilire a preţurilor şi a tarifelor, de adaptare şi de utilizare a formularelor specifice sunt prezentate în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului de stat, ministrului finanţelor, nr. 612 din 30 martie 1995 privind aprobarea modelelor formularelor tipizate, a caracteristicilor, precum şi a modului de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare a acestora.Pentru tipărirea formularelor "Factura fiscală" şi "Chitanţa fiscală" se vor aplica, până la data de 31 decembrie 1996, prevederile Circularei Ministerului Finanţelor nr. 12.127/1995.-----------Alin. al doilea al art. 2 a fost modificat de art. 3 din ORDINUL nr. 1.146 din 24 mai 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 14 august 1996.  +  Articolul 3Direcţia de proceduri şi metodologii fiscale, Direcţia generală de contabilitate publică şi trezorerie a statului, Direcţia generală a contabilităţii, Direcţia presei, relaţii cu publicul, protocol şi administrativ, Direcţia generală de reglementare şi administrare a monopolurilor, Direcţia generală organizare, resurse umane şi servicii generale, direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat, precum şi, după caz, direcţiile interesate din minister vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.-----------*) Anexa nr. 1b) se publică ulterior.p. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Nicolae Constantinescu,secretar de stat  +  Anexa 1a)NOMENCLATORULformularelor tipizate pentru stabilirea, evidenţa, urmărirea, încasareaşi raportarea impozitelor, taxelor şi altor obligaţii, precum şi alcelor care privesc activităţile de trezorerie, bugetare, de control şisancţionare a contravenţiilor la normele legale privinddisciplina financiară------------Poz. 72-78 din anexa 1a) au fost introduse de primul alin. al art. 1 din ORDINUL nr. 1.015 din 8 mai 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 30 mai 1996.Poz. 79-90 din anexa 1a) au fost introduse de art. 1 din ORDINUL nr. 1.017 din 19 mai 1997 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 1 iulie 1997.Poz. 79-90 din anexa 1a) au fost reintroduse de primul alineat al art. 1 din ORDINUL nr. 1.017 din 19 mai 1997 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 112 bis din 12 martie 1998.Poz. 91-93 din anexa 1a) au fost introduse de art. 2 din ORDINUL nr. 1.542 din 14 decembrie 1999 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 11 ianuarie 2000.Poz. 94 din anexa 1a) a fost introdusă de art. 2 din ORDINUL nr. 1.985 din 8 octombrie 2001 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 10 ianuarie 2002.Poz. 95 din anexa 1a) a fost introdusă de art. 1 din ORDINUL nr. 1.985 din 8 octombrie 2001 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 10 ianuarie 2002.Poz. 96 din anexa 1a) a fost introdusă de pct. 19 al art. 1 din ORDINUL nr. 203 din 17 februarie 2003 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 3 martie 2003.Poz. 97-108 din anexa 1a) au fost introduse de art. 2 din ORDINUL nr. 203 din 17 februarie 2003 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 3 martie 2003.Poz. 32 din anexa 1a) a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.074 din 6 august 2003 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 18 august 2003.Poz. 43 din anexa 1a) a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.074 din 6 august 2003 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 18 august 2003.------------Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:Anexa 1a) a fost modificată conform art. 1 din ORDINUL nr. 203 din 17 februarie 2003 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 3 martie 2003.  +  Anexa 1b)ANEXA 02/10/1995  +  Anexa 2NORME METODOLOGICEde tipărire, de stabilire a preţurilor şi tarifelor, de adaptare şi utilizare a formularelor specifice1. Tipărirea formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenta, urmărirea, încasarea şi raportarea impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii, precum şi a celor care privesc activitatea de trezorerie şi alte activităţi din minister, aprobate prin prezentul ordin, se executa respectând următorul circuit al documentelor:Direcţiile de specialitate din Ministerul Finanţelor, pe baza analizei comenzilor primite de la utilizatori, transmite necesarul de imprimate, cu toate caracteristicile tehnice şi termenele de execuţie, Direcţiei presa, relaţii cu publicul, protocol şi administrativ.Pe baza necesarului şi a termenelor de execuţie, Direcţia presa, relaţii cu publicul, protocol şi administrativ emite comenzi şi încheie, în condiţiile legii, contractul cu Regia Autonomă "Imprimeria Naţională".2. Recepţia formularelor tipizate se efectuează, din punct de vedere calitativ, de către un reprezentant al direcţiilor de specialitate din minister şi, din punct de vedere cantitativ, de către reprezentantul Direcţiei de presa, relaţii cu publicul, protocol şi administrativ. Recepţia se face în prezenta reprezentantului Regiei Autonome "Imprimeria Naţională", încheindu-se, potrivit legii, proces-verbal de recepţie.În cazul în care, la cererea Ministerului Finanţelor, transportul formularelor tipărite se efectuează de către Regia Autonomă "Imprimeria Naţională", recepţia cantitativă se va face la sediul direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti, de către un reprezentant al acestora, încheindu-se, potrivit legii, proces-verbal de recepţie.În situaţii speciale, stabilite de către direcţiile de specialitate de comun acord cu Direcţia generală organizare, resurse umane şi servicii generale şi Direcţia presa, relaţii cu publicul, protocol şi administrativ, recepţia cantitativă se poate face la sediul Regiei Autonome "Imprimeria Naţională", de către un delegat al direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti, încheindu-se, potrivit legii, proces-verbal de recepţie.3. Direcţia presa, relaţii cu publicul, protocol şi administrativ va urmări, totodată, modul de derulare a contractului, propunând măsurile ce se impun în cazul apariţiei unor situaţii deosebite.4. Pentru formularele tipizate, comandate de către utilizatorii din afară sistemului Ministerului Finanţelor, direcţiile de specialitate din minister împreună cu Direcţia generală organizare, resurse umane şi servicii generale vor stabili, pe baza de protocol încheiat cu Regia Autonomă "Imprimeria Naţională", procedura de tipărire, difuzare şi decontare, precum şi modul de evidenta a seriilor şi numerelor atribuite formularelor tipărite.5. Preţurile formularelor tipizate şi tarifele serviciilor aferente acestora se negociază între Regia Autonomă "Imprimeria Naţională" şi Direcţia generală de reglementare şi administrare a monopolurilor, sub supravegherea secretarului de stat care coordonează activitatea de preţuri.6. Modificarea formularelor existente şi introducerea în nomenclator a unor noi formulare sau variante ale acestora se fac prin ordin al ministrului de stat, ministrului finanţelor. Atunci când complexitatea unor formulare o impune, direcţiile de specialitate care au stabilit modelul formularelor pot elabora şi instrucţiuni de completare şi de utilizare, care urmează acelaşi regim de tipărire şi de difuzare cu cel al formularelor la care se referă.7. În cazul utilizării echipamentelor informatice pentru editarea şi completarea unor formulare, modelele formularelor respective pot fi adaptate în funcţie de necesităţile proprii de utilizare, în condiţiile respectării cel puţin a elementelor din modelul existent în nomenclatorul şi cu aprobarea direcţiilor de specialitate care elaborează formularul al cărui model urmează a fi modificat.8. Se menţin aprobările de modele de facturi acordate pe baza de ordin al ministrului de stat, ministrului finanţelor, cu condiţia respectării prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/1995 ai ale prezentului ordin în ce priveşte tipărirea.  +  Anexa 3NORME METODOLOGICEde tipărire, de stabilire a preţurilor şi atarifelor, de recepţie şi de contractare aformularelor administrative vamale pentrustabilirea, evidenţa, urmărirea, încasarea şiraportarea taxelor vamale şi a altor drepturicuvenite bugetului de statTipărirea formularelor administrative vamale pentru stabilirea, evidenţa, urmărirea, încasarea şi raportarea taxelor vamale şi a altor drepturi cuvenite bugetului de stat, din Direcţia generală a vămilor, aprobate prin prezentul ordin, se execută respectând următorul circuit al documentelor:Direcţia generală a vămilor transmite Regiei Autonome "Imprimeria Naţională" necesarul de imprimate, caracteristicile tehnice, tirajul, precum şi modul de evidenţă a seriilor şi numerelor atribuite formularelor administrative vamale, în baza analizei solicitărilor direcţiilor regionale vamale.În urma negocierii preţurilor formularelor tipizate vamale şi a tarifelor serviciilor aferente realizării acestora dintre Regia Autonomă "Imprimeria Naţională" şi Ministerul Finanţelor, prin Direcţia generală de reglementare şi administrare a monopolurilor, sub supravegherea secretarului de stat care coordonează activitatea de preţuri, aceasta din urmă transmite Direcţiei generale a vămilor preţurile aprobate ale tipizatelor, care vor sta la baza emiterii comenzilor şi încheierii contractelor cu Regia Autonomă "Imprimeria Naţională".Bunul de tipar pentru formularele tipizate vamale contractate va fi acordat de către direcţiile de specialitate din cadrul Direcţiei generale a vămilor la termenele şi în condiţiile stabilite în contractul încheiat, conform legii, între părţi.Recepţia formularelor tipizate vamale, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, se va efectua la depozitul Direcţiei generale a vămilor din Bucureşti, Calea Rahovei nr. 196, sectorul 5, prin participarea reprezentanţilor ambelor părţi, iar transportul acestora la locul de depozitare va fi efectuat de către Regia Autonomă "Imprimeria Naţională".Termenele de execuţie, modalitatea de plată, precum şi celelalte condiţii se vor stipula în contractul încheiat, în condiţiile legii, cu Regia Autonomă "Imprimeria Naţională".Direcţia economică şi investiţii - Serviciul analiză-prognoză şi achiziţii pentru activitatea vamală, din cadrul Direcţiei generale a vămilor, va urmări modul de derulare a contractului, propunând măsurile ce se impun în cazul apariţiei unor situaţii deosebite.-----------Anexa 3 a fost introdusă de art. 2 din ORDINUL nr. 1.015 din 8 mai 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 30 mai 1996 şi are conţinutul anexei 2 din acelaşi act normativ.------