ORDIN nr. 1.801 din 2 octombrie 1995 (*actualizat*)privind Nomenclatorul formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenţa, urmărirea, încasarea şi raportarea impozitelor, taxelor şi altor obligaţii, precum şi al celor care privesc activităţile de trezorerie, bugetară, de control şi de sancţionare a contravenţiilor la normele legale privind disciplina financiară(actualizat până la data de 6 august 2001*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 6 august 2001 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996; RECTIFICAREA nr. 320 din 16 februarie 1996; ORDINUL nr. 1.015 din 8 mai 1996; ORDINUL nr. 1.146 din 24 mai 1996; ORDINUL nr. 1.017 din 19 mai 1997; ORDINUL nr. 1.329 din 14 iulie 1997; ORDINUL nr. 1.017 din 19 mai 1997 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 112 bis din 12 martie 1998; ORDINUL nr. 516 din 10 martie 1998; ORDINUL nr. 815 din 14 aprilie 1998; ORDINUL nr. 2.206 din 27 noiembrie 1998; ORDINUL nr. 2.541 din 15 decembrie 1998; ORDINUL nr. 1.313 din 4 noiembrie 1999; ORDINUL nr. 1.542 din 14 decembrie 1999; ORDINUL nr. 1.370 din 17 octombrie 2000; ORDINUL nr. 1.253 din 12 iunie 2001.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorMinistru de stat, ministrul finanţelor,în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, aprobată prin Legea nr. 52/1995,având în vedere atribuţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, republicată, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Nomenclatorul formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenţa, urmărirea, încasarea şi raportarea impozitelor, taxelor şi altor obligaţii, precum şi al celor care privesc activităţile de trezorerie, bugetară, de control şi de sancţionare a contravenţiilor la normele legale privind disciplina financiară, care se tipăresc prin Regia Autonomă "Imprimeria Naţională", varianta 1995A, potrivit anexei nr. 1a), care face parte integrantă din prezentul ordin.Modelul, caracteristicile, modul de tipărire, de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor cuprinse în nomenclatorul menţionat la alineatul precedent sunt prezentate în anexa nr. 1b)*), care face parte integrantă din prezentul ordin.Normele metodologice de tipărire, de stabilire a preţurilor şi a tarifelor, de adaptare şi de utilizare a formularelor specifice sunt prezentate în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului de stat, ministrului finanţelor, nr. 612 din 30 martie 1995 privind aprobarea modelelor formularelor tipizate, a caracteristicilor, precum şi a modului de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare a acestora.Pentru tipărirea formularelor "Factura fiscală" şi "Chitanţa fiscală" se vor aplica, până la data de 31 decembrie 1996, prevederile Circularei Ministerului Finanţelor nr. 12.127/1995.-----------Alin. al doilea al art. 2 a fost modificat de art. 3 din ORDINUL nr. 1.146 din 24 mai 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 14 august 1996.  +  Articolul 3Direcţia de proceduri şi metodologii fiscale, Direcţia generală de contabilitate publică şi trezorerie a statului, Direcţia generală a contabilităţii, Direcţia presei, relaţii cu publicul, protocol şi administrativ, Direcţia generală de reglementare şi administrare a monopolurilor, Direcţia generală organizare, resurse umane şi servicii generale, direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat, precum şi, după caz, direcţiile interesate din minister vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.-----------*) Anexa nr. 1b) se publică ulterior.p. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Nicolae Constantinescu,secretar de stat  +  Anexa 1a)NOMENCLATORULformularelor tipizate pentru stabilirea, evidenţa, urmărirea, încasareaşi raportarea impozitelor, taxelor şi altor obligaţii, precum şi alcelor care privesc activităţile de trezorerie, bugetare, de control şisancţionare a contravenţiilor la normele legale privinddisciplina financiară──────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea formularului Codcrt.────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Declaraţia lunară pentru impozitul pe profit al    contribuabililor mici 14.13.01.01 2. Declaraţie de impunere a profitului impozabil    pentru contribuabili mari 14.13.01.01/a 3. T.V.A. - Decont pe luna ...... an ..... 14.13.01.02 4. T.V.A. - Cerere de rambursare 14.13.03.02 5. Cerere de luare în evidenţă ca plătitor de T.V.A. 14.13.04.02 6. Cerere de înregistrare ca plătitor de T.V.A. prin    opţiune 14.13.04.02/a 7. Accize - Decont pe luna .... an .... 14.13.01.03 8. Accize - Cerere de restituire pe luna ... an ... 14.13.03.03 9. Declaraţie pentru stabilirea impozitului pe clădiri,    a impozitului pe terenuri ocupate de clădiri şi de    alte construcţii şi a taxei pentru folosirea terenu-    lui proprietate de stat, în cazul contribuabililor    persoane juridice 14.13.01.0610. Declaraţie/Situaţie nominală privind stabilirea taxei    asupra mijloacelor de transport ale persoanelor    juridice 14.13.01.0511. Declaraţie pentru stabilirea impozitului pe clădiri    şi a impozitului pe terenuri ocupate de clădiri şi    alte construcţii proprietatea contribuabililor    persoane fizice 14.13.01.04/a12. Proces-verbal - înştiinţare de plata a impozitului    pe clădiri şi terenuri ocupate de clădiri şi alte    construcţii, conform Legii nr. 27/1994 privind impo-    zitele şi taxele locale, pentru persoane fizice şi    a primelor de asigurare prin efectul legii 14.13.02.0413. Declaraţie/Proces-verbal pentru stabilirea taxei şi    a primei de asigurare asupra mijloacelor de tran-    sport deţinute de persoane fizice 14.13.05.05/a14. Declaraţie pentru scoaterea din evidenţă a mijloa-    celor de transport 14.13.06.0515. Declaraţie de impunere privind veniturile realizate    conform art. 5 din Legea nr. 34/1994 privind impozi-    tul pe venitul agricol, pe anul ..... 14.13.01.0916. Proces-verbal de impunere nr. .... - înştiinţare de    plata a impozitului pe venitul agricol realizat pe    anul ...... 14.13.02.0917. Înştiinţare de plata privind impozitul pe venitul    agricol nr. ..... din ...... 14.13.07.0918. Situaţie centralizatoare privind stabilirea impo-    zitului pe venitul agricol conform Legii nr.    34/1994, pe anul ..... 14.13.08.0919. Declaraţie de impunere a veniturilor realizate din    exercitarea unei activităţi economice în mod inde-    pendent, pe anul ...... 14.13.01.0720. Dispoziţie de impunere - înştiinţare de plata pri-    vind venitul din activităţi independente pe anul/    anii ..... 14.13.02.0721. Declaraţie pentru stabilirea impozitului pe veni-    rile realizate din închirieri sau subînchirieri    de clădiri, camere sau terenuri aparţinând persoa-    nelor fizice 14.13.01.0822. Proces-verbal - înştiinţare de plata a sumelor    datorate pentru închirieri (subînchirieri) camere,    clădiri, terenuri 14.13.02.0823. Înştiinţare (somaţie) de plata rol nr. ..... 14.13.09.9924. Nota de plata 14.13.10.9925. Chitanţa nr. .... 14.13.11.9926. Chitanţa fiscală 14.13.11.0227. Adresa proprie 14.13.12.9928. Proces-verbal de sechestru 14.13.13.9929. Proces-verbal de instituire a administratorului    de sechestru 14.13.14.9930. Publicaţie de vânzare 14.13.15.9931. Proces-verbal de constatare a insolvabilităţii rol    nr. ..... 14.13.16.9932. Adresa de confirmare debite 14.13.17.9933. Cont de debite-încasări 14.13.08.9934. Borderou desfăşurător al încasărilor din .... 14.13.08.99/a35. Extras de rol 14.13.18.9936. Proces-verbal de verificare gestionare 14.13.19.9937. Certificat de înregistrare fiscală 14.13.20.9938. Declaraţie de înregistrare pentru instituţiile    publice 14.13.01.99/a39. Declaraţie de înregistrare pentru plătitorii de    impozite 14.13.01.9940. Declaraţie privind sediile subunităţilor, conform    art. 3 din Legea nr. 87/1994 14.13.01.99/b41. Situaţia impozitului pe venit pe anul ..... la    asociaţii familiale şi persoane fizice independente 14.13.08.99/b42. Certificat de atestare fiscală 14.13.21.9943. Proces-verbal de contravenţie nr. ...... 14.13.22.9944. Registru rol 14.13.23.9945. Registru rol alte venituri 14.13.23.99/a46. Borderou de debite-scăderi nr. ..... 14.13.24.9947. Cerere de eliberare a unui certificat fiscal 14.13.25.9948. Matricola privind evidenţa persoanelor fizice plă-    titoare de impozit pe venituri din închirieri sau    subînchirieri de clădiri, camere mobilate sau ne-    mobilate şi închirieri de terenuri situate în    municipii, oraşe şi alte localităţi 14.13.26.0849. Registru de evidenţă (Matricola) a contribuabililor    supuşi impozitului pe veniturile populaţiei 14.13.26.0750. Matricola privind stabilirea impozitului pe venitul    agricol şi a primelor de asigurare 14.13.26.0951. Matricola pentru evidenţa mijloacelor de transport    (autovehicule, remorci, rulote, mijloace de transport    pe apa) în proprietatea contribuabililor persoane    juridice 14.13.26.0552. Matricola pentru evidenţa clădirilor, a terenurilor    ocupate de clădiri şi alte construcţii şi a terenuri-    lor proprietate de stat aflate în administrarea sau    folosinţa persoanelor juridice 14.13.26.0453. Matricola pentru evidenţa clădirilor şi a terenurilor    proprietatea contribuabililor persoane fizice 14.13.26.04/a54. Matricola pentru evidenţa mijloacelor de transport    (autovehicule, remorci, rulote, mijloace de transport    pe apa) în proprietatea contribuabililor persoane    fizice 14.13.26.05/a55. Factura fiscală 14.13.27.0256. Registru pentru evidenţa mijloacelor fixe 14.2.1/a57. Registru pentru evidenţa valorilor materiale 14.3.1058. Registru pentru evidenţa veniturilor 14.6.1959. Registru pentru evidenţa cheltuielilor şi altor    operaţii 14.6.2060. Dare de seamă contabilă "Instituţii publice" 14.7.261. dare de seamă contabilă "Consilii locale, orăşeneşti    şi municipale, consilii judeţene, D.G.F.P.C.F.S" 14.7.362. Dare de seamă contabilă "Consilii locale comunale" 14.7.463. Dare de seamă contabilă "Organizaţii obşteşti" 14.7.764. Fişa pentru operaţiuni bugetare 14.6.2365. Registrul privind evidenţa numerarului din casie-    ria-tezaur din ziua de ....... 14.20.01/T.S.66. Chitanţa 14.20.02/T.S.67. Registru pentru evidenta numerarului manipulat    de personalul casieriei 14.20.03/T.S.68. Jurnal de casă 14.20.04/T.S.69. Foaie de vărsământ-chitanţa 14.20.05/T.S.70. Carnet de cecuri pentru ridicarea de numerar 14.20.06/T.S.71. Cerere pentru deschidere de credite 14.20.07/T.S.72 Adeverinţa de reţinere a bunurilor M.F.-D.G.V. 56-2-573 Adeverinţa de reţinere a sumelor M.F.-D.G.V. 56-2-5/174 Proces verbal de contravenţie M.F.-D.G.V. 56-2-675 Act constatator privind taxele vamale    şi alte drepturi cuvenite bugetului    de stat M.F.-D.G.V. 12-4-19D76 Chitanţa nr. ........... M.F.-D.G.V. 56-2-477 Registrul de evidenţă a sumelor    consemnate de la călători M.F.-D.G.V. 56-2-878 Registrul de încasări şi vărsăminte M.F.-D.G.V. 56-2-1179. Somaţie 14.13.28.9980. Adeverinţa de primire a somaţiei nr. ....... 14.13.29.9981. Titlul executoriu nr. .......... 14.13.30.9982. Dispoziţie de urmărire 14.13.31.9983. Proces-verbal de predare-primire 14.13.32.9984. Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri mobile 14.13.33.9985. Publicaţie de vânzare bunuri imobile 14.13.15.99/a86. Proces-verbal de identificare bunuri imobile 14.13.34.9987. Somaţie pentru executarea silită a bunurilor imobile 14.13.28.99/a88. Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri imobile 14.13.33.99/a89. Proces-verbal nr. .... privind cheltuielile de executare 14.13.35.9990. Proces-verbal privind comunicarea somaţiei 14.13.29.99/a91. Document de vânzare-cumpărare pentru bunuri mobile    sechestrate, formular cu regim special de înseriere şi    de numerotare 14.13.36.9992. Proces-verbal pentru trecerea în proprietatea statului    a bunului imobil supus executării silite 14.13.37.9993. Adresa de înfiinţare a popririi asupra    disponibilităţilor din conturi bancare 14.13.12.99/a──────────────────────────────────────────────────────────────────────------------Poz. 72-78 din anexa 1a) au fost introduse de primul alin. al art. 1 din ORDINUL nr. 1.015 din 8 mai 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 30 mai 1996.Poz. 79-90 din anexa 1a) au fost introduse de art. 1 din ORDINUL nr. 1.017 din 19 mai 1997 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 1 iulie 1997.Poz. 79-90 din anexa 1a) au fost reintroduse de primul alineat al art. 1 din ORDINUL nr. 1.017 din 19 mai 1997 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 112 bis din 12 martie 1998.Poz. 91-93 din anexa 1a) au fost introduse de art. 2 din ORDINUL nr. 1.542 din 14 decembrie 1999 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 11 ianuarie 2000.  +  Anexa 1b)ANEXA 02/10/1995  +  Anexa 2NORME METODOLOGICEde tipărire, de stabilire a preţurilor şi tarifelor, de adaptare şi utilizare a formularelor specifice1. Tipărirea formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenta, urmărirea, încasarea şi raportarea impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii, precum şi a celor care privesc activitatea de trezorerie şi alte activităţi din minister, aprobate prin prezentul ordin, se executa respectând următorul circuit al documentelor:Direcţiile de specialitate din Ministerul Finanţelor, pe baza analizei comenzilor primite de la utilizatori, transmite necesarul de imprimate, cu toate caracteristicile tehnice şi termenele de execuţie, Direcţiei presa, relaţii cu publicul, protocol şi administrativ.Pe baza necesarului şi a termenelor de execuţie, Direcţia presă, relaţii cu publicul, protocol şi administrativ emite comenzi şi încheie, în condiţiile legii, contractul cu Regia Autonomă "Imprimeria Naţională".2. Recepţia formularelor tipizate se efectuează, din punct de vedere calitativ, de către un reprezentant al direcţiilor de specialitate din minister şi, din punct de vedere cantitativ, de către reprezentantul Direcţiei de presa, relaţii cu publicul, protocol şi administrativ. Recepţia se face în prezenta reprezentantului Regiei Autonome "Imprimeria Naţională", încheindu-se, potrivit legii, proces-verbal de recepţie.În cazul în care, la cererea Ministerului Finanţelor, transportul formularelor tipărite se efectuează de către Regia Autonomă "Imprimeria Naţională", recepţia cantitativă se va face la sediul direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti, de către un reprezentant al acestora, încheindu-se, potrivit legii, proces-verbal de recepţie.În situaţii speciale, stabilite de către direcţiile de specialitate de comun acord cu Direcţia generală organizare, resurse umane şi servicii generale şi Direcţia presa, relaţii cu publicul, protocol şi administrativ, recepţia cantitativă se poate face la sediul Regiei Autonome "Imprimeria Naţională", de către un delegat al direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti, încheindu-se, potrivit legii, proces-verbal de recepţie.3. Direcţia presă, relaţii cu publicul, protocol şi administrativ va urmări, totodată, modul de derulare a contractului, propunând măsurile ce se impun în cazul apariţiei unor situaţii deosebite.4. Pentru formularele tipizate, comandate de către utilizatorii din afară sistemului Ministerului Finanţelor, direcţiile de specialitate din minister împreună cu Direcţia generală organizare, resurse umane şi servicii generale vor stabili, pe baza de protocol încheiat cu Regia Autonomă "Imprimeria Naţională", procedura de tipărire, difuzare şi decontare, precum şi modul de evidenta a seriilor şi numerelor atribuite formularelor tipărite.5. Preţurile formularelor tipizate şi tarifele serviciilor aferente acestora se negociază între Regia Autonomă "Imprimeria Naţională" şi Direcţia generală de reglementare şi administrare a monopolurilor, sub supravegherea secretarului de stat care coordonează activitatea de preţuri.6. Modificarea formularelor existente şi introducerea în nomenclator a unor noi formulare sau variante ale acestora se fac prin ordin al ministrului de stat, ministrului finanţelor. Atunci când complexitatea unor formulare o impune, direcţiile de specialitate care au stabilit modelul formularelor pot elabora şi instrucţiuni de completare şi de utilizare, care urmează acelaşi regim de tipărire şi de difuzare cu cel al formularelor la care se referă.7. În cazul utilizării echipamentelor informatice pentru editarea şi completarea unor formulare, modelele formularelor respective pot fi adaptate în funcţie de necesităţile proprii de utilizare, în condiţiile respectării cel puţin a elementelor din modelul existent în nomenclatorul şi cu aprobarea direcţiilor de specialitate care elaborează formularul al cărui model urmează a fi modificat.8. Se menţin aprobările de modele de facturi acordate pe baza de ordin al ministrului de stat, ministrului finanţelor, cu condiţia respectării prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/1995 ai ale prezentului ordin în ce priveşte tipărirea.  +  Anexa 3NORME METODOLOGICEde tipărire, de stabilire a preţurilor şi atarifelor, de recepţie şi de contractare aformularelor administrative vamale pentrustabilirea, evidenţa, urmărirea, încasarea şiraportarea taxelor vamale şi a altor drepturicuvenite bugetului de statTipărirea formularelor administrative vamale pentru stabilirea, evidenţa, urmărirea, încasarea şi raportarea taxelor vamale şi a altor drepturi cuvenite bugetului de stat, din Direcţia generală a vămilor, aprobate prin prezentul ordin, se execută respectând următorul circuit al documentelor:Direcţia generală a vămilor transmite Regiei Autonome "Imprimeria Naţională" necesarul de imprimate, caracteristicile tehnice, tirajul, precum şi modul de evidenţă a seriilor şi numerelor atribuite formularelor administrative vamale, în baza analizei solicitărilor direcţiilor regionale vamale.În urma negocierii preţurilor formularelor tipizate vamale şi a tarifelor serviciilor aferente realizării acestora dintre Regia Autonomă "Imprimeria Naţională" şi Ministerul Finanţelor, prin Direcţia generală de reglementare şi administrare a monopolurilor, sub supravegherea secretarului de stat care coordonează activitatea de preţuri, aceasta din urmă transmite Direcţiei generale a vămilor preţurile aprobate ale tipizatelor, care vor sta la baza emiterii comenzilor şi încheierii contractelor cu Regia Autonomă "Imprimeria Naţională".Bunul de tipar pentru formularele tipizate vamale contractate va fi acordat de către direcţiile de specialitate din cadrul Direcţiei generale a vămilor la termenele şi în condiţiile stabilite în contractul încheiat, conform legii, între părţi.Recepţia formularelor tipizate vamale, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, se va efectua la depozitul Direcţiei generale a vămilor din Bucureşti, Calea Rahovei nr. 196, sectorul 5, prin participarea reprezentanţilor ambelor părţi, iar transportul acestora la locul de depozitare va fi efectuat de către Regia Autonomă "Imprimeria Naţională".Termenele de execuţie, modalitatea de plată, precum şi celelalte condiţii se vor stipula în contractul încheiat, în condiţiile legii, cu Regia Autonomă "Imprimeria Naţională".Direcţia economică şi investiţii - Serviciul analiză-prognoză şi achiziţii pentru activitatea vamală, din cadrul Direcţiei generale a vămilor, va urmări modul de derulare a contractului, propunând măsurile ce se impun în cazul apariţiei unor situaţii deosebite.-----------Anexa 3 a fost introdusă de art. 2 din ORDINUL nr. 1.015 din 8 mai 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 30 mai 1996 şi are conţinutul anexei 2 din acelaşi act normativ.------