CRITERIILE MINIME OBLIGATORII din 18 aprilie 2011 (*actualizate*)pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă(actualizate până la data de 21 mai 2013*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • -------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 21 mai 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 373 din 4 mai 2011; ORDINUL nr. 1.793 din 30 decembrie 2011; ORDINUL nr. 1.426 din 28 decembrie 2012; ORDINUL nr. 424 din 29 martie 2013; ORDINUL nr. 660 din 15 mai 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Articolul 1Pentru clasificarea în categoria I, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 2 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă, spitalele trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii minime obligatorii:1. Structura organizatorică a spitalului, aprobată în condiţiile legii, trebuie să cuprindă următoarele:1.1. structuri organizate conform prevederilor legale în vigoare care acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice în următoarele specialităţi: a) anestezie şi terapie intensivă; b) boli infecţioase; c) cardiologie; d) dermatovenerologie; e) diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice; f) endocrinologie; g) gastroenterologie; h) hematologie; i) medicină de urgenţă; j) medicină internă; k) nefrologie; l) neonatologie; m) neurologie; n) pediatrie; o) pneumologie; p) psihiatrie; q) recuperare, medicină fizică şi balneologie; r) reumatologie; s) chirurgie cardiovasculară; t) chirurgie generală; u) chirurgie orală şi maxilo-facială; v) chirurgie pediatrică; w) chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă; x) chirurgie toracică; y) chirurgie vasculară; z) neurochirurgie; aa) obstetrică-ginecologie (structură de nivel III, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului sănătăţii şi familiei privind criteriile de ierarhizare a secţiilor de spital de specialitate obstetrică, ginecologie şi neonatologie, cu modificările şi completările ulterioare); bb) oftalmologie; cc) ortopedie şi traumatologie; dd) otorinolaringologie; ee) urologie; ff) anatomie patologică; gg) medicină de laborator; hh) radiologie - imagistică medicală;1.2 organizarea activităţii de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 916/2006privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare.-----------Subpct. 1.2, pct. 1 al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 373 din 4 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011.2. Spitalul trebuie să furnizeze servicii medicale spitaliceşti (inclusiv prin linii de gardă asigurate în conformitate cu prevederile legale) şi/sau ambulatorii, după caz, în toate specialităţile menţionate la pct. 1 subpct. 1.1.3. Spitalul să aibă încadrat personal de specialitate medico-sanitar, în conformitate cu normativele de personal în vigoare, pe toate structurile prevăzute la pct. 1.4. Continuitatea asistenţei medicale trebuie să fie asigurată, obligatoriu, de următoarele categorii de personal:4.1. medici de specialitate, care asigură continuitatea prin linii de gardă distincte în următoarele specialităţi: a) anestezie şi terapie intensivă; b) boli infecţioase; c) cardiologie; d) medicină de urgenţă; e) medicină internă; f) neurologie; g) pediatrie; h) pneumologie; i) psihiatrie; j) chirurgie cardiovasculară; k) chirurgie generală; l) chirurgie vasculară; m) neurochirurgie; n) obstetrică-ginecologie; o) ortopedie şi traumatologie; p) otorinolaringologie; q) medicină de laborator; r) radiologie - imagistică medicală;4.2. personal sanitar mediu şi auxiliar, în conformitate cu normativele de personal în vigoare.5. Asigurarea asistenţei medicale spitaliceşti şi ambulatorii, după caz, şi/sau a continuităţii prin liniile de gardă în specialităţile obstetrică-ginecologie, pediatrie şi chirurgie pediatrică nu este obligatorie pentru unităţile sanitare cu paturi aflate în subordinea unor ministere sau instituţii cu reţea sanitară proprie din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale, autorităţii judecătoreşti şi din sectorul transporturi.6. În cazul în care în aceeaşi localitate, pe o rază de maximum 5 km, o altă unitate sanitară cu paturi clasificată cel puţin în categoria III sau într-o categorie superioară asigură asistenţa medicală prin structură şi linie de gardă distincte într-una dintre specialităţile enumerate la pct. 4 subpct. 4.1, aceasta nu va mai fi considerată obligatorie ca structură şi linie de gardă distincte pentru spitalul care solicită clasificarea.7. Prevederile pct. 6 sunt aplicabile pentru cel mult 3 specialităţi dintre cele menţionate la pct. 4 subpct. 4.1.----------Pct. 7 al art. 1 a fost modificat de lit. a) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.793 din 30 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2012.8. Spitalul trebuie să aibă în dotare sau în comodat, în stare de funcţionare, obligatoriu, cel puţin următoarele echipamente şi aparate medicale: a) aparat de radiologie digitală; b) aparat de tomografie computerizată; c) aparat de rezonanţă magnetică nucleară; d) aparat pentru angiografie; e) aparate de ultrasonografie convenţională şi Doppler; f) instrumentele şi echipamentele necesare pentru efectuarea analizelor medicale de hematologie, biochimie, microbiologie, imunologie şi toxicologie, corespunzător volumului de activitate al unităţii sanitare şi la nivelul calitativ prevăzut de reglementările legale în vigoare; g) în cazul spitalelor care au în structura organizatorică aprobată structuri de primiri urgenţă de tip UPU sau CPU este obligatorie şi aparatura prevăzută pentru aceste structuri în Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările şi completările ulterioare.8^1. Spitalul trebuie să desfăşoare activitate de îndrumare şi coordonare metodologică la nivel naţional şi/sau regional, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii.----------Pct. 8^1 al art. 1 a fost introdus de lit. b) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.793 din 30 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2012.9. Spitalul trebuie să desfăşoare activitate de învăţământ şi cercetare ştiinţifico-medicală, precum şi de educaţie medicală continuă, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia, aprobat conform dispoziţiilor legale în vigoare.----------Pct. 9 al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 373 din 4 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011.10. Proporţia bolnavilor internaţi care au domiciliul în alte judeţe trebuie să fie ≥ 20%.11. Proporţia bolnavilor externaţi care se reinternează în alt spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 48 de ore de la externare, trebuie să fie ≤ 0,5%.12. Proporţia bolnavilor externaţi care se reinternează în acelaşi spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 48 de ore de la externarea anterioară trebuie să fie ≤ 0,5%.13. Proporţia bolnavilor transferaţi într-un alt spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 72 de ore de la internare trebuie să fie ≤ 0,02%.  +  Articolul 2Pentru clasificarea în categoria I M, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 3 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.408/2010, spitalele trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii minime obligatorii:1. Structura organizatorică a spitalului, aprobată în condiţiile legii, trebuie să cuprindă structuri organizate conform prevederilor legale în vigoare, care acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice într-o specialitate, în conexiune cu alte specialităţi complementare, după caz, precum şi structura de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale, sau asigurarea activităţilor specifice de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 916/2006privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare.---------Pct. 1 al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 373 din 4 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011.2. Spitalul trebuie să furnizeze servicii medicale spitaliceşti (inclusiv prin linii de gardă asigurate în conformitate cu prevederile legale) şi/sau ambulatorii, după caz, în toate specialităţile, conform prevederilor pct. 1.3. Spitalul trebuie să aibă încadrat personal de specialitate medico-sanitar, în conformitate cu normativele de personal în vigoare, pe toate structurile prevăzute la pct. 1.4. Continuitatea asistenţei medicale trebuie să fie asigurată, obligatoriu, prin linie de gardă organizată în specialităţile clinice/paraclinice, după caz, în conformitate cu prevederile legale, precum şi de personal sanitar mediu şi auxiliar, în conformitate cu normativele de personal în vigoare.5. Spitalul trebuie să aibă în dotare sau în comodat, în stare de funcţionare, obligatoriu, cel puţin următoarele echipamente şi aparate medicale: a) aparatură de radiodiagnostic şi imagistică medicală; b) instrumentele şi echipamentele necesare pentru efectuarea analizelor medicale de hematologie, biochimie, precum şi, după caz, microbiologie, imunologie şi/sau toxicologie, corespunzător specificului şi volumului de activitate al unităţii sanitare, la nivelul calitativ prevăzut de reglementările legale în vigoare; c) alte aparate specifice necesare pentru furnizarea serviciilor medicale corespunzătoare specialităţilor aprobate în structura organizatorică aprobată, în condiţiile legii; d) în cazul spitalelor care au în structura organizatorică aprobată structuri de primiri urgenţă de tip UPU sau CPU este obligatorie şi aparatura prevăzută pentru aceste structuri în Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007, cu modificările şi completările ulterioare.6. Spitalul trebuie să desfăşoare activitate de îndrumare şi coordonare metodologică la nivel naţional şi/sau regional, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii.-----------Pct. 6 al art. 2 a fost modificat de lit. c) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.793 din 30 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2012.7. Spitalul trebuie să desfăşoare activitate de învăţământ şi cercetare ştiinţifico-medicală, precum şi de educaţie medicală continuă, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia, aprobat conform dispoziţiilor legale în vigoare.---------Pct. 7 al art. 2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 373 din 4 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011.8. Proporţia bolnavilor internaţi care au domiciliul în alte judeţe trebuie să fie ≥ 40%.9. Proporţia bolnavilor externaţi care se reinternează în alt spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 48 de ore de la externare, trebuie să fie ≤ 0,5%.10. Proporţia bolnavilor externaţi care se reinternează în acelaşi spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 48 de ore de la externarea anterioară trebuie să fie ≤ 0,5%.11. Proporţia bolnavilor transferaţi într-un alt spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 72 de ore de la internare, trebuie să fie ≤ 0,02%.  +  Articolul 3Pentru clasificarea în categoria II, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 5 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.408/2010, spitalele trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii minime obligatorii:1. Structura organizatorică a spitalului, aprobată în condiţiile legii, trebuie să cuprindă următoarele:1.1. structuri care acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice în următoarele specialităţi: a) anestezie şi terapie intensivă; b) boli infecţioase; c) cardiologie; d) dermatovenerologie; e) endocrinologie sau diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice; f) medicină internă; g) nefrologie; h) neonatologie; i) neurologie; j) oncologie medicală; k) pediatrie; l) pneumologie; m) psihiatrie; n) chirurgie generală; o) obstetrică-ginecologie (structură de nivel III, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului sănătăţii şi familiei privind criteriile de ierarhizare a secţiilor de spital de specialitate obstetrică, ginecologie şi neonatologie, cu modificările şi completările ulterioare); p) oftalmologie; q) ortopedie şi traumatologie; r) otorinolaringologie; s) urologie; t) anatomie patologică; u) medicină de laborator; v) radiologie - imagistică medicală.1.2 organizarea activităţii de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 916/2006.---------Subpct. 1.2 al pct. 1 al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 373 din 4 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011.2. Spitalul trebuie să furnizeze servicii medicale spitaliceşti (inclusiv prin linii de gardă asigurate în conformitate cu prevederile legale) şi/sau ambulatorii, după caz, în toate specialităţile menţionate la pct. 1.3. Spitalul trebuie să aibă încadrat personal de specialitate medico-sanitar, în conformitate cu normativele de personal în vigoare, pe toate structurile prevăzute la pct. 1.4. Continuitatea asistenţei medicale trebuie să fie asigurată, obligatoriu, de următoarele categorii de personal:4.1. medici de specialitate, care asigură continuitatea prin linii de gardă distincte în următoarele specialităţi: a) anestezie şi terapie intensivă; b) cardiologie; c) medicină internă; d) neurologie; e) pediatrie; f) psihiatrie; g) chirurgie generală; h) obstetrică-ginecologie; i) ortopedie şi traumatologie; j) medicină de laborator; k) radiologie-imagistică medicală.4.2. personal sanitar mediu şi auxiliar, în conformitate cu normativele de personal în vigoare.5. Asigurarea asistenţei medicale spitaliceşti şi ambulatorii, după caz, şi a continuităţii prin liniile de gardă în specialităţile obstetrică-ginecologie şi pediatrie nu este obligatorie pentru unităţile sanitare cu paturi aflate în subordinea unor ministere sau instituţii cu reţea sanitară proprie din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale, autorităţii judecătoreşti şi din sectorul transporturi.6. În cazul în care în aceeaşi localitate, pe o rază de maximum 5 km, o altă unitate sanitară cu paturi clasificată cel puţin în categoria III sau într-o categorie superioară asigură asistenţa medicală prin structură şi linie de gardă distincte în una dintre specialităţile enumerate la pct. 4 subpct. 4.1, aceasta nu va mai fi considerată obligatorie ca structură şi linie de gardă distincte pentru spitalul care solicită clasificarea.7. Prevederile pct. 6 sunt aplicabile pentru cel mult 3 specialităţi dintre cele menţionate la pct. 4 subpct. 4.1.------------Pct. 7 al art. 3 a fost modificat de lit. d) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.793 din 30 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2012.8. Spitalul trebuie să aibă în dotare sau în comodat, în stare de funcţionare, obligatoriu, cel puţin următoarele echipamente şi aparate medicale: a) aparatură digitală de radiodiagnostic şi imagistică medicală; b) aparat de tomografie computerizată; c) aparat de rezonanţă magnetică nucleară; d) aparate de ultrasonografie convenţională şi Doppler; e) instrumentele şi echipamentele necesare pentru efectuarea analizelor medicale de hematologie, biochimie, microbiologie, imunologie şi toxicologie, corespunzător volumului de activitate al unităţii sanitare şi la nivelul calitativ prevăzut de reglementările legale în vigoare; f) în cazul spitalelor care au în structura organizatorică aprobată structuri de primiri urgenţă de tip UPU sau CPU este obligatorie şi aparatura prevăzută pentru aceste structuri în Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007, cu modificările şi completările ulterioare.8^1. Spitalul trebuie să desfăşoare activitate de îndrumare şi coordonare metodologică la nivel regional şi/sau judeţean, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii.-----------Pct. 8^1 al art. 3 a fost introdus de lit. e) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.793 din 30 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2012.9. Prevederea de la pct. 8 lit. c) se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2014.10. Spitalul trebuie să desfăşoare activitate de învăţământ şi cercetare ştiinţifico-medicală, precum şi de educaţie medicală continuă, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia, aprobat conform dispoziţiilor legale în vigoare.---------Pct. 10 al art. 3 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 373 din 4 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011.11. Proporţia bolnavilor internaţi care au domiciliul în alte judeţe trebuie să fie ≥ 5%.12. Proporţia bolnavilor externaţi care se reinternează în alt spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 48 de ore de la externare trebuie să fie ≤ 0,6%.13. Proporţia bolnavilor externaţi care se reinternează în acelaşi spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 48 de ore de la externarea anterioară trebuie să fie ≤ 0,6%.14. Proporţia bolnavilor transferaţi într-un alt spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 72 de ore de la internare trebuie să fie ≤ 0,03%.  +  Articolul 4Pentru clasificarea în categoria II M, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 6 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.408/2010, spitalele trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii minime obligatorii:1. Structura organizatorică a spitalului, aprobată în condiţiile legii, trebuie să cuprindă structuri organizate conform prevederilor legale în vigoare, care acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice într-o specialitate, în conexiune cu alte specialităţi complementare, după caz, precum şi structura de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale, sau asigurarea activităţilor specifice de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 916/2006.---------Pct. 1 al art. 4 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 373 din 4 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011.2. Spitalul trebuie să furnizeze servicii medicale spitaliceşti şi/sau ambulatorii, după caz, în toate specialităţile, conform prevederilor pct. 1.3. Spitalul trebuie să aibă încadrat personal de specialitate medico-sanitar în conformitate cu normativele de personal în vigoare, pe toate structurile prevăzute la pct. 1.4. Continuitatea asistenţei medicale trebuie să fie asigurată, obligatoriu, prin linie de gardă organizată în specialităţile clinice/paraclinice, după caz, în conformitate cu prevederile legale, precum şi de personal sanitar mediu şi auxiliar, în conformitate cu normativele de personal în vigoare.5. Spitalul trebuie să aibă în dotare sau în comodat, în stare de funcţionare, obligatoriu, cel puţin următoarele echipamente şi aparate medicale: a) aparatură de radiodiagnostic şi imagistică medicală; b) instrumentele şi echipamentele necesare pentru efectuarea analizelor medicale de hematologie, biochimie, precum şi, după caz, microbiologie, imunologie şi/sau toxicologie, corespunzător specificului şi volumului de activitate al unităţii sanitare, la nivelul calitativ prevăzut de reglementările legale în vigoare; c) alte aparate specifice necesare pentru furnizarea serviciilor medicale corespunzătoare specialităţilor aprobate în structura organizatorică aprobată, în condiţiile legii; d) în cazul spitalelor care au în structura organizatorică aprobată structuri de primiri urgenţă de tip UPU sau CPU este obligatorie şi aparatura prevăzută pentru aceste structuri în Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007, cu modificările şi completările ulterioare.5^1. Spitalul trebuie să desfăşoare activitate de îndrumare şi coordonare metodologică la nivel regional şi/sau judeţean, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii.----------Pct. 5^1 al art. 4 a fost introdus de lit. f) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.793 din 30 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2012.6. Spitalul trebuie să desfăşoare activitate de învăţământ şi cercetare ştiinţifico-medicală, precum şi de educaţie medicală continuă, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia, aprobat conform dispoziţiilor legale în vigoare.---------Pct. 6 al art. 4 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 373 din 4 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011.7. Proporţia bolnavilor internaţi care au domiciliul în alte judeţe trebuie să fie >/= 5%.---------Pct. 7 al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 424 din 29 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 1 aprilie 2013.8. Proporţia bolnavilor externaţi care se reinternează în alt spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 48 de ore de la externare trebuie să fie ≤ 0,6%.9. Proporţia bolnavilor externaţi care se reinternează în acelaşi spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 48 de ore de la externarea anterioară trebuie să fie ≤ 0,6%.10. Proporţia bolnavilor transferaţi într-un alt spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 72 de ore de la internare trebuie să fie ≤ 0,06%.  +  Articolul 5Pentru clasificarea în categoria III, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) şi art. 2 pct. 7 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.408/2010, spitalele trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii minime obligatorii:1. Structura organizatorică a spitalului, aprobată în condiţiile legii, trebuie să cuprindă următoarele:1.1. structuri organizate conform prevederilor legale în vigoare care acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice în următoarele specialităţi: a) anestezie şi terapie intensivă; b) boli infecţioase; c) cardiologie; d) dermatovenerologie; e) endocrinologie sau diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice; f) medicină internă; g) nefrologie; h) neonatologie; i) neurologie; j) oncologie medicală; k) pediatrie; l) pneumologie; m) psihiatrie; n) chirurgie generală; o) obstetrică-ginecologie (structură de nivel minim II în conformitate cu prevederile ordinului ministrului sănătăţii şi familiei privind criteriile de ierarhizare a secţiilor de spital de specialitate obstetrică, ginecologie şi neonatologie, cu modificările şi completările ulterioare); p) oftalmologie; q) ortopedie şi traumatologie; r) otorinolaringologie s) urologie; t) anatomie patologică; u) medicină de laborator; v) radiologie - imagistică medicală.1.2 organizarea activităţii de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 916/2006.---------Subpct. 1.2 al pct. 1 al art. 5 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 373 din 4 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011.2. Spitalul trebuie să furnizeze servicii medicale spitaliceşti (inclusiv prin linii de gardă asigurate în conformitate cu prevederile legale) şi/sau ambulatorii, după caz, în toate specialităţile menţionate la pct. 1.3. Spitalul trebuie să aibă încadrat personal de specialitate medico-sanitar în conformitate cu normativele de personal în vigoare, pe toate structurile prevăzute la pct. 1.4. Continuitatea asistenţei medicale trebuie să fie asigurată, obligatoriu, de următoarele categorii de personal:4.1. medici de specialitate care asigură continuitatea prin linii de gardă distincte în următoarele specialităţi: a) anestezie şi terapie intensivă; b) medicină internă; c) neurologie; d) pediatrie; e) psihiatrie; f) chirurgie generală; g) obstetrică-ginecologie; h) ortopedie şi traumatologie; i) medicină de laborator; j) radiologie - imagistică medicală.4.2. personal sanitar mediu şi auxiliar, în conformitate cu normativele de personal în vigoare.5. Asigurarea asistenţei medicale spitaliceşti şi ambulatorii, după caz, şi a continuităţii prin liniile de gardă în specialităţile obstetrică-ginecologie şi pediatrie nu este obligatorie pentru unităţile sanitare cu paturi aflate în subordinea unor ministere sau instituţii cu reţea sanitară proprie din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale, autorităţii judecătoreşti şi din sectorul transporturi.6. În cazul în care în aceeaşi localitate, pe o rază de maximum 5 km, există o altă unitate sanitară care asigură asistenţa medicală prin structură şi linie de gardă distincte în una din specialităţile enumerate la pct. 4 subpct. 4, aceasta nu va mai fi considerată obligatorie ca structură şi linie de gardă distincte pentru spitalul care solicită clasificarea.---------Pct. 6 al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 424 din 29 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 1 aprilie 2013.7. Prevederile pct. 6 sunt aplicabile pentru cel mult o specialitate dintre cele menţionate la pct. 4 subpct. 4.1.8. Spitalul trebuie să aibă în dotare şi în stare de funcţionare, obligatoriu, cel puţin următoarele echipamente şi aparate medicale: a) aparatură digitală de radiodiagnostic şi imagistică medicală; b) aparat de tomografie computerizată; c) aparate ultrasonografie convenţională; d) instrumentele şi echipamentele necesare pentru efectuarea analizelor medicale de hematologie, biochimie, microbiologie, imunologie şi toxicologie, corespunzător volumului de activitate al unităţii sanitare şi la nivelul calitativ prevăzut de reglementările legale în vigoare; e) în cazul spitalelor care au în structura organizatorică aprobată structuri de primiri urgenţă de tip UPU sau CPU este obligatorie şi aparatura prevăzută pentru aceste structuri în Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007, cu modificările şi completările ulterioare.8^1. Spitalul trebuie să desfăşoare activitate de îndrumare şi coordonare metodologică la nivel judeţean şi pentru medicii de familie, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii.-----------Pct. 8^1 al art. 5 a fost introdus de lit. g) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.793 din 30 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2012.9. Proporţia bolnavilor externaţi care se reinternează în alt spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 48 de ore de la externare trebuie să fie ≤ 1%.10. Proporţia bolnavilor externaţi care se reinternează în acelaşi spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 48 de ore de la externarea anterioară trebuie să fie ≤ 1%.11. Proporţia bolnavilor transferaţi într-un alt spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 72 de ore de la internare, trebuie să fie ≤ 0,1%.  +  Articolul 6Pentru clasificarea în categoria IV, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) şi art. 2 pct. 8 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.408/2010, spitalele trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii minime obligatorii:1. Structura organizatorică a spitalului, aprobată în condiţiile legii, trebuie să cuprindă structuri organizate conform prevederilor legale în vigoare, care acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice în următoarele specialităţi: a) anestezie şi terapie intensivă; b) medicină internă; c) pediatrie; d) chirurgie generală; e) obstetrică-ginecologie (structură de nivel minim I, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului sănătăţii şi familiei privind criteriile de ierarhizare a secţiilor de spital de specialitate obstetrică, ginecologie şi neonatologie, cu modificările şi completările ulterioare); f) medicină de laborator; g) radiologie - imagistică medicală.2. Spitalul trebuie să furnizeze servicii medicale spitaliceşti şi/sau ambulatorii, după caz, în toate specialităţile menţionate la pct. 1.3. Spitalul trebuie să aibă încadrat personal de specialitate medico-sanitar, în conformitate cu normativele de personal în vigoare, pe toate structurile prevăzute la pct. 1.4. Continuitatea asistenţei medicale trebuie să fie asigurată, obligatoriu, de următoarele categorii de personal:4.1. medici de specialitate, în una dintre specialităţile: a) medicină internă; b) pediatrie; c) chirurgie generală; d) obstetrică-ginecologie;4.2. personal sanitar mediu şi auxiliar, în conformitate cu normativele de personal în vigoare.5. Continuitatea asistenţei medicale trebuie să se asigure prin cel puţin două linii de gardă, organizate astfel: a) linie de gardă pentru specialităţile medicale; b) linie de gardă pentru specialităţile chirurgicale.6. Asigurarea asistenţei medicale spitaliceşti şi ambulatorii, după caz, şi a continuităţii prin liniile de gardă în specialităţile obstetrică-ginecologie şi pediatrie nu este obligatorie pentru unităţile sanitare cu paturi aflate în subordinea unor ministere sau instituţii cu reţea sanitară proprie din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale, autorităţii judecătoreşti şi din sectorul transporturi.---------Pct. 6 al art. 6 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 373 din 4 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011.7. Spitalul trebuie să aibă în dotare sau în comodat, în stare de funcţionare, obligatoriu, cel puţin următoarele echipamente şi aparate medicale: a) aparat de radiologie convenţională; b) ecograf; c) instrumentele şi echipamentele necesare pentru efectuarea analizelor medicale de hematologie şi biochimie corespunzător volumului de activitate al unităţii sanitare şi la nivelul calitativ prevăzut de reglementările legale în vigoare; d) în cazul spitalelor care au în structura organizatorică aprobată structuri de primiri urgenţă de tip UPU sau CPU este obligatorie şi aparatura prevăzută pentru aceste structuri în Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007, cu modificările şi completările ulterioare.7^1. Spitalul trebuie să desfăşoare activitate de îndrumare şi coordonare metodologică pentru medicii de familie, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii.-----------Pct. 7^1 al art. 6 a fost introdus de lit. h) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.793 din 30 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2012.8. Proporţia bolnavilor externaţi care se reinternează în alt spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 48 de ore de la externare trebuie să fie ≤ 1,5%.9. Proporţia bolnavilor externaţi care se reinternează în acelaşi spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 48 de ore de la externarea anterioară trebuie să fie ≤ 1,5%.10. Proporţia bolnavilor transferaţi într-un alt spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 72 de ore de la internare trebuie să fie ≤ 0,5%.11. Unităţile sanitare din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor care au caracter de unităţi sanitare cu circuit închis, ce funcţionează într-o reţea integrată, prin care se asigură serviciile medicale de specialitate necesare, precum şi unităţile sanitare, din subordinea Ministerului Sănătăţii, care asigură tratamentul persoanelor internate ca urmare a aplicării măsurilor medicale de siguranţă prevăzute de Codul penal, se încadrează în categoria IV.---------Pct. 11 al art. 6 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 373 din 4 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011.12. Unităţile sanitare din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pot solicita direcţiilor de sănătate publică schimbarea categoriei de clasificare într-una superioară, respectiv categoria III, dacă fac dovada îndeplinirii cumulative a criteriilor minime obligatorii necesare pentru clasificarea în noua categorie, cu excepţia celor prevăzute la art. 5 pct. 1.1, 2, 3, 4 şi 8, îndeplinirea acestora neputând fi realizată din cauza specificului asistenţei medicale acordate în sistemul penitenciar.---------Pct. 12 al art. 6 a fost introdus de lit. i) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.793 din 30 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2012.  +  Articolul 7Pentru clasificarea în categoria V, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) şi art. 2 pct. 9 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.408/2010, spitalele trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii minime obligatorii:1. Structura organizatorică a spitalului, aprobată în condiţiile legii, trebuie să cuprindă structuri organizate conform prevederilor legale în vigoare, care acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice necesare pentru asigurarea, după caz, a următoarelor: a) servicii medicale pentru îngrijirea bolnavilor cronici; b) servicii medicale într-o singură specialitate (TBC, psihiatrie, de recuperare şi altele); c) servicii paliative.2. Spitalul trebuie să aibă încadrat personal de specialitate medico-sanitar, în conformitate cu normativele de personal în vigoare, pe toate structurile prevăzute la pct. 1.3. Asigurarea continuităţii asistenţei medicale trebuie să se realizeze în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi corespunzător structurii organizatorice aprobate în condiţiile legii.4. Spitalul trebuie să aibă în dotare sau în comodat, în stare de funcţionare, echipamentele şi aparatura medicală necesare pentru furnizarea serviciilor medicale corespunzătoare specialităţilor aprobate în structura organizatorică aprobată, în condiţiile legii.4^1. Spitalul trebuie să desfăşoare activitate de îndrumare şi coordonare metodologică la nivel judeţean şi pentru medicii de familie, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii.----------Pct. 4^1 al art. 7 a fost introdus de lit. j) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.793 din 30 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2012.5. Proporţia bolnavilor externaţi care se reinternează în alt spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 48 de ore de la externare trebuie să fie ≤ 5%.6. Proporţia bolnavilor transferaţi într-un alt spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 72 de ore de la internare trebuie să fie ≤ 0,5%.----------