LEGE nr. 1 din 21 februarie 2005 (*republicată*)privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 20 mai 2014    ________*) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 1/2005 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 28 februarie 2005 şi a mai fost modificată prin:- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2011 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea altor acte normative incidente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 22 aprilie 2011, aprobată prin Legea nr. 32/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 21 martie 2012;- Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare;- Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, cu modificările ulterioare.  +  Titlul I Dispoziţii generale  +  Capitolul I Domeniu de aplicare  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează cadrul general de organizare şi funcţionare a cooperaţiei.  +  Articolul 2Cooperaţia reprezintă un sector specific al economiei care funcţionează prin societăţi cooperative şi alte forme de asociere a acestora la nivel teritorial şi naţional.  +  Articolul 3Nu fac obiectul prezentei legi cooperativele de credit şi casele centrale ale cooperativelor de credit, care sunt reglementate prin lege specială.  +  Articolul 4Societăţile cooperative de gradul 1 se pot constitui în una dintre următoarele forme: a) societăţi cooperative meşteşugăreşti - asociaţii de persoane fizice care desfăşoară în comun activităţi de producţie, de comercializare a mărfurilor, de executare de lucrări şi prestări de servicii, care contribuie, direct sau indirect, la dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti ale membrilor lor cooperatori; b) societăţi cooperative de consum - asociaţii de persoane fizice care desfăşoară în comun activităţi de aprovizionare a membrilor cooperatori şi a terţilor cu produse pe care le cumpără sau le produc şi activităţi de prestări de servicii către membrii lor cooperatori şi către terţi; c) societăţi cooperative de valorificare - asociaţii de persoane fizice care se constituie în scopul de a valorifica produsele proprii sau achiziţionate prin distribuţie directă sau prin prelucrare şi distribuţie directă; d) societăţi cooperative agricole - asociaţii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a exploata în comun suprafeţele agricole deţinute de membrii cooperatori, de a efectua în comun lucrări de îmbunătăţiri funciare, de a utiliza în comun maşini şi instalaţii şi de a valorifica produsele agricole; e) societăţi cooperative de locuinţe - asociaţii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a construi, cumpăra, conserva, renova şi administra locuinţe pentru membrii lor cooperatori; f) societăţi cooperative pescăreşti - asociaţii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a înfiinţa ferme piscicole şi de acvacultură, de a produce, repara, întreţine şi cumpăra echipamente, utilaje, instalaţii, ambarcaţiuni de pescuit, precum şi de a pescui, prelucra şi distribui produse piscicole; g) societăţi cooperative de transporturi - asociaţii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a realiza activităţi de transport şi activităţi conexe acestora, pentru membrii cooperatori şi pentru terţi, pentru îmbunătăţirea tehnică şi economică a activităţilor de transport desfăşurate de membrii cooperatori; h) societăţi cooperative forestiere - asociaţii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a amenaja, exploata, regenera şi proteja fondul forestier deţinut de membrii cooperatori, ţinând seama de condiţiile impuse de regimul silvic; i) societăţi cooperative de alte forme, care se vor constitui cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.  +  Articolul 5Denumirea "societate cooperativă" şi particula "coop" nu pot fi folosite decât de societăţi cooperative constituite în conformitate cu prevederile prezentei legi.  +  Capitolul II Definiţii  +  Articolul 6În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) act constitutiv al societăţii cooperative - înscrisul format din contractul de societate şi statutul elaborat în conformitate cu prevederile prezentei legi; b) asociaţie de societăţi cooperative - persoană juridică fără scop patrimonial constituită de către societăţi cooperative de aceeaşi formă sau de forme diferite în scopul reprezentării intereselor membrilor asociaţi, conform prevederilor prezentei legi; c) asociaţie profesională - persoană juridică fără scop patrimonial constituită de către societăţi cooperative în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, având ca obiect de activitate informarea, documentarea şi perfecţionarea profesională a membrilor cooperatori, precum şi acţiuni promoţionale pentru serviciile şi produsele proprii; d) Consiliul consultativ al cooperaţiei - organism fără personalitate juridică cu rol consultativ, constituit în conformitate cu prevederile prezentei legi; e) membru cooperator - persoană fizică care depune o cerere de înscriere şi subscrie la capitalul social al societăţii cooperative aportul prevăzut de actul constitutiv; persoanele juridice care participă la constituirea societăţilor cooperative de gradul 2 vor fi considerate membri cooperatori în cadrul acestor societăţi; f) membru fondator - persoană fizică sau persoană juridică care semnează actul constitutiv al societăţii cooperative; g) obligaţiuni cooperatiste - titluri negociabile emise, în condiţiile legii, de societăţile cooperative, în formă materială, nominative şi purtătoare de dobânzi; h) organizaţii cooperatiste - cooperative de consum, cooperative meşteşugăreşti, societăţi cooperative meşteşugăreşti, societăţi cooperative pe acţiuni meşteşugăreşti, cooperative mici meşteşugăreşti şi asociaţiile acestora, existente la data intrării în vigoare a prezentei legi; i) parte divizibilă - parte a patrimoniului societăţii cooperative care cuprinde valoarea părţilor sociale emise în schimbul aportului membrilor cooperatori la capitalul social, precum şi dividendele cuvenite membrilor cooperatori; j) parte indivizibilă - parte a patrimoniului societăţii cooperative, acumulat de aceasta în decursul activităţii, mai puţin partea divizibilă, care nu poate face obiectul distribuirii sau dobândirii între membrii cooperatori; k) părţi sociale - diviziuni ale capitalului social, nominative, emise în formă materială, de valoare egală, indivizibile, nenegociabile şi care nu sunt purtătoare de dobânzi; l) societate cooperativă de gradul 1 - persoană juridică constituită de persoane fizice şi înregistrată în conformitate cu prevederile prezentei legi; m) societate cooperativă de gradul 2 - persoană juridică constituită din societăţi cooperative de gradul 1, în majoritate, şi alte persoane fizice sau juridice, în scopul integrării pe orizontală sau pe verticală a activităţii economice desfăşurate de acestea, şi înregistrată în conformitate cu prevederile prezentei legi; n) uniune - persoană juridică fără scop patrimonial, dacă prin lege specială nu se prevede altfel, constituită de către societăţi cooperative de aceeaşi formă şi de asociaţiile acestora, la nivel judeţean, al municipiului Bucureşti şi la nivel naţional, în scopul reprezentării şi promovării intereselor economice, sociale şi culturale ale membrilor cooperatori şi ale membrilor asociaţi, conform prevederilor prezentei legi.  +  Titlul II Societăţile cooperative  +  Capitolul I Constituirea societăţii cooperative  +  Articolul 7 (1) Societatea cooperativă este o asociaţie autonomă de persoane fizice şi/sau juridice, după caz, constituită pe baza consimţământului liber exprimat de acestea, în scopul promovării intereselor economice, sociale şi culturale ale membrilor cooperatori, fiind deţinută în comun şi controlată democratic de către membrii săi, în conformitate cu principiile cooperatiste. (2) Societatea cooperativă este un operator economic cu capital privat. (3) Principiile cooperatiste prevăzute la alin. (1) sunt: a) principiul asocierii voluntare şi deschise, potrivit căruia societăţile cooperative sunt organizaţii voluntare care se constituie pe baza liberului consimţământ şi sunt deschise tuturor persoanelor capabile să utilizeze serviciile lor şi care sunt de acord să îşi asume responsabilităţile calităţii de membru cooperator, fără niciun fel de discriminare pe criterii de naţionalitate, origine etnică, religie, apartenenţă politică, origine socială sau sex; b) principiul controlului democratic al membrilor cooperatori, potrivit căruia societăţile cooperative sunt organizaţii democratice care sunt controlate de către membrii cooperatori care participă la stabilirea politicilor şi adoptarea deciziilor. Persoanele care activează ca reprezentanţi aleşi sunt răspunzătoare în faţa membrilor cooperatori. În societăţile cooperative de gradul 1, membrii au drepturi egale de vot, fiecare având un singur vot, indiferent de numărul părţilor sociale deţinute; c) principiul participării economice a membrilor cooperatori, conform căruia membrii contribuie în mod echitabil la constituirea proprietăţii societăţii cooperative, exercitând asupra acesteia un control democratic. Cel puţin o parte a acestei proprietăţi este indivizibilă. Membrii cooperatori primesc, de regulă, o compensaţie limitată în bani sau în natură, din profitul stabilit pe baza situaţiei financiare anuale şi a contului de profit şi pierdere, proporţional cu cota de participare la capitalul social. Membrii cooperatori alocă din profitul net al societăţii cooperative sumele necesare realizării următoarelor scopuri: dezvoltarea societăţii cooperative, recompensarea membrilor cooperatori în raport cu participarea la activitatea societăţii cooperative sau sprijinirea altor activităţi aprobate de către membrii cooperatori; d) principiul autonomiei şi independenţei societăţilor cooperative, potrivit căruia societăţile cooperative sunt organizaţii autonome bazate pe autoajutoare şi sunt controlate de către membrii lor. Intrarea în raporturi juridice cu alte persoane fizice sau juridice, inclusiv cu Guvernul, ori atragerea de finanţare din surse externe se face cu asigurarea controlului democratic al membrilor cooperatori şi cu menţinerea autonomiei societăţilor cooperative; e) principiul educării, instruirii şi informării membrilor cooperatori, conform căruia societăţile cooperative asigură educarea şi instruirea membrilor lor, reprezentanţilor aleşi, directorilor executivi sau angajaţilor, astfel încât aceştia să poată contribui efectiv la dezvoltarea societăţilor cooperative din care fac parte. Societăţile cooperative informează publicul, în mod special tineretul şi liderii de opinie, în legătură cu natura şi avantajele cooperaţiei; f) principiul cooperării între societăţile cooperative, potrivit căruia cooperativele servesc membrii proprii şi consolidează mişcarea cooperatistă. Societăţile cooperatiste lucrează împreună în cadrul structurilor locale, naţionale, regionale şi internaţionale; g) principiul preocupării pentru comunitate, conform căruia societăţile cooperative acţionează pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor din care fac parte, prin politici aprobate de membrii lor. (4) Principiile statuate la alin. (3) nu au caracter normativ, fiind folosite la interpretarea şi aplicarea prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 8 (1) În vederea realizării scopului pentru care s-a constituit, societatea cooperativă poate desfăşura orice activităţi permise de lege. (2) Activităţile desfăşurate de societăţile cooperative sunt supuse regimului de autorizare prevăzut de legislaţia specifică în vigoare.  +  Articolul 9 (1) Capitalul social al societăţii cooperative este variabil şi nu poate fi mai mic de 500 lei. (2) Capitalul social minim trebuie subscris şi vărsat integral la data înfiinţării societăţii cooperative. (3) Capitalul social al societăţii cooperative se divide în părţi sociale egale, a căror valoare nominală se stabileşte prin actul constitutiv, care nu poate fi mai mică de 10 lei.  +  Articolul 10Participarea cumulată a societăţilor cooperative de gradul 1 la constituirea capitalului social al societăţii cooperative de gradul 2 nu poate fi mai mică de 67%.  +  Articolul 11Un membru cooperator poate deţine părţi sociale în limita şi în condiţiile prevăzute de actul constitutiv, fără a putea depăşi 20% din capitalul social.  +  Articolul 12Numărul minim de membri cooperatori ai unei societăţi cooperative se stabileşte prin statut, dar nu este mai mic de 5.  +  Articolul 13 (1) Aporturile în numerar sunt obligatorii la constituirea societăţilor cooperative. (2) Aporturile în natură sunt admise la societăţile cooperative. Aporturile în natură se realizează prin transferarea drepturilor corespunzătoare şi prin predarea efectivă către societatea cooperativă a bunurilor aflate în stare de utilizare. (3) Creanţele nu pot constitui aport la formarea sau majorarea capitalului social. (4) Membrii cooperatori primesc părţi sociale în schimbul aporturilor subscrise.  +  Articolul 14 (1) Societatea cooperativă se constituie prin contract de societate şi statut, care pot fi încheiate sub forma unui înscris unic denumit act constitutiv. (2) Actul constitutiv se încheie sub semnătură privată şi se semnează de către toţi membrii fondatori. (3) Forma autentică a actului constitutiv este obligatorie când printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un imobil. (4) Oricare dintre membrii fondatori, administratori sau persoanele împuternicite de aceştia va solicita, în termen de 15 zile de la data semnării actului constitutiv, înmatricularea societăţii cooperative în registrul comerţului în a cărui rază teritorială îşi va avea sediul societatea cooperativă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în vederea obţinerii certificatului unic de înregistrare, prin încheiere a judecătorului-delegat. (5) În cazul în care există aporturi în natură, judecătorul-delegat numeşte, în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii, unul sau mai mulţi experţi din lista experţilor autorizaţi. Aceştia vor întocmi un raport cuprinzând descrierea şi modul de evaluare a fiecărui bun aportat şi vor evidenţia dacă valoarea acestuia corespunde numărului şi valorii părţilor sociale acordate în schimb, precum şi alte elemente indicate de judecătorul-delegat. Pentru bunurile mobile noi va fi luată în considerare valoarea din factură. (6) Raportul va fi depus în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului şi va putea fi examinat de creditorii personali ai asociaţilor sau de alte persoane. La cererea şi pe cheltuiala acestora li se pot elibera copii integrale sau parţiale de pe raport. (7) Nu pot fi numiţi experţi: a) rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv ori soţii acelora care au constituit aporturi în natură sau ai fondatorilor; b) persoanele care primesc, sub orice formă, pentru funcţiile pe care le îndeplinesc, altele decât aceea de expert, un salariu sau o remuneraţie de la fondatori ori de la cei care au constituit aporturi în natură. (8) După verificarea îndeplinirii condiţiilor stabilite prin prezenta lege, judecătorul-delegat va dispune, prin încheiere, înmatricularea societăţii cooperative în registrul comerţului şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a, în conformitate cu prevederile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. (9) Societatea cooperativă este persoană juridică de la data înmatriculării în registrul comerţului.  +  Articolul 15Nu pot fi membri fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau pentru infracţiunile prevăzute de prezenta lege.  +  Articolul 16 (1) Actul constitutiv al unei societăţi cooperative trebuie să cuprindă cel puţin următoarele prevederi: a) numele, prenumele, codul numeric personal, locul, data naşterii, domiciliul, cetăţenia membrului cooperator, persoană fizică; denumirea, sediul, naţionalitatea şi codul unic de înregistrare ale membrului cooperator, persoană juridică; b) forma şi gradul societăţii cooperative; c) denumirea societăţii cooperative, însoţită de menţiunea "societate cooperativă" şi, dacă este cazul, emblema; d) sediul societăţii cooperative; e) obiectul de activitate al societăţii cooperative, cu precizarea domeniului şi a activităţii principale; f) capitalul social subscris şi vărsat, cu menţionarea aportului fiecărui membru cooperator, în numerar sau în natură, valoarea aportului în natură şi modul evaluării; g) numărul şi valoarea nominală a părţilor sociale, precum şi numărul părţilor sociale atribuite fiecărui membru cooperator pentru aportul său; h) durata societăţii cooperative; i) numele şi prenumele, codul numeric personal, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia administratorilor, persoane fizice; denumirea, sediul, naţionalitatea şi codul unic de înregistrare ale administratorilor, persoane juridice; j) numele şi prenumele, codul numeric personal, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia cenzorilor; k) modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de membru cooperator; l) drepturile şi obligaţiile membrilor cooperatori; m) modul de convocare a adunării generale a membrilor cooperatori, atribuţiile acesteia şi condiţiile de valabilitate a hotărârilor sale; n) sedii secundare - sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, atunci când se înfiinţează o dată cu societatea cooperativă, sau condiţiile pentru înfiinţarea lor ulterioară, dacă se are în vedere o atare înfiinţare; o) modul de înstrăinare sau transmitere a folosinţei clădirilor ori terenurilor aflate în patrimoniul societăţii cooperative; p) modul de dizolvare şi de lichidare a societăţii cooperative şi destinaţia activului net. (2) Societăţile cooperative sunt obligate să desfăşoare activităţile prevăzute de actul constitutiv exclusiv cu membrii cooperatori, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel.  +  Articolul 17Societatea cooperativă cu sediul în România este persoană juridică română.  +  Articolul 18 (1) Filialele sunt societăţi cooperative cu personalitate juridică şi se înfiinţează în condiţiile prevăzute de prezenta lege. (2) Sucursalele sunt dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăţilor cooperative şi se înregistrează, înainte de începerea activităţii lor, în registrul comerţului din judeţul în care vor funcţiona. (3) Dacă sucursala se înfiinţează într-o localitate din acelaşi judeţ sau în aceeaşi localitate cu societatea cooperativă fondatoare, ea se va înmatricula la acelaşi oficiu al registrului comerţului, însă distinct, ca înmatriculare independentă. (4) Regimul juridic al sucursalei se aplică oricărui alt sediu secundar, indiferent de modul în care este denumit, căruia societatea cooperativă care îl înfiinţează îi atribuie statut de sucursală. (5) Celelalte sedii secundare - agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea sedii - se menţionează numai în cadrul înregistrării societăţii cooperative la oficiul registrului comerţului din raza teritorială în care se află sediul principal. (6) Nu se pot înfiinţa sedii secundare sub denumirea de filială.  +  Articolul 19Societăţile cooperative nu se pot reorganiza sau transforma în societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constituite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori în asociaţii familiale conform prevederilor legislaţiei privind autorizarea persoanelor fizice şi asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent.  +  Articolul 20Prevederile art. 46-59 şi ale art. 60, 63 şi 64 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi societăţilor cooperative.  +  Capitolul II Calitatea de membru cooperator. Drepturi şi obligaţii  +  Articolul 21 (1) Poate fi membru cooperator orice persoană fizică care a împlinit vârsta de 16 ani, precum şi orice persoană juridică care se încadrează în prevederile art. 6 lit. e). (2) Prin actul constitutiv se poate prevedea dacă membrul cooperator, persoană fizică sau persoană juridică, trebuie să domicilieze ori să aibă sediul în raza teritorială de activitate a societăţii cooperative.  +  Articolul 22 (1) Cererea de înscriere într-o societate cooperativă trebuie să cuprindă cel puţin următoarele date: a) numele, prenumele, codul numeric personal, locul, data naşterii, domiciliul şi cetăţenia membrului cooperator, persoană fizică; denumirea, sediul, naţionalitatea şi codul unic de înregistrare ale membrului cooperator, persoană juridică; b) numărul şi valoarea totală a părţilor sociale pe care doreşte să le subscrie; c) valoarea aportului subscris în societatea cooperativă; d) menţiunea că a luat la cunoştinţă despre prevederile actului constitutiv al societăţii cooperative; e) data depunerii cererii şi semnătura solicitantului. (2) Prin actul constitutiv se poate prevedea ca în cererea de înscriere să fie cuprinse şi alte date.  +  Articolul 23 (1) Cererea de înscriere se soluţionează la prima adunare generală a membrilor cooperatori întrunită după data înregistrării cererii. (2) Hotărârea adunării generale, prin care se soluţionează cererea, se comunică în scris solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 10 zile de la data la care cererea a fost soluţionată.  +  Articolul 24 (1) La data înscrierii în societatea cooperativă, fiecare membru cooperator trebuie să verse minimum 30% din valoarea părţilor sociale subscrise. Diferenţa se varsă de către membrul cooperator în termen de 12 luni de la data înscrierii în societatea cooperativă. (2) Până la achitarea integrală a sumei corespunzătoare părţilor sociale, dividendele cuvenite membrului cooperator se vor reţine în contul vărsămintelor datorate.  +  Articolul 25 (1) Obligaţiile societăţii cooperative sunt garantate cu patrimoniul acesteia. (2) Membrii cooperatori sunt ţinuţi pentru obligaţiile societăţii cooperative în limita aportului subscris de fiecare.  +  Articolul 26 (1) Calitatea de membru cooperator încetează în oricare dintre următoarele situaţii: a) retragerea membrului cooperator din societatea cooperativă; b) excluderea membrului cooperator din societatea cooperativă; c) decesul membrului cooperator, persoană fizică, respectiv încetarea, în condiţiile legii, a activităţii membrului cooperator persoană juridică; d) încetarea, în condiţiile legii, a calităţii de persoană juridică a societăţii cooperative, în condiţiile prevăzute de prezenta lege şi de actul constitutiv al societăţii cooperative. (2) Prin actul constitutiv al societăţii cooperative se poate prevedea un termen în care membrii cooperatori nu se pot retrage din societatea cooperativă, termen care nu poate fi mai mare de 3 ani.  +  Articolul 27Notificarea de retragere a membrilor cooperatori din societatea cooperativă se depune la preşedintele societăţii cooperative, care are obligaţia de a informa la prima şedinţă consiliul de administraţie şi adunarea generală.  +  Articolul 28 (1) Membrii cooperatori pot fi excluşi din societatea cooperativă în unul dintre următoarele cazuri: a) nu au vărsat diferenţa din valoarea părţilor sociale subscrise în termenul prevăzut de prezenta lege, după ce au fost puşi în întârziere prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire; b) nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute de actul constitutiv sau de prezenta lege pentru a fi membri în societatea cooperativă; c) devin membri cooperatori în societăţi cooperative concurente sau desfăşoară activităţi concurenţiale pe cont propriu ori în contul altei persoane. (2) Hotărârea de excludere se ia de către adunarea generală şi se comunică în termen de 15 zile membrului cooperator, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.  +  Articolul 29În caz de deces, calitatea de membru cooperator încetează în ziua decesului, iar drepturile patrimoniale ale succesorului se stabilesc pe baza situaţiei financiare anuale încheiate la sfârşitul exerciţiului financiar al anului în care a avut loc decesul.  +  Articolul 30 (1) La încetarea calităţii de membru cooperator, acesta sau, după caz, succesorii săi au dreptul la plata contravalorii părţilor sociale şi a dividendelor cuvenite conform situaţiei financiare anuale încheiate la sfârşitul exerciţiului financiar al anului în care a intervenit cazul de încetare. (2) Actul constitutiv trebuie să prevadă termenul în care societatea cooperativă este obligată la plată, termen care nu poate fi mai mare de 2 ani de la data naşterii dreptului.  +  Articolul 31Membrii cooperatori au următoarele drepturi: a) să participe la adunările generale, să îşi exercite dreptul de vot la adoptarea hotărârilor şi să propună măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii societăţii cooperative; b) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale societăţii cooperative; c) să beneficieze de facilităţile şi serviciile oferite de societatea cooperativă; d) să primească dividende din profitul anual, proporţional cu participarea la capitalul social; e) să solicite şi să primească din partea administratorilor informaţii privind activitatea economico-financiară a societăţii cooperative; f) să consulte registrul de procese-verbale al adunărilor generale; g) să solicite convocarea adunării generale extraordinare a membrilor cooperatori, conform prevederilor actului constitutiv şi ale prezentei legi; h) să solicite includerea pe ordinea de zi a adunării generale a membrilor cooperatori a unor noi probleme; i) să atace în justiţie hotărârile adunării generale a membrilor cooperatori în condiţiile prevăzute de prezenta lege; j) să se retragă din societatea cooperativă în condiţiile prevăzute de actul constitutiv şi de prezenta lege; k) să exercite orice alte drepturi prevăzute de actul constitutiv al societăţii cooperative şi de prezenta lege.  +  Articolul 32Membrii cooperatori au următoarele obligaţii: a) să verse la termenele stabilite valoarea aportului subscris în societatea cooperativă; b) să ducă la îndeplinire hotărârile adunării generale şi ale celorlalte organe de conducere ale societăţii cooperative; c) să nu fie în acelaşi timp membri cooperatori în societăţi cooperative concurente şi să nu exercite acelaşi comerţ sau altul concurent pe cont propriu ori în contul altei persoane; d) să respecte valorile şi principiile mişcării cooperatiste; e) să respecte prevederile actului constitutiv al societăţii cooperative.  +  Articolul 33 (1) Între societatea cooperativă şi membrul cooperator pot exista următoarele categorii de raporturi: a) patrimoniale, concretizate prin obligaţia membrului cooperator de a depune părţile sociale şi/sau aporturi în natură; b) de muncă, în cazul membrilor cooperatori asociaţi la muncă şi capital, în temeiul contractului individual de muncă sau al convenţiei individuale de muncă, după caz, încheiat/încheiată cu societatea cooperativă al cărei membru este; c) comerciale cooperatiste pentru livrările de produse şi prestările de servicii efectuate de membrul cooperator pentru societatea cooperativă în calitate de operator economic independent. (2) Veniturile din activităţile independente se impozitează în baza reglementărilor fiscale stabilite pentru impozitul pe venit. (3) Pentru societăţile cooperative, raporturile de muncă ale membrilor cooperatori se pot reglementa prin lege specială.  +  Capitolul III Organizarea societăţii cooperative  +  Secţiunea 1 Adunarea generală  +  Articolul 34 (1) Adunarea generală este alcătuită din totalitatea membrilor cooperatori. (2) Adunările generale sunt ordinare şi extraordinare. (3) Adunarea generală se convoacă de către consiliul de administraţie sau de administratorul unic, după caz. (4) Convocarea se face fie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fie prin semnarea convocatorului de fiecare membru cooperator şi publicarea cu cel puţin 15 zile înainte de data adunării generale în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societăţii cooperative sau din cea mai apropiată localitate. (5) Termenul de întrunire în niciun caz nu poate fi mai mic de 15 zile de la publicarea convocării. (6) Convocarea va cuprinde locul, data şi ora ţinerii adunării generale, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. (7) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.  +  Articolul 35 (1) Consiliul de administraţie sau administratorul unic, după caz, este obligat să convoace adunarea generală la cererea a cel puţin unei zecimi din numărul total al membrilor cooperatori, a cenzorilor sau în situaţia în care constată că, în urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferenţă între totalul activelor şi datoriile societăţii cooperative, reprezintă mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social ori că numărul membrilor cooperatori s-a redus sub minimul legal. (2) Adunarea generală va avea loc în termen de 30 de zile de la cerere sau de la data constatării pierderilor ori a reducerii numărului membrilor cooperatori sub minimul legal. (3) În situaţia în care consiliul de administraţie sau administratorul unic, după caz, nu convoacă adunarea generală, la sesizarea oricăruia dintre membrii cooperatori care au cerut convocarea, instanţa competentă în a cărei rază teritorială îşi are sediul societatea cooperativă, cu citarea părţilor, va putea ordona convocarea, desemnând dintre membrii cooperatori persoana care o va prezida.  +  Articolul 36 (1) La prima convocare, adunarea generală ordinară este legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor cooperatori şi poate lua hotărâri valabile cu majoritatea voturilor membrilor cooperatori prezenţi, iar adunarea generală extraordinară este legal constituită în prezenţa a trei pătrimi din numărul membrilor cooperatori şi poate lua hotărâri valabile cu majoritatea voturilor membrilor cooperatori prezenţi. (2) În cazul în care nu sunt întrunite cerinţele prevăzute la alin. (1), adunarea generală ordinară ce se va întruni la a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi, cu condiţia să fie prezentă cel puţin o treime din numărul membrilor cooperatori, şi poate lua hotărâri valabile cu majoritatea voturilor membrilor cooperatori prezenţi. (3) În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), adunarea generală extraordinară ce se va întruni la a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi, cu condiţia să fie prezentă cel puţin jumătate din numărul membrilor cooperatori, şi poate lua hotărâri valabile cu majoritatea voturilor membrilor cooperatori prezenţi. (4) În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (2) sau (3), adunarea generală ordinară sau extraordinară se va reconvoca până la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la cele două alineate, după caz.  +  Articolul 37În societatea cooperativă de gradul 1 fiecare membru cooperator are dreptul la un singur vot, oricare ar fi numărul părţilor sociale pe care le deţine.  +  Articolul 38În societăţile cooperative de gradul 2 fiecare membru cooperator are dreptul la un singur vot, oricare ar fi numărul părţilor sociale pe care le deţine, dacă prin actul constitutiv nu se prevede ca fiecare membru cooperator să aibă dreptul la vot multiplu limitat, proporţional cu participarea sa la capitalul social al societăţii cooperative.  +  Articolul 39 (1) Un membru cooperator poate fi reprezentat în adunările generale numai prin alt membru cooperator, în conformitate cu prevederile actului constitutiv. (2) La societăţile cooperative care au mai mult de 200 de membri cooperatori, prin actul constitutiv se poate stabili ca membrii cooperatori să fie reprezentaţi în adunarea generală, pe bază de normă de reprezentare, de către alţi membri cooperatori mandataţi în acest sens. (3) Mandatul nu este transmisibil.  +  Articolul 40 (1) Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exerciţiului financiar. (2) Adunarea generală ordinară are următoarele competenţe: a) să dezbată, să aprobe sau să modifice situaţia financiară anuală, după ascultarea raportului administratorilor, cenzorilor sau auditorilor financiari, după caz, şi să fixeze valoarea dividendelor; b) să aleagă preşedintele societăţii cooperative; c) să aleagă administratorii şi cenzorii; d) să stabilească remuneraţia cuvenită administratorilor şi cenzorilor pentru exerciţiul în curs; e) să se pronunţe asupra gestiunii administratorilor; f) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pentru exerciţiul financiar următor; g) să hotărască încredinţarea conducerii societăţii cooperative unui director executiv şi să stabilească criteriile de performanţă pentru contractul de administrare; h) să aprobe înscrierea unor noi membri cooperatori; i) să aprobe excluderea membrilor cooperatori; j) să aprobe constituirea şi utilizarea rezervei statutare sau contractuale, precum şi a altor rezerve.  +  Articolul 41Adunarea generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar să se ia o hotărâre privind: a) majorarea valorii nominale a părţilor sociale; b) schimbarea formei societăţii cooperative; c) schimbarea sediului societăţii cooperative; d) majorarea capitalului social; e) reducerea capitalului social; f) fuziunea cu alte societăţi cooperative sau divizarea societăţii cooperative; g) înfiinţarea sau desfiinţarea uneia sau mai multor unităţi ale societăţii cooperative; h) ipotecarea, gajarea, după caz, transmiterea în folosinţă sau înstrăinarea imobilizărilor corporale aparţinând societăţii cooperative; i) dizolvarea anticipată a societăţii cooperative; j) încheierea de contracte de asociere între societatea cooperativă şi alte persoane juridice ori persoane fizice sau participarea societăţii cooperative la capitalul social al altor persoane juridice; k) emisiunea de obligaţiuni cooperatiste; l) aprobarea înscrierii unor noi membri cooperatori; m) orice altă modificare a actului constitutiv sau a oricărei hotărâri pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.  +  Articolul 42 (1) Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. (2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea preşedintelui societăţii cooperative, consiliului de administraţie sau a administratorului unic, după caz, şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor. (3) Administratorii nu pot vota în baza părţilor sociale pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii sau o problemă care priveşte persoana ori administraţia lor.  +  Articolul 43Hotărârile adunării generale a membrilor cooperatori luate în conformitate cu prevederile actului constitutiv şi ale prezentei legi sunt obligatorii pentru toţi membrii cooperatori, inclusiv pentru membrii cooperatori care nu au luat parte la adunare sau au votat împotrivă.  +  Articolul 44 (1) Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunării generale se depun în termen de 15 zile de la data adoptării, la oficiul registrului comerţului pentru a fi menţionate în registrul comerţului şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a. În cazul în care aceste hotărâri implică modificarea actului constitutiv, se poate publica numai actul adiţional cuprinzând textul integral al clauzelor modificate. (2) Hotărârile adunării generale nu pot fi executate înainte de a se îndeplini aceste formalităţi. (3) Hotărârile adunării generale contrare prevederilor prezentei legi şi ale actului constitutiv pot fi atacate în justiţie în termen de 15 zile de la data menţionării în registrul comerţului, de oricare dintre membrii cooperatori care au luat parte la adunarea generală şi au votat împotrivă sau care nu au participat la adunarea generală. (4) Dacă hotărârea este atacată de toţi administratorii, societatea cooperativă va fi reprezentată în justiţie de persoana desemnată de preşedintele instanţei dintre membrii cooperatori, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată, până ce adunarea generală convocată în acest scop va alege o altă persoană. (5) Cererea în anulare se introduce la secţia comercială a tribunalului în a cărui rază teritorială îşi are sediul societatea cooperativă. (6) Dacă au fost introduse mai multe acţiuni în anularea aceleiaşi hotărâri, ele pot fi conexate. (7) Hotărârea definitivă de anulare va fi menţionată în registrul comerţului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a. De la data publicării, hotărârea este opozabilă tuturor membrilor cooperatori.  +  Secţiunea a 2-a Consiliul de administraţie  +  Articolul 45 (1) Administrarea şi gestionarea societăţii cooperative sunt asigurate de către administratorul unic sau consiliul de administraţie, alcătuit dintr-un număr impar de membri, aleşi prin vot secret pe o perioadă de 4 ani, stabiliţi prin actul constitutiv, în funcţie de complexitatea activităţii societăţii cooperative şi de numărul de membri cooperatori. (2) Primii administratori sunt numiţi prin actul constitutiv de către membrii fondatori. (3) Numărul membrilor consiliului de administraţie nu poate fi mai mare de 11. (4) Numirea şi înlocuirea administratorilor se fac exclusiv de către adunarea generală. (5) Consiliul de administraţie sau, după caz, administratorul unic asigură respectarea şi îndeplinirea prevederilor prezentei legi, ale actului constitutiv, precum şi ale hotărârilor adunării generale. (6) Membrii consiliului de administraţie sau administratorul unic, după caz, îşi încep activitatea numai după ce au semnat contractul de administrare în care sunt prevăzute criteriile de performanţă aprobate de adunarea generală. (7) Pentru activitatea depusă, membrii consiliului de administraţie sau administratorul unic, după caz, sunt remuneraţi cu o indemnizaţie fixă, stabilită de către adunarea generală, în afara drepturilor ce decurg din calitatea de membru cooperator.  +  Articolul 46 (1) În societatea cooperativă pot fi administratori numai persoanele care au calitatea de membru cooperator şi îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 15. Dacă au fost alese alte persoane, acestea sunt decăzute din drepturi. (2) Constatarea decăderii se face de adunarea generală, iar hotărârea se comunică oficiului registrului comerţului în vederea efectuării menţiunilor necesare. (3) Soţul, soţia, precum şi rudele şi afinii administratorilor, până la gradul al treilea inclusiv, nu pot fi membri în acelaşi consiliu de administraţie şi nu pot avea funcţia de director executiv în cadrul societăţii cooperative respective.  +  Articolul 47 (1) Membrii consiliului de administraţie nu pot fi asociaţi, acţionari, administratori, directori executivi sau cenzori în societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au acelaşi obiect de activitate cu cel al societăţii cooperative. (2) Nerespectarea interdicţiei prevăzute la alin. (1) atrage revocarea din calitatea de membru al consiliului de administraţie şi, în funcţie de gravitatea abaterii, poate atrage excluderea din societatea cooperativă şi angajarea răspunderii pentru prejudiciile cauzate.  +  Articolul 48 (1) Administratorii sunt obligaţi să depună, în termen de 30 de zile de la alegerea lor, o garanţie bănească ce nu poate fi mai mică decât valoarea a zece părţi sociale. (2) Pentru nedepunerea garanţiei în termenul prevăzut la alin. (1), administratorul în cauză va fi revocat din funcţie. (3) Garanţia rămâne în contul societăţii cooperative şi nu poate fi restituită decât după eliberarea administratorului din funcţie, dar nu mai devreme de data la care adunarea generală a aprobat situaţia financiară anuală a ultimului exerciţiu financiar în care administratorul a îndeplinit această funcţie şi i-a dat descărcarea.  +  Articolul 49Semnăturile administratorilor trebuie depuse la oficiul registrului comerţului, împreună cu certificatul eliberat de cenzori, din care rezultă depunerea garanţiei.  +  Articolul 50 (1) Administratorii pot face toate operaţiunile cerute pentru ducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societăţii cooperative, în afară de restricţiile arătate în actul constitutiv. (2) Administratorii sunt obligaţi să ia parte la toate adunările generale ale societăţii cooperative, la şedinţele consiliilor de administraţie şi ale organelor de conducere similare acestora.  +  Articolul 51 (1) Administratorii care au dreptul de a reprezenta societatea cooperativă nu îl pot transmite decât dacă această facultate li s-a acordat în mod expres. (2) În cazul încălcării prevederilor alin. (1), societatea cooperativă poate pretinde de la cel substituit beneficiile rezultate din operaţiune. (3) Administratorul care, fără drept, îşi substituie altă persoană răspunde solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse societăţii cooperative.  +  Articolul 52 (1) Consiliul de administraţie se întruneşte la convocarea preşedintelui, o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar. (2) Consiliul de administraţie deliberează valabil în prezenţa a două treimi din numărul membrilor săi, iar decizia este adoptată cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi. (3) Atribuţiile membrilor consiliului de administraţie sau ale administratorului unic, după caz, procedura de alegere şi de revocare a acestora, precum şi procedura de adoptare a deciziilor se stabilesc prin actul constitutiv.  +  Articolul 53 (1) Răspunderea membrilor consiliului de administraţie pentru actele săvârşite sau pentru omisiuni nu se întinde şi la membrii care au făcut să se constate, în registrul şedinţelor consiliului de administraţie, împotrivirea lor şi au încunoştinţat despre aceasta în scris pe cenzori. (2) Pentru deciziile luate în şedinţele la care un membru al consiliului de administraţie nu a participat, acesta răspunde dacă, în termen de o lună de când a luat cunoştinţă de acestea, nu a încunoştinţat în scris pe cenzori.  +  Articolul 54Consiliul de administraţie sau administratorul unic, după caz, este obligat să ţină evidenţele şi registrele prevăzute de legislaţia în vigoare şi de actul constitutiv.  +  Secţiunea a 3-a Preşedintele societăţii cooperative  +  Articolul 55 (1) Preşedintele societăţii cooperative este de drept preşedintele consiliului de administraţie sau administratorul unic, după caz. (2) Preşedintele societăţii cooperative asigură conducerea activităţii curente a societăţii cooperative, îndeplinirea hotărârilor adunării generale şi a deciziilor consiliului de administraţie. (3) Preşedintele societăţii cooperative este ales dintre acei membri cooperatori care au calităţi manageriale şi experienţă în domeniu. (4) Preşedintele societăţii cooperative reprezintă societatea cooperativă în relaţiile cu terţii, în limita atribuţiilor stabilite prin contractul de administrare şi prin actul constitutiv.  +  Secţiunea a 4-a Directorul executiv  +  Articolul 56 (1) Conducerea societăţii cooperative, cu aprobarea adunării generale a membrilor cooperatori, se poate încredinţa unui director executiv, pe baza unui contract de management în care sunt prevăzute criterii de performanţă; directorul executiv poate să nu fie membru cooperator. (2) Directorul executiv este numit de consiliul de administraţie în urma unui concurs, în condiţiile prevăzute în actul constitutiv. (3) Administratorii nu pot avea funcţia de director executiv.  +  Secţiunea a 5-a Cenzorii  +  Articolul 57 (1) Adunarea generală a membrilor cooperatori ai societăţii cooperative alege 3 cenzori şi tot atâţia supleanţi, dacă prin actul constitutiv nu se prevede un număr mai mare. În toate cazurile numărul cenzorilor trebuie să fie impar. (2) În cazul în care societatea cooperativă are până la 50 de membri cooperatori, adunarea generală alege numai un cenzor şi un supleant. (3) Cenzorii sunt aleşi de către adunarea generală pentru un mandat de 3 exerciţii financiare. (4) În condiţiile legii, cel puţin un cenzor trebuie să fie expert contabil sau contabil autorizat. (5) Mandatul cenzorilor intră în vigoare de la alegerea lor de către adunarea generală. Aceştia vor continua să îşi îndeplinească mandatul până în momentul în care vor fi aleşi noii cenzori, chiar dacă s-a încheiat perioada pentru care au fost aleşi. (6) Nu pot fi cenzori, iar dacă au fost aleşi sunt decăzuţi din mandatul lor, persoanele care fac parte din consiliul de administraţie, soţul, soţia, rudele şi afinii până la gradul al treilea inclusiv, precum şi persoanele cărora le este interzisă funcţia de administrator potrivit prevederilor prezentei legi. (7) Cenzorii sunt obligaţi să depună, în termen de 30 de zile de la alegerea lor, jumătate din garanţia cerută pentru administratori. Sunt exceptaţi de la această obligaţie cenzorii experţi contabili sau contabili autorizaţi, dacă fac dovada încheierii asigurării de răspundere civilă profesională. (8) Pentru activitatea depusă, cenzorii sunt remuneraţi cu o indemnizaţie fixă stabilită de către adunarea generală a membrilor cooperatori. (9) Situaţiile financiare ale societăţilor cooperative, care intră sub incidenţa reglementărilor contabile armonizate cu directivele europene şi standardele internaţionale de contabilitate, vor fi auditate de către auditori financiari, persoane fizice sau persoane juridice, în condiţiile legii. (10) Societăţile cooperative ale căror situaţii financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar vor organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România în acest scop. (11) La societăţile cooperative ale căror situaţii financiare anuale nu sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar, adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori va hotărî contractarea auditului financiar sau numirea cenzorilor, după caz.  +  Articolul 58 (1) Cenzorii sunt obligaţi să supravegheze gestiunea societăţii cooperative, să verifice dacă situaţiile financiare anuale sunt legal întocmite şi în concordanţă cu registrele, dacă acestea din urmă sunt regulat întocmite şi dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale. (2) Cenzorii sunt obligaţi să întocmească un raport amănunţit asupra situaţiei financiare anuale şi repartizării beneficiilor şi pierderilor, care trebuie prezentat adunării generale. (3) Adunarea generală aprobă situaţia financiară anuală numai dacă aceasta este însoţită de raportul cenzorilor. (4) Cenzorii sunt obligaţi să aducă la cunoştinţă consiliului de administraţie sau administratorului unic, după caz, în scris, în termen de 15 zile de la data constatării, orice nereguli în administrarea societăţii cooperative şi orice încălcări ale dispoziţiilor legale şi ale actului constitutiv pe care le constată. (5) În cazul în care cenzorii constată că, în urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferenţă între totalul activelor şi datoriile societăţii cooperative, reprezintă mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social sau constată reducerea numărului membrilor cooperatori sub numărul minim legal sunt obligaţi să convoace adunarea generală extraordinară, atunci când consiliul de administraţie ori administratorul unic, după caz, nu respectă termenul prevăzut de prezenta lege. (6) Cenzorii sunt obligaţi să comunice membrilor cooperatori sau terţilor date referitoare la operaţiile societăţii cooperative supuse controlului, numai în cadrul şedinţelor adunării generale.  +  Capitolul IV Părţile sociale  +  Articolul 59 (1) Părţile sociale sunt emise în formă materială, pe suport hârtie, şi trebuie să cuprindă: a) denumirea, sediul şi durata societăţii cooperative; b) data actului constitutiv şi codul unic de înregistrare; c) valoarea nominală a părţii sociale şi numărul de ordine din registrul părţilor sociale; d) numele, prenumele, locul, data naşterii, domiciliul, cetăţenia şi codul numeric personal ale membrului cooperator, persoană fizică; denumirea, sediul, naţionalitatea şi codul unic de înregistrare ale membrului cooperator, persoană juridică, la societăţile cooperative de gradul 2; e) semnăturile a cel puţin 2 membri ai consiliului de administraţie sau a administratorului unic, după caz. (2) Părţile sociale pot fi transmise numai membrilor cooperatori din aceeaşi societate cooperativă, la valoarea nominală. (3) Părţile sociale nu pot constitui obiect al gajului şi nu sunt titluri negociabile. (4) Părţile sociale nu sunt purtătoare de dobânzi. (5) Părţile sociale nu pot fi utilizate pentru plata datoriilor personale ale membrilor cooperatori faţă de societatea cooperativă sau faţă de terţi.  +  Articolul 60 (1) Când o parte socială devine proprietatea mai multor persoane, societatea cooperativă nu este obligată să înscrie transmiterea cât timp acele persoane nu desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultate din partea socială. (2) Sumele reprezentând valoarea părţilor sociale ce se cuvin membrului cooperator care s-a retras şi s-a înscris la o altă societate cooperativă pot fi transferate la cererea membrului cooperator, cu acordul ambelor societăţi cooperative.  +  Articolul 61Evidenţa membrilor cooperatori şi a părţilor sociale se ţine de către societatea cooperativă într-un registru special.  +  Capitolul V Obligaţiunile cooperatiste  +  Articolul 62 (1) Societatea cooperativă poate emite, în condiţiile legii, obligaţiuni cooperatiste nominative, pentru o sumă care să nu depăşească 33% din capitalul social subscris şi vărsat, conform ultimei situaţii financiare anuale aprobate de adunarea generală. (2) Obligaţiunile cooperatiste din aceeaşi emisiune trebuie să aibă valoare nominală egală şi se emit în formă materială, pe suport hârtie.  +  Articolul 63 (1) Obligaţiunile cooperatiste se rambursează la scadenţă de societatea cooperativă emitentă. (2) Nivelul dobânzii anuale acordate obligaţiunilor cooperatiste se stabileşte de către societatea cooperativă emitentă prin prospectul de subscripţie şi nu poate depăşi cu mai mult de 10% nivelul dobânzii de referinţă stabilit de Banca Naţională a României.  +  Capitolul VI Regimul juridic al bunurilor aflate în proprietatea societăţii cooperative  +  Articolul 64 (1) Proprietatea societăţii cooperative este privată. (2) Patrimoniul societăţii cooperative se compune din partea divizibilă şi partea indivizibilă.  +  Articolul 65 (1) Orice înstrăinare sau transmitere a folosinţei imobilizărilor corporale, care sunt proprietatea societăţii cooperative, se poate realiza numai cu plată, cu aprobarea adunării generale. (2) Prin actul constitutiv membrilor cooperatori li se poate acorda un drept de preemţiune, respectiv de preferinţă, la oferte egale, la cumpărarea sau preluarea în folosinţă a clădirilor ori a terenurilor. În această situaţie actul constitutiv trebuie să prevadă şi termenul de exercitare a dreptului de preemţiune, respectiv de preferinţă.  +  Articolul 66Din profitul brut al societăţilor cooperative se preia în fiecare an cel puţin 5% pentru constituirea rezervei legale, până ce aceasta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă rezerva legală, după constituire, s-a micşorat din orice cauză, va fi completată în mod corespunzător.  +  Articolul 67Prin actul constitutiv se pot stabili modalităţi de constituire şi utilizare a rezervelor statutare sau contractuale, precum şi a altor rezerve.  +  Capitolul VII Registrele societăţii cooperative şi situaţia financiară anuală  +  Articolul 68 (1) În afară de evidenţele prevăzute de lege, societatea cooperativă trebuie să întocmească şi să păstreze: a) registrul membrilor cooperatori; b) registrul şedinţelor adunării generale a membrilor cooperatori; c) registrul şedinţelor consiliului de administraţie; d) registrul constatărilor făcute de cenzori în exercitarea mandatului lor; e) registrul de aporturi în natură la capitalul social al societăţii cooperative; f) registrul părţilor sociale; g) registrul obligaţiunilor cooperatiste. (2) Registrele trebuie numerotate, sigilate şi semnate de preşedintele societăţii cooperative. (3) Registrul membrilor cooperatori, registrul părţilor sociale şi registrul obligaţiunilor cooperatiste se pot ţine manual sau în sistem computerizat.  +  Articolul 69 (1) Consiliul de administraţie sau administratorul unic, după caz, trebuie să prezinte cenzorilor, cu cel puţin o lună înainte de ziua stabilită pentru şedinţa adunării generale, situaţia financiară pe anul precedent, însoţită de raportul lor şi de documentele justificative. (2) Situaţia financiară anuală împreună cu raportul administratorilor, cenzorilor sau auditorilor, după caz, inclusiv cu privire la modul de realizare a indicatorilor şi criteriilor de performanţă din contractul de administrare, vor rămâne depuse la sediul societăţii cooperative şi la cel al sucursalelor în cele 15 zile care precedă întrunirea adunării generale, pentru a fi consultate de către membrii cooperatori. (3) Membrii cooperatori vor putea cere, pe cheltuiala societăţii cooperative, copii de pe situaţia financiară anuală şi de pe raportul consiliului de administraţie şi al cenzorilor către adunarea generală.  +  Articolul 70 (1) Administratorii sunt obligaţi ca, în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală, să depună o copie de pe situaţia financiară anuală la direcţiile regionale ale finanţelor publice, respectiv a municipiului Bucureşti, anexând raportul lor, raportul cenzorilor şi procesul-verbal al adunării generale. (2) Un exemplar al situaţiei financiare anuale, vizat de direcţiile regionale ale finanţelor publice, respectiv a municipiului Bucureşti, împreună cu actele menţionate la alineatul precedent vor fi depuse la oficiul registrului comerţului.  +  Articolul 71Situaţiile financiare anuale se întocmesc în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 72Hotărârile adoptate de adunarea generală a membrilor cooperatori, prin care se aprobă situaţia financiară anuală, trebuie depuse în termen de 15 zile la registrul comerţului, spre a fi menţionate în registrul comerţului şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a.  +  Capitolul VIII Reducerea sau majorarea capitalului social  +  Articolul 73 (1) Capitalul social poate fi redus prin hotărârea adunării generale a membrilor cooperatori care trebuie să cuprindă motivul reducerii. (2) Reducerea capitalului social se realizează prin: a) micşorarea numărului de părţi sociale; b) reducerea valorii nominale a părţilor sociale; c) dobândirea propriilor părţi sociale de către societatea cooperativă, urmată de anularea lor.  +  Articolul 74 (1) Reducerea capitalului social al societăţii cooperative poate fi făcută numai după trecerea a 30 de zile de la data afişării hotărârii adunării generale a membrilor cooperatori la sediul societăţii cooperative. (2) Dacă reducerea capitalului social este mai mare de 10%, aceasta se afişează la sediul societăţii cooperative şi se menţionează în registrul pentru înregistrarea societăţilor cooperative de la registrul comerţului.  +  Articolul 75 (1) Capitalul social se poate mări prin aportul de noi părţi sociale sau în schimbul unor noi aporturi în numerar şi/sau în natură. (2) Părţile sociale oferite pentru majorarea capitalului social vor fi subscrise în condiţiile prevăzute de actul constitutiv. (3) Diferenţele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve, fără a majora capitalul social. (4) Hotărârea adunării generale pentru majorarea capitalului social se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a, numai dacă majorarea este mai mare de 10%.  +  Capitolul IX Fuziunea, divizarea şi dizolvarea societăţii cooperative  +  Articolul 76 (1) Fuziunea se realizează prin absorbirea unei societăţi cooperative de altă societate cooperativă sau prin contopirea a două ori mai multe societăţi cooperative pentru a alcătui o societate cooperativă nouă. (2) Divizarea totală se realizează prin împărţirea întregului patrimoniu al societăţii cooperative care îşi încetează existenţa între două sau mai multe societăţi cooperative existente sau care iau astfel fiinţă. (3) Prin divizare parţială, societatea cooperativă nu îşi încetează existenţa în cazul în care o parte din patrimoniul ei se desprinde şi formează una sau mai multe societăţi cooperative. (4) Fuziunea sau divizarea se poate face şi între societăţi cooperative de forme diferite, cu condiţia dizolvării fără lichidare, după caz.  +  Articolul 77 (1) Fuziunea sau divizarea se decide de către adunarea generală a membrilor cooperatori. (2) Fuziunea sau divizarea totală se face prin dizolvarea, fără lichidare, a societăţii cooperative care îşi încetează existenţa şi transmiterea universală a patrimoniului său către societatea cooperativă ori societăţile cooperative beneficiare, în starea în care se găseşte la data fuziunii sau divizării, în schimbul atribuirii de părţi sociale de către acestea către membrii cooperatori ai societăţii cooperative care îşi încetează existenţa.  +  Articolul 78 (1) Administratorii societăţilor cooperative care participă la fuziune sau, după caz, administratorii societăţii cooperative divizate vor redacta proiectul de fuziune, respectiv de divizare, care va cuprinde: a) forma, denumirea şi sediul societăţilor cooperative care participă la operaţiune; b) fundamentarea şi condiţiile fuziunii sau ale divizării; c) stabilirea şi evaluarea activului şi pasivului care se transmit societăţilor cooperative beneficiare; d) raportul de schimb al părţilor sociale; e) modalităţile de predare a părţilor sociale deţinute la societatea cooperativă supusă fuziunii, respectiv divizării; f) cuantumul primei de fuziune sau de divizare; g) drepturile care se acordă deţinătorilor de obligaţiuni cooperatiste şi orice alte drepturi speciale; h) data situaţiei financiare de fuziune sau a situaţiei financiare de divizare, dată care va fi aceeaşi pentru toate societăţile cooperative participante; i) orice alte date care prezintă interes pentru operaţiune. (2) Proiectul de fuziune, respectiv de divizare, semnat de reprezentanţii societăţilor cooperative participante, se depune la oficiul registrului comerţului unde este înmatriculată fiecare societate cooperativă, împreună cu declaraţia referitoare la modul de stingere a pasivului societăţii cooperative care îşi încetează existenţa în urma fuziunii sau divizării. (3) Proiectul de fuziune sau de divizare, vizat de judecătorul-delegat, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a, pe cheltuiala părţilor, integral ori în extras, potrivit dispoziţiei judecătorului-delegat sau cererii părţilor, cu cel puţin 30 de zile înaintea adunării generale a membrilor cooperatori. (4) Oricare creditor al societăţii cooperative care fuzionează, respectiv se divide, având o creanţă anterioară publicării proiectului de fuziune sau de divizare, poate face opoziţie la judecătorul-delegat, în termen de 30 de zile de la data publicării proiectului de fuziune, respectiv de divizare. Opoziţia suspendă executarea fuziunii sau a divizării până la data la care hotărârea judecătorească a devenit definitivă, în afară de cazul în care societatea cooperativă debitoare face dovada plăţii datoriilor sau oferă garanţii acceptate de creditori ori convine cu aceştia un aranjament pentru plata datoriilor.  +  Articolul 79La convocarea adunării generale care urmează să aprobe fuziunea sau, după caz, divizarea, trebuie să se pună la dispoziţie membrilor cooperatori, la sediul social al societăţii cooperative, următoarele documente: a) proiectul de fuziune sau de divizare; b) rapoartele redactate de administratorii fiecărei societăţi cooperative în cauză, cu privire la convenţia şi efectele fuziunii sau divizării proiectate; c) situaţia financiară de fuziune sau situaţia financiară de divizare; d) raportul cenzorilor.  +  Articolul 80 (1) Actele constitutive ale societăţilor cooperative nou-înfiinţate prin fuziune sau divizare se aprobă de adunarea generală a societăţii sau societăţilor cooperative care îşi încetează existenţa. (2) Actul modificator al actului constitutiv al societăţii cooperative absorbante se înregistrează în registrul comerţului în a cărui circumscripţie îşi are sediul societatea cooperativă şi, vizat de judecătorul-delegat, se transmite, din oficiu, la Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a, spre publicare, pe cheltuiala societăţii cooperative. (3) Publicitatea pentru societăţile cooperative absorbite poate fi efectuată de societatea cooperativă absorbantă, în cazurile în care acele societăţi cooperative nu au efectuat-o, în termen de 15 zile de la vizarea de către judecătorul-delegat a actului modificator al actului constitutiv al societăţii cooperative absorbante. (4) Fuziunea sau divizarea are loc la următoarele date: a) în cazul constituirii uneia sau mai multor societăţi cooperative, la data înmatriculării în registrul comerţului; b) în celelalte cazuri, la data înregistrării în registrul comerţului a menţiunii privind majorarea capitalului social al societăţii cooperative absorbante.  +  Articolul 81 (1) În cazul fuziunii prin absorbţie, societatea cooperativă absorbantă dobândeşte drepturile şi este ţinută de obligaţiile societăţii cooperative pe care o absoarbe, iar în cazul fuziunii prin contopire, drepturile şi obligaţiile societăţilor cooperative care îşi încetează existenţa trec asupra noii societăţi cooperative astfel înfiinţate. (2) Societăţile cooperative care dobândesc bunuri prin efectul divizării răspund faţă de creditori pentru obligaţiile societăţii cooperative care şi-a încetat existenţa prin divizare proporţional cu valoarea bunurilor dobândite, în afară de cazul în care prin actul de divizare s-au stabilit alte proporţii. (3) Dacă nu se poate stabili societatea cooperativă răspunzătoare pentru o obligaţie, societăţile cooperative care au dobândit bunuri prin divizare răspund solidar.  +  Articolul 82 (1) Societatea cooperativă se dizolvă prin: a) împlinirea termenului pentru care a fost constituită, dacă nu s-a hotărât continuarea activităţii de către adunarea generală; b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate sau realizarea acestuia; c) hotărârea adunării generale; d) falimentul societăţii cooperative; e) scăderea numărului membrilor cooperatori sub minimul legal; f) reducerea capitalului social sub minimul legal; g) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societăţii cooperative. (2) În situaţia în care o societate cooperativă, la sfârşitul unui exerciţiu financiar, a înregistrat pierderi neimputabile care depăşesc capitalul social şi rezervele prevăzute de prezenta lege şi de actul constitutiv şi dacă adunarea generală nu a hotărât reîntregirea capitalului social prin noi aporturi, societatea cooperativă respectivă se dizolvă. (3) Pierderile imputabile se constată de cenzori, se aduc la cunoştinţă membrilor cooperatori şi se recuperează, conform legii, de la persoanele care se fac vinovate de producerea prejudiciului. (4) Dispoziţiile alin. (1) lit. e) şi f) nu se aplică în situaţia în care, în termen de 9 luni de la data constatării scăderii numărului de membri cooperatori, respectiv reducerii capitalului social sub minimul legal, societatea cooperativă completează numărul de membri cooperatori, respectiv reîntregeşte capitalul social până la minimul legal.  +  Articolul 83Dizolvarea societăţii cooperative se comunică în termen de 15 zile de către consiliul de administraţie sau de administratorul unic, după caz, oficiului registrului comerţului, în vederea menţionării în registrul comerţului şi publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a.  +  Articolul 84 (1) Dizolvarea societăţii cooperative are ca efect deschiderea procedurii de lichidare. (2) Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizării totale a societăţii cooperative sau în alte cazuri prevăzute de lege.  +  Capitolul X Lichidarea societăţii cooperative  +  Articolul 85 (1) Lichidarea societăţii cooperative se face de către lichidatori autorizaţi conform legii, desemnaţi de adunarea generală sau prin hotărâre judecătorească. (2) Actul de numire a lichidatorilor, precum şi orice alt act care ar aduce schimbări în persoana acestora trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la registrul comerţului, pentru a fi înscrise şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a. (3) Lichidatorii intră în funcţiune numai după depunerea semnăturii lor la registrul comerţului. (4) Toate actele emanând de la societatea cooperativă trebuie să poarte menţiunea că este în lichidare.  +  Articolul 86Lichidatorii sunt obligaţi ca, în termen de 30 de zile de la intrarea în funcţiune, împreună cu administratorii, să facă inventarul bunurilor mobile şi imobile şi să încheie situaţia financiară care să evidenţieze exact starea activului şi pasivului societăţii cooperative şi să le semneze.  +  Articolul 87 (1) Lichidatorii nu pot plăti membrilor cooperatori nicio sumă în contul părţilor sociale ce li s-ar cuveni din lichidare înaintea stingerii datoriilor către creditorii societăţii cooperative. (2) Activul rămas în urma achitării sumelor datorate creditorilor societăţii cooperative şi a părţii divizibile către membrii cooperatori se transmite, în baza hotărârii adunării generale a membrilor cooperatori, către o altă societate cooperativă, conform prevederilor actului constitutiv. În lipsa hotărârii adunării generale, activul rămas se atribuie de către instanţa competentă unei societăţi cooperative de aceeaşi formă, din localitatea în care se află sediul societăţii sau din cea mai apropiată localitate, prin hotărâre judecătorească irevocabilă*)._________*) Potrivit prevederilor art. 8 coroborate cu cele ale art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Codului de procedură civilă, cu modificările ulterioare, de la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, referirile din cuprinsul actelor normative la hotărârea judecătorească "irevocabilă" se vor înţelege ca fiind făcute la hotărârea judecătorească "definitivă".  +  Articolul 88Sunt aplicabile lichidării societăţilor cooperative şi dispoziţiile art. 253-255 şi ale art. 257-260 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Titlul III Asociaţiile, uniunile judeţene şi uniunile naţionale  +  Articolul 89 (1) Societăţile cooperative se pot asocia în mod liber şi voluntar, pe baza hotărârilor adunărilor generale ale acestora, în asociaţii şi uniuni constituite în scopul de a asigura reprezentarea şi apărarea intereselor societăţilor cooperative asociate în relaţiile cu administraţia publică, autoritatea de stat, alte persoane fizice sau juridice, publice ori private, organisme internaţionale şi cu asociaţii internaţionale echivalente, precum şi pentru susţinerea şi promovarea principiilor cooperatiste, conform prevederilor prezentei legi. (2) Pentru a constitui asociaţii sau uniuni, societăţile cooperative pun în comun şi fără drept de restituire un aport în bani şi/sau în natură şi activează pe baza experienţei manageriale pentru realizarea scopului şi obiectivelor propuse. (3) Asociaţia poate fi constituită din două sau mai multe societăţi cooperative de aceeaşi formă sau de forme diferite. (4) Uniunea judeţeană poate fi constituită din societăţi cooperative şi/sau asociaţii de cooperative de aceeaşi formă, care îşi au sediul pe raza administrativ-teritorială a judeţului, în condiţiile prezentei legi. (5) Uniunea naţională poate fi constituită din societăţi cooperative, asociaţii şi uniuni de societăţi cooperative de aceeaşi formă, în condiţiile prezentei legi. (6) Asociaţiile şi uniunile respective dobândesc personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor deschis la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi au sediul.  +  Articolul 90 (1) În vederea dobândirii personalităţii juridice, asociaţii încheie actul constitutiv şi statutul asociaţiei, respectiv uniunii, în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute. (2) Actul constitutiv cuprinde următoarele: a) datele de identificare a asociaţilor, respectiv denumirea şi sediul acestora; b) exprimarea voinţei de asociere, a scopului şi obiectivelor propuse; c) denumirea şi sediul asociaţiei/uniunii; d) durata de funcţionare a asociaţiei/uniunii, pe termen determinat sau nedeterminat; e) patrimoniul iniţial al asociaţiei/uniunii; f) activul patrimonial alcătuit din aportul în bani şi/sau în natură al asociaţilor; g) componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale asociaţiei/uniunii; h) membrul asociat împuternicit să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice; i) semnătura asociaţilor. (3) Statutul cuprinde următoarele: a) elementele prevăzute la alin. (2), cu excepţia celor menţionate la lit. g) şi h); b) explicitarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei/uniunii; c) modul de dobândire sau de pierdere a calităţii de asociat; d) drepturile şi obligaţiile asociaţilor; e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei/uniunii; f) atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale asociaţiei/uniunii; g) destinaţia bunurilor în cazul dizolvării asociaţiei/uniunii cu respectarea prevederilor art. 101. (4) La autentificarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei/uniunii se va prezenta dovada eliberată de Ministerul Justiţiei privind disponibilitatea denumirii asociaţiei/uniunii.  +  Articolul 91 (1) Membrul asociat, împuternicit conform prevederilor art. 90 alin. (2) lit. h), poate formula o cerere de înscriere a asociaţiei/uniunii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială urmează să îşi aibă sediul. (2) Cererea de înscriere va fi însoţită de următoarele documente: a) actul constitutiv; b) statutul asociaţiei/uniunii; c) acte doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial; d) avizul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism**) pentru conformitatea statutului cu prevederile prezentei legi, respectiv ale legii speciale, dacă aceasta există.________**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din 10 iulie 2013, cu modificările ulterioare. (3) Asociaţia/Uniunea devine persoană juridică din momentul înscrierii ei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. (4) În termen de 3 zile de la depunerea cererii de înscriere şi a documentelor prevăzute la alin. (2), judecătorul desemnat de preşedintele instanţei verifică legalitatea acestora şi dispune, prin încheiere, înscrierea asociaţiei, respectiv a uniunii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. (5) O dată cu efectuarea înscrierii, încheierea prin care s-a dispus înscrierea se comunică, din oficiu, organului financiar local în a cărui rază teritorială se află sediul asociaţiei, respectiv al uniunii, pentru evidenţa fiscală, cu menţionarea numărului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. (6) În cazul în care cerinţele legale pentru constituirea asociaţiei, respectiv a uniunii nu sunt îndeplinite, judecătorul, la expirarea termenului prevăzut de alin. (4), îl va cita în camera de consiliu pe reprezentantul asociaţiei, respectiv al uniunii, punându-i în vedere, în scris, să remedieze neregularităţile constatate până la termenul următor, care nu va fi mai mare de o săptămână. (7) Dacă neregularităţile constatate privesc dispoziţiile art. 40 alin. (2) din Constituţie, republicată, pentru termenul fixat va fi citat şi parchetul de pe lângă instanţa sesizată, căruia i se vor comunica, în copie, cererea de înscriere împreună cu actul constitutiv şi statutul asociaţiei, respectiv uniunii. În acest caz, punerea concluziilor de către procuror este obligatorie. (8) În situaţia în care, la termenul fixat, neregularităţile sunt înlăturate, judecătorul, ascultând şi concluziile procurorului, dacă este cazul, va lua act despre aceasta prin încheiere, dispunând înscrierea asociaţiei, respectiv a uniunii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. (9) În cazul în care neregularităţile nu au fost înlăturate sau, deşi legal citat, reprezentantul asociaţiei, respectiv al uniunii lipseşte în mod nejustificat, judecătorul va respinge cererea de înscriere prin încheiere motivată. (10) Încheierile prevăzute în acest articol se vor pronunţa în cel mult 24 de ore de la încheierea dezbaterilor şi se vor redacta în termen de cel mult 48 de ore de la pronunţare. (11) Încheierile de admitere sau de respingere a cererii de înscriere sunt supuse numai apelului. (12) În cazul în care procurorul nu a participat la soluţionarea cererii, parchetului de pe lângă instanţa sesizată i se vor comunica şi copii de pe actul constitutiv şi de pe statutul asociaţiei, respectiv uniunii, împreună cu încheierea de admitere ori de respingere a cererii de înscriere, după caz. (13) Termenul de apel este de 5 zile şi curge de la data pronunţării, pentru cei care au fost prezenţi, şi de la data comunicării, pentru cei care au lipsit. (14) Recursul se soluţionează cu citarea părţilor în camera de consiliu, de urgenţă şi cu precădere. Dispoziţiile alin. (10) cu privire la pronunţarea şi redactarea hotărârii se aplică în mod corespunzător. (15) Înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor se efectuează în ziua rămânerii definitive a încheierii de admitere, eliberându-se, la cerere, împuternicitului respectiv un certificat de înscriere, care va cuprinde: denumirea asociaţiei/uniunii, sediul acesteia, durata de funcţionare, numărul şi data înscrierii în registrul respectiv. (16) În relaţiile cu terţii dovada personalităţii juridice a asociaţiei/uniunii se face cu certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.  +  Articolul 92Dacă asociaţia/uniunea, prin natura scopului sau a obiectivelor propuse, urmează să desfăşoare activităţi pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizaţii prealabile, aceste activităţi nu vor putea fi iniţiate, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, decât după obţinerea autorizaţiei respective.  +  Articolul 93 (1) Organele asociaţiei/uniunii sunt: a) adunarea generală; b) comitetul director; c) cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori. (2) Organele uniunii naţionale sunt: a) congresul; b) consiliul naţional; c) comisia de cenzori. (3) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea congresului şi consiliului naţional se stabileşte de către congres.  +  Articolul 94 (1) Adunarea generală a asociaţiei/uniunii este organul de conducere alcătuit din totalitatea asociaţilor. (2) Competenţele adunării generale sunt: a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale; b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a situaţiei financiare anuale; c) alegerea şi revocarea membrilor comitetului director, a cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori; d) înfiinţarea de filiale;e)modificarea actului constitutiv şi a statutului; f) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei/uniunii, precum şi destinaţia bunurilor rămase după lichidare; g) schimbarea sediului; h) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut. (3) Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la art. 93 alin. (1) lit. b) şi c). (4) Regulile privind organizarea şi funcţionarea adunării generale ordinare sau extraordinare, după caz, se stabilesc prin statut.  +  Articolul 95 (1) Comitetul director asigură punerea în aplicare a hotărârilor adunării generale, precum şi a propriilor hotărâri. (2) Competenţele comitetului director sunt: a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei; b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei/uniunii; c) aprobă organizarea şi politica de personal ale asociaţiei; d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală. (3) Comitetul director are în structură preşedinte, vicepreşedinţi, secretar, alte funcţii executive necesare şi membri. Componenţa numerică şi alte funcţii se stabilesc prin statut. (4) Preşedintele comitetului director este şi preşedintele asociaţiei/uniunii. (5) Regulile generale privind organizarea şi funcţionarea comitetului director se stabilesc prin statut şi se detaliază prin regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia. (6) Membrul comitetului director care, într-o problemă supusă hotărârii adunării generale, este interesat personal sau prin soţul său, prin ascendenţii ori descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi la vot. (7) Membrul comitetului director care încalcă dispoziţiile alin. (6) este răspunzător de daunele create asociaţiei dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută. (8) Hotărârile adunărilor generale şi deciziile comitetului director contrare legii, actului constitutiv şi statutului pot fi atacate în justiţie.  +  Articolul 96 (1) Controlul financiar intern al asociaţiei/uniunii este asigurat de un cenzor sau de o comisie de cenzori, după caz. (2) Dacă asociaţia/uniunea întruneşte mai mult de 100 de membri înscrişi, controlul financiar intern se exercită de o comisie de cenzori. (3) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri, din care majoritatea provine din rândul asociaţilor. Membrii comitetului director nu pot fi cenzori. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii. (4) Atribuţiile cenzorului/comisiei de cenzori sunt: a) verifică modul cum este administrat patrimoniul asociaţiei; b) întocmeşte rapoarte pe care le prezintă adunării generale; c) poate participa la lucrările comitetului director, fără drept de vot; d) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în statut sau de adunarea generală. (5) Regulile generale de organizare şi funcţionare ale comisiei de cenzori se aprobă de adunarea generală. Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.  +  Articolul 97 (1) Modificarea actului constitutiv şi a statutului se face prin înscrierea modificării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia/uniunea. Se aplică în mod corespunzător prevederile art. 91 alin. (4). (2) Cererea de înscriere a modificării va fi însoţită de procesul-verbal al adunării generale, în formă autentificată. (3) Demersurile pentru autentificarea procesului-verbal şi înscrierea modificării se întreprind de către persoana desemnată de adunarea generală.  +  Articolul 98 (1) Veniturile asociaţiilor/uniunilor provin din: a) cotizaţiile membrilor; b) dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii; c) dividendele societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înfiinţate de asociaţie/uniune; d) venituri realizate din activităţi economice directe; e) donaţii, sponsorizări, legate; f) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, în condiţiile legii; g) alte venituri prevăzute de lege. (2) Asociaţiile/Uniunile pot înfiinţa societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care pot participa la societăţile cooperative de gradul 2. Dividendele obţinute de asociaţii/uniuni din activităţile acestor societăţi, dacă nu se reinvestesc în acestea, se folosesc obligatoriu ca resurse pentru realizarea scopului şi obiectivelor asociaţiei/uniunii. (3) Asociaţiile/Uniunile pot desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal şi cu obiectivele asociaţiei/uniunii. (4) Activităţile economice prevăzute la alin. (3) nu pot concura activităţile societăţilor cooperative din cadrul asociaţiilor, uniunilor judeţene şi uniunilor naţionale respective.  +  Articolul 99 (1) În cadrul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism*) va funcţiona o structură organizatorică pentru relaţia cu uniunile._________*) A se vedea nota de subsol de la art. 91 alin. (2) lit. d). (2) Autorităţile publice locale şi centrale se pot consulta cu reprezentanţii asociaţiilor, uniunilor judeţene şi, respectiv, ai uniunilor naţionale, în vederea stabilirii unor programe sau activităţi comune.  +  Articolul 100 (1) Asociaţiile/Uniunile se dizolvă în următoarele situaţii: a) de drept; b) prin hotărâre a judecătoriei sau a tribunalului, după caz; c) prin hotărâre a adunării generale. (2) Asociaţia sau uniunea se dizolvă de drept în următoarele cazuri: a) imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită; b) imposibilitatea constituirii adunării generale în condiţiile statutului, dacă au trecut mai mult de 6 luni de la data convocării; c) reducerea numărului de asociaţi sub limita minimă fixată de lege şi dacă acesta nu a fost completat timp de 3 luni. (3) Asociaţia sau uniunea se dizolvă prin hotărâre judecătorească în următoarele cazuri: a) când scopul sau activitatea acesteia a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; b) când realizarea scopului se realizează prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; c) când se urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit; d) când asociaţia/uniunea a devenit insolvabilă; e) în condiţiile art. 92. (4) Asociaţia sau uniunea se poate dizolva prin hotărâre a adunării generale. În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul-verbal în formă autentică se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscris în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.  +  Articolul 101 (1) În cazul dizolvării asociaţiei/uniunii, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite membrilor asociaţi. (2) Bunurile rămase în urma lichidării vor fi transmise către asociaţii/uniuni existente, înfiinţate cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită în statutul asociaţiei/uniunii. (3) Dacă în termen de 6 luni de la data terminării lichidării lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile alin. (2), precum şi în cazul în care statutul asociaţiei/uniunii nu prevede o procedură de transmitere a bunurilor ori dacă prevederea este contrară legii sau ordinii publice, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanţa competentă unei asociaţii/uniuni cu scop identic sau asemănător.  +  Articolul 102 (1) În cazul dizolvării hotărâte de adunarea generală, lichidatorii sunt numiţi de către aceasta, iar în restul cazurilor lichidatorii sunt numiţi prin hotărâre judecătorească. (2) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor. (3) Lichidatorii sunt obligaţi să continue operaţiunile juridice aflate în curs, să încaseze creanţele, să plătească creditorii şi, dacă numerarul este insuficient, să transforme restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile. (4) Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor. (5) Lichidatorii sunt obligaţi să îndeplinească toate procedurile legale pentru publicarea lichidării şi radierea asociaţiei sau uniunii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.  +  Articolul 103 (1) La nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, societăţile cooperative de aceeaşi formă şi/sau asociaţiile de societăţi cooperative de aceeaşi formă pot constitui uniuni judeţene, care sunt asocieri reprezentative, cu condiţia ca numărul societăţilor cooperative asociate direct ori prin asociaţiile la care sunt membre să reprezinte cel puţin 45% din numărul total de societăţi cooperative de aceeaşi formă, înregistrate cu sediul în raza judeţului respectiv sau a municipiului Bucureşti, după caz. (2) La nivel naţional, uniunile judeţene şi/sau asociaţiile de societăţi cooperative de aceeaşi formă neasociate la vreo uniune judeţeană şi/sau societăţile cooperative de aceeaşi formă neasociate pot constitui uniuni naţionale, care sunt asocieri reprezentative, cu condiţia ca numărul societăţilor cooperative asociate direct ori indirect să reprezinte cel puţin 45% din numărul total de societăţi cooperative de aceeaşi formă, înregistrate cu sediul în România. (3) Denumirea "uniune judeţeană", respectiv "uniune naţională" poate fi utilizată numai de acele uniuni care îndeplinesc condiţiile stabilite la alin. (1), respectiv alin. (2).  +  Articolul 104 (1) Asociaţiile de societăţi cooperative, uniunile judeţene şi naţionale de societăţi cooperative sunt constituite în scopul de a asigura: a) reprezentarea şi apărarea intereselor societăţilor cooperative asociate şi ale membrilor cooperatori în relaţiile cu administraţia publică sau cu persoane fizice ori cu persoane juridice publice sau private; b) reprezentarea intereselor cooperatorilor pe plan naţional şi internaţional, în relaţiile cu organizaţiile cooperatiste şi cu organismele internaţionale; c) promovarea şi apărarea intereselor economice, de producţie şi comerciale ale organizaţiilor cooperatiste la nivel local, naţional sau internaţional; d) sprijinirea societăţilor cooperative în vederea protecţiei şi dezvoltării patrimoniilor acestora; e) informarea, documentarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională, acţiuni promoţionale pentru serviciile şi produsele specifice şi alte acţiuni comune, proprii domeniului în care acţionează societăţile cooperative asociate; f) desfăşurarea unor activităţi sociale, culturale, tehnico-ştiinţifice, sportive, de caritate şi alte activităţi cu caracter umanitar; g) efectuarea altor activităţi stabilite prin statut în conformitate cu prevederile prezentei legi. (2) Asociaţiile de societăţi cooperative, uniunile judeţene şi naţionale de societăţi cooperative pot conveni reguli şi norme de reglementare internă în temeiul şi în limitele dispoziţiilor legale prevăzute în statute, decizii, hotărâri, precum şi în alte acte cu caracter normativ emise de autorităţile competente.  +  Titlul IV Raporturile dintre stat şi cooperaţie  +  Capitolul I Rolul statului  +  Articolul 105Statul român sprijină dezvoltarea societăţilor cooperative, indiferent de grad şi formă, şi a formelor lor asociative, cărora le garantează autonomia, independenţa şi un regim care să nu fie mai puţin favorabil decât cel acordat altor operatori economici.  +  Articolul 106 (1) Guvernul trebuie să consulte Consiliul consultativ al cooperaţiei asupra elaborării şi revizuirii legislaţiei şi a politicilor în materie de cooperaţie. (2) Guvernul trebuie să adopte măsuri pentru sprijinirea accesului societăţilor cooperative la finanţarea investiţiilor proprii şi la creditare. (3) Autorităţile publice trebuie să faciliteze accesul societăţilor cooperative şi al formelor lor asociative la serviciile de consultanţă, pentru ameliorarea performanţelor lor economice şi a capacităţii de a crea locuri de muncă şi de a genera venituri. (4) Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism*) reprezintă autoritatea competentă care asigură respectarea prevederilor prezentei legi._______*) A se vedea nota de subsol de la art. 91 alin. (2) lit. d).  +  Capitolul II Sprijinul acordat de stat cooperaţiei  +  Articolul 107 (1) Terenurile transmise în folosinţă pe durată nedeterminată şi fără plată în vederea realizării de construcţii pentru activitatea organizaţiilor cooperaţiei de consum şi meşteşugăreşti, precum şi a asociaţiilor cooperatiste, existente până la data intrării în vigoare a prezentei legi, care nu sunt revendicate şi pe care au fost realizate construcţii conform legii, îşi menţin acest regim juridic pe toată durata existenţei construcţiilor respective sau până la trecerea lor, cu plată, în proprietatea societăţii cooperative.**)________**) Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 913/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 22 iulie 2009, a constatat că dispoziţiile art. 107 alin. (1) din Legea nr. 1/2005 sunt neconstituţionale. (2) În situaţia în care autoritatea administraţiei publice centrale sau locale decide înstrăinarea bunurilor imobile din proprietatea lor privată, care sunt în folosinţa societăţilor/organizaţiilor cooperative, acestea beneficiază de un drept de preemţiune la cumpărarea acestora, precum şi de un drept de preferinţă în cazul concesionării sau închirierii acestora. (3) Oferta de vânzare, concesionare sau închiriere, cuprinzând datele de identificare a imobilului care se înstrăinează, se concesionează sau se închiriază şi preţul, se comunică prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire societăţii cooperative respective. (4) Dacă în termen de 45 de zile de la data primirii ofertei de vânzare, concesionare sau închiriere, societatea cooperativă nu şi-a exprimat voinţa de a cumpăra, de a primi în concesiune sau de a închiria imobilul respectiv, acesta se poate vinde.  +  Articolul 108Societăţile cooperative beneficiază de toate măsurile promovate de statul român pentru societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înfiinţate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 109În planurile de învăţământ ale instituţiilor de învăţământ superior care au în structură domeniile tehnic, economic şi juridic se poate introduce, cu statut de disciplină opţională, materia Noţiuni despre organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.  +  Titlul V Consiliul consultativ al cooperaţiei  +  Articolul 110 (1) Se constituie Consiliul consultativ al cooperaţiei, organism fără personalitate juridică, cu rol consultativ, pe lângă Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism*), format din reprezentanţi desemnaţi de toate uniunile naţionale existente.________*) A se vedea nota de subsol de la art. 91 alin. (2) lit. d). (2) Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism*) îşi va nominaliza un reprezentant în Consiliul consultativ al cooperaţiei, care reprezintă şi susţine politica departamentului privind sprijinirea şi dezvoltarea sistemului cooperatist din România şi care preia şi transmite departamentului toate deciziile luate în conformitate cu prevederile prezentei legi. (3) Consiliul consultativ al cooperaţiei are următoarele atribuţii principale: a) elaborează propuneri cu privire la dispoziţiile legale care interesează societăţile cooperative; b) promovează studii şi analize privind mişcarea cooperatistă; c) elaborează, aprobă şi modifică Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului consultativ al cooperaţiei; d) elaborează propuneri de iniţiative legislative în domenii ce privesc activitatea cooperaţiei; e) asigură cadrul organizat pentru consultări şi schimb de informaţii între diferitele forme cooperatiste; f) acordă avize consultative pentru programele de promovare şi dezvoltare a cooperaţiei; g) acordă avize consultative pentru programele de promovare şi dezvoltare a cooperaţiei, elaborate de către Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism*). La dezbaterile privind acordarea acestor avize, reprezentantul departamentului nu are drept de vot;________*) A se vedea nota de subsol de la art. 91 alin. (2) lit. d). h) elaborează şi susţine programe care să asigure crearea de noi societăţi cooperative; i) avizează proiectele de acte normative care reglementează activitatea cooperaţiei; j) informează societatea civilă cu privire la potenţialul economic, social, educativ şi formativ pe care îl oferă cooperaţia; k) sprijină aplicarea Recomandării nr. 193/2002 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind promovarea cooperativelor, a recomandărilor Organizaţiei Naţiunilor Unite, precum şi ale organismelor cooperatiste internaţionale; l) alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 111Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului consultativ al cooperaţiei se aprobă, în prima sa şedinţă, prin consens.  +  Titlul VI Infracţiuni  +  Articolul 112Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă fapta membrului fondator, a administratorului, a preşedintelui societăţii cooperative ori a directorului executiv care: a) prezintă cu rea-credinţă în prospectele, rapoartele şi comunicările adresate publicului date neadevărate asupra constituirii societăţii cooperative sau asupra condiţiilor economice ale acesteia ori ascunde cu rea-credinţă, în tot sau în parte, astfel de date; b) prezintă, cu rea-credinţă, în adunarea generală a membrilor cooperatori o situaţie financiară inexactă sau date inexacte asupra condiţiilor economice ale societăţii cooperative, în vederea ascunderii situaţiei ei reale.  +  Articolul 113Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă fapta administratorului, a preşedintelui societăţii cooperative ori a directorului executiv care: a) foloseşte cu rea-credinţă bunurile sau creditul de care se bucură societatea cooperativă, într-un scop contrar intereselor acesteia ori în folosul propriu sau pentru a favoriza o altă societate cooperativă ori societate în care are interese direct sau indirect; b) se împrumută sub orice formă, direct sau printr-o persoană interpusă, de la societatea cooperativă pe care o administrează; c) încasează sau plăteşte dividende, sub orice formă, din beneficii fictive ori care nu puteau fi distribuite, în lipsa situaţiei financiare anuale sau contrar celor rezultate din aceasta.  +  Articolul 114Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă fapta administratorului, a preşedintelui societăţii cooperative ori a directorului executiv care: a) emite părţi sociale sau obligaţiuni cooperatiste la un preţ inferior valorii lor nominale; b) nu respectă dispoziţiile legale referitoare la anularea părţilor sociale neachitate; c) emite obligaţiuni cooperatiste fără respectarea dispoziţiilor legale sau emite părţi sociale care nu cuprind menţiunile cerute de prezenta lege; d) nu respectă prevederile stabilite de prezenta lege privind înstrăinarea şi transmiterea folosinţei imobilizărilor corporale.  +  Articolul 115Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă fapta administratorului, a preşedintelui societăţii cooperative sau a directorului executiv care: a) duce la îndeplinire hotărârile adunării generale referitoare la fuziunea ori la divizarea acesteia sau la reducerea capitalului social înainte de expirarea termenelor prevăzute de prezenta lege; b) îndeplineşte hotărârile adunării generale referitoare la reducerea capitalului social, fără ca membrii cooperatori să fi fost executaţi pentru efectuarea vărsământului datorat ori fără hotărârea adunării generale care îi scuteşte de plata vărsămintelor ulterioare; c) nu convoacă adunarea generală în cazurile prevăzute de prezenta lege; d) începe operaţiunile în numele unei societăţi cooperative înainte de a se fi efectuat vărsământul integral al capitalului social minim; e) îndeplineşte hotărârile adunării generale referitoare la fuziunea, divizarea, dizolvarea, reorganizarea sau reducerea capitalului social, fără informarea organului judiciar ori cu încălcarea interdicţiei stabilite de acesta, în cazul în care faţă de societatea cooperativă s-a început urmărirea penală.  +  Articolul 116Se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă fapta cenzorului care nu convoacă adunarea generală a membrilor cooperatori în cazurile în care este obligat prin lege.  +  Titlul VII Dispoziţii tranzitorii  +  Articolul 117 (1) Organizaţiile cooperatiste existente la data intrării în vigoare a prezentei legi au obligaţia să îşi modifice statutele dacă nu sunt în conformitate cu prevederile prezentei legi şi să le înregistreze la oficiul registrului comerţului în termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a acesteia. (2) În acest scop, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, organizaţiile cooperatiste au obligaţia să afişeze la sediul lor lista tuturor membrilor cooperatori înregistraţi în evidenţele acestora la data respectivă şi să popularizeze în presa locală această acţiune şi scopul ei. (3) Lista trebuie să rămână afişată până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1). (4) În termen de 30 de zile de la data afişării, membrii cooperatori pot înainta contestaţii privind includerea sau neincluderea unor persoane pe listele afişate, care vor fi soluţionate de către organizaţiile cooperatiste respective în maximum 30 de zile de la data înregistrării contestaţiei. Hotărârea organizaţiei cooperatiste poate fi atacată în justiţie conform legii. (5) În termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2), toate organizaţiile cooperatiste vor convoca adunarea generală a membrilor cooperatori care, în mod obligatoriu, va include pe ordinea de zi cel puţin: a) prezentarea situaţiei patrimoniului, a numărului părţilor sociale pentru fiecare membru cooperator, a modului de formare a capitalului social; b) aprobarea modificărilor statutului conform prevederilor prezentei legi; c) prezentarea situaţiei persoanelor care au făcut obiectul contestaţiilor prevăzute la alin. (4), în urma rezolvării contestaţiilor primite. (6) Organizaţiile cooperatiste care nu şi-au înregistrat modificările statutelor până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) se dizolvă de drept şi intră în lichidare, în condiţiile prevederilor art. 85-88.  +  Articolul 118Membrii cooperatori care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, deţin părţi sociale sau acţiuni cooperatiste reprezentând peste 20% din capitalul social sunt obligaţi ca, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să înstrăineze către alţi membri cooperatori, la valoarea nominală, părţile sociale sau acţiunile cooperatiste care excedează acestei cote. În cazul în care, în termenul prevăzut, părţile sociale sau acţiunile cooperatiste nu sunt înstrăinate, organizaţia cooperatistă respectivă le achiziţionează, le anulează şi reduce în mod corespunzător capitalul social, care devine parte indivizibilă.  +  Articolul 119 (1) Federalele teritoriale ale cooperativelor de consum, asociaţiile teritoriale ale organizaţiilor cooperaţiei meşteşugăreşti, Uniunea Naţională a Cooperativelor de Consum şi Asociaţia Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti nu pot înstrăina, cu orice titlu, clădirile sau terenurile aflate în patrimoniul lor până la data îndeplinirii procedurilor prevăzute la art. 117 alin. (1). (2) Organizaţiile cooperatiste existente, federalele teritoriale ale cooperativelor de consum, asociaţiile teritoriale ale organizaţiilor cooperaţiei meşteşugăreşti, Uniunea Naţională a Cooperativelor de Consum şi Asociaţia Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti se pot reorganiza numai în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 120 (1) Federalele teritoriale ale cooperativelor de consum - FEDERALCOOP, înfiinţate în conformitate cu prevederile Legii nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum, cu modificările ulterioare, precum şi asociaţiile teritoriale ale organizaţiilor cooperaţiei meşteşugăreşti - ATCOM, înfiinţate în temeiul Decretului-lege nr. 66/1990 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti, cu modificările ulterioare, se vor reorganiza, cu respectarea prevederilor prezentei legi, în maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a acesteia, astfel: a) în una dintre formele de asociere prevăzute în titlul III, şi anume asociaţie sau uniune judeţeană, după caz; b) în societate cooperativă de gradul 1 sau 2, după caz. (2) Activul şi pasivul federalelor şi asociaţiilor teritoriale prevăzute la alin. (1), cuprinzând partea divizibilă şi partea indivizibilă, vor fi determinate conform situaţiei financiare încheiate la data reorganizării acestora. (3) Bunurile mobile şi imobile necesare bunei funcţionări a asociaţiilor sau uniunilor judeţene, înfiinţate în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. a), vor fi stabilite înainte de reorganizare, prin hotărâre a adunării generale a membrilor asociaţi ai federalei sau asociaţiei teritoriale respective. (4) Societăţile cooperative de gradul 1 sau 2, după caz, înfiinţate în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b), vor prelua activul şi pasivul federalelor şi asociaţiilor teritoriale prevăzute la alin. (1), mai puţin bunurile prevăzute la alin. (3). Partea divizibilă preluată devine partea divizibilă a societăţii cooperative nou-înfiinţate, respectiv partea indivizibilă preluată devine partea indivizibilă a acesteia. (5) Consiliul de administraţie al federalei teritoriale a cooperativelor de consum, respectiv consiliul executiv al asociaţiei teritoriale a organizaţiilor cooperaţiei meşteşugăreşti, are obligaţia de a stabili valoarea capitalului social, modul de împărţire a părţilor sociale şi de a transmite, în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, tuturor persoanelor fizice şi/sau juridice care sunt asociate la acestea oferta de a participa, în calitate de membri fondatori, la constituirea societăţilor cooperative prevăzute la alin. (4). (6) Persoanele fizice şi/sau juridice care au primit oferta de a participa conform alin. (5) au obligaţia să răspundă consiliului de administraţie al federalei teritoriale a cooperativelor de consum, respectiv consiliului executiv al asociaţiei teritoriale a organizaţiilor cooperaţiei meşteşugăreşti, în termen de 60 de zile de la primirea ofertei. (7) Societăţile cooperative înfiinţate conform prezentului articol au obligaţia să se înscrie în registrul comerţului în maximum 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (8) Pot avea calitatea de membru fondator în societăţile cooperative constituite conform alin. (4) cooperativele de consum care sunt asociate la federala teritorială conform registrului organizaţiilor cooperatiste asociate, respectiv organizaţiile cooperatiste meşteşugăreşti existente, precum şi membrii cooperatori, persoane fizice, care sunt asociaţi la asociaţia teritorială respectivă, conform registrului de evidenţă a membrilor cooperatori al asociaţiei teritoriale. (9) Membrii cooperatori care au fost asociaţi la federala teritorială sau la asociaţia teritorială dobândesc părţi sociale în societăţile cooperative prevăzute la alin. (4), până la concurenţa valorii părţilor sociale deţinute în cadrul federalei teritoriale, respectiv a participărilor la capitalul social în cadrul asociaţiei teritoriale. (10) Membrii cooperatori care nu se asociază în societatea cooperativă înfiinţată conform prevederilor alin. (4) au un drept de creanţă asupra părţilor sociale vărsate, respectiv participărilor la capitalul social vărsat şi dividendelor cuvenite. (11) Federalele teritoriale ale cooperativelor de consum şi asociaţiile teritoriale ale organizaţiilor cooperaţiei meşteşugăreşti, care nu îndeplinesc prevederile prezentului articol, se dizolvă de drept şi intră în lichidare conform prevederilor prezentei legi, iar activul rămas în urma achitării sumelor datorate creditorilor şi a părţii divizibile către membrii cooperatori se atribuie de către instanţa de judecată competentă unei societăţi cooperative de aceeaşi formă, prin hotărâre judecătorească irevocabilă*).________*) A se vedea nota de subsol de la art. 87 alin. (2). (12) Hotărârile privind ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului articol se iau de către adunările generale convocate de către consiliul de administraţie al federalei teritoriale a cooperativelor de consum, respectiv de consiliul executiv al asociaţiei teritoriale a organizaţiilor cooperaţiei meşteşugăreşti, cu majoritatea voturilor membrilor asociaţi înscrişi în registrul de evidenţă al federalei, respectiv al asociaţiei teritoriale.  +  Articolul 121 (1) Asociaţia Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti - UCECOM, înfiinţată prin Decretul-lege nr. 66/1990, cu modificările ulterioare, şi Uniunea Naţională a Cooperativelor de Consum - CENTROCOOP, înfiinţată prin Legea nr. 109/1996, cu modificările ulterioare, se vor reorganiza cu respectarea prevederilor prezentei legi şi îşi vor modifica statutele în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legilor speciale, dar nu mai mult de 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, astfel: a) în una dintre formele de asociere prevăzute în titlul III, şi anume asociaţie sau uniune naţională, după caz; b) în societate cooperativă de gradul 2. (2) Activul şi pasivul CENTROCOOP, respectiv ale UCECOM, vor fi determinate conform situaţiei financiare încheiate la data reorganizării acestora. (3) Bunurile mobile şi imobile necesare bunei funcţionări a asociaţiilor sau uniunilor naţionale, înfiinţate în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. a), vor fi stabilite înainte de reorganizare, prin hotărâre a congresului extraordinar al CENTROCOOP, respectiv al UCECOM. (4) Societăţile cooperative de gradul 2, înfiinţate în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b), vor prelua patrimoniul net al uniunii naţionale, respectiv al asociaţiei naţionale, care se constituie în partea indivizibilă a societăţilor cooperative rezultate din reorganizare. (5) În termen de 3 luni de la expirarea termenului prevăzut la art. 120 alin. (5), Consiliul de administraţie al Uniunii Naţionale a Cooperativelor de Consum, respectiv Consiliul Naţional de Conducere al Cooperaţiei Meşteşugăreşti, are obligaţia de a stabili valoarea capitalului social, modul de împărţire a părţilor sociale şi de a transmite tuturor persoanelor juridice, care pot avea calitatea de membru fondator, oferta de a participa la constituirea societăţii cooperative de gradul 2 menţionată la alin. (1) lit. b). (6) Persoanele juridice care au primit oferta prevăzută la alin. (5) au obligaţia să răspundă în termen de 45 de zile de la primirea ofertei, să subscrie minimum o parte socială şi să verse integral valoarea părţilor sociale subscrise, în termen de 30 de zile. (7) Pot avea calitatea de membru fondator în societăţile cooperative prevăzute la alin. (4) cooperativele de consum, respectiv organizaţiile cooperatiste meşteşugăreşti existente, care au contribuit la realizarea patrimoniului Uniunii Naţionale a Cooperativelor de Consum, respectiv al Asociaţiei Naţionale a Cooperaţiei Meşteşugăreşti, şi care s-au înscris în registrul comerţului în conformitate cu prevederile prezentei legi, precum şi societăţile cooperative de gradul 1 sau 2 înfiinţate în conformitate cu prevederile art. 120. (8) La constituirea capitalului social al societăţilor cooperative de gradul 2 înfiinţate conform alin. (4), participarea cumulată a societăţilor cooperative de gradul 1 şi 2 nu poate fi mai mică de 67%. (9) Societăţile cooperative de gradul 2 constituite conform alin. (4) trebuie să se înscrie în registrul comerţului în maximum 15 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (10) În situaţia în care Asociaţia Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti şi Uniunea Naţională a Cooperativelor de Consum nu respectă prevederile prezentului articol, se dizolvă de drept şi intră în lichidare conform prevederilor prezentei legi, iar activul rămas în urma achitării sumelor datorate creditorilor se transmite organizaţiilor cooperatiste şi uniunilor care au contribuit la realizarea patrimoniului acestora şi care s-au înscris în registrul comerţului în conformitate cu prevederile prezentei legi.  +  Articolul 122În cazul societăţilor cooperative pe acţiuni, înfiinţate până la data de 31 decembrie 2003, dacă prin statut este prevăzut votul proporţional cu numărul de acţiuni, acesta poate fi menţinut în limitele prevăzute de prezenta lege.  +  Titlul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 123 (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: Decretul-lege nr. 66/1990 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 9 februarie 1990, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 2 alin. 2 şi 3 şi a art. 6, 7, 8, art. 10 alin. 2, art. 13 şi 21, Legea nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 18 octombrie 1996, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 123 şi 124, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei legi. Prevederile exceptate rămân în vigoare până la împlinirea termenelor din prezenta lege privind reorganizarea organizaţiilor cooperative, a uniunilor şi asociaţiilor teritoriale şi naţionale. (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi: a) Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică astfel:- La articolul 12 alineatul (1), teza 1 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Registrul comerţului este alcătuit dintr-un registru pentru înregistrarea comercianţilor persoane fizice şi asociaţii familiale, un registru pentru înregistrarea societăţilor cooperative şi un altul pentru înregistrarea celorlalţi comercianţi persoane juridice."; b) Legea nr. 202/1998*) privind organizarea Monitorului Oficial al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 10 noiembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează astfel:_______*) Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 11 aprilie 2013.1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Monitorul Oficial al României cuprinde 7 părţi, structurate în funcţie de natura actelor supuse publicării."2. După articolul 9 se introduce un articol nou, articolul 9^1, cu următorul cuprins:"Art. 9^1. - În Partea a VII-a se publică, în temeiul unor dispoziţii legale, acte juridice referitoare la societăţi cooperative şi la alte categorii de persoane juridice înfiinţate de societăţile cooperative, precum şi alte acte referitoare la cooperaţie, stabilite prin dispoziţii legale." (3) Cheltuielile determinate de publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a, se suportă de către emitenţi, pe baza tarifelor aprobate de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, la propunerea Regiei Autonome "Monitorul Oficial". (4) Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003, se modifică în mod corespunzător.------