LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 (*actualizată*)Legea audiovizualului(actualizată până la data de 7 iulie 2014*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------ATENŢIE: Prezentul act normativ va suferi modificări şi completări la data de:9 octombrie 2014 prin LEGEA nr. 103 din 8 iulie 2014.---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 7 iulie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002; LEGEA nr. 402 din 7 octombrie 2003; LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 9 februarie 2006; LEGEA nr. 197 din 22 mai 2006; LEGEA nr. 364 din 21 decembrie 2007; LEGEA nr. 116 din 19 mai 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008***); LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009; LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011; LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 10 aprilie 2013; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; LEGEA nr. 95 din 1 iulie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002, în tot cuprinsul Legii audiovizualului nr. 504/2002 denumirea <> se înlocuieşte cu denumirea <>"Conform alin. (4) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, în cuprinsul Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 19 alin. (1), art. 67 şi a art. 69 alin. (1), sintagma "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei" se înlocuieşte cu abrevierea "IGCTI".***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008, dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se adresează tuturor furnizorilor de servicii media audiovizuale, aflaţi sub jurisdicţia României, şi se aplică tuturor serviciilor media audiovizuale, astfel cum sunt ele definite la art. 49 şi 50 din Tratatul Uniunii Europene şi oferite publicului prin reţele de comunicaţii electronice, în sensul art. 2 lit. (a) din Directiva 2002/21/CE, în conformitate cu prevederile Directivei 89/552/CEE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 octombrie 1989 privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau norme administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale, cu modificările şi completările ulterioare.Conform pct. 61 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care completează ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008, cu art. I^1, în tot cuprinsul Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma reţele de telecomunicaţii se înlocuieşte cu sintagma reţele de comunicaţii electronice, iar denumirea Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii se înlocuieşte cu denumirea Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:1. serviciu media audiovizual - serviciul aflat sub responsabilitatea editorială a unui furnizor de servicii media, al cărui obiectiv principal este furnizarea de programe în scop informativ, de divertisment sau educativ pentru publicul larg, prin reţele de comunicaţii electronice. Un astfel de serviciu media audiovizual este fie un serviciu de programe de televiziune/radiodifuziune, astfel cum este definit la pct. 2, fie un serviciu media audiovizual la cerere, astfel cum este definit la pct. 3, şi/sau un serviciu media care constituie o comunicare comercială audiovizuală, astfel cum este definită la pct. 15;---------------Pct. 1 al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.2. serviciu de programe de televiziune/radiodifuziune - serviciu media audiovizual liniar prestat de un radiodifuzor, în care programele sunt difuzate în succesiune continuă, indiferent de modalitatea tehnică utilizată, având un conţinut şi un orar prestabilite, pentru vizionarea/audierea simultană de programe, pe baza unei grile de programe, sub o anumită denumire şi identificat printr-o siglă, în cazul televiziunii, sau printr-un semnal sonor, în cazul radiodifuziunii;3. serviciu media audiovizual la cerere - un serviciu media audiovizual neliniar, în care vizionarea de programe se face la cererea individuală a utilizatorului şi la momentul ales de acesta, prestat de un furnizor de servicii media pe baza unui catalog de programe selecţionate şi puse la dispoziţie de către furnizorul de servicii media;4. program - ansamblu de imagini în mişcare, cu sau fără sunet, care constituie un întreg identificabil prin titlu, conţinut, formă sau autor, în cadrul unei grile ori al unui catalog realizat de un furnizor de servicii media audiovizuale, având forma şi conţinutul serviciilor de televiziune sau fiind comparabil ca formă şi conţinut cu acestea;5. serviciu generalist de televiziune sau de radiodifuziune - serviciu care difuzează cumulat şi în proporţii echilibrate programe audiovizuale cu conţinut informativ, educativ şi de divertisment, în principalele domenii de interes şi care se adresează majorităţii publicului;5^1. servicii publice de televiziune şi de radiodifuziune - serviciile de programe de televiziune oferite de Societatea Română de Televiziune şi serviciile de programe de radiodifuziune oferite de Societatea Română de Radiodifuziune;---------------Pct. 5^1 al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008, cu pct. 5^1.6. serviciu comunitar de televiziune sau de radiodifuziune- serviciu care difuzează programe audiovizuale dedicate unui public aparţinând unei comunităţi specifice;7. serviciu tematic de televiziune sau de radiodifuziune - serviciu care difuzează programe audiovizuale dedicate preponderent unui anumit domeniu şi care se adresează unui segment al publicului;8. serviciu de teletext - totalitatea informaţiilor puse la dispoziţia publicului sub formă de text, codificate în interiorul semnalului de imagine, care pot fi accesate cu ajutorul unui decodor standard al receptorului TV în momentul, pe durata şi pentru conţinutul ales;9. serviciu de videotext - totalitatea mesajelor puse la dispoziţia publicului sub formă de text sau semne grafice, în cadrul unei grile ori al unui catalog, realizate de un furnizor de servicii media audiovizuale, având forma şi conţinutul serviciilor de televiziune sau fiind comparabil ca formă şi conţinut cu acestea;---------------Pct. 9 al art. 1 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.10. retransmisie - captarea şi transmiterea simultană a serviciilor media audiovizuale liniare, furnizate de radiodifuzori şi destinate recepţionării de către public, prin orice mijloace tehnice, în integralitatea lor şi fără nicio modificare a conţinutului;11. responsabilitate editorială - exercitarea unui control efectiv asupra selecţionării programelor şi asupra organizării acestora, fie într-o grilă cronologică, în cazul transmisiilor de televiziune, fie într-un catalog, în cazul serviciilor media audiovizuale la cerere. În sensul dispoziţiilor prezentei legi, responsabilitatea editorială nu implică, prin sine şi în mod necesar, un alt tip de răspundere juridică pentru conţinutul serviciilor furnizate;12. furnizor de servicii media - persoană fizică sau juridică având responsabilitate editorială pentru alegerea conţinutului audiovizual al serviciului media audiovizual şi care stabileşte modul de organizare a acestuia;13. radiodifuzor - furnizor de servicii media audiovizuale în domeniul serviciilor de programe de televiziune şi/sau de radiodifuziune;14. distribuitor de servicii - orice persoană care constituie şi pune la dispoziţia publicului o ofertă de servicii de programe prin retransmisie, pe bază de relaţii contractuale cu radiodifuzorii ori cu alţi distribuitori;15. comunicare comercială audiovizuală - mesaje sonore sau în imagini, cu sau fără sunet, care sunt destinate să promoveze, direct ori indirect, bunurile, serviciile sau imaginea unei persoane fizice ori juridice care desfăşoară o activitate economică. Mesajele respective însoţesc sau sunt incluse într-un program în schimbul unei plăţi ori contraprestaţii sau în scopul autopromovării. Formele de comunicaţii comerciale audiovizuale includ publicitatea radiodifuzată şi televizată, sponsorizarea, teleshoppingul, plasarea de produse şi alte forme de publicitate;16. comunicare audiovizuală cu conţinut comercial mascat - reprezentarea prin cuvinte sau imagini a bunurilor, serviciilor, numelui, mărcii ori activităţilor unui producător de bunuri sau furnizor de servicii în cadrul programelor, în cazul în care o astfel de reprezentare este destinată de către furnizorul de servicii media audiovizuale unor scopuri publicitare nedeclarate şi poate induce în eroare publicul cu privire la natura sa. Astfel de reprezentări sunt considerate intenţionate mai ales atunci când se fac în schimbul unei plăţi sau al unei contraprestaţii;17. publicitate televizată - orice formă de mesaj difuzat fie în schimbul unei plăţi, fie al unei contraprestaţii sau difuzat în scopuri de autopromovare, de către o persoană juridică publică sau privată ori de către o persoană fizică, în legătură cu o activitate comercială, ramură de activitate, meserie ori profesie, pentru a promova furnizarea de bunuri şi servicii, inclusiv bunuri imobiliare, drepturi şi obligaţii;---------------Pct. 17 al art. 1 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.18. publicitate subliminală - orice publicitate care utilizează stimuli prea slabi pentru a putea fi percepuţi în mod conştient, dar care poate influenţa comportamentul economic al publicului;19. sponsorizare - orice contribuţie a unei persoane juridice publice sau private ori a unei persoane fizice neangajate în activităţi de furnizare de servicii media audiovizuale sau în realizarea de opere audiovizuale, la finanţarea de programe media audiovizuale în vederea promovării numelui, mărcii, imaginii, activităţii ori produselor proprii;20. teleshopping - oferta directă transmisă publicului în vederea furnizării de bunuri sau servicii, inclusiv bunuri imobiliare, drepturi şi obligaţii, în schimbul unei plăţi;21. plasare de produse - orice formă de comunicare comercială audiovizuală constând în includerea unui produs, serviciu sau a mărcilor acestora ori în referirea la acestea, prin inserarea în cadrul unui program, în schimbul unei plăţi sau contraprestaţii;22. telepromovare - formă de publicitate realizată prin inserarea în programe a unor secvenţe dedicate promovării, de către prezentatorii programelor, a unuia sau a mai multor produse ori servicii, secvenţele fiind separate de celelalte părţi ale programului prin mijloace optice şi/sau acustice;23. publicitate interactivă - tehnică de difuzare a publicităţii televizate care permite telespectatorului să opteze pentru accesul la publicitate prin intermediul unui serviciu media audiovizual nelinear, la momentul, pe durata şi la conţinutul publicitar ales de acesta;24. publicitate prin ecran partajat - tehnică de difuzare a publicităţii televizate, inclusiv a autopromovării, sau a elementelor de identificare a sponsorului, care constă în difuzarea televizată simultană a conţinutului editorial şi a conţinutului publicitar sau a mesajului relativ la sponsor, acestea din urmă fiind demarcate prin mijloace optice şi/sau acustice, astfel încât natura lor să fie evidentă pentru public;25. publicitate virtuală - tehnică de difuzare a publicităţii televizate care constă în prelucrarea imaginii, în cazul difuzării de transmisii ale unor evenimente, prin înlocuirea imaginii panourilor publicitare expuse în incinta în care se desfăşoară respectivele evenimente cu mesaje publicitare introduse de radiodifuzor sau prin suprapunerea de noi imagini cu astfel de mesaje în orice zonă a imaginii transmise;26. sponsorizare virtuală - tehnică de difuzare a elementelor de identificare a sponsorului, care constă în prelucrarea imaginii, în cazul difuzării de transmisii ale unor evenimente, prin înlocuirea imaginii panourilor publicitare expuse în incinta în care se desfăşoară respectivele evenimente cu mesaje relative la sponsori, introduse de radiodifuzor sau prin suprapunerea de noi imagini cu astfel de mesaje în orice zonă a imaginii transmise;27. durată programată - interval de timp care însumează durata efectivă a programului sau a tranşei de program şi durata publicităţii televizate, difuzată, după caz, în interiorul acestora;28. drepturi de exclusivitate - drepturile obţinute de către un radiodifuzor, în temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment şi/sau de la proprietarul ori, după caz, administratorul locului unde se desfăşoară evenimentul, de la autori şi de la alţi deţinători de drepturi în cauză, în vederea difuzării televizate exclusive de către acest radiodifuzor, pe o zonă geografică determinată;29. eveniment de importanţă majoră - orice eveniment care poate prezenta interes pentru o parte importantă a publicului şi care este cuprins în lista aprobată prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Consiliului Naţional al Audiovizualului;30. licenţă audiovizuală - actul juridic emis în baza deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului, prin care se acordă unui radiodifuzor aflat în jurisdicţia României dreptul de a difuza, într-o zonă determinată, un anume serviciu de programe; în funcţie de modalitatea tehnică de transmisie, licenţa audiovizuală poate fi analogică sau digitală;31. licenţă de emisie - actul juridic prin care Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii acordă titularului de licenţă audiovizuală analogică dreptul de a utiliza, pentru o perioadă determinată, una sau mai multe frecvenţe radio, după caz, în conformitate cu licenţa audiovizuală analogică;---------------Pct. 31 al art. 1 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.31^1. sistem digital terestru - sistemul de radiodifuziune şi/sau televiziune în care semnalele sunt transmise de la staţiile de emisie către utilizatorii finali pe cale radio terestră sub formă de multiplex, în conformitate cu un standard de radiodifuziune/televiziune digitală audio/video;---------------Pct. 31^1 al art. 1 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.31^2. licenţă de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru - actul administrativ prin care se acordă unei persoane fizice sau juridice, autorizate în condiţiile legii de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii să furnizeze reţele de comunicaţii electronice şi servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, dreptul de a utiliza pe o perioadă determinată frecvenţele radio, în sistem digital terestru;---------------Pct. 31^2 al art. 1 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.32. autorizaţie de retransmisie - actul juridic emis în baza deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului, prin care se acordă dreptul de retransmisie pe teritoriul României a unui serviciu de programe care nu se încadrează în prevederile art. 75 alin. (1) şi (2);---------------Pct. 33 al art. 1 a fost abrogat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.34. multiplex digital terestru - grupul de servicii de programe de radiodifuziune şi televiziune, servicii multimedia suplimentare şi alte date asociate de identificare transmise de la staţiile de emisie către utilizatorii finali pe cale radio terestră, utilizând modulaţie digitală în limitele unui canal de televiziune standard/bloc de frecvenţă, având acoperire naţională, regională ori locală, după caz;---------------Pct. 34 al art. 1 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.35. operator de multiplex de radiodifuziune/televiziune - persoana fizică sau juridică, română ori străină, care deţine licenţă de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru şi care are dreptul de a opera o reţea/staţie de radiodifuziune sonoră sau de televiziune, în condiţiile legii, în scopul furnizării unuia sau mai multor grupuri de programe de radiodifuziune şi televiziune, de servicii multimedia suplimentare şi de date asociate de identificare, multiplexate;---------------Pct. 35 al art. 1 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.36. codare - procedeul de prezentare a informaţiei în format electronic, ce permite accesarea numai prin intermediul utilizării unui cod;---------------Pct. 36 al art. 1 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.37. criptare - modalitatea de modificare a unui flux de informaţii în format electronic după un algoritm prestabilit, în vederea protejării acestuia la transmisia prin medii nesigure, reconstituirea informaţiei iniţiale fiind posibilă doar prin folosirea unui algoritm de decriptare adecvat;---------------Pct. 37 al art. 1 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.38. sistem cu acces condiţionat - orice modalitate tehnică sau dispozitiv prin intermediul căruia accesul sub o formă inteligibilă la un serviciu protejat de difuzare a programelor de radio ori de televiziune se poate face în mod restricţionat, pe bază de abonament sau pe baza altei forme de autorizare individuală prealabilă. (2) În cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile prevăzute la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările şi completările ulterioare.------------Alin. (2) al art. 1 a fost introdus de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Articolul 1^1 (1) În sensul prezentei legi, prin opere europene se înţelege: a) opere provenind din statele membre ale Uniunii Europene; b) opere provenind din state europene terţe - părţi la Convenţia Europeană a Consiliului Europei privind televiziunea transfrontieră, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (3); c) opere coproduse în cadrul unor acorduri privind sectorul audiovizual încheiate între Comunitatea Europeană şi state terţe şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute în fiecare dintre acordurile respective. (2) Definiţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) sunt aplicabile numai în cazul operelor provenind din statele membre care nu fac obiectul unor măsuri discriminatorii în ţările terţe în cauză. (3) Operele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) sunt opere realizate în cea mai mare parte cu contribuţia unor autori şi personal, rezidenţi în unul sau mai multe dintre statele respective, cu condiţia ca acestea să îndeplinească una dintre următoarele cerinţe: a) sunt realizate de către unul ori mai mulţi producători stabiliţi în unul sau mai multe dintre statele respective; b) producţia acestor opere este supervizată şi controlată efectiv de către unul ori mai mulţi producători stabiliţi în unul sau mai multe dintre statele respective; c) contribuţia coproducătorilor din aceste state la totalul costurilor de coproducţie este preponderentă, iar coproducţia nu este controlată de unul sau mai mulţi producători stabiliţi în afara statelor respective. (4) Operele care nu sunt opere europene în sensul prevederilor alin. (1), dar care sunt realizate în cadrul unor tratate bilaterale de coproducţie încheiate între state membre şi ţări terţe, sunt considerate ca fiind opere europene, cu condiţia ca un procent majoritar din totalul costurilor de producţie să fie acoperit de către coproducătorii din Comunitatea Europeană şi ca producţia să nu fie controlată de unul sau mai mulţi producători stabiliţi în afara teritoriului statelor membre.------------Art. 1^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Articolul 2 (1) Dreptul de furnizare şi dreptul de retransmisie a oricărui serviciu media audiovizual ale unui furnizor de servicii media audiovizuale care se află sub jurisdicţia României sunt recunoscute şi garantate în condiţiile prezentei legi. (2) Se consideră furnizor de servicii media audiovizuale aflat sub jurisdicţia României: a) orice furnizor de servicii media audiovizuale stabilit în România în conformitate cu prevederile alin. (3); b) orice furnizor de servicii media audiovizuale care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (4). (3) În înţelesul prezentei legi, un furnizor de servicii media audiovizuale este considerat a fi stabilit în România dacă îndeplineşte una dintre următoarele condiţii: a) furnizorul de servicii media audiovizuale are sediul principal în România, iar deciziile editoriale asupra serviciilor media audiovizuale sunt luate în România; b) sediul principal al furnizorului de servicii media audiovizuale se află în România şi o parte majoritară a forţei de muncă implicate în activitatea de furnizare de servicii media audiovizuale lucrează în România; c) deciziile editoriale asupra serviciilor media audiovizuale se iau în România şi o parte majoritară a forţei de muncă implicate în activitatea de furnizare de servicii media audiovizuale lucrează în România; d) dacă personalul implicat în activitatea de furnizare de servicii media audiovizuale lucrează în România şi într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi, aplicând criteriile prevăzute la lit. b) şi c), nu se poate stabili dacă cea mai mare parte a personalului implicat în activitatea de furnizare de servicii media audiovizuale lucrează în România sau în acel stat membru al Uniunii Europene, furnizorul de servicii media audiovizuale este considerat ca având sediul în România dacă sediul său principal este în România; e) dacă cea mai mare parte a personalului implicat în activitatea de furnizare de servicii media audiovizuale nu lucrează nici în România şi nici într-un alt stat membru al Uniunii Europene, furnizorul de servicii media audiovizuale va fi considerat ca având sediul în România dacă şi-a început pentru prima oară activitatea în România şi menţine în prezent o legătură stabilă şi efectivă cu economia României. (4) Furnizorii de servicii media audiovizuale cărora nu li se aplică niciunul dintre criteriile prevăzute la alin. (3) sunt consideraţi a fi în jurisdicţia României dacă se află în una dintre situaţiile următoare: a) utilizează o staţie de emisie de la sol spre o capacitate de satelit aparţinând României; b) deşi nu utilizează o staţie de emisie de la sol spre o capacitate satelitară aparţinând României, utilizează o capacitate de satelit aparţinând României. c) utilizează o staţie de emisie pe unde scurte pentru transmisia de programe spre alte ţări.------------Litera c) a alin. (4) al art. 2 a fost introdusă de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. (5) Dacă în stabilirea jurisdicţiei aplicabile criteriile prevăzute la alin. (3) şi (4) nu sunt relevante, atunci radiodifuzorul va fi considerat în afara jurisdicţiei României.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Articolul 3 (1) Prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului. (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor. (3) Răspunderea pentru conţinutul serviciilor de programe difuzate, inclusiv al comunicărilor comerciale audiovizuale, revine, în condiţiile legii, furnizorului de servicii media audiovizuale.------------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Articolul 4Prezenta lege recunoaşte şi garantează dreptul oricărei persoane de a recepţiona liber serviciile media audiovizuale oferite publicului de către furnizorii de servicii media audiovizuale aflaţi sub jurisdicţia României şi a statelor membre ale Uniunii Europene.------------Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Articolul 5 (1) Libertatea de furnizare pe teritoriul României a serviciilor media audiovizuale ale furnizorilor de servicii media audiovizuale aflaţi sub jurisdicţia statelor membre ale Uniunii Europene este recunoscută şi garantată prin prezenta lege. (2) Opţiunea oricărei persoane cu privire la programele şi serviciile oferite de furnizorii de servicii media audiovizuale sau de distribuitorii de servicii este secretă şi nu poate fi comunicată unui terţ decât cu acordul persoanei respective.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Articolul 6 (1) Cenzura de orice fel asupra comunicării audiovizuale este interzisă. (2) Independenţa editorială a furnizorilor de servicii media audiovizuale este recunoscută şi garantată de prezenta lege. (3) Sunt interzise ingerinţe de orice fel în conţinutul, forma sau modalităţile de prezentare a elementelor serviciilor media audiovizuale, din partea autorităţilor publice sau a oricăror persoane fizice sau juridice, române ori străine. (4) Nu constituie ingerinţe deciziile şi instrucţiunile având caracter normativ, emise de Consiliul Naţional al Audiovizualului în aplicarea prezentei legi şi cu respectarea dispoziţiilor legale, precum şi a normelor privind drepturile omului, prevăzute în convenţiile şi tratatele ratificate de România. (5) Nu constituie ingerinţe prevederile cuprinse în codurile de conduită profesională pe care jurnaliştii şi furnizorii de servicii media audiovizuale le adoptă şi pe care le aplică în cadrul mecanismelor şi structurilor de autoreglementare a activităţii lor, dacă nu contravin dispoziţiilor legale în vigoare.------------Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Articolul 7 (1) Caracterul confidenţial al surselor de informare utilizate în conceperea sau elaborarea de ştiri, de emisiuni sau de alte elemente ale serviciilor de programe este garantat de prezenta lege. (2) Orice jurnalist sau realizator de programe este liber să nu dezvăluie date de natura să identifice sursa informaţiilor obţinute în legătura directa cu activitatea sa profesională. (3) Se considera date de natura sa identifice o sursa următoarele: a) numele şi datele personale, precum şi vocea sau imaginea unei surse; b) circumstanţele concrete ale obţinerii informaţiilor de către jurnalist; c) partea nepublicată a informaţiei furnizate de sursa jurnalistului; d) datele cu caracter personal ale jurnalistului sau radiodifuzorului, legate de activitatea pentru obţinerea informaţiilor difuzate. (4) Confidenţialitatea surselor de informare obliga, în schimb, la asumarea răspunderii pentru corectitudinea informaţiilor furnizate. (5) Persoanele care, prin efectul relaţiilor lor profesionale cu jurnaliştii, iau cunoştinţa de informaţii de natura sa identifice o sursa prin colectarea, tratarea editorială sau publicarea acestor informaţii, beneficiază de aceeaşi protecţie ca jurnaliştii. (6) Dezvăluirea unei surse de informare poate fi dispusă de instanţele judecătoreşti numai dacă aceasta este necesară pentru apărarea siguranţei naţionale sau a ordinii publice, precum şi în măsura în care aceasta dezvăluire este necesară pentru soluţionarea cauzei aflate în faţa instanţei judecătoreşti, atunci când: a) nu exista sau au fost epuizate măsuri alternative la divulgare cu efect similar; b) interesul legitim al divulgării depăşeşte interesul legitim al nedivulgării.  +  Articolul 8 (1) Autorităţile publice abilitate asigura, la cerere: a) protecţia jurnaliştilor în cazul în care aceştia sunt supuşi unor presiuni sau ameninţări de natura să împiedice ori să restrângă în mod efectiv libera exercitare a profesiei lor; b) protecţia sediilor şi a localurilor radiodifuzorilor, în cazul în care acestea sunt supuse unor ameninţări de natura să împiedice sau să afecteze libera desfăşurare a activităţii lor. (2) Protecţia jurnaliştilor şi a sediilor sau a localurilor radiodifuzorilor, în condiţiile alin. (1), nu trebuie să devină pretext pentru a împiedica sau a restrânge libera exercitare a profesiunii ori a activităţii acestora.  +  Articolul 9Desfăşurarea de percheziţii în sediile sau localurile radiodifuzorilor nu trebuie să prejudicieze libera exprimare a jurnaliştilor şi nici nu poate suspenda difuzarea programelor.  +  Capitolul II Consiliul Naţional al Audiovizualului  +  Articolul 10 (1) Consiliul Naţional al Audiovizualului, denumit în continuare Consiliul, este autoritate publică autonomă sub control parlamentar şi garantul interesului public în domeniul comunicării audiovizuale. (2) Consiliul este autoritate unică de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor prezentei legi. (3) În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul are obligaţia să asigure: a) respectarea exprimării pluraliste de idei şi de opinii în cadrul conţinutului serviciilor media audiovizuale transmise de furnizorii de servicii media audiovizuale aflaţi sub jurisdicţia României; b) pluralismul surselor de informare a publicului; c) încurajarea liberei concurenţe; d) un raport echilibrat între serviciile de programe cu acoperire naţională şi serviciile locale, regionale ori tematice; e) protejarea demnităţii umane, a dreptului la propria imagine şi protejarea minorilor; f) protejarea culturii şi a limbii române, a culturii şi limbilor minorităţilor naţionale; g) transparenţa organizării, funcţionării şi finanţării mijloacelor de comunicare în masă din sectorul audiovizual;------------Lit. g) a alin. (3) al art. 10 a fost modificată de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. h) transparenţa activităţii proprii; i) creşterea nivelului de sensibilizare a opiniei publice în legătură cu utilizarea serviciilor media audiovizuale, prin dezvoltarea şi promovarea educaţiei pentru media la nivelul tuturor categoriilor sociale;------------Lit. i) a alin. (3) al art. 10 a fost modificată de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. j) încurajarea coreglementării şi autoreglementării în domeniul audiovizual; k) încurajarea furnizorilor de servicii media audiovizuale în vederea asigurării de condiţii ca serviciile furnizate să devină accesibile persoanelor cu deficienţe de văz sau de auz; l) monitorizarea serviciilor de programe şi a serviciilor media audiovizuale, inclusiv a celor la cerere, în vederea respectării de către acestea a prevederilor legale în materie.------------Lit. l) a alin. (3) al art. 10 a fost modificată de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. (4) Consiliul îşi exercită dreptul de control asupra conţinutului programelor oferite de furnizorii de servicii media audiovizuale numai după comunicarea publică a acestor programe. (5) Controlul exercitat de Consiliu asupra conţinutului serviciilor de programe oferite de furnizorii de servicii media audiovizuale şi asupra ofertei de servicii de programe asigurate de distribuitorii de servicii se realizează periodic şi ori de câte ori Consiliul consideră că este necesar sau primeşte o plângere cu privire la nerespectarea de către un furnizor a prevederilor legale, a normelor de reglementare în domeniu ori a obligaţiilor înscrise în licenţa audiovizuală.------------Alin. (5) al art. 10 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. (6) Consiliul este obligat să sesizeze autorităţile competente cu privire la apariţia sau existenţa unor practici restrictive de concurenţă, a abuzului de poziţie dominantă sau a concentrărilor economice, precum şi cu privire la orice alte încălcări ale prevederilor legale care nu intră în competenţa sa.------------Art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Articolul 11 (1) Consiliul este compus din 11 membri şi este numit de Parlament, la propunerea: a) Senatului: 3 membri; b) Camerei Deputaţilor: 3 membri; c) Preşedintelui României: 2 membri; d) Guvernului: 3 membri. (2) Propunerile nominalizează candidatul pentru postul de titular, precum şi candidatul pentru postul de supleant şi se înaintează birourilor permanente ale celor doua Camere, în termen de 15 zile de la data declanşării procedurii de numire. (3) Birourile permanente ale celor doua Camere înaintează propunerile comisiilor permanente de specialitate, în vederea audierii candidaţilor în şedinţa comuna. (4) În urma audierii comisiile permanente de specialitate întocmesc un aviz comun pe care îl prezintă în şedinţa comuna a Camerei Deputaţilor şi Senatului. (5) Candidaturile se aproba cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor prezenţi, în condiţiile întrunirii cvorumului celor doua Camere;-------------Alin. (5) al art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 402 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 10 octombrie 2003. (6) Membrii Consiliului sunt garanţi ai interesului public şi nu reprezintă autoritatea care i-a propus. (7) Durata mandatului membrilor Consiliului este de 6 ani, iar numirea acestora se face eşalonat, în funcţie de expirarea mandatului*).-------------Alin. (7) al art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 402 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 10 octombrie 2003. (8) În cazul în care un loc în Consiliu devine vacant înaintea expirării mandatului, acesta va fi ocupat de supleant până la expirarea mandatului iniţial de 6 ani*).-------------Alin. (8) al art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 402 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 10 octombrie 2003.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din LEGEA nr. 402 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 10 octombrie 2003, prevederile alin. (7) şi (8) ale art. 11 şi ale alin. (1) şi (3) ale art. 14, astfel cum au fost modificate prin prezenta lege, se aplica şi membrilor în exerciţiu ai Consiliului, durata mandatelor acestora fiind calculată începând cu data la care au fost numiţi de Parlament.  +  Articolul 12 (1) Membrii Consiliului au funcţie de demnitate publică asimilată funcţiei de secretar de stat. (2) Calitatea de membru al Consiliului este incompatibilă cu funcţiile publice sau private, cu excepţia celor didactice, dacă nu dau naştere unor conflicte de interese. (3) În timpul exercitării mandatului membrii Consiliului nu pot face parte din partide sau din alte structuri politice. (4) Membrii Consiliului nu au dreptul să deţină acţiuni sau părţi sociale, direct sau indirect, la societăţi comerciale cu activităţi în domenii în care ei s-ar afla în conflict de interese cu calitatea de membru al Consiliului. (5) Membrii Consiliului care, în momentul numirii, se afla în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2)-(4) au la dispoziţie un termen de cel mult 3 luni pentru renunţarea la calitatea sau la acţiunile respective, perioada în care nu au drept de vot în cadrul Consiliului. (6) În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol persoana în cauza este demisă de drept, locul sau devenind vacant, urmând să fie ocupat de supleant, la propunerea comisiilor permanente de specialitate ale Parlamentului.  +  Articolul 13 (1) Membrii Consiliului pot fi demişi, la propunerea comisiilor de specialitate ale Parlamentului, în următoarele situaţii: a) în cazul incapacităţii de a-şi exercita funcţia pentru o perioada mai mare de 6 luni; b) în cazul unei condamnări penale aplicate printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitiva. (2) În scopul aplicării prevederilor alin. (1) Consiliul sesizează Parlamentul.  +  Articolul 14 (1) Consiliul este condus de un preşedinte, asimilat funcţiei de ministru, numit prin votul Parlamentului, dintre membrii Consiliului, la propunerea acestora. Mandatul este de 6 ani*).-------------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 402 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 10 octombrie 2003. (2) În absenta preşedintelui conducerea Consiliului este asigurată de vicepreşedinte. (3) Vicepreşedintele este ales prin vot secret de către Consiliu, în prezenta a cel puţin 9 membri ai acestuia, pentru un mandat de 6 ani*).-------------Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 402 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 10 octombrie 2003. (4) Dacă funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte devine vacanta, se procedează la alegerea, în condiţiile alin. (1) şi (3), a unui preşedinte, respectiv vicepreşedinte.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din LEGEA nr. 402 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 10 octombrie 2003, prevederile alin. (7) şi (8) ale art. 11 şi ale alin. (1) şi (3) ale art. 14, astfel cum au fost modificate prin prezenta lege, se aplica şi membrilor în exerciţiu ai Consiliului, durata mandatelor acestora fiind calculată începând cu data la care au fost numiţi de Parlament.  +  Articolul 15 (1) În îndeplinirea funcţiilor şi a atribuţiilor ce îi revin potrivit prezentei legi, Consiliul emite decizii, instrucţiuni şi recomandări, în prezenta a cel puţin 8 membri şi cu votul a cel puţin 6 membri. (2) Şedinţele Consiliului sunt publice, cu excepţia cazului în care se propune preşedintele şi se alege vicepreşedintele, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) şi (3). (3) Votul este totdeauna deschis, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) şi (3). (4) Exprimarea fiecărui vot deschis este însoţită de motivarea acestuia. (5) Deciziile Consiliului având caracter normativ, inclusiv motivarea acestora, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------------Alin. (5) al art. 15 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 402 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 10 octombrie 2003. (6) Deciziile Consiliului, altele decât cele precizate la alin. (5), inclusiv motivarea acestora, precum şi instrucţiunile şi recomandările emise de Consiliu se fac publice.-------------Alin. (6) al art. 15 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 402 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 10 octombrie 2003. (7) Actele având caracter normativ emise de Consiliu pot fi contestate la instanţa de contencios administrativ de către orice persoana care se considera prejudiciată de acestea.-------------Alin. (7) al art. 15 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 402 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 10 octombrie 2003. (8) Deciziile având caracter individual se comunica celor interesaţi şi intra în vigoare de la data comunicării, dacă nu se prevede altfel.-------------Alin. (8) al art. 15 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 402 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 10 octombrie 2003.  +  Articolul 16 (1) Activitatea Consiliului este finanţată de la bugetul de stat.------------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. (2) Preşedintele Consiliului este ordonator principal de credite.  +  Articolul 17 (1) Consiliul este autorizat: a) să stabilească condiţiile, criteriile şi procedura pentru acordarea licenţelor audiovizuale analogice şi digitale;------------Lit. a) a alin. (1) al art. 17 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. b) să stabilească procedura de acordare a autorizaţiei de retransmisie; c) să elibereze licenţe audiovizuale analogice şi digitale şi autorizaţii de retransmisie pentru exploatarea serviciilor de programe de radiodifuziune şi televiziune şi să emită decizii de autorizare audiovizuală;------------Lit. c) a alin. (1) al art. 17 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. d) să emită, în aplicarea dispoziţiilor prezentei legi, decizii cu caracter de norme de reglementare în vederea realizării atribuţiilor sale prevăzute expres în prezenta lege şi, cu precădere, cu privire la:1. asigurarea informării corecte a opiniei publice;2. urmărirea exprimării corecte în limba română şi în limbile minorităţilor naţionale;3. asigurarea echidistanţei şi a pluralismului opiniilor;------------Pct. 3 al literei d) a alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.4. transmiterea informaţiilor şi a comunicatelor oficiale ale autorităţilor publice cu privire la calamităţi naturale, starea de necesitate sau de urgenţă, starea de asediu ori de conflict armat;5. protecţia minorilor;6. apărarea demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine;7. politici nediscriminatorii cu privire la rasă, sex, naţionalitate, religie, convingeri politice şi orientări sexuale;8. exercitarea dreptului la replică, rectificare şi alte măsuri echivalente;9. comunicări comerciale audiovizuale, inclusiv publicitate, plasare de produse, publicitate electorală şi teleshopping;10. sponsorizare;11. normele şi regulile de reflectare a desfăşurării campaniilor electorale şi a celor pentru referendum, în serviciile de programe audiovizuale, în cadrul şi pentru punerea în aplicare a legislaţiei electorale;------------Pct. 11 al literei d) a alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.12. responsabilităţile culturale ale furnizorilor de servicii media audiovizuale.------------Lit. d) a alin. (1) al art. 17 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. e) să elaboreze instrucţiuni şi să emită recomandări pentru desfăşurarea activităţilor în domeniul comunicării audiovizuale. (2) Consiliul este consultat în procesul de definire a poziţiei României şi poate participa, prin reprezentanţi, la negocierile internaţionale cu privire la domeniul audiovizual. (3) Consiliul este consultat cu privire la toate proiectele de acte normative prin care se reglementează activităţi din domeniul audiovizual ori în legătură cu acesta.------------Alin. (3) al art. 17 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. (4) Consiliul este autorizat să solicite şi să primească de la furnizorii şi distribuitorii de servicii de programe audiovizuale orice date, informaţii şi documente care privesc îndeplinirea atribuţiilor sale, având obligaţia să păstreze confidenţialitatea datelor care nu au caracter public.------------Alin. (4) al art. 17 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Articolul 18 (1) Consiliul îşi elaborează propriul regulament de organizare şi funcţionare, care se aproba cu votul majorităţii membrilor săi. (2) În vederea exercitării atribuţiilor Consiliul îşi constituie o structura funcţională proprie, inclusiv structuri teritoriale de control şi monitorizare, care sunt prevăzute în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare. (3) Personalul de specialitate al Consiliului este alcătuit din funcţionari publici şi personal încadrat cu contract individual de muncă, salarizaţi potrivit prevederilor art. 98. (4) Funcţionarii publici din cadrul Consiliului nu pot fi membri în consiliile de administraţie ori în organele de conducere ale furnizorilor şi distribuitorilor de servicii de programe audiovizuale şi nici nu pot să exercite funcţii sau să deţină acţiuni ori părţi sociale într-o societate comercială titulară a unei licenţe audiovizuale.------------Alin. (4) al art. 18 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. (5) În scopul aplicării dispoziţiilor alin. (4), funcţionarii publici din cadrul Consiliului vor depune la preşedintele Consiliului o declaraţie de conformare pe propria răspundere.  +  Articolul 19Abrogat.-----------Art. 19 a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011.  +  Articolul 20 (1) Activitatea Consiliului este analizata de către Parlament, prin dezbaterea raportului anual, care se prezintă pentru anul anterior, şi ori de câte ori comisiile de specialitate ale Parlamentului solicita preşedintelui Consiliului rapoarte specifice. (2) Raportul anual de activitate a Consiliului se depune la comisiile de specialitate ale Parlamentului, până la data de 15 aprilie. (3) În situaţia în care comisiile de specialitate resping raportul anual al Consiliului, acesta este obligat ca în termen de 30 de zile să prezinte comisiilor reunite un program de măsuri concrete pentru remedierea lipsurilor semnalate, program ce va fi depus spre dezbatere şi aprobare comisiilor de specialitate ale Parlamentului. (4) Raportul comisiilor de specialitate asupra raportului anual de activitate a Consiliului şi, după caz, programul de măsuri se supun dezbaterii în plenul Camerelor reunite ale Parlamentului, în prezenta membrilor Consiliului. (5) Membrii Consiliului au obligaţia să îşi însuşească concluziile rezultate în urma dezbaterilor şi să îşi asume răspunderea pentru îndeplinirea programului de măsuri stabilit prin hotărâre a Parlamentului. (6) Raportul comisiilor de specialitate se referă la legalitatea activităţilor Consiliului, precum şi la corectitudinea şi transparenta operaţiunilor financiare. (7) În îndeplinirea misiunii sale de garant al interesului public Consiliul are obligaţia de a publica rapoarte periodice privind modul în care îşi exercita atribuţiile.  +  Capitolul III Conţinutul comunicării audiovizuale  +  Articolul 21 (1) Evenimentele de importanta majoră pot fi difuzate în exclusivitate numai dacă difuzarea nu privează o parte importanta a publicului din România de posibilitatea de a le urmări în direct sau în transmisie decalată în cadrul unui serviciu de programe cu acces liber. (2) Lista evenimentelor considerate de importanta majoră se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Consiliului, şi va fi comunicată Comisiei Europene; modificările ulterioare urmează aceeaşi procedura. În perioada de preaderare la Uniunea Europeană lista îşi va produce efectele după publicarea hotărârii Guvernului în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Prin hotărârea Guvernului menţionată la alin. (2) se precizează procentul din populaţie care reprezintă o parte importanta a publicului; prin aceeaşi hotărâre se stabileşte pentru fiecare eveniment de importanta majoră dacă difuzarea în direct a acestuia se va face în tot sau în parte, ori dacă, acolo unde interesul public o cere, difuzarea decalată a acestuia se va face în tot sau în parte. (4) Exercitarea de către radiodifuzorii aflaţi în jurisdicţia României a drepturilor exclusive de difuzare a unor evenimente declarate de un stat membru al Uniunii Europene ca fiind de importanta majoră şi care sunt cuprinse în lista publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu poate priva o parte importanta a publicului din respectivul stat de posibilitatea de a urmări acele evenimente, în direct sau decalat, conform prevederilor stabilite de acel stat membru.  +  Articolul 22 (1) De la data aderării orice radiodifuzor aflat în jurisdicţia României va rezerva operelor europene o proporţie majoritară din timpul sau de difuzare, cu excepţia timpului consacrat informaţiilor, manifestărilor sportive, jocurilor, publicităţii, precum şi serviciilor de teletext şi teleshopping. (2) Până la data aderării va fi rezervată o proporţie semnificativă operelor audiovizuale româneşti. Aceasta proporţie, având în vedere responsabilităţile informaţionale, educaţionale, culturale şi de divertisment ale radiodifuzorului faţă de publicul sau, va fi realizată progresiv, pe baza unor criterii corespunzătoare. (3) Consiliul va urmări aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2). (4) Mecanismele complete ale măsurilor de implementare vor fi stabilite de Consiliu.  +  Articolul 23 (1) Serviciile media audiovizuale la cerere promovează, dacă este posibil şi cu mijloace corespunzătoare, producţia de opere europene şi accesul la acestea. O astfel de promovare poate consta, printre altele, în contribuţia financiară a acestor servicii la producţia şi achiziţionarea de drepturi asupra operelor europene sau în procentul şi/sau ponderea deţinute de operele europene în cadrul catalogului de programe oferite. (2) Guvernul, prin intermediul Consiliului, prezintă rapoarte Comisiei, până cel mai târziu la 19 decembrie 2011 şi, ulterior, la fiecare 4 ani, asupra punerii în aplicare a prevederilor alin. (1).------------Art. 23 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Articolul 24 (1) Orice radiodifuzor aflat sub jurisdicţia României va rezerva operelor europene create de producători independenţi faţă de acei radiodifuzori cel puţin 10% din timpul sau de difuzare, cu excepţia timpului consacrat informaţiilor, manifestărilor sportive, jocurilor, publicităţii, precum şi serviciilor de teletext şi teleshopping, sau cel puţin 10% din bugetul sau de programe. (2) În operele europene create de producători independenţi va fi inclusă o proporţie corespunzătoare de opere recente, respectiv de opere difuzate în următorii 5 ani după producerea lor. (3) Un producător este independent faţă de un anumit radiodifuzor dacă activitatea sa de realizare a unor producţii audiovizuale este susţinută financiar într-o proporţie mai mica de 25% din aceleaşi surse cu serviciul de programe în cadrul căruia se difuzează producţia sa şi dacă deţine mai puţin de 25% din capitalul societăţii care finanţează serviciul de programe în cauza.  +  Articolul 25Prevederile art. 22 şi 24 nu se aplică serviciilor de programe destinate unei audienţe locale, asigurate de radiodifuzori care nu fac parte dintr-o reţea naţională.------------Art. 25 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Articolul 26Difuzarea unei opere cinematografice se poate face numai în perioadele anume prevăzute în contractele încheiate cu deţinătorii drepturilor de autor.  +  Articolul 26^1 (1) Pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial. (2) În aplicarea corectă a prevederilor alin. (1), Consiliul emite norme cu caracter obligatoriu, controlează respectarea prevederilor legale şi ale normelor emise şi sancţionează încălcarea acestora.------------Art. 26^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Capitolul III^1Comunicări comerciale audiovizuale------------Cap. III^1 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Articolul 27 (1) Publicitatea televizată şi teleshoppingul trebuie să fie uşor de identificat şi trebuie să fie separate de conţinutul editorial. Fără a aduce atingere utilizării de noi tehnici publicitare, se asigură o separare prin mijloace optice şi/sau acustice şi/sau spaţiale între publicitatea televizată, teleshopping şi, respectiv, celelalte părţi ale programelor.------------Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. (2) Spoturile publicitare şi de teleshopping izolate, altele decât cele difuzate în cadrul transmisiilor sportive, constituie o excepţie şi pot fi difuzate numai în cazuri stabilite ca atare de Consiliu.------------Art. 27 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Articolul 28 (1) Inserarea spoturilor publicitare, inclusiv a celor autopromoţionale sau de teleshopping, se poate face numai între programe. Dacă se respecta condiţiile prevăzute la alin. (4)-(7), spoturile de publicitate sau de teleshopping pot fi inserate şi în timpul unui program, astfel încât: a) integritatea şi valoarea programului respectiv să nu fie prejudiciate, ţinându-se seama de pauzele fireşti ale acestuia şi de durata şi natura lui; b) drepturile de autor să nu fie prejudiciate. (2) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot insera spoturi publicitare, inclusiv autopromoţionale sau de teleshopping, numai între programe. (3) În cadrul programelor alcătuite din părţi autonome sau în cadrul difuzării unor competiţii sportive ori a altor evenimente sau emisiuni structurate similar, care conţin pauze, spoturile de publicitate şi teleshopping pot fi introduse doar între părţi sau în pauze. (4) Difuzarea programelor de ştiri şi a operelor audiovizuale, cum sunt filmele cinematografice sau filmele realizate pentru televiziune, cu excepţia serialelor, foiletoanelor şi a documentarelor, poate fi întreruptă de publicitate televizată şi/sau de spoturi de teleshopping o singură dată în timpul unei durate programate de cel puţin 30 de minute.------------Alin. (4) al art. 28 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. (5) Difuzarea programelor pentru copii poate fi întreruptă de publicitate televizată şi/sau de teleshopping o singură dată în timpul unei durate programate de 30 de minute, cu condiţia ca aceasta să fie de minimum 30 de minute.------------Alin. (5) al art. 28 a fost modificat de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. (6) Este interzisă inserarea de publicitate sau teleshopping în cadrul difuzării oficierii unui serviciu religios.------------Alin. (7) al art. 28 a fost abrogat de pct. 16 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Articolul 29 (1) Comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii: a) să poată fi uşor identificate ca atare, comunicările audiovizuale cu conţinut comercial mascat fiind interzise; b) să nu facă uz de tehnici subliminale; c) să nu prejudicieze demnitatea umană; d) să nu includă nicio formă de discriminare pe motiv de rasă, etnie, naţionalitate, religie, credinţă, handicap, vârstă, sex sau orientare sexuală; e) să nu aducă ofensă convingerilor religioase sau politice ale telespectatorilor şi radioascultătorilor; f) să nu stimuleze comportamente dăunătoare sănătăţii sau siguranţei populaţiei; g) să nu stimuleze comportamente dăunătoare mediului; h) să nu stimuleze comportamente indecente sau imorale; i) să nu promoveze, direct sau indirect, practici oculte. (2) Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să nu provoace nicio daună morală, fizică sau mentală minorilor şi, în special: a) să nu instige în mod direct minorii să cumpere un produs sau serviciu, prin exploatarea lipsei de experienţă ori a credulităţii acestora; b) să nu încurajeze în mod direct minorii să îşi convingă părinţii sau pe alte persoane să cumpere bunurile ori serviciile care fac obiectul publicităţii; c) să nu exploateze încrederea specială pe care minorii o au în părinţi, profesori sau alte persoane; d) să nu prezinte în mod nejustificat minori în situaţii periculoase. (3) Comunicările comerciale audiovizuale cu conţinut comercial mascat sunt interzise. (4) Comunicările comerciale audiovizuale pentru băuturi alcoolice nu pot încuraja consumul excesiv al băuturilor respective şi nu pot viza în mod special minorii. (5) Orice formă de comunicare comercială audiovizuală pentru ţigări şi alte produse pe bază de tutun este interzisă. (6) Comunicările comerciale audiovizuale destinate produselor şi tratamentelor medicale disponibile numai pe bază de prescripţie medicală sunt interzise. (7) Comunicările comerciale audiovizuale care aduc atingere intereselor legale ale consumatorilor sunt interzise. (8) Furnizorii de servicii media audiovizuale sunt încurajaţi să dezvolte coduri de conduită privind comunicările comerciale audiovizuale inadecvate, cu precădere privind pe cele care însoţesc programele pentru copii sau sunt incluse în acestea, referitoare în special la mâncăruri şi băuturi ce conţin substanţe cu efect nutriţional sau fiziologic cu conţinut bogat în grăsimi, acizi graşi, sare şi zahăr, nerecomandate într-un regim alimentar echilibrat."------------Art. 29 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Articolul 29^1 (1) Orice achiziţionare de spaţiu publicitar televizat nu poate fi făcută de un intermediar decât în numele şi pe seama beneficiarului final al publicităţii televizate. (2) Orice oferte de preţ pentru achiziţionarea publicităţii televizate, prezentate de intermediarii prevăzuţi la alin. (1) beneficiarilor finali ai publicităţii televizate, vor fi în mod obligatoriu confirmate în prealabil în scris cu radiodifuzorul. În scopul obţinerii acestei confirmări, intermediarii vor prezenta radiodifuzorilor mandatele scrise acordate de beneficiarii finali ai publicităţii televizate pentru care solicită ofertele de preţ. (3) Obiectul achiziţionării prevăzute la alin. (1) va fi plătit direct de către beneficiarul final al publicităţii televizate radiodifuzorului, în baza facturii ce va fi emisă de radiodifuzor către beneficiarul final al publicităţii televizate. Orice rabat sau avantaj tarifar, indiferent de natura acestuia, acordat de către radiodifuzor, trebuie să figureze pe factura emisă beneficiarului final al publicităţii televizate. (4) Intermediarii prevăzuţi la alin. (1) nu pot să primească altă plată sau contraprestaţie decât cea care le este plătită de către beneficiarul final al publicităţii televizate în vederea remunerării serviciilor prestate şi nici vreun avantaj material, indiferent de natura acestuia, din partea radiodifuzorului. (5) Orice act juridic încheiat cu încălcarea dispoziţiilor prezentului articol este nul.------------Art. 29^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 12 aprilie 2013.------------Art. 30 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Articolul 31 (1) Plasarea de produse este interzisă. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), plasarea de produse este permisă*): a) în opere cinematografice, filme şi seriale realizate pentru prezentarea în cadrul unor servicii media audiovizuale, programe de sport şi de divertisment; b) în cazul în care nu se efectuează o plată, ci doar se furnizează anumite bunuri sau servicii cu titlu gratuit, cum ar fi producţia de elemente de recuzită ori premii, în vederea includerii acestora în program. (3) Excepţia prevăzută la alin. (2) lit. a) nu se aplică în cazul programelor pentru copii*). (4) Programele care conţin plasare de produse trebuie să îndeplinească cumulativ cel puţin următoarele condiţii:------------Partea introductivă a alin. (4) al art. 31 a fost modificată de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. a) conţinutul şi, în cazul serviciilor de programe de televiziune, intervalul orar afectat acestora să nu fie în nicio situaţie influenţat într-un mod care să afecteze responsabilitatea şi independenţa editorială a furnizorului de servicii media audiovizuale;------------Litera a) a alin. (4) al art. 31 a fost modificată de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. b) să nu încurajeze în mod direct cumpărarea sau închirierea de produse ori servicii, mai ales prin menţiuni exprese cu caracter promoţional la produsele sau serviciile respective; c) să nu scoată în evidenţă în mod exagerat produsele în cauză*). (5) Programele în care sunt inserate plasări de produse trebuie să cuprindă informaţii clare privind existenţa acestora, fiind identificate corespunzător atât la început, cât şi la sfârşit, precum şi la reluarea după o pauză publicitară, astfel încât să se evite orice confuzie din partea telespectatorului*). (6) Cerinţele prevăzute la alin. (5) nu se aplică acelor programe care nu au fost nici produse, nici comandate de către furnizorul de servicii media audiovizuale sau de către o societate afiliată acestuia. (7) Se interzic plasarea de ţigări ori alte produse din tutun sau de produse ale unor operatori economici al căror obiect principal de activitate îl constituie fabricarea ori vânzarea unor astfel de produse, precum şi plasarea de produse sau tratamente medicale disponibile numai pe bază de prescripţie medicală.------------Art. 31 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform alin. (1) al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008, astfel cum a fost modificat de pct. 62 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, dispoziţiile alin. (1)-(5) ale art. 31 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, sunt aplicabile numai programelor produse după 19 decembrie 2009.  +  Articolul 32Publicitatea şi teleshopping-ul pentru băuturi alcoolice trebuie să respecte următoarele condiţii: a) să nu fie adresate minorilor sau să nu prezinte minori consumând băuturi alcoolice; b) să nu stabilească o legătura între consumul de alcool şi îmbunătăţirea calităţilor fizice, psihice sau a abilităţii în conducerea de vehicule; c) să nu sugereze că prin consumul de alcool se pot obţine performanţe sociale sau sexuale; d) să nu sugereze că alcoolul are calităţi terapeutice sau că acesta este stimulent, sedativ sau mijloc de rezolvare a problemelor personale; e) să nu încurajeze consumul exagerat de alcool şi să nu pună într-o lumina negativă consumul moderat sau abţinerea de la consumul de băuturi alcoolice; f) să nu prezinte drept o calitate conţinutul ridicat în alcool al băuturilor.------------Art. 33 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Articolul 34 (1) Programele sponsorizate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) conţinutul şi programarea acestora nu trebuie în nicio circumstanţă să fie influenţate de sponsor, astfel încât să nu fie afectate independenţa editorială şi responsabilitatea furnizorului de servicii media în raport cu programele respective; b) să fie menţionată existenţa unui acord de sponsorizare, semnalată prin denumirea, marca şi/sau produsele/serviciile sponsorului, prezentate în mod adecvat la începutul, în cuprinsul şi/sau la sfârşitul acestora; c) să nu încurajeze în mod direct achiziţionarea sau închirierea produselor ori a serviciilor sponsorului sau ale unui terţ, în particular prin referiri promoţionale speciale la aceste produse ori servicii.------------Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. (2) Nici un program nu poate fi sponsorizat de către persoane fizice sau juridice a căror activitate principala este fabricarea sau comercializarea ţigărilor ori a altor produse din tutun. (3) Sponsorizarea serviciilor sau a programelor media audiovizuale de persoane fizice sau juridice ale căror activităţi includ fabricarea sau comercializarea produselor şi a tratamentelor medicale se poate face prin promovarea numelui, a siglei şi/sau a oricărui alt element distinctiv al sponsorului sau ale anumitor produse ori servicii medicale ale acestuia, cu excepţia numelui sau a imaginii produselor medicamentoase ori ale tratamentelor medicale care sunt disponibile numai pe bază de prescripţie medicală.------------Alin. (3) al art. 34 a fost modificat de pct. 18 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008, cu pct. 22^1. (4) Se interzice sponsorizarea unui serviciu de programe în integralitatea sa, precum şi a programelor de ştiri, de analize şi dezbatere pe teme politice şi/sau economice de actualitate.------------Alin. (4) al art. 34 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Articolul 35 (1) Proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute; în cazul televiziunii publice durata acestora nu poate depăşi 8 minute din timpul oricărei ore date. (2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul anunţurilor radiodifuzorului în legătură cu propriile sale programe şi cu produsele auxiliare derivate direct din acestea, al anunţurilor de sponsorizare şi al plasărilor de produse.------------Art. 35 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Articolul 36 (1) Ferestrele dedicate transmisiei teleshoppingului de către un serviciu de programe care nu este dedicat exclusiv teleshoppingului trebuie să aibă o durată neîntreruptă de minimum 15 minute. (2) Acestea trebuie să fie clar delimitate şi identificate prin semnale optice şi acustice corespunzătoare.------------Alin. (2) al art. 36 a fost modificat de pct. 19 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. (3) Teleshoppingul nu trebuie să incite minorii să solicite cumpărarea sau închirierea de bunuri ori servicii.------------Alin. (3) al art. 36 a fost modificat de pct. 19 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. (4) Se interzic teleshoppingul pentru produsele medicamentoase care intră sub incidenţa autorizaţiei de punere pe piaţă, prevăzută la titlul XVII, cap. III, secţiunea 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi teleshoppingul tratamentelor medicale.------------Art. 36 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Articolul 37 (1) Dispoziţiile prezentei legi se vor aplica în mod corespunzător serviciilor de programe dedicate exclusiv publicităţii şi teleshoppingului, precum şi serviciilor de programe dedicate exclusiv autopromovării. (2) În cazul serviciilor de programe prevăzute la alin. (1), dispoziţiile art. 22-24 privind promovarea operelor europene şi a operelor producătorilor independenţi, precum şi cele ale art. 28 şi 35 nu se aplică.------------Alin. (2) al art. 37 a fost modificat de pct. 20 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.------------Art. 37 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Articolul 38Consiliul este autorizat să stabilească alte condiţii decât cele prevăzute la art. 28 alin. (4) - (7) şi art. 35 cu privire la serviciile de programe de televiziune destinate exclusiv teritoriului naţional şi care nu pot fi recepţionate, direct sau indirect, de către publicul din unul ori mai multe alte state membre ale Uniunii Europene.------------Art. 38 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Capitolul III^2Protecţia minorilor------------Cap. III^2 a fost introdus de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Articolul 39 (1) Este interzisă difuzarea, în cadrul serviciilor de programe de televiziune şi de radiodifuziune, de programe care pot afecta grav dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor, în special programele care conţin pornografie sau violenţă nejustificată. (2) Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.------------Alin. (2) al art. 39 a fost modificat de pct. 21 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. (3) Difuzarea într-o formă necodată sau fără alte măsuri tehnice de restricţionare a accesului a programelor prevăzute la alin. (2) se poate face numai după prezentarea unei atenţionări acustice sau grafice, pe toată durata programului asigurându-se prezenţa unui simbol vizual de avertizare.------------Alin. (3) al art. 39 a fost modificat de pct. 21 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.------------Art. 39 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Articolul 39^1În cadrul serviciilor media audiovizuale la cerere, programele care ar putea afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor pot fi puse la dispoziţie numai dacă se asigură măsuri de restricţionare a accesului, astfel ca minorii să nu poată vedea ori auzi, în mod normal, programele respective.------------Art. 39^1 a fost introdus de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Capitolul III^3Dreptul la replică------------Cap. III^3 a fost introdus de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Articolul 40Este interzisă difuzarea de programe care conţin orice forma de incitare la ura pe considerente de rasa, religie, naţionalitate, sex sau orientare sexuală.  +  Articolul 41 (1) Orice persoană fizică sau juridică, indiferent de naţionalitate, ale carei drepturi sau interese legitime, în special reputaţia şi imaginea publică, au fost lezate prin prezentarea de fapte inexacte în cadrul unui program, beneficiază de dreptul la replica sau la rectificare. (2) Consiliul va adopta procedura necesară exercitării efective a dreptului la replica sau la rectificare, precum şi orice alte măsuri necesare, inclusiv sancţiuni, în vederea garantării dreptului la replica sau la rectificare într-o limita rezonabilă de timp de la primirea cererii solicitantului. (3) Difuzarea rectificării sau acordarea dreptului la replica nu exclude dreptul persoanei lezate să se adreseze instanţelor judecătoreşti.------------Art. 42 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Capitolul IV Regimul juridic al proprietăţii în domeniul audiovizualului  +  Articolul 43 (1) Radiodifuzorii sunt persoane juridice de drept public sau privat, fundaţii ori asociaţii fără scop patrimonial, precum şi persoane fizice autorizate conform legii.------------Alin. (1) al art. 43 a fost modificat de pct. 22 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.------------Alin. (2) al art. 43 a fost abrogat de pct. 23 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. (3) Radiodifuzorii de drept privat, care sunt persoane juridice, se constituie şi funcţionează sub forma societăţilor comerciale. (4) Dreptul de proprietate asupra acţiunilor sau a părţilor sociale se poate transfera în conformitate cu prevederile prezentei legi şi cu condiţia să nu aducă atingere drepturilor şi obligaţiilor prevăzute în licenţa sau licenţele deţinute de societatea comercială respectiva. (5) Orice persoană fizică sau juridică ce deţine sau dobândeşte o cota egala sau mai mare de 10% din capitalul ori drepturile de vot ale unei societăţi comerciale titulare de licenţa audiovizuală ori de licenţa de emisie sau ale unei societăţi care controlează o societate titulara a unei astfel de licenţe are obligaţia de a notifica aceasta situaţie Consiliului, în termen de o luna de la data la care a ajuns la aceasta cota. (6) Acţiunile reprezentând capitalul social al societăţilor comerciale pe acţiuni nu pot fi decât nominative. (7) Este interzisă utilizarea numelui unei alte persoane, în orice mod, de către o societate comercială care solicita acordarea unei licenţe audiovizuale ori de emisie sau a oricărei alte autorizaţii privind un serviciu de comunicare audiovizuală ori care controlează o societate titulara a unei astfel de licenţe ori autorizaţii, în scopul eludării prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 44 (1) Pentru a proteja pluralismul de opinii şi diversitatea culturală, concentrarea proprietăţii şi extinderea cotei de audienţă în domeniul audiovizualului sunt limitate la dimensiuni care să asigure eficienţa economică, dar care să nu genereze apariţia de poziţii preponderente în formarea opiniei publice.------------Alin. (1) al art. 44 a fost modificat de pct. 24 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. (2) În înţelesul prezentei legi şi pentru determinarea cotei de audienţă a serviciilor de programe, se consideră că: a) piaţa serviciilor de programe de televiziune cu acoperire naţională cuprinde toate serviciile de programe difuzate la nivel naţional de radiodifuzorii aflaţi în jurisdicţia României, inclusiv serviciile publice de programe de televiziune; b) piaţa serviciilor de programe de radiodifuziune cu acoperire naţională cuprinde toate serviciile de programe difuzate la nivel naţional de radiodifuzorii aflaţi în jurisdicţia României, inclusiv serviciile publice de programe de radiodifuziune; c) piaţa serviciilor de programe de televiziune şi/sau de radiodifuziune la nivel regional şi local cuprinde toate serviciile de programe difuzate în zona respectivă; d) servicii de programe cu pondere semnificativă în formarea opiniei publice sunt serviciile de programe generaliste, de ştiri, de analize şi dezbatere pe teme politice şi/sau economice de actualitate; e) piaţa semnificativă cuprinde totalitatea serviciilor de radiodifuziune, respectiv de televiziune, prevăzute la lit. d), difuzate într-o anumită arie geografică; f) cota de audienţă sau market share reprezintă cota de piaţă atribuită unui anumit serviciu de programe, determinată în condiţiile prevăzute la art. 45. (3) În procedura de evaluare a poziţiei preponderente în formarea opiniei publice, unei persoane fizice sau juridice i se ia în considerare acele servicii de programe din categoria celor definite la alin. (2) lit. d) pe care aceasta fie le furnizează în calitate de titular de licenţă audiovizuală, fie la care aceasta deţine, direct sau indirect, o cotă mai mare de 20% din capitalul ori drepturile de vot ale unei societăţi titulare de licenţă audiovizuală.------------Alin. (3) al art. 44 a fost modificat de pct. 24 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. (4) În procedura de evaluare a poziţiei preponderente în formarea opiniei publice se vor cuantifica şi influenţele determinate de legăturile de familie personale care se vor lua în considerare potrivit legislaţiei existente în domeniul comercial şi economico-financiar. (5) În sensul prezentei legi, prin familie se înţelege soţ, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv. (6) Se consideră că o persoană fizică sau juridică deţine o poziţie preponderentă în formarea opiniei publice în cazul în care cota de audienţă ponderată a serviciilor de programe ce îi sunt atribuite depăşeşte 30% din piaţa semnificativă. (7) Determinarea cotei de audienţă a fiecărui serviciu de programe naţional, regional şi local se face anual, prin media cotei de audienţă înregistrate în cursul anului respectiv, pe toată durata de difuzare. (8) Cota de audienţă ponderată a serviciilor de programe atribuite unei persoane fizice sau juridice reprezintă suma cotelor de audienţă ale fiecăruia dintre serviciile de programe prevăzute la alin. (3), ponderate cu cota de capital ori a dreptului de vot deţinută de respectiva persoană. (9) Consiliul iniţiază procedura de evaluare a poziţiei preponderente în formarea opiniei publice a unei persoane fizice sau juridice în cazul existenţei unor indicii temeinice privind atingerea limitei prevăzute la alin. (6). (10) În condiţiile în care Consiliul Concurenţei identifică prin decizie o practică anticoncurenţială (înţelegere sau abuz de poziţie dominantă), respectiv autorizează o concentrare economică în domeniul serviciilor media audiovizuale, Consiliul procedează potrivit prevederilor alin. (9)*). (11) La solicitarea Consiliului, institutul desemnat potrivit dispoziţiilor art. 45 are obligaţia să efectueze măsurători ad-hoc impuse prin procedura de evaluare a poziţiei preponderente în formarea opiniei publice. Serviciile de programe care nu sunt incluse în sistemele de măsurare a audienţei, dar care trebuie incluse în evaluare, se supun unor măsurători ad-hoc pentru o perioadă de 3 luni; în situaţia confirmării depăşirii cotei de audienţă admise se aplică prevederile art. 46. (12) În sensul prezentei legi: a) licenţa audiovizuală naţională dă dreptul la o difuzare a aceluiaşi program într-o zonă geografică ce cuprinde o audienţă potenţială de peste 60% în cazul radiodifuziunii, respectiv 70% în cazul televiziunii, din populaţia recenzată a ţării; b) licenţa audiovizuală regională dă dreptul la o difuzare a aceluiaşi program pe teritoriul unuia sau al mai multor judeţe, fără a realiza însă acoperirile prevăzute la lit. a); c) licenţa audiovizuală locală este licenţa a cărei zonă de acoperire este mai mică decât cea prevăzută pentru o licenţă audiovizuală regională, servind o singură comunitate locală; d) licenţele audiovizuale acordate pentru municipiul Bucureşti şi care nu fac parte din reţele naţionale sau regionale de radiodifuziune şi de televiziune sunt considerate licenţe locale. (13) Cazurile prevăzute la alin. (12) lit. a) şi b) care nu sunt efectul unei atribuiri iniţiale de licenţe naţionale/regionale, ci rezultă prin cumul de licenţe locale, se constată că atare de către Consiliu din proprie iniţiativă sau la solicitarea expresă a radiodifuzorului titular al licenţelor, cu modificarea corespunzătoare a datelor licenţei.------------Art. 44 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform alin. (6) al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008 numărul de licenţe audiovizuale digitale şi tipul acestora, în sensul prevăzut la art. 44 alin. (10), se stabilesc prin lege după aprobarea strategiei prevăzute la alin. (3) şi definitivarea planului naţional al frecvenţelor radioelectrice.  +  Articolul 45 (1) Măsurarea audientelor şi a cotelor de piaţa va fi realizată în conformitate cu standardele şi uzanţele internaţionale de instituţii specializate desemnate prin licitaţie. (2) Licitaţia va fi organizată de către o comisie formată din 5 reprezentanţi ai radiodifuzorilor, 5 reprezentanţi ai agenţilor de publicitate şi 5 reprezentanţi ai Consiliului. (3) Prima licitaţie se va organiza în cel mult un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, iar următoarele se vor organiza din 4 în 4 ani. (4) Consiliul va beneficia în mod gratuit de rezultatele măsurătorilor.  +  Articolul 46 (1) În situaţia în care se constată că o persoană fizică sau juridică deţine o poziţie preponderentă în formarea opiniei publice depăşind cota de audienţă admisă la art. 44 alin. (6), Consiliul adresează radiodifuzorilor cu pondere majoră în formarea acesteia o somaţie vizând încadrarea în cota de audienţă admisă şi termenul în care aceasta trebuie realizată. (2) La expirarea termenului din somaţie se va realiza o nouă evaluare, iar în situaţia în care depăşirea cotei de audienţă persistă, Consiliul dispune măsuri concrete privind diminuarea unora dintre cotele de participaţie ori a numărului de licenţe deţinute, la alegerea persoanei fizice sau juridice în cauză, într-un termen de 3 luni. (3) Dacă şi după expirarea acestui termen poziţia preponderentă se menţine, pentru licenţa în care persoana fizică sau juridică în cauză deţine cota de participaţie cea mai mare, se consideră că sunt îndeplinite condiţiile pentru aplicarea prevederilor art. 57 alin. (1) lit. c). (4) Radiodifuzorii au obligaţia să coopereze la determinarea cotei de audienţă prin comunicarea tuturor informaţiilor solicitate de Consiliu. Refuzul comunicării datelor solicitate sau prezentarea unor date false conduce la aplicarea prevederilor art. 57 alin. (1) lit. c).------------Art. 46 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Articolul 47 (1) Prin derogare de la prevederile art. 43 se pot acorda licenţe audiovizuale autorităţilor publice locale, cu condiţia: a) să nu existe nici o alta licenţa audiovizuală pentru un serviciu de programe local; b) să ofere exclusiv servicii de informare privind comunitatea respectiva. (2) În cazul acordării unei alte licenţe audiovizuale licenţa acordată în condiţiile alin. (1) se retrage de drept.  +  Articolul 48Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a asigura accesul simplu, direct şi permanent al publicului la cel puţin următoarele categorii de informaţii: a) denumirea, statutul juridic şi sediul social; b) numele reprezentantului legal şi structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi juridică, asociat sau acţionar care deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale unei societăţi titulare de licenţă audiovizuală; c) numele persoanelor responsabile de conducerea societăţii comerciale şi ale celor care îşi asumă, în principal, responsabilitatea editorială; d) coordonatele furnizorului de servicii mass-media, inclusiv adresa de poştă electronică sau a site-ului internet la care acesta poate fi contactat rapid, direct şi efectiv; e) lista publicaţiilor editate de persoana juridică respectivă şi lista celorlalte servicii de programe pe care le asigură;------------Lit. f) a art. 48 a fost abrogată de pct. 25 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. g) organismele de reglementare sau de supraveghere competente.------------Art. 48 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Articolul 49Funcţionarea furnizorilor de servicii media audiovizuale este supusă regulilor de transparenţă, potrivit cărora persoanele care exploatează un serviciu media audiovizual sunt obligate să aducă la cunoştinţă Consiliului următoarele: a) schimbările intervenite în cursul exploatării serviciului în ceea ce priveşte categoriile de date menţionate la art. 48, în maximum 30 de zile de la producerea acestora; b) alte categorii de date privind funcţionarea serviciului, după intrarea acestuia în activitate.------------Art. 49 a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Capitolul V Licenţe şi autorizaţii  +  Articolul 50 (1) Furnizarea unui serviciu de programe în sistem analogic de un radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei audiovizuale analogice şi, după caz, a licenţei de emisie. (2) Furnizarea unui serviciu de programe în sistem digital terestru prin intermediul unui operator de multiplex de radiodifuziune/televiziune aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru, în beneficiul titularilor licenţelor audiovizuale digitale.------------Art. 50 a fost modificat de pct. 26 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Articolul 51 (1) Procedura şi condiţiile de eliberare şi modificare a licenţei audiovizuale se stabilesc prin decizie a Consiliului. Solicitanţii au obligaţia să depună declaraţii notariale, emise la momentul solicitării licenţei audiovizuale, prin care societatea comercială care solicită acordarea licenţei, precum şi fiecare asociat sau acţionar care deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei societăţi titulare de licenţă audiovizuală declară pe propria răspundere dacă este investitor sau acţionar direct ori indirect la alte societăţi comerciale de comunicaţie audiovizuală, cu precizarea procentului deţinut din capitalul social al acestora, precum şi să depună certificate fiscale din care să rezulte că, la data solicitării licenţei audiovizuale, societatea care solicită acordarea licenţei nu înregistrează obligaţii restante la bugetul de stat. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) se poate acorda sau modifica licenţa în cazul în care societatea înregistrează obligaţii restante la bugetul de stat, dar beneficiază de înlesniri sau reeşalonări la plata acestora. În această situaţie, societatea este obligată să depună dovada acordării acestor facilităţi.------------Art. 51 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 12 aprilie 2013.  +  Articolul 52*) (1) Licenţa audiovizuală analogică sau digitală se eliberează fie în baza unui concurs, în cazul unui serviciu de programe difuzat pe cale radioelectrică terestră, fie în baza unei decizii a Consiliului, în cazul unui serviciu de programe difuzat prin orice tip de reţele de comunicaţii electronice. (2) Consiliul va elabora reglementări speciale, cu respectarea prevederilor din strategia de tranziţie de la analogic la digital, cuprinzând criteriile şi modalităţile conform cărora, prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru serviciile de programe de televiziune difuzate pe cale radioelectrică terestră, licenţa audiovizuală digitală se eliberează în baza unei decizii pentru radiodifuzorii care: a) deţin o licenţă audiovizuală analogică al cărei termen de valabilitate nu s-a împlinit şi optează şi pentru difuzarea serviciului de programe într-un multiplex digital terestru;------------Lit. a) a alin. (2) al art. 52 a fost modificată de pct. 27 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. b) urmează să înceteze transmisia analogică sau a căror transmisie analogică nu va mai fi protejată, în condiţiile măsurilor impuse prin prezenta lege şi prin strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional.------------Litera b) a alin. (2) al art. 52 a fost modificată de pct. 27 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. (3) La acordarea licenţelor audiovizuale digitale se conferă radiodifuzorilor posibilitatea de a opta pentru multiplexul în cadrul căruia vor fi incluse serviciile sale de programe de televiziune/radiodifuziune.------------Alin. (3) al art. 52 a fost modificat de pct. 28 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. (4) Licenţele audiovizuale analogice sau digitale pentru serviciile publice de radiodifuziune şi de televiziune se eliberează fără concurs. (5) Difuzarea pe cale radio terestră a serviciilor publice de radiodifuziune şi de televiziune în sistem analogic se realizează de un operator de reţele de comunicaţii electronice, pe baza licenţei de emisie acordate acestuia de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.------------Alin. (5) al art. 52 a fost modificat de pct. 28 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.(5^1) Termenul de valabilitate a licenţei de emisie acordate pentru difuzarea pe cale radio terestră a serviciilor publice de radiodifuziune şi de televiziune în sistem analogic în condiţiile alin. (5) va fi reînnoit, temporar, până la data stabilită pentru încetarea emisiilor în sistem analogic determinată prin Strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional.------------Alin. (5^1) al art. 52 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011. (6) Furnizarea pe cale radio terestră a serviciilor publice de radiodifuziune şi de televiziune în sistem digital terestru se realizează de un furnizor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, pe baza licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru acordate acestuia de către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, în condiţiile prevăzute la art. 59 alin. (4)-(7).------------Alin. (6) al art. 52 a fost introdus de pct. 29 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.------------Art. 52 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Alin. (2)-(7) ale art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008 prevăd:"(2) Licenţele audiovizuale analogice de televiziune existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pot fi prelungite până la data încetării obligatorii a emisiei analogice. (3) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei va elabora, în colaborare cu Ministerul Culturii şi Cultelor, Consiliul Naţional al Audiovizualului şi Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii, strategia de tranziţie de la analogic la digital, strategie care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (4) În perioada de tranziţie de la emisia analogică la cea digitală, Consiliul Naţional al Audiovizualului va putea să acorde, în situaţii justificate şi pentru perioade limitate, licenţe audiovizuale digitale pentru proiecte-pilot. (5) În procesul de elaborare şi implementare a strategiei de tranziţie de la analogic la digital vor fi adoptate acele soluţii tehnice care asigură cea mai eficientă utilizare a spectrului de frecvenţe radioelectrice terestre. (6) Numărul de licenţe audiovizuale digitale şi tipul acestora, în sensul prevăzut la art. 44 alin. (10), se stabilesc prin lege după aprobarea strategiei prevăzute la alin. (3) şi definitivarea planului naţional al frecvenţelor radioelectrice. (7) În vederea aplicării prevederilor art. 10 alin. (3) lit. i) şi l), Consiliului Naţional al Audiovizualului i se vor aloca suplimentar resursele bugetare necesare pentru asigurarea personalului, a formării profesionale a acestuia şi pentru achiziţionarea dotărilor tehnice corespunzătoare."------------Art. 53 a fost abrogat de pct. 30 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008, cu pct. 39^1.  +  Articolul 54 (1) Licenţa audiovizuală analogică sau digitală cuprinde: a) numărul licenţei; b) datele de identificare a titularului acesteia, precum şi structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi juridică, asociat sau acţionar care deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale unei societăţi titulare de licenţă audiovizuală; c) tipul serviciului de programe; d) denumirea şi elementele de identificare ale serviciului de programe; e) formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor; f) zona de difuzare; g) perioada de valabilitate;------------Lit. h) a alin. (1) al art. 54 a fost abrogată de pct. 31 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 40 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. i) mijlocul de telecomunicaţii folosit pentru difuzare şi deţinătorul acestuia; j) frecvenţa/frecvenţele sau canalul/canalele asignate, în cazul licenţei audiovizuale analogice;------------Lit. j) a alin. (1) al art. 54 a fost modificată de pct. 32 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 40 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. k) multiplexul digital în care se încadrează licenţa audiovizuală digitală.------------Lit. k) a alin. (1) al art. 54 a fost modificată de pct. 32 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 40 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).------------Alin. (2) al art. 54 a fost modificat de pct. 32 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 40 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.------------Art. 54 a fost modificat de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Articolul 55 (1) Licenţa audiovizuală analogică sau digitală se acordă pentru o perioadă de 9 ani, atât în domeniul radiodifuziunii sonore, cât şi în cel al televiziunii.------------Alin. (1) al art. 55 a fost modificat de pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. (2) Termenul curge: a) de la data obţinerii autorizaţiei tehnice de funcţionare, în cazul difuzării pe cale radioelectrica terestra; b) de la data obţinerii deciziei de autorizare audiovizuală, în cazul difuzării prin orice alte mijloace de telecomunicaţii. (3) Licenţa audiovizuală analogică sau digitală poate fi prelungită din 9 în 9 ani, la cerere, în condiţiile stabilite de Consiliu.------------Alin. (3) al art. 55 a fost modificat de pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Articolul 56 (1) Licenţa audiovizuală analogică sau digitală poate fi cedată către un terţ numai cu acordul Consiliului, nu mai devreme de un an de la data intrării în difuzare, cu asumarea de către noul titular a tuturor obligaţiilor decurgând din licenţă şi cu prezentarea certificatelor fiscale din care să rezulte că la data solicitării acordului Consiliului pentru cedarea licenţei nici societatea titulară cedentă a licenţei şi nici societatea cesionară nu înregistrează obligaţii restante la bugetul de stat.------------Alin. (1) al art. 56 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 12 aprilie 2013. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) licenţele acordate instituţiilor de învăţământ, cultelor şi autorităţilor administraţiei publice. (3) Decizia Consiliului va fi emisă în termen de 30 de zile de la data solicitării.  +  Articolul 57 (1) Licenţa audiovizuală analogică se retrage de Consiliu în următoarele situaţii:------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 57 a fost modificată de pct. 34 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008, cu pct. 42^1. a) titularul nu începe difuzarea serviciului de programe, în condiţiile stabilite prin licenţă, în termen de 12 luni de la obţinerea licenţei audiovizuale; Consiliul poate acorda două prelungiri succesive de câte 6 luni în situaţii justificate;------------Lit. a) a alin. (1) al art. 57 a fost modificată de pct. 43 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. b) titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenţa audiovizuală mai mult de 90 de zile, pentru motive de natură tehnică, şi mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive imputabile titularului;------------Lit. b) a alin. (1) al art. 57 a fost modificată de pct. 35 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 43 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. c) ca urmare a încălcării normelor privind regimul proprietăţii în audiovizual, prevăzute la art. 46, şi a nerespectării dispoziţiilor art. 56;------------Litera c) a alin. (1) al art. 57 a fost modificată de pct. 43 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.c^1) ca urmare a încălcării prevederilor alin. (8) şi (9) ale art. 44 şi ale art. 56;-------------Lit. c^1) a alin. (1) al art. 57 a fost introdusă de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 402 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 10 octombrie 2003. d) titularul nu depune la Consiliu, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia; e) la cererea titularului. (2) Licenţa audiovizuală pentru difuzarea serviciului de programe pe cale radioelectrica terestra se retrage şi în următoarele situaţii: a) titularul nu obţine, din motive care îi sunt imputabile, decizia de autorizare audiovizuală, în termen de 60 de zile de la data obţinerii autorizaţiei tehnice de funcţionare; b) ca urmare a retragerii licenţei de emisie.  +  Articolul 57^1Licenţa audiovizuală digitală se retrage de Consiliu în următoarele situaţii: a) titularul nu furnizează serviciul de programe către operatorul de multiplex; b) titularul încetează să furnizeze serviciul de programe către operatorul de multiplex; c) pentru încălcarea dispoziţiilor art. 57 alin. (1) lit. b), c), c^1), d) şi e).------------Art. 57^1 a fost introdus de pct. 36 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008, cu pct. 43^1.  +  Articolul 58 (1) Difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală. (2) Decizia de autorizare audiovizuală se acordă de Consiliu, în termen de 30 de zile de la data obţinerii de către titularul de licenţă audiovizuală a documentului de autorizare corespunzător, emis de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.-------------Alin. (2) al art. 58 a fost modificat de pct. 61 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care completează ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008, cu art. I^1, prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii" cu sintagma "Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii".  +  Articolul 59 (1) În cazul în care difuzarea unui serviciu de programe implică utilizarea unei frecvenţe radio terestre pentru emisie analogică, aceasta se face în baza licenţei audiovizuale analogice, precum şi a licenţei de emisie, care se acordă, în condiţiile legii, de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii titularului de licenţă audiovizuală.------------Alin. (1) al art. 59 a fost modificat de pct. 37 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 45 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. (2) În cazul în care difuzarea unui serviciu de programe implică utilizarea unei frecvenţe radio terestre pentru transmisie digitală, aceasta se face pe baza licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru şi numai în beneficiul titularilor licenţelor audiovizuale digitale.------------Alin. (2) al art. 59 a fost modificat de pct. 37 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 45 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. (3) Sunt interzise operarea şi exploatarea licenţelor audiovizuale de către alte persoane decât deţinătorii de drept ai acestora. (4) Licenţele de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru se acordă de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii unor operatori de multiplex de radiodifuziune/televiziune, pe baza unor proceduri de selecţie organizate de aceasta şi în conformitate cu strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional.------------Alin. (4) al art. 59 a fost introdus de pct. 38 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 45 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. (5) Acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru poate fi condiţionată de plata către bugetul statului a unei taxe de licenţă.------------Alin. (5) al art. 59 a fost introdus de pct. 38 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 45 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. (6) Modul de desfăşurare a procedurilor prevăzute la alin. (4), condiţiile de acordare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru, precum şi cuantumul taxei de licenţă prevăzute la alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de către Secretariatul General al Guvernului, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.------------Alin. (6) al art. 59 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011. (7) Criteriile de precalificare de natură tehnică, administrativă şi/sau financiară, precum şi obligaţiile ce trebuie asumate de persoanele care obţin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru se stabilesc prin caietul de sarcini realizat în vederea organizării procedurilor de selecţie, document care ţine cont de strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional, adoptată în conformitate cu prevederile prezentei legi.------------Alin. (7) al art. 59 a fost introdus de pct. 38 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 45 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.------------Art. 59 a fost modificat de pct. 45 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Articolul 59^1În perioada de tranziţie de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră, aşa cum este definită de Strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional, frecvenţele radio pot fi utilizate în sistem digital terestru şi în baza unui acord eliberat de ANCOM.------------Art. 59^1 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011.  +  Articolul 60Procedura, precum şi condiţiile de eliberare şi modificare a licenţei de emisie se stabilesc prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.------------Art. 60 a fost modificat de pct. 39 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 46 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Articolul 61 (1) Licenţa de emisie se acorda pentru o perioada de 9 ani, atât în domeniul radiodifuziunii sonore, cât şi în cel al televiziunii. (2) Termenul curge de la data emiterii autorizaţiei tehnice de funcţionare. (3) Licenţa poate fi prelungită, la cerere, din 9 în 9 ani, în condiţiile stabilite de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.-------------Alin. (3) al art. 61 a fost modificat de pct. 61 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care completează ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008, cu art. I^1, prin înlocuirea sintagmei "Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii" cu sintagma "Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii".  +  Articolul 61^1 (1) Termenul de valabilitate a licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru este de 10 ani de la data comunicării acesteia. (2) Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru poate fi prelungită din 10 în 10 ani, în condiţiile stabilite de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. (3) La prelungirea perioadei de valabilitate a licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii poate revizui condiţiile ce au fost avute în vedere la acordarea iniţială a licenţei. (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii îl informează pe titularul licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru cu privire la modificările ce trebuie operate şi îi acordă un termen de conformare proporţional cu natura calitativă şi cantitativă a acestora.------------Art. 61^1 a fost introdus de pct. 40 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008, cu pct. 47^1.  +  Articolul 62 (1) Titularul licenţei de emisie sau al licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru are obligaţia de a plăti anual, anticipat, un tarif de utilizare a spectrului, stabilit de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, cu excepţia titularului licenţei de emisie care transmite programele publice de radiodifuziune şi televiziune.------------Alin. (1) al art. 62 a fost modificat de pct. 41 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 48 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.------------Alin. (2) al art. 62 a fost abrogat de pct. 42 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008, cu pct. 48^1. (3) Obligaţia de plată a tarifului corespunzător primului an de valabilitate al licenţei devine scadentă în termen de 45 de zile de la comunicarea licenţei de emisie ori a licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru.------------Alin. (3) al art. 62 a fost modificat de pct. 41 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 48 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. (4) Tariful prevăzut la alin. (1) se achită către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.------------Alin. (4) al art. 62 a fost modificat de pct. 41 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 48 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.------------Alin. (5) al art. 62 a fost abrogat de pct. 42 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008, cu pct. 48^1.  +  Articolul 62^1Operatorul de multiplex ce difuzează programele publice de radiodifuziune şi televiziune, titular al licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru, este obligat la plata unui tarif de utilizare a spectrului radio diminuat corespunzător cu lărgimea de bandă alocată/asignată pentru transportul acestora.------------Art. 62^1 a fost introdus de pct. 42 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008, cu pct. 48^2.  +  Articolul 63Monitorizarea şi controlul parametrilor prevăzuţi în licenţele de emisie, licenţele de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru, precum şi în autorizaţia tehnică faţă de reglementările tehnice în vigoare din domeniul radiocomunicaţiilor, respectiv monitorizarea şi controlul acestora pe parcursul perioadei de valabilitate a acestora se realizează de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, pe baza unei proceduri stabilite de aceasta.------------Art. 63 a fost modificat de pct. 43 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 49 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Articolul 64Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii poate modifica licenţele de emisie şi licenţele de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru, fără întreruperea serviciului de programe şi cu asigurarea unei recepţii de calitate echivalentă, în condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare.------------Art. 64 a fost modificat de pct. 44 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 50 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Articolul 65Licenţa de emisie se poate revoca sau suspenda, după caz, de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, prin decizie a preşedintelui, în următoarele situaţii:-----------Partea introductivă a art. 65 a fost modificată de pct. 3 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011. a) titularul nu obţine, din motive care îi sunt imputabile, autorizaţia tehnică de funcţionare în termen de 12 luni de la data obţinerii licenţei de emisie; b) ca urmare a retragerii licenţei audiovizuale analogice; c) pentru încălcarea gravă sau repetată a obligaţiilor prevăzute în licenţa de emisie;------------Lit. c) a art. 65 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011. d) titularul nu depune la Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia; e) la cererea titularului; f) neplata, de către titular, în termen de 45 de zile de la scadenţă, a tarifului de utilizare a spectrului.------------Lit. f) a art. 65 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011.------------Art. 65 a fost modificat de pct. 45 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 51 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Articolul 65^1Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru se poate revoca sau suspenda, după caz, de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, prin decizie a preşedintelui, în următoarele situaţii:-----------Partea introductivă a art. 65^1 a fost modificată de pct. 4 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011. a) pentru încălcarea gravă sau repetată a obligaţiilor prevăzute în licenţă;-----------Lit. a) a art. 65^1 a fost modificată de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011. b) neplata, de către titular, în termen de 45 de zile de la scadenţă, a tarifului de utilizare a spectrului;-----------Lit. b) a art. 65^1 a fost modificată de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011. c) la cererea titularului; d) ca urmare a retragerii regimului de autorizare generală; e) titularul nu depune la Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia.------------Art. 65^1 a fost introdus de pct. 46 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008, cu pct. 51^1.  +  Articolul 66 (1) Licenţa de emisie poate fi cedată către un terţ numai împreună cu licenţa audiovizuală analogică, cu acordul prealabil al Consiliului şi al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, cu asumarea de către noul titular a tuturor obligaţiilor decurgând din licenţe şi cu prezentarea certificatului fiscal al societăţii titulare a licenţei. (2) Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru poate fi cedată unui terţ numai cu acordul prealabil al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, cu avizul consultativ al Consiliului Naţional al Audiovizualului şi numai cu asumarea de către noul titular a tuturor obligaţiilor decurgând din licenţă.------------Art. 66 a fost modificat de pct. 47 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 52 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Articolul 68În scopul garantării interesului public Consiliul revizuieşte anual strategia de acoperire a teritoriului naţional cu servicii de programe audiovizuale.  +  Articolul 69Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii propune repartizarea frecvenţelor radio pe multiplexe, bazată pe rezultatele obţinute la coordonarea internaţională a frecvenţelor.------------Art. 69 a fost modificat de pct. 48 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008, cu pct. 52^2.------------Art. 70 a fost abrogat de pct. 48 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008, cu pct. 52^3.------------Art. 71 a fost abrogat de pct. 48 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008, cu pct. 52^3.------------Art. 72 a fost abrogat de pct. 48 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008, cu pct. 52^3.  +  Articolul 73 (1) Utilizarea staţiilor de emisie de radiodifuziune sonoră terestră şi televiziune terestră aflate sub jurisdicţia României, în scopul furnizării oricărui serviciu de programe pe, respectiv de pe teritoriul României, se poate face numai după obţinerea autorizaţiei tehnice de la Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, pe baza procedurii stabilite de aceasta.-----------Alin. (1) al art. 73 a fost modificat de pct. 5 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011. (2) Procedura prevăzută la alin. (1) se aprobă prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.------------Art. 73 a fost modificat de pct. 49 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 53 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Articolul 74 (1) Retransmisia de servicii de programe de către distribuitorii de servicii se va face numai pe baza avizului eliberat de Consiliu. (2) Pentru obţinerea avizului distribuitorii au obligaţia de a comunica Consiliului structura ofertei de servicii de programe retransmise. (3) Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.------------Alin. (3) al art. 74 a fost modificat de pct. 54 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. (4) Consiliul retrage avizul prevăzut la alin. (1) în cazul în care un distribuitor de servicii retransmite fără drept un serviciu de programe.------------Alin. (4) al art. 74 a fost modificat de pct. 54 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. (5) Persoana care intenţionează să furnizeze servicii media audiovizuale la cerere are obligaţia să transmită către Consiliu, cu cel puţin 7 zile înainte de începerea activităţii, o notificare cu privire la această intenţie, care trebuie să conţină cel puţin datele menţionate la art. 48 lit. a)-c).------------Alin. (5) al art. 74 a fost introdus de pct. 55 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Articolul 75 (1) Retransmisia oricărui serviciu de programe, difuzat legal de către radiodifuzori aflaţi sub jurisdicţia României sau sub jurisdicţia unui stat cu care România a încheiat un acord internaţional de libera retransmisie în domeniul audiovizualului, este libera, în condiţiile legii. (2) Retransmisia pe teritoriul României a serviciilor de programe, difuzate de către radiodifuzori aflaţi sub jurisdicţia statelor membre ale Uniunii Europene, este liberă şi nu necesită nici o autorizare prealabilă.------------Alin. (2) al art. 75 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 9 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 13 februarie 2006. (3) Consiliul poate restrânge temporar dreptul de libera retransmisie a unui anumit serviciu de programe provenind din statele membre ale Uniunii Europene, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) serviciul de programe încalcă explicit, semnificativ şi grav prevederile art. 39 sau 40; b) pe parcursul ultimelor 12 luni radiodifuzorul a mai încălcat de cel puţin doua ori prevederile art. 39 sau 40; c) Consiliul a notificat în scris radiodifuzorului în cauza şi Comisiei Europene respectivele încălcări şi despre măsurile pe care intenţionează să le adopte în cazul în care o asemenea încălcare se produce din nou; d) consultările cu statul membru al Uniunii Europene de pe teritoriul căruia se face transmisia şi cu Comisia Europeană nu s-au concretizat într-o înţelegere amiabilă, în termen de 15 zile de la notificarea prevăzută la lit. c), iar încălcarea la care se face referire continua, cu condiţia ca, în termen de doua luni de la notificarea măsurilor luate de România, Comisia să nu fi luat o decizie asupra incompatibilităţii acestor măsuri faţă de legislaţia comunitară.-------------Lit. d) a alin. (3) al art. 75 a fost modificată de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 402 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 10 octombrie 2003.  +  Articolul 75^1 (1) În cazul unui serviciu media audiovizual la cerere provenind din statele membre ale Uniunii Europene, Consiliul poate restrânge temporar dreptul de liberă retransmisie dacă o astfel de măsură este necesară pentru unul dintre motivele următoare: a) ordine publică, în special prevenirea, investigarea, depistarea şi urmărirea infracţiunilor, inclusiv protecţia minorilor şi lupta împotriva incitării la ură pe motiv de rasă, sex, religie sau naţionalitate şi împotriva încălcării demnităţii umane privind persoane fizice; b) protecţia sănătăţii publice; c) securitatea publică, inclusiv protecţia securităţii şi apărării naţionale; d) protecţia consumatorilor, inclusiv a investitorilor. (2) Măsura prevăzută la alin. (1) poate fi luată dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) serviciul media audiovizual la cerere aduce atingere obiectivelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) sau dacă acesta prezintă un risc serios şi grav de prejudiciere a acestor obiective; b) măsura şi durata restrângerii dreptului la liberă retransmisie să fie proporţionale cu obiectivele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d); c) Consiliul a solicitat autorităţii competente din statul membru al Uniunii Europene sub jurisdicţia căruia se află furnizorul de servicii să ia măsuri şi aceasta nu a luat măsuri sau măsurile luate au fost inadecvate; d) Consiliul a notificat în scris Comisiei Europene şi autorităţii competente din statul membru al Uniunii Europene sub jurisdicţia căruia se află furnizorul de servicii în cauză intenţia sa de a lua astfel de măsuri. (3) În cazuri de urgenţă, Consiliul poate deroga de la condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. c) şi d). În această situaţie, măsurile sunt notificate Comisiei Europene şi statului membru al Uniunii Europene sub a cărui jurisdicţie se află furnizorul de servicii, în cel mai scurt timp posibil, indicând motivul pentru care se consideră că există o urgenţă. (4) În cazul în care Comisia Europeană ajunge la concluzia că măsurile sunt incompatibile cu dreptul comunitar, Consiliul dispune sistarea măsurilor preconizate sau încetarea de urgenţă a aplicării acestora.------------Art. 75^1 a fost introdus de pct. 56 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Articolul 76Orice distribuitor de servicii care retransmite un serviciu de programe care se încadrează în prevederile art. 75 alin. (1) şi (2) va notifica Consiliului statul sub jurisdicţia căruia se află radiodifuzorul respectiv şi, după caz, acceptul de retransmisie acordat, care include parametrii tehnici şi de calitate ai retransmisiei, stabiliţi între radiodifuzori şi distribuitorii de servicii.------------Art. 76 a fost modificat de pct. 57 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Articolul 77Retransmisia unui serviciu de programe care nu se încadrează în prevederile art. 75 alin. (1) şi (2) se poate face numai în baza autorizaţiei de retransmisie.  +  Articolul 78Orice persoana interesată, având responsabilitatea editorială a unui serviciu de programe, poate cere Consiliului eliberarea unei autorizaţii de retransmisie pentru un anumit serviciu de programe.-------------Art. 78 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 402 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 10 octombrie 2003.  +  Articolul 79Procedura de eliberare, modificare şi de retragere a autorizaţiei de retransmisie se stabileşte prin decizie a Consiliului.  +  Articolul 80Retransmisia oricărui serviciu de programe care a obţinut autorizaţie de retransmisie se poate face liber, de către orice distribuitor de servicii, fără nici o autorizare prealabilă, în condiţiile art. 74.  +  Articolul 81Consiliul va publica anual lista cuprinzând serviciile de programe care beneficiază de autorizaţia de retransmisie.  +  Articolul 82 (1) Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice, cu excepţia celor care utilizează exclusiv spectrul radio, are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte. Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privaţi este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audienţă.------------Alin. (1) al art. 82 a fost modificat de pct. 50 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 58 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. (2) Distribuitorii care retransmit servicii de programe au obligaţia, la nivel regional şi local, să includă în oferta lor cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo unde acestea există; criteriul de departajare va fi ordinea descrescătoare a audienţei.------------Alin. (2) al art. 82 a fost modificat de pct. 58 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. (3) În mediul rural, pentru reţele cu mai puţin de 100 de abonaţi Societatea Română de Televiziune poate asigura gratuit recepţia programelor publice, în vederea retransmisiei. (4) În localităţile în care o minoritate naţională reprezintă o pondere mai mare de 20% distribuitorii vor asigura şi servicii de transmitere a programelor care sunt libere la retransmisie, în limba minorităţii respective. (5) În limita posibilităţilor, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice vor include în ofertele lor de programe serviciile publice ale Societăţii Române de Radiodifuziune, ale unui program de radiodifuziune naţional şi ale unui program de radiodifuziune local, private.-------------Alin. (5) al art. 82 a fost modificat de pct. 61 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care completează ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008, cu art. I^1, prin înlocuirea sintagmei "reţele de telecomunicaţii" cu sintagma "reţele de comunicaţii electronice".  +  Capitolul VI Limitele dreptului de exclusivitate  +  Articolul 83Orice persoana are dreptul de a primi informaţii pe cale audio sau audiovizuală cu privire la orice problema sau eveniment de interes public.  +  Articolul 84 (1) În acest scop întinderea dreptului de exclusivitate dobândit prin contract de un radiodifuzor, numit în continuare radiodifuzor primar, este limitată de dreptul oricărui alt radiodifuzor, numit în continuare radiodifuzor secundar, de a difuza extrase cu privire la eveniment, cu condiţia să nu îl prejudicieze pe autor sau pe titularul drepturilor de exploatare, după cum urmează: a) prin înregistrarea semnalului unui radiodifuzor primar în scopul difuzării unui extras; b) prin asigurarea de către organizator sau de alte persoane îndreptăţite a accesului radiodifuzorului secundar la locurile în care se desfăşoară evenimentul de interes public, pentru realizarea propriilor înregistrări în scopul editării unui extras. (2) Accesul prevăzut la alin. (1) lit. b) garantează libera alegere pentru radiodifuzori a unor scurte extrase din semnalul radiodifuzorului care efectuează transmisia, cu identificarea cel puţin a sursei, cu excepţia cazului în care acest lucru este imposibil din motive practice.------------Alin. (2) al art. 84 a fost introdus de pct. 59 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. (3) Ca alternativă, Consiliul poate stabili un sistem echivalent care să asigure accesul în condiţii corecte, rezonabile şi nediscriminatorii prin alte mijloace.------------Alin. (3) al art. 84 a fost introdus de pct. 59 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Articolul 85 (1) Extrasul reprezintă o scurta succesiune de imagini şi sunete cu privire la un eveniment de interes public, în scopul informării publicului asupra aspectelor esenţiale ale evenimentului respectiv. (2) Dacă un eveniment de interes general este alcătuit din mai multe elemente autonome din punct de vedere organizatoric, fiecare element va fi considerat un eveniment de interes public. (3) Dacă un eveniment de interes general se derulează pe parcursul mai multor zile, radiodifuzorii secundari au dreptul la difuzarea unui singur extras pentru fiecare zi. (4) Indiferent de alcătuirea şi desfăşurarea evenimentului de interes general, durata extrasului nu va putea depăşi 90 de secunde.------------Alin. (4) al art. 85 a fost modificat de pct. 60 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. (5) Extrasele pot fi folosite de radiodifuzori numai în programele de ştiri cel mult 24 de ore de la transmisia originară. În cazul serviciilor media audiovizuale la cerere, ele pot fi folosite doar în cazul în care acelaşi program este oferit sub formă de înregistrare de către acelaşi furnizor de servicii media audiovizuale.------------Alin. (5) al art. 85 a fost modificat de pct. 60 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. (6) Toate elementele programului sau ale înregistrării neutilizate pentru realizarea extrasului vor fi distruse de radiodifuzorul secundar după difuzarea extrasului. (7) În cazul în care extrasul este realizat prin înregistrarea semnalului unui radiodifuzor primar, el trebuie să menţioneze numele acestuia sau să conţină sigla lui, cu excepţia cazului în care radiodifuzorii implicaţi decid altfel. (8) Extrasul nu poate fi difuzat înainte ca radiodifuzorul primar să fi difuzat evenimentul, cu excepţia cazului în care radiodifuzorul primar nu difuzează evenimentul timp de 24 de ore de la producerea lui. (9) Un extras difuzat nu poate fi redifuzat decât dacă exista o legătura directa între conţinutul sau şi un alt eveniment de actualitate. (10) Sub rezerva altor aranjamente convenite între părţi, radiodifuzorii primari nu vor putea impune radiodifuzorilor secundari plata dreptului de difuzare a unui extras. În cazul în care se prevăd compensări, acestea nu pot depăşi costurile suplimentare generate direct de oferirea accesului.------------Alin. (10) al art. 85 a fost introdus de pct. 61 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Articolul 86 (1) Oricare radiodifuzor aflat sub jurisdicţia României sau a unui alt stat membru al Uniunii Europene are acces, în condiţii corecte, rezonabile şi nediscriminatorii, la evenimente de mare interes pentru public, transmise în exclusivitate de către un radiodifuzor aflat sub jurisdicţia României, în scopul realizării de reportaje scurte de ştiri, cu respectarea prevederilor art. 85. (2) În cazul radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia aceluiaşi stat membru al Uniunii Europene cu radiodifuzorul care a obţinut drepturi de exclusivitate asupra evenimentului, accesul în scopul realizării de reportaje scurte de ştiri se solicită radiodifuzorului respectiv.------------Art. 86 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 95 din 1 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 4 iulie 2014.  +  Capitolul VII Contravenţii şi sancţiuni  +  Articolul 87Orice clauze contractuale, indiferent de părţi, care încalcă, în domeniul audiovizualului, dreptul publicului de a primi informaţii de interes public şi libera concurenta sunt nule.  +  Articolul 88 (1) Supravegherea respectării, controlul îndeplinirii obligaţiilor şi sancţionarea încălcării prevederilor prezentei legi, precum şi a deciziilor şi instrucţiunilor cu caracter normativ emise în baza şi pentru aplicarea acesteia revin Consiliului, cu excepţia prevederilor aplicabile licenţelor de emisie, licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru ori autorizaţiilor tehnice, a căror respectare, supraveghere, control şi, respectiv, sancţionare a încălcării revin de drept Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, în conformitate cu atribuţiile pe care le are, conform legii.------------Alin. (1) al art. 88 a fost modificat de pct. 52 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 63 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.------------Alin. (2) al art. 88 a fost abrogat de pct. 53 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 63 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. (3) În exercitarea atribuţiilor de supraveghere personalul de control poate solicita furnizorilor de servicii media sau distribuitorilor de servicii informaţiile necesare în aplicarea prezentei legi, precizând temeiul legal şi scopul solicitării, şi poate stabili termene până la care aceste informaţii să fie furnizate, sub sancţiunea prevăzută de prezenta lege.------------Art. 88 a fost modificat de pct. 63 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Articolul 89Exercitarea activităţii de control prevăzute la art. 88 se realizează, în condiţiile prezentei legi, astfel: a) din oficiu; b) la cererea unei autorităţi publice; c) ca urmare a plângerii depuse de o persoană fizică sau juridică afectată în mod direct prin încălcarea prevederilor prezentei legi. d) ca urmare a plângerii depuse de organizaţii neguvernamentale specializate în protejarea drepturilor omului, a drepturilor femeii şi copilului.-----------Lit. d) a art. 89 a fost introdusă de articolul unic din LEGEA nr. 116 din 19 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 21 mai 2008.  +  Articolul 90 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) difuzarea unei opere cinematografice în afara perioadelor prevăzute în contractele încheiate cu deţinătorii drepturilor de autor; b) utilizarea de tehnici subliminale în cadrul comunicării comerciale audiovizuale; c) utilizarea comunicării comerciale audiovizuale cu conţinut publicitar mascat; d) nerespectarea prevederilor legale privind acordarea dreptului la replică; e) difuzarea unui serviciu de programe în afara zonei specificate în licenţa audiovizuală; f) exploatarea licenţelor audiovizuale de către alte persoane decât titularii de drept ai acestora; g) programarea şi furnizarea de programe, cu încălcarea prevederilor art. 27, art. 28, art. 29 alin. (1)-(7), art. 31 alin. (7), art. 32, art. 34, art. 35 alin. (1), art. 36, art. 39, art. 40, art. 41 şi ale art. 85 alin. (3)-(9); h) nerespectarea prevederilor art. 3, art. 17 alin. (4), art. 49, art. 54 alin. (2) şi ale art. 58 alin. (1);------------Lit. h) a alin. (1) al art. 90 a fost modificată de pct. 54 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 64 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. i) retransmisia de către un distribuitor a unui serviciu de programe care nu se încadrează în prevederile art. 75 alin. (1) şi (2) şi nu a obţinut autorizaţia de retransmisie; j) retransmisia de către distribuitori a serviciilor de programe, cu încălcarea prevederilor art. 74 şi 82; k) furnizarea unui serviciu media fără a deţine licenţă audiovizuală sau în lipsa notificării prevăzute la art. 74 alin. (5); l) refuzul furnizorului sau distribuitorului de servicii media de a comunica personalului de control, în condiţiile prevăzute la art. 88 alin. (3), informaţiile solicitate.------------Alin. (1) al art. 90 a fost modificat de pct. 64 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. (2) Faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 200.000 lei.------------Alin. (2) al art. 90 a fost modificat de pct. 54 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 64 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. (3) În cazul în care Consiliul decide că efectele unei fapte prevăzute la alin. (1) sunt minore, va adresa o somaţie publică de intrare în legalitate. (4) Individualizarea sancţiunii în cazul săvârşirii uneia dintre contravenţiile prevăzute în prezenta lege se face ţinându-se seama de gravitatea faptei, de efectele acesteia, precum şi de sancţiunile primite anterior, pe o perioada de cel mult un an.  +  Articolul 90^1 (1) Constituie contravenţii şi următoarele fapte: a) transmisia serviciilor de programe fără autorizaţie tehnică;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 90^1 fost modificat de pct. 1 al art. 109 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. b) nerespectarea datelor tehnice, a parametrilor ori a condiţiilor din licenţa de emisie, din licenţa de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru sau din autorizaţia tehnică; c) fapta titularului licenţei de emisie ori a titularului licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de a refuza să se supună controlului sau să pună la dispoziţia persoanelor împuternicite documentele solicitate. (2) Faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă contravenţională de la 5.000 lei la 100.000 lei.------------Art. 90^1 a fost introdus de pct. 55 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008, cu pct. 64^1.  +  Articolul 91 (1) Constituie contravenţie nerespectarea de către furnizorii sau distribuitorii de servicii a dispoziţiilor prezentei legi prevăzute la art. 22 alin. (1), art. 24 alin. (1) şi (2), art. 26^1 alin. (1), art. 31 alin. (1), (3), (4) şi (5), art. 39^1 şi art. 48, precum şi ale deciziilor având caracter normativ emise de Consiliu.------------Alin. (1) al art. 91 a fost modificat de pct. 56 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 65 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) Consiliul va emite o somaţie conţinând condiţii şi termene precise de intrare în legalitate. (3) În cazul în care furnizorul sau distribuitorul de servicii nu intră în legalitate în termenul şi în condiţiile stabilite prin somaţie ori încalcă din nou aceste prevederi, se aplică o amendă contravenţională de la 5.000 lei la 100.000 lei.------------Alin. (3) al art. 91 a fost modificat de pct. 56 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 65 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.------------Art. 91 a fost modificat de pct. 65 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.  +  Articolul 92Cuantumul amenzilor contravenţionale prevăzute la art. 90 şi 91 poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia indicelui inflaţiei.  +  Articolul 93 (1) Sancţiunile pentru încălcarea dispoziţiilor prezentei legi se aplică prin acte emise de Consiliu sau de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, care acţionează prin personalul de specialitate împuternicit în acest scop.------------Alin. (1) al art. 93 a fost modificat de pct. 57 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 67 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. (2) Deciziile de sancţionare adoptate de Consiliu în conformitate cu prevederile art. 90 şi 91 îşi produc efectele de la data comunicării. (3) Actele emise în condiţiile prevăzute la alin. (1) pot fi atacate direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare; termenul de 15 zile nu suspendă de drept efectele acestora.------------Alin. (3) al art. 93 a fost modificat de pct. 57 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care modifică pct. 67 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. (4) Actele emise în condiţiile alin. (1) şi neatacate în termenul prevăzut la alin. (3) constituie de drept titlu executoriu.-----------Art. 93 a fost modificat de alin. (4) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei" cu abrevierea "IGCTI".  +  Articolul 93^1 (1) Radiodifuzorul căruia i s-a aplicat o sancţiune sau i s-a adresat o somaţie de intrare în legalitate de către Consiliu are obligaţia de a comunica publicului motivele şi obiectul sancţiunii sau ale somaţiei, în formularea transmisă de Consiliu. (2) În cazul serviciilor de programe de televiziune, textul somaţiei sau al sancţiunii se difuzează în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18,00-22,00, din care o dată în principala emisiune de ştiri. (3) În cazul serviciilor de programe de radiodifuziune sonoră, textul somaţiei sau al sancţiunii se difuzează în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul 6,00-14,00, din care o dată în principala emisiune de ştiri. (4) Pentru serviciile de programe de televiziune sau de radiodifuziune sonoră care, în intervalele orare precizate la alin. (2) şi (3), retransmit un alt serviciu de programe, modalitatea de difuzare este stabilită prin decizia de sancţionare sau în somaţie. (5) Nerespectarea prevederilor alin. (1)-(4) se sancţionează cu amendă contravenţională de la 2.500 lei la 50.000 lei.------------Art. 93^1 a fost introdus de pct. 58 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008, cu pct. 67^1.  +  Articolul 94Contravenţiilor constatate de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 28 alin. (1) şi ale art. 32.------------Art. 94 a fost modificat de pct. 58 al articolului unic din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008, cu pct. 67^2.  +  Articolul 95 (1) În cazul săvârşirii repetate a uneia dintre faptele prevăzute la art. 90 alin. (1) şi la art. 91 alin. (1), Consiliul poate decide aplicarea uneia dintre următoarele sancţiuni:----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 95 a fost modificată de articolul unic din LEGEA nr. 197 din 22 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 25 mai 2006. a) obligarea radiodifuzorului de a difuza timp de 10 minute, între orele 19,00 şi 19,10, numai textul deciziei de sancţionare; b) obligarea radiodifuzorului de a difuza timp de 3 ore, între orele 18,00 şi 21,00, numai textul deciziei de sancţionare; c) reducerea cu până la jumătate a termenului de valabilitate a licenţei audiovizuale, cumulată cu sancţiunea prevăzută la lit. a). (2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) pot fi aplicate numai gradual, astfel: a) sancţiunea prevăzută la lit. a), numai după ce, în prealabil, radiodifuzorul a mai fost amendat de cel puţin doua ori; b) sancţiunea prevăzută la lit. b), numai după aplicarea de cel puţin doua ori a sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. a); c) sancţiunea prevăzută la lit. c), numai după aplicarea de cel puţin doua ori a sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. b).-------------Alin. (3) al art. 95 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 9 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 13 februarie 2006.-------------Art. 95 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 402 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 10 octombrie 2003.  +  Articolul 95^1Consiliul poate decide retragerea licenţei audiovizuale sau a dreptului de furnizare a serviciului media audiovizual la cerere, în cazul săvârşirii repetate de către furnizorul de servicii media a uneia dintre următoarele fapte:------------Partea introductivă a art. 95^1 a fost modificată de pct. 68 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. a) incitarea publicului la ura naţională, rasială sau religioasă; b) incitarea explicita la violenta publică; c) incitarea la acţiuni care au drept scop disoluţia autorităţii de stat; d) incitarea la acţiuni teroriste.-------------Art. 95^1 a fost introdus de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 402 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 10 octombrie 2003.  +  Articolul 95^2 (1) Deciziile emise în condiţiile art. 95 şi 95^1 pot fi atacate la secţia de contencios administrativ a curţii de apel; soluţionarea cauzei se face în cel mult 15 zile de la sesizare. (2) Contestaţia nu suspenda de drept sancţiunea, dar instanţa poate hotărî, la cerere, după 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei, suspendarea sancţiunii până la pronunţarea hotărârii definitive şi irevocabile. (3) Hotărârea curţii de apel poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie. (4) Hotărârea Curţii Supreme de Justiţie este definitiva şi irevocabilă şi se ia în cel mult 10 zile de la depunerea recursului.-------------Art. 95^2 a fost introdus de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 402 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 10 octombrie 2003.  +  Articolul 96 (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă transmisia serviciilor de programe de televiziune ori de radiodifuziune fără licenţă de emisie sau licenţă de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru. (2) În cazul săvârşirii infracţiunilor prevăzute la alin. (1) instanţa poate dispune şi aplicarea dispoziţiilor Codului penal privind confiscarea specială.----------Art. 96 a fost modificat de pct. 2 al art. 109 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Capitolul VIII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 97 (1) Licenţele de emisie pentru comunicaţia audiovizuală pe cale radioelectrica, acordate pe baza prevederilor Legii audiovizualului nr. 48/1992, cu modificările ulterioare, constituie licenţe audiovizuale, în condiţiile prezentei legi, şi rămân valabile până la expirarea de drept a termenelor pentru care au fost acordate; procedura acordării licenţelor de emisie se supune aceloraşi condiţii.-------------Alin. (1) al art. 97 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 402 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 10 octombrie 2003. (2) Deciziile cu caracter normativ emise de Consiliu în temeiul art. 32 alin. (1) din Legea nr. 48/1992, cu modificările şi completările ulterioare, îşi păstrează valabilitatea timp de cel mult un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (3) Licenţele de emisie pentru radiodifuziune sau televiziune transmisă prin cablu, în sensul art. 22 din Legea nr. 48/1992, cu modificările şi completările ulterioare, îşi păstrează valabilitatea, în condiţiile legii.  +  Articolul 98 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, salarizarea funcţionarilor publici şi a personalului încadrat cu contract individual de muncă în Consiliu se face la nivelul corespunzător celorlalte autorităţi publice autonome aflate sub controlul Parlamentului, conform anexei nr. I pct. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Pe lângă salariul de baza şi sporurile prevăzute de legislaţia muncii, personalul aparatului propriu al Consiliului beneficiază şi de următoarele sporuri:- spor de stabilitate de 5-20% din salariul de baza; pentru persoane cu o vechime în instituţie de cel puţin 2 ani, 5%, şi pentru fiecare an în plus câte 3%, fără a depăşi un spor total de 20%;-------------Liniuţa a doua de la alin. (2) al art. 98 a fost abrogată de pct. 12 al art. 49, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.- premiu anual corespunzător salariului de baza realizat în ultima luna a anului pentru care se face plata.  +  Articolul 99Legea audiovizualului nr. 48/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 25 mai 1992, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.Prezenta lege transpune prevederile Directivei 89/552/CEE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 octombrie 1989 privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau norme administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor media audiovizuale), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 298 din 17 octombrie 1989, astfel cum a fost modificată de Directiva 97/36/CEE şi de Directiva 2007/65/CE .------------Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost introdusă de pct. 71 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008.Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂ--------------