LEGE nr. 263 din 19 iulie 2007 (*actualizată*)privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor(actualizată până la data de 7 iulie 2014*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 7 iulie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 272 din 7 iulie 2009; LEGEA nr. 90 din 1 iulie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorParlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Creşele sunt instituţii publice sau private specializate în servicii cu caracter social, medical, educaţional pentru creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor de vârstă antepreşcolară.-----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 90 din 1 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 4 iulie 2014. (2) Beneficiarii serviciilor acordate de creşe sunt copiii cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în România. (3) De serviciile furnizate de creşe beneficiază şi copiii cetăţenilor altor state sau ai apatrizilor care au domiciliul sau reşedinţa stabilite în România potrivit legii, precum şi copiii cetăţenilor străini aflaţi temporar pe teritoriul României. (4) În instituţiile publice, condiţiile minime pe care trebuie să le îndeplinească copiii la intrarea în colectivitate, părinţii/reprezentanţii legali, precum şi prioritatea cazurilor sociale, în funcţie de numărul maxim de locuri aprobate, se stabilesc prin hotărâre a consiliului local în subordinea căruia se află administraţia creşei.-----------Alin. (4) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 272 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 21 iulie 2009.  +  Articolul 2 (1) Creşele se înfiinţează, se organizează şi funcţionează drept centre cu program de lucru zilnic şi/sau, în situaţii excepţionale, săptămânal, în sistem public ori privat.-----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 90 din 1 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 4 iulie 2014. (2) Creşele în sistem public se înfiinţează prin hotărâre a consiliului local, în subordinea acestuia, ca unităţi cu sau fără personalitate juridică. (3) Creşele în sistem privat se înfiinţează de către societăţi comerciale, regii autonome, organizaţii neguvernamentale, persoane fizice autorizate sau alte persoane juridice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la serviciile sociale. (4) Serviciile sociale furnizate de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi de instituţiile şi persoanele prevăzute la alin. (2) şi (3) se acreditează în condiţiile legii. (5) Creşele, ca servicii sociale specializate, trebuie să îndeplinească standarde minime de calitate. (6) Coordonarea metodologică a serviciilor furnizate de creşe se realizează de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Ministerul Sănătăţii Publice. (7) Pentru asigurarea calităţii serviciilor, activitatea creşelor se supune controlului instituţiilor abilitate, conform legii. (8) Creşele pot colabora sau semna protocoale cu alte instituţii publice sau private în interesul familiei şi al copilului.-----------Alin. (8) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 272 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 21 iulie 2009. (9) Colaborarea creşelor din sistemul public cu instituţiile prevăzute la alin. (8) se face printr-o comisie paritară formată dintr-un reprezentant al administraţiei creşelor, un reprezentant din structura organizatorică a autorităţii care are în subordine administraţia creşelor şi un reprezentant al instituţiei publice/private cu care urmează să colaboreze prin încheierea unui contract de colaborare semnat de membrii comisiei paritare.-----------Alin. (9) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 272 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 21 iulie 2009.  +  Articolul 3 (1) În îndeplinirea scopului lor, creşele realizează, în principal, următoarele activităţi: a) asigură servicii de îngrijire, supraveghere şi educaţie a copiilor de vârstă antepreşcolară, prin personalul angajat specializat şi/sau protocoale cu structuri specializate;-----------Lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 90 din 1 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 4 iulie 2014. b) asigură un program de educaţie timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor de vârstă antepreşcolară, prin personalul angajat specializat şi/sau protocoale cu structuri specializate;-----------Lit. b) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 90 din 1 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 4 iulie 2014. c) asigură supravegherea stării de sănătate şi de igienă a copiilor şi acordă primul ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de susţinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate; d) asigură nutriţia copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate; e) colaborează cu familiile copiilor care frecventează creşa şi realizează o relaţie de parteneriat activ cu părinţii/reprezentanţii legali în respectarea interesului copilului, prin personalul specializat sau protocoale cu structuri specializate; f) asigură consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate; g) contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi şi sesizează instituţiile abilitate în acest sens, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate.-----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 272 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 21 iulie 2009. (2) Evidenţa îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (1) se realizează pe baza unor documente, care se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 4 (1) Creşele sunt organizate pe grupe de vârstă şi dezvoltare psihomotorie a copiilor, astfel:-----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 272 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 21 iulie 2009. a) grupa mică, până la împlinirea vârstei de un an; b) grupa mijlocie, între un an şi 2 ani; c) grupa mare, peste 2 ani.-----------Lit. c) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 90 din 1 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 4 iulie 2014.(1^1) În funcţie de dezvoltarea psihomotorie a copilului, care este diferenţiată de la caz la caz, conducerea creşei poate stabili o altă încadrare pentru acesta.-----------Alin. (1^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 272 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 21 iulie 2009. (2) În cadrul unei grupe de vârstă pot exista mai multe grupe, în funcţie de numărul de copii, în conformitate cu capacitatea creşei aprobată prin actul de înfiinţare. (3) Prin standardele minime de calitate se specifică numărul maxim de copii ai unei grupe, prevăzut la alin. (2), şi numărul minim de personal de specialitate necesar realizării activităţilor desfăşurate de creşă, raportat la numărul de copii.  +  Articolul 5 (1) Creşele organizate cu program de lucru zilnic funcţionează în intervalul orar 6,00-18,00.-----------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 272 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 21 iulie 2009. (2) Creşele prevăzute la alin. (1) pot funcţiona şi cu program flexibil, la solicitarea părinţilor/reprezentanţilor legali, în funcţie de opţiunile acestora, cu asigurarea personalului de specialitate.-----------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 272 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 21 iulie 2009. (3) Creşele organizate cu program de lucru săptămânal funcţionează prin personalul propriu angajat, 5 zile lucrătoare pe săptămână, între orele 6,00-18,00.-----------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 272 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 21 iulie 2009. (4) Prin program de lucru săptămânal se înţelege perioada de îngrijire şi educare a copiilor, cuprinsă între ora 7,00 a zilei de luni şi ora 19,00 a zilei de vineri. (5) Creşele organizate cu program de lucru săptămânal asigură, pe lângă serviciile prevăzute la art. 1 alin. (1), găzduirea copiilor pe timpul nopţii, inclusiv masa de seară.-----------Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 272 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 21 iulie 2009. (6) Creşele funcţionează pe tot parcursul anului. (7) Creşele îşi pot întrerupe funcţionarea pe o perioadă de 30 de zile de vacanţă pe timpul verii, precum şi în perioada sărbătorilor legale. (8) Perioadele de vacanţă se stabilesc în urma consultării părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor sau a comitetului de părinţi, după caz. (9) Perioadele de vacanţă se afişează de către conducerea creşei la loc vizibil părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii acestora. (10) Activităţile de igienizare şi, după caz, lucrările de reparaţii şi de întreţinere ale clădirii se realizează, de regulă, în perioadele de vacanţă.  +  Articolul 6 (1) Înscrierea copiilor la creşă se face pe tot parcursul anului, cu excepţia perioadei de vacanţă, în funcţie de numărul de locuri, pe grupe de copii. (2) Pentru asigurarea de servicii de calitate nu se înscriu la creşă mai mulţi copii decât numărul aprobat prin actul de înfiinţare şi pentru care a fost acordată acreditarea. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul în care se solicită înscrierea fraţilor sau a copiilor crescuţi de aceiaşi părinţi/reprezentanţi legali şi nu este liber decât un loc la grupa de vârstă a copiilor, se va suplimenta numărul de locuri din grupa de vârstă corespunzătoare cu numărul de copii aflaţi în această situaţie.  +  Articolul 7 (1) Înscrierea copiilor la creşă în sistem privat este realizată în temeiul unui contract de furnizare de servicii, încheiat între părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor şi creşă, reprezentată de conducătorul acesteia.-----------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 272 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 21 iulie 2009. (2) Prin contractul prevăzut la alin. (1) se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor. (3) Înscrierea copiilor la creşă este realizată în temeiul unei solicitări scrise din partea părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor, în ordinea datei de depunere a cererilor şi în conformitate cu numărul de locuri aprobate, pentru sistemul public. Fac excepţie cazurile sociale care vor fi supuse spre aprobare prin hotărâre a consiliului local, în limita locurilor aprobate.-----------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 272 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 21 iulie 2009. (4) Pentru reprezentarea intereselor copiilor în relaţia cu creşa, părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor înscrişi la creşă se pot constitui într-un comitet de părinţi. (5) Reprezentanţii comitetului de părinţi sunt consultaţi obligatoriu de către conducerea creşei cu privire la activităţile şi serviciile destinate copiilor, precum şi la creşterea eficienţei managementului creşei.  +  Capitolul II Finanţarea creşelor  +  Articolul 8 (1) Finanţarea cheltuielilor necesare organizării şi funcţionării creşelor din sistemul public se realizează din următoarele surse: a) bugete ale consiliilor locale; b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; c) contribuţii lunare ale părinţilor/reprezentanţilor legali; d) donaţii; e) sponsorizări; f) alte surse legal constituite. (2) Proporţia şi, după caz, cuantumul sumelor necesare finanţării creşelor din sistemul public se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (3) Cheltuielile privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor din sistemul privat se suportă din bugetele instituţiilor sau persoanelor care le-au înfiinţat, din contribuţia părinţilor/reprezentanţilor legali, precum şi din alte surse prevăzute de lege. (4) Sumele încasate din contribuţiile părinţilor/reprezentanţilor legali reprezintă venit la dispoziţia creşei direct sau, după caz, prin instituţia care a înfiinţat-o.  +  Articolul 9 (1) Părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor au obligaţia să plătească o contribuţie lunară de întreţinere pentru fiecare copil înscris la creşă şi care beneficiază de serviciile acesteia. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), consiliul local va suporta contribuţiile părinţilor/reprezentanţilor legali ai copilului înscris la creşă şi expus riscului abandonului. (3) Contribuţia lunară se calculează în baza costului mediu lunar de întreţinere în creşă. (4) Costul mediu lunar de întreţinere se calculează în funcţie de cheltuielile de întreţinere, hrană şi gospodărie, obiecte de inventar, echipament şi cazarmament, materiale igienicosanitare şi altele asemenea, iar în cazul creşelor private, inclusiv cheltuielile aferente plăţii salariilor pentru personalul angajat în creşă. (5) Costul mediu lunar de întreţinere se stabileşte diferenţiat, în funcţie de tipul creşei, respectiv centru de zi sau centru rezidenţial, şi se aprobă anual prin act administrativ al instituţiei care are în administrare creşa. (6) Nivelul costului mediu lunar de întreţinere se revizuieşte anual pe baza valorii cheltuielilor prevăzute la alin. (4).  +  Articolul 10 (1) Valoarea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor înscrişi la creşa organizată în sistem public se stabileşte în funcţie de veniturile familiei şi de numărul de copii aflaţi în întreţinerea acesteia. (2) Contribuţia lunară de întreţinere datorată de părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor pentru serviciile furnizate de creşă pentru un copil se determină în funcţie de numărul de zile în care copilul frecventează creşa. (3) Contribuţia lunară de întreţinere prevăzută la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.  +  Articolul 11Contribuţia lunară de întreţinere datorată de părinţii/reprezentanţii legali ai copilului poate fi achitată şi prin tichete de creşă, potrivit legii.  +  Capitolul III Structura de personal  +  Articolul 12 (1) Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal pentru creşe se aprobă, după caz, prin hotărâre a consiliului local sau prin hotărâre a organelor de conducere a instituţiilor publice sau a persoanelor fizice şi juridice care le înfiinţează. (2) Pachetul de servicii aferente creşelor se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 13Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Ministerul Sănătăţii Publice şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă elaborează şi implementează, în condiţiile legii, programele de formare, calificare, recalificare, reconversie profesională şi perfecţionare în domeniul puericulturii.  +  Articolul 14Atribuţiile personalului de specialitate angajat în creşă se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, în conformitate cu specificul profesiei/ocupaţiei şi tipul serviciilor acordate.  +  Articolul 15Activitatea de supraveghere a stării de sănătate a copiilor şi acordarea, în caz de îmbolnăvire/accidentare, a îngrijirilor medicale în regim de urgenţă se organizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 16 (1) Conducerea creşelor înfiinţate de consiliile locale este asigurată, după caz, de un director sau un şef de centru. (2) Numirea directorului şi a şefului de centru se face pe bază de concurs sau examen, după caz, în condiţiile legii, de către instituţia angajatoare. (3) Candidaţii pentru ocuparea posturilor prevăzute la alin. (1) trebuie să fie absolvenţi ai învăţământului universitar cu diplomă de licenţă, de preferinţă de orientare socioumană, medicală sau economică.  +  Capitolul IV Contravenţii şi sancţiuni  +  Articolul 17 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (4) şi (5); b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (10); c) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (2). (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către instituţiile prevăzute la art. 20 alin. (1).  +  Articolul 18Contravenţiile prevăzute la art. 17 se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 500 de lei la 2.000 de lei, cele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b); b) cu amendă de la 1.000 de lei la 3.000 de lei, cea prevăzută la alin. (1) lit. c).  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 19 (1) Pentru asigurarea programului de educaţie timpurie a copiilor, creşele organizate în sistem public şi privat care funcţionează la data intrării în vigoare a prezentei legi au obligaţia să se reorganizeze în termen de 6 luni de la aprobarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) Personalul care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, este încadrat în creşe rămâne pe posturile existente până la reorganizarea creşei în conformitate cu dispoziţiile alin. (1). (3) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se organizează concursul sau, după caz, examenul pentru ocuparea funcţiei de şef de centru sau de director. (4) Personalul angajat în creşe beneficiază de cursuri de formare, calificare, recalificare, reconversie profesională şi perfecţionare în domeniul puericulturii. (5) Contravaloarea cursurilor prevăzute la alin. (4) este suportată de către instituţia angajatoare.  +  Articolul 20 (1) Serviciile publice de asistenţă socială organizate la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, Inspecţia Socială şi direcţiile sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti monitorizează activitatea desfăşurată de creşe. (2) Activităţile supuse monitorizării şi atribuţiile specifice instituţiilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 21 (1) Creşele care sunt înfiinţate şi funcţionează cu finanţare atât în sistem public, cât şi în sistem privat, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, pot funcţiona fără acreditare pe o perioadă de 3 luni de la publicarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi şi se consideră licenţiate provizoriu pentru o perioadă de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (2) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Inspecţia Socială are obligaţia de a efectua câte o inspecţie tuturor serviciilor sociale comunitare de creşă. Inspecţia se consemnează într-un raport de inspecţie.  +  Articolul 22Medicul şi psihologul instituţiei vor completa, periodic, fişe cuprinzând gradul de dezvoltare psihomotorie a copilului, precum şi starea de sănătate şi evoluţie a acestuia.-----------Art. 22 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 272 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 21 iulie 2009.  +  Articolul 23 (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă dispoziţiile referitoare la creşe din Hotărârea Guvernului nr. 360/1991 privind organizarea activităţii creşelor şi grădiniţelor şi stabilirea contribuţiei părinţilor la întreţinerea copiilor din aceste unităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 31 mai 1991. (2) În termen de 30 de zile de la publicarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi, Ministerul Sănătăţii Publice modifică corespunzător Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 24În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale, modifică corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 1.252/2012privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 7 ianuarie 2013.-----------Art. 24 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 90 din 1 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 4 iulie 2014.  +  Articolul 25Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 19 iulie 2007.Nr. 263.----