ORDIN nr. 648 din 3 iunie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 648 din 3 iunie 2014
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 406 din 2 iunie 2014
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 5 iunie 2014  Văzând Referatul de aprobare nr. NB 3.745 din 3 iunie 2014 al Ministerului Sănătăţii nr. DG 897 din 2 iunie 2014 şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 9 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:"(9) Pentru pacienţii care beneficiază de îngrijiri în asistenţa medicală de lungă durată, documentul FOCG se închide la 31 decembrie, urmând să fie redeschis un nou episod de spitalizare cu data de 1 ianuarie, dacă pacientul beneficiază în continuare de aceleaşi servicii."2. La articolul 9, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Transmiterea SMDPZ se face lunar, în formatul valabil la momentul închiderii/raportării fişei/vizitei până la data de 5 a lunii, începând cu luna iulie 2014, şi va conţine informaţii referitoare la: a) cazurile rezolvate în spitalizare de zi în luna precedentă; b) serviciile acordate în regim de spitalizare de zi efectuate în luna precedentă, pentru care, în vederea decontării, nu este necesară închiderea fişei de spitalizare de zi după fiecare vizită; c) serviciile acordate în regim de spitalizare de zi pentru care, în vederea decontării, s-a închis fişa de spitalizare de zi în luna precedentă, după terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizării serviciului medical; d) serviciile acordate în camerele de gardă şi în structurile de primire urgenţe din cadrul spitalelor pentru care finanţarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătăţii, care nu necesită internare prin spitalizare continuă, pentru care se întocmeşte fişă pentru spitalizare după modelul prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările şi completările ulterioare, având data predării pacientului în luna precedentă."3. Anexele nr. 2, 3, 4, 5 şi 7 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. I, II, III, IV şi V, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna iunie 2014.Ministrul sănătăţii,Nicolae Bănicioiup. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Gheorghe-Radu Ţibichi  +  Anexa I(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.782/576/2006)Judeţul ................ [][] Nr. înregistrare SC [][][][][][][]Localitatea ............ CNP pacient [][][][][][][][][][][][][]Spitalul .........[][][][][] Situaţii speciale *1) []                                    Întocmit de: ........................                                                     parafa mediculuiSecţia .......[][][][][][][] Internat prin*3): []                        FOAIE DE OBSERVAŢIE CLINICĂ GENERALĂNUMELE ................. PRENUMELE ................... Sexul M/F []Data naşterii: zi [][] lună [][] an [][][][] │Grup sangvin: A/B/AB/0; Rh +/-Domiciliul legal: judeţul[][] Localitatea ..... │Alergic la:..................Sect. [] Mediul U/R [] Str. .......... Nr. ... │Data internării: ora [][][][]Reşedinţa: judeţul [][] Localitatea ........... │ zi [][] lună [][] an [][][][]Sect. [] Mediul U/R [] Str. .......... Nr. ... │Data externării: ora [][][][]Cetăţenie: Român [] Străin [] ........ │ zi [][] lună [][] an [][][][]Greutatea la naştere │         (nou născuţi) [][][][]grame │Nr. zile spitalizare .........Greutatea la internare │         (copii 0-1an) [][][][]grame │Nr. zile c.m. la externare ...                                                └──────────────────────────────CNP mamă [][][][][][][][][][][][][] FO mamă [][][][][][][]Ocupaţia: fără ocupaţie (1); salariat (2); lucrător pe cont propriu (3);patron (4); agricultor (5); elev/student (6) şomer (7) pensionar (8) []Locul de muncă ................................Nivel de instruire: fără studii (1); ciclu primar (2); ciclu gimnazial (3);şcoală profesională (4); liceu (5) şcoală postliceală (6); studii superioarede scurtă durată (7); studii superioare (8); nespecificat (9) []C.I/B.I. seria [][] Nr. [][][][][][] Certificat naştere                                         (copil) seria [][] Nr. [][][][][][]                 ┌────────────────┐ Statut asigurat:│Asigurat CNAS []│ Asigurare voluntară [] Neasigurat []┌────────────────┘ └───────────────────────────────────────────┐│Tip asig.CNAS: Obligatorie [][] Acord [] Card [] Formulare [][][]││ CAS internaţional european europene ││Nr. card european [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] ││Nr. paşaport [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] ││Nr. card naţional [][][][][][][][][][][][][][][][] │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Tipul internării: fără bilet internare (1); bilet internare MF (2); bilet internare Med. Spec. (3); transfer interspit. (4); la cerere (5); alte (9) [] Serie BI [][][][][] Nr. BI [][][][][][][][][][] Criteriul internare*2): [][] Diagnosticul de trimitere: .............................................. Diagnosticul la internare: .............................................. ................................................................. [][][][][]                                             Semnătura şi parafa medicului                                                 ................... Diagnosticul la 72 de ore: .............................................. ......................................................................... Diagnosticul principal la externare: ............................ [][][][][] ................................................................. [][][][][] Diagnostice secundare la externare (complicaţii/comorbidităţi): 1. .............................................................. [][][][][] 2. .............................................................. [][][][][] 3. .............................................................. [][][][][] 4. .............................................................. [][][][][] 5. .............................................................. [][][][][]  Semnătura şi parafa medicului şef Semnătura şi parafa medicului curant      ....................... ............................                                                                    23.3 A4 t2 Număr ore de ventilaţie mecanică: [][][] Intervenţia chirurgicală principală:......................................... ............................................................................. ................................................................[][][][][][][] Consimţământul pentru intervenţie: ..........................................                   ┌─ ─┐                   │medic operator principal ................................ │                   │ │ Echipa operatorie:│medic operator II .............. medic ATI .............. │                   │ │                   │medic operator III ............. asistent/ă ............. │                   └─ ─┘ Data şi ora începerii Data şi ora sfârşit intervenţiei: ___/___/_______|__ intervenţie: ___/___/_______|__ Intervenţii chirurgicale concomitente (cu cea principală): 1. ............................................................[][][][][][][]                   ┌─ ─┐                   │medic operator principal ................................ │                   │ │ Echipa operatorie:│medic operator II .............. medic ATI .............. │                   │ │                   │medic operator III ............. asistent/ă ............. │                   └─ ─┘ Data şi ora începerii Data şi ora sfârşit intervenţiei: ___/___/_______|__ intervenţie: ___/___/_______|__ 2. ............................................................[][][][][][][]                   ┌─ ─┐                   │medic operator principal ................................ │                   │ │ Echipa operatorie:│medic operator II .............. medic ATI .............. │                   │ │                   │medic operator III ............. asistent/ă ............. │                   └─ ─┘ Data şi ora începerii Data şi ora sfârşit intervenţiei: ___/___/_______|__ intervenţie: ___/___/_______|__ Alte intervenţii chirurgicale: 1. .............................................................. [][][][][]                   ┌─ ─┐                   │medic operator principal ................................ │                   │ │ Echipa operatorie:│medic operator II .............. medic ATI .............. │                   │ │                   │medic operator III ............. asistent/ă ............. │                   └─ ─┘ Data şi ora începerii Data şi ora sfârşit intervenţiei: ___/___/_______|__ intervenţie: ___/___/_______|__ 2. .............................................................. [][][][][]                   ┌─ ─┐                   │medic operator principal ................................ │                   │ │ Echipa operatorie:│medic operator II .............. medic ATI .............. │                   │ │                   │medic operator III ............. asistent/ă ............. │                   └─ ─┘ Data şi ora începerii Data şi ora sfârşit intervenţiei: ___/___/_______|__ intervenţie: ___/___/_______|__ Examen citologic .......................................................... Examen extemporaneu ....................................................... Examen histopatologic (biopsie - piesă operatorie) ........................ ....................... Transfer între secţiile spitalului: ┌────────────┬────────────────┬─────────────┬────────────┬────────────────┐ │ Secţia │ Diagnostic │ Data şi ora │Data şi ora │ Nr. zile │ │ │ │ intrării │ ieşirii │ spitalizare │ ├────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │ │ │ │ └────────────┴────────────────┴─────────────┴────────────┴────────────────┘ Starea la externare: vindecat (1); ameliorat (2); staţionar (3); agravat (4); decedat (5) [] Tipul externării: externat (1); externat la cerere (2); transfer interspitalicesc (3); decedat (4) [] Deces: intraoperator (1); postoperator: 0-23 ore (2); 24-47 ore (3); > 48 ore (4) Data şi ora decesului: zi [][] luna [][] an [][][][] ora [][][][] Diagnostic în caz de deces:   a. Cauza directă (imediată) .............................................   b. Cauza antecedentă .................................................... I Stări morbide iniţiale:   c. ......................................................................   d. ...................................................................... II Alte stări morbide importante .........................................     ....................................................................... Diagnostic anatomo-patologic (autopsie), macroscopic: .....................     .......................................................................     .......................................................................     ....................................................................... Microscopic: ..............................................................     .......................................................................     .......................................................................     ....................................................................... Codul morfologic (în caz de cancer) M [][][][][] Explorări funcţionale:               Denumirea Codul Nr. 1. ....................................... [][][][][][][] [][] 2. ....................................... [][][][][][][] [][] 3. ....................................... [][][][][][][] [][] 4. ....................................... [][][][][][][] [][] 5. ....................................... [][][][][][][] [][] 6. ....................................... [][][][][][][] [][] Investigaţii radiologice:              Denumirea Codul Nr. 7. ....................................... [][][][][][][] [][] 8. ....................................... [][][][][][][] [][] 9. ....................................... [][][][][][][] [][]10. ....................................... [][][][][][][] [][]11. ....................................... [][][][][][][] [][]12. ....................................... [][][][][][][] [][] Alte proceduri terapeutice:            Denumirea Codul Nr.13. ....................................... [][][][][][][] [][]14. ....................................... [][][][][][][] [][]15. ....................................... [][][][][][][] [][]16. ....................................... [][][][][][][] [][]17. ....................................... [][][][][][][] [][]18. ....................................... [][][][][][][] [][] ALTE OBSERVAŢII:┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 MOTIVELE INTERNĂRII: ...................................................... ........................................................................... ........................................................................... ANAMNEZA: .................................................................          a) Antecedente heredo-colaterale ................................. ........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................          b) Antecedente personale, fiziologice şi patologice .............. ........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................          c) Condiţii de viaţă şi muncă .................................... ........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................          d) Comportamente (fumat, alcool etc.) ........................................................................... ...........................................................................          e) Medicaţie de fond administrată înaintea internării (inclusiv preparate hormonale şi imunosupresoare ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ISTORICUL BOLII: .......................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... EXAMENUL CLINIC GENERAL ................................................... EXAMEN OBIECTIV ........................................................... Starea generală .............. Talie .......... Greutate .................. Starea de nutriţie ................... Starea de conştientă ............... Facies .................................................................... Tegumente ................................................................. ........................................................................... Mucoase ................................................................... ........................................................................... Fanere .................................................................... Ţesut conjunctiv-adipos ................................................... ........................................................................... Sistem ganglionar ......................................................... ........................................................................... ........................................................................... Sistem muscular ........................................................... ........................................................................... ........................................................................... Sistem osteo-articular .................................................... ........................................................................... ........................................................................... APARAT RESPIRATOR ......................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... APARAT CARDIOVASCULAR ..................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... APARAT DIGESTIV ........................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... FICAT, CĂI BILIARE, SPLINĂ ................................................ ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... APARAT URO-GENITAL ........................................................ ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... SISTEM NERVOS, ENDOCRIN, ORGANE DE SIMŢ ................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... EXAMEN ONCOLOGIC: ......................................................... 1. Cavitatea bucală ....................................................... 2. Tegumente .............................................................. 3. Grupe ganglioni palpabile .............................................. 4. Sân .................................................................... 5. Organe genitale feminine ............................................... 6. Citologia secreţiei vaginale ........................................... 7. Prostată şi Rect ....................................................... 8. Alte ................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ALTE EXAMENE DE SPECIALITATE .............................................. ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... EXAMENE DE LABORATOR ...................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... EXAMENE RADIOLOGICE (rezultate) ........................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... EXAMENE ECOGRAFICE (rezultate) ............................................ ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... INTERVENŢII CHIRURGICALE (numărul intervenţiei chirurgicale, protocol operator): ................................................................ ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... EXAMENE ANATOMO-PATOLOGICE: ............................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... SUSŢINEREA DIAGNOSTICULUI ŞI TRATAMENTULUI: CLINIC: ................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... PARACLINIC: ................................................................ ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... EPICRIZA: ................................................................. ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................               Semnătura şi parafa medicului,               ..............................
  *Font 7*
                                           FOAIE DE TEMPERATURA ADULŢI
                                          CNP [][][][][][][][][][][][][]
                           Numele ................ Prenumele .....................
         Anul ....... luna ....... Nr. foii de observaţie ...... Nr. salon .... Nr. pat .......
  ┌──────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬─┬─┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐│ Ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┼─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┤│Zile de boală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┬──┬────┬───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│R │ │Puls│T │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││e │T.│ │e │D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S││s │A.│ │m │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││p.│ │ │p │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│35│30│160 │41°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│30│25│140 │40°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│25│20│120 │39°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│20│15│100 │38°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│15│10│ 80 │37°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│10│ 5│ 60 │36°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├──┴──┴────┴───┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┼─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┤│Lichide │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ingerate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─┼─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│Diureză │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─┼─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│Scaune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─┼─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│Dietă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─┴─┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘               FOAIE DE EVOLUŢIE ŞI TRATAMENT
  DATA EVOLUŢIE TRATAMENT
                                Notă 1                   privind situaţiile speciale
  Situaţii speciale Cod
  Suspiciune de accident de muncă 1
  Suspiciune de boală profesională 2
  Accident rutier 3
  Vătămare corporală 4
                                    Notă 2       privind criteriile de internare prevăzute în Hotărârea Guvernului    pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru         care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale         în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în vigoare
  Criterii de internare Cod
  naştere; 1
  urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă; 2
  boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare; 3
  bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, art. 110, art. 124 şi art. 125 din Codul penal şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor spital; 4
  diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu sau spitalizare de zi. 5
                                  Notă 3        privind structura prin care se realizează internarea pacientului
  Internat prin Cod
  Biroul de internări 1
  Camera de gardă 2
  Unitate de primire urgenţe 3
  Centru de primire urgenţe 4
   +  Anexa II(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.782/576/2006)INSTRUCŢIUNIprivind completarea formularuluiFoaie de observaţie clinică generală (FOCG)1. Completarea următoarelor rubrici se face cu litere majuscule: judeţul, localitatea, spitalul, secţia, numele, prenumele şi toate diagnosticele de pe prima pagină.2. Completarea FOCG se face pe baza următoarelor acte oficiale: a) buletin de identitate; b) talon de pensie; c) certificat de naştere pentru copiii sub 15 ani (care nu au încă buletin de identitate); d) paşaport; e) permis de conducere.3. Rubricile se completează şi se codifică astfel:3.1. Judeţul şi localitatea se referă la spital; completarea codului judeţului se va face alfabetic pe judeţele ţării, codificându-se conform listei din anexă care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni cu 01 (judeţul Alba) şi în continuare până la 42 (municipiul Bucureşti).3.2. Spitalul şi secţia se trec şi se codifică conform nomenclatorului unităţilor sanitare publicat pe pagina de internet a Ministerului Sănătăţii: www.ms.ro, respectiv Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 457/2001 privind reglementarea denumirii şi codificării structurilor organizatorice (secţii, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unităţilor sanitare din România, cu completările ulterioare.Următoarele structuri se codifică astfel:
  Nr. crt. Secţie Cod
  1. Recuperare medicală 1393_REC
  2. Psihiatrie cronici 1333.2
  3. Psihiatrie cronici (lungă durată) 1333.1
  4. Distrofici pediatrie (recuperare pediatrică) 1272.2
  5. Pediatrie (recuperare pediatrică) 1272.1
  6. Neonatologie (prematuri) aferentă unei maternităţi de gradul III 1222.2
  7. Neonatologie (prematuri) aferentă unei maternităţi de gradul II 1222.1
  8. Îngrijiri paleative 1061_PAL
  3.3. Numărul de înregistrare al FOCG se face după codul unic al spitalului din Registrul de intrări-ieşiri pentru spitalizarea continuă; numerotarea începe cu 00001 la 1 ianuarie al fiecărui an.3.4. CNP pacient - se completează pe baza unui act oficial menţionat la pct. 2, după cum urmează: a) pentru cetăţenii români; b) pentru cetăţenii străini din statele cu care România a încheiat acorduri internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au atribuit de către Ministerul Afacerilor Interne, cod numeric personal; c) pentru cetăţenii statelor membre ale UE/SEE/Elveţia, beneficiari ai formularelor europene care au atribuit de către Ministerul Afacerilor Interne, cod numeric personal;3.5. Situaţii speciale - se codifică atunci când situaţia o impune conform Notei 1 a formularului FOCG.3.6. "întocmit de" - se trece numele medicului care a întocmit FOCG şi se aplică parafa acestuia.3.7. Internat prin - se codifică conform Notei 3 a formularului FOCG.3.8. Sexul - se completează în căsuţa alăturată litera M (masculin) sau F (feminin).3.9. Data naşterii se codifică în căsuţele respective cu 01-31 (zi), 01-12 (lună), anul calendaristic respectiv.3.10. Domiciliul legal - judeţul, localitatea, sectorul - pentru municipiul Bucureşti, urban/rural, strada şi numărul etc. se completează pe baza actelor oficiale prevăzute la pct. 2.3.11. Reşedinţa corespunde cu judeţul, localitatea, sectorul etc. unde locuieşte în prezent persoana spitalizată şi se completează, de asemenea, pe baza actelor oficiale prevăzute la pct. 2.3.12. Cetăţenia - se bifează în căsuţa corespunzătoare pe baza documentelor de identitate şi se înscrie pentru cetăţenii străini cetăţenia.3.13. Greutatea la naştere se completează pentru nou-născuţi.3.14. Greutatea la internare se completează pentru copii sub un an (0-1 an).3.15. CNP-ul mamei se completează numai în FOCG a nou-născutului şi a copiilor cu vârsta mai mică de 1 an.3.16. Numărul FOCG al mamei se completează numai în FOCG a nou-născutului şi a copiilor cu vârsta mai mică de 1 an, când mama este internată în acelaşi spital.3.17. Ocupaţia - se trece în căsuţa alăturată codului ocupaţiei (de la 1 la 8).3.18. Locul de muncă se completează de pe dovada eliberată de unitatea unde este angajată persoana respectivă.3.19. Nivelul de instruire - se trece în căsuţa alăturată codul pentru nivelul de instruire (de la 1 la 9).3.20. Statut asigurat - se completează pe baza documentelor care atestă calitatea de asigurat, după cum urmează: a) asigurat CNAS - pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare obligatorie, acord internaţional, card european, formulare europene; b) asigurare voluntară - pentru cei care au o asigurare privată; c) neasigurat - pentru pacienţii care nu au nici asigurare CNAS, nici asigurare voluntară.3.21. Tip asigurare - se completează numai pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare CNAS, astfel: a) se bifează "Obligatorie" - pentru cetăţenii români sau străini care au un document doveditor pentru acest tip de asigurare; b) se bifează "Acord internaţional" - pentru persoanele asigurate din statele cu care România a încheiat documente internaţionale în domeniul sănătăţii. În absenţa codului numeric personal al pacientului se completează numărul paşaportului. c) se bifează "Card european" - cetăţenii străini care prezintă un card european de asigurări sociale de sănătate emis de un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană. În baza acestui card, persoana respectivă beneficiază de acele servicii medicale care devin necesare în perioada şederii sale în România; în această situaţie se completează şi numărul cardului în secţiunea Nr. card european; d) se completează "Formularele europene" (E106, E109, E112, E120, E121, Sxxx) - pentru cetăţenii străini pe baza formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. În absenţa codului numeric personal al pacientului se completează numărul paşaportului. e) Nr. card naţional se completează pentru cetăţenii români pe baza cardului naţional de asigurări sociale de sănătate.3.22. CAS - se completează pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare obligatorie şi asigurare facultativă.3.23. Criteriul de internare - se completează numeric în ordinea prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, conform Notei 2 privind criteriile de internare, ataşată FOCG.4. Grupul sangvin, Rh şi alergic la - se completează pe baza actelor medicale ale pacientului, fie pe baza investigaţiilor ce se efectuează la internarea în spital.5. Tipul internării: se trece în căsuţa alăturată codul tipului de trimitere (de la 1 la 5, respectiv 9), după cum urmează:1 - fără bilet de internare;2 - bilet de internare de la medicul de familie (BI MF);3 - bilet de internare de la medicul specialist (BI MS);4 - transfer interspitalicesc;5 - internare la cerere.9 - alte - bilet de internare de la medici care au încheiate convenţii cu casa de asigurări de sănătate pentru a elibera bilete de internare: medicii din unităţile de asistenţă medico-socială, medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi de medicii de medicina muncii.Pentru tipul internării BI MF (2), BI MS (3) şi alte (9), se completează seria BI cu seria biletului de internare şi nr. BI cu numărul biletului de internare.6. Data internării şi externării, ora internării şi externării, numărul zilelor de spitalizare şi numărul de zile de concediu medical acordate la externare se completează în căsuţele corespunzătoare.7. Diagnosticul de trimitere se completează de medicul de gardă pe baza biletului de trimitere (internare) numai pentru pacienţii care se prezintă la spital cu bilet de trimitere (internare); se notează diagnosticul precizat de medicul care a trimis pacientul pentru a fi spitalizat; diagnosticul de trimitere nu se codifică.8. Diagnosticul de internare este cel al medicului de gardă al spitalului şi este semnat şi parafat; el se codifică conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011 privind introducerea şi utilizarea clasificării RO DRG v.1.9. Diagnosticul la 72 ore este cel al medicului curant, nu se codifică.10. Diagnosticul la externare se completează şi se codifică de către medicul curant conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011. În caz de transfer intraspitalicesc, comisia de specialitate/consiliul medical din spital va stabili pentru o FOCG un singur diagnostic principal al episodului respectiv de îngrijiri, iar celelalte diagnostice vor fi trecute dacă este cazul la diagnostice secundare şi complicaţii.10.1. Diagnosticul principal are două rânduri, al doilea pentru situaţiile de codificare duală:10.1.1. În caz de traumatisme şi otrăviri: a) în primul rând se trece natura acestora (capitolele S, T din clasificarea RO DRG v.1); b) în al doilea rând se trece cauza externă (capitolele V, W, X, Y din clasificarea RO DRG v.1).10.1.2. În cazul afecţiunilor notate cu dagger (+) şi asterix (*): a) în primul rând se trece diagnosticul cu (+); b) în al doilea rând se trece cel cu (*).10.2 Diagnosticele secundare (complicaţii/comorbidităţi) se înregistrează pentru celelalte afecţiuni, concomitente cu diagnosticul principal, trecându-se exclusiv complicaţiile/ comorbidităţile pentru care pacientul a fost investigat şi tratat în timpul episodului respectiv de boală; se codifică conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011.NOTĂ:La codificare se va ţine seama de standardele şi reglementările de clasificare şi codificare în vigoare, trecându-se exclusiv complicaţiile/comorbidităţile pentru care pacientul a necesitat îngrijiri suplimentare şi/sau monitorizare, a fost investigat şi/sau tratat în timpul episodului respectiv de boală.11. Număr de ore de ventilaţie mecanică - se completează cu numărul de ore de ventilaţie mecanică continuă, cuprins între data, ziua, ora intubării şi data, ziua, ora detubării, calculat astfel: a) dacă pacientul nu necesită asistarea respiraţiei, numărul de ore de ventilaţie mecanică nu se completează; b) dacă pacientul necesită asistarea respiraţiei într-un singur episod de ventilaţie mecanică pe durata spitalizării, numărul de ore de ventilaţie mecanică este egal cu durata acestui episod; c) dacă pacientul necesită asistarea respiraţiei în episoade de ventilaţie mecanică fragmentate pe durata spitalizării, numărul de ore de ventilaţie mecanică este egal cu durata celui mai lung episod.12. Intervenţia chirurgicală principală, cele concomitente, alte intervenţii chirurgicale: se completează pe baza Registrului protocol operator, trecându-se echipa operatorie, codurile respective, conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011, data şi ora de început şi de sfârşit a acestora. a) Data şi ora de început se referă la momentul în care pacientul este poziţionat în vederea efectuării procedurii chirurgicale. b) Data şi ora de sfârşit se referă la momentul în care pacientul părăseşte sala de operaţie/cabinetul de examinare.13. Examen citologic, extemporaneu, histopatologic - se trec elementele mai importante ale examenelor respective efectuate în spital.14. Transfer între secţiile spitalului - se completează de fiecare secţie în care a fost internat şi transferat pacientul.15. Starea la externare, tipul externării şi decesul intraoperator şi postoperator se completează şi se codifică de medicul curant în căsuţele respective.16. Diagnosticul în caz de deces se completează şi se codifică tot de medicul curant, concomitent cu Certificatul constatator de deces, utilizându-se clasificaţia internaţională a maladiilor CIM, revizia 10 OMS.17. Diagnosticul anatomopatologic se completează pe baza buletinului de examinări histopatologice ale anatomopatologului care, în caz de tumori maligne, trece şi codul morfologic după regulile de codificare cuprinse în broşura de clasificaţie a tumorilor.18. Explorări funcţionale şi investigaţii radiologice se completează de medicul curant pe baza buletinelor respective ale compartimentelor de explorări funcţionale şi radiologie, preluând codurile puse de aceste compartimente şi separat numărul de explorări şi investigaţii. Codificarea se face conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011.19. Motivele internării - se trec semnele şi simptomele care au motivat spitalizarea pacientului.20. Anamneza şi istoricul bolii vor cuprinde pe subcapitole (a, b, c, d, e) tot ce cunoaşte pacientul despre antecedentele familiale, personale şi boala care a necesitat spitalizarea.21. Examenul clinic general, examenul oncologic, alte examene speciale, cele radiologice, anatomopatologice, ecografice etc. Examenul clinic general este cel al medicului curant, iar celelalte sunt ale altor secţii sau laboratoare şi sunt trecute în buletinele de investigaţii, din care medicul curant va trece în FOCG ceea ce este mai important pentru cazul tratat, anexând şi buletinele.22. Susţinerea diagnosticului şi tratamentului, epicriza şi recomandările la externare sunt obligatoriu de completat de medicul curant*) şi revăzut de şeful secţiei respective. Cuprinde rezumativ principalele etape ale spitalizării şi ale tratamentului acordat pe parcurs, recomandările date celui externat, medicamentele prescrise, comportamentul indicat acestuia în perioada următoare externării.---------- Notă *) Se consideră medic curant numai medicii care lucrează în secţiile cu paturi, astfel: a) în secţiile medicale va fi considerat medic curant medicul care parafează externarea şi stabileşte diagnosticele la externare; b) în secţiile chirurgicale va fi considerat medic curant medicul care parafează externarea şi stabileşte diagnosticele la externare dacă nu s-au efectuat intervenţii chirurgicalesaumedicul operator principal ("mâna întâi") la intervenţia chirurgicală principală; c) la secţiile de obstetrică-ginecologie:- dacă nu există o naştere - se consideră medic curant medicul care parafează externarea şi stabileşte diagnosticele la externare dacă nu s-au efectuat intervenţii chirurgicalesaumedicul operator principal ("mâna întâi") la intervenţia chirurgicală principală;- dacă are loc o naştere - se consideră medic curant medicul care a asistat naşterea sau medicul operator principal în cazul naşterii prin operaţie cezariană.23. Semnătura şi parafa medicului - se completează de către medicul curant.  +  Anexăla instrucţiuniLISTAcodurilor judeţelor
  JUDEŢUL Cod judeţ
  ALBA 01
  ARAD 02
  ARGEŞ 03
  BACĂU 04
  BIHOR 05
  BISTRIŢA-NĂSĂUD 06
  BOTOŞANI 07
  BRAŞOV 08
  BRĂILA 09
  BUZĂU 10
  CARAŞ-SEVERIN 11
  CĂLĂRAŞI 12
  CLUJ 13
  CONSTANŢA 14
  COVASNA 15
  DÂMBOVIŢA 16
  DOLJ 17
  GALAŢI 18
  GIURGIU 19
  GORJ 20
  HARGHITA 21
  HUNEDOARA 22
  IALOMIŢA 23
  IAŞI 24
  ILFOV 25
  MARAMUREŞ 26
  MEHEDINŢI 27
  MUREŞ 28
  NEAMŢ 29
  OLT 30
  PRAHOVA 31
  SATU MARE 32
  SĂLAJ 33
  SIBIU 34
  SUCEAVA 35
  TELEORMAN 36
  TIMIŞ 37
  TULCEA 38
  VASLUI 39
  VÂLCEA 40
  VRANCEA 41
  BUCUREŞTI 42
   +  Anexa III(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1.782/576/2006)*Font 9*Judeţul ................ [][] Nr. înregistrare SZ [][][][][][][]Localitatea ............ CNP pacient [][][][][][][][][][][][][]Unitatea sanitară..... [][][][][][]Structura......... [][][][][][][][] Întocmit de: .....................                                                           parafa medicului                         FIŞĂ DE SPITALIZARE DE ZINUMELE ................. PRENUMELE .............................. Sexul M/F []Data naşterii: zi [][] lună [][] an [][][][] │Grup sangvin A/B/AB/0; Rh +/-Domiciliul legal: judeţul[][] Localitatea ..... │Alergic la:..................Sect.[] Mediul U/R [] Str. ............ Nr. ... │Data deschidere fişă ora[][][][]Reşedinţa: judeţul [][]Localitatea ............ │zi [][] lună [][] an[][][][]Sect. [] Mediul U/R [] Str. ........... Nr. ... │Data închidere fişă ora[][][][]Cetăţenie: Român [] Străin [] ........ │zi [][] lună [][] an[][][][]                                                │Ocupaţia: fără ocupaţie (1); salariat (2); │lucrător pe cont propriu (3); patron (4); │Nr. vizite înagricultor (5); elev/student (6) şomer (7) │spitalizarea de zi: [][]pensionar (8) [] │Locul de muncă ................................ └──────────────────────────────Nivel de instruire: fără studii (1); ciclu primar (2); ciclu gimnazial (3);şcoală profesională (4); liceu (5) şcoală postliceală (6); studii superioare descurtă durată (7); studii superioare (8); nespecificat (9) []C.I/B.I. seria [][] Nr. [][][][][][] Certificat seria [][] Nr. [][][][][][]                                      naştere (copil)                 ┌────────────────┐ Statut asigurat:│Asigurat CNAS []│ Asigurare voluntară [] Neasigurat []┌────────────────┘ └─────────────────────────────────────────────────┐│Tip asig. CNAS: Obligatorie CAS[][] Acord [] Card [] Formulare [][][][]││ internaţional european europene ││Nr. card european [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] ││Nr. paşaport [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] ││Nr. card naţional [][][][][][][][][][][][][][][][] │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Tipul internării: fără bilet internare (1); bilet internare MF (2); bilet internare                                                                    Med. Spec. (3);la cerere (5); alte (9) [] Serie BI [][][][][] Nr. BI [][][][][][][][][][]Criteriu internare*1): [][]Nr. din registrul naţional: [][][][][][] Tip servicii spitalizare de zi (asiguraţi CNAS): [] Tip caz rezolvat: [] Diagnosticul principal:................................................. [][][][][] ........................................................................ [][][][][] Diagnostice secundare la externare (complicaţii/comorbidităţi): 1. ................................................................ [][][][][] 2. ................................................................ [][][][][] 3. ................................................................ [][][][][] 4. ................................................................ [][][][][] 5. ................................................................ [][][][][]                                       Semnătura şi parafa medicului curant                                            ...................┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Data vizitei: zi[][]luna[][]anul[][][][] Ora început[][][][] ora sfârşit[][][][] │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ SERVICII EFECTUATE │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. ..................................................................... │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. ..................................................................... │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. ..................................................................... │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ EXPLORĂRI / INVESTIGAŢII / PROCEDURI / ANALIZE EFECTUATE │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Explorări funcţionale:                         Denumirea Codul Nr. 1. ................................... [][][][][][][] [][] 2. ................................... [][][][][][][] [][] 3. ................................... [][][][][][][] [][] 4. ................................... [][][][][][][] [][] 5. ................................... [][][][][][][] [][] Investigaţii radiologice:                       Denumirea Codul Nr. 6. ................................... [][][][][][][] [][] 7. ................................... [][][][][][][] [][] 8. ................................... [][][][][][][] [][] 9. ................................... [][][][][][][] [][]10. ................................... [][][][][][][] [][] Alte proceduri terapeutice:                      Denumirea Codul Nr.11. ................................... [][][][][][][] [][]12. ................................... [][][][][][][] [][]13. ................................... [][][][][][][] [][]14. ................................... [][][][][][][] [][]15. ................................... [][][][][][][] [][]16. ................................... [][][][][][][] [][] Analize de laborator:                      Denumirea Codul Nr.17. ................................... [][][][][][][] [][]18. ................................... [][][][][][][] [][]19. ................................... [][][][][][][] [][]20. ................................... [][][][][][][] [][]21. ................................... [][][][][][][] [][]22. ................................... [][][][][][][] [][]23. ................................... [][][][][][][] [][]24. ................................... [][][][][][][] [][]┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ALTE EXAMENE DE SPECIALITATE │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘................................ ......................... ................................................ ......................... ................................................ ......................... ................................................ ......................... ................................................ ......................... ................................................ ......................... ................................................ ......................... ................┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ TRATAMENTE EFECTUATE │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘................................ ......................... ................................................ ......................... ................................................ ......................... ................................................ ......................... ................................................ ......................... ................................................ ......................... ................ EPICRIZA:...................... ......................... ................................................ ......................... ................................................ ......................... ................................................ ......................... ................................................ ......................... ................................................ ......................... ................                                   Semnătura şi parafa medicului                                         ...............                                     Notă 1             privind criteriile de internare prevăzute în hotărârea          Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale             şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile             acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de                    asigurări sociale de sănătate în vigoare┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐│Criterii de internare │ Cod │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│urgenţe medico-chirurgicale, ce necesită supraveghere medicală până la│ 1 ││12 ore în condiţiile stabilite în norme; │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat │ 2 ││şi/sau monitorizat în ambulatoriu. │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘  +  Anexa IV(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.782/576/2006)INSTRUCŢIUNIprivind completarea fişei de spitalizare de zi (FSZ)Se întocmesc fişe de spitalizare de zi distincte pentru fiecare poziţie din cazurile rezolvate/serviciile medicale în regim de spitalizare de zi prevăzute la lit. B pct. B.1, B.2, pct. B.3 subpct. B.3.1 şi B.3.2 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015;1. Datele de identificare a spitalului şi datele de identificare a pacientului se completează precum în formularul "Foaie de observaţie clinică generală".2. Numărul de înregistrare al fişei de spitalizare de zi este unic pe spital, se face după codul unic din registrul de intrări-ieşiri pentru spitalizare de zi al spitalului, iar numerotarea începe cu 1 la data de 1 ianuarie a fiecărui an.3. Tipul internării: se trece în căsuţa alăturată codul tipului de trimitere (1, 2, 3, 5, respectiv 9), după cum urmează:1 - fără bilet de internare;2 - bilet de internare de la medicul de familie (BI MF);3 - bilet de internare de la medicul specialist (BI MS);5 - internare la cerere;9 - alte: bilet de internare de la medici care au încheiate convenţii cu casa de asigurări de sănătate pentru a elibera bilete de internare: medicii din unităţile de asistenţă medico-socială, medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi de medicii de medicina muncii.Pentru tipul internării BI MF (2), BI MS (3) şi alte (9) se completează seria BI cu seria biletului de internare şi nr. BI cu numărul biletului de internare.4. Criteriul de internare se completează numeric în ordinea prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, conform Notei 1 privind criteriile de internare, ataşată FSZ.5. Tip servicii spitalizare de zi se completează conform tipurilor de servicii de spitalizare de zi prevăzute la lit. B din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014:- C: pentru serviciile medicale de tip "caz rezolvat" - de la lit. B pct. B.1 şi B.2 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014;- S: pentru serviciile medicale de tip "serviciu" - de la lit. B pct. B.3 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014;6. Tip caz rezolvat: se completează numai pentru serviciile medicale de tip caz rezolvat, după cum urmează:- M: pentru serviciile medicale de tip "caz rezolvat" de tip MEDICAL - de la lit. B pct. B.1 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014;- C: pentru serviciile medicale de tip "caz rezolvat", de tip CHIRURGICAL - de la lit. B pct. B.2 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014;7. Diagnosticul principal şi diagnosticele secundare se codifică conform Listei tabelare a bolilor conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011 privind introducerea şi utilizarea clasificării RO DRG v.1, de către medicul curant.8. Vizitele se înregistrează pentru fiecare prezentare a pacientului cuprinsă în fişa de spitalizare de zi, prin completarea următoarelor informaţii: data vizitei, ora de început şi ora de sfârşit. Numărul vizitelor consemnate în fişa de spitalizare de zi se completează în prima pagină a fişei de spitalizare de zi, la momentul închiderii fişei. Data primei vizite coincide cu data deschiderii fişei de spitalizare de zi. În situaţia în care fişa de spitalizare de zi se închide la o dată ulterioară, indiferent de tipul serviciilor de spitalizare de zi, caz rezolvat sau serviciu, ultima vizită consemnată trebuie să aibă data mai mică sau egală cu data închiderii fişei.9. Procedurile medicale se codifică conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011.10. Investigaţiile de laborator se codifică conform Nomenclatorului investigaţiilor de laborator în vigoare din 15 februarie 2006.11. Înregistrarea procedurilor medicale, a investigaţiilor de laborator şi a tratamentului se face distinct pentru fiecare vizită.12. Rubrica "Alte examene de specialitate" se completează în situaţia în care pacientului i se acordă consultaţii în diverse specialităţi necesare pentru rezolvarea cazului sau a serviciului.13. Înregistrarea serviciilor pentru spitalizarea de zi de tip "serviciu" se face distinct pentru fiecare vizită, dacă serviciile respective au fost efectuate în cadrul vizitei, completând denumirea serviciului, conform lit. B pct. B.3. din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014.Vizita durează maximum 12 ore pe zi şi nu sunt posibile mai multe vizite în aceeaşi zi pe aceeaşi fişă de spitalizare de zi.În cadrul unei vizite pot fi înregistrate servicii diferite numai pentru serviciile medicale prevăzute la poziţiile 1-8 de la lit. B pct. B.3 subpct. B.3.1 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014.Pentru spitalizarea de zi de tip "caz rezolvat" secţiunea "Servicii efectuate" nu se completează.  +  Anexa V(Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 1.782/576/2006)Datele din fişa de spitalizare de zi care formeazăSetul minim de date la nivel de pacient pentruspitalizarea de zi (SMDPZ)1. Codul de identificare a cazului externat2. Codul specific de identificare a vizitei3. Codul de identificare a unităţii sanitare4. Codul de identificare a secţiei5. Numărul fişei de spitalizare de zi6. Codul de identificare al pacientului - CID7. Sexul8. Data naşterii9. Judeţul de domiciliu al pacientului10. Localitatea de domiciliu a pacientului11. Cetăţenia12. Ocupaţia13. Nivelul de instruire14. Statut asigurat15. Tipul asigurării de sănătate16. Nr. card european17. Nr. paşaport18. Nr. card naţional19. Casa de asigurări de sănătate20. Tipul internării21. Serie bilet internare22. Număr bilet internare23. Criteriul de internare24. Data deschiderii fişei25. Data închiderii fişei26. Tipul de serviciu de spitalizare de zi: CAZ REZOLVAT sau SERVICIU27. Tipul de caz rezolvat (chirurgical sau medical)28. Diagnosticul principal şi diagnosticele secundare la închiderea fişei29. Data şi ora de început a vizitei,30. Data şi ora de sfârşit a vizitei31. Serviciile efectuate în cadrul vizitei, pentru spitalizarea de zi de tip "serviciu" (niciunul, unul sau mai multe servicii efectuate)32. Procedurile efectuate în cadrul vizitei33. Investigaţiile de laborator efectuate în cadrul vizitei34. Codul de parafă al medicului curant35. Spitalizare de zi conform Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006, completat cu valoarea "DA". Informaţia este necesară pentru a diferenţia fişele de spitalizare, caz rezolvat sau serviciu, de serviciile efectuate în camerele de gardă şi în structurile de primire urgenţe din cadrul spitalelor pentru care finanţarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătăţii care nu necesită internare prin spitalizare continuă, pentru care se întocmeşte fişă pentru spitalizare după modelul prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările şi completările ulterioare.Datele din fişa prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007, cu modificările şi completările ulterioare, care formează Setul minim de date la nivel de pacient pentru spitalizarea de zi (SMDPZ)1. Codul de identificare a cazului externat2. Codul de identificare a unităţii sanitare. Unitatea sanitară se codifică conform nomenclatorului unităţilor sanitare publicat pe pagina de internet a Ministerului Sănătăţii: www.ms.ro3. Codul de identificare a secţiei de primiri urgente. Secţia se codifică conform Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 457/2001 privind reglementarea denumirii şi codificării structurilor organizatorice (secţii, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unităţilor sanitare din România, cu completările ulterioare.4. Numărul fişei de spitalizare (fişă al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007, cu modificările şi completările ulterioare)5. Codul de identificare al pacientului - CID6. Sexul7. Data naşterii8. Data şi ora preluării pacientului9. Data şi ora predării pacientului10. Tipul de serviciu de spitalizare de zi: reprezintă serviciile de la poziţiile 38 şi 39 din lista prevăzută la lit. B pct. B.3 subpct. 3.2 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015.11. Codul de parafă al medicului curant12. Spitalizare de zi conform Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006, completat cu valoarea "NU". Informaţia este necesară pentru a diferenţia fişele de spitalizare, caz rezolvat sau serviciu, de serviciile efectuate în camerele de gardă şi în structurile de primire urgenţe din cadrul spitalelor pentru care finanţarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătăţii care nu necesită internare prin spitalizare continuă, pentru care se întocmeşte fişă pentru spitalizare după modelul prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007, cu modificările şi completările ulterioare.--------