ORDIN nr. 463 din 25 iunie 2014 (*actualizat*)privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea(actualizat până la data de 23 decembrie 2014*)
EMITENT
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • ----------Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale relaţii contractuale din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DRC 495 din 25 iunie 2014 şi al Direcţiei medic şef din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 2.108 din 25 iunie 2014,în temeiul dispoziţiilor:- art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 96 alin. (1) lit. a), b) şi g) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015;- Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările cu completările ulterioare;- Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulile de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi şi Metodologia de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea, prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezentul ordin, şi se aplică pentru cazurile externate, pe perioada de valabilitate a reglementărilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015.  +  Articolul 2 (1) Spitalele vor raporta în format electronic setul minim de date la nivel de pacient în spitalizarea continuă (SMDPC), aferent pacienţilor externaţi, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru raportarea cazurilor externate în luna decembrie 2014, spitalele vor raporta în format electronic SMDPC, aferent pacienţilor externaţi, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 5-7 ianuarie 2015.----------Alin. (1^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 863 din 15 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 23 decembrie 2014. (2) Spitalele vor raporta în format electronic setul minim de date la nivel de pacient în spitalizarea de zi (SMDPZ), aferent cazurilor rezolvate/serviciilor furnizate în luna respectivă, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru raportarea cazurilor rezolvate/serviciilor pentru luna decembrie 2014, spitalele vor raporta în format electronic SMDPZ, aferente cazurilor rezolvate/serviciilor, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 5-7 ianuarie 2015.----------Alin. (2^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 863 din 15 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 23 decembrie 2014. (3) Trimestrial, în perioada 15-19 a lunii următoare trimestrului încheiat, spitalele vor transmite în format electronic cazurile/serviciile invalidate pentru care se solicită revalidarea, precum şi cazurile/serviciile neraportate din lunile anterioare. În perioada 10-14 decembrie 2014, spitalele vor transmite în format electronic cazurile/serviciile invalidate pentru care se solicită revalidarea, precum şi cazurile neraportate până la data de 30 noiembrie 2014. Cazurile/Serviciile invalidate pentru care se solicită revalidarea, precum şi cele neraportate până la sfârşitul anului pot fi raportate în perioada 15-19 ianuarie a anului următor. Raportările se vor realiza conform prevederilor legale în vigoare. (4) Lunar, până la data de 15, spitalele vor primi de la Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, denumită în continuare SNSPMPDSB, în format electronic, rapoartele de validare a activităţii aferente lunii precedente, în conformitate cu formularele prevăzute în ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special. (5) Trimestrial, până la data de 23 a lunii următoare trimestrului încheiat, iar pentru trimestrul IV până la data de 18 decembrie 2014, respectiv până la data de 23 ianuarie 2015, spitalele vor primi de la SNSPMPDSB, în format electronic, rapoartele de validare a activităţii, în conformitate cu formularele prevăzute în ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special. (6) Lunar, respectiv trimestrial, SNSPMPDSB va transmite spitalelor rapoarte cu detalierea cauzelor de invalidare pentru fiecare caz, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu regulile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2. Metodologia de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea este prevăzută în anexa nr. 3. (7) Pentru decontarea activităţii lunare, spitalele vor utiliza, după caz, desfăşurătoarele prevăzute în ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special. (8) Pentru decontarea activităţii trimestriale, spitalele vor utiliza, după caz, desfăşurătoarele prevăzute în ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special.  +  Articolul 3Pentru cazurile care fac obiectul internării prin spitalizare de zi şi care au fost rezolvate prin spitalizare continuă la solicitarea asiguratului în condiţiile art. 92 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 400/2014, se va întocmi şi se va raporta doar fişa de spitalizare de zi.  +  Articolul 4Direcţiile de specialitate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, spitalele, precum şi SNSPMPDSB vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prevederile prezentului ordin se aplică pentru toate cazurile care au data externării, data închiderii fişei, respectiv pentru toate serviciile furnizate în regim de spitalizare de zi, începând cu luna iunie 2014.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 8Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 226/2013 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 30 aprilie 2013, cu completările ulterioare.p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Gheorghe-Radu ŢibichiBucureşti, 25 iunie 2014.Nr. 463.  +  Anexa 1REGULI 25/06/2014  +  Anexa 2REGULI 25/06/2014  +  Anexa 3REGULI 25/06/2014