ORDIN nr. 157 din 26 iunie 2012 (*actualizat*)privind forma şi conţinutul permisului de conducere(actualizat până la data de 17 iunie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 17 iunie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 91 din 13 iunie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 24 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Prezentul ordin stabileşte forma şi conţinutul permisului de conducere eliberat de autorităţile române.  +  Articolul 2Forma şi conţinutul permisului de conducere corespund modelului Uniunii Europene de permis de conducere şi sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 3 (1) Restricţiile medicale, adaptările obligatorii ale autovehiculelor şi aspectele administrative se înscriu la rubrica "Restricţii" din permisul de conducere, potrivit codurilor armonizate ale Uniunii Europene prevăzute în anexa nr. 2. (2) Codurile armonizate ale Uniunii Europene se înscriu în permisul de conducere de către personalul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiei prefectului.  +  Articolul 4Punerea în circulaţie a permisului de conducere a cărui formă şi conţinut sunt stabilite prin prezentul ordin se face începând cu data de 19 ianuarie 2013.  +  Articolul 5Permisele de conducere eliberate până la data de 19 ianuarie 2013 rămân valabile până la expirarea perioadei de valabilitate a acestora.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7 (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 19 ianuarie 2013. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: a) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.455/2006 privind forma, dimensiunile şi conţinutul permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 5 octombrie 2006; b) art. 23 alin. (1) şi (4) şi anexa nr. 8 din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 16 decembrie 2010.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.*Prezentul ordin transpune prevederile art. 1 alin. (1) şi ale anexei I la Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 403 din 30 decembrie 2006, astfel cum a fost modificată şi completată prin Directiva 2011/94/UE a Comisiei din 28 noiembrie 2011 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind permisele de conducere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 314 din 29 noiembrie 2011, şi prin pct. I din anexa la Directiva 2012/36/UE a Comisiei din 19 noiembrie 2012 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind permisele de conducere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 321 din 20 noiembrie 2012.----------Menţiunea privind transpunerea normelor europene a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 91 din 13 iunie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 17 iunie 2014.Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusContrasemnează:---------------Ministrul delegat pentru administraţie,Victor Paul DobreBucureşti, 26 iunie 2012.Nr. 157.  +  Anexa 1 FORMA ŞI CONŢINUTUL PERMISULUI DE CONDUCERE(modelul Uniunii Europene de permis de conducere)I. FormaA. Forma este dreptunghiulară, având aspectul unei cărţi de credit. Suportul este din policarbonat, iar personalizarea este realizată prin gravare cu laser.Caracteristicile fizice ale suportului modelului Uniunii Europene de permis de conducere sunt în conformitate cu standardele ISO 7810 şi ISO 7816-1.Metodele de verificare a caracteristicilor permisului de conducere în vederea asigurării conformităţii cu normele internaţionale sunt în concordanţă cu standardul ISO 10373.Permisul de conducere prezintă următoarele elemente pentru prevenirea falsificării:- suport inert UV;%0D- model de fundal rezistent la contrafacere prin scanare, tipărire sau copiere, care să nu cuprindă culorile primare, cu cel puţin două culori speciale;- microscriere;- printare curcubeu;- gravare guilloche pozitiv şi negativ;- elemente optice variabile;- în zona fotografiei, modelul de fundal şi fotografia prezintă o zonă de suprapunere pe marginile fotografiei;- elemente vizibile şi opace fluorescente;- elemente opace şi transparente IR;- caracteristici swoosh ale tiparului;- tipărire prismatică;- tipărire cu grosime variabilă;- hologramă;- fereastră transparentă;- tipărire parţială tactilă.B. Dimensiunile sunt conforme cu standardul ISO 7810, după cum urmează:- lăţime - 85,60 mm;- înălţime - 53,98 mm;- grosime - 0,76 mm;- raza de racordare a colţurilor - 3,18 mm.II. ConţinutulII.1. Permisul de conducere este confecţionat în sistem duplex (faţa I şi faţa II verso). Informaţiile înscrise pe feţele permisului trebuie să poată fi citite cu ochiul liber, iar pe faţa II (verso), în cazul rubricilor 9-12, sunt folosite caractere cu înălţimea de 5 puncte.II.2. Faţa I, prezentată în figura nr. 1, conţine următoarele:- denumirea documentului înscrisă cu majuscule - PERMIS DE CONDUCERE;- înscrisul "ROMÂNIA" şi indicativul statului în circulaţia internaţională, "RO", încadrat într-un dreptunghi albastru şi înconjurat de 12 steluţe galbene;- rubrici care cuprind următoarele date:1. numele;2. prenumele;3. data şi locul naşterii;4. a) data emiterii permisului de conducere; b) data expirării permisului de conducere; c) autoritatea emitentă; d) codul numeric personal;5. numărul permisului de conducere;6. fotografia titularului;7. semnătura titularului;9. categoria (categoriile) de vehicule pe care titularul are dreptul să le conducă;- cuvintele "Model al Uniunii Europene", precum şi denumirea "Permis de conducere" tradusă în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene, care se înscriu cu litere roz, pe fundal.II.3. Faţa II (verso), prezentată în figura nr. 2, conţine următoarele:- un tabel cu rubricile 9-12, având următoarele semnificaţii:9. categoria (categoriile) de vehicule pe care titularul are dreptul să le conducă;10. data obţinerii fiecărei categorii: este data obţinerii categoriei prin examen. Această dată va fi retranscrisă pe noul permis la toate înlocuirile sau schimbările ulterioare ale acestuia. Fiecare câmp al datei este completat cu două cifre în următoarea ordine: ziua.luna.anul (ZZ. LL.AA);11. data expirării fiecărei categorii. Fiecare câmp al datei este completat cu două cifre în următoarea ordine: ziua.luna.anul (ZZ. LL.AA);12. informaţii suplimentare/restricţii, sub forma codurilor armonizate ale Uniunii Europene, pentru fiecare categorie, după caz. În cazul în care un cod se aplică tuturor categoriilor pentru care a fost eliberat permisul, acesta se poate imprima la rubrica inscripţionată pe orizontală cu acelaşi număr (12) din subsolul tabelului;- rubricile 13 şi 14 pentru înscrieri administrative, respectiv:13. spaţiu destinat înscrierii datelor necesare gestionării permisului;14. spaţiu alocat pentru înscrieri administrative sau legate de siguranţa rutieră;- denumirea explicativă a principalelor rubrici cuprinse pe faţa I şi faţa II a permisului;- codul de bare.Figurile nr. 1 şi 2 ale permisului de conducere, model al Uniunii EuropeneFigura nr. 1 - Faţa I a permisului de conducere-------------NOTA(CTCE)Imaginea fig. 1, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 430 din 28 iunie 2012, la pagina 3 (a se vedea imaginea asociată).Figura nr. 2 - Faţa II (verso) a permisului de conducere-------------NOTA(CTCE)Imaginea fig. 2, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 430 din 28 iunie 2012, la pagina 3 (a se vedea imaginea asociată).  +  Anexa 2 CODURI ARMONIZATE ALE UNIUNII EUROPENEConducătorul auto (probleme medicale)01. Corectarea şi/sau protejarea vederii01.01. Ochelari01.02. Lentilă (lentile) de contact01.03. Sticlă protectoare01.04. Lentilă opace01.05. Acoperitoare pentru ochi01.06. Ochelari sau lentile de contact02. Proteze auditive/dispozitiv ajutător pentru comunicare02.01. Proteză auditivă pentru o ureche02.02. Proteză auditivă pentru două urechi03. Proteze/orteze ale membrelor03.01. Proteze/orteze ale membrelor superioare03.02. Proteze/orteze ale membrelor inferioare05. Utilizare restricţionată (folosirea obligatorie a subcodurilor, conducere sub rezerva restricţiilor medicale)05.01. Limitare la călătorii în timpul zilei (de exemplu, o oră după răsăritul soarelui şi o oră înainte de apusul soarelui)05.02. Limitare la călătorii pe o rază de ... km de la domiciliul titularului sau doar în interiorul oraşului/regiunii05.03. Conducere fără pasageri05.04. Limitare la călătorii cu o viteză de maximum ... km/h05.05. Conducere autorizată doar în prezenţa unui însoţitor care posedă permis de conducere05.06. Fără remorcă05.07. Nu este permisă conducerea pe autostrăzi05.08. Nu este permis alcoolulAdaptări ale vehiculului10. Transmisie modificată10.01. Transmisie manuală10.02. Transmisie automată10.03. Transmisie acţionată electronic10.04. Levierul schimbătorului de viteze adaptat10.05. Fără cutie de viteze secundară15. Ambreiaj adaptat15.01. Levierul schimbătorului de viteze adaptat15.02. Ambreiaj manual15.03. Ambreiaj automat15.04. Separare înainte de pedala de ambreiaj/cu pedala la podea/cu pedala de ambreiaj detaşată20. Sistem de frânare modificat20.01. Pedala de frână adaptată20.02. Pedala de frână mărită20.03. Pedala de frână adaptată pentru piciorul stâng20.04. Pedala de frână prin talpă20.05. Pedala de frână înclinată20.06. Frână de serviciu manuală (adaptată)20.07. Utilizare maximă a frânei de serviciu consolidate20.08. Utilizare maximă a frânei de urgenţă incluse în frâna de serviciu20.09. Frână de parcare adaptată20.10. Frâna de parcare acţionată electronic20.11. Frână de parcare acţionată cu piciorul (adaptată)20.12. Separare înainte de pedala de frână/cu pedala la podea/cu pedala de frână detaşată20.13. Frână acţionată cu genunchiul20.14. Frână de serviciu acţionată electronic25. Sisteme de accelerare modificate25.01. Pedală de acceleraţie adaptată25.02. Pedală de acceleraţie prin talpă25.03. Pedală de acceleraţie înclinată25.04. Pedală de acceleraţie manuală25.05. Pedală de acceleraţie la genunchi25.06. Servoacceleraţii (electronice, pneumatice etc.)25.07. Pedală de acceleraţie plasată în stânga pedalei de frână25.08. Pedală de acceleraţie plasată în stânga25.09. Separare înainte de pedala de acceleraţie/cu pedala la podea/cu pedala de acceleraţie detaşată30. Sisteme combinate de frânare şi accelerare, modificate30.01. Pedale paralele30.02. Pedale la (sau aproape la) acelaşi nivel30.03. Acceleraţie şi frână cu alunecare30.04. Acceleraţie şi frână cu alunecare şi orteză30.05. Pedala de acceleraţie şi frână la podea/detaşată30.06. Podea înălţată30.07. Separare pe partea pedalei de frână30.08. Separare pentru proteză pe partea pedalei de frână30.09. Separare în faţa pedalelor de acceleraţie şi frână30.10. Suport pentru călcâi/picior30.11. Acceleraţie şi frână acţionate electronic35. Dispozitive de comandă modificate(Comutatoare pentru lumini, ştergătoare de parbriz/instalaţii de spălare a parbrizului, claxon, indicatoare de direcţie etc.)35.01. Dispozitive de comandă care pot fi acţionate fără o influenţă negativă asupra direcţiei şi manevrării etc.35.02. Dispozitive de comandă care pot fi acţionate fără eliberarea volanului şi a accesoriilor (buton, furcă etc.)35.03. Dispozitive de comandă care pot fi acţionate cu mâna stângă fără eliberarea volanului şi a accesoriilor (buton, furcă etc.)35.04. Dispozitive de comandă care pot fi acţionate cu mâna dreaptă fără eliberarea volanului şi a accesoriilor (buton, furcă etc.)35.05. Dispozitive de comandă care pot fi acţionate fără eliberarea volanului şi a accesoriilor (buton, furcă etc.) şi mecanisme de acceleraţie şi frână40. Direcţie modificată40.01. Direcţie asistată standard40.02. Direcţie asistată consolidată40.03. Direcţie cu sistem de rezervă40.04. Coloană de direcţie alungită40.05. Volan modificat (volan cu profil mărit/îngroşat, volan cu diametru redus etc.)40.06. Volan înclinat40.07. Volan vertical40.08. Volan orizontal40.09. Conducere acţionată cu picioarele40.10. Conducere cu dispozitiv modificat (joystick etc.)40.11. Buton pe volan40.12. Cu orteză de mână pe volan40.13. Cu orteză de tendon42. Cu oglindă (oglinzi) retrovizoare modificată (modificate)42.01. Oglindă retrovizoare exterioară dreapta (sau stânga)42.02. Oglindă retrovizoare exterioară montată pe aripă42.03. Oglindă retrovizoare interioară suplimentară pentru observarea traficului42.04. Oglindă retrovizoare interioară panoramică42.05. Oglindă retrovizoare pentru unghiul mort42.06. Oglindă (oglinzi) retrovizoare în exterior acţionată (acţionate) electric43. Scaunul conducătorului auto, modificat43.01. Scaunul conducătorului auto la o înălţime de observaţie bună şi la distanţă normală faţă de volan şi de pedală43.02. Scaunul conducătorului auto ajustat la forma corpului43.03. Scaunul conducătorului auto cu suport lateral pentru stabilitate bună43.04. Scaunul conducătorului auto cu rezemătoare pentru braţ43.05. Scaunul conducătorului auto cu glisieră alungită43.06. Centură de siguranţă ajustată43.07. Centură de siguranţă tip ham44. Modificări la motociclete (folosirea subcodurilor este obligatorie)44.01. Frână cu comandă unică44.02. Frână acţionată manual (adaptată) (la roata din faţă)44.03. Frână acţionată cu piciorul (adaptată) (la roata din spate)44.04. Manetă de acceleraţie (adaptată)44.05. Transmisie manuală şi ambreiaj manual (adaptate)44.06. Oglinzi retrovizoare (adaptate)44.07. Comenzi (adaptate) (semnalizare, lumini de frână ...)44.08. Scaun reglat la o înălţime care îi permite conducătorului auto, în poziţia şezând, să aibă în acelaşi timp ambele picioare pe suprafaţa drumului45. Motociclete numai cu ataş46. Numai tricicluri50. Limitat la un anumit vehicul/un anumit număr de şasiu (numărul de identificare al vehiculului, NIV)51. Limitat la un anumit vehicul/o anumită plăcuţă cu numărul de înmatriculare (numărul de înmatriculare al vehiculului, NÎV)Aspecte administrative70. Schimbarea permisului nr. ......, eliberat de ... (semn distinctiv UE/ONU în cazul unui stat terţ; de exemplu: 70.0123456789.NL)71. Duplicatul permisului nr. ... (semn distinctiv UE/ONU în cazul unui stat terţ; de exemplu: 71.987654321.HR)73. Limitat la categoria B de vehicule de tip cvadriciclu motorizat (B1)78. Limitat la vehiculele cu transmisie automată79. (...) Limitat la vehiculele care respectă specificaţiile indicate în paranteze (...), în contextul aplicării art. 13 alin. (1) din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), cu modificările şi completările ulterioare79.01. Limitat la vehicule cu două roţi, cu sau fără ataş79.02. Limitat la vehiculele din categoria AM cu trei roţi sau de tip cvadriciclu uşor79.03. Limitat la tricicluri79.04. Limitat la tricicluri combinate cu o remorcă având o masă maximă autorizată care nu depăşeşte 750 kg79.05. Motocicletă din categoria A1 cu un raport putere/greutate de peste 0,1 kW/kg79.06. Vehicul din categoria BE unde greutatea maximă autorizată a remorcii depăşeşte 3.500 kg80. Limitat la titularii unui permis de conducere pentru un vehicul din categoria A de tip triciclu cu motor care nu au atins vârsta de 24 de ani81. Limitat la titularii unui permis de conducere pentru un vehicul din categoria A de tip motocicletă cu două roţi care nu au atins vârsta de 21 de ani90. Coduri utilizate în combinaţie cu codurile care definesc modificări ale vehiculului95. Conducătorul auto deţinător de certificat de competenţă profesională care îndeplineşte obligaţia de aptitudine profesională prevăzută în Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea iniţială şi formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului şi a Directivei 91/439/CEE a Consiliului şi de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului până la ... [de exemplu, 95(01.01.12)]96. Vehicule din categoria B combinate cu o remorcă cu o greutate maximă autorizată de peste 750 kg, unde greutatea maximă autorizată a unei astfel de combinaţii depăşeşte 3.500 kg, dar nu este mai mare de 4.250 kg97. Nu are dreptul de a conduce un vehicul din categoria C1 care intră în domeniul de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier-----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 91 din 13 iunie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 17 iunie 2014, conform modificării aduse de pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.--------