DECIZIE nr. 551 din 28 iunie 2012(*actualizată*)privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului(actualizată până la data de 27 ianuarie 2014*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII
  • ---------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 ianuarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: RECTIFICAREA nr. 551 din 28 iunie 2012; DECIZIA nr. 639 din 23 septembrie 2013; DECIZIA nr. 64 din 27 ianuarie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (2) pct. 12, art. 11 alin. (1) şi ale art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 30 alin. (2) şi art. 160 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, precum şi ale art. 62 alin. (1) şi (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta decizie are ca obiect stabilirea tarifului de utilizare a spectrului datorat anual de titularii licenţelor acordate în condiţiile legii, a procedurii de individualizare a cuantumului tarifului, precum şi de încasare a sumelor datorate cu acest titlu.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei decizii, următorii termeni se definesc astfel: a) licenţe - documentele de autorizare prin care sunt conferite drepturile de utilizare a frecvenţelor radio, în condiţiile legii; b) tarif - suma datorată, conform legii, cu titlu de tarif de utilizare a spectrului şi care se încasează anual sau trimestrial, după caz; c) decizie - actul administrativ emis de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, prin care se individualizează cuantumul tarifului datorat de titularii licenţelor, în temeiul legislaţiei în vigoare, şi care constituie titlu de creanţă în sensul Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) documente de alocare/asignare - licenţele de utilizare a frecvenţelor radio care conţin alocări de frecvenţe radio şi condiţiile tehnice şi operaţionale asociate acestora, licenţele de emisie, precum şi autorizaţiile de asignare a frecvenţelor radio, care conţin asignări de frecvenţe radio şi parametrii tehnici şi operaţionali asociaţi acestora, în baza cărora se calculează sumele datorate cu titlu de tarif de utilizare spectru; e) înălţime efectivă - diferenţa calculată pe un azimut dat între înălţimea centrului de radiaţie al antenei emiţătorului (din amplasamentul fix dat) deasupra nivelului mării şi media înălţimii terenului deasupra nivelului mării, calculată pe o distanţă faţă de amplasamentul antenei, cuprinsă între 1 şi 15 km; f) înălţime efectivă maximă - valoarea maximă care rezultă din valorile înălţimilor efective calculate pe toate azimuturile luate din 10 în 10 grade în jurul antenei; g) putere aparent radiată - produsul dintre puterea de emisie şi câştigul antenei pe diferite azimuturi, produs din care se scad pierderile pe traseul dintre borna de ieşire a emiţătorului şi borna de intrare în antenă; h) putere aparent radiată maximă - valoarea puterii aparent radiate, calculată pentru câştigul maxim al antenei; i) sistem de distribuţie MMDS - sistemul prin care se admite o emisie sectorială sau omnidirecţională cu recepţie individuală, cu acoperire limitată la maximum 3 localităţi; j) linie de transmisie MMDS - fasciculul de microunde dintre un emiţător şi unul sau mai multe receptoare conectate la reţelele de comunicaţii electronice destinate difuzării/retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale (capete de reţea), situate în zona de acoperire a lobului de radiaţie al antenei de emisie; k) putere de emisie - puterea la borna de ieşire a emiţătorului; l) GMDSS - radiocomunicaţii în cadrul Sistemului mondial pentru caz de sinistru şi siguranţa navigaţiei pe mare (Global Maritime Distress and Safety System).  +  Articolul 3 (1) Tariful prevăzut la art. 1 este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. (2) Tariful este stabilit în euro şi se achită în lei la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Naţională a României în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent. Individualizarea obligaţiei de plată pentru o unitate de măsură se realizează prin rotunjirea la întreg a sumei rezultate din înmulţirea cursului de schimb valutar cu tariful în euro stabilit pentru frecvenţa de emisie, canalul, blocul de frecvenţe, alocarea de multiplex, banda de frecvenţe, staţia de radiocomunicaţii, sistemul de comunicaţii prin sateliţi, după caz.---------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din DECIZIA nr. 639 din 23 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013. (3) Tariful cuprins în anexă este anual. (4) Tariful stabilit prin prezenta decizie se aplică şi în cazul licenţelor pentru care cuantumul tarifului a rezultat ca urmare a unei proceduri de negociere competitivă, organizată înainte de data intrării în vigoare a prezentei decizii.  +  Articolul 4Pentru anul 2012, valorile prevăzute în anexă, cu excepţia valorilor prevăzute la cap. IX, se diminuează cu 15%.  +  Capitolul II Modalitatea de plată  +  Articolul 5 (1) Tariful se încasează anual, cu următoarele excepţii: a) tariful prevăzut la cap. I-V, la cap. VI pct. 1 şi 3, la cap. VII şi la cap. VIII pct. 1 şi 2 din anexă se încasează trimestrial, cu excepţia cazurilor în care sunt aplicabile prevederile alin. (2)-(4); b) tariful prevăzut la cap. IX din anexă se încasează strict pe perioadele menţionate în cuprinsul acestuia. (2) În situaţia în care la data de referinţă valoarea tarifului ce ar fi perceput în baza licenţei respective pentru un an întreg, în conformitate cu documentele de alocare/asignare în vigoare la data de referinţă, nu depăşeşte cuantumul a 200 euro, tariful se va încasa anual. Data de referinţă este 1 martie a fiecărui an, pentru licenţele în vigoare la această dată, sau ultima zi lucrătoare a trimestrului emiterii licenţei, în cazul în care aceasta a fost eliberată ulterior datei de 1 martie.---------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din DECIZIA nr. 64 din 27 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 27 ianuarie 2014. (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), în cazul serviciilor de radiocomunicaţii mobil maritim (inclusiv pe căile de navigaţie interioară) şi mobil maritim prin satelit, mobil aeronautic şi mobil aeronautic prin satelit, fix prin satelit, mobil terestru prin satelit, radiodeterminare, fix (toate reţelele, cu excepţia celor de tip MMDS), precum şi în cazul oricăror altor servicii de comunicaţii prin satelit, raportarea la pragul menţionat se face pentru suma totală a tarifelor datorate în baza tuturor licenţelor pe care un titular le deţine în cadrul aceluiaşi serviciu de radiocomunicaţii. În situaţia în care una sau mai multe licenţe sunt acordate unui titular, ulterior datei de 1 martie, pentru prima oară în cadrul unuia dintre serviciile de radiocomunicaţii menţionate, data la care se stabileşte raportarea la pragul de 200 euro pentru respectivul serviciu de radiocomunicaţii este ultima zi lucrătoare a trimestrului în care s-a emis prima dintre licenţe. (4) În situaţia prevăzută la alin. (2) sau (3), în cazul în care, pe parcursul unui an, suma totală va depăşi pragul de 200 euro, modalitatea de încasare a tarifului rămâne anuală până la sfârşitul anului respectiv. (5) Dispoziţiile alin. (2) sau (3) nu se aplică în situaţia în care, pe parcursul unui an, suma totală va scădea sub pragul de 200 euro, modalitatea de încasare a tarifului deja stabilită rămânând neschimbată. (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) şi (3), în situaţia în care împotriva titularului de licenţă a fost deschisă, anterior datei precizate la alin. (2) sau (3), după caz, procedura generală a insolvenţei, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, data la care se stabileşte raportarea la pragul de 200 euro este data deschiderii procedurii generale a insolvenţei. (7) Cuantumul tarifului care se încasează trimestrial este egal cu valoarea tarifului prevăzut în anexă, multiplicat cu 1/4. (8) Pentru anul 2012, valoarea pragului prevăzut la alin. (2), (4) şi (5) se diminuează cu 15%.  +  Articolul 6 (1) Plata tarifului, indiferent de perioada pentru care este individualizat, se face în baza deciziei emise de preşedintele ANCOM. Preşedintele ANCOM poate delega personalul din subordine să semneze pentru şi în numele său deciziile prin care se individualizează cuantumul tarifului datorat către ANCOM. (2) Decizia prevăzută la alin. (1) se emite în luna decembrie a fiecărui an în cazul tarifului care se încasează anual, respectiv în ultima lună a trimestrului în cazul tarifului care se încasează trimestrial. (3) În cazul expirării perioadei de valabilitate sau ca urmare a renunţării titularului de licenţă la dreptul de utilizare a frecvenţelor radio pe parcursul anului, respectiv al trimestrului, decizia se emite până la sfârşitul lunii următoare celei în care s-a constatat expirarea perioadei de valabilitate, respectiv încetarea dreptului de utilizare a frecvenţelor radio. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul încetării drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio ori al întreruperii temporare a activităţii, decizia se emite până la sfârşitul lunii următoare celei în care a încetat dreptul de utilizare a frecvenţelor radio ori a fost emisă decizia de revocare a licenţei, respectiv a comunicării acesteia, după caz. (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul în care împotriva titularului de licenţă a fost deschisă procedura generală a insolvenţei, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în trimestrul, respectiv în anul în care a avut loc deschiderea procedurii generale a insolvenţei, cuantumul tarifului datorat pentru perioada cuprinsă între începutul anului, respectiv al trimestrului şi luna în care a fost deschisă procedura generală a insolvenţei, inclusiv, este individualizat printr-o decizie distinctă care se emite ulterior publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a notificării de deschidere a procedurii. Pentru perioada rămasă din trimestrul, respectiv anul în care a avut loc deschiderea procedurii generale a insolvenţei, decizia prin care se individualizează cuantumul tarifului se emite în conformitate cu prevederile alin. (2). (6) În situaţia prevăzută la art. 15 alin. (1), decizia privind identificarea tarifului datorat de către cedent se emite până la sfârşitul lunii imediat următoare celei în care a fost acordată licenţa în favoarea cesionarului. (7) În cazul licenţei prevăzute la art. 17 şi al licenţei căreia i se aplică tariful prevăzut la cap. IX din anexă, decizia va fi emisă în termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii licenţei. (8) Decizia va fi transmisă titularului licenţei în termen de 7 zile calendaristice de la emitere, fie prin trimitere recomandată cu confirmare de primire, fie prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia.  +  Articolul 7 (1) Termenul de plată a tarifului prevăzut la art. 6 este data de 20 a lunii următoare celei în care s-a emis decizia, dar nu mai devreme de 15 zile de la data comunicării acesteia. (2) Termenul de plată pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale şi pentru obligaţiile fiscale accesorii se stabileşte potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 8 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 7, pentru primul an de emisie, titularii licenţelor eliberate conform art. 59 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia plăţii tarifului în condiţiile stabilite în art. 62 alin. (3) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), prin derogare de la prevederile art. 6, decizia va fi emisă în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării licenţei.  +  Articolul 9 (1) Pentru anul, respectiv trimestrul emiterii documentului de alocare/asignare, valoarea tarifului datorat este egală cu valoarea tarifului prevăzut în anexă, multiplicată cu 1/12 şi cu numărul lunilor rămase până la sfârşitul anului, respectiv al trimestrului, luna emiterii documentului de alocare/asignare fiind inclusă în acest număr. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul tarifului datorat în baza documentelor de alocare/asignare cu valabilitate prelungită, pentru prima lună calendaristică a perioadei de valabilitate extinse. (3) Pentru anul, respectiv trimestrul expirării termenului de valabilitate a licenţei, valoarea tarifului datorat în baza documentelor de alocare/asignare este egală cu valoarea tarifului prevăzut în anexă, multiplicată cu 1/12 şi cu numărul lunilor scurse de la începutul anului, respectiv al trimestrului şi până la data expirării licenţei, luna expirării nefiind inclusă în acest număr, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (4). (4) În cazul licenţei care expiră în ultima zi a ultimei luni calendaristice de valabilitate a licenţei, tariful se datorează inclusiv pentru ultima lună din perioada de valabilitate pentru care au fost acordate drepturile de utilizare.---------Art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. I din DECIZIA nr. 639 din 23 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013.  +  Articolul 10 (1) Modificarea condiţiilor tehnice din documentele de alocare/asignare determină stabilirea sumelor datorate cu titlu de tarif atât în raport cu prevederile documentelor iniţiale, cât şi cu cele modificate, cu excepţia situaţiilor în care modificările efectuate nu sunt de natură a afecta cuantumul acestuia. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), tariful datorat este egal cu valoarea tarifului prevăzut în anexă, în baza documentelor iniţiale, multiplicată cu 1/12 şi cu numărul lunilor scurse de la începutul anului, respectiv al trimestrului, până în luna în care au fost emise documentele de alocare/asignare modificate, luna emiterii acestor documente fiind inclusă în acest număr, cumulată cu valoarea tarifului prevăzut în anexă, datorat în baza documentelor modificate, multiplicat cu 1/12 şi cu numărul lunilor rămase până la sfârşitul anului, respectiv al trimestrului, luna emiterii documentelor de alocare/asignare modificate nefiind inclusă în acest număr. În cazul modificării documentelor de alocare/asignare de mai multe ori pe parcursul unui an, respectiv al unui trimestru, prevederile prezentului alineat se aplică în mod corespunzător.---------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. I din DECIZIA nr. 64 din 27 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 27 ianuarie 2014. (3) Abrogat.---------Alin. (3) al art. 10 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din DECIZIA nr. 64 din 27 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 27 ianuarie 2014.  +  Articolul 11 (1) Tariful se reduce cu 100% pentru reţelele de radiocomunicaţii folosite de serviciile publice de salvamont, în cazul frecvenţelor din serviciul mobil terestru utilizate în exclusivitate pentru salvări de vieţi omeneşti. (2) Tariful se reduce cu 75% pentru reţelele de radiocomunicaţii folosite de serviciile de ambulanţă şi salvamar, în cazul frecvenţelor din serviciul mobil terestru utilizate în exclusivitate pentru salvări de vieţi omeneşti. (3) Tariful se reduce cu 75% în cazul frecvenţelor din serviciul mobil maritim (cu excepţia radiocomunicaţiilor pe căile de navigaţie interioară) ce sunt utilizate în exclusivitate pentru salvări de vieţi omeneşti prin intermediul staţiilor de radiocomunicaţii amplasate pe ţărm. (4) Tariful se reduce cu 75% în cazul frecvenţelor din serviciul mobil aeronautic ce sunt utilizate în exclusivitate pentru salvări de vieţi omeneşti prin intermediul staţiilor de radiocomunicaţii amplasate la sol.  +  Articolul 12Data efectuării plăţii se stabileşte potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 13 (1) Pentru neplata la termen a tarifului se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Dacă în termenul prevăzut de lege, titularul nu achită în totalitate tariful, ANCOM dispune, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, suspendarea sau revocarea licenţei, după caz.---------Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 3 al art. I din DECIZIA nr. 639 din 23 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013.  +  Articolul 14În situaţia suspendării drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în condiţiile legii, tariful este datorat inclusiv pentru perioada cât drepturile de utilizare sunt suspendate.  +  Articolul 15 (1) În situaţia în care se solicită cesiunea licenţei, cuantumul tarifului datorat de către titularul cedent este egal cu valoarea tarifului prevăzut în anexă, multiplicată cu 1/12 şi cu numărul lunilor scurse de la începutul anului, respectiv al trimestrului în care are loc cesiunea şi până în luna emiterii licenţei modificate în favoarea cesionarului, aceasta din urmă nefiind inclusă în acest număr. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), cuantumul tarifului datorat de către noul titular al licenţei este egal cu valoarea tarifului prevăzut în anexă, multiplicată cu 1/12 şi cu numărul lunilor rămase până la sfârşitul anului, respectiv al trimestrului în care are loc cesiunea, luna emiterii licenţei modificate în favoarea cesionarului fiind inclusă în acest număr.---------Art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. I din DECIZIA nr. 639 din 23 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013.  +  Articolul 16 (1) În situaţia în care titularul renunţă la documente de alocare/asignare, în conformitate cu prevederile legislaţiei de specialitate, înainte de data expirării perioadei de valabilitate a acestora, precum şi în situaţia retragerii drepturilor de utilizare din alte motive decât cel menţionat anterior, tariful, individualizat în baza respectivelor documente de alocare/asignare sau a licenţei revocate, este datorat pentru perioada cuprinsă între începutul anului, respectiv al trimestrului şi luna încetării drepturilor şi obligaţiilor. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), pentru anul, respectiv trimestrul în care a survenit una dintre acestea, cuantumul tarifului datorat este egal cu valoarea tarifului prevăzut în anexă multiplicată cu 1/12 şi cu numărul lunilor scurse în perioada cuprinsă între începutul anului, respectiv al trimestrului şi luna încetării drepturilor şi obligaţiilor, luna încetării fiind inclusă în acest număr. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul licenţelor ce nu respectă condiţia prevăzută la art. 9 alin. (4), dacă renunţarea titularului la documentele de alocare/asignare ori retragerea drepturilor de utilizare din alte motive decât cel menţionat anterior are loc în cursul ultimei luni calendaristice de valabilitate a licenţei, luna încetării valabilităţii drepturilor nu este luată în considerare la calculul tarifului.---------Alin. (3) al art. 16 a fost introdus de pct. 5 al art. I din DECIZIA nr. 639 din 23 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013.  +  Articolul 17Valoarea tarifului în cazul licenţelor acordate pentru reţelele de comunicaţii electronice destinate experimentărilor sau transmisiilor ocazionale se calculează conform metodologiei relevante pentru aplicaţia care face obiectul licenţei respective, proporţional cu perioada de valabilitate a licenţei. Perioada pentru care se calculează tariful datorat către ANCOM este de o lună necalendaristică pentru fiecare lună începută.  +  Capitolul III Individualizarea tarifului  +  Articolul 18 (1) Tariful prevăzut la cap. I pct. 1.1.1 şi 1.2.1 din anexă se datorează pentru fiecare canal radio duplex de 200 kHz pentru reţelele de comunicaţii mobile ce funcţionează în benzile de frecvenţe radio 880-915 MHz/925-960 MHz, respectiv 1710-1785 MHz/1805-1880 MHz. (2) Tariful prevăzut la cap. I pct. 1.1.2 din anexă se datorează pentru fiecare bloc pereche de 2,5 MHz, în cazul drepturilor de utilizare acordate pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2013 şi 5 aprilie 2014. (3) Tariful prevăzut la cap. I pct. 1.2.2 din anexă se datorează pentru fiecare bloc pereche de 5 MHz, în cazul drepturilor de utilizare acordate ulterior intrării în vigoare a prezentei decizii, pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2013 şi 5 aprilie 2014. (4) Tariful prevăzut la cap. I pct. 1.1.3 şi 1.2.3 din anexă se datorează pentru fiecare bloc pereche de 5 MHz, în cazul drepturilor de utilizare acordate începând cu data de 6 aprilie 2014. (5) Tariful prevăzut la cap. I pct. 1.3 din anexă se datorează pentru fiecare canal radio duplex CDMA 450 de 1,25 MHz. (6) Tariful prevăzut la cap. I pct. 1.4 din anexă se datorează pentru fiecare bloc pereche de 5 MHz, respectiv pentru fiecare bloc nepereche de 5 MHz. (7) Tariful prevăzut la cap. I pct. 1.5 şi 1.6 din anexă se datorează pentru fiecare bloc pereche de 5 MHz, respectiv pentru fiecare bloc nepereche de 5 MHz, după caz. (8) Tariful prevăzut la cap. I pct. 2 din anexă se datorează pentru fiecare canal duplex de 25 kHz alocat. (9) Tariful prevăzut la cap. I pct. 3 din anexă se datorează pentru fiecare canal simplex de 12,5 kHz asignat prin documentul de asignare. Tariful se multiplică cu 2 pentru fiecare canal simplex de 25 kHz.---------Alin. (9) al art. 18 a fost modificat de pct. 6 al art. I din DECIZIA nr. 639 din 23 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013. (10) Pentru individualizarea cuantumului tarifului prevăzut la cap. I pct. 3 din anexă se vor respecta următoarele criterii: a) abrogată;---------Lit. a) a alin. (10) al art. 18 a fost abrogată de pct. 7 al art. I din DECIZIA nr. 639 din 23 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013. b) la pct. 3.1, tariful se aplică fiecărei staţii de bază, corespunzător înălţimii efective maxime (Hef max.) şi puterii aparent radiate maxime (PAR max.); c) tariful se multiplică cu 5 pentru reţele funcţionând în benzile de frecvenţe VHF şi UHF care nu respectă prevederile în vigoare referitoare la ecartul dintre canalele adiacente, cu excepţia titularilor de licenţe prevăzuţi la art. 11 şi a reţelelor prevăzute la lit. d); d) tariful se reduce cu 50% pentru reţelele funcţionând în banda de frecvenţe 30-87 MHz. (11) Tariful prevăzut la cap. I pct. 4 din anexă se datorează pentru fiecare canal semiduplex sau duplex de 12,5 kHz asignat prin documentul de asignare. Tariful se multiplică cu 2 pentru fiecare canal semiduplex sau duplex de 25 kHz.---------Alin. (11) al art. 18 a fost modificat de pct. 8 al art. I din DECIZIA nr. 639 din 23 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013. (12) Pentru individualizarea cuantumului tarifului prevăzut la cap. I pct. 4 din anexă se vor respecta următoarele criterii: a) abrogată;---------Lit. a) a alin. (12) al art. 18 a fost abrogată de pct. 9 al art. I din DECIZIA nr. 639 din 23 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013. b) tariful se aplică fiecărei staţii de bază, corespunzător înălţimii efective maxime (Hef max.) şi puterii aparent radiate maxime (PAR max.); c) tariful se multiplică cu 5 pentru reţele funcţionând în benzile de frecvenţă VHF şi UHF care nu respectă prevederile în vigoare referitoare la ecartul dintre canalele adiacente, cu excepţia titularilor de licenţe prevăzuţi la art. 11 şi a reţelelor prevăzute la lit. d); d) tariful se reduce cu 50% pentru reţelele funcţionând în banda de frecvenţe 30-87 MHz. (13) Pentru individualizarea cuantumului tarifului prevăzut la cap. I pct. 5.2 din anexă, tariful se aplică fiecărei staţii de bază, corespunzător înălţimii efective maxime (Hef max.) şi puterii aparent radiate maxime (PAR max.).  +  Articolul 19 (1) Pentru individualizarea cuantumului tarifului prevăzut la cap. II pct. 1 din anexă se vor respecta următoarele criterii: a) tariful se aplică fiecărei staţii de radioreleu a legăturii punct-la-punct bilaterale sau unilaterale (inclusiv staţiilor de tip repetor pasiv din componenţa liniilor de radiorelee), pentru fiecare frecvenţă de emisie, ţinându-se cont de lărgimea de bandă asignată, cu excepţia staţiilor de radioreleu din componenţa liniilor de radiorelee transfrontaliere, care sunt amplasate pe teritoriul altor ţări;---------Lit. a) a alin. (1) al art. 19 a fost modificată de pct. 10 al art. I din DECIZIA nr. 639 din 23 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013. b) tariful prevăzut la pct. 1.1 şi 1.2 se aplică şi pentru legături punct la punct între staţii fixe ale reţelelor menţionate la cap. I pct. 3, 4 şi 5 din anexă; c) tariful prevăzut la pct. 1.2 se multiplică cu 5, în cazul staţiilor de radioreleu cu lărgime de bandă asignată mai mare de 25 kHz, care au frecvenţe de emisie aflate în una dintre subbenzile: 300-380 MHz, 380-400 MHz, 410-430 MHz şi 440-450 MHz. (2) Individualizarea cuantumului tarifului prevăzut la cap. II pct. 2 din anexă se realizează cu respectarea următoarelor criterii: a) în cazul sistemelor MMDS alcătuite din linii de transmisie MMDS, tariful se aplică fiecărei linii (antenă de emisie) a fiecărei staţii de bază (inclusiv repetoarelor), corespunzător puterii aparent radiate maxime (PAR max.) pe direcţia liniei de transmisie şi lărgimii de bandă asignate; b) în cazul sistemelor de distribuţie MMDS, tariful se aplică fiecărei staţii de bază (inclusiv repetoarelor), corespunzător puterii aparent radiate maxime (PAR max.) şi înălţimii efective maxime (Hef max.). (3) Pentru individualizarea cuantumului tarifului prevăzut la cap. II pct. 3.1 din anexă se vor respecta următoarele criterii: a) tariful se aplică fiecărei staţii de bază, corespunzător înălţimii efective maxime (Hef max.) şi puterii aparent radiate maxime (PAR max.); b) tariful se aplică pentru fiecare canal duplex asignat prin documentul de asignare;---------Lit. b) a alin. (3) al art. 19 a fost modificată de pct. 11 al art. I din DECIZIA nr. 639 din 23 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013. c) tariful se multiplică cu 5 pentru reţelele tip URTES şi SIRAM care funcţionează în benzile VHF şi UHF din serviciul mobil terestru care nu sunt desemnate pentru aplicaţii de acces radio fix în buclă locală (WLL). (4) Pentru lărgimi de bandă mai mari de 1 MHz, tariful prevăzut la cap. II pct. 3.3 din anexă se multiplică cu numărul rezultat din divizarea lărgimii de bandă asignate cu 1 MHz.  +  Articolul 20 (1) Tariful prevăzut la cap. III pct. 1 şi 2 din anexă se aplică pentru fiecare frecvenţă asignată corespunzător puterii de emisie (Pem), respectiv puterii aparent radiante (PAR max.) înscrise în licenţa de emisie. (2) Pentru individualizarea cuantumului tarifului prevăzut la cap. III pct. 3 din anexă se vor respecta următoarele criterii: a) tariful se aplică pentru fiecare frecvenţă asignată corespunzător puterii aparent radiate maxime (PAR max.) şi înălţimii efective maxime (Hef max.) înscrise în licenţa de emisie; b) tariful pentru staţiile care au timpul de antenă partajat se datorează de fiecare titular de licenţă de emisie, indiferent de timpul de antenă acordat prin licenţa audiovizuală; c) tariful se reduce cu 25% pentru staţiile ce lucrează în polarizare orizontală. (3) Pentru individualizarea cuantumului tarifului prevăzut la cap. III pct. 4 din anexă se vor respecta următoarele criterii: a) tariful se aplică pentru fiecare canal asignat corespunzător puterii aparent radiate maxime (PAR max.) şi înălţimii efective maxime (Hef max.) înscrise în licenţa de emisie; b) tariful pentru staţiile care au timpul de antenă partajat se datorează de fiecare titular de licenţă de emisie, indiferent de timpul de antenă acordat prin licenţa audiovizuală. (4) Pentru operatorul de multiplex alocat la nivel naţional care difuzează programele publice de televiziune, titular al licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru, tariful prevăzut la cap. III pct. 5.1 din anexă va fi redus în conformitate cu dispoziţiile art. 62 1 din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Tariful prevăzut la cap. III pct. 5 din anexă se aplică pentru fiecare multiplex, definit în conformitate cu prevederile Legii nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 21 (1) Tariful prevăzut la cap. IV pct. 1 şi 2 din anexă se aplică şi pentru staţiile de navă de pe căile de navigaţie interioară. (2) Tariful prevăzut la cap. IV pct. 3 şi la cap. V pct. 3 din anexă se aplică pentru fiecare frecvenţă asignată prin documentul de asignare.---------Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de pct. 12 al art. I din DECIZIA nr. 639 din 23 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013. (3) Tariful prevăzut la cap. IV pct. 4 şi cap. V pct. 4 din anexă se datorează numai pentru staţiile portabile ce funcţionează în banda VHF şi care sunt autorizate, în mod excepţional, a fi utilizate exclusiv pe ţărm, respectiv exclusiv la sol. (4) Tariful prevăzut la cap. VI pct. 1.2 şi 1.3 din anexă se aplică doar în cazul terminalelor autorizate individual, ce funcţionează sub controlul unui sistem de comunicaţii prin satelit. (5) Tariful prevăzut la cap. VI pct. 1.3.1 din anexă se aplică pentru acele terminale individuale mobile prin satelit instalate la bordul navelor sau aeronavelor, declarate de către titularul licenţei de utilizare a frecvenţelor radio pentru staţii de navă/aeronavă ca fiind utilizate în scop privat (acces la internet, poştă electronică, comunicaţii în interes personal ale membrilor echipajului sau pasagerilor etc.). (6) Tariful prevăzut la cap. VI pct. 2 din anexă se aplică pentru fiecare titular de licenţă de utilizare a frecvenţelor radio pentru sisteme G-MPCS (global mobile personal communications by satellite)/S-PCS (satellite personal communications services), inclusiv în cazul în care, la momentul emiterii deciziei, sunt în vigoare mai multe licenţe pentru acelaşi sistem G-MPCS/S-PCS. (7) Tariful prevăzut la cap. VI pct. 3 din anexă se datorează pentru fiecare bandă pereche de 1 MHz, respectiv fiecare bandă nepereche de 1 MHz. Pentru lărgimi de bandă pereche mai mari sau mai mici de 1 MHz pereche, tariful prevăzut la cap. VI pct. 3.1 din anexă se multiplică cu numărul rezultat din divizarea cu 1 MHz pereche a lărgimii de bandă pereche alocate. Pentru lărgimi de bandă nepereche mai mari sau mai mici de 1 MHz, tariful prevăzut la cap. VI pct. 3.2 din anexă se multiplică cu numărul rezultat din divizarea cu 1 MHz a lărgimii de bandă alocate. (8) Tariful prevăzut la cap. VII şi la cap. VIII pct. 1 şi 2 din anexă se aplică fiecărei staţii de radiocomunicaţii, pentru fiecare frecvenţă (bandă de frecvenţe) de emisie asignată. (9) Tariful prevăzut la cap. VIII pct. 3 din anexă se datorează pentru fiecare canal radio duplex de 200 kHz, alocat prin licenţă, pentru reţelele GSM 1800 (DCS 1800) la bordul aeronavelor. (10) Tariful prevăzut la cap. VIII pct. 4 din anexă se datorează pentru fiecare canal radio duplex de 200 kHz, alocat prin licenţă, pentru reţelele GSM 1800 (DCS 1800) la bordul navelor. (11) Tariful prevăzut la cap. VIII pct. 5 din anexă se datorează pentru fiecare canal radio duplex de 200 kHz, alocat prin licenţă, pentru reţelele GSM 900 la bordul navelor.  +  Articolul 22Tariful prevăzut la cap. IX din anexă este aplicabil numai persoanelor fizice/juridice străine şi fiecărei transmisii ocazionale.  +  Articolul 23 (1) Tariful prevăzut la cap. IX pct. 1 din anexă se aplică fiecărui echipament transportabil de tip SNG (short news gathering) şi se cumulează în mod corespunzător pentru a se obţine numărul de zile calendaristice pe parcursul cărora au loc transmisiile ocazionale de tip SNG cu respectivul echipament. În cazul transmisiilor ocazionale de tip SNG cu durate atipice, care nu se regăsesc în mod direct în cadrul cap. IX pct. 1 din anexă, tariful se determină prin combinarea tarifelor existente la punctul respectiv, pentru a se obţine numărul de zile calendaristice pe parcursul cărora au loc transmisiile ocazionale de tip SNG. (2) Tariful prevăzut la cap. IX pct. 2 din anexă se aplică fiecărui echipament de radioreleu transportabil sau portabil, pentru fiecare frecvenţă de emisie asignată acestuia şi pentru fiecare zi calendaristică pe parcursul căreia au loc transmisiile ocazionale de tip ENG-OB (electronic news gathering and outside broadcasting) prin intermediul respectivului echipament.---------Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 13 al art. I din DECIZIA nr. 639 din 23 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 24Tariful datorat în temeiul legislaţiei speciale din domeniul audiovizualului pentru licenţele de emisie care nu conţin prevederile necesare individualizării cuantumului acestuia vor fi stabilite prin raportare la elementele cuprinse în autorizaţiile tehnice.  +  Articolul 25Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.  +  Articolul 26La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare şi a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.166 din 22 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.p. Preşedintele Autorităţii Naţionalepentru Administrare şi Reglementareîn Comunicaţii,Bogdan-Cristian IanaBucureşti, 28 iunie 2012.Nr. 551.  +  Anexa TARIFUL DE UTILIZARE A SPECTRULUI  +  Capitolul I Serviciul mobil terestru1. Reţele de comunicaţii mobile*Font 7*┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│ 1.1.│Tarif pentru reţea de comunicaţii mobile în benzile de frecvenţe radio │ ││ │880-915 MHz/ 925-960 MHz: │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│1.1.1.│Tarif pentru un canal cu lărgimea de bandă de 200 kHz alocat la nivel naţional │ 134.000 euro/canal │├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│1.1.2.│Tarif pentru un bloc pereche de 2,5 MHz alocat la nivel naţional │1.687.500 euro/bloc │├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│1.1.3.│Tarif pentru un bloc pereche de 5 MHz alocat la nivel naţional │2.300.000 euro/bloc │├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 1.2.│Tarif pentru reţea de comunicaţii mobile în benzile de frecvenţe radio │ ││ │1710-1785 MHz/1805-1880 MHz: │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│1.2.1.│Tarif pentru un canal cu lărgimea de bandă de 200 kHz alocat la nivel naţional │ 85.000 euro/canal │├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│1.2.2.│Tarif pentru un bloc pereche de 5 MHz alocat la nivel naţional │2.125.000 euro/bloc │├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│1.2.3.│Tarif pentru un bloc pereche de 5 MHz alocat la nivel naţional │1.400.000 euro/bloc │├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 1.3.│Tarif pentru reţea de telefonie mobilă celulară digitală CDMA 450: │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│1.3.1.│Tarif pentru un canal alocat la nivel naţional │ 650.000 euro/canal │├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 1.4.│Tarif pentru reţea de telefonie mobilă celulară digitală IMT-2000/UMTS: │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│1.4.1.│Tarif pentru un bloc pereche de 5 MHz alocat la nivel naţional │1.200.000 euro/bloc │├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│1.4.2.│Tarif pentru un bloc nepereche de 5 MHz alocat la nivel naţional │ 300.000 euro/bloc │├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 1.5.│Tarif pentru reţea de comunicaţii mobile în banda de frecvenţe radio │ ││ │790-862 MHz: │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│1.5.1.│Tarif pentru un bloc pereche de 5 MHz alocat la nivel naţional │2.300.000 euro/bloc │├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 1.6.│Tarif pentru reţea de comunicaţii mobile în banda de frecvenţe radio │ ││ │2500-2690 MHz: │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│1.6.1.│Tarif pentru un bloc pereche de 5 MHz alocat la nivel naţional │ 900.000 euro/bloc │├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│1.6.2.│Tarif pentru un bloc nepereche de 5 MHz alocat la nivel naţional │ 250.000 euro/bloc │└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘----------Pct. 1, cap. I din anexă a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 551 din 28 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 12 iulie 2012.2. Reţele naţionale de radiocomunicaţii mobile digitale de acces public (PAMR) în banda 410-430 MHz2.1. Reţele PAMR de bandă îngustă*Font 7*┌──────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│2.1.1.│Tarif pentru un canal duplex cu lărgimea de bandă de 25 kHz alocat la nivel naţional│2.200 euro/canal│├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│2.1.2.│Tarif pentru un canal duplex cu lărgimea de bandă de 25 kHz alocat la nivel local şi zonal: ││ ├───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ PAR max. │ Hef max.│ │ (W) │ (m)│ │ ├────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────────┤│ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 ││ │ ├────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │ │ ≤ 10 │ ≤ 20 │ ≤ 40 │ ≤ 80 │ ≤ 160 │ ≤ 320 │ ≤ 640 │ ≤ 1.280 │ > 1.280 ││ ├─────┬─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │ 0 │ ≤ 2 │ 44 │ 66 │ 98 │ 146 │ 220 │ 330 │ 494 │ 742 │ 1.112 ││ ├─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │ 1 │ ≤ 4 │ 56 │ 84 │ 128 │ 190 │ 286 │ 428 │ 644 │ 964 │ 1.446 ││ ├─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │ 2 │ ≤ 8 │ 74 │ 110 │ 166 │ 248 │ 372 │ 558 │ 836 │ 1.254 │ 1.880 ││ ├─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │ 3 │ ≤ 16│ 96 │ 144 │ 214 │ 322 │ 482 │ 724 │ 1.086 │ 1.630 │ 2.446 ││ ├─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │ 4 │ ≤ 32│ 124 │ 186 │ 280 │ 418 │ 628 │ 942 │ 1.412 │ 2.120 │ 3.180 ││ ├─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │ 5 │ ≤ 64│ 162 │ 242 │ 362 │ 544 │ 816 │ 1.224 │ 1.836 │ 2.756 │ 4.132 ││ ├─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │ 6 │ > 64│ 210 │ 314 │ 472 │ 708 │ 1.062 │ 1.592 │ 2.388 │ 3.582 │ 5.372 │├──────┼─────┴─────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┬────┴───────────┤│2.1.3.│Tarif pentru un canal simplex cu lărgimea de bandă de 25 kHz alocat pentru modul de │ ││ │operare direct (DMO) │22 euro/canal │└──────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘2.2. Reţele PAMR de bandă largă*Font 7*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐│Tarif pentru un canal duplex cu lărgimea de bandă de 1,25 MHz alocat la nivel naţional │650.000 euro/canal│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘3. Reţele de radiocomunicaţii mobile în mod de utilizare simplex*Font 7*┌──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│3.1. │Tarif pentru reţea de radiocomunicaţii mobile cu staţie de bază: ││ ├───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ PAR max. │ Hef max. ││ │ (W) │ (m) ││ │ ├────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────────┤│ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 ││ │ ├────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │ │ ≤ 10 │ ≤ 20 │ ≤ 40 │ ≤ 80 │ ≤ 160 │ ≤ 320 │ ≤ 640 │ ≤ 1.280 │ > 1.280 ││ ├─────┬─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │ 0 │ ≤ 2 │ 22 │ 33 │ 49 │ 73 │ 110 │ 165 │ 247 │ 371 │ 556 ││ ├─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │ 1 │ ≤ 4 │ 28 │ 42 │ 64 │ 95 │ 143 │ 214 │ 322 │ 482 │ 723 ││ ├─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │ 2 │ ≤ 8 │ 37 │ 55 │ 83 │ 124 │ 186 │ 279 │ 418 │ 627 │ 940 ││ ├─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │ 3 │ ≤ 16│ 48 │ 72 │ 107 │ 161 │ 241 │ 362 │ 543 │ 815 │ 1.223 ││ ├─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │ 4 │ ≤ 32│ 62 │ 93 │ 140 │ 209 │ 314 │ 471 │ 706 │ 1.060 │ 1.590 ││ ├─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │ 5 │ ≤ 64│ 81 │ 121 │ 181 │ 272 │ 408 │ 612 │ 918 │ 1.378 │ 2.066 ││ ├─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │ 6 │ > 64│ 105 │ 157 │ 236 │ 354 │ 531 │ 796 │ 1.194 │ 1.791 │ 2.686 │├──────┼─────┴─────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────────┤│3.2. │Tarif pentru reţea de radiocomunicaţii mobile formată din staţii mobile şi portabile: │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3.2.1.│Tarif pentru un canal asignat la nivel local ││ ├────────────┬────────────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────────┬──────────────────────┤│ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 ││ ├────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤│ │ PAR (W) │ ≤ 2 │ ≤ 4 │ ≤ 8 │ ≤ 16 │ ≤ 25 ││ ├────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤│ │Tarif (euro)│ 22 │ 28 │ 37 │ 48 │ 62 │├──────┼────────────┴────────────────┴───────────────┴───────────┬──┴─────────────────┴──────────────────────┤│3.2.2.│Tarif pentru un canal alocat la nivelul unui judeţ │ 62 euro/canal │└──────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘4. Reţele de radiocomunicaţii mobile în mod de utilizare semiduplex sau duplex*Font 7*┌──────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ PAR max. │ Hef max. ││ │ (W) │ (m) ││ │ ├────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────────┤│ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 ││ │ ├────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │ │ ≤ 10 │ ≤ 20 │ ≤ 40 │ ≤ 80 │ ≤ 160 │ ≤ 320 │ ≤ 640 │ ≤ 1.280 │ > 1.280 ││ ├─────┬─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │ 0 │ ≤ 2 │ 44 │ 66 │ 98 │ 146 │ 220 │ 330 │ 494 │ 742 │ 1.112 ││ ├─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │ 1 │ ≤ 4 │ 56 │ 84 │ 128 │ 190 │ 286 │ 428 │ 644 │ 964 │ 1.446 ││ ├─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │ 2 │ ≤ 8 │ 74 │ 110 │ 166 │ 248 │ 372 │ 558 │ 836 │ 1.254 │ 1.880 ││ ├─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │ 3 │≤ 16 │ 96 │ 144 │ 214 │ 322 │ 482 │ 724 │ 1.086 │ 1.630 │ 2.446 ││ ├─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │ 4 │≤ 32 │ 124 │ 186 │ 280 │ 418 │ 628 │ 942 │ 1.412 │ 2.120 │ 3.180 ││ ├─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │ 5 │≤ 64 │ 162 │ 242 │ 362 │ 544 │ 816 │ 1.224 │ 1.836 │ 2.756 │ 4.132 ││ ├─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │ 6 │> 64 │ 210 │ 314 │ 472 │ 708 │ 1.062 │ 1.592 │ 2.388 │ 3.582 │ 5.372 │└──────┴─────┴─────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────────┘5. Reţele radiopaging*Font 7*┌──────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ 5.1. │Tarif pentru o frecvenţă alocată la nivel naţional │ 750 euro/canal │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│ 5.2. │Tarif pentru o frecvenţă asignată la nivel local sau zonal: ││ ├───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ PAR max. │ Hef max. ││ │ (W) │ (m) ││ │ ├────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────────┤│ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 ││ │ ├────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │ │ ≤ 10 │ ≤ 20 │ ≤ 40 │ ≤ 80 │ ≤ 160 │ ≤ 320 │ ≤ 640 │ ≤ 1.280 │ > 1.280 ││ ├─────┬─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │ 0 │ ≤ 2 │ 11 │ 17 │ 25 │ 37 │ 55 │ 83 │ 124 │ 186 │ 278 ││ ├─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │ 1 │ ≤ 4 │ 14 │ 21 │ 32 │ 48 │ 72 │ 107 │ 161 │ 241 │ 362 ││ ├─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │ 2 │ ≤ 8 │ 19 │ 28 │ 42 │ 62 │ 93 │ 140 │ 209 │ 314 │ 470 ││ ├─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │ 3 │≤ 16 │ 24 │ 36 │ 54 │ 81 │ 121 │ 181 │ 272 │ 408 │ 612 ││ ├─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │ 4 │≤ 32 │ 31 │ 47 │ 70 │ 105 │ 157 │ 236 │ 353 │ 530 │ 795 ││ ├─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │ 5 │≤ 64 │ 41 │ 61 │ 91 │ 136 │ 204 │ 306 │ 459 │ 689 │ 1.033 ││ ├─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │ 6 │> 64 │ 53 │ 79 │ 118 │ 177 │ 266 │ 398 │ 597 │ 896 │ 1.343 │└──────┴─────┴─────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────────┘  +  Capitolul II Serviciul fix1. Linii de radioreleu (legături punct la punct)*Font 7*┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐│ 1.1. │Tarif pentru staţii de radioreleu cu frecvenţe de emisie sub 470 MHz şi cu │ ││ │lărgime de bandă ≤ 12,5 kHz │ 60 euro/frecvenţă de emisie│├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 1.2. │Tarif pentru staţii de radioreleu cu frecvenţe de emisie sub 470 MHz şi cu │ ││ │lărgime de bandă > 12,5 kHz │120 euro/frecvenţă de emisie│├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 1.3. │Tarif pentru staţii de radioreleu cu frecvenţe de emisie între 470 MHz şi │ ││ │1 GHz │240 euro/frecvenţă de emisie│├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┤│ 1.4. │1.4. Tarif pentru staţii de radioreleu cu frecvenţe de emisie cuprinse între 1 GHz şi 57 GHz: ││ ├──────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Nr. │ Bandă de frecvenţă │ Lărgime de bandă asignată ││ │crt. │ ├───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────┤│ │ │ │ ≤ 3,5 MHz │≤ 7 MHz │≤ 15 MHz │≤ 30 MHz │≤ 56 MHz │> 56 MHz ││ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤│ │ 1. │ 1 GHz < f < 3 GHz │ 96 │ 156 │ 228 │ 372 │ 624 │ 996 ││ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤│ │ 2. │ 3 GHz < f < 12 GHz │ 72 │ 132 │ 192 │ 276 │ 468 │ 756 ││ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤│ │ 3. │12 GHz < f < 17 GHz │ 60 │ 120 │ 180 │ 216 │ 396 │ 636 ││ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤│ │ 4. │17 GHz < f < 30 GHz │ 48 │ 108 │ 168 │ 204 │ 312 │ 504 ││ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤│ │ 5. │30 GHz < f │ 24 │ 36 │ 84 │ 144 │ 168 │ 312 │├──────┼─────────────────────────────────────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┤│1.4.1 │Tarif pentru staţii de radioreleu cu frecvenţe de emisie mai mari de 57 GHz: │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │┌─────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ ││Nr. │Bandă frecvenţe │ Lărgime de bandă asignată │ ││ ││crt. │ ├───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┤ ││ ││ │ │ ≤ 50 MHz │≤100 MHz│≤ 150 MHz│≤ 200 MHz│≤ 250 MHz│> 250 MHz │ ││ │├─────┼──────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ ││ ││ 1. │ 57 GHz < f │ 24 │ 36 │ 72 │ 108 │ 144 │ 180 │ ││ │└─────┴──────────────────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┘ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.5. │Tarif pentru frecvenţe de emisie asignate pentru staţii de radioreleu │50% din tariful calculat ││ │transportabile, amplasate exclusiv la sol, destinate transmisiilor │conform pct. 1.3 sau 1.4, ││ │ocazionale şi temporare de radiodifuziune sonoră şi/sau de televiziune │după caz │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│1.6. │Tarif pentru frecvenţe de emisie asignate pentru staţii de radioreleu │Multiplicat cu 2 faţă de ││ │transportabile, aflate la bordul aeronavelor, destinate transmisiilor │tariful calculat conform ││ │ocazionale şi temporare de televiziune │pct. 1.4 │└──────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘----------Pct. 1, cap. II din anexă a fost modificat de pct. 14 şi 15 ale art. I din DECIZIA nr. 639 din 23 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013.2. Reţele de transport al programelor audiovizuale punct la punct sau punct-multipunct tip MMDS*Font 7*┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│2.1.│Linie de transmisie MMDS │├────┴──────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────────┤│ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤│PAR max. (W) │ ≤ 10 W │ ≤ 30 W │ ≤ 50 W │ ≤ 80 W │ ≤ 100 W │ ≤ 150 W │ ≤ 200 W │ > 200 W │├───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤│Bandă ≤ 45 MHz │ 60 │ 72 │ 120 │ 156 │ 192 │ 240 │ 252 │ 396 │├───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤│Bandă ≤ 85 MHz │ 120 │ 156 │ 240 │ 312 │ 396 │ 480 │ 516 │ 792 │├───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤│Bandă > 85 MHz │ 180 │ 240 │ 360 │ 480 │ 600 │ 720 │ 780 │ 1.200 │└───────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────────┘┌────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 2.2. │Sistem de distribuţie MMDS │├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ Hef max. (m) │├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│PAR max.│ 0 1 2 3 4 5 ││ (W) ├─────────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┬────────────────────────┤│ │ ≤ 35 │ ≤ 70 │ ≤ 140 │ ≤ 280 │ ≤ 560 │ > 560 │├────────┼─────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────────┤│≤ 10 W │ 60 │ 72 │ 120 │ 156 │ 240 │ 396 │├────────┼─────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────────┤│≤ 30 W │ 72 │ 96 │ 132 │ 180 │ 264 │ 420 │├────────┼─────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────────┤│≤ 50 W │ 120 │ 132 │ 156 │ 192 │ 288 │ 432 │├────────┼─────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────────┤│≤ 100 W │ 156 │ 180 │ 192 │ 240 │ 324 │ 480 │├────────┼─────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────────┤│> 100 W │ 300 │ 312 │ 336 │ 372 │ 468 │ 612 │└────────┴─────────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┴────────────────────────┘3. Reţele naţionale, judeţene sau locale de acces fix, nomadic sau mobil pe suport radio*Font 7*┌──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│3.1. │Tarif pentru reţea locală de acces radio în buclă locală (WLL) în benzile de frecvenţă 146-174 MHz, ││ │400-450 MHz: ││ ├───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ PAR max. │ Hef max. ││ │ (W) │ (m) ││ │ ├────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────────┤│ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 ││ │ ├────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │ │ ≤ 10 │ ≤ 20 │ ≤ 40 │ ≤ 80 │ ≤ 160 │ ≤ 320 │ ≤ 640 │ ≤ 1.280 │ > 1.280 ││ ├─────┬─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │ 0 │ ≤ 2 │ 44 │ 66 │ 98 │ 146 │ 220 │ 330 │ 494 │ 742 │ 1.112 ││ ├─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │ 1 │ ≤ 4 │ 56 │ 84 │ 128 │ 190 │ 286 │ 428 │ 644 │ 964 │ 1.446 ││ ├─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │ 2 │ ≤ 8 │ 74 │ 110 │ 166 │ 248 │ 372 │ 558 │ 836 │ 1.254 │ 1.880 ││ ├─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │ 3 │≤ 16 │ 96 │ 144 │ 214 │ 322 │ 482 │ 724 │ 1.086 │ 1.630 │ 2.446 ││ ├─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │ 4 │≤ 32 │ 124 │ 186 │ 280 │ 418 │ 628 │ 942 │ 1.412 │ 2.120 │ 3.180 ││ ├─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │ 5 │≤ 64 │ 162 │ 242 │ 362 │ 544 │ 816 │ 1.224 │ 1.836 │ 2.756 │ 4.132 ││ ├─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │ 6 │> 64 │ 210 │ 314 │ 472 │ 708 │ 1.062 │ 1.592 │ 2.388 │ 3.582 │ 5.372 │├──────┼─────┴─────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────────┤│ 3.2.│Tarif pentru reţea locală de acces radio în tehnologie DECT(inclusiv aplicaţiile mobile): │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤│3.2.1.│Tarif pentru reţea locală urbană la nivelul municipiului Bucureşti │12.000 euro/bandă DECT │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│3.2.2.│Tarif pentru reţea locală urbană pentru alt oraş decât municipiul │ ││ │Bucureşti │ 4.800 euro/bandă DECT │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│3.2.3.│Tarif pentru reţea locală rurală │ 120 euro/bandă DECT │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤│ 3.3.│Tarif pentru reţea locală de acces radio în tehnologie CDMA: │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤│3.3.1.│Tarif pentru reţea locală urbană │840 euro/bandă de maximum 1 MHz│├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│3.3.2.│Tarif pentru reţea locală rurală │240 euro/bandă de maximum 1 MHz│├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│3.4. │Tarif pentru reţea publică punct-multipunct cu acces fix pe suport │ ││ │radio (FWA/NWA) în banda 3.400-3.600 MHz: │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│3.4.1.│Tarif pentru un canal duplex de 7 MHz alocat la nivel naţional │ 100.000 euro/canal │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│3.4.2.│Tarif pentru un canal duplex de 1,75 MHz alocat la nivelul │ ││ │municipiului Bucureşti şi al judeţului Ilfov │ 5.000 euro/canal │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│3.4.3.│Tarif pentru un canal duplex de 1,75 MHz alocat la nivelul judeţelor │ ││ │Arad, Bihor, Braşov, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, Iaşi, Prahova şi │ 750 euro/canal/judeţ ││ │Timiş │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│3.4.4.│Tarif pentru un canal duplex de 1,75 MHz alocat la nivelul judeţelor │ ││ │Alba, Argeş, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Brăila, Buzău, Caraş-Severin, │ ││ │Dâmboviţa, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, │ ││ │Neamţ, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Vâlcea şi Vrancea │ 500 euro/canal/judeţ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│3.4.5.│Tarif pentru un canal duplex de 1,75 MHz alocat la nivelul judeţelor │ ││ │Botoşani, Călăraşi, Covasna, Giurgiu, Ialomiţa, Olt, Sălaj, Teleorman│ ││ │Tulcea şi Vaslui │ 250 euro/canal/judeţ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤│ 3.5. │Tarif pentru reţea publică punct-multipunct cu acces fix pe suport radio(FWA)în banda 24,5-26,50 GHz:│├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤│3.5.1.│Tarif pentru un canal duplex de 112 MHz alocat la nivel naţional │108.000 euro/canal │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│3.5.2.│Tarif pentru un canal duplex de 28 MHz alocat la nivelul municipiului│ ││ │Bucureşti │7.000 euro/canal │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│3.5.3.│Tarif pentru un canal duplex de 28 MHz alocat la nivelul unei │ ││ │localităţi situate în unul dintre judeţele Arad, Bihor, Braşov, Cluj │ ││ │Constanţa, Dolj, Galaţi, Iaşi, Ilfov, Prahova sau Timiş │940 euro/canal │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│3.5.4.│Tarif pentru un canal duplex de 28 MHz alocat la nivelul unei locali-│ ││ │tăţi situate în unul dintre judeţele Alba, Argeş, Bacău, │ ││ │Bistriţa-Năsăud, Brăila, Buzău, Caraş-Severin,Dâmboviţa, Gorj, │ ││ │Harghita, Hunedoara, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Satu Mare, │600 euro/canal ││ │Sibiu, Suceava, Vâlcea sau Vrancea │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│3.5.5.│Tarif pentru un canal duplex de 28 MHz alocat la nivelul unei locali-│ ││ │tăţi situate în unul dintre judeţele Botoşani, Călăraşi, Covasna, │ ││ │Giurgiu, Ialomiţa, Olt, Sălaj, Teleorman, Tulcea şi Vaslui │360 euro/canal │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 3.6.│Tarif pentru un canal duplex de 28 MHz alocat la nivel naţional │ ││ │pentru reţea publică punct-multipunct cu acces pe suport radio în │ ││ │banda 3600-3800 MHz │ 400.000 euro/canal │└──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘----------Punctul 3.5., cap. II din anexă a fost modificat de pct. 4 al art. I din DECIZIA nr. 64 din 27 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 27 ianuarie 2014.  +  Capitolul III Serviciul de radiodifuziune sonoră şi televiziune1. Tarif pentru staţii de radiodifuziune sonoră analogică cu frecvenţe de emisie f ≤ 3 MHz*Font 7*┌──────────────┬───────────┬─────────┬───────┬─────────┬───────────┬───────────┐│ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──────────────┼───────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┤│PAR (KW) │ ≤ 100 │ ≤ 200 │ ≤ 400│ ≤ 600 │ ≤ 1.200 │ > 1.200 │├──────────────┼───────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┤│Tarif (euro) │ 25 │ 32 │ 42│ 54 │ 71 │ 92 │└──────────────┴───────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────────┴───────────┘2. Tarif pentru staţii de radiodifuziune sonoră analogică pentru banda de frecvenţe 3 MHz < f ≤ 30 MHz┌──────────────┬───────────┬─────────┬───────┬─────────┬─────────────┐│ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├──────────────┼───────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤│Pem (KW) │ ≤ 5 │ ≤ 10 │ ≤ 20│ ≤ 40 │ > 40 │├──────────────┼───────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤│Tarif (euro) │ 25 │ 32 │ 42│ 54 │ 71 │└──────────────┴───────────┴─────────┴───────┴─────────┴─────────────┘3. Tarif pentru staţii din serviciul de radiodifuziune sonoră analogică în banda 87,5-108 MHz┌──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐│ PAR max. │ Hef max. ││ (W) │ (m) ││ ├────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┤│ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │ ≤ 50 │ ≤ 100 │ ≤ 200 │ ≤ 300 │ ≤ 600 │ > 600 │├──────┬───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 0 │ ≤ 100 │ 120 │ 168 │ 216 │ 276 │ 312 │ 432 │├──────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 1 │ ≤ 200 │ 180 │ 264 │ 324 │ 420 │ 564 │ 648 │├──────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 2 │ ≤ 500 │ 240 │ 300 │ 420 │ 564 │ 720 │ 1.080 │├──────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 3 │ ≤ 1.000 │ 276 │ 360 │ 504 │ 720 │ 936 │ 1.404 │├──────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 4 │ ≤ 2.000 │ 336 │ 444 │ 624 │ 816 │ 1.224 │ 1.824 │├──────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 5 │ ≤ 5.000 │ 408 │ 552 │ 708 │ 1.056 │ 1.584 │ 2.376 │├──────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 6 │ > 5.000 │ 492 │ 600 │ 912 │ 1.368 │ 2.052 │ 3.084 │└──────┴───────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┘4. Tarif pentru staţii de televiziune analogică┌──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐│ PAR max. │ Hef max. ││ (W) │ (m) ││ ├────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┤│ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │ ≤ 50 │ ≤ 100 │ ≤ 200 │ ≤ 300 │ ≤ 600 │ > 600 │├──────┬───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 0 │ ≤ 100 │ 240 │ 336 │ 432 │ 552 │ 624 │ 864 │├──────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 1 │ ≤ 200 │ 360 │ 528 │ 648 │ 840 │ 1.128 │ 1.296 │├──────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 2 │ ≤ 500 │ 480 │ 600 │ 840 │ 1.128 │ 1.440 │ 2.160 │├──────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 3 │ ≤ 1.000 │ 552 │ 720 │ 1.008 │ 1.440 │ 1.872 │ 2.808 │├──────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 4 │ ≤ 2.000 │ 672 │ 888 │ 1.248 │ 1.632 │ 2.448 │ 3.648 │├──────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 5 │ ≤ 5.000 │ 816 │ 1.104 │ 1.416 │ 2.112 │ 3.168 │ 4.752 │├──────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 6 │ > 5.000 │ 984 │ 1.200 │ 1.824 │ 2.736 │ 4.104 │ 6.168 │└──────┴───────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┘5. Tarif pentru staţii din serviciul de televiziune digitală terestră*Font 7*┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│ 5.1.│Tarif pentru un multiplex alocat la nivel naţional │150.000 euro │├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 5.2.│Tarif pentru un multiplex regional alocat la nivelul zonei ROU003 - Bucureşti │6.000 euro/alocare │├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 5.3.│Tarif pentru un multiplex regional alocat la nivelul zonelor ROU001-Constanţa, │ ││ │ROU005 - Bucureşti - capitala, ROU006 - Craiova, ROU012 - Ploieşti, ROU014 - │ ││ │Galaţi, ROU017 - Braşov, ROU021 - Timişoara, ROU022 - Arad, ROU023 - Oradea, │ ││ │ROU025 - Cluj-Napoca şi ROU030 - Iaşi │5.000 euro/alocare │├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 5.4. │Tarif pentru un multiplex regional alocat la nivelul zonelor ROU007 - Calafat, │ ││ │ROU008 - Reşiţa, ROU009 - Drobeta-Turnu Severin, ROU010 - Petroşani, ROU011 - │ ││ │Râmnicu Vâlcea, ROU013 - Buzău, ROU018 - Sibiu, ROU019 - Deva, ROU026 - │ ││ │Târgu Mureş, ROU027 - Gheorgheni, ROU028 - Piatra-Neamţ, ROU029 - Bacău, │ ││ │ROU032 - Suceava, ROU033 - Bistriţa, ROU034 - Sighet, ROU036 - Satu Mare şi │ ││ │ROU039 - Focşani │4.000 euro/alocare │├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 5.5.│Tarif pentru un multiplex regional alocat la nivelul zonelor ROU002 - Călăraşi,│ ││ │ROU004 - Alexandria, ROU015 - Tulcea, ROU020 - Făget, ROU024 - Bihor, ROU031 - │ ││ │Botoşani, ROU035 - Zalău şi ROU040 - Comăneşti │2.100 euro/alocare │├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 5.6.│Tarif pentru un multiplex alocat la nivelul unei localităţi reşedinţă de judeţ │ ││ │din zonele ROU001 - Constanţa, ROU006 - Craiova, ROU012 - Ploieşti, ROU014 - │ ││ │Galaţi, ROU017 - Braşov, ROU021 - Timişoara, ROU022 - Arad, ROU023 - Oradea, │ ││ │ROU025 - Cluj-Napoca şi ROU030 - Iaşi │4.000 euro │├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 5.7.│Tarif pentru un multiplex alocat la nivelul unei localităţi reşedinţă de judeţ │ ││ │din zonele ROU007 - Calafat, ROU008 - Reşiţa, ROU009 - Drobeta-Turnu Severin, │ ││ │ROU010 - Petroşani, ROU011 - Râmnicu Vâlcea, ROU013 - Buzău, ROU018 - Sibiu, │ ││ │ROU019 - Deva, ROU026 - Târgu Mureş, ROU027 - Gheorgheni, ROU028-Piatra-Neamţ, │ ││ │ROU029 - Bacău, ROU032 - Suceava, ROU033 - Bistriţa, ROU034 - Sighet, ROU036 - │ ││ │Satu Mare şi ROU039 - Focşani │3.000 euro │├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 5.8.│Tarif pentru un multiplex alocat la nivelul unei localităţi reşedinţă de judeţ │ ││ │din zonele ROU002 - Călăraşi, ROU003 - Bucureşti*), ROU004-Alexandria, ROU015- │ ││ │Tulcea, ROU020 - Făget, ROU024 - Bihor, ROU031 - Botoşani, ROU035 - Zalău şi │ ││ │ROU040 - Comăneşti │1.000 euro ││ ├──────── │ ││ │*) Cu excepţia municipiului Bucureşti (a se vedea tariful de la punctul 5.3 │ ││ │ pentru ROU005). │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 5.9.│Tarif pentru un multiplex alocat la nivelul unei localităţi care nu este │ ││ │reşedinţă de judeţ │500 euro │└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘  +  Capitolul IV Serviciul mobil maritim┌──┬────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐│1.│Tarif pentru staţii de navă echipate conform GMDSS │144 euro/staţie │├──┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│2.│Tarif pentru staţii de navă neechipate conform GMDSS │ 36 euro/staţie │├──┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│3.│Tarif pentru staţii de comunicaţii sol-navă │ 48 euro/frecvenţă││ │ │ emisie │├──┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│4.│Tarif pentru staţii portabile în VHF │ 24 euro/staţie │└──┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘CAP.VServiciul mobil aeronautic┌──┬────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐│1.│Tarif pentru staţii de aeronavă (R - pe rute aeriene │ ││ │civile naţionale şi internaţionale) │144 euro/staţie │├──┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│2.│Tarif pentru staţii de aeronavă (OR - în afara rutelor │ ││ │aeriene civile naţionale şi internaţionale) │36 euro/staţie │├──┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│3.│Tarif pentru staţii de comunicaţii sol-aer │96 euro/frecvenţă ││ │ │ emisie │├──┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│4.│Tarif pentru staţii portabile în VHF │24 euro/staţie │└──┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘  +  Capitolul VI Serviciul fix şi mobil prin satelit (exclusiv segmentul spaţial)*Font 8*┌──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│ 1. │Tarif pentru staţii de comunicaţii prin satelit amplasate pe Pământ: │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 1.1.│Tarif pentru terminale individuale fixe în serviciul fix prin satelit│120 euro/staţie│├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 1.2.│Tarif pentru terminale individuale fixe în serviciul mobil terestru │ ││ │prin satelit │72 euro/staţie │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 1.3.│Tarif pentru terminale individuale mobile în serviciul mobil terestru│ ││ │prin satelit │84 euro/staţie │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤││1.3.1.│Tarif pentru terminale individuale mobile, instalate la bordul │ ││ │navelor sau aeronavelor, funcţionând în serviciul mobil prin satelit │84 euro/staţie │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 1.4.│Tarif pentru staţii fixe coordonatoare de reţea în serviciul fix prin│ ││ │satelit (comunicaţii de voce şi/sau date, transport de programe │1.440 euro/ ││ │audiovizuale către satelit etc.) │staţie │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 1.5.│Tarif pentru staţii fixe coordonatoare de reţea în serviciul mobil │1.800 euro/ ││ │prin satelit (comunicaţii de voce şi/sau date etc.) │staţie │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 1.6.│Tarif pentru staţii transportabile pentru transmisii temporare de │ ││ │radiodifuziune sonoră ori televiziune sau pentru transmisii temporare│ ││ │de date │720 euro/staţie│├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 1.7.│Tarif pentru staţii mobile (ESV - Earth Station on board Vessels) │ ││ │operând în serviciul fix prin satelit în benzile 5925-6425 MHz │ ││ │(Pământ-spaţiu) şi/sau 14-14,5 GHz (Pământ-spaţiu), amplasate la │ ││ │bordul navelor şi destinate transmisiilor de date (altele decât cele │ ││ │incluse în cadrul sistemului GMDSS) │120 euro/staţie│├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 1.8.│Tarif pentru staţii mobile (AES - Aircraft Earth Station) operând în │ ││ │serviciul mobil prin satelit în banda 14-14,5 GHz (Pământ-spaţiu), │ ││ │amplasate la bordul aeronavelor şi destinate transmisiilor de date │ ││ │(altele decât cele privind siguranţa şi controlul navigaţiei │ ││ │aeronautice) │120 euro/staţie│├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 2.│Tarif pentru sisteme globale de comunicaţii mobile personale prin │ ││ │satelit (G-MPCS/S-PCS): │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 2.1.│Tarif pentru sistem G-MPCS/S-PCS care utilizează, pentru sensul │ ││ │ascendent al legăturilor de acces (abonat spre satelit), benzi de │360 euro/sistem││ │frecvenţă sub 1 GHz │G-MPCS/S-PCS │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 2.2.│Tarif pentru sistem G-MPCS/S-PCS care utilizează, pentru sensul │1.200 euro/ ││ │ascendent al legăturilor de acces (abonat spre satelit), benzi de │sistem ││ │frecvenţă între 1 GHz şi 1,9 GHz │G-MPCS/S-PCS │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 2.3.│Tarif pentru sistem G-MPCS/S-PCS care utilizează, pentru sensul │3.600 euro/ ││ │ascendent al legăturilor de acces (abonat spre satelit), benzi de │sistem ││ │frecvenţă peste 1,9 GHz │G-MPCS/S-PCS │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 3.│Tarif pentru sistemele CGC (componente terestre complementare) │ ││ │asociate sistemelor ce furnizează servicii de comunicaţii electronice│ ││ │în serviciul mobil prin satelit (MSS) în benzile 1980-2010 MHz/ │ ││ │2170-2200 MHz │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 3.1.│Tarif pentru o bandă pereche de 1 MHz alocată la nivel naţional │240.000 euro/ ││ │ │bandă pereche ││ │ │de 1 MHz │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 3.2.│Tarif pentru o bandă nepereche de 1 MHz alocată la nivel naţional │60.000 euro/ ││ │ │bandă nepereche││ │ │de 1 MHz │└──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘  +  Capitolul VII Radiodeterminare*Font 8*┌──┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│1.│Tarif pentru staţii de radiolocaţie │48 euro/frecvenţă (bandă de frecvenţă) │├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│2.│Tarif pentru staţii de radionavigaţie maritimă │36 euro/frecvenţă (bandă de frecvenţă) │├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│3.│Tarif pentru staţii de radionavigaţie aeronautică│60 euro/frecvenţă (bandă de frecvenţă) │└──┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘  +  Capitolul VIII Alte servicii de radiocomunicaţii (altele decât cele menţionate la cap. I-VII)*Font 8*┌──┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│1.│Tarif pentru staţii în benzile de frecvenţă până │ ││ │la 30 MHz inclusiv │36 euro/frecvenţă (bandă de frecvenţă) │├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│2.│Tarif pentru staţii în benzile de frecvenţă peste│ ││ │30 MHz │72 euro/frecvenţă (bandă de frecvenţă) │├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│3.│Tarif pentru un canal GSM 1800 alocat la nivel │ ││ │naţional la bordul aeronavelor │9 euro/canal │├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│4.│Tarif pentru un canal GSM 1800 alocat la nivel │ ││ │naţional la bordul navelor │9 euro/canal │├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│5.│Tarif pentru un canal GSM 900 alocat la nivel │ ││ │naţional la bordul navelor │18 euro/canal │└──┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘  +  Capitolul IX Transmisii ocazionale în diferite servicii de radiocomunicaţii*Font 7*┌──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐│ 1.│Serviciile fix şi mobil prin satelit (transmisii ocazionale de tip SNG) │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 1.1.│Tarif pentru autorizarea transmisiilor ocazionale într-un interval mai mic│ ││ │de 7 zile calendaristice consecutive (o săptămână): │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│1.1.1.│Tarif pentru prima zi de transmisie │ 450 euro/zi │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│1.1.2.│Tarif pentru a II-a până la a VI-a zi de transmisie, zilele respective │ ││ │fiind incluse în cadrul aceleiaşi săptămâni necalendaristice care │ ││ │debutează cu prima zi de transmisie │ 320 euro/zi │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 1.2.│Tarif pentru autorizarea transmisiilor ocazionale într-un interval mai mic│ ││ │de 30 zile calendaristice consecutive (o lună): │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│1.2.1.│Tarif pentru prima săptămână de transmisie │ 2.080 euro/ ││ │ │ săptămână │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│1.2.2.│Tarif pentru a II-a şi a III-a săptămână de transmisie, săptămânile │ ││ │respective fiind incluse în cadrul aceleiaşi luni necalendaristice care │ 1.240 euro/ ││ │debutează cu prima săptămână de transmisie │ săptămână │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 1.3.│Tarif pentru autorizarea transmisiilor ocazionale într-un interval de │ ││ │30 zile calendaristice consecutive (o lună) │3.760 euro/lună │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 1.4.│Tarif pentru autorizarea transmisiilor ocazionale într-un interval de │ ││ │90 zile calendaristice consecutive (3 luni) │8.800 euro/3 luni│├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 2.│Serviciul fix (transmisii ocazionale de tip ENG-OB) │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 2.1.│Tarif pentru frecvenţe de emisie asignate pentru echipamente de radioreleu│ ││ │transportabile, destinate transmisiilor ocazionale şi temporare de │ ││ │radiodifuziune sonoră şi/sau de televiziune: │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│2.1.1.│Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvenţe de emisie între 1 │15 euro/frecvenţă││ │GHz şi 3 GHz şi cu lărgime de bandă mai mică de sau egală cu 7 MHz │de emisie/zi de ││ │ │transmisie │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│2.1.2.│Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvenţe de emisie între 1 │25 euro/frecvenţă││ │ GHz şi 3 GHz şi cu lărgime de bandă cuprinsă între 7 MHz şi 15 MHz │de emisie/zi de ││ │ │transmisie │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│2.1.3.│Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvenţe de emisie între 1 │35 euro/frecvenţă││ │GHz şi 3 GHz şi cu lărgime de bandă mai mare de sau egală cu 15 MHz │de emisie/zi de ││ │ │transmisie │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│2.1.4.│Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvenţe de emisie între 3 │10 euro/frecvenţă││ │GHz şi 12 GHz şi cu lărgime de bandă mai mică de sau egală cu 7 MHz │de emisie/zi de ││ │ │transmisie │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│2.1.5.│Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvenţe de emisie între 3 │20 euro/frecvenţă││ │GHz şi 12 GHz şi cu lărgime de bandă cuprinsă între 7 MHz şi 15 MHz │de emisie/zi de ││ │ │transmisie │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│2.1.6.│Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvenţe de emisie între 3 │30 euro/frecvenţă││ │GHz şi 12 GHz şi cu lărgime de bandă mai mare de sau egală cu 15 MHz │de emisie/zi de ││ │ │transmisie │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 2.2.│Tarif pentru frecvenţe de emisie asignate pentru echipamente de radioreleu│ ││ │portabile (instalate pe camere de luat vederi fără fir), destinate │ ││ │transmisiilor ocazionale şi temporare de radiodifuziune sonoră şi/sau de │ ││ │televiziune: │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│2.2.1.│Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvenţe de emisie între 1 │8 euro/frecvenţă ││ │GHz şi 3 GHz şi cu lărgime de bandă mai mică de sau egală cu 7 MHz │de emisie/zi de ││ │ │transmisie │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│2.2.2.│Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvenţe de emisie între 1 │13 euro/frecvenţă││ │GHz şi 3 GHz şi cu lărgime de bandă cuprinsă între 7 MHz şi 15 MHz │de emisie/zi de ││ │ │transmisie │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│2.2.3.│Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvenţe de emisie între 1 │18 euro/frecvenţă││ │GHz şi 3 GHz şi cu lărgime de bandă mai mare de sau egală cu 15 MHz │de emisie/zi de ││ │ │transmisie │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│2.2.4.│Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvenţe de emisie între 3 │5 euro/frecvenţă ││ │GHz şi 12 GHz şi cu lărgime de bandă mai mică de sau egală cu 7 MHz │de emisie/zi de ││ │ │transmisie │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│2.2.5.│Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvenţe de emisie între 3 │10 euro/frecvenţă││ │GHz şi 12 GHz şi cu lărgime de bandă cuprinsă între 7 MHz şi 15 MHz │de emisie/zi de ││ │ │transmisie │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│2.2.6.│Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvenţe de emisie între 3 │15 euro/frecvenţă││ │GHz şi 12 GHz şi cu lărgime de bandă mai mare de sau egală cu 15 MHz │de emisie/zi de ││ │ │transmisie │└──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘----------Punctul 1, cap. IX din anexă a fost modificat de pct. 18 al art. I din DECIZIA nr. 639 din 23 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013.________