ANEXĂ din 2 octombrie 1995 (*actualizată*)referitoare la modelele formularelor tipizate, caracteristicile, precum şi modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare a acestora - Anexa nr. 1b**)(actualizată până la data de 12 martie 1996*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 12 martie 1996 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor-------**) Aprobată de Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 20 noiembrie 1995.  +  Anexa 1b)Modelele formularelor tipizate, caracteristicile, precum şi modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare a acestoraVarianta 1995 ADECLARAŢIA LUNARĂ PENTRU IMPOZITUL PE PROFIT AL CONTRIBUABILILOR MICI    Pe perioada de la începutul anului până la ..............................    Denumirea contribuabilului .........., codul fiscal .....................,    str. ..............., nr. ......., localitatea ...................,    judeţul (sectorul) .............., codul poştal ..............                                                                 - lei -                                                                 ───────Venituri din exploatare 01 ────────Cheltuielile aferente veniturilor dinexploatare (inclusiv cheltuielile privindimpozitul pe profit 02 ────────Profitul (pierderi) din exploatare(rd. 01 - rd. 02) 03 ────────Veniturile financiare 04 ────────Cheltuielile financiare 05 ────────Profitul (pierderi) financiar (rd. 04-rd. 05) 06 ────────Veniturile excepţionale 07 ────────Cheltuielile excepţionale 08 ────────Profitul (pierderi) excepţional (rd. 07-rd. 08) 09 ────────Profitul aferent facturilor neîncasate, existentla 31.12.1994, calculat prin înmulţirea valoriifacturilor neîncasate cu coeficientul mediu derentabilitate "K", înscrise în anexa nr. 2 laPrecizările Ministerului Finanţelor nr.13.295/1994. Acest profit se distribuie în proporţiede 1/3 pe primele 3 luni ale anului 1995 10 ────────Profitul (pierderi) total (rd. 03 + rd. 06 ++ rd. 09 + rd. 10) 11 ────────Deduceri:Dividendele primite de la o alta persoanajuridică română 12 ────────Reportarea cheltuielilor cu dobânzile rămasenedeductibile în anii anteriori 13 ────────Amortizarea sumelor care depăşesc cota dereparaţii de 5%, care au fost adăugate lavaloarea mijloacelor fixe reparate 14 ────────Sumele utilizate pentru constituirea saumajorarea fondului de rezervă în limitaa 5% din profitul contabil anual, până cândacesta va atinge 20% din capitalul social,inclusiv veniturile din provizioanele pentrucare nu s-a admis deducerea 15 ────────Sumele utilizate pentru constituirea saumajorarea rezervei create de societăţibancare în limita a 2% din soldul crediteloracordate şi a fondului de rezervă înlimitele prevăzute de Legea nr. 33/1991privind activitatea bancară 16 ────────Sumele utilizate pentru constituirea saumajorarea rezervelor tehnice ale societăţilorde asigurare şi reasigurare, conformdispoziţiilor legale în materie 17 ────────Total deduceri:(rd. 12 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15 + rd. 16 ++ rd. 17) 18 ────────Profitul (pierderi)(rd. 11 - rd. 18) 19 ────────Cheltuieli nedeductibile:Impozitul pe profitul din orice sursa, română şistrăină, din care: 20 ────────Impozitul pe venitul realizat în străinătate 21 ────────Amenzi şi penalităţi 22 ────────Cheltuielile ocazionate de mese, cadouri,distracţii şi altele asemenea, pentru acţiunide protocol, reclamă şi publicitate, caredepăşesc limitele prevăzute de lege 23 ────────Sumele utilizate pentru constituirea saumajorarea provizioanelor, a rezervelor,peste limitele prevăzute de OrdonanţaGuvernului nr. 70/1994 24 ────────Cheltuielile de sponsorizare ce depăşesclimita stabilită de Legea nr. 32/1994 25 ────────Cheltuielile cu dobânzile care depăşesc sumaveniturilor din dobânzi plus 20% dincelelalte venituri (nu se aplică societăţilorbancare şi anumitor instituţii financiare) 26 ────────Cheltuielile cu reparaţiile care depăşesc 5%din valoarea rămasă a mijloacelor fixe de laînceputul anului 27 ────────Pierderile din sursele externe, calculate pefiecare sursa de venit 28 ────────Alte cheltuieli nedeductibile din punct devedere fiscal 29 ────────Total cheltuieli nedeductibile (rd. 20 + rd. 22până la rd. 29) 30 ────────Profitul impozabil (pierderi) înainte dereportarea pierderii (rd. 19 + rd. 30) 31 ────────Pierderile de recuperat din anii precedenţi 32 ────────Profitul impozabil (pierderi) (rd. 31 - rd. 32) 33 ────────Impozitul pe profit* Contribuabilii ale căror venituri se impun cucota normală(rd. 33 x 38%) 34 ────────* Contribuabilii care obţin venituri din jocuride noroc, baruri şi cluburi de noapte(rd. 33 x 38%) + (rd. 33 x k x 22%) 34 ────────  k = ponderea veniturilor realizate din aceste  activităţi în volumul total al veniturilor* Contribuabilii ale căror venituri dinactivităţile agricole sunt egale sau depăşesc 80%din veniturile totale (rd. 33 x 25%) 34 ────────Creditul fiscal, din care: 35 ────────Creditul fiscal extern 36 ────────Impozitul pe profit aferent perioadei descutire, conform art. 31 din OrdonanţaGuvernului nr. 70/1994 37 ────────Reducere pentru modernizarea tehnologieide fabricaţie, extinderea activităţii înscopul obţinerii de profituri şi protecţiamediului înconjurător 38 ────────Total credit fiscal(rd. 35 + rd. 38) 39 ────────Impozitul pe profit datorat(rd. 34 - rd. 39)* Dacă rezultatul este zero sau mai puţin,înscrieţi 0 40 ────────Impozitul pe profit pe anul curent, plătitcumulat de la începutul anului fiscal 41 ────────Impozitul pe profit de plată(rd. 40 - rd. 41) 42 ────────Impozitul pe profit, plătit în plus(rd. 41 - rd. 40) 43 ────────     Formular M.F. cod 14.13.01.01                   DOCUMENT DE PLATĂ┌───────────────────────┬───────────────┬─────────────────┬───────────────────┐│ Felul │ Numărul │ Data │ Suma ││ documentului │ │ │ │├───────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤├───────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤├───────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤├───────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤└───────────────────────┴───────────────┴─────────────────┴───────────────────┘    Sub penalităţile aplicate pedepsei de fals în acte publice, declar că am    examinat această declaraţie, inclusiv anexele însoţitoare, şi, în    conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă.     Numele ........... Prenumele ................ Data ..................   Funcţia ......................................... Semnătura şi      (director general sau altă persoană autorizată) ştampila ...........-----------Modelul formularului "Declaraţia lunară pentru impozitul pe profit al contribuabililor mici, cod 14.13.01.01" a fost înlocuit cu modelul formularului de la anexa 1/1 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 1 al art. 1 din acelaşi act normativ.1. Denumire: DECLARAŢIA LUNARĂ PENTRU IMPOZITUL PE PROFIT AL CONTRIBUABILILOR MICI2. Cod: 14.13.01.013. Format: A4/t24. Caracteristici tipărire: file duble5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: stabilirea şi calculul profitului impozabil şi al impozitului pe profit, de către contribuabilii mici7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: contribuabilii mici8. Circulă: - 1 exemplar - la organul fiscal- 1 exemplar - la contribuabil9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabiluluiROMÂNIAMINISTERUL FINANŢELOR    DECLARAŢIE PENTRU IMPOZITUL PE PROFIT PENTRU CONTRIBUABILII MARI    Pentru anul calendaristic ............ sau pentru un an fiscal mai mic,    care începe la data de ........... şi se sfârşeşte la data de .........    Denumirea contribuabilului .........................................    Codul fiscal ..............    Adresa .....(str., nr.)........, localitatea ....................,    judeţul/sectorul ....................., codul poştal ..................┌───────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┐│ │ Rândul │ Suma ││ │ │ - lei -│├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ Patrimoniul net - Soldul de la sfârşitul anului (din │ │ ││ anexa nr. 2, rd. 15, coloana 2) │ 01 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ Patrimoniul net - Soldul de la începutul anului (din │ │ ││ anexa nr. 2, rd. 15, coloana 1) │ 02 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ Numai pentru anul 1995, înscrieţi profitul impozabil │ │ ││ corespunzător facturilor neîncasate la sfârşitul anului │ │ ││ 1994 - Precizările M.F. nr. 13.295/1994 (anexa nr. 2, │ │ ││ rd. 05 x rd. 03 / rd. 01) │ 03 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ Scădeţi rd. 03 din rd. 02 │ 04 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ Indicele de inflaţie pentru întregul an fiscal │ 05 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ Înmulţiţi rd. 05 cu rd. 04 │ 06 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ Scădeţi rd. 06 din rd. 01 │ 07 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ Contribuţiile făcute la capitalul social în timpul │ │ ││ anului │ 08 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ Dividendele primite de o persoana juridică română de la │ │ ││ altă persoana juridică română │ 09 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ Reportarea cheltuielilor cu dobânzile rămase nededucti- │ │ ││ bile în anul anterior │ 10 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ Sumele adăugate la fondul de rezervă, dar numai în limita │ │ ││ a 5% din profitul contabil anual, până când acesta va │ │ ││ atinge 20% din capitalul social │ 11 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ Actualizarea la inflaţie pentru rd. 08 până la rd. 11 │ 12 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ Sumele pentru completarea, în limitele dispoziţiile │ │ ││ legale în vigoare, a provizioanelor deductibile la │ │ ││ calculul impozitului pe profit │ 13 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ Adunaţi rd. 08 până la rd. 13 │ 14 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ Scădeţi rd. 14 din rd. 07 │ 15 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ Impozitul pe veniturile şi profiturile din surse │ │ ││ străine │ 16 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ Amenzi şi penalităţi │ 17 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ Cheltuielile ocazionate de mese, cadouri, distracţii şi │ │ ││ altele asemenea, pentru acţiuni de protocol, reclama şi │ │ ││ publicitate, care depăşesc limita prevăzută de legea │ │ ││ bugetară anuală │ 18 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ Sumele declarate în evidenţa contribuabilului, angajate │ │ ││ în constituirea sau majorarea rezervelor şi provizioanelor│ │ ││ peste limita legală (cu excepţia celor create de │ │ ││ societăţi bancare în limita a 2% din soldul creditelor │ │ ││ acordate şi a fondului de rezervă, potrivit Legii nr. │ │ ││ 33/1991 privind activitatea bancară, a rezervelor tehnice │ │ ││ ale societăţilor de asigurare şi a fondului de rezervă în │ │ ││ limita a 5% din profitul contabil anual, până când acesta │ │ ││ atinge 20% din capitalul social) │ 19 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ Cheltuielile de sponsorizare peste limita prevăzută │ │ ││ în Legea nr. 32/1994 │ 20 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ Cheltuielile cu dobânzile care depăşesc suma veniturilor │ │ ││ din dobânzi plus 20% din alte venituri (nu se aplică │ │ ││ societăţilor bancare şi instituţiilor financiare) │ 21 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ Pierderile din surse externe, calculate pe fiecare sursă │ │ ││ de venit │ 22 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ Alte cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal │ 23 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ Actualizarea la inflaţie pentru rd. 16 până la rd. 23 │ 24 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ Adunaţi rd. 16 până la rd. 24 │ 25 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ DISTRIBUŢII PENTRU PROPRIETARI │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ Distribuţiile plătite proprietarilor │ 26 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ Actualizarea la inflaţie pentru rd. 26 │ 27 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ Adunaţi rd. 26 cu rd. 27 │ 28 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ Profitul impozabil (sau pierderile) înainte de reportarea │ │ ││ pierderilor (adunaţi rd. 15, 25 şi 28) │ 29 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ Pierderea reportată din 5 ani fiscali precedenţi │ 30 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ Actualizarea la inflaţie pentru rd. 30 │ 31 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ Adunaţi rd. 30 şi rd. 31 │ 32 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ Profitul impozabil (pierderi) (scădeţi rd. 32 din rd. 29) │ 33 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ Impozitul pe profit intermediar. Înmulţiţi rd. 33 cu 38%, │ │ ││ cu excepţia următoarelor cazuri: │ │ ││ - contribuabilii avizaţi şi atestaţi de Ministerul │ │ ││ Finanţelor, în condiţiile legii, care obţin venituri şi în│ │ ││ domeniul jocurilor de noroc, precum şi cei care obţin │ │ ││ venituri din activitatea barurilor de noapte şi a │ │ ││ cluburilor de noapte │ │ ││ (rd. 33 x 38%) + (rd. 33 x k x 22%), unde: │ │ ││ k = ponderea veniturilor realizate din aceste activităţi │ │ ││ în volumul total al veniturilor; │ │ ││ - persoanele juridice străine, al căror profit a fost │ │ ││ obţinut printr-un sediu permanent în România, înmulţesc │ │ ││ rd. 33 cu 44,2%; │ 34 │ ││ - contribuabilii ale căror venituri din activităţi │ │ ││ agricole sunt egale sau depăşesc 80% din totalul │ │ ││ veniturilor înmulţesc rd. 33 cu 25% │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ Creditul fiscal extern │ 35 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ Impozitul pe profit înainte de actualizarea la inflaţie │ │ ││ (scăderi rd. 35 din rd. 34) │ 36 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ Reduceri sau scutiri de la plata impozitului pe profit, │ │ ││ conform dispoziţiilor legale │ 37 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ Impozitul pe profit diminuat cu reducerile sau scutirile │ │ ││ (scădeţi rd. 37 din rd. 36) │ 38 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ Actualizarea la inflaţie pentru rd. 38 pentru perioada │ │ ││ 1 ianuarie a anului următor până la 15 mai a aceluiaşi an │ 39 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ Impozitul pe profit (adunaţi rd. 38 şi rd. 39) │ 40 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ Plăţi anticipate ale impozitului pe profit pentru acest an│ 41 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ Actualizarea la inflaţie pentru rd. 41 │ 42 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ Plăţi totale (adunaţi rd. 41 şi rd. 42) │ 43 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ Impozitul datorat (dacă suma de la rd. 43 este mai mică │ │ ││ decât cea de la rd. 40, scădeţi rd. 43 din rd. 40) │ 44 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ Sume plătite în plus (dacă suma de la rd. 43 este mai │ │ ││ mare decât cea de la rd. 40, scădeţi rd. 40 din rd. 43) │ 45 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ Următoarele 12 plăţi lunare anticipate, calculate numai │ │ ││ în scop informativ (înmulţiţi rd. 38 cu 1/12; această │ │ ││ suma se actualizează la inflaţie, lună de lună) │ 46 │ │└───────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘    Formular M.F. cod 14.13.01.01/a                   DOCUMENT DE PLATA┌───────────────────────┬───────────────┬─────────────────┬───────────────────┐│ Felul │ Numărul │ Data │ Suma ││ documentului │ │ │ │├───────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤├───────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤├───────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤├───────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤└───────────────────────┴───────────────┴─────────────────┴───────────────────┘    Sub penalităţile aplicate pedepsei de fals în acte publice, declar că amexaminat aceasta declaraţie, inclusiv anexele însoţitoare, şi, în conformitatecu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă.     Numele ........... Prenumele ............. Data ..................   Funcţia ......................................... Semnătura şi      (director general sau altă persoană autorizată) ştampila ............  +  Anexa 1la declaraţieAMORTIZARE FISCALĂAtenţie!Pentru activele din grupele de la 1 la 5 de mai jos, aceasta anexa reprezintă numai un sumar al amortizării fiscale. Trebuie să ţineţi o evidenţă separată a amortizării fiscale pentru fiecare grupa a activelor incluse în grupele de la 1 la 5. Amortizarea pe fiecare activ din grupa 6 se calculează separat. Dacă există mai mult de un activ în grupa 6, contribuabilul va înregistra suma totală.┌────────────────────────────────┬────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐│ Grupa de mijloace fixe │ Rândul │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 ││ │ │-----│-----│-----│-----│-----│-----││ │ │ 40% │ 17% │ 10% │ 7% │ 4,5%│ 2% │├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ Sold la 01.01.199.... │ 01 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ Actualizare la inflaţie │ │ │ │ │ │ │ ││ pentru rd. 01 │ 02 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ Amortizarea calculată la rd. │ │ │ │ │ │ │ ││ 01 + rd. 02 │ 03 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ Intrări de mijloace fixe │ 04 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ Actualizare la inflaţie pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ rd. 04 │ 05 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ Amortizarea pentru mijloacele │ │ │ │ │ │ │ ││ fixe intrate, calculată la │ │ │ │ │ │ │ ││ rd. 04 + rd. 05 │ 06 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ Ieşiri de mijloace fixe │ 07 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ Actualizare la inflaţie │ │ │ │ │ │ │ ││ pentru rd. 07 │ 08 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ Amortizarea pentru mijloacele │ │ │ │ │ │ │ ││ fixe ieşite, calculată la rd. │ │ │ │ │ │ │ ││ 07 + rd. 08 │ 09 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ Adunaţi rândurile [(rd. 01 + │ │ │ │ │ │ │ ││ + rd. 02 + rd. 04 + rd. 05) - │ │ │ │ │ │ │ ││ - (rd. 07 + rd. 08)] │ 10 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ Adunaţi rd. 03 + rd. 06 - rd. │ │ │ │ │ │ │ ││ 09 │ 11 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ Diferenţe înregistrate din │ │ │ │ │ │ │ ││ înstrăinarea mijloacelor fixe, │ │ │ │ │ │ │ ││ care depăşesc soldul grupei │ 12 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ Soldul grupelor mai mici de │ │ │ │ │ │ │ ││ 200.000 lei │ 13 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ Sold la 31.12.199.... (rd. 10 -│ │ │ │ │ │ │ ││ - rd. 11 + rd. 12 - rd. 13) │ 14 │ │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘  +  Anexa 2la declaraţieBILANŢ FISCALÎncheiat la ......                                                                       - lei -┌────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┐│ Explicaţii │ Nr. rând │ Soldul la │ Soldul la ││ │ │ începutul │ sfârşitul ││ │ │ anului │ anului │├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│ ACTIV: │ │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│ Imobilizări necorporale │ 01 │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│ Imobilizări corporale │ 02 │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│ Imobilizări financiare │ 03 │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│ Stocuri │ 04 │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│ Alte active circulante - TOTAL, │ │ │ ││ din care: │ 05 │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│ - Creanţe │ 06 │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│ - Titluri de plasament │ 07 │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│ - Disponibil │ 08 │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│ Conturi de regularizare şi asimi- │ │ │ ││ late, exclusiv diferenţe de │ │ │ ││ conversie │ 09 │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│ Prime privind rambursarea │ │ │ ││ obligaţiunilor │ 10 │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│ TOTAL ACTIV (rd. 01 + rd. 02 + rd. │ │ │ ││ 03 + rd. 04 + rd. 05) │ 11 │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│ OBLIGAŢII (rd. 13 + rd. 14) │ 12 │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│ - Datorii │ 13 │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│ - Conturi de regularizare şi │ │ │ ││ asimilate, exclusiv diferenţe de │ │ │ ││ conversie │ 14 │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│ PATRIMONIU NET (rd. 11 - rd. 12) │ 15 │ │ │└────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┘-----------Modelul formularului "Declaraţie pentru impozitul pe profit pentru contribuabilii mari, cod 14.13.01.01/a" a fost înlocuit cu modelul formularului de la anexa 1/2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 2 al art. 1 din acelaşi act normativ.1. Denumire: DECLARAŢIE DE IMPUNERE A PROFITULUI IMPOZABIL PENTRU CONTRIBUABILII MARI2. Cod: 14.13,01.01/a3. Format: A4/t24. Caracteristici tipărire: file duble5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: stabilirea şi calculul profitului impozabil şi al impozitului pe profit, de către contribuabilii mari7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: contribuabilii mari8. Circulă: - 1 exemplar - la organul fiscal- 1 exemplar - la contribuabil9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabiluluiTAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ*Font 9*   ┌────────────┐   │ ROMÂNIA │ ┌─────────┐ ┌─────────┐   │ M.F. │ DECONT PE LUNA:│ │ ANUL: │ │   │ MINISTERUL │ └─────────┘ └─────────┘   │ FINANŢELOR │   └────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ CODUL FISCAL AL PLĂTITORULUI DE T.V.A.: [][][][][][][][][][] ││ DENUMIREA AGENTULUI ECONOMIC ............................................... ││ LOCALITATEA ........................, str. ................ nr. ..........., ││ judeţul (sectorul) ................, codul poştal ...... tel./fax .......... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘        OPERAŢIUNI REALIZATE (ÎN LEI, FĂRĂ ZECIMALE)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ IEŞIRI │├────────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬─────────┤│ Operaţiuni impozabile │ Valoarea │ Cota │ T.V.A. │├────┬───────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┤│ 1 │ Vânzări în ţară │ │ 18% │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┤│ 2 │ Vânzări în ţară │ │ 9% │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┤│ 3 │ Importuri cu certificat de amânare │ │ X │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┤│ 4 │ Regularizări │ │ X │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┤│ 5 │ TOTAL T.V.A. COLECTAT [(1)+(2)+(3)+(4)] │ │ │ │├────┴───────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┴─────────┘│ Alte operaţiuni │ │├────┬───────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 6 │ Export │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 7 │ Scutite cu drept de deducere │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 8 │ Scutite fără drept de deducere │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 9 │ TOTAL IEŞIRI [(1)+(2)+(4)+(6)+(7)+(8)] │ │└────┴───────────────────────────────────────────┴──────────┘┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬────┐│ 10 │ PRO RATA % │ │└────┴─────────────────────────────────────────────────┴────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ INTRĂRI │├────────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬─────────┤│ Operaţiuni impozabile │ Valoarea │ Cota │ T.V.A. │├────┬───────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┤│ 11 │ Cumpărări pentru nevoile agentului │ │ │ ││ │ economic │ │ 18% │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┤│ 12 │ Cumpărări pentru nevoile agentului │ │ │ ││ │ economic │ │ 9% │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┤│ 13 │ Importuri cu certificat de amânare │ │ X │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┤│ 14 │ T.V.A. DEDUCTIBILĂ [(11)+(12)+(13)] │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┤│ 15 │ T.V.A. DE DEDUS [(14)+(10)/100] │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┤│ 16 │ Cumpărări de hârtie de ziar │ │ X │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┤│ 17 │ Regularizări │ │ X │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┤│ 18 │ Cumpărări scutite de T.V.A. │ │ X │ X │├────┼───────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┼─────────┤│ 19 │ T.V.A. DE ÎNCASAT [Sold din luna │ ││ │ precedentă] │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 20 │ TOTAL T.V.A. DE DEDUS [(15)+(16)+(17)+(19)] │ │├────┼───────────────────────────────────────────┬───────────┬───────┴─────────┘│ 21 │ TOTAL INTRĂRI [(11)+(12)+(13)+(16)+(17)+ │ ││ │ + (18)] │ │└────┴───────────────────────────────────────────┴───────────┘┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│ 22 │ SUMA DE PLATĂ [(5)-(20)] │ │└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐│ 23 │ SUMA DE RAMBURSAT [(20)-(5)] │ │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘┌───────────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────┐│ DOCUMENTE DE PLATĂ │ │ Organul fiscal ...... Codul ...... │├────────────────┬───────┬──────┬───────┤ │ ││ TIPUL*) │ NUMĂR │ DATA │ SUMA │ │ Numărul de înregistrare .......... │├────────────────┼───────┼──────┼───────┤ │ ││ []1 []2 []3 │ │ │ │ │ Data depunerii (ZZ/LL/AA) .../.../.│├────────────────┼───────┼──────┼───────┤ │ ││ []1 []2 []3 │ │ │ │ │ Primit ........................... │├────────────────┼───────┼──────┼───────┤ │ ││ []1 []2 []3 │ │ │ │ │ Amendă pentru nedepunere în │├────────────────┼───────┼──────┼───────┤ │ termen .......................... ││ []1 []2 []3 │ │ │ │ │ │└────────────────┴───────┴──────┴───────┘ └────────────────────────────────────┘    DECLAR CĂ INFORMAŢIILE DIN ACEST DECONT SUNT CORECTE    Numele ........................ Funcţia .........................    Prenumele ..................... Semnătura şi ştampila ...........---------------*) Tipul documentului de plată: 1 - chitanţa C.E.C.; 2 - cec cu limită de sumă; 3 - ordin de plată.Instrucţiuni de completare a decontului de T.V.A.Decontul se va completa în 2 exemplare:- originalul rămâne la organul fiscal unde a fost luat în evidenţă ca plătitor de T.V.A.;- copia cu confirmarea de primire rămâne la plătitor.IeşiriRândurile 1 şi 2 - Se vor prelua lunar totalul col. 10, 11, 12 şi 13 din Jurnalul pentru vânzări, precum şi operaţiunile asimilate livrărilor (conform art. 2.2. din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992, republicată), centralizate în borderoul pentru operaţiunile asimilate.Rândul 3 - Se va prelua totalul din rd. 13 din decont.Rândul 6 - Se vor înscrie operaţiunile de export înregistrate în col. 9 din Jurnalul pentru vânzări numai pe baza documentelor prevăzute în normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 809/1995.Rândul 7 - Se vor evidenţia operaţiunile scutite cu drept de deducere, înscrise în col. 7 din Jurnalul pentru vânzări.Rândul 8 - Se vor evidenţia operaţiunile scutite fără drept de deducere, înscrise în col. 8 din Jurnalul pentru vânzări.Rândul 10 - Pro rata se va calcula potrivit prevederilor Deciziei nr. 6/1995 a Comisiei centrale pentru aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul impozitelor indirecte.IntrăriRândurile 11 şi 12 - Se va prelua lunar totalul col. 7, 8, 9 şi 10 din Jurnalul pentru cumpărări.Rândul 13 - Se va prelua lunar totalul col. 11 şi 12 din Jurnalul pentru cumpărări.Rândul 16 - Se va înscrie contravaloarea hârtiei de ziar, cumpărată în vederea editării, tipăririi şi vânzării de ziare.Rândul 18 - Se va prelua totalul col. 6 din Jurnalul pentru cumpărări, reprezentând bunurile şi serviciile achiziţionate de la neplătitorii de T.V.A., precum şi cele care nu au legătura directă cu activitatea agentului economic.-----------Modelul formularului "T.V.A. - Decont pe luna: ............... anul: .............. cod 14.13.01.02" a fost înlocuit cu modelul formularului de la anexa 1/3 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 3 al art. 1 din acelaşi act normativ.1. Denumire: T.V.A. - DECONT pe luna ..... an ............2. Cod: 14.13.01.023. Format: A4+A4/t24. Caracteristici tipărire: - set: originalul culoare neagră şi copia culoare roşie- pe verso ex. culoare roşie instrucţiuni de completare5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: stabilirea şi calculul, de către plătitori, a T.V.A. datorată/de rambursat7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: plătitorii T.V.A.8. Circulă: - originalul - la organul fiscal- copia - la plătitor9. Se arhivează: la dosarul fiscal al plătitorului*Font 9*   ┌────────────┐   │ ROMÂNIA │   │ M.F. │ TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ   │ MINISTERUL │ CERERE DE RAMBURSARE   │ FINANŢELOR │ (SE DEPUNE PENTRU SUME CE DEPĂŞESC 1.000.000 LEI)   └────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ CODUL FISCAL AL PLĂTITORULUI DE T.V.A.: [][][][][][][][][][] ││ DENUMIREA AGENTULUI ECONOMIC ............................................... ││ LOCALITATEA ........................, str. ................ nr. ..........., ││ judeţul (sectorul) ................, codul poştal ...... tel./fax .......... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ I. RAMBURSARE PENTRU EXPORT: SUME    Luna: [][]    1. Plătitori care au realizat atât livrări la intern cât şi       la export:                                                                    ┌──────────┐    1.1. Total operaţiuni impozabile realizate [(9)-(8) din decont] │ │                                                                    ├──────────┤    1.2. T.V.A. de dedus [(15)+(16)+(17) din decont] │ │                                                                    └─────┬────┤    1.3. Ponderea T.V.A. de dedus [(1.2)/(1.1)x100] % │ * │                                                                    ┌─────┴────┤    1.4. Operaţiuni de export [(6) din decont] │ │                                                                    ├──────────┤    1.5. T.V.A. aferentă exportului [(1.4)x(1.3)/100] │ │                                                                    └──────────┘    2. Plătitori care au realizat exclusiv livrări la export:                                                                    ┌──────────┐    2.1. Total intrări [(21) din decont] │ │                                                                    ├──────────┤    2.2. T.V.A de dedus [(15)+(16)+(17) din decont] │ │                                                                    └─────┬────┤    2.3. Ponderea T.V.A. de dedus [(2.2)/(2.1)/100] %│ * │                                                                    ┌─────┴────┤    2.4. Operaţiuni de export [(6) din decont] │ │                                                                    ├──────────┤    2.5. T.V.A. aferentă exportului [(2.4)x(2.3)/100]*) │ │                                                                    └──────────┘ II. RAMBURSARE PENTRU ACTIVITĂŢI SPECIFICE:    Luna: [][]                                                                    ┌──────────┐    Se va depune de unităţile care au drept de rambursare lunară. │ │                                                                    └──────────┘    Se va înscrie suma de rambursat din decont (23). III. RAMBURSARE PENTRU ÎNTREAGA ACTIVITATE:     Lunile: [][] [][] [][]    Se va depune de unităţile care pe o perioadă de 3 luni ┌──────────┐    consecutiv au raportat sume de rambursat. │ │                                                                    └──────────┘    Se va înscrie suma de rambursat din decontul lunii a 3-a (23). IV. SOLICIT RAMBURSAREA:     În contul nr. ...................... deschis la .........................     Numele ........................... Funcţia ..............................     Prenumele ........................ Semnătura şi ştampila ................┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL │├──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┤│ Se aprobă rambursarea pentru suma de [][][][][] │ ORGANUL FISCAL ....... ││ Nu se aprobă rambursarea sumei de [][][][][] │ CODUL ................. ││ Suma de reportat în decontul lunii │ NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE ..││ următoare [][][][][] │ DATA DEPUNERII (ZZ/LL/AA) ││ NUMELE PERSOANEI CARE APROBĂ RAMBURSAREA ....... │ ......./......./......... ││ Funcţia ..... Semnătura .... Data │PRIMIT ................... ││ (ZZ/LL/AA)........../................/ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘-----------------*) Suma de rambursat se determină potrivit prevederilor Deciziei nr. 5/1995 a preşedintelui Comisiei centrale pentru aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul impozitelor indirecte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 19 mai 1995.-----------Modelul formularului "T.V.A. - Cerere de rambursare, cod 14.13.03.02" a fost înlocuit cu modelul formularului de la anexa 1/4 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 4 al art. 1 din acelaşi act normativ.   ┌────────────┐   │ ROMÂNIA │   │ M.F. │ CERERE DE RAMBURSARE   │ MINISTERUL │ CA PLĂTITOR DE TVA   │ FINANŢELOR │   └────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ IDENTIFICARE ││ DENUMIRE AGENT ECONOMIC .................................................... ││ COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ ................ STRADA: ............. NR.:..... ││ LOCALITATEA: .................. JUDEŢ (SECTOR): ........ COD POŞTAL ........ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 1. Cifra de afaceri realizată de Ia începutul anului (mii lei): __________ lei 2. Data depăşirii plafonului de 10 milioane: zi ___ luna ____ an _______ 3. Data de la care devin plătitor (conform Ordonanţei nr. 3/1992 art. 6 lit. i/12) zi ___ luna ____ an ______ NUME ............................ PRENUME .................................... FUNCŢIA.......................... SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA ...................... DEPUNERE: ZI ___ LUNA ____ AN ______┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL ││ Se aprobă înregistrarea ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată începând cu ││ data de ___________________ ││ ││ Nu se aprobă înregistrarea ca plătitor. Motive: ││ _____________________________________________________________________________││ _____________________________________________________________________________││ _____________________________________________________________________________││ ││ ORGAN FISCAL ................. COD ORGAN FISCAL ........... DIRECTOR ........││ DATA: ZI ____ LUNA _____ AN ________ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   S-a luat în evidenţă ca plătitor de TVA începând cu data de ________________   şi s-a înştiinţat agentul economic plătitor cu adresa nr. __________________ M.F. Cod 14.13.04.02. Format A4 Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"1. Denumire: Cerere de luare în evidenţă ca plătitor de T.V.A.2. Cod: 14.13.04.023. Format: A4/t14. Caracteristici de tipărire: blocuri a 100 de file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: înregistrarea în evidenţa organului fiscal, ca plătitor de T.V.A.7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: contribuabil8. Circulă: - 1 exemplar - la organul fiscal- 1 exemplar - la plătitor9. Se arhivează: la dosarul fiscal al plătitorului.-----------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Cerere de luare în evidenţă ca plătitor de T.V.A., cod 14.13.04.02" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 1 al art. 2 din acelaşi act normativ.   ┌────────────┐   │ ROMÂNIA │ CERERE DE ÎNREGISTRARE CA PLĂTITOR   │ M.F. │ DE TAXĂ PE VALOAREA ADĂUGATĂ   │ MINISTERUL │ PRIN OPŢIUNE   │ FINANŢELOR │   └────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ IDENTIFICARE ││ DENUMIRE AGENT ECONOMIC .................................................... ││ COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ ................ STRADA: ............. NR.:..... ││ LOCALITATEA: .................. JUDEŢ (SECTOR): ........ COD POŞTAL ........ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 1. Solicit să devin plătitor de taxă pe valoarea adăugată:        1.1 pentru întreaga activitate []        1.2 numai pentru o parte a acesteia [] 2. Opţiunea se referă la:    Scutirile prevăzute la art. 6 din Ordonanţa nr. 3/1992:        2.1 lit. f []        2.2 lit. i/8 []        2.3 lit. i/12 [] 3. Anexez justificare economică în susţinerea cererii din care rezultă că nu se influenţează negativ alte operaţiuni sau [] produse scutite de taxa pentru protecţie socială NUME ............................ PRENUME .................................... FUNCŢIA.......................... SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA ...................... DEPUNERE: ZI ___ LUNA ____ AN ______┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL ││ Se aprobă înregistrarea ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată începând cu ││ data de ___________________ ││ ││ Nu se aprobă înregistrarea ca plătitor. Motive: ││ _____________________________________________________________________________││ _____________________________________________________________________________││ _____________________________________________________________________________││ ││ ORGAN FISCAL ................. COD ORGAN FISCAL ........... DIRECTOR ........││ DATA: ZI ____ LUNA _____ AN ________ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Despre modul de soluţionare a cererii depuse se va înştiinţa agentul economic mf cod 14.13.04.02/a Format A4 Tipărit la R.A "Imprimeria Naţională"1. Denumire: Cerere de înregistrare ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată prin opţiune2. Cod: 14.13.04.02/a3. Format: A4/t14. Caracteristici de tipărire: blocuri a 100 de file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: înregistrarea în evidenţa organului fiscal, ca plătitor de T.V.A.,prin opţiune7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: contribuabil8. Circulă: - 1 exemplar - la organul fiscal- 1 exemplar - la plătitor9. Se arhivează: la dosarul fiscal al plătitorului.------------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Cerere de înregistrare ca plătitor de T.V.A. prin opţiune, cod 14.13.04.02/a" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 2 al art. 2 din acelaşi act normativ.   ┌────────────┐   │ ROMÂNIA │   │ M.F. │ ACCIZE   │ MINISTERUL │ DECONT PE LUNA: ______ AN: ______   │ FINANŢELOR │   └────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ IDENTIFICARE ││ DENUMIRE AGENT ECONOMIC .................................................... ││ COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ ................ STRADA: ............. NR.:..... ││ LOCALITATEA: .................. JUDEŢ (SECTOR): ........ COD POŞTAL ........ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                         (VALORI ÎN LEI, FĂRĂ ZECIMALE)┌────┬───────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────┬──────────────┐│Nr. │ Denumirea │Contravaloarea│ Acciza │Valoarea în │ Acciza ││crt.│ grupei │bunurilor li- │ datorată │ vamă plus │ datorată ││ │ │vrate exclusiv├────┬─────────┤taxe vamale ├────┬─────────┤│ │ │ acciza │Cota│ Suma │şi alte taxe│Cota│ Suma ││ │ │ │ % │(2) x (3)│speciale │ % │(5) x (6)│├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤│ 1 │Alcool │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤│ 2 │Ţuică şi rachi-│ │ │ │ │ │ ││ │uri naturale │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤│ 3 │Vinuri │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤│ 4 │Băuturi spir- │ │ │ │ │ │ ││ │toase, inclusiv│ │ │ │ │ │ ││ │lichioruri şi │ │ │ │ │ │ ││ │băuturi obţi- │ │ │ │ │ │ ││ │nute din disti-│ │ │ │ │ │ ││ │lare de cereale│ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤│4.1 │Whisky, Gin, │ │ │ │ │ │ ││ │Rom şi rachiuri│ │ │ │ │ │ ││ │din trestie de │ │ │ │ │ │ ││ │zahăr │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤│ 5 │Băuturi de bază│ │ │ │ │ │ ││ │de vin │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤│5.1 │Coniac │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤│5.2 │Şampanie │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤│5.3 │Vin spumos şi │ │ │ │ │ │ ││ │vermut │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤│ 6 │Bere │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤│6.1 │Bere ambalată │ │ │ │ │ │ ││ │în cutii │ │ │ │ │ │ ││ │metalice │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤│6.2 │Bere ambalată │ │ │ │ │ │ ││ │în sticle sub │ │ │ │ │ │ ││ │0.5 l │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤│ 7 │Cafea, inclusiv│ │ │ │ │ │ ││ │cafea cu │ │ │ │ │ │ ││ │înlocuitori │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤│ 8 │Cafea solubilă │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤│ 9 │Ţigarete şi │ │ │ │ │ │ ││ │produse din │ │ │ │ │ │ ││ │tutun de cali- │ │ │ │ │ │ ││ │tate superioară│ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤│ 10 │Ţigarete şi │ │ │ │ │ │ ││ │produse din │ │ │ │ │ │ ││ │tutun de cali- │ │ │ │ │ │ ││ │tate medie │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤│ 11 │Ţigarete şi │ │ │ │ │ │ ││ │produse din │ │ │ │ │ │ ││ │tutun de │ │ │ │ │ │ ││ │calitate │ │ │ │ │ │ ││ │inferioară │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤│ 12 │Confecţii din │ │ │ │ │ │ ││ │blănuri natu- │ │ │ │ │ │ ││ │rale (cu │ │ │ │ │ │ ││ │excepţia celor │ │ │ │ │ │ ││ │de iepure, │ │ │ │ │ │ ││ │capră, oaie) │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤│ 13 │Mobilier │ │ │ │ │ │ ││ │sculptat │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤│ 14 │Articole din │ │ │ │ │ │ ││ │cristal │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤│ 15 │Bijuterii din │ │ │ │ │ │ ││ │metale preţi- │ │ │ │ │ │ ││ │oase, inclusiv │ │ │ │ │ │ ││ │verighete │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤│ 16 │Benzină premium│ │ │ │ │ │ ││ │regular şi │ │ │ │ │ │ ││ │normală │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤│ 17 │Benzină fără │ │ │ │ │ │ ││ │plumb │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤│ 18 │Motorină auto │ │ │ │ │ │ ││ │(combustibil │ │ │ │ │ │ ││ │pentru motoare │ │ │ │ │ │ ││ │DIESEL) │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤│ 19 │Autoturisme de │ │ │ │ │ │ ││ │oraş (inclusiv │ │ │ │ │ │ ││ │din import │ │ │ │ │ │ ││ │rulate) cu │ │ │ │ │ │ ││ │capacitate │ │ │ │ │ │ ││ │cilindrică a │ │ │ │ │ │ ││ │motorului peste│ │ │ │ │ │ ││ │1800 cmc │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤│ 20 │Produse de │ │ │ │ │ │ ││ │parfumerie │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤│ 21 │Aparate video │ │ │ │ │ │ ││ │de înregistrat │ │ │ │ │ │ ││ │sau de reprodus│ │ │ │ │ │ ││ │chiar încorpo- │ │ │ │ │ │ ││ │rând un │ │ │ │ │ │ ││ │receptor de │ │ │ │ │ │ ││ │semnale video- │ │ │ │ │ │ ││ │fonice; │ │ │ │ │ │ ││ │combine audio │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤│ 22 │Dublu radio- │ │ │ │ │ │ ││ │casetofoane cu │ │ │ │ │ │ ││ │redare de pe │ │ │ │ │ │ ││ │bandă magneti- │ │ │ │ │ │ ││ │că sau │ │ │ │ │ │ ││ │compact-disc │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤│ 23 │Cameră video │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤│ 24 │Cuptoare cu │ │ │ │ │ │ ││ │microunde │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤│ 25 │Motociclete, │ │ │ │ │ │ ││ │scutere şi │ │ │ │ │ │ ││ │miniscutere │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤│ 26 │Aparate foto │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤│ 27 │Aparat terminal│ │ │ │ │ │ ││ │telefonic │ │ │ │ │ │ ││ │individual tip │ │ │ │ │ │ ││ │"CORDLESS" │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤│ 28 │Aparat terminal│ │ │ │ │ │ ││ │telefonic tip │ │ │ │ │ │ ││ │"CORDLESS" cu │ │ │ │ │ │ ││ │automat de │ │ │ │ │ │ ││ │răspuns │ │ │ │ │ │ ││ │încorporat │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤│ 29 │Aparate pentru │ │ │ │ │ │ ││ │condiţionat aer│ │ │ │ │ │ ││ │de perete şi de│ │ │ │ │ │ ││ │ferestre, │ │ │ │ │ │ ││ │formând un │ │ │ │ │ │ ││ │singur corp │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤│ 30 │Arme de │ │ │ │ │ │ ││ │vânătoare │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤│ 31 │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤│ 32 │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤│ 33 │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤│ 34 │ TOTAL │ │ │ │ │ │ │└────┴───────────────┴──────────────┴────┴─────────┴────────────┴────┴─────────┘ ┌──────────────────────────────────┐ │SUMA DE ______________________ LEI│ ORGAN FISCAL: _______________________ │ S-A ACHITAT CU │ COD ORGAN FISCAL: ___________________ │ │ DEPUNERE: │CHITANŢA CEC NR. _________________│ ZI _____ LUNA _________ AN___________ │CEC CU LIMITĂ DE SUMĂ ____________│ PRIMIT ______________________________ │DISPOZIŢIE DE PLATA NR. __________│ └──────────────────────────────────┘  DECLAR CĂ INFORMAŢIILE DIN ACEST DECONT SUNT CORECTE  NUME ________________ PRENUME ______________________________  FUNCŢIA _____________ SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA ________________ MF Cod 14.13.01.03 Format A4/t2 Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"1. Denumire: Accize-Decont pe luna: .......... anul: ...........2. Cod: 14.13.01.033. Format: A4/t24. Caracteristici de tipărire: pe ambele feţe, în blocuri a 100 de file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: cuantificarea veniturilor încasate din accize7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: agentul economic8. Circulă: - 1 exemplar - de la agentul economic la unitatea fiscală teritorială- 1 exemplar - la agentul economic9. Se arhivează: la unitatea fiscală teritorială.------------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Accize-Decont pe luna: .......... anul: ..........., cod 14.13.01.03" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 3 al art. 2 din acelaşi act normativ.   ┌────────────┐   │ ROMÂNIA │   │ M.F. │ ACCIZE   │ MINISTERUL │ CERERE DE RESTITUIRE PE LUNA: ______ AN: ______   │ FINANŢELOR │   └────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ IDENTIFICARE ││ DENUMIRE EXPORTATOR ........................................................ ││ COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ ................ STRADA: ............. NR.:..... ││ LOCALITATEA: .................. JUDEŢ (SECTOR): ........ COD POŞTAL ........ ││ ││ DENUMIRE PLĂTITOR: *) ...................................................... ││ COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ ................ STRADA: ............. NR.:..... ││ LOCALITATEA: .................. JUDEŢ (SECTOR): ........ COD POŞTAL ........ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                         (VALORI ÎN LEI, FĂRĂ ZECIMALE) ┌────┬──────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┐ │Nr. │ Denumirea grupei │Valoare de aprovizionare│ Acciză │ │crt.│ │ (inclusiv acciza) │ plătită │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 1 │Alcool │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 2 │Ţuică şi rachiuri naturale │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 3 │Vinuri │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 4 │Băuturi spirtoase, inclusiv │ │ │ │ │lichioruri şi băuturi obţinute din│ │ │ │ │distilare de cereale │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │4.1 │Whisky, Gin, Rom şi rachiuri din │ │ │ │ │trestie de zahăr │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 5 │Băuturi pe bază de vin │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │5.1 │Coniac │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │5.2 │Şampanie │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │5.3 │Vin spumos şi vermut │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 6 │Bere │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │6.1 │Bere ambalată în cutii metalice │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │6.2 │Bere ambalată în sticle sub 0.51 │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 7 │Cafea, inclusiv cafea cu │ │ │ │ │înlocuitori │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 8 │Cafea solubilă │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 9 │Ţigarete şi produse din tutun de │ │ │ │ │calitate superioară │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 10 │Ţigarete şi produse din tutun de │ │ │ │ │calitate medie │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 11 │Ţigarete şi produse din tutun de │ │ │ │ │calitate inferioară │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 12 │Confecţii din blănuri naturale (cu│ │ │ │ │excepţia celor de iepure, capră, │ │ │ │ │oaie) │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 13 │Mobilier sculptat │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 14 │Articole din cristal │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 15 │Bijuterii din metale preţioase, │ │ │ │ │inclusiv verighete │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 16 │Benzină premium, regular şi │ │ │ │ │normală │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 17 │Benzină fără plumb │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 18 │Motorină auto (combustibil pentru │ │ │ │ │motoare DIESEL) │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 19 │Autoturisme de oraş (inclusiv din │ │ │ │ │import rulate) cu capacitate │ │ │ │ │cilindrică a motorului peste │ │ │ │ │1800 cmc │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 20 │Produse de parfumerie │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 21 │Aparate video de înregistrat sau │ │ │ │ │de reprodus, chiar încorporând un │ │ │ │ │receptor de semnale videofonice; │ │ │ │ │combine audio │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 22 │Dublu radiocasetofoane cu redare │ │ │ │ │de pe bandă magnetică sau │ │ │ │ │compact-disc │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 23 │Cameră video │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 24 │Cuptoare cu microunde │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 25 │Motociclete, scutere şi │ │ │ │ │miniscutere │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 26 │Aparate foto │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 27 │Aparat terminal telefonic │ │ │ │ │individual tip "CORDLESS" │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 28 │Aparat terminal telefonic tip │ │ │ │ │"CORDLESS" cu automat de răspuns │ │ │ │ │încorporat │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 29 │Aparate pentru condiţionat aer, de│ │ │ │ │perete şi de ferestre, formând un │ │ │ │ │singur corp │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 30 │Arme de vânătoare │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 31 │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 32 │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 33 │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤ │ 34 │ TOTAL │ │ │ └────┴──────────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┘──────- *) În situaţia în care există mai mulţi plătitori de accize, exportatorul va anexa la cererea de restituire un borderou care va cuprinde toţi furnizorii - plătitori de accize (cu datele de identificare), precum şi valoarea accizelor aferente. SOLICIT RESTITUIREA ÎN CONTUL NR. ___________ DESCHIS LA _____________________ NUME _____________ PRENUME ____________ FUNCŢIA SEMNATARULUI _________________                                                SEMNĂTURA _____________________ DEPUNERE: ZI ________ LUNA __________ AN ____________┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL ││ Se aprobă restituirea pentru suma de __________ lei Cod organ fiscal _____││ Nu se aprobă restituirea sumei de _________ din următoarele motive: ││ a) erori de calcul ││ b) facturi noconforme cu realitatea ││ c) abateri de la prevederile legale ││ ││ [personale] ││ S-au constituit garanţii [solidare ] pentru suma de _____________ lei ││ ││ NUMELE PERSOANEI CARE _________ FUNCŢIA __________ SEMNĂTURA _______ DATA ___││ APROBă RESTITUIREA │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ MF Cod 14.13.03.03 Format A4/t2 Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"1. Denumire: Accize-Cerere de restituire pe luna: ....... anul: ......2. Cod: 14.13.03.033. Format: A4/t24. Caracteristici de tipărire: pe ambele feţe, în blocuri a 100 de file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: cuantificarea accizelor plătite, care, potrivit legii, se cuvina fi restituite agentului economic7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: agentul economic8. Circulă: - 1 exemplar - de la agentul economic la unitatea fiscală teritorială- 1 exemplar - la agentul economic9. Se arhivează: la unitatea fiscală teritorială.------------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Accize-Cerere de restituire pe luna:........ anul: ........., cod 14.13.03.03" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 4 al art. 2 din acelaşi act normativ. ┌──────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐ │JUDEŢUL ..............................│ │Verificat de .................│ │CONTRIBUABIL .........................│ │(organul fiscal) .............│ │SEDIU ................................│ │Nr. şi data înregistrării ....│ │......................................│ │..............................│ │Telefon: .............................│ │ Semnătura │ │Nr. din Reg. Comerţ ........ Data: ...│ │..............................│ │BANCA/CONT ...........................│ │ │ │COD FISCAL ...........................│ │ (ştampila) │ └──────────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────┐ │Adresă imobil: .......................│ │Judeţ: ...............................│ │Localitate: ..........................│ │Str. .................................│ │Nr. ..................................│ └──────────────────────────────────────┘DECLARAŢIEpentru stabilirea impozitului pe clădiri, a impozitului pe terenuri ocupate de clădiri şi de alte construcţii şi a taxei pentru folosirea terenului proprietate de stat în cazul contribuabililor persoane juridice    A.Impozit pe clădiri ┌────┬─────────────────────┬────────────┬───────────────────────────┐ │ │ │ │ Impozit │ │Nr. │Specificarea clădirii│Valoarea din├──────────┬────────────────┤ │crt.│ │evidenţe la │ Cota % │De plată - lei -│ ├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤ ├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤ ├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤ ├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤ ├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤ ├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤ ├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤ │ │TOTAL │ │ │ │ └────┴─────────────────────┴────────────┴──────────┴────────────────┘B. Impozit pe terenuri ocupate de clădiri şi alte construcţii ┌────┬────────────────────────────────┬────┬─────────┬──────────────┐ │ │ │ │ │ Impozit │ │Nr. │ Specificare │Zona│Suprafaţa┼─────┬────────┤ │crt.│ │ │ - mp - │pe mp│De plată│ ├────┼────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┤ │1. │Terenuri situate în municipiu │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┤ │2. │Terenuri situate în oraşe │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┤ │3. │Terenuri situate în comune │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┤ │4. │TOTAL │ │ │ │ │ └────┴────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────┴────────┘C. Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de statI. Taxa pentru terenurile proprietate de stat*Font 9* ┌────┬───────────┬────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────┐ │ │ │ Localităţi urbane │ Localităţi rurale │ Total taxă │ │Nr. │Specificare├──────┬─────────┬───────┼──────┬─────────┬───────┼─────────┬───────┤ │crt.│ │ Zona │Suprafaţa│ Taxă │ Zona │Suprafaţa│ Taxă │Suprafaţa│ Taxă │ │ │ │lei/mp│ mii mp │mii lei│lei/mp│ mii mp │mii lei│ mii mp │mii lei│ ├────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ ├────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤ ├────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤ ├────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤ ├────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤ ├────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤ ├────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤ ├────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤ ├────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤ ├────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤ ├────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤ │ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴───────────┴──────┴─────────┴───────┴──────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┘    II Taxa pentru terenurile ocupate de linii ferate şi drumuri ┌────┬──────────────────────────────┬──────────────────────┐ │Nr. │ Specificare │ TOTAL │ │crt.│ ├───────┬──────────────┤ │ │ │ km. │Taxă (mii lei)│ ├────┼──────────────────────────────┼───────┼──────────────┤ │1. │Linii ferate normale │ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼───────┼──────────────┤ │2. │Linii ferate înguste │ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼───────┼──────────────┤ │3. │Drumuri │ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼───────┼──────────────┤ │X │TOTAL │ │ │ └────┴──────────────────────────────┴───────┴──────────────┘    III. Total taxă teren ┌──────────┬────────────┬────────────┐ │ (I + II) │ x │ │ └──────────┴────────────┴────────────┘      ............................     (Data completării declaraţiei)               Director, Contabil şef,M.F. cod 14.13.01.06 Format A4/t2Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"1. Denumire: Declaraţie pentru stabilirea impozitului pe clădiri, a impozitului peterenuri ocupate de clădiri şi de alte construcţii şi a taxei pentru folosireaterenului proprietate de stat, în cazul contribuabililor persoane juridice2. Cod: 14.13.01.063. Format: A4/t24. Caracteristici de tipărire: pe ambele feţe, în blocuri a 100 de file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: declararea şi stabilirea impozitului pe clădiri şi pe terenuri,precum şi a taxei pentru folosirea terenului proprietate de stat de către persoanelejuridice7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: contribuabilii - persoane juridice8. Circulă: - 1 exemplar - la unitatea fiscală- 1 exemplar - la contribuabil9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.------------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Declaraţie pentru stabilirea impozitului pe clădiri, a impozitului pe terenuri ocupate de clădiri şi de alte construcţii şi a taxei pentru folosirea terenului proprietate de stat, în cazul contribuabililor persoane juridice, cod 14.13.01.06" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 5 al art. 2 din acelaşi act normativ. ┌──────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐ │JUDEŢUL ..............................│ │Verificat de .................│ │CONTRIBUABIL .........................│ │(organul fiscal) .............│ │SEDIU ................................│ │Nr. şi data înregistrării ....│ │......................................│ │..............................│ │Telefon: .............................│ │ Semnătura │ │Nr. din Reg. Comerţ ........ Data: ...│ │..............................│ │BANCA/CONT ...........................│ │ │ │COD FISCAL ...........................│ │ (ştampila) │ └──────────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────┘DECLARAŢIE*)pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport în cazulcontribuabililor persoane juridice──────-*) Declaraţia se completează şi nominal, potrivit datelor de pe versoJudeţul ........................... Verificat de .................... ┌────┬────────────────────────────────┬──────────────┬─────────┐ │Nr. │ Specificare │Număr mijloace│ Taxa │ │crt.│ │ de transport │stabilită│ ├────┼────────────────────────────────┴──────────────┴─────────┤ │ │I. Mijloace de transport auto │ ├────┼────────────────────────────────┬──────────────┬─────────┤ │1. │Autoturisme │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ │2. │Autobuze, autocamioane, │ │ │ │ │microbuze, autocamioane de orice│ │ │ │ │fel │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ │3. │Autoturisme de orice fel**) │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ │4. │Tractoare │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ │5. │Motociclete, motorete, scutere │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ │6. │Biciclete şi tricicluri cu │ │ │ │ │motor │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ │7. │Remorci, semiremorci, rulote │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ │X │TOTAL TAXĂ (I) │ X │ │ ├────┼────────────────────────────────┴──────────────┴─────────┤ │ │II. Mijloace de transport pe apă │ ├────┼────────────────────────────────┬──────────────┬─────────┤ │1. │Bărci de orice fel │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ │2. │Bacuri, poduri plutitoare │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ │3. │Şalupe │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ │4. │Iahturi │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ │5. │Remorchere şi şlepuri │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ │6. │Vapoare │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ │X │TOTAL TAXĂ (II) │ X │ │ ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ │X │TOTAL TAXĂ (I + II) │ X │ │ └────┴────────────────────────────────┴──────────────┴─────────┘      ............................     (Data completării declaraţiei)               Director, Contabil şef,    MF Cod 14.13.01.05 Format A4/t2    Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"──────-**) Se înţelege ansamblul format dintr-un autovehicul şi remorcă, care participă la circulaţie ca o unitate, cum sunt: autotrenurile (formate dintr-un autoremorcher şi remorcă) şi autovehiculele cu şa (formate din autotractor şi semiremorcă).SITUAŢIAnominală privind stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport*Font 9* ┌────┬─────────────┬──────────┬───────────┬────────────┬────────────────┬───────┬──────┐ │Nr. │Specificare*)│ Data │Serie motor│Cap cilind. │Taxă datorată │ Total │ Obs. │ │crt.│ (Tipul) │dobândirii│ şasiu │Nr. mij. │după capacitatea│ TAXĂ │ │ │ │ │ │ │trans. tonaj│nr. mij. de │ │ │ │ │ │ │ │ │trans. tonaj │ │ │ ├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤ ├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤ ├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤ ├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤ ├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤ ├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤ ├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤ ├────┴─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤ │ ├──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤ │ ├──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤ │ ├──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤ │ ├──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤ └──────────────────┴──────────┴───────────┴────────────┴────────────────┴───────┴──────┘──────    *) Se vor specifica mijloacele de transport în proprietate1. Denumire: Declaraţie/Situaţia nominală privind stabilirea taxei asupra mijloacelor detransport ale persoanelor juridice2. Cod: 14.13.01.053. Format: A4/t24. Caracteristici de tipărire: pe ambele feţe, în blocuri a 100 de file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: declararea mijloacelor de transport, precum şi stabilirea taxeidatorate pentru acestea de către contribuabili, persoane juridice7. Se întocmeşte în: 1 exemplarde: contribuabilul, persoana juridică8. Circulă: la unitatea fiscală9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.------------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Declaraţie/Situaţia nominală privind stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport ale persoanelor juridice, cod 14.13.01.05" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 6 al art. 2 din acelaşi act normativ.DECLARAŢIE*)pentru stabilirea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenuriocupate de clădiri şi alte construcţiiproprietatea contribuabililor, persoane fizice──────*) Declaraţia se foloseşte şi pentru mediul rural, adaptată în mod corespunzător.Subsemnatul .......................... domiciliat în judeţul ................. localitatea ........................ str. .........., nr. ..... bl. ...... sc. ..... et. .... ap. ...... cod poştal .........., declar prin prezenta că deţin începând de la data ...................conform actului ........................ emis de ................................. la............................ o proprietate situată în judeţul ........................... localitatea ...................... str. ................................. nr. ..... bl. ...... sc. ..... ap. ...... compusă din:1. CLĂDIRI ŞI ALTE CONSTRUCŢII*Font 7* ┌────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬──────┬────┬──────────────┬────────┐ │ │ │Construcţii │Clădiri (dis-│ │ │ │ │ │ │ Clădiri cu pereţi din: │anexe în a- │tincte) ser- │ │ │ Pivniţe în │ │ │ ├───────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤fara corpului│vind pentru │ │ │ corpul │ │ │ │beton sau cadre din│cărămidă arsă sau │ lemn, cărămidă │principal al │ocupaţii pro-│SUBSO-│MAN-│ clădirilor │ │ │SPECIFICAŢIE│ beton armat │piatră fără cadre │ nearsă sau alte │clădirii cu │fesionale cu │LURI │SAR-│ │ Garaje │ │ │ │din beton armat │ materiale │pereţi din │pereţi din: │locui-│DE │ │ în │ │ ├─────────┬─────────┼───────────┬──────┼───────────┬──────┼───────┬─────┼───────┬─────┤bile │lo- ┼───────┬──────┤subsolul│ │ │ cu │ fără │cu insta- │fără │cu insta- │fără │cărămi-│lemn,│cărămi-│lemn,│ │cui-│tencui-│neten-│clădirii│ │ │încălzire│încălzire│laţii, (apă│insta-│laţii, (apă│insta-│dă arsă│cără-│dă arsă│cără-│ │bile│te sau │cuite │ │ │ │centrală │centrală │lumină etc)│laţii │lumină etc)│laţii │piatră,│midă │piatră,│midă │ │ │pavate │sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │beton │near-│beton │near-│ │ │ │nepa- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │să │ │să │ │ │ │vate │ │ ├────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┼────┼───────┼──────┼────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ ├────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┼────┼───────┼──────┼────────┤ │Suprafaţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mp. total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┼────┼───────┼──────┼────────┤ │din care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sedii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │soc. com. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sau alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │act. ec. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴──────┴───────────┴──────┴───────┴─────┴───────┴─────┴──────┴────┴───────┴──────┴────────┘Data de predare/primire/dare în folosinţă a clădirii ............................. clădirea are/nu are subsol; are/nu are mansardă; grosimea pereţilor este peste/sub 25 cm; are ...... etaje; cu lifturi ........../scară; are/ nu are lift de serviciu şi are/nu are scară de serviciu.Suprafaţa de ................. mp. din clădire este ocupată de Soc. Com., asociaţia familială etc. (denumirea) .................................... cu/fără contract de închiriere.II. TERENURISuprafaţa totală ocupată de clădiri şi alte construcţii ............. mp. zona ...............Suprafaţa de teren ce nu este ocupată de clădiri şi alte construcţii ......... mp. categoria de folosinţă ..................TOTAL SUPRAFAŢĂ DE TEREN ÎN PROPRIETATE ..................................... mp.III. ALTE DATEAparţin/nu aparţin uneia din categoriile speciale de mai jos:1. Veteran de război sau invalid de război; 2. Erou al revoluţiei din decembrie 1989 sau urmaş al acestuia; 3. Deţinuţi politici, deportaţi, beneficiari ai Decretului Lege nr. 118/1990 (republicat); 4. Beneficiar al Legii ............................................................Data, Numele şi prenumele, Semnătura,........... ................... ...........MF Cod 14.13.01.04/a Format A4/l2Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ├─┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ ├─┤ SCHIŢĂ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ ├─┤TEREN-CONSTRUCŢII├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ ├─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ ├─┼─┴─┴─┴─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┴─┴─┤ ├─┤SCHIŢĂ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─├─┼─┤=1 MI│ ├─┼─┬─┬─┬─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┬─┬─┤ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘1. Denumire: Declaraţie pentru stabilirea impozitului pe clădiri şi a impozitului peterenuri ocupate de clădiri şi alte construcţii proprietatea contribuabililor,persoane fizice2. Cod: 14.13.01.04/a3. Format: A4/t24. Caracteristici de tipărire: pe ambele feţe, în blocuri a 100 de file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: declararea de către contribuabili, persoane fizice, a datelornecesare pentru stabilirea impozitului pe clădiri şi pe terenuri7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: contribuabil8. Circulă: - 1 exemplar - la unitatea fiscală- 1 exemplar - la contribuabil9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.------------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Declaraţie pentru stabilirea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenuri ocupate de clădiri şi alte construcţii proprietatea contribuabililor, persoane fizice, cod 14.13.01.04/a" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 7 al art. 2 din acelaşi act normativ.  Municipiul (Sectorul) ................... ....................  Oraş (Suburbie) ......................... Data: ..............  Comuna ..................................PROCES VERBAL - ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ*)A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ŞI TERENURI OCUPATE DE CLĂDIRIŞI ALTE CONSTRUCŢII CONFORM LEGII Nr. 27/1994 PRIVINDIMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE PENTRU PERSOANEFIZICE ŞI A PRIMELOR DE ASIGURARE PRIN EFECTUL LEGII────────*) Procesul verbal se foloseşte adaptat şi pentru mediul rural şi se întocmeşte în două exemplare, un exemplar rămâne la organul fiscal, iar cel de al doilea exemplar se înmânează contribuabilului. ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │NUMELE şI PRENUMELE PROPRIETARULUI │ Nr. rol ............. │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │DOMICILIUL │ Nr. matricolă ....... │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ADRESA PROPRIETĂŢII │ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘Potrivit Legii nr. 27/1994 şi a declaraţiei contribuabilului se stabilesc obligaţiile de plată după cum urmează:I. STABILIREA VALORII IMPOZABILE PETRU CLĂDIRIII. STABILIREA VALORII DE ASIGURARE*Font 7* ┌────┬───────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬──────┬────┬──────────────┬────────┐ │ │ │ │Construcţii │Clădiri (dis-│ │ │ │ │ │ │ │ Clădiri cu pereţi din: │anexe în a- │tincte) ser- │ │ │ Pivniţe în │ │ │ │ ├───────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤fara corpului│vind pentru │ │ │ corpul │ │ │ │ │beton sau cadre din│cărămidă arsă sau │ lemn, cărămidă │principal al │ocupaţii pro-│SUBSO-│MAN-│ clădirilor │ │ │Nr. │Speci- │ beton armat │piatră fără cadre │ nearsă sau alte │clădirii cu │fesionale cu │LURI │SAR-│ │ Garaje │ │crt.│ficaţie│ │din beton armat │ materiale │pereţi din │pereţi din: │locui-│DE │ │ în │ │ │ ├─────────┬─────────┼───────────┬──────┼───────────┬──────┼───────┬─────┼───────┬─────┤bile │lo- ┼───────┬──────┤subsolul│ │ │ │ cu │ fără │cu insta- │fără │cu insta- │fără │cărămi-│lemn,│cărămi-│lemn,│ │cui-│tencui-│neten-│clădirii│ │ │ │încălzire│încălzire│laţii, (apă│insta-│laţii, (apă│insta-│dă arsă│cără-│dă arsă│cără-│ │bile│te sau │cuite │ │ │ │ │centrală │centrală │lumină etc)│laţii │lumină etc)│laţii │piatră,│midă │piatră,│midă │ │ │pavate │sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │beton │near-│beton │near-│ │ │ │nepa- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │să │ │să │ │ │ │vate │ │ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┼────┼───────┼──────┼────────┤ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┼────┼───────┼──────┼────────┤ │ │Supra- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1 │faţa mp│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┼────┼───────┼──────┼────────┤ │ 2 │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sedii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┼────┼───────┼──────┼────────┤ │ 3 │lei/mp.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┼────┼───────┼──────┼────────┤ │ 4 │Valoa- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │re to- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┼────┼───────┼──────┼────────┤ │ 5 │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sedii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┴─────────┴─────────┴───────────┴──────┴───────────┴──────┴───────┴─────┴───────┴─────┼──────┴────┴───────┴──────┴────────┤ │ 6 │I. Total valoare impozabilă lei (coloana nr. 1 + ..... + 15) /lei │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ │ 7 │ din care valoarea aferentă spaţiilor ocupate de sedii de societăţi comerciale sau alte │ │ │ │active │ │ ├────┼───────┬─────────┬─────────┬───────────┬──────┬───────────┬──────┬───────┬─────┬───────┬─────┼──────┬────┬───────┬──────┬────────┤ │ 8 │lei/mp.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┼────┼───────┼──────┼────────┤ │ 9 │Valoa- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │re asi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gurare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┴─────────┴─────────┴───────────┴──────┴───────────┴──────┴───────┴─────┴───────┴─────┼──────┴────┴───────┴──────┴────────┤ │ 10 │II. Total valoare de asigurare lei (coloana nr. 1 + ..... + 15) /lei │ │ └────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘──────-**) Se aplică norma pentru construcţia la subsolul căreia este amplasat.III. CALCULUL IMPOZITELOR: ┌────┬───────────────────────────────────┬────────┬──────────┬──────────┐ │ │ │Impozit │Scutiri de│Impozit de│ │Nr. │ SPECIFICAŢIE │stabilit│ impozit │ plată │ │crt.│ ├────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │ lei │ lei │ lei │ ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┤ │ 1 │IMPOZIT PE CLĂDIRI I │ │ │ │ │ │(R6 - R5) ............. lei x 1,00%│ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┤ │ 2 │IMPOZIT PE CLĂDIRI OCUPATE DE SEDII│ │ │ │ │ │DE SOCIETĂŢI COMERCIALE SAU ALTE │ │ │ │ │ │ACTIVITĂŢI COMERCIALE │ │ │ │ │ │I rd. 5 .............. lei x 1,50% │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┤ │ 3 │TOTAL IMPOZIT (R1 + R2) │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┤ │ 4 │IMPOZIT PE TEREN OCUPAT DE CLĂDIRI │ │ │ │ │ │ŞI ALTE CONSTRUCŢII │ │ │ │ │ │............ M.P. x ...... LEI/M.P.│ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┤ │ 5 │TOTAL IMPOZIT (R3 + R4) │ │ │ │ └────┴───────────────────────────────────┴────────┴──────────┴──────────┘IV. PRIME DE ASIGURARE. VALOARE DE ASIGURARE II (R10 ............. lei x .......... %) ......................... leiV. DATA EXPIRĂRII PERIOADEI DE SCUTIRE A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ....................................................ORGANUL FISCAL, DATA, AM PRIMIT UN EXEMPLAR,SEMNĂTURĂ CONTRIBUABIL ...........M.F. Cod 14.13.02.04 Format A4/t2Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"- NOTĂ -Impozitul pe clădiri şi terenuri se plăteşte trimestrial în rate egale, până la 15 inclusiv ale ultimei luni din trimestru.Primele de asigurare se plătesc semestrial în rate egale, până la 31 martie şi 30 septembrie fără nici o altă înştiinţare de plată.Petru neplata în termen a impozitului şi a primelor de asigurare se plăteşte o majorare conform reglementărilor normativelor în vigoare.Contribuabilii sunt obligaţi potrivit art. 61 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale să depună declaraţii la organele fiscale în termen de 30 de zile de la data la care au intervenit schimbări care conduc la modificarea1. Denumire: Proces-verbal - Înştiinţare de plată a impozitului pe clădiri şi terenuriocupate de clădiri şi alte construcţii conform Legii nr. 27/1994privind impozitele şitaxele locale, pentru persoane fizice, şi a primelor de asigurare prin efectul legii2. Cod: 14.13.02.043. Format: A4/t24. Caracteristici de tipărire: pe ambele feţe, în blocuri a 100 de file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: stabilirea impozitului pe clădirile şi terenurile aparţinândpersoanelor fizice, a primelor de asigurare prin efectul legii, precum şi laînştiinţarea acestora privind sumele de plată7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: organul fiscal8. Circulă: - 1 exemplar - la contribuabil- 1 exemplar - la unitatea fiscală9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.------------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Proces-verbal - Înştiinţare de plată a impozitului pe clădiri şi terenuri ocupate de clădiri şi alte construcţii conform Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, pentru persoane fizice, şi a primelor de asigurare prin efectul legii, cod 14.13.02.04" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 8 al art. 2 din acelaşi act normativ.    Judeţul .............................    Municipiul .......................... Nr. ...............    Oraşul/Comuna ....................... Data ..............           DECLARAŢIE PENTRU STABILIREA TAXEI ŞI PRIMEI DE ASIGURARE                    ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT DEŢINUTE                              DE PERSOANELE FIZICE    Subsemnatul(a) .........................cu domiciliul în .............. Str. ................. Nr. .... Bl. ......... Sc. .......... Ap. ..... având loc de muncă la ............... cu sediul în ............................... declar prin prezenta că am devenit proprietarul (a) mijlocului de transport .............. serie motor/şasiu*) ............cap. cil/cmc........../tone**) Tip .................. (remorca este tractată de un vehicul cu capacitatea cilindrică de ........................ cmc) conform actului nr. ............ din ................../tractat de***) ................ Posed BI Seria....... Nr. ............. elib. de .................... la ......................... Sunt născut(a) la data de .............. loc ................... judeţ...... Tata ................ Mama .................. Telefon: acasă ....................... Serviciu: ....................... Cont bancar ................................................                                   Semnătura──────-    *), **), ***) se completează numai pentru remorci────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-    Judeţul........................    Municipiul..................... Nr. ...................    Oraş/Comună.................... Data ..................    Nr.rol/matricol                                 PROCES VERBAL               DE STABILIREA TAXEI ŞI PRIMEI DE ASIGURARE ASUPRA                            MIJLOACELOR DE TRANSPORT    Având în vedere dispoziţiile art 20-26 din Legea nr. 27/1994 privind stabilirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale, ale Decr. nr. 471/1971 republicat şi O.G. nr. 11/1994 cu privire la asigurările de stat, actul de dobândire nr. ................... din................ şi declaraţia contribuabilului .......................................... având domiciliul în Str. .............Nr. .... Sc. ........ Et......... Ap. ..... posesor al mijlocului de transport .......................... cu seria motor .................. se stabilesc sumele datorate anual astfel: Taxa: ...../.............. lei ...................... Prima de asigurare .................................lei. Pentru anul în curs: Taxa: ............ Prima de asigurare............. Nr. matricol ...................        Inspector Am primit un exemplar Nume şi prenume ................... Contribuabil .................. Semnătura ......................... Semnătura .....................    M.F. cod 14.13.05.05/a Format A4/t2    Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"Procesul verbal pentru stabilirea taxei şi asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule constituie titlu executoriu şi ţine loc de înştiinţare de plata pe toată durata deţinerii mijlocului de transport.Taxa pentru mijloacele de transport dobândite, înstrăinate sau scoase din evidenţa organelor de poliţie, sau, după caz, a căpităniei portului, în timpul anului se datorează, respectiv se dă la scădere cu începere de la 1 ale lunii în care a apărut una din aceste situaţii. Primele de asigurare se datorează de la 1 ianuarie a anului înmatriculării până la 31 decembrie a anului radierii autovehiculului. Taxa anuală datorată pentru mijloacele de transport aflate în evidenţa organelor financiare la începutul anului se plăteşte trimestrial în rate egale, până la 15 a ultimei luni din trimestru. Prima de asigurare se plăteşte integral până la 31 martie. Pentru neachitarea în termen se aplică majorări de întârziere conform prevederilor legale.Proprietarii autovehiculelor au obligaţia de a declara organului financiar schimbarea domiciliului în termen de 30 zile.Nerespectarea acestei obligaţii atrage aplicarea amenzii.1. Denumire: Declaraţie/Proces-verbal pentru stabilirea taxei şi a primei de asigurareasupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice2. Cod: 14.13.05.05/a3. Format: A4/t24. Caracteristici de tipărire: pe ambele feţe, în blocuri a 100 de file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: declararea mijloacelor de transport7. Se întocmeşte în: declaraţia - 1 exemplarprocesul-verbal - 2 exemplarede: declaraţia - contribuabilul, persoana fizicaprocesul-verbal - organul fiscal8. Circulă: - declaraţia: la unitatea fiscală- procesul-verbal - exemplarul 1 - la contribuabil- exemplarul 2 - la dosarul fiscal alcontribuabilului9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.-----------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Declaraţie/Proces-verbal pentru stabilirea taxei şi a primei de asigurare asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice, cod 14.13.05.05/a" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 9 al art. 2 din acelaşi act normativ.    Nr. .........    Data ........                    DECLARAŢIE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENŢĂ                           A MIJLOACELOR DE TRANSPORT    Subsemnatul (a) ...........................domiciliat în localitatea  ..................... Str. ..................... nr. ....... bl. .....  sc. ....... et. ......ap. ......  solicit scoaterea din evidenţa dvs. a următorului mijloc de transport  marca ..................................... serie motor ..............  serie şasiu* ...................... cap. cil. .................. cmc,  capacitate** ........ tone, dobândit la ............................  încetat prin: 1 - înstrăinare; 2 - schimbare domiciliu; 3 - scoatere  definitivă din ţară; 4 - impropriu circulaţiei conform actului nr. ....  data ............ nr. certificat de radiere ...........................  data radierii ..........................................      Noul proprietar: Judeţul Localitatea                                          sectorul str. ..........nr. .... bl. .. ap.....                                          Semnătura declarantului    * serie şasiu pentru remorci    ** capacitate (tone) remorci────────────────────────────────────────────────────────────────────────-  JUDEŢUL .....................  MUNICIPIUL ................. Nr. ...........  ORAŞUL/COMUNA ............... Data ..........                                     CĂTRE                                 ORGANUL FISCAL                                  LOCALITATEA    Vă facem cunoscut că potrivit actului nr. .............................. din data de ........................ contribuabilul ....................... din jud. ....................... localitatea .............................. str. ............... nr. ..... bl. ...... sc. ...... et. ..... ap. ........ a dobândit mijlocul de transport ..................... având seria motor şi cap. cil ............ cmc. Vă rugăm să luaţi măsuri pentru înscrierea în evidenţe a datelor conf. Legii nr. 27/1994 şi HG nr. 506/1994 şi a ne confirma primirea prezentei.                  Şef serviciu. Inspector,────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-    Unitatea fiscală    Localitatea                   CĂTRE ...................................    Ca răspuns la declaraţia dvs. nr. ..... din ........................ prin care solicitaţi scoaterea din evidenţă a mijlocului de transport ........... cap. cil. ................. cmc, serie motor ......................... dobândit la ................. şi a actelor anexate, vă aducem la cunoştinţă că aceasta a fost operată. Nr. matricol ............ Nr. rol fiscal ......... Au rezultat scăderi de debit astfel: Taxa ...............................lei, prima de asigurare .......................... lei.        Organ financiar Data Am primit un exemplar,  M.F. cod 14.13.06.05 Format A4/t2  Tipărit la R.A "Imprimeria Naţională"1. Denumire: Declaraţie pentru scoaterea din evidenţa a mijloacelor de transport2. Cod: 14.13.06.053. Format: A4/t24. Caracteristici de tipărire: pe ambele feţe, în blocuri a 100 de file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: scoaterea din evidentele fiscale a mijlocului de transport şicomunicare către unităţile fiscale şi contribuabili7. Se întocmeşte în: 1 exemplarde: contribuabil8. Circulă: la unitatea fiscală9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabiluluiAtenţie la tipărire:- se va respecta exact forma prezentată faţă-verso- cele doua comunicări către organul fiscal şi contribuabil seîntocmesc în copie de către organul fiscal.-----------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Declaraţie pentru scoaterea din evidenţa a mijloacelor de transport, cod 14.13.06.05" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 10 al art. 2 din acelaşi act normativ.Judeţul ...........................................Municipiul ........................................Comuna ............................................Declaraţie de Impunereprivind veniturile realizate conform art. 5 din Legea nr. 34/1994privind impozitul pe venitul agricol, pe anul 199...........Subsemnatul ....... cu domiciliul (sediul) în localitatea .......... str. ........... nr. .... telefon ......... judeţul (sectorul) ............. declar că am venitul realizat din*: ....... are la bază următoarele elemente:──────-* cultivarea şi valorificarea florilor, a legumelor şi zarzavaturilor în sere, în solarii amenajate în acest scop şi în sistem irigat, a arbuştilor şi plantelor decorative, a ciupercilor, pepiniere viticole şi pomicole.1. Exercit activitatea în municipiul/oraşul/comuna ........ jud. (sect.) ...... str. ....... nr. .........2. Activitatea este continuă/sezonieră ...................................................................3. Persoanele angajate (temporar, sezonier, continuu) sunt următoarele: ...............................4. Modul de desfăşurare a produselor (prin societăţi comerciale, direct la piaţă, de la domiciliu, la export, etc.) .................5. Evidenţele fiscale conduse sunt următoarele: ..........................................6. Veniturile declarate mai jos sunt realizate de la ...... 19 ...... la ......... 19 ........7. Veniturile realizate în această perioadă sunt: ┌──────────────────────────────────────┬────────────┐ │ Venitul brut pe surse de venit │ Suma (lei) │ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ │ TOTAL VENIT BRUT │ │ │(LEI) │ │ └──────────────────────────────────────┴────────────┘    8. Cheltuielile efectuate cu realizarea venitului sunt următoarele: ┌────────────────────┬──────────┬────────────────────┬──────────┐ │Natura cheltuielilor│Suma (lei)│Natura cheltuielilor│Suma (lei)│ ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤ ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤ ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤ ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤ ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤ ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤ ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤ ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤ ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤ ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤ │ │ │TOTAL CHELTUIELI │ │ └────────────────────┴──────────┴────────────────────┴──────────┘   9. Venitul net impozabil (7-8) ............................ lei.   În afară de cele de mai sus, declar următoarele ................   Data ........... 19 ..... Semnătura contribuabilului,   M.F. cod 14.13.01.09 Format A4/t2   Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"1. Denumire: DECLARAŢIE DE IMPUNERE PRIVIND VENITURILE REALIZATE CONFORM ART. 5 DIN LEGEA NR. 34/1994 PRIVIND IMPOZITUL PE VENITUL AGRICOL2. Cod: 14.13.01.093. Format: A4/t14. Caracteristici tipărire: blocuri a 100 file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: declararea veniturilor realizate de contribuabilii care obţin venituri agricole, impozitate pe baza venitului net obţinut7. Se întocmeşte în: 2 exemplare8. Circulă: la unitatea fiscală9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabiluluiJudeţul .....................Municipiul (Oraşul) .............Comuna ....................PROCES VERBAL DE IMPUNERE NR........ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ*a impozitului pe venitul agricol realizat pe anul 19.......──────* - Un exemplar se înmânează contribuabiluluiDATA ...................... DATA ...................APROBAT __________________ VERIFICAT ______________Astăzi ................ 19 ....... în baza art. 6 din Legea nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol, se stabileşte impunerea pe anul 19 ..... după cum urmează:- Numele şi prenumele contribuabilului............................................................................................- Domiciliul (sediul): Comuna (oraşul/municipiul) .................. str. ............. nr. ... bl. ..... sc. ..... et. ..... ap. ....I. Determinarea venitului anual impozabil: a) Venit brut realizat din:**)──────** - Se fac precizări în funcţie de natura culturii şi cheltuielilor efectuate cu realizarea venitului.- .................................................- .................................................- .................................................- .................................................TOTAL VENIT BRUT ............................. lei. b) Cheltuieli efectuate cu realizarea venitului brut:- .................................................- .................................................- .................................................- .................................................TOTAL CHELTUIELII ............................ lei.II. Venitul net obţinut (a-b) ............................... lei.III. Cota de impozit .......................................... %.IV. Impozit de plată ........................................ lei.V. Impozitul de plată stabilit repartizat pe termene de plată:- 50% până la ............. 19 .....- 50% până la ............. 19 .....Organ de impunereNumele şi prenumeleSemnăturaM.F. cod 14.13.02.09 Format A4/t1Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"1. Denumire: Proces-verbal de impunere nr. ..... - Înştiinţare de plată a impozitului pevenitul agricol realizat pe anul .......2. Cod: 14.13.02.093. Format: A4/t14. Caracteristici de tipărire: blocuri a 100 de file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: calculul impozitului pe venitul agricol datorat, pe baza datelordin declaraţie7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: organul fiscal8. Circulă: la unitatea fiscală9. Se arhivează: originalul - la contribuabil.copia - la dosarul fiscal al contribuabilului.-----------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Proces-verbal de impunere nr. ..... - Înştiinţare de plată a impozitului pe venitul agricol realizat pe anul ......., cod 14.13.02.09" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 11 al art. 2 din acelaşi act normativ.    Judeţul .................................    Municipiul (Oraşul)......................    Comuna...................................                     Înştiinţare de plată privind impozitul                       pe venitul agricol nr. ...........                         din ................. 19.....    Către d-nul(na) ........................ contribuabil din ............... str. ............ nr. .. bloc .... etaj ..... ap. ..... judeţul ............    Vă facem cunoscut că aveţi de plată pe anul 19 ....... ca impozit pe venitul agricol stabilit conform Legii nr. 34/1994 suma de ......... lei(*):    Pentru anul 199 ........ suma de ............. lei se repartizează pe termene de plată astfel:    - 50%, respectiv ......................... lei până la ......... 199.....    - 50%, respectiv ......................... lei până la ......... 199.....    (*) Se comunică contribuabililor Organul financiar,    impuşi pe baza normelor de venit    Cod M.F. 14.13.07.09 Format A5/t1    Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" ____________________________________________________________________________    Subsemnatul (contribuabil) ................... din ...................... str. ............ nr. ... am primit înştiinţarea de plată nr. .... pe anul 199..... prin care sunt obligat a plăti suma de ......... lei ca impozit pe venitul agricol.                           (semnătura) ..............1. Denumire: ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ PRIVIND IMPOZITUL PE VENITUL AGRICOL nr. .... din .....2. Cod: 14.13.07.093. Format: A5/t14. Caracteristici tipărire: blocuri a 100 file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: comunicarea către contribuabilii impuşi pe baza normelor de venit, a impozitului pe venitul agricol datorat7. Se întocmeşte în: 1 exemplarde: unitatea fiscală8. Circulă: la contribuabil, care semnează dovada de primire a înştiinţării9. Se arhivează: numai dovada de primire, la dosarul fiscal al contribuabiluluiJUDEŢUL .................................................Municipiul (Oraş) .......................................Comuna ..................................................Nr. ............... din ................... 19.....Către,............................................................SITUAŢIE CENTRALIZATOARE*)privind stabilirea impozitului pe venitul agricol conformLegii nr. 34/1994,pe anul 199...──────-*) Un exemplar se înaintează Ministerului Finanţelor1. Impozitul pe venitul agricol stabilit pe baza normelor de venit: ┌───────────────────────────────────────┬────┬─────┬───────────────┬─────────┐ │ Categoria de folosinţă │Nr. │Total│Venit impozabil│ Impozit │ │ │rând│(ha) │ (mii lei) │(mii lei)│ ├───────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────────┼─────────┤ │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ ├───────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────────┼─────────┤ │Teren arabil │ 1 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────────┼─────────┤ │Grădini de legume şi zarzavat │ 2 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────────┼─────────┤ │Vii, începând de la al doilea an de rod│ 3 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────────┼─────────┤ │Livezi de pomi fructiferi (zmeură şi │ │ │ │ │ │căpşuni, începând de la al doilea an de│ 4 │ │ │ │ │rod) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────────┼─────────┤ │Păşuni │ 5 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────────┼─────────┤ │Fâneţe │ 6 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────────┼─────────┤ │Terenuri forestiere cu păduri în │ │ │ │ │ │exploatare │ 7 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────────┼─────────┤ │Alte terenuri agricole (ape, bălţi, │ │ │ │ │ │heleştee) │ 8 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────────┼─────────┤ │TOTAL │ 9 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────────┼─────────┤ │Număr contribuabili impuşi │ 10 │ │ X │ X │ └───────────────────────────────────────┴────┴─────┴───────────────┴─────────┘2. Contribuabilii impuşi pe baza venitului net obţinut- Număr de contribuabili ............................................- Venitul brut stabilit (mii lei) ...................................- Cheltuieli (mii lei) ..............................................- Venit net obţinut (mii lei) .......................................- Impozit de plată (mii lei) ........................................3. TOTAL IMPOZIT DE PLATĂ (1+2) ............................. mii leiDirector General Director I.T.MF cod 14.13.08.09 Format A4/t1Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"1. Denumire: SITUAŢIE CENTRALIZATOARE PRIVIND STABILIREA IMPOZITULUI PE VENITUL AGRICOL CONFORM LEGII nr. 34/1994, pe anul .......2. Cod: 14.13.08.093. Format: A4/t14. Caracteristici tipărire: blocuri a 100 file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: centralizarea terenurilor deţinute şi declarate, a venitului impozabil, a impozitului pe venitul agricol, precum şi a numărului de contribuabili7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: Direcţia de impozite şi taxe şi de unităţile subordonate8. Circulă: la toate nivelurile, începând de la comună, până la Ministerul Finanţelor9. Se arhivează: la unitatea fiscală care o întocmeşte şi la Ministerul FinanţelorJUDEŢUL .................... Numărul de înregistrare ....... din ..... 19...Municipiul (oraşul).........Comuna......................DECLARAŢIE DE IMPUNEREA VENITURILOR REALIZATE DIN EXERCITAREA UNEIACTIVITĂŢI ECONOMICE ÎN MOD INDEPENDENT, pe anul 19.......Venitul realizat din ......... de subsemnatul .............. domiciliat în localitatea ......... str. ....... nr. .... telefon .......... municipiul oraşul/comuna ........ judeţul (sectorul) ............ posesor al B.I. Seria ......... Nr. ......... eliberat de ........... la data de ........... Tata ............ Mama ............ An naştere .......1. Exercit activitatea în oraşul (municipiul)/comuna ......... judeţul/sectorul .......... str. ......... nr. .......2. Activitatea este continuă/sezonieră şi lucrez ......... zile pe an.3. Capacitatea de muncă este redusă din cauza .........................4. Persoanele care mă ajută în muncă sunt următoarele (cu calitatea în care mă ajută, înscrisă în dreptul fiecăreia): ..............5. Clientela este formată din ...............................................6. Posed următoarele evidenţe fiscale .......................................7. Veniturile declarate mai jos sunt realizate de la ...... 19........ la ........ 19.....8. Veniturile realizate în această perioadă sunt: ┌──────────────────────────────────────┬────────────┐ │Venitul brut pe sursele de venit: │ Suma │ │profesie, meserie, cărăuşie chirii, │ │ │comerţ, prestări servicii, taximetrie,│ │ │etc. │ │ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ │ Total venit brut (lei) │ │ └──────────────────────────────────────┴────────────┘ M.F. Cod 14.13.01.07 Format A4/t2 Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"9. Cheltuielile pe care le-am avut în această perioadă, pentru realizarea venitului, sunt: ┌────────────────────┬──────────┬────────────────────┬──────────┐ │ Natura cheltuielii │ Suma │ Natura cheltuielii │ Suma │ ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤ ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤ ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤ ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤ ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤ ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤ ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤ ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤ ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤ ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤ │ │ │Total cheltuieli lei│ │ └────────────────────┴──────────┴────────────────────┴──────────┘10. Venitul impozabil lei ................................................11. Cheltuielile de întreţinere ale gospodăriei şi alte cheltuieli sunt următoarele: ┌────────────────────┬──────────┬────────────────────┬──────────┐ │ Natura cheltuielii │ Suma │ Natura cheltuielii │ Suma │ │ │ anuală │ │ anuală │ ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤ │Chiria locuinţei │ │Impozitul pe venit │ │ ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤ │Îmbrăcăminte şi │ │Taxă autorizaţie │ │ │încălţăminte │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤ │Hrană │ │Alte cheltuieli │ │ ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤ │Salariul personalu- │ │ │ │ │lui casnic │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤ │Lumină, apă şi │ │ │ │ │încălzit, salubri- │ │ │ │ │tatea locuinţei │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤ │Auto, radio, telefon│ │ │ │ ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤ │Procurări de utilaj │ │ │ │ │şi instalaţii │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤ │Asigurări │ │Total cheltuieli lei│ │ └────────────────────┴──────────┴────────────────────┴──────────┘12. Familia mea se compune din ...... persoane în întreţinere.În afară de cele de mai sus, consider necesar să mai declar următoarele:Posed autorizaţia de funcţionare Nr. ................/vizată pe anul ........Folosesc ca mijloc de reclamă: nr. firme ............ cu dimensiuni .................Funcţionez pe domiciliul public ocupând .......... mp pentru care am achitat ....... lei, cu F.v. nr ..............Data ............ 19.... Semnătura contribuabilului,1. Denumire: DECLARAŢIE DE IMPUNERE A VENITURILOR REALIZATE DIN EXERCITAREA UNEI ACTIVITĂŢI ECONOMICE ÎN MOD INDEPENDENT pe anul .....2. Cod: 14.13.01.073. Format: A4/t24. Caracteristici tipărire: blocuri a 100 file, tipărite pe ambele feţe5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: declararea, de persoanele care desfăşoară o activitate economică în mod independent, a veniturilor realizate7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: contribuabil8. Circulă: - originalul - la organul fiscal- copia - la contribuabil9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului*Font 9*                                                     ┌────────────────────────────────┐  Judeţul............................. │Matricola ......................│  Municipiul (Oraşul)................. │Rol ............................│  Unitatea fiscală.................... │Borderou .......................│                                                     └────────────────────────────────┘  ┌───────────────────┐ DISPOZIŢIE DE IMPUNERE ┌───────────────────┐  │Data │ │Data │  │Aprobat │ - ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ - │Verificat │  └───────────────────┘ privind venitul din activităţi └───────────────────┘                                 independente pe anul/anii                  Astăzi    În baza Decretului nr. 394/1973 şi HG nr. 201/1990 se stabileşte impunerea pe anul ......... după cum urmează:    - Numele şi prenumele contribuabilului: ................................................................................................    - Domiciliul - oraşul (comuna) .............................. str. ............................................. nr. .......ap. ........    - Sediul - oraşul (comuna) .................................. str................................................nr. .......ap. ........    - Obiectul activităţii .................................................................................................................    - Numărul şi data autorizaţiei de funcţionare ..........................................................................................    - Forma de organizare ..................................................................................................................    - Cod fiscal ...........................................................................................................................    Declaraţia de impunere înregistrată la nr. ............................... din ...........................................    Perioada de activitate de la ..................................................... la ....................................Determinarea venitului brut, a cheltuielilor şi a venitului impozabil:*──────-* Pentru contribuabilii care realizează venituri din închirieri de clădiri şi terenuri, altele decât sezoniere sau ocazionale, se vor arăta: numele şi prenumele chiriaşilor, data închirierii (conf contractului), felul închirierii (mobilat şi nemobilat), chiria lunară, chiria totală anuală, impozitul pe clădiri şi terenuri, aferent părţii închiriate, venitul brut, cheltuielile stabilite şi venitul impozabil anual.ORIGINALUL RĂMÂNE LA DOSAR IMPUNEREMF cod 14.13.02.07 Format A4/t2Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională".....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Calculul impozitului*Font 9*                                                                     ┌────┬───────────┐   1) La venitul impozabil conf. revine ......... nr. ............. │Anul│De la .....│  art. ..... din un impozit de lei .............................. │ │la ...... │  ................ de lei ...... ├────┼───────────┤ ┌──────────────────────────────┬────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │Se completează numai în cazul │2) Impozitul stabilit la impunerea │ │ │ │definitivării sau modificării │precedentă ...... lei │ │ │ │impunerii în cazul aceluiaşi │3) Diferenţă (de adăugat sau de │ │ │ │an │scăzut) între impozitul de la pct. 2│ │ │ │ │şi cel de la pct. 1 ..... lei │ │ │ └──────────────────────────────┴────────────────────────────────────┼────┼───────────┤  4) Totalul general de plată pe anul curent, care se plăteşte la │ │ │  următoarele termene │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┘        Lei reprezentând până la data de:        Lei reprezentând până la data de:        Lei reprezentând până la data de:        Lei reprezentând până la data de:        Lei reprezentând până la data de:Rămăşiţă din anul .......... în sumă de lei ............ şi lei ............ majorări la această rămăşiţă calculată până la data întocmirii prezentului act, cu termen de plată imediat.Pentru impozitul neachitat până la termenele arătate mai sus, se vor calcula majorări de întârziere.Actul de faţă se va prezenta cu ocazia plăţilorNumele şi prenumele organului de impunere ..................Semnătura.................................__________________________________________________________________________DOVADA DE PREDARE-PRIMIRE- Nu se detaşează -Subsemnatul .......................................... am primit un exemplar din prezenta dispoziţie de impunere astăzi .........................Semnătura de primireB.I. nr. ............. Seria ..........anul .......... eliberat de ...........1. Denumire: DISPOZIŢIE DE IMPUNERE - ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ PRIVIND VENITUL DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE pe anul/anii .....2. Cod: 14.13.02.073. Format: A4/t24. Caracteristici tipărire: blocuri a 100 file, tipărite pe ambele feţe5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: calculul impozitului datorat de persoanele care desfăşoară activităţi independente, pe baza datelor din declaraţie şi a constatărilor organului fiscal7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: organul fiscal8. Circulă: - unitatea fiscală9. Se arhivează: - originalul - la contribuabil- copia - la dosarul fiscal al contribuabiluluiDECLARAŢIEpentru stabilirea impozitului pe veniturile realizate din ÎNCHIRIERI sauSUBÎNCHIRIERI de clădiri, camere sau terenuri aparţinând persoanelorfiziceNr. înregistrare .......... Data ............. Nr. matricol .........Rol nr. ...................Subsemnatul ......................... domiciliat în jud. ............. localitatea .................... sector ................. str. ........................ nr. .... bl. ..... sc. ..... et. ... ap. ..... cod poştal ............ salariat/nesalariat, loc de muncă ................... cont bancar .........................DECLAR PRIN PREZENTA CĂ REALIZEZ VENITURI DIN ÎNCHIRIEREA PROPRIETĂŢII situată în jud. ............. localitatea .................... sector ................. str. ........................ nr. .... bl. ..... sc. ..... et. ... ap. ..... cod poştal ............ nr. matricol ............. cu suprafaţa de ............. mp telefon ......................I. CLĂDIRI - TERENURIEnumerarea suprafeţelor închiriate sau subînchiriate la adresa de mai sus şi/sau declararea încetării surselor de venit*Font 7* ┌───────────────┬────────────────┬────────────┬───────────┬───────────┬─────────┬───────┬──────┬──────────┬────────────┐ │Nume şi prenume│ *Categoria │Nr. contract│ Data │ Data │ Mobilat │Supraf.│Chirie│ Comision │Destinaţia │ │ chiriaş │contribuabilului│ închiriere │ începerii │ încetării │ sau │închi- │ │agenţie de│închiriere │ │ │ │ │închirierii│închirierii│nemobilat│riată │ │închiriere│1 - locuit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 - alt scop│ ├───────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────────┤ ├───────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────────┤ ├───────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────────┤ ├───────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────────┤ ├───────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────────┤ └───────────────┴────────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴─────────┴───────┴──────┴──────────┴────────────┘──────-    * Se completează în cazul contribuabililor care beneficiază de înlesniri fiscale.II. Alte dateDeclar că mai deţin/nu mai deţin şi alte venituri, obţinute din închirieri sau subînchirieri clădiri, camere mobilate sau nemobilate şi/sau închirieri terenuri, venituri declarate la alt organ financiar, situat în jud. ............. localitatea .................... sector ................. în valoare de ...................... lei ...................Data............... Numele şi ........... Semnătura ........prenumeleDeclaraţia se întocmeşte atât la apariţia sursei de venit, cât şi la încetarea acesteia.MF cod 14.13.01.08 Format A4/t1Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"1. Denumire: Declaraţie pentru stabilirea impozitului pe veniturile realizate dinînchirieri sau subînchirieri de clădiri, camere sau terenuri aparţinândpersoanelor fizice2. Cod: 14.13.01.083. Format: A4/t14. Caracteristici de tipărire: blocuri a 50 de file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: stabilirea impozitului pe veniturile realizate din închirierisau subînchirieri7. Se întocmeşte în: 1 exemplarde: contribuabil8. Circulă: la unitatea fiscală9. Se arhivează: la unitatea fiscală.-----------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Declaraţie pentru stabilirea impozitului pe veniturile realizate din închirieri sau subînchirieri de clădiri, camere sau terenuri aparţinând persoanelor fizice, cod 14.13.01.08" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 12 al art. 2 din acelaşi act normativ.                      PROCES VERBAL - ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ     A SUMELOR DATORATE PENTRU ÎNCHIRIERI (SUBÎNCHIRIERI) CAMERE, CLĂDIRI,                                    TERENURI ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │NUMELE ŞI PRENUMELE PROPRIETARULUI: │ │ADRESA PROPRIETĂŢII: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    LISTA CHIRIAŞILOR proprietarului mai sus menţionat: ┌────┬───────────────┬──────┬───────┬───────┬───┬────────┬─────┐ │Nr. │Nume şi prenume│ Nr. │ Data │ Data │ O │ Chirie │ Mob │ │crt.│ chiriaş │contr.│început│sfârşit│ B │ Tarif │ │ ├────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───┼────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴───────────────┴──────┴───────┴───────┴───┴────────┴─────┘Potrivit prevederilor Decretului nr. 394/1973, Decretului nr. 153/1954 şi a Hotărârii nr. 15324 din 20.03.1990 precum şi a declaraţiilor proprietarului se stabileşte impozitul anual pe veniturile obţinute din închirieri sau subînchirieri camere, clădiri, terenuri după cum urmează: ┌────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────┬───────┬───────┐ │ │ Venit │ Impozit │ Venit │Venit │Venit │Venit │ │Nr. │ │ clădire │ impozabil │obţinut│obţinut│obţinut│ │crt.│ │ sau teren │ │ în │în an │în an │ │ ├─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┤anc - 1│crt. ├───────┤ │ │frac-│ an │frac-│ an │frac-│ an │ │ │următor│ │ │ţiune│întreg│ţiune│întreg│ţiune│întreg│ │ │ │ ├────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴───────┴───────┴───────┘    Total venituri din închirieri sau subînchirieri                                 camere nemobilate:                                   ┌────┬────┬────┬────┐                                   │ANUL│ANUL│ANUL│ANUL│                                   │1993│1994│1995│1996│ ┌─────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤ │TOTAL VENIT IMPOZABIL ANTERIOR │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤ │TOTAL VENIT IMPOZABIL │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤ │IMPOZIT ANUAL │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤ │IMPOZITUL LA IMPUNEREA PRECEDENTĂ│ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤ │DIFERENŢA DE IMPOZIT │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┘    OPERATOR DE ROL Data AM PRIMIT UN EXEMPLAR    ............... ............ SEMNĂTURA CONTRIBUABIL .......NOTĂImpozitul pe veniturile obţinute din închirieri (subînchirieri) camere mobilate sau nemobilate sau terenuri se plătesc în două tranşe egale până la 31 martie şi 30 septembrie fără nici o altă înştiinţare de plată. Impozitul de până la 50 lei inclusiv se plăteşte în întregime până la primul termen de plată. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe venituri din închirieri (subînchirieri) se acordă o bonificaţie de 7 la sută dacă plata impozitului datorat pe întregul an se efectuează până la data de 31 martie a anului respectiv. Persoanele fizice sunt obligate potrivit art. 35 din Decretul nr. 153/1954 să depună declaraţii la organele financiare de la locul situării obiectului închiriat până la 5 ale lunii următoare închirierii şi orice modificare în datele contractului sau încetarea acestuia se anunţă în termen de 5 zile de la data la care au intervenit. Neplata în termen a sumelor atrage penalizări de 0.3% pe zi întârziere.În conformitate cu Legea nr. 87/1994, nedeclararea venitului impozabil se sancţionează contravenţional.MF cod 14.13.02.08 Format A4/t1Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"1. Denumire: Proces-verbal - Înştiinţare de plată a sumelor datorate pentru închirieri(subînchirieri) de camere, clădiri, terenuri2. Cod: 14.13.02.083. Format: A4/t14. Caracteristici de tipărire: blocuri a 50 de file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: stabilirea impozitului pe veniturile realizate din închirieri sausubînchirieri, potrivit Decretului nr. 394/19737. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: inspector8. Circulă: - 1 exemplar de la unitatea fiscală la contribuabil9. Se arhivează: 1 exemplar la unitatea fiscală.-----------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Proces-verbal - Înştiinţare de plată a sumelor datorate pentru închirieri (subînchirieri) de camere, clădiri, terenuri, cod 14.13.02.08" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 13 al art. 2 din acelaşi act normativ. MINISTERUL FINANŢELOR │ DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR │ PUBLICE ŞI CONTROLULUI FINANCIAR DE│ STAT A JUDEŢULUI ..................│ ...................................│Către UNITATEA FISCALĂ ..................│......................... ÎNŞTIINŢARE (SOMAŢIE) DE PLATĂ │ rol nr. ...........................│Str. .................... Anul 199..... luna ..... ziua .....│Localitatea ............. ───────────────────────────────────┴───────────────────────── În baza art. 23 din Decretul nr. 221/1960 - republicat.      Vă înştiinţăm că figuraţi în evidenţele financiare ale .......... judeţul ............ cu următoarele sume de plată:                                                      - lei - ┌────────────────┬──────────────┬────────────┬──────────────┐ │Natura debitului│ Debit │ Majorări │ TOTAL │ ├────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤ ├────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤ ├────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤ ├────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤ └────────────────┴──────────────┴────────────┴──────────────┘Vă invităm să achitaţi sumele menţionate pentru care a expirat termenul legal de plată. Dacă în termen de 3 zile de la înmânarea prezentei înştiinţări nu veţi achita sumele datorate în baza art. 31 din Decretul nr. 221/1960 - republicat, se va proceda la urmărirea bunurilor imobiliare specificate pe verso.- clădire în suprafaţă de ................... mp construită din ............... situată în localitatea ............. str. ................. nr. ....- teren în suprafaţă de .................... mp situat în ............ str. ................. nr. .........     ────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────     Organ de executare .............│Întrucât s-a refuzat primirea prezentei,     Numele şi prenumele ............│s-a procedat la afişarea la domiciliu în     ................................│prezenţa                                     │                                     │Numele şi prenumele ...................            Semnătura │.......................................                                     │                                     │ Semnătura ..........................    Legitimaţia .....................│                                     │Numele şi prenumele ...................    Am primit un exemplar din această│.......................................    înştiinţare de plată │                                     │    Semnătura debitorului │Semnătura .............................                                     │    Data ............................│                                     └───────────────────────────────────────M.F. 14.13.09.99 FORMAT A5/t2Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"1. Denumire: ÎNŞTIINŢARE (SOMAŢIE) DE PLATĂ ROL nr. .....2. Cod: 14.13.09.993. Format: A5/t24. Caracteristici tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe, în blocuri a 100 file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: înştiinţarea contribuabililor restanţieri că se va porni la urmărirea silită potrivit Decretului nr. 221/1960 (republicat), dacă în termen de 3 zile nu se vor achita debitele restante7. Se întocmeşte în: 2 exemplare sau 3, după cazde: către organul de executare8. Circulă: la contribuabil, care semnează primirea originalului, iar în cazul urmăririi imobiliare şi la judecătoria în raza căreia se afla imobilul urmărit9. Se arhivează: la dosarul de urmărire al contribuabilului (exemplarul 2)NOTA DE PLATĂ ┌───────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐ │Pentru impozite, taxe, prime ADAS etc. │Rolul nr. │ ├───────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤ │Numele şi prenumele plătitorului ...........................................│ │Domiciliul .................................................................│ ├─────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬────────────┬────────────┤ │ Natura │Nr. contului│ Rămăşiţă │ Curent │ Majorări │ Total │ │ debitului │ │ │ │ │ - lei - │ ├─────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤ ├─────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤ ├─────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤ ├─────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤ │Total general│ │ │ │ │ │ ├─────────────┴──┬─────────┴────────────┴──────────┴────────────┴────────────┤ │ │Semnătura .................................................│ │ │Data ......................................................│ └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘ MF 14.13.10.99 Format A6/t1 Tipărit la RA "IMPRIMERIA NAŢIONALĂ"    1. Denumire: NOTĂ DE PLATĂ    2. Cod: 14.13.10.99    3. Format: A6/t1    4. Caracteristici tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă, în blocuri a 100 file    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează la: specificarea de către organele fiscale a sumelor cu                         debit datorate de către contribuabili, precum şi                         pentru calculul majorărilor de întârziere    7. Se întocmeşte în: 1 exemplar                     de: organul fiscal    8. Circulă: la agenţiile CEC şi Trezorerii    9. Se arhivează: la agenţiile CEC şi Trezorerii                 ROMÂNIA REGIM SPECIAL          MINISTERUL FINANŢELOR      DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR CHITANŢA Nr.         PUBLICE ŞI A CONTROLULUI       FINANCIAR DE STAT A JUDEŢULUI  ...................................... Seria ..............................        (Numele agentului fiscal) S-a primit de la ...................  din Comuna ..................... [STEMA] (Numele de familie)                                           ....................................  În baza înştiinţării de plată (Iniţiala numelui tatălui şi  Rol Nr. ......................... prenumele)  Cod fiscal ...................... Oraşul (comuna) ....................  Trezoreria ...................... Str. ................... nr. ....... ┌─────────────────────┬───────┬──────────────────────────────────────────────┐ │ Felul │ Cod*) │ Sume încasate │ │ încasării │ ├──────────┬────────────┬────────────┬─────────┤ │ │ │ Curent │ Rămăşiţă │ Majorări │ Total │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────┤ │ TOTAL │ │ │ │ │ │ └─────────────────────┴───────┴──────────┴────────────┴────────────┴─────────┘                      Suma de lei în litere: bani în cifre    Am plătit ............................ Am primit ......................    *) Conform capitole şi subcapitole Astăzi ................. 19.....    MF 14.13.11.99 Format X6/t1    Tipărit la RA "Imprimeria Naţională"    1. Denumire: CHITANŢA NR.    2. Cod: 14.13.11.99    3. Format: X6/t1    4. Caracteristici tipărire: formular cu regim special, tipărit pe o singură                                faţă, în carnete a 100 file copie şi original                                de culori diferite, înseriate    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează ca: - document de confirmare a primirii de la plătitori a                           sumelor reprezentând impozite, taxe şi alte drepturi                           cuvenite statului;                         - document justificativ de înregistrare în evidenţele                           nominale (registru rol unic)                         - document justificativ de întocmire a Borderoului                           desfăşurător al încasărilor    7. Se întocmeşte în: 2 exemplare                     de: către organul de încasare şi se semnează de către                         acesta şi de plătitor    8. Circulă: exemplarul 1 - la contribuabil                exemplarul 2 - rămâne în carnet la emitent    9. Se arhivează: la unitatea fiscală, după utilizarea completă a carnetului.                                                                  Regim special    Vânzător .........................    (Denumire, forma juridică) CHITANŢA FISCALĂ Nr. .................    Nr. de Înregistrare fiscală ......    Adresa ........................... C.D. 5000001 B    ..................................                Data ............/199... Cota T.V.A. ......%    S-a încasat de la ............................................... ┌──────────────┬─────┬──────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┐ │ SPECIFICAŢIA │ U/M │ CANTITATEA │PREŢUL UNITAR │ VALOAREA │ din care │ │ │ │ │ CU AMĂNUNTUL │ TOTALĂ │ T.V.A. │ ├──────────────┼─────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────────────┼─────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼─────┴──────────────┴──────────────┼────────────┼────────────┤ │Semnătura şi │ TOTAL │ │ │ │ştampila │ │ │ │ │unităţii │ │ │ │ └──────────────┴───────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘    MF Cod 14.13.11.02 Format A6/t1    Tipărit la RA "Imprimeria Naţională"1. Denumire: Chitanţa fiscală2. Cod: 14.13.11.023. Format: A6/t14. Caracteristici de tipărire: formular cu regim special, tipărit pe o singura faţă,în carnete a câte 100 de file, formate din 50 de seturi a câte 2 file, original şi copiede culori diferite, înseriate, pe hârtie autocopiativă sau hârtie ofset5. Se difuzează: contra cost, numai plătitorilor de T.V.A., de către unitatea fiscalăteritorială6. Se utilizează la:- ca document de deducere a T.V.A., în cazul cumpărărilor de bunuri şi prestărilor deservicii pentru nevoile unităţii, când plata acestora se face în numerar;- ca document, în cazul în care unii agenţi economici sunt scutiţi de obligaţia emiteriiunei facturi potrivit legii (ex.: transportul cu taximetre);- ca document justificativ de înregistrare în contabilitate7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: vânzător sau prestatorul de serviciiEliberarea chitanţei se face după ce bunurile şi serviciile au fost achitate, încare sens s-a eliberat bonul la casa de marcat.Menţionăm ca chitanţa fiscală nu înlocuieşte "Chitanţa" (cod 14.13.11.99), care seîntocmeşte pentru încasările în numerar la casieria unităţii.8. Circulă: - la cumpărător, pentru înregistrare în Jurnalul pentru cumpărări(exemplarul 1);- la furnizor, în cazul în care nu se emite factura, pentru înregistrarea în Jurnalulpentru vânzări sau la vânzător pentru verificarea operaţiunilor efectuate (exemplarul 2)9. Se arhivează: - la cumpărător, compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1)- la furnizor sau vânzător, după utilizarea completă a carnetului (exemplarul 2).-----------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Chitanţa fiscală, cod 14.13.11.02" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 14 al art. 2 din acelaşi act normativ.    MINISTERUL FINANŢELOR    DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR    PUBLICE ŞI CONTROLULUI FINANCIAR DE    STAT A JUDEŢULUI .................. CĂTRE.....................    UNITATEA FISCALĂ .................. ..........................    Nr. .......... din ................                                 ADRESĂ POPRIRE    În conformitate cu art. 26 din Decretul nr. 221/1960 şi art. 18 din H.C.M.nr. 792/1960*) vă facem cunoscut că se declară poprite în proporţiile prevăzutede art. 409 din Codul de procedură civilă, orice sume de bani pe care le-aravea de încasat de la dv. debitorul ....................... din ..............str. ................. nr. ........... bloc ...... scara ...... etaj ...... ap...... până la acoperirea sumelor specificate mai jos. Această poprire fiindexecutorie sumele poprite vor fi reţinute şi vărsate în conturile deschise laBanca Naţională a României după cum urmează:──────────    *) Republicate în B.O. nr. 114 din 15 Decembrie 1969. ┌───────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────┐ │ NATURA DEBITULUI │ Suma scadentă pentru care│ Suma se virează la: │ │(imp. agricol, taxa timbru,│ s-a înfiinţat poprirea │ │ │ amenzi, despăgubiri) │ - lei - │ │ │ ├───────┬──────────┬───────┼────────┬────────────┤ │ │ Debit │ Majorări │ Total │Unitatea│ Numărul │ │ │ │ │ │ băncii │ contului │ ├───────────────────────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ └───────────────────────────┴───────┴──────────┴───────┴────────┴────────────┘    Se anexează în copii următoarele acte:    a) Extras de rol nr. .............................................    b) ............................................................... **)    c) ............................................................... **)──────────    **) Copie (extras de pe: proces verbal de impunere; adresa prin care s-atransmis debitul spre încasare.    Instrucţiunile de pe verso fac parte integrantă din prezenta adresă deînfiinţare a popririi.                                 Organul financiar          Numele şi prenumele ........................................          Semnătura ..................................................MF cod 14.13.12.99 Format A5/t2Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"                  Extras de rol nr. ...................... *) ┌────┬────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │ │ Sume datorate la data de .................. │ │crt.│ NATURA DEBITULUI ├──────────────────┬──────────────────────────┬────┤ │ │ │Rămăşiţe din anii │ Debit pe anul în curs │ │ │ │ │ precedenţi │ │ │ │ │ ├───────┬──────────┼───────┬──────────┬───────┼────┤ │ │ │ Debit │ Majorări │ Debit │ Majorări │ Total │ │ ├────┼────────────────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴────────────────────┴───────┴──────────┴───────┴──────────┴───────┴────┘──────────    *) Potrivit prevederilor Decretului nr. 221/1960 republicat şiInstrucţiunilor Ministerului Finanţelor nr. 1685/1960 copia de pe rol cu titluexecutoriu.        Se certifică exactitatea   ..................................    (Numele, prenumele şi semnătura      organului care completează)I. Terţul poprit are următoarele obligaţii:1. În termen de 5 zile de la primirea adresei de înfiinţare a popririi să comunice organizaţiei creditoare dacă datorează sau nu vreo sumă creditorului urmărit.2. Să reţină din drepturile prezente sau viitoare ale debitorului sumele poprite, în următoarele condiţii: a) când reţinerea se face din salariu şi alte drepturi băneşti obţinute din muncă, cotele de reţinere sunt:până la 1/3 când suma urmărită reprezintă despăgubiri pentru repararea pagubelor pricinuite proprietăţilor de stat şi particularepână la 1/5 când suma urmărită reprezintă orice alte debitepână la 1/2 când asupra drepturilor debitorului sunt înfiinţate concomitent popriri de către mai multe organe de executare b) când reţinerea se face din alte drepturi ale debitorului (venit din chirii, cărăuşie etc) poate fi reţinută întreaga sumă3. Să verse sumele reţinute în conturile indicate în adresa de poprire, în următoarele termene:la plata chenzinei a II-a a salariului, imediat următor, în cazul în care reţinerea se face din salariu, iar adresa de înfiinţare a popririi s-a dat cu cel puţin 5 zile înainte de plata acestei chenzine; la plata chenzinei a II-a a lunii următoare dacă adresa s-a primit cu mai puţin de 5 zile de plata chenzinei.în termen de 5 zile de la înfiinţarea popririi sau de la scadenţa popririi dacă scadenţa este posterioară înfiinţării popririi, când reţinem din alte drepturi ale debitoruluiÎn cazul când popririle înfiinţate de mai multe organe de executare depăşesc suma reţinută iar creditorii respectivi nu se înţeleg asupra sumei, aceasta se consemnează la CEC iar recipisa de consemnare se depune la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are sediul terţul poprit.II. În cazul în care terţul poprit nu respectă obligaţiile prevăzute la punctul I se va sesiza judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are sediul terţul poprit care va putea aplica celor vinovaţi de nerespectarea acestor obligaţii o amendă civilă de până la 500 lei conform art. 27 din Decretul nr. 221 republicat în B.O. nr. 144/15 Decembrie 1969.    1. Denumire: ADRESA POPRIRE    2. Cod: 14.13.12.99    3. Format: A5/t2    4. Caracteristici tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe, în blocuri a 100 file    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează la: comunicarea către terţul poprit a sumelor şi       persoanelor pentru care se înfiinţează poprirea    7. Se întocmeşte în: 3 exemplare                     de: organul de urmărire    8. Circulă: - exemplarul 1, se înmânează terţului poprit, împreună cu,                - exemplarul 2, pe care acesta îl dă debitorului    9. Se arhivează: exemplarul 3, la dosarul de urmărire aflat la organul fiscal    MINISTERUL FINANŢELOR ROL NR. ..............    DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR    PUBLICE ŞI CONTROLULUI FINANCIAR DE    STAT A JUDEŢULUI ...................    UNITATEA FISCALĂ ...................                         Proces-verbal de sechestru nr.    Anul 19.... luna .............. ziua ...... orele ...............    În baza art. 29 din Decretul nr. 221/1960 - republicat.    Având în vedere că debitorul ......................................... dinlocalitatea ...................... str. .................. nr. ......... arede plată următoarele sume pentru care a expirat termenul legal de plată: ┌───────────────────────────────────────┬──────────────────┐ │ Natura debitului │ Suma - lei - │ │ ├───────┬──────────┤ │ │ Debit │ Majorări │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │ └───────────────────────────────────────┴───────┴──────────┘    Pentru plata acestor sume debitorul a fost înştiinţat să le achite şi înurma acestei somaţii debitorul ...............................................    Pentru realizarea sumelor mai sus arătate, s-au sechestrat bunurileprevăzute în inventarul de pe verso.    MF cod 14.13.13.99 Format A5/t2    Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" ┌──────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────┬──────────┐ │ Denumirea bunurilor │ Cantitatea │ Preţ unitar │ Valoarea │ ├──────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┴──────────┘    Sechestrul s-a aplicat în prezenţa următoarelor persoane ..................în calitate de ............................................ în calitate de...............................................................................    În legătură cu aplicarea sechestrului s-a obiectat ........................    Bunurile sechestrate s-au lăsat în păstrare .............................în ........... str. ........................... nr. ...........    Drept care s-a încheiat prezentul proces verbal de sechestru în 2 (3)exemplare din care unul pentru dosarul de urmărire, unul s-a înmânat debitoruluişi unul custodelui.    Organ de executare Semnătura debitorului ...................    Numele şi prenumele Semnătura martorilor ....................    ──────────────────────────────    Semnătura Semnătura custodelui ....................    1. Denumire: PROCES-VERBAL DE SECHESTRU    2. Cod: 14.13.13.99    3. Format: A5/t2    4. Caracteristici tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe, în blocuri a 100 file    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează la: sechestrarea bunurilor mobile urmăribile ale debitorului,                         pentru neplata la termen a sumelor datorate    7. Se întocmeşte în: 3 exemplare                     de: organul de urmărire    8. Circulă: - exemplarul 1 - la debitor                - exemplarul 2 - la custode    9. Se arhivează: exemplarul 3, la dosarul de urmărire al debitorului    MINISTERUL FINANŢELOR ROL NR. ..............    DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR    PUBLICE ŞI CONTROLULUI FINANCIAR DE    STAT A JUDEŢULUI ......................    UNITATEA FISCALĂ ......................    NR. ......./...........................                                 PROCES-VERBAL                  de instituire a administratorului sechestru                Anul 19...... luna ........... ziua ............    În baza art. 40 din H.C.M. nr. 792/1960 *)    Având în vedere că*1) ........................... domiciliat în localitatea.................... str. ..................... nr. ..... bloc ........ scara........ etaj ........ ap. ...... are drept de plată următoarele sume:──────────    *1) Numele şi prenumele debitorului ┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐ │ NATURA DEBITULUI │ Suma datorată │ │ ├───────┬──────────┬───────┤ │ │ Debit │ Majorări │ Total │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ │ └───────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴───────┘    Întrucât pentru lichidarea acestor sume, conf. art. 23 din Decretulnr. 221/1960*) s-a înmânat înştiinţarea de plată rol nr. ............... dinanul 19..... luna ........... ziua ........... şi că până în prezent nu aachitat sumele datorate se va proceda la urmărirea silită.──────────    *) Republicate în B.O. nr. 144/1969.    MF cod 14.13.14.99 Format A5/t2    Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"    Pentru realizarea sumelor datorate se instituie administrator sechestru*2).................... din localitatea .................. str. .................nr. ........ posedând buletinul de identitate nr. ........... eliberat de......................... asupra următoarelor bunuri imobile:──────────    *2) Numele şi prenumele administratorului sechestru.    - clădire în suprafaţă de ......................... compusă şi construitădin: ........................................................................situată în localitatea ..................... str. ...........................nr. ........ evaluată la suma de ............................................    - teren în suprafaţă de .............. situat în ........................str. ................................................. nr. ..................evaluat la suma de .......................    Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal de instituire aadministratorului sechestru în 3 exemplare, din care unul rămâne la dosarulde urmărire, unul s-a înmânat debitorului şi unul s-a înmânat administratoruluisechestru.             Organ de executare,    Numele şi prenumele ............................ Semnătura debitorului    Semnătura ......................................    Legitimaţia ....................................    Am primit în păstrare în calitate de administrator sechestru bunurilearătate în prezentul proces-verbal de care răspund şi am luat la cunoştinţă deobligaţiile pe care le am.                     Semnătura administratorului sechestru,    1. Denumire: PROCES-VERBAL DE INSTITUIRE A ADMINISTRATORULUI SECHESTRU    2. Cod: 14.13.14.99    3. Format: A5/t2    4. Caracteristici tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe, în blocuri a 100 file    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează la: instituirea administratorului de sechestru    7. Se întocmeşte în: 3 exemplare                     de: organul de urmărire    8. Circulă: - exemplarul 1 - la contribuabil                - exemplarul 2 - la administratorul sechestru    9. Se arhivează: exemplarul 3, la dosarul de urmărire al contribuabilului    MINISTERUL FINANŢELOR Rol nr. __________    DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR    PUBLICE ŞI CONTROLULUI FINANCIAR    DE STAT A JUDEŢULUI ____________    UNITATEA ELECTORALĂ    NR.___/____________                             PUBLICAŢIE DE VÂNZARE                     Anul ______ luna _________ ziua ______    În baza art. 26, 45 din H.C.M. nr. 792/1960 - republicată.    Având în vedere că debitorul ________________ din localitatea _____________str._____________ nr._________ nu a achitat suma de _________ lei şi că pentruneplata acestei sume s-a instituit administrator sechestru/aplicat sechestrunr. ____________ din __________ 19______    Se face cunoscut prin prezenta că în ziua de _____ luna __________ orele_____ anul _____ în localitatea _________________ str. _____________ nr.____________ se vor vinde următoarele bunuri ale susnumitulul:    a) clădirea în suprafaţă de ________ m.p. construită din __________________situată în ___________________ str. _____________________ nr. _____ evaluată lasuma de ______________________________ lei;    b) bunuri mobile: VALOARE - lei -                                            ┌───────────────────┐    1. _____________________________ └───────────────────┘                                            ┌───────────────────┐    2. _____________________________ └───────────────────┘                                            ┌───────────────────┐    3. _____________________________ └───────────────────┘                                            ┌───────────────────┐    4. _____________________________ └───────────────────┘    Prezenta publicaţie de vânzare s-a întocmit, în ___________ exemplare dincare un exemplar s-a ataşat la dosarul de urmărire, câte un exemplar s-a afişatla sediul primăriei şi al judecătoriei în raza căreia este situat imobilul, iarpentru bunurile mobile, s-a comunicat câte un exemplar următoarelor unităţiconsiderate că ar fi interesate în cumpărarea acestora.    1. __________________ din str. _____________________ nr. ________    2. __________________ din str. _____________________ nr. ________    3. __________________ din str. _____________________ nr. ________    Organ de executare    Numele şi prenumele    ──────────────────- ...............................    Semnătura    MF cod 14.13.15.99 Format A5/t1    Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"    1. Denumire: PUBLICAŢIE DE VÂNZARE    2. Cod: 14.13.15.99    3. Format: A5/t1    4. Caracteristici tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă, blocuri a 100       file    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează la: anunţarea vânzării bunurilor mobile şi imobile       sechestrate    7. Se întocmeşte în: în mai multe exemplare                     de: către organul de urmărire    8. Circulă: la organul fiscal, judecătoria în raza căreia se află imobilul                  scos la vânzare şi la agenţii economici interesaţi în                  achiziţionarea bunurilor scoase la vânzare    9. Se arhivează: la unitatea fiscală, la dosarul de urmărire (1 exemplar)                                             ┌─────────┬────┬───────┬─────────┐                                             │ │Data│Funcţia│Semnătura│                                             ├─────────┼────┼───────┼─────────┤    JUDEŢUL .............................. │Aprobat │ │ │ │                                             ├─────────┼────┼───────┼─────────┤    Ad-ţia; Circ. ........................ │Avizat │ │ │ │                                             ├─────────┼────┼───────┼─────────┤    Comuna ............................... │Verificat│ │ │ │                                             └─────────┴────┴───────┴─────────┘                          PROCES-VERBAL DE CONSTATARE                  A INSOLVABILITĂŢII rol. nr. ...............              Anul .......... luna ................... ziua ......    În baza Decretului nr. 221/1960 şi H.C.M. nr. 792/1960 republicate.    Având în vedere că debitorul ........................ cu ultimul domiciliucunoscut în localitatea ....................... str. ....................... nr..... bloc ..... scara ...... etaj ...... ap. ...... are de plată următoarele sume: ┌───────────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────┐ │ │Data când s-a debitat│ Suma - lei - │ │ │ suma │ │ │ Natura debitului ├───────┬──────┬──────┼───────┬──────────┤ │ │ Anul │ Luna │ Ziua │ Debit │ Majorări │ ├───────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ └───────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴───────┴──────────┘    M.F. Cod 14.13.16.99 Format A5/t2    Tipărit la R.A. IMPRIMERIA NAŢIONALĂPentru urmărirea şi încasarea acestor sume s-au luat de noi următoarele măsuri: a) S-au făcut cercetări la ultimul domiciliu cunoscut al debitorului şi s-a constatat că ....................................... b) S-au cerut relaţii de la unităţile cunoscute de noi, unde debitorul a lucrat în ultimii 3 ani şi care au comunicat ............................................................... c) S-au cerut relaţii la Primăria .............................. în raza căreia s-a născut debitorul şi s-a constatat că ............................................... d) S-au cerut relaţii la Primăria .............................. în raza căreia şi-a avut debitorul ultimul domiciliu şi s-a constatat că ............................................... e) S-au mai făcut de noi următoarele cercetări ..................................................În urma cercetărilor şi constatărilor de mai sus rezultă că debitorul se încadrează în dispoziţiile art. 68 din H.C.M. nr. 792/1960 şi este insolvabil întrucât: .............................................................................................Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ..................... exemplare, din care ...........................................Numele şi prenumeleOrganul constatator: ..........................................Semnătura    Denumire: PROCES VERBAL DE CONSTATARE A INSOLVABILITĂŢII rol. nr. .....    Cod: 14.13.16.99    Format: A5/t2    Caracteristici tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe, în blocuri a 100 file    Se difuzează: gratuit    Se utilizează la: constatarea situaţiei de insolvabilitate a debitorilor    Se întocmeşte în: 1 exemplar                  de: organul de urmărire    Circulă: în unitatea fiscală    Se arhivează: la dosarul de urmărire al debitorului, aflat la organul fiscalMINISTERUL FINANŢELORDIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELORPUBLICE ŞI CONTROLULUI FINANCIARDE STAT A JUDEŢULUI ............UNITATEA FISCALĂNr. ....../.........                                      Către                                   ...........................................    ADRESA DE CONFIRMARE DEBITE ...........................................                                   ...........................................La adresa dvs. nr. ............. din ............ 19 ............ va confirmăm primirea debitului în suma de lei .......... (..se va scrie şi în litere...),reprezentând .........................., privind pe ..........................., din ..................., str. ................. nr. ..............., bloc .........., sc. ......., et. .........., ap. .............., făcându-va cunoscut ca debitul sus-menţionat a fost înregistrat pe borderoul de debit nr. ....... din ...... 19 ...... şi s-a întocmit înştiinţarea de plată nr. ....... din ....... 19 ...........              Conducătorul unităţii, Contabil,   M.F. cod 14.13.17.99 Format A5/t1   Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"-----------Modelul formularului "Adresa de confirmare debite, cod 14.13.17.99" a fost înlocuit cu modelul formularului de la anexa 1/5 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 5 al art. 1 din acelaşi act normativ.1. Denumire: Adresa de confirmare debite2. Cod: 14.13.17.993. Format: A5/t14. Caracteristici de tipărire: tipărit pe o singura faţă, în carnete a 100 de file,înseriate, copie şi original, numerotate cu acelaşi număr5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: confirmarea primirii de către unităţile fiscale a debitelortransmise de alte unităţi în vederea urmăririi şi încasării7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: contabil sau operatorul de rol, după caz8. Circulă: la unitatea care a transmis debitul9. Se arhivează: la unitatea care a transmis debitul (exemplarul 1) şi la unitateafiscală care a confirmat preluarea debitului (exemplarul 2).-----------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Adresa de confirmare debite, cod 14.13.17.99" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 15 al art. 2 din acelaşi act normativ.MINISTERUL FINANŢELORDIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELORPUBLICE ŞI CONTROLULUI FINANCIARDE STAT A JUDEŢULUI ............UNITATEA FISCALĂ ...............                    CONT DEBITE-ÎNCASĂRI                     - BUGETE LOCALE - ┌──────────────────┐                                            │ Către ........ │                                            └──────────────────┘        în perioada ianuarie - ............. anul 199 ..............                                                                  - mii lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                 Debitul Încasări de la Din col.                                           începutul anului 6 înca-                                           din: TOTAL sări în                                 ─────────────────────────── ÎNCASĂRI numerar Codul Denumirea Cod Cu- Rămă- Cu- Rămă- Fără          venitului rând rent şiţă rent şiţă debit                                                      (inclusiv                                                      majorări)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── A B C 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   01.02 Impozitul pe profit*) 0103.02.01 Impozitul pe veniturile         liber-profesioniştilor,         meseriaşilor şi ale         altor persoane fizice         independente şi         asociaţii familiale 0203.02.02 Impozitul pe clădiri şi         terenuri de la persoane         fizice 0303.02.03 Taxe asupra mijloacelor         de transport deţinute         de persoane fizice 0403.02.04 Taxe de timbru asupra         succesiunilor şi alte         taxe de timbru de la         populaţie 0503.02.30 Alte impozite şi taxe         de la populaţie 06   04.02 Taxe pentru folosirea         terenului proprietate         de stat 07   05.02 Impozitul pe clădiri         şi terenuri de la         persoane juridice 08   06.02 Taxa asupra mijloacelor         de transport deţinute         de persoane juridice 09   07.02 Impozitul pe venitul         agricol 1008.02.01 Impozitul pe veniturile         realizate de persoanele         fizice şi juridice         nerezidente 1108.02.30 Alte încasări din         impozite directe 1217.02.30 Alte încasări din         impozite indirecte 1321.02.30 Alte venituri de la         instituţii publice 1422.02.02 Venituri din recupera-         rea cheltuielilor de         judecată, imputaţii şi         despăgubiri 1522.02.03 Venituri din amenzile         aplicate potrivit         dispoziţiilor legale 1622.02.07 Venituri din         concesiuni**) 17         TOTAL DE CONTROL         (rd. 01 la rd. 17         inclusiv) 18    5011 Prime de asigurare         agricolă - cetăţeni 19    5012 Prime de asigurare         clădiri urbane 20    5013 Prime de asigurare de         răspundere civilă         pentru pagubele produse         de accidente auto 21   15.02 Impozitul pe spec-         tacole 2217.02.01 Taxe de timbru de la         persoane juridice 2317.02.02 Majorări şi penalităţi         de întârziere pentru         venituri nevărsate la         termen***) 24   20.02 Vărsăminte din profitul         net al regiilor         autonome*) 2521.02.06 Taxe pentru examinarea         conducătorilor de         autovehicule, eliberarea         permiselor de conducere         şi alte venituri privind         circulaţia pe drumurile         publice 2621.02.11 Vărsăminte din dispo-         nibilităţile instituţii-         lor publice şi activită-         ţilor autofinanţate 2722.02.05 Restituiri de fonduri         din finanţarea bugetară         a anilor precedenţi 2822.02.30 Încasări din alte         surse 2930.02.01 Venituri din valorifi-         carea unor bunuri ale         instituţiilor         publice**) 3030.02.03 Venituri din vânzarea         locuinţelor construite         din fondurile statului 31───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    M.F. cod 14.13.08.99 Format A4/t2    Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţionala"----------------    *) De la regiile autonome de subordonare locală.    **) Administrate de organele locale şi de instituţiile publice    subordonate acestora.    ***) Se referă la majorările de întârziere care, potrivit reglementărilor    legale, nu se înregistrează în acelaşi cont în care se evidenţiază venitul    care le-a generat.                    Conducătorul unităţii financiare,-----------Modelul formularului "Cont de debite-încasări, cod 14.13.08.99" a fost înlocuit cu modelul formularului de la anexa 1/6 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 6 al art. 1 din acelaşi act normativ.    1. Denumire: CONT DE DEBITE    2. Cod: 14.13.08.99    3. Format: A4/t2    4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe, în file volante    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează la: raportarea trimestrială a debitelor şi încasărilor din                         impozite şi taxe şi alte venituri ale bugetului local    7. Se întocmeşte în: 2 exemplare                     de: către fiecare unitate fiscală, prin centralizarea                         datelor din conturile de debite şi încasări ale                         unităţilor ierarhice subordonate    8. Circulă: la toate nivelurile, începând de la comună, până la Ministerul       Finanţelor    7. Se arhivează: la unitatea fiscală care-l întocmeşte şi la Ministerul       Finanţelor    1. Denumire: BORDEROU DESFĂŞURĂTOR AL ÎNCASĂRILOR din ............    2. Cod: 14.13.08.99/a    3. Format: X3/t2    4. Caracteristici tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe, în carnete a 100       file    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează la: desfăşurarea, pe baza copiilor chitanţelor emise, a                         încasărilor făcute în contul debitelor    7. Se întocmeşte în: 1 exemplar, zilnic                     de: de către organele de încasare    8. Circulă: - la contabilitate    9. Se arhivează: la percepţia rurală ┌───┬────────────┬───────────────────┬────────────────┬─────┬──────┬────┬────┐ │ │ NUMELE │ IMPOZIT │ DOCUMENTUL ÎN │DEBIT│CREDIT│SOLD│MAJ.│ │ │PRENUMELE ŞI│ │ BAZA CĂRUIA SE │ │ │ │ │ │ │ DOMICILIUL │ │ FACE DEBITAREA │ │ │ │ │ │ │ CONTRIBUA- │ │ SAU ÎNCASARE │ │ │ │ │ │ │ BILULUI │ │(FEL, NR., DATA)│ │ │ │ │ ├───┼────────────┼───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │Impozit pe clădiri │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │Impozit pe venit │ │ │ │ │ │ │ │ │agricol │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │Taxe asupra mijl. │ │ │ │ │ │ │ │ │transport │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────┼───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │Impozit pe clădiri │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │Impozit pe venit │ │ │ │ │ │ │ │ │agricol │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │Taxe asupra mijl. │ │ │ │ │ │ │ │ │transport │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────┼───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │Impozit pe clădiri │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │Impozit pe venit │ │ │ │ │ │ │ │ │agricol │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │Taxe asupra mijl. │ │ │ │ │ │ │ │ │transport │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────┼───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │Impozit pe clădiri │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │Impozit pe venit │ │ │ │ │ │ │ │ │agricol │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │Taxe asupra mijl. │ │ │ │ │ │ │ │ │transport │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴────────────┴───────────────────┴────────────────┴─────┴──────┴────┴────┘    M.F. cod 14.13.18.99 Format A4/t2    Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"    1. Denumire: EXTRAS DE ROL    2. Cod: 14.13.18.99    3. Format: A4/t2    4. Caracteristici de tipărire: în registre a 50 de file, tipărite pe ambele       feţe    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează la: evidenţa debitelor de urmărit la domiciliu şi a                         încasărilor efectuate pentru organele de încasare                         (agenţi fiscali)    7. Se întocmeşte în: 1 exemplar                     de: agentul fiscal    8. Circulă: nu, fiind document de evidenţă operativă    9. Se arhivează: la unitatea fiscală                                PROCES - VERBAL                            DE VERIFICARE GESTIONARĂ                       Astăzi ................... 199....    Subsemnatul _________________________ având funcţia de ____________________în baza delegaţiei nr. _____ dată de _______________ am procedat la verificareaoperaţiunilor de casă şi a gestiunii chitanţierelor pe timpul de la_______________________________ până la _______________________________________    Verificarea s-a făcut în prezenţa _________________________________________    În perioada supusă verificării răspunde ______________________ în calitatede ___________________*) la ________________________──────────    *) Se va trece funcţia angajatului verificat (agent fiscal, remizier).    La verificare s-au constatat următoarele:    I. În legătură cu gestiunea numerarului: ┌────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐ │Nr. │ EXPLICAŢII │ SUMA │ │crt.│ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1.│Sold (Numerar la verificarea precedentă) │ │ ├────┼────────────────────┬─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 2.│Încasări │Cu chitanţiere │ │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ │Cu cecuri │ │ ├────┼────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 3.│Vărsăminte la │P.T.T. │ │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ │Bancă │ │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ │C.E.C. │ │ ├────┼────────────────────┴─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 4.│Plăţi │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 5.│Numerar la data verificării │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 6.│Diferenţe: plus sau minus (col. 1+2-3-4-5) │ │ └────┴──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘    DIFERENŢA    de ___________________ lei în plus (minus) este explicată de angajat prindeclaraţia anexă.    În legătură cu această diferenţă arătăm următoarele: _____________________    __________________________________________________________________________    __________________________________________________________________________    __________________________________________________________________________    M.F. cod 14.13.19.99 Format A4/t2 x 2    Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"    II. În legătură cu gestionarea chitanţierelor ┌────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐ │Nr. │ EXPLICAŢII │Nr. CHITANŢIERELOR │ │crt.│ ├────────┬──────────┤ │ │ │Folosite│Nefolosite│ ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │ 1.│ 1. Contabilul comunal │ │ │ │ │Chitanţiere ce existau în sold la verificarea │ │ │ │ │precedentă conform proces-verbal înregistrat la │ │ │ │ │____________ sub nr. ________ din data de _________│ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │ 2.│Chitanţiere primite în perioada verificată de la │ │ │ │ │__________________ până la __________________ (de │ │ │ │ │la administraţia financ. şi org. de încasare) │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │ 3.│Chitanţiere predate organelor de încasare în │ │ │ │ │perioada verificată │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │ 4.│Sold chitanţiere ce trebuie să existe asupra │ │ │ │ │contabilului comunal la data verificării │ │ │ │ │(col 1+2-3) │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │ 5.│Chitanţiere găsite asupra contabilului comunal │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────┬──────────┼────────┼──────────┤ │ 6.│Diferenţe (col 5 - 4) │plus │ │ │ │ │ ├──────────┼────────┼──────────┤ │ │ │minus │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────┴──────────┼────────┼──────────┤ │ │ 2. │ │ │ │ 1.│Chitanţiere ce existau în sold la verificarea │ │ │ │ │precedentă conform proces-verbal înregistrat la │ │ │ │ │_________ sub nr. _______ din data de ___________ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │ 2.│Chitanţiere primite în perioada verificată de la │ │ │ │ │__________________ până la _______________ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │ 3.│Chitanţiere utilizate de organul de încasare şi │ │ │ │ │predate contabilului în perioada verificată │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │ 4.│Sold chitanţiere ce trebuie să existe asupra │ │ │ │ │organului de încasare (col. 1+2-3) │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │ 5.│Chitanţiere găsite asupra organului de încasare │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────┬──────────┼────────┼──────────┤ │ 6.│Diferenţe (col. 5-4) │plus │ │ │ │ │ ├──────────┼────────┼──────────┤ │ │ │minus │ │ │ └────┴────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┘    Diferenţa de chitanţiere este explicată prin declaraţia anexă nr. .........    În legătură cu această diferenţă arătăm: __________________________________    ___________________________________________________________________________    ___________________________________________________________________________    ___________________________________________________________________________──────────    *) Se va trece numele şi funcţia angajatului verificat.    În legătură cu confruntarea chitanţelor pe teren (originalul chitanţei cucopia)    Potrivit situaţiei de pe verso am constatat următoarele nepotriviri: ______    ___________________________________________________________________________    ___________________________________________________________________________    Nepotrivirile constatate sunt explicate prin declaraţia anexă nr. .........    În legătură cu aceste nepotriviri, arătăm următoarele: ____________________    ___________________________________________________________________________    ___________________________________________________________________________    IV. Alte constatări:    ___________________________________________________________________________    ___________________________________________________________________________    ___________________________________________________________________________    ___________________________________________________________________________    Prezentul proces-verbal încheiat în 2 exemplare s-a înregistrat sub nr.......... la ....................... căruia i s-a lăsat un exemplar.                   Funcţia şi semnătura Funcţia şi semnătura                     verificatorului, organului verificat,    Am luat la cunoştinţă de constatările din acest proces-verbal.                         Conducătorul unităţii la care                        funcţionează organul verificat,                SITUAŢIA PRIVIND CHITANŢELE VERIFICATE PE TEREN    cu ocazia verificării ....................................................    de la comuna ....................... judeţul ............................. ┌───┬───────────────────────────┬──────────────┬──────────────────┬────┬─────┐ │Rol│ NUMELE ŞI PRENUMELE │ Seria │ Nr. chitanţei şi │Suma│Obs. │ │ │ CONTRIBUABILULUI │ │ data emiterii │ │ │ ├───┼───────────────────────────┼────────┬─────┼───┬────┬────┬────┼────┼─────┤ │ │ │ Litera │ Nr. │Nr.│ziua│luna│anul│ │ │ ├───┼───────────────────────────┼────────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────┼────────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────┼────────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────┼────────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────┼────────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴───────────────────────────┴────────┴─────┴───┴────┴────┴────┴────┴─────┘             Verificator, Notă

    ──────────

    *) Se va trece numele şi funcţia angajatului verificat (agent fiscal, remizier).
    1. Denumire: Proces-verbal de verificare gestionară2. Cod: 14.13.19.993. Format: A4/t2 x 24. Caracteristici de tipărire: pe ambele feţe, în set de 2 file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: consemnarea constatărilor făcute cu ocazia verificărilor gestionarea organelor care fac încasări (agent fiscal, remizier, inspector sau alte persoanedelegate să facă încasări)7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: organul verificator (şeful circumscripţiei fiscale -oraşe, directorul adjunct la "impozite şi taxe" -municipii, inspectorul fiscal teritorial - comune saualte persoane delegate să facă încasări)8. Circulă: la circumscripţia fiscală, serviciile de impozite şi taxe din cadruladministraţiei financiare sau direcţiile de impozite şi taxe din D.G.F.P.C.F.S.,după caz, în funcţie de localitate, ca anexă la dosarul de verificare gestionară9. Se arhivează: exemplarul 1 la unitatea de care aparţine organul verificator.-----------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Proces-verbal de verificare gestionară, cod 14.13.19.99" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 16 al art. 2 din acelaşi act normativ. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ MINISTERUL FINANŢELOR │ │ CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ │ │ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ ┌────────────────────┐ │ │ [SIGLA] Codul dvs. de înregistrare fiscală este: │ │ │ │ └────────────────────┘ │ │ ┌────────────────┐ │ │ Emitent - Director general Data emiterii: │ │ │ │ └────────────────┘ │ │ Semnătura │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    MF cod 14.13.20.99    Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"1. Denumire: Certificat de înregistrare fiscală2. Cod: 14.13.20.993. Format:4. Caracteristici de tipărire: file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: atestarea înscrierii ca plătitor de impozite şi taxe7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: Centrul de Tehnologia Informaţiei Financiare (M.F.) şise semnează de către directorul general alD.G.F.P.C.F.S.8. Circulă: - 1 exemplar - la contribuabili- 1 exemplar - la unitatea fiscală9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.-----------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Certificat de înregistrare fiscală, cod 14.13.20.99" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 17 al art. 2 din acelaşi act normativ. ┌──────────┐ │ ROMÂNIA │ │ [MF] │ DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE │MINISTERUL│ PENTRU INSTITUŢIILE PUBLICE │FINANŢELOR│ └──────────┘    1. FELUL DECLARAŢIEI:    1.1. Declaraţie de înregistrare ca plătitor |_|    1.2. Declaraţie de modificare a datelor iniţiale |_|    1.3. Declaraţie de fuzionare |_|    1.4. Declaraţie de încetare a activităţii |_|    2. DATELE DE IDENTIFICARE A INSTITUŢIEI:    2.1. COD FISCAL |______________________________________________|    2.2. - Denumirea: |______________________________________________|           instituţiei publice |______________________________________________|         - Adresa:    2.3. Judeţul |___________________________| cod |_________________|    2.4. Localitatea |___________________________________| sector |______|    2.5. Codul poştal |____________|    2.6. Strada, nr. etc. |___________________________________________________|    2.7. Telefon |______________| Telex |_____________| Fax |_____________|    2.8. Act normativ de înfiinţare |_________________________________________|    2.9. Codul statistic SIRUES |______________|    2.10. Felul ordonatorului de credite:          principal |__| secundar |__| terţiar |__|    3. SECTORUL DE ACTIVITATE (se marchează cu X unul din sectoare):    3.1. Învăţământ |___|    3.2. Sănătate |___|    3.3. Cultură şi artă |___|    3.4. Asistenţă socială |___|    3.5. Gospodărie comunală şi locuinţe |___|    3.6. Apărare |___|    3.7. Ordine publică |___|    3.8. Autorităţi publice |___|    3.9. Transporturi şi comunicaţii |___|    3.10. Alte activităţi |___|    M.F. cod 14.13.01.99/A Format A4/t2 x 2    Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE A DECLARAŢIEI DE ÎNREGISTRAREFormularul se completează la maşina de scris sau la echipamente similare  +  Capitolul 1 - FELUL DECLARAŢIEI se marchează cu X unul din punctele 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 după caz. O declaraţie de tip 1.2 se completează când se modifică una din datele din capitolele 2 la 5 inclusiv. Pentru cazul încetării activităţii, se completează declaraţia 1.4 CAPITOL 2 şi 6.În cazul fuzionării, instituţia care încetează de a exista completează o declaraţie de tip 1.3.  +  Capitolul 2 - DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI 2.1. Se completează obligatoriu COD FISCAL pentru declaraţiile de tip 1.2, 1.3, 1.4Se completează obligatoriu de către toţi declaranţii, punctele 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 şi 2.82.7. Se completează dacă există telefon, telex sau fax.  +  Capitolul 3 - SECTORUL DE ACTIVITATE se marchează cu X unul dintre sectoarele de activitate  +  Capitolul 4 - SISTEMUL DE FINANŢARE se marchează cu X unul dintre sisteme  +  Capitolul 5 - ORGAN TUTELAR 5.2. Se completează cod judeţ5.3. Se completează codul primăriilor atribuit pe plan local de DGFPCFS, de la 001 la 999  +  Capitolul 7 - se completează numai în cazul unei declaraţii de tip 1.4 TALON 2COD ORGAN FISCAL: este codul fiscal al unităţii fiscale unde este arondată instituţia publicăNumăr de înregistrare: este numărul de înregistrare a declaraţiei, unic la nivel de an în cadrul unei unităţi fiscale    4. SISTEMUL DE FINANŢARE (se marchează cu X unul din sisteme):    4.1. Integral din bugetul de stat sau bugetele locale, după caz, în         funcţie de subordonarea acestora |__|    4.2. Integral de la bugetul de stat sau bugetele locale care         gestionează şi mijloace extrabugetare |__|    4.3. Din venituri extrabugetare şi în completare, subvenţii de la buget |__|    4.4. Integral din venituri extrabugetare |__|    4.5. Din fonduri cu destinaţie specială stabilite prin lege a se         finanţa din aceste venituri |__|    5. ORGAN TUTELAR: (ordonator principal sau secundar de credite, după caz)    5.1. Minister sau instituţie centrală cod |__|         denumire |___________________________|                                            (din clasificaţia bugetară)    5.2. Consiliul judeţean cod |__|         denumire |___________________________|    5.3. Primăria cod |__|         denumire |___________________________|    6. DATA ÎNCETĂRII ACTIVITĂŢII: ziua |__| luna |__| anul |__|    7. CODUL FISCAL AL UNITĂŢII REZULTATE ÎN URMA FUZIONĂRII: |__| ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ DECLAR CĂ CELE MENŢIONATE MAI SUS SUNT ADEVĂRATE ŞI CORECTE │ │ Ordonator de credite │ │ ....................................................................... │ │ Titlul persoanei care face declaraţia │ │ ....................................................................... │ │ Semnătura .................... Ştampila │ │ Data ......................... TALON 1 │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ SE COMPLETEAZĂ DE PERSONALUL ORGANULUI FISCAL │ │ │ │ - COD ORGAN FISCAL: |__| │ │ - Număr de înregistrare: |______________| │ │ - Data înregistrării: ziua |__| luna |__| anul |__| │ │ - Numele şi prenumele persoanei care a verificat │ │ ....................................................................... │ │ TALON 2 │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ SE DETAŞEAZĂ ŞI SE DĂ PERSOANEI CARE FACE DECLARAŢIA │ │ │ │ - Plătitorul .......................................................... │ │ a depus DECLARAŢIA DE ÎNREGISTRARE pentru plătitorii de │ │ impozite la ........................................................... │ │ - Număr de înregistrare: |____________| │ │ - Data înregistrării: ziua |__| luna |__| anul |__| │ │ TALON 3 │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    1. Denumire: DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE PENTRU INSTITUŢIILE PUBLICE    2. Cod: 14.13.01.99/A    3. Format: A4/t2 x 2    4. Caracteristici tipărire: file duble    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează la: atribuirea codului fiscal unic şi eliberarea                         certificatului de înregistrare fiscală    7. Se întocmeşte în: 2 exemplare                     de: instituţiile publice    8. Circulă: - 1 exemplar - la organul fiscal                - 1 exemplar - la instituţia publică    9. Se arhivează: la dosarul fiscal al instituţiei publice ┌──────────┐ │ ROMÂNIA │ │ [MF] │ DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE │MINISTERUL│ PENTRU PLĂTITORII DE IMPOZITE │FINANŢELOR│ ┌───────┐ └──────────┘ │ IMP 1 │                                                          └───────┘    1. FELUL DECLARAŢIEI:    1.1. Declaraţie de înregistrare ca plătitor |__|    1.2. Declaraţie de modificare a datelor iniţiale |__|    1.3. Declaraţie de încetare a activităţii |__|    1.4. Declaraţie de fuzionare |__|    1.5. Declaraţie de înregistrare ca plătitor (pentru declaranţi         cu sediul central în străinătate) |__|    1.6. Declaraţie de identificare a sediului central pentru         plătitorii ce depun declaraţii de tip 1.5 |__|    2. DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI:    2.1. COD FISCAL |_____________|    2.2. - Denumirea: |__________________________________________________|           plătitorului |__________________________________________________|         - Adresa:    2.3. Judeţul |________________________________________| cod |__|    2.4. Localitatea |______________________________________| sector |__|    2.5. Codul poştal |____________|    2.6. Strada, nr. etc. |________________________________________________|    2.7. Telefon |_________| Telex |__________| Fax |__________|    2.8. Numărul de înmatriculare la Registrul Comerţului, conf. legii         nr. 26/1990 |_____/_____/_____| sau număr autorizaţie sau hotărâre         judecătorească |______________|    2.9. Codul statistic SIRUES |______________|    2.10. Felul sediului: central |___| filială |___| sucursală |___|                          reprezentanţă |___| alte subunităţi |___|    2.11. Număr de sucursale |___| Număr filiale |___|    2.12. Codul fiscal al sediului central (pentru filială, sucursală) |______|    3. FORMA DE PROPRIETATE: |______|    4. FORMA JURIDICĂ: |______|    5. MINISTER COORDONATOR pentru agenţii economici cu capital de stat (conf.       Normelor metodologice privind întocmirea, verificarea şi centralizarea       raportărilor lunare şi trimestriale - nomenclator titular/departament)       cod |___________| denumire |___________________________________________|    M.F. cod 14.13.01.99 Format A4/t2 x 2    Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE A DECLARAŢIEI DE ÎNREGISTRAREFormularul se completează la maşina de scris sau la echipamente similare  +  Capitolul 1 - FELUL DECLARAŢIEI se marchează cu X unul din punctele 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 după caz. O declaraţie de tip 1.2 se completează când se modifică una din datele din capitolele 2 la 8 inclusiv.Orice declarant cu sediul central în afara graniţelor ţării, este obligat să completeze o declaraţie de tip 1.6, numai capitolul 2, prin care declară date de identificare a sediului central, şi o declaraţie de tip 1.5, prin care îşi declară datele proprii de identificare. În cazul declaraţiei de tip 1.6, la rubrica 2.3 se completează ţara de domiciliu a sediului central. În cazul fuzionării plătitorul care încetează să existe completează o declaraţie de tip 1.4.Pentru cazul încetării activităţii, după completarea datelor de identificare cuprinse în capitolul 2 se trece direct la capitolul 9.  +  Capitolul 2 - DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI 2.1. Se completează obligatoriu COD FISCAL pentru declaraţiile de tip 1.2, 1.3, 1.4Se completează obligatoriu de către toţi declaranţii, persoane juridice sau fizice, punctele 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 şi 2.82.7. Se completează dacă există telefon, telex sau fix.2.8. Se completează obligatoriu de toţi plătitorii înscrişi la Registrul Comerţului2.11. Se completează numai de agenţii economici care au sucursale şi filiale.La 2.10 se marchează cu X felul sediului declarantului2.12. Se completează numai dacă declarantul este o sucursală sau o filială a unui agent economic.  +  Capitolul 3 - FORMA DE PROPRIETATE se alege forma de proprietate corespunzătoare situaţiei şi se completează codul în Declaraţie    a. proprietate integral de stat:       regii autonome 11, societăţi comerciale 12, alte unităţi economice 13    b. proprietate mixtă (de stat şi privată)       de stat autohton şi străin 21       de stat şi privat autohton şi străin 22       de stat şi privat autohton 23       de stat şi privat străin 24    c. proprietate privată.       cu capital privat autohton 31       cu capital privat autohton şi străin 32       cu capital privat străin 33       asociaţii agricole 34       persoane fizice înmatriculate la       Registrul Comerţului 35       alte persoane fizice care exercită       activităţi impozabile 36    d. proprietate cooperatistă       cooperative agricole 41       cooperative meşteşugăreşti 42       cooperative de consum 43       cooperative de credit 44       alte unităţi cooperatiste 456. CONTURI BANCARE: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Banca │ Contul │ │............................................................................│ │............................................................................│ │............................................................................│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘7. CIFRA DE AFACERI (vânzări):7.1. Cifra de afaceri (mii lei) |__|8. Doriţi să optaţi pentru plata TVA ? |__|9. DATA ÎNCETĂRII ACTIVITĂŢII: ziua |__| luna |__| anul |____|10. CODUL FISCAL AL UNITĂŢII REZULTATE ÎN URMA FUZIONĂRII: |____| ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ DECLAR CĂ CELE MENŢIONATE MAI SUS SUNT ADEVĂRATE ŞI CORECTE │ │ Numele persoanei care face declaraţia │ │ ....................................................................... │ │ Titlul persoanei care face declaraţia │ │ ....................................................................... │ │ Semnătura .................... Ştampila │ │ Data ......................... TALON 1 │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ SE COMPLETEAZĂ DE PERSONALUL ORGANULUI FISCAL │ │ │ │ - COD ORGAN FISCAL: |__| │ │ - Număr de înregistrare: |______________| │ │ - Data înregistrării: ziua |__| luna |__| anul |____| │ │ - Numele şi prenumele persoanei care a verificat │ │ ....................................................................... │ │ TALON 2 │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ SE DETAŞEAZĂ ŞI SE DĂ PERSOANEI CARE FACE DECLARAŢIA │ │ │ │ - Plătitorul .......................................................... │ │ a depus DECLARAŢIA DE ÎNREGISTRARE pentru plătitorii de │ │ impozite la ........................................................... │ │ - Număr de înregistrare: |____________| │ │ - Data înregistrării: ziua |__| luna |__| anul |__| │ │ TALON 3 │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    e. proprietate obştească:    societăţi comerciale aparţinând organizaţiilor şi instituţiilor    publice şi obşteşti 56    agenţi economici neorganizaţi în societăţi comerciale, aparţinând    organizaţiilor şi instituţiilor politice şi obşteşti 57    CAPITOLUL 4 - FORMA JURIDICĂ:    societăţi comerciale cu răspundere limitată SRL    societăţi comerciale pe acţiuni SA    societăţi comerciale în nume colectiv SNC    societăţi comerciale în comandită simplă SCS    societăţi comerciale în comandită pe acţiuni SCA    regii autonome RA    organizaţii cooperatiste - meşteşugăreşti OC1                             - consum OC2                             - credit OC3    locaţie de gestiune LOC    concesiune CON    închiriere INC    asociaţii familiale ASF    persoane fizice autorizate să desfăşoare    activităţi independente PFA  +  Capitolul 5 - MINISTERUL COORDONATOR se completează numai de agenţii economici cu capital de stat  +  Capitolul 6 - CONTURI BANCARE se completează numai de agenţii economici care au conturi deschise la bănci  +  Capitolul 7 - CIFRA DE AFACERI 7.1. Se completează obligatoriu cifra de afaceri estimată pe 12 luni.Plătitorii de impozite şi taxe care au filiale şi sucursale, vor completa cifra de afaceri totală ţinând cont şi de activitatea subunităţilor, iar subunităţile numai propria cifră de afaceriCifra de afaceri se completează în mii lei  +  Capitolul 8 - Se completează cu D sau N numai de agenţii economici cu cifră de afaceri de până la 10 milioane lei anual. În cazul în care răspunsul este afirmativ, se va completa formularul CERERE DE ÎNREGISTRARE CA PLĂTITOR DE TVA PRIN OPŢIUNE  +  Capitolul 9 - Se completează în cazul încetării activităţii TALON 2COD ORGAN FISCAL: este codul local al unităţii fiscale unde este arondat agentul economicNumăr de înregistrare: este numărul de înregistrare a declaraţiei, unic la nivel de an în cadrul unei unităţi fiscale    1. Denumire: DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE PENTRU PLĂTITORII DE IMPOZITE    2. Cod: 14.13.01.99    3. Format: A4/t2 x 2    4. Caracteristici tipărire: file duble    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează la: atribuirea codului fiscal unic şi eliberarea                         certificatului de înregistrare fiscală    7. Se întocmeşte în: 2 exemplare                     de: toţi plătitorii de impozite şi taxe    8. Circulă: - originalul - la organul fiscal                - copia - la contribuabil    9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabiluluiDECLARAŢIE PRIVIND SEDIILE SUBUNITĂŢILOR,CONFORM ART. 3 DIN LEGEA nr. 87/1994*Font 8* ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ DENUMIRE AGENT ECONOMIC: .......................................................................... │ │ NR. REGISTRUL COMERŢULUI: ....................... COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ: .................... │ │ LOCALITATEA: ............................... STRADA: ............................ NR. ............. │ │ JUDEŢ (SECTOR): ............................ COD POŞTAL: ............... TELEFON: ................. │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────┬─────────────────────────────┬────────┬───────────┬────────────────┬─────────────┬─────┬────────┐ │ │ │ │ │Nr. de înregis- │ Modul de │ │ │ │ │ │ Perso- │ │trare ca plăti- │ dobândire a │Banca│Conturi │ │Nr. │ Adresa subunităţii │nalitate│ Profilul │tor de impozite │ spaţiului, │ │bancare │ │crt.│ (locul de desfăşurare a │juridică│activităţii│ conform HG │ nr. şi data │ │ în lei │ │ │ activităţii) │ DA/NU │desfăşurate│nr. 349/1992 şi │ documentului│ │ în │ │ │ │ │ │HG nr. 224/1993 │ │ │ valută │ ├────┼─────────────────────────────┼────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────┼────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────┼────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────┼────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴─────────────────────────────┴────────┴───────────┴────────────────┴─────────────┴─────┴────────┘    Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt conform cu realitatea.    Data depunerii: ........................ Conducătorul agentului economic:    Nr. înregistrare: ...................... (nume, prenume, funcţia, semnătura şi ştampila)    M.F. 14.13.01.99/b Format A4/t1    R.A. IMPRIMERIA NAŢIONALĂ    1. Denumire: Declaraţie privind sediile subunităţilor, conform art. 3 din       Legea nr. 87/1994    2. Cod: 14.13.01.99/b    3. Format: A4/t1    4. Caracteristici de tipărire: file tipărite pe o singură faţă    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează la: declararea de către contribuabili, a sediilor                         subunităţilor, conform art. 3 din Legea nr. 87/1994    7. Se întocmeşte în: 2 exemplar                     de: contribuabil    8. Circulă: la organul financiar    9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului*Font 8*    MINISTERUL FINANŢELOR    DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE    ŞI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT    JUD. .................................                                  I. SITUAŢIA                 impozitului pe venit pe anul ................                                                                                             (mii lei) ┌────┬────────────────────────┬─────┬─────────────┬──────────────┬───────┬────────────┬────────────────┐ │Nr. │ Natura activităţilor │Mediu│ Numărul │ Venit anual │Impozit│ Scutiri de │ Reduceri de │ │crt.│ │ │activităţilor│ │ │ impozit │ impozit pentru │ │ │ │ │ impuse │ │ │ │ primul an de │ │ │ │ │ │ │ │ │ activitate │ │ │ │ │ ├────┬─────────┤ ├───────┬────┼─────────┬──────┤ │ │ │ │ │Brut│Impozabil│ │Numărul│Sume│ Numărul │ Sume │ │ │ │ │ │ │ │ │ de │ │ de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cazuri │ │ cazuri │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ A │Asociaţii familiale │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │din care: │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 1.│În domeniul producţiei │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 2.│În domeniul serviciilor │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ B │Activităţi prestate de │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │persoanele fizice în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mod independent ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │din care: │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 1.│În domeniul producţiei │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 2.│În domeniul serviciilor │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ TOTAL GENERAL │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ (A+B) │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴────────────────────────┴─────┴─────────────┴────┴─────────┴───────┴───────┴────┴─────────┴──────┘                                                                     DIRECTOR GENERAL    Cod MF 14.13.08.99/b Format A4/t2    Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"Anexa 1SITUAŢIAstabilirii impozitului pe venit pe anul ...............la asociaţiile familiale*Font 8*                                                                                             (mii lei) ┌────┬────────────────────────┬─────┬─────────────┬──────────────┬───────┬────────────┬────────────────┐ │Nr. │ Natura activităţilor │Mediu│ Numărul │ Venit anual │Impozit│ Scutiri de │ Reduceri de │ │crt.│ │ │activităţilor│ │ │ impozit │ impozit pentru │ │ │ │ │ impuse │ │ │ │ primul an de │ │ │ │ │ │ │ │ │ activitate │ │ │ │ │ ├────┬─────────┤ ├───────┬────┼─────────┬──────┤ │ │ │ │ │Brut│Impozabil│ │Numărul│Sume│ Numărul │ Sume │ │ │ │ │ │ │ │ │ de │ │ de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cazuri │ │ cazuri │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ A │În domeniul producţiei │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ (rd. 1-9) │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 1.│Articole de menaj şi uz │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │casnic şi gospodăresc ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 2.│Mobilier │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 3.│Artizanat │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 4.│Bijuterii şi gablonzuri │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 5.│Ţesături, confecţii, │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tricotaje, încălţăminte,├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │marochinărie şi mercerie│ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 6.│Produse chimice │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 7.│Produse alimentare │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 8.│Jucării │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 9.│Alte activităţi │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ B │În domeniul serviciilor │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ (rd. 1-15) │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 1.│Confecţionarea de bunuri│ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de orice fel sau prelu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │crări pe bază de comenzi├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │individuale │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │- croitorie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │- cizmărie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │- tâmplărie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 2.│Reparaţii de bunuri de │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │folosinţă îndelungată ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 3.│Reparaţii cizmărie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 4.│Ceasornicărie - │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │reparaţii ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 5.│Servicii foto, imprimări│ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │video şi audio ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 6.│Multiplicare, tipogra- │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fie, editare ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 7.│Servicii de frizerie, │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │coafură, cosmetică, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │manichiură, pedichiură ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │şi masaj │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ - frizerie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ - coafură │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 8.│Servicii de proiectare, │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │documentaţii, as. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tehnico-economică, ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │consulting, traduceri, │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │intermedieri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │publicitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 9.│Servicii medico-sanitare│ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ din care: │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │- cabinete medicale │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │- cabinete dentare │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 10.│Servicii în domeniul │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │turismului (minihote- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │luri, restaurante, ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │baruri, discoteci, │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │activităţi de agrement, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │etc.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 11.│Servicii de alimentaţie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │publică ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 12.│Servicii de comerţ │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ din care: │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │- comerţ cu bunuri de │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │consum ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │- comerţ cu flori │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │naturale ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 13.│Activităţi de transport │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de mărfuri şi persoane ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ din care │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │- taximetrie auto: │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │a) impuşi la venit │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │efectiv ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │b) impuşi la venit │ U │ │ X │ X │ │ │ │ X │ X │ │ │forfetar*) ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ X │ X │ │ │ │ X │ X │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │- transport auto de │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mărfuri ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │- cărăuşie hipo │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 14.│Activităţi de închiriere│ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de bunuri, cu excepţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │celor care fac obiectul ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │impunerii Decr. nr. │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │394/1973 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 15.│Alte activităţi │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ din care: │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │- dărace şi pive │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │- mori de cereale │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │- cazane de fiert rachiu│ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴────────────────────────┴─────┴─────────────┴────┴─────────┴───────┴───────┴────┴─────────┴──────┘──────────    *) Se va înscrie impozitul forfetar aferent trim. IAnexa 2SITUAŢIAstabilirii impozitului pe venit pe anul ...............la activităţile prestate de persoane fizice în mod independent*Font 8*                                                                                             (mii lei) ┌────┬────────────────────────┬─────┬─────────────┬──────────────┬───────┬────────────┬────────────────┐ │Nr. │ Natura activităţilor │Mediu│ Numărul │ Venit anual │Impozit│ Scutiri de │ Reduceri de │ │crt.│ │ │activităţilor│ │ │ impozit │ impozit pentru │ │ │ │ │ impuse │ │ │ │ primul an de │ │ │ │ │ │ │ │ │ activitate │ │ │ │ │ ├────┬─────────┤ ├───────┬────┼─────────┬──────┤ │ │ │ │ │Brut│Impozabil│ │Numărul│Sume│ Numărul │ Sume │ │ │ │ │ │ │ │ │ de │ │ de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cazuri │ │ cazuri │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ A │În domeniul producţiei │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ (rd. 1-9) │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 1.│Articole de menaj şi uz │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │casnic şi gospodăresc ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 2.│Mobilier │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 3.│Artizanat │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 4.│Bijuterii şi gablonzuri │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 5.│Ţesături, confecţii, │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tricotaje, încălţăminte,├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │marochinărie şi mercerie│ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 6.│Produse chimice │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 7.│Produse alimentare │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 8.│Jucării │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 9.│Alte activităţi │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ B │În domeniul serviciilor │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ (rd. 1-15) │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 1.│Confecţionarea de bunuri│ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de orice fel sau prelu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │crări pe bază de comenzi├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │individuale │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │- croitorie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │- cizmărie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │- tâmplărie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 2.│Reparaţii de bunuri de │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │folosinţă îndelungată ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 3.│Reparaţii cizmărie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 4.│Ceasornicărie - │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │reparaţii ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 5.│Servicii foto, imprimări│ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │video şi audio ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 6.│Multiplicare, tipogra- │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fie, editare ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 7.│Servicii de frizerie, │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │coafură, cosmetică, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │manechiură, pedichiură ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │şi masaj │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ - frizerie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ - coafură │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 8.│Servicii de proiectare, │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │documentaţii, as. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tehnico-economică, ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │consulting, traduceri, │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │intermedieri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │publicitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 9.│Servicii medico-sanitare│ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ din care: │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │- cabinete medicale │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │- cabinete dentare │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 10.│Servicii în domeniul │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │turismului (minihote- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │luri, restaurante, ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │baruri, discoteci, │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │activităţi de agrement, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │etc.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 11.│Servicii de alimentaţie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │publică ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 12.│Servicii de comerţ │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ din care: │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │- comerţ cu bunuri de │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │consum ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │- comerţ cu flori │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │naturale ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 13.│Activităţi de transport │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de mărfuri şi persoane ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ din care │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │- taximetrie auto: │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │a) impuşi la venit │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │efectiv ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │b) impuşi la venit │ U │ │ X │ X │ │ │ │ X │ X │ │ │forfetar*) ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ X │ X │ │ │ │ X │ X │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │- transport auto de │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mărfuri ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │- cărăuşie hipo │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 14.│Activităţi de închiriere│ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de bunuri, cu excepţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │celor care fac obiectul ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │impunerii Decr. nr. │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │394/1973 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ 15.│Alte activităţi │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ din care: │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │- dărace şi pive │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │- mori de cereale │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │- cazane de fiert rachiu│ U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────┼──────┤ │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴────────────────────────┴─────┴─────────────┴────┴─────────┴───────┴───────┴────┴─────────┴──────┘──────────    *) Se va înscrie impozitul forfetar aferent trim. III. IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE ┌────┐ │ 02 │ IMPOZITUL PE CLĂDIRI DATORAT DE PERSOANELE FIZICE ŞI └────┘ DE ALŢI CONTRIBUABILI ┌───┬─────────────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┐ │ │ │ Număr │ Impozit │ │COD│ Categoria plătitorului │ cazuri │ anual │ │ │ │ impuse │(mii lei)│ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 01│ I. Persoane fizice - total (1+2) │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 02│1. Impuse cu cota de 1,00% │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 03│ II. Alţi contribuabili - total (5+6) │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 04│1. Unităţi care administrează clădiri din fondul │ │ │ │ │locativ de stat utilizate de persoane fizice ca │ │ │ │ │locuinţe, impuse cu cota de 1,00% │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 05│2. Alţi contribuabili, pentru clădirile înscrise în │ │ │ │ │evidenţele acestora, impuse cu cota de 1,00% │ │ │ └───┴─────────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┘ ┌────┐ │ 03 │ IMPOZITUL PE VENITUL AGRICOL OBŢINUT DE PE TERENURI SITUATE └────┘ ÎN MUNICIPII, ORAŞE ŞI COMUNE (conform LEGII NR. 34/1994) ┌───┬─────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬─────────┐ │ │ │Număr │Suprafaţa│ Impozit │ │COD│ Categoria de folosinţă │cazuri│ (mii │(mii lei)│ │ │ │ │ m.p.) │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │ 01│Arabil │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │ 02│Grădini de legume şi zarzavat │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │ 03│Vii începând cu al doilea an de rod │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │ 04│Livezi de pomi fructiferi, zmeuriş şi │ │ │ │ │ │căpşunării începând cu al doilea an de rod │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │ 05│Păşuni │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │ 06│Fâneţe │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │ 07│Terenuri forestiere cu păduri în exploatare │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │ 08│Alte terenuri agricole (ape, bălţi, heleştee,│ │ │ │ │ │etc.) │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │ 09│TOTAL (1+.....8) │ │ │ │ └───┴─────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┘ ┌────┐ │ 04 │ TAXA PENTRU FOLOSIREA TERENURILOR PROPRIETATE DE STAT └────┘ DATORATĂ DE AGENŢII ECONOMICI ┌───┬─────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬─────────┐ │ │ │Număr │Suprafaţa│ Taxa │ │COD│ Specificare │cazuri│ (mii │(mii lei)│ │ │ │ │ m.p.) │ │ │ │ │ │ lungime │ │ │ │ │ │ (km) │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │ 01│TOTAL - din care: │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │ 02│- în funcţie de suprafaţă │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │ 03│- în funcţie de lungime (căi ferate şi │ │ │ │ │ │drumuri) │ │ │ │ └───┴─────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┘ ┌────┐ │ 05 │ TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT PE APĂ └────┘ ┌───┬─────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬─────────┐ │ │ │Număr │Suprafaţa│ Taxa │ │COD│ Specificare │cazuri│ (mii │(mii lei)│ │ │ │ │ m.p.) │ │ │ │ │ │ lungime │ │ │ │ │ │ (km) │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │ 01│TOTAL - din care: │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │ 02│1. Luntri şi bărci fără motor, folosite │ │ │ │ │ │pentru uz general │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │ 03│2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri│ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │ 04│3. Bărci cu motor │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │ 05│4. Bacuri, poduri plutitoare │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │ 06│5. Şalupe │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │ 07│6. Iahturi │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │ 08│7. Remorchere şi şlepuri │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │ 09│8. Vapoare │ │ │ │ │ │ - pentru fiecare 1.000 tone │ │ │ │ └───┴─────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┘ ┌────┐ │ 06 │ TAXA PENTRU DEŢINEREA DE CÂINI └────┘ ┌───┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┬───────────┐ │ │ │ Numărul câinilor │Taxe anuale│ │COD│ Specificare │ pentru care │ stabilite │ │ │ │s-au stabilit taxe│ (mii lei) │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────┤ │ 01│Câini de pază │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────┤ │ 02│Câini de vânătoare │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────┤ │ 03│Câini de agrement │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────┤ │ 04│TOTAL │ │ │ └───┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────┴───────────┘*Font 8* ┌────┐ │ 07 │ IMPOZITE PE TERENURI OCUPATE └────┘ ┌──┬─────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────┐ │ │ │ Persoane fizice │ Agenţi economici │ TOTAL │ │ │ ├────────┬─────────┬─────────┼────────┬─────────┬─────────┼──────┬─────────┬─────────┤ │ │ │ Nr. │Suprafaţa│ Impozit │ Nr. │Suprafaţa│ Impozit │ Nr. │Suprafaţa│ Impozit │ │ │ │ cazuri │ (mii mp)│ anual │ cazuri │(mii mp) │ anual │cazuri│(mii mp) │ anual │ │ │ │ impuse │ │(mii lei)│ impuse │ │(mii lei)│impuse│ │(mii lei)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(1+4) │ (2+5) │ (3+6) │ ├──┼─────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ ├──┼─────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │01│municipii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼─────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │02│oraşe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼─────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │03│comune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼─────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │04│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──┴─────────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴──────┴─────────┴─────────┘ ┌────┐ │ 08 │ TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CU TRACŢIUNE MECANICĂ └────┘ ┌───┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐ │ │ │Număr cazuri impuse│ Taxa anuală │ │COD│ Felul mijlocului de transport ├─────────┬─────────┼────────┬─────────┤ │ │ │Persoane │ Agenţi │Persoane│ Agenţi │ │ │ │ fizice │economici│ fizice │economici│ ├───┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤ │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├───┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤ │01 │TOTAL - din care: │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤ │02 │1. Autoturisme │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤ │03 │2. Autobuze, microbuze, autoca- │ │ │ │ │ │ │mioane, autocare │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤ │04 │3. Autotrenuri de orice fel │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤ │05 │4. Tractoare │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤ │06 │5. Motociclete, motorete şi │ │ │ │ │ │ │scutere │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤ │07 │6. Biciclete şi tricicluri cu │ │ │ │ │ │ │motor │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤ │08 │7. Remorci, semiremorci şi │ │ │ │ │ │ │rulote - TOTAL - │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤ │09 │ din care: în funcţie de │ │ │ │ │ │ │ capacitate: │ │ │ │ │ │ │ - până la una tonă │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤ │10 │ - între 1-3 tone, inclusiv │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤ │11 │ - între 3-5 tone, inclusiv │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤ │12 │ - peste 5 tone │ │ │ │ │ └───┴─────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┘ ┌────┐ │ 09 │ TAXA ASUPRA UTILAJELOR └────┘ ┌───┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐ │ │ │Număr cazuri impuse│ Taxa anuală │ │COD│ Felul mijlocului de transport ├─────────┬─────────┼────────┬─────────┤ │ │ │Persoane │ Agenţi │Persoane│ Agenţi │ │ │ │ fizice │economici│ fizice │economici│ ├───┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤ │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├───┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤ │01 │TOTAL - din care: │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤ │02 │1. Cazane de fabricat rachiu, │ │ │ │ │ │ │prese de ulei, mori de cereale şi│ │ │ │ │ │ │fierăstraie mecanice pentru lemn │ │ │ │ │ └───┴─────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┘1. Denumire: Informare privind rezultatul stabilirii impozitelor şitaxelor pe anul .......2. Cod: 14.13.08.99/b3. Format: A4/t24. Caracteristici de tipărire: set alcătuit din 3 file duble, tipărite pe ambele feţe5. Se difuzează la: raportarea anuala a datelor referitoare la stabilirea materieiimpozabile la activităţile prestate de asociaţiile familiale, cât şi de persoanefizice în mod independent7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: unităţile financiare8. Circulă: la serviciul de impozite şi taxe din cadrul administraţiei financiare, iaradministraţia financiară centralizează datele pe judeţ, respectiv pemunicipiul Bucureşti, şi le comunică Ministerului Finanţelor9. Se arhivează: la administraţia financiară şi la M.F.-----------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Informare privind rezultatul stabilirii impozitelor şi taxelor pe anul ......., cod 14.13.08.99/b" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 18 al art. 2 din acelaşi act normativ.    DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR Nr. /19    PUBLICE ŞI CONTROLULUI FINANCIAR    DE STAT a jud    Ad-ţia. Circ    ────────────    Comuna                         CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ  La cererea-declaraţie nr. ______/199___, a actelor depuse şi a verificărilorfăcute de organele noastre se certifică că d-l(d-na) ______________________ dinstr. _____________________ nr. __________ bl _____ sc _____ ap _____ figureazăîn evidenţe, la adresa de mai sus, cu următoarele bunuri sau venituriimpozabile:                                       nu are    Din evidenţele noastre rezultă că ──────- impozite şi taxe neplătite precum                                        areşi alte datorii către stat şi *)cu bunuri date în custodie potrivit Decretului nr. 111/1951, (astfel):──────────    *) "Nu figurează" sau "Figurează", după caz.    S-a eliberat prezentul certificat spre a-i servi la _______________________şi este valabil până la data ___________.                             Conducătorul unităţii,    Numele şi prenumele    Semnătura    MF Cod 14.13.21.99    Tipărit la R.A. Imprimeria Naţională Format A6/t11. Denumire: Certificat de atestare fiscală2. Cod: 14.13.21.993. Format: A6/t14. Caracteristici de tipărire: blocuri a 100 de file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: atestarea bunurilor şi veniturilor impozabile ale contribuabilului,pe baza evidenţelor fiscale7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: organul fiscal8. Circulă: - 1 exemplar - la contribuabil- 1 exemplar - la organul fiscal9. Se arhivează: la unitatea fiscală.-----------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Certificat de atestare fiscală, cod 14.13.21.99" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 19 al art. 2 din acelaşi act normativ.    MINISTERUL FINANŢELOR Seria /199    DIRECŢIA GENERALĂ _________________    ___________________________________            PROCES-VERBAL DE CONTRAVENŢIE NR. ______________________    încheiat azi ___________ luna _________________ anul _____ ora ________    în localitatea __________________________ judeţul _____________________    Agent constatator _________________________ în calitate de _________________am constatat că numitul *) ______________________________ născut la data de anul____________ luna _______________ ziua __________ în localitatea _______________judeţul _________________ fiul lui __________ şi al _______________________domiciliat în *) ______________________________ str. (comuna) __________________nr. ________ judeţul _______________ ocupaţia ___________________ şi locul demuncă (unitatea) ___________________ din localitatea ___________________ judeţul________________ identificat cu *) BI seria (certificat cod fiscal) ______ nr._______ emis de __________________ la data de _________________ a săvârşit înziua de ________________ luna ____________ anul _____ următoarea contravenţie________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________faptă prevăzută la art. _________ alin. _____ din ______________________________cu amendă de la _________________ lei la __________________ lei.    La cererea contravenientului, obiecţiunile făcute sunt _____________________________________________________________________________________________________probând aceasta cu ____________________________________________________________.                                                           (continuare pe verso)──────────    *) Pentru persoanele juridice se adaptează în mod corespunzător cu denumirea,sediul acestora şi certificat cod fiscal.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-                  PROCES VERBAL DE ÎNDEPLINIREA PROCEDURII *)──────────    *) Se detaşează de prezentul proces verbal şi se anexează exemplaruluitransmis organelor fiscale spre executare.    Astăzi ____________________ agent constatator ___________________ din cadrul______________________ având de înmânat procesul verbal de constatarea contra-venţiei cu înştiinţarea de plată nr. _________________ m-am deplasat ladomiciliul numitului __________________ din str. (comuna) _____________________nr. ________ ap. _______ localitatea (sectorul) ___________________ găsind pecontravenient, sau pe ___________________ rudă cu acesta, persoană care locuieştela adresă, administrator, portar, împuternicitul contravenientului **), careprimind actul a semnat în faţa noastră.──────────    **) Se anulează cuvintele care nu sunt necesare. În caz de afişare actul seva lipi numai la colţuri şi, după caz, cu înştiinţarea de plată în faţă.                                    Semnătura primitorului şi actul de identitate                                    _____________________________________________                                    _____________________________________________    În conformitate cu prevederile art. _________ alin. _____ din ______________se stabileşte amenda în sumă de _________(__________) lei care se va achita întermen de 15 zile de la data prezentului proces verbal la CEC sau la organulfiscal al localităţii de domiciliu.    În caz de neachitare la termenul stabilit se va proceda la executarea silită,conform prevederilor legale.    Contravenientul se (nu se) angajează să achite jumătate din minimul amenziiadică ______________ lei în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesuluiverbal şi de a prezenta în acelaşi termen chitanţa agentului constatator sauorganului din care face parte acesta (prevederile se aplică numai când legeapermite).    Odată cu sancţiunea s-a dispus şi confiscarea a _________________ bunuri,arătate în anexă care face parte integrantă din procesul-verbal.    Contravenientul fiind de faţă i s-a înmânat un exemplar din prezentulproces-verbal pe care-l primeşte (refuză să-l primească) în faţa noastră.    Subsemnaţii ____________________________________________ în calitate demartori declarăm că prezentul proces-verbal nu a fost semnat de contravenientpe motivul că _______________________________________________________________    Cu drept de plângere în termen 15 zile de la data comunicării la_____________________________________________________________________________    AGENT CONSTATATOR CONTRAVENIENT MARTORI    MF cod 14.13.22.99 Format A5/t2──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Refuzând primirea (negăsind nici o persoană) s-a afişat actul pe uşaprincipală a locuinţei contravenientului.    Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.                                                   Agent constatator    Tipărit la RA "Imprimeria Naţională".1. Denumire: Proces-verbal de contravenţie nr. ......2. Cod: 14.13.22.993. Format: A5/t24. Caracteristici de tipărire: - set: original (culoare neagră + 2 copii(culoare roşie şi verde)- carnete a 150 de file, tipărite pe ambelefeţe- file înseriate şi numerotate 3 file cuacelaşi număr5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: constatarea şi sancţionarea contravenţiilor7. Se întocmeşte în: 3 exemplarede: organul fiscal constatator8. Circulă: originalul la contravenient9. Se arhivează: la organul fiscal (1 copie) în carnet la emitent (1 copie).-----------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Proces-verbal de contravenţie nr. ......, cod 14.13.22.99" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 20 al art. 2 din acelaşi act normativ. ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐ │TITULAR: ___________________________________________________________ │ │ │Adresa: ____________________________________________________________ │ ROL │ │Domiciliul: ________________________________________________________ │ NR. │ │Locul de muncă: ____________________________________________________ │ │ │____________________________________________________________________ │ │ │____________________________________________________________________ │ *) │ ├─────────┬────────────────────────┬──────────┬───────────────────────┴──────┤ │ 19 │ IMPOZIT CLĂDIRI │ DOCUMENT │TAXE ASUPRA MIJL. DE TRANSPORT│ ├─────────┼─────┬─────┬─────┬──────┼──────────┼───────┬───────┬───────┬──────┤ │ NR. DATA│ D │ C │ S │ M │ NR. DATA │ D │ C │ S │ M │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┴─────┴─────┴──────┼──────────┼───────┴───────┴───────┴──────┤ │ DOCUMENT│IMPOZIT PE VENIT AGRICOL│ DOCUMENT │ │ │ ├─────┬─────┬─────┬──────┼──────────┼───────┬───────┬───────┬──────┤ │ NR. DATA│ D │ C │ S │ M │ NR. DATA │ D │ C │ S │ M │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴──────┤ ├─────────┬────────────────────────┬──────────┬──────────────────────────────┤ │ 19 │ IMPOZIT CLĂDIRI │ DOCUMENT │TAXE ASUPRA MIJL. DE TRANSPORT│ ├─────────┼─────┬─────┬─────┬──────┼──────────┼───────┬───────┬───────┬──────┤ │ NR. DATA│ D │ C │ S │ M │ NR. DATA │ D │ C │ S │ M │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┴─────┴─────┴──────┼──────────┼───────┴───────┴───────┴──────┤ │ DOCUMENT│IMPOZIT PE VENIT AGRICOL│ DOCUMENT │ │ │ ├─────┬─────┬─────┬──────┼──────────┼───────┬───────┬───────┬──────┤ │ NR. DATA│ D │ C │ S │ M │ NR. DATA │ D │ C │ S │ M │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴──────┤ ├─────────┬────────────────────────┬──────────┬──────────────────────────────┤ │ 19 │ IMPOZIT CLĂDIRI │ DOCUMENT │TAXE ASUPRA MIJL. DE TRANSPORT│ ├─────────┼─────┬─────┬─────┬──────┼──────────┼───────┬───────┬───────┬──────┤ │ NR. DATA│ D │ C │ S │ M │ NR. DATA │ D │ C │ S │ M │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┴─────┴─────┴──────┼──────────┼───────┴───────┴───────┴──────┤ │ DOCUMENT│IMPOZIT PE VENIT AGRICOL│ DOCUMENT │ │ │ ├─────┬─────┬─────┬──────┼──────────┼───────┬───────┬───────┬──────┤ │ NR. DATA│ D │ C │ S │ M │ NR. DATA │ D │ C │ S │ M │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴──────┘──────────    *) ROL VECHI    M.F. 14.13.23.99 Format X4/t2 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐ │Suprafaţă teren intravilan __________ mp, din care, teren ocupat de │ │ │clădiri şi construcţii ______________ mp │ ROL │ │Alte date: │ NR. │ │ │ │ │ │ │ │ │ *) │ ├─────────┬────────────────────────┬──────────┬───────────────────────┴──────┤ │ DOCUMENT│ │ DOCUMENT │ │ ├─────────┼─────┬─────┬─────┬──────┼──────────┼───────┬───────┬───────┬──────┤ │ NR. DATA│ D │ C │ S │ M │ NR. DATA │ D │ C │ S │ M │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┴─────┴─────┴──────┼──────────┼───────┴───────┴───────┴──────┤ │ DOCUMENT│ │ DOCUMENT │ │ │ ├─────┬─────┬─────┬──────┼──────────┼───────┬───────┬───────┬──────┤ │ NR. DATA│ D │ C │ S │ M │ NR. DATA │ D │ C │ S │ M │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴──────┤ ├─────────┬────────────────────────┬──────────┬──────────────────────────────┤ │ DOCUMENT│ │ DOCUMENT │ │ ├─────────┼─────┬─────┬─────┬──────┼──────────┼───────┬───────┬───────┬──────┤ │ NR. DATA│ D │ C │ S │ M │ NR. DATA │ D │ C │ S │ M │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┴─────┴─────┴──────┼──────────┼───────┴───────┴───────┴──────┤ │ DOCUMENT│ │ DOCUMENT │ │ │ ├─────┬─────┬─────┬──────┼──────────┼───────┬───────┬───────┬──────┤ │ NR. DATA│ D │ C │ S │ M │ NR. DATA │ D │ C │ S │ M │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴──────┤ ├─────────┬────────────────────────┬──────────┬──────────────────────────────┤ │ DOCUMENT│ │ DOCUMENT │ │ ├─────────┼─────┬─────┬─────┬──────┼──────────┼───────┬───────┬───────┬──────┤ │ NR. DATA│ D │ C │ S │ M │ NR. DATA │ D │ C │ S │ M │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┴─────┴─────┴──────┼──────────┼───────┴───────┴───────┴──────┤ │ DOCUMENT│ │ DOCUMENT │ │ │ ├─────┬─────┬─────┬──────┼──────────┼───────┬───────┬───────┬──────┤ │ NR. DATA│ D │ C │ S │ M │ NR. DATA │ D │ C │ S │ M │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴──────┘1. Denumire: Registru de rol2. Cod: 14.13.23.993. Format: X4/t24. Caracteristici de tipărire: registre de 50 şi de 300 de file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: evidenţa nominală a contribuabililor7. Se întocmeşte în: 1 exemplarde: organul fiscal8. Nu circula: fiind document de evidenţă operativă9. Se arhivează: la unitatea fiscală.------------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Registru de rol, cod 14.13.23.99" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 21 al art. 2 din acelaşi act normativ.*Font 8* ┌───┬────────────────────────┬────────────┬───────────────┬──────────┬───────────┬──────┬────┬────────┐ │ │ │ │ Documentul pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ Instituţia │baza căruia se │ │ Imputaţii │ │ │ │ │Rol│ Numele, prenumele şi │ care a │face debitarea │ Amenzi │despăgubiri│ Alte │SOLD│Majorări│ │Nr.│ domiciliul │ transmis │ sau încasarea │circulaţie│ chelt. │amenzi│ │ │ │ │ contribuabilului │ debitul │(fel; nr.;data)│ │ penale │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ Data │ │ │ │ │ │ │ │ │ │înştiinţării├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ de plată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ __________ ├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ Data │ │ │ │ │ │ │ │ │ │înştiinţării├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ de plată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ __________ ├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ Data │ │ │ │ │ │ │ │ │ │înştiinţării├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ de plată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ __________ ├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ Data │ │ │ │ │ │ │ │ │ │înştiinţării├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ de plată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ __________ ├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ Data │ │ │ │ │ │ │ │ │ │înştiinţării├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ de plată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ __________ ├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ Data │ │ │ │ │ │ │ │ │ │înştiinţării├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ de plată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ __________ ├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ Data │ │ │ │ │ │ │ │ │ │înştiinţării├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ de plată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ __________ ├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ Data │ │ │ │ │ │ │ │ │ │înştiinţării├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ de plată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ __________ ├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ Data │ │ │ │ │ │ │ │ │ │înştiinţării├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ de plată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ __________ ├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ Data │ │ │ │ │ │ │ │ │ │înştiinţării├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ de plată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ __________ ├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴────────────────────────┴────────────┴───────────────┴──────────┴───────────┴──────┴────┴────────┘    MF cod 14.13.23.99/a Format A4/t2 ┌───┬────────────────────────┬────────────┬───────────────┬──────────┬───────────┬──────┬────┬────────┐ │ │ │ │ Documentul pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ Instituţia │baza căruia se │ │ Imputaţii │ │ │ │ │Rol│ Numele, prenumele şi │ care a │face debitarea │ Amenzi │despăgubiri│ Alte │SOLD│Majorări│ │Nr.│ domiciliul │ transmis │ sau încasarea │circulaţie│ chelt. │amenzi│ │ │ │ │ contribuabilului │ debitul │(fel; nr.;data)│ │ penale │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ Data │ │ │ │ │ │ │ │ │ │înştiinţării├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ de plată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ __________ ├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ Data │ │ │ │ │ │ │ │ │ │înştiinţării├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ de plată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ __________ ├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ Data │ │ │ │ │ │ │ │ │ │înştiinţării├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ de plată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ __________ ├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ Data │ │ │ │ │ │ │ │ │ │înştiinţării├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ de plată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ __________ ├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ Data │ │ │ │ │ │ │ │ │ │înştiinţării├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ de plată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ __________ ├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ Data │ │ │ │ │ │ │ │ │ │înştiinţării├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ de plată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ __________ ├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ Data │ │ │ │ │ │ │ │ │ │înştiinţării├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ de plată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ __________ ├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ Data │ │ │ │ │ │ │ │ │ │înştiinţării├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ de plată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ __________ ├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ Data │ │ │ │ │ │ │ │ │ │înştiinţării├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ de plată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ __________ ├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ Data │ │ │ │ │ │ │ │ │ │înştiinţării├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ de plată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ __________ ├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴────────────────────────┴────────────┴───────────────┴──────────┴───────────┴──────┴────┴────────┘    Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"    1. Denumire: REGISTRU ROL ALTE VENITURI    2. Cod: 14.13.23.99/a    3. Format: A4/t2    4. Caracteristici tipărire: registre a 50 file    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează la: evidenţa nominală a contribuabililor care au de plată,                         la buget, sume provenite din amenzi, imputaţii,                         despăgubiri, etc.    7. Se întocmeşte în: 1 exemplar                     de: contabil sau operatorul de rol    8. Nu circulă: fiind document de evidenţă operativă    9. Se arhivează: la unitatea fiscală*Font 7*                                                                               ┌───┐ ┌───┐                                                                               │ │Lista │ │                                        COD Cazuri noi │EDV│supra- │EDS│Întocmit, data    JUDEŢUL .......................... └───┘ (creare) │ │solviri │ │..............    Sectorul ......................... └───┘ BORDEROU ├───┤ ├───┤    Circumscripţia financiară ........ └───┘ DEBITE - SCĂDERI Adăugiri │ │Lista │ │Contabilizat, data    Serviciul financiar .............. └───┘ ┌────┐ (actualizări)│EDA│rămăşiţe │EDM│..............    Suburbia ......................... └───┘ Nr.└────┘ ├───┤ ├───┤    Tip instituire ................... └───┘ │ │ │ │                                                                  Scăderi │EDB│Diferenţe │EDH│Operat, data                                                                               │ │trecute │ │..............                                                                               └───┘ └───┘ ┌────┬───┬───────────────┬──────┬──────┬───┬────┬───┬────────┬────────┬───────┬───────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Loc de │ │ Data │ NATURA DEBITULUI │ │Nr. │Nr.│Nume şi prenume│ COD │ Nr. │AP.│Bloc│SC.│ muncă │ Marca │ înşt. ├───┬─┬───┬─┬───┬─┬───┬─┬───┬─┬───┬─┤ │crt.│rol│ │arteră│poştal│ │ │ │ (cod │sau nr. │ de │COD│C│COD│C│COD│C│COD│C│COD│C│COD│C│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIRUES) │matricol│ plată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────────┼────────┼───────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────────┼────────┼───────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤ │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────────┼────────┼───────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤ │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────────┼────────┼───────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤ │ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────────┼────────┼───────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤ │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────────┼────────┼───────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤ │ 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────────┼────────┼───────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤ │ 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────────┼────────┼───────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤ │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────────┼────────┼───────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤ │ 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────────┼────────┼───────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤ │ 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────────┼────────┼───────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤ │ 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────────┼────────┼───────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤ │ 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────────┼────────┼───────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤ │ 13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────────┼────────┼───────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤ │ 14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────────┼────────┼───────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤ │ 15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────────┼────────┼───────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴───┴───────────────┴──────┴──────┴───┴────┴───┴────────┴────────┴───────┴───┴─┴───┴─┴───┴─┴───┴─┴───┴─┴───┴─┘    MF cod 14.13.24.99 Format X4/t2 ┌────┬───┬───────────────┬──────┬──────┬───┬────┬───┬────────┬────────┬───────┬───────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Loc de │ │ Data │ NATURA DEBITULUI │ │Nr. │Nr.│Nume şi prenume│ COD │ Nr. │AP.│Bloc│SC.│ muncă │ Marca │ înşt. ├───┬─┬───┬─┬───┬─┬───┬─┬───┬─┬───┬─┤ │crt.│rol│ │arteră│poştal│ │ │ │ (cod │sau nr. │ de │COD│C│COD│C│COD│C│COD│C│COD│C│COD│C│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIRUES) │matricol│ plată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────────┼────────┼───────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────────┼────────┼───────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────────┼────────┼───────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────────┼────────┼───────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────────┼────────┼───────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────────┼────────┼───────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────────┼────────┼───────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────────┼────────┼───────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────────┼────────┼───────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────────┼────────┼───────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────────┼────────┼───────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────────┼────────┼───────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────────┼────────┼───────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────────┼────────┼───────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────────┼────────┼───────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────────┼────────┼───────┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴───┴───────────────┴──────┴──────┴───┴────┴───┴────────┴────────┴───────┴───┴─┴───┴─┴───┴─┴───┴─┴───┴─┴───┴─┘    Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"    1. Denumire: BORDEROU DE DEBITE - SCĂDERI nr. .........    2. Cod: 14.13.24.99    3. Format: X4/t2    4. Caracteristici tipărire: carnete a 100 file    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează la: centralizarea datelor    7. Se întocmeşte în: 2 exemplare                     de: organul fiscal, separat pentru debite şi separat                         pentru scăderi    8. Circulă: de la organul fiscal, la contabil sau operatorul de rol, după                caz, sau la centrul de calcul electronic    9. Se arhivează: la unitatea fiscalăNr. intrare........................./Data..........................CERERE DE ELIBERARE A UNUI CERTIFICAT FISCALDl.DIRECTORSubsemnatul (a) ..................................................... domiciliat(ă) în ........................... Str. .................................. Nr. .......... Bl. ..... Sc. ...... Ap .............., solicit eliberarea unui certificat având ca obiect:a. - Venituri existente în evidenţa fisculuib. - Înstrăinare bunuri(descrierea obiectului de înstrăinat)...............................................................................c. - Alte destinaţii..............................................................................................................................................................pentru a-mi servi la ..........................................................Semnătura ...................... Data ......................Nr. intrare................./Data................    MF cod 14.13.25.99    R.A. IMPRIMERIA NAŢIONALĂ Format A5/t11. Denumire: Cerere de eliberare a unui certificat fiscal2. Cod: 14.13.25.993. Format: A5/t14. Caracteristici de tipărire: file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: eliberarea unui certificat7. Se întocmeşte în: 1 exemplar8. Circulă: la organul fiscal9. Se arhivează: la organul fiscal*Font 8*    Judeţul ................. Pagina .........    Municipiul ..............    Oraşul/Comuna ...........    Suburbia ................                                   MATRICOLA   PRIVIND EVIDENŢA PERSOANELOR FIZICE PLĂTITOARE DE IMPOZIT PE VENITURI DIN   ÎNCHIRIERI SAU SUBÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI, CAMERE MOBILATE SAU NEMOBILATE ŞI       ÎNCHIRIERI TERENURI SITUATE ÎN MUNICIPII, ORAŞE ŞI ALTE LOCALITĂŢI ┌─────┬─────────────────────────┬─────┬─────┬─────────────┬─────────────────────────────────┬────┬────┐ │Nr. │ Contribuabil │Anul │Cate-│ Data │IMPUNEREA ŞI MODIFICAREA ACESTEIA│Scu-│Ob- │ │ma- │ │impu-│goria├──────┬──────┼──────┬────────────┬─────────────┤tiri│ser-│ │tri- │ │nerii│con- │apari-│înce- │Expli-│Venit anual │ Impozit │ │va- │ │col │ │ │tri- │ţiei │tării │caţia │ (lei) │ (lei) │ │ţii │ │-rol-│ │ │bua- │modi- │sursei│ ├────┬───────┼──────┬──────┤ │ │ │ │ │ │bilu-│fică- │de │ │Brut│Impoza-│Anual │De │ │ │ │ │ │ │lui │rii │venit │ │ │bil │ │plată │ │ │ │ │ │ │ │sursei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │venit │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼──────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼──────┼────┼────┤ │ │Nume │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼──────┼────┼────┤ │ │Prenume │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼──────┼────┼────┤ │ │Adresa imobilului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │închiriat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼──────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Domiciliul proprietarului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼──────┼────┼────┤ │ │Nume │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼──────┼────┼────┤ │ │Prenume │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼──────┼────┼────┤ │ │Adresa imobilului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │închiriat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼──────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Domiciliul proprietarului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼──────┼────┼────┤ │ │Nume │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼──────┼────┼────┤ │ │Prenume │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼──────┼────┼────┤ │ │Adresa imobilului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │închiriat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼──────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Domiciliul proprietarului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼──────┼────┼────┤ │ │Nume │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼──────┼────┼────┤ │ │Prenume │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼──────┼────┼────┤ │ │Adresa imobilului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │închiriat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼──────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Domiciliul proprietarului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────────────────────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴────┴───────┴──────┴──────┴────┴────┘  mf cod 14.13.26.08  Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"1. Denumire: Matricola privind evidenţa persoanelor fizice plătitoare de impozitpe venituri din închirieri sau subînchirieri de clădiri, camere mobilate saunemobilate şi închirieri de terenuri situate în municipii, oraşe şi alte localităţi2. Cod: 14.13.26.083. Format: A3/t24. Caracteristici de tipărire: pe ambele feţe, în carnete a 50 de file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: evidenţa persoanelor fizice, care realizează venituri dinînchirierea clădirilor şi terenurilor7. Se întocmeşte în: 1 exemplarde: organul fiscal8. Nu circula: fiind document de evidenţă operativă9. Se arhivează: la unitatea fiscală.-----------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Matricola privind evidenţa persoanelor fizice plătitoare de impozit pe venituri din închirieri sau subînchirieri de clădiri, camere mobilate sau nemobilate şi închirieri de terenuri situate în municipii, oraşe şi alte localităţi, cod 14.13.26.08" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 22 al art. 2 din acelaşi act normativ.Municipiul (Oraşul)____________________Oraşul/Comuna__________________________REGISTRUL DE EVIDENŢĂ(MATRICOLĂ) ACONTRIBUABILILOR SUPUŞI IMPOZITELOR PE VENITURILE POPULAŢIEIBranşa___________________ Simbol_____________*Font 7* ┌─────┬─────┬─────────────────────────┬─────┬─────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────┬───────────┐ │Nr. │Forma│ Data privind │Anul │ Data │ IMPUNEREA ŞI MODIFICĂRILE EI │Nr. persoanelor│Menţiuni │ │ma- │de │ contribuabilul │impu-├──────┬──────┼──────┬────┬──────────┬───────────┤ care îl ajută │privind │ │tri- │orga-│ │nerii│Apari-│Înce- │Expli-│Data│ VENITUL │ IMPOZABIL │ │modificarea│ │col │niza-│ │ │ţiei │tării │caţia │ │ │ │ │impunerii │ │-rol-│re │ │ │modi- │sursei│ │ ├────┬─────┼─────┬─────┼─────┬────┬────┤ │ │ │ │ │ │fică- │de │ │ │Brut│Impo-│Anual│De │Mem- │Uce-│Sa- │ │ │ │ │ │ │rii │venit │ │ │ │zabil│ │plată│brii │nici│la- │ │ │ │ │ │ │sursei│ │ │ │ │ │ │ │de │ │ri- │ │ │ │ │ │ │de │ │ │ │ │ │ │ │fami-│ │aţi │ │ │ │ │ │ │venit │ │ │ │ │ │ │ │lie │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼───────────┤ │ │ │Numele şi prenumele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anul naşterii ├─────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼───────────┤ │ │ │Obiectul activităţii: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼───────────┤ │ │ │Locul exercitării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │activităţii: ├─────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼───────────┤ │ │ │Localitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Str. Nr. Ap. ├─────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼───────────┤ │ │ │Domiciliul: Localitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Str. Nr. Ap. ├─────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼───────────┤ │ │ │Cod fiscal nr. Data │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Nr. cont │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼───────────┤ │ │ │Numele şi prenumele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anul naşterii ├─────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼───────────┤ │ │ │Obiectul activităţii: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼───────────┤ │ │ │Locul exercitării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │activităţii: ├─────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼───────────┤ │ │ │Localitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Str. Nr. Ap. ├─────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼───────────┤ │ │ │Domiciliul: Localitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Str. Nr. Ap. ├─────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼───────────┤ │ │ │Cod fiscal nr. Data │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Nr. cont │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────────────────────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴───────────┘  M.F. cod 14.13.26.07 Format A3/t2  Tipărit la R.A - "Imprimeria Naţională"1. Denumire: Registru de evidenţă (Matricola) a contribuabililor supuşiimpozitelor pe veniturile populaţiei2. Cod: 14.13.26.073. Format: A3/t24. Caracteristici de tipărire: carnete a 50 de file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: evidenţa contribuabililor supuşi impozitului peveniturile neagricole7. Se întocmeşte în: 1 exemplarde: organul fiscal8. Nu circula: fiind document de evidenţă operativă9. Se arhivează: la unitatea fiscală.-----------Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Registru de evidenţă (matricolă) a contribuabililor supuşi impozitului pe veniturile populaţiei, cod 14.13.26.07" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 23 al art. 2 din acelaşi act normativ.JUDEŢUL ..............................MUNICIPIUL (ORAŞUL/COMUNA)....................ZONA DE FERTILITATE .............. ZONA DE FAVORABILITATE ...............*Font 7* ┌────┬────┬───┬──────────────┬────┬────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │Nr. │Nr. │Nu-│CONTRIBUABILUL│Anul│Ca- │Terenuri │Grădini de │Vii de │Livezi de │Păşuni │Fâneţe │Terenuri │Alte │ │cu- │crt.│mă-│ │im- │te- │arabile │legume şi │orice fel │ pomi │ │ │forestiere │terenuri │ │rent│din │rul│ │pu- │go- │ │zarzavaturi│începând cu│fructiferi,│ │ │cu păduri │agricole │ │ │Reg.│de │ │ne- │ria │ │ │al doilea │zmeuriş şi │ │ │în │ │ │ │Agr.│rol│ │rii │Con-│ │ │an de rod │căpşunării │ │ │exploatare │ │ │ │ │ │ │ │tri-│ │ │ │începând cu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │bu- │ │ │ │al doilea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ţi- │ │ │ │an de rod │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ei ├───┬───┬───┼───┬───┬───┼───┬───┬───┼───┬───┬───┼───┬───┬───┼───┬───┬───┼───┬───┬───┼───┬───┬───┤ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C │ A │ B │ C │ A │ B │ C │ A │ B │ C │ A │ B │ C │ A │ B │ C │ A │ B │ C │ A │ B │ C │ ├────┼────┼───┼──────────────┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11│ 12│ 13│ 14│ 15│ 16│ 17│ 18│ 19│ 20│ 21│ 22│ 23│ 24│ 25│ 26│ 27│ 28│ 29│ 30│ ├────┼────┼───┼──────────────┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │ │ │Nume: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Prenume: ├────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │ │ │Domiciliul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Adresa ├────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼───┼──────────────┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │ │ │Nume: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Prenume: ├────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │ │ │Domiciliul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Adresa ├────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼───┼──────────────┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │ │ │Nume: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Prenume: ├────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │ │ │Domiciliul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Adresa ├────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼───┼──────────────┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │ │ │Nume: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Prenume: ├────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │ │ │Domiciliul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Adresa ├────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼───┼──────────────┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──