HOTĂRÂRE nr. 400 din 13 mai 2014 (*actualizată*)pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015(actualizată până la data de 24 decembrie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------- Notă

  ──────────

  *) Notă:

  A se vedea şi art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 994 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 24 decembrie 2015, care prevede:

  "Termenul de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 19 mai 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte până la data de 31 martie 2016".

  ──────────
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 210 alin. (1) lit. c) şi d) şi al art. 217 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă pachetele de servicii medicale, respectiv pachetul minimal de servicii şi pachetul de servicii de bază, acordate pentru perioada 2014-2015, prevăzute în anexa nr. 1. (2) Se aprobă Contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 2 (1) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate elaborează, în temeiul art. 217 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, normele metodologice de aplicare a contractului-cadru, denumite în continuare norme, cu consultarea Colegiului Medicilor din România, a Colegiului Medicilor Dentişti din România, a Colegiului Farmaciştilor din România, a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, a Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România, precum şi a organizaţiilor patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical, norme care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (2) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate avizează normele proprii de aplicare a contractului-cadru, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale, elaborate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a normelor prevăzute la alin. (1) de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al miniştrilor şi conducătorilor instituţiilor centrale cu reţele sanitare proprii.  +  Articolul 3 (1) Serviciile medicale, medicamentele cu şi fără contribuţie personală şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu se acordă în baza contractelor încheiate între furnizori şi casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, precum şi între furnizori şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, după caz. Furnizorii negociază contractele cu casele de asigurări de sănătate în conformitate şi în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare, cu respectarea modelelor de contracte prevăzute în norme.----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015. (2) Repartizarea fondurilor destinate serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale pe casele de asigurări de sănătate se face, în condiţiile legii, de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, după reţinerea la dispoziţia sa a unei sume suplimentare reprezentând 3% din fondurile prevăzute cu această destinaţie. Această sumă se utilizează în situaţii justificate, în condiţiile legii, şi se repartizează până la data de 30 noiembrie a fiecărui an.  +  Articolul 4Criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor, elaborate de către structuri de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii, au caracter obligatoriu pentru toţi furnizorii care au încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate.  +  Articolul 5Condiţiile acordării asistenţei medicale şi criteriile privind calitatea acestora se aplică în mod unitar atât furnizorilor publici, cât şi celor privaţi.  +  Articolul 6 (1) Raporturile dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale şi casele de asigurări de sănătate prevăzute la art. 3 alin. (1) sunt raporturi juridice civile care vizează acţiuni multianuale şi se stabilesc şi se desfăşoară pe bază de contract. În situaţia în care este necesară modificarea sau completarea clauzelor, acestea sunt negociate şi stipulate în acte adiţionale. Angajamentele legale din care rezultă obligaţii nu pot depăşi creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate. (2) Creditele bugetare aferente acţiunilor multianuale reprezintă limita superioară a cheltuielilor care urmează a fi ordonanţate şi plătite în cursul exerciţiului bugetar. Plăţile respective sunt aferente angajamentelor efectuate în limita creditelor de angajament aprobate în exerciţiul bugetar curent sau în exerciţiile bugetare anterioare. (3) Sumele nedecontate pentru serviciile medicale, medicamentele cu şi fără contribuţie personală şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, efectuate în luna decembrie a anului precedent, pentru care documentele justificative nu au fost înregistrate pe cheltuiala anului precedent, sunt considerate angajamente legale ale anului în curs şi se înregistrează atât la plăţi, cât şi la cheltuieli în anul curent, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, în limita creditelor bugetare şi de angajament aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale. (4) Totalul angajamentelor legale aferente serviciilor medicale, medicamentelor cu şi fără contribuţie personală şi unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, efectuate în luna decembrie a anului precedent, la nivelul casei de asigurări de sănătate, nu poate depăşi media lunară a primelor 11 luni ale aceluiaşi an.  +  Articolul 7Pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează: a) case de asigurări de sănătate - casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti; b) norme - normele metodologice de aplicare a contractului-cadru; c) Fond - Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate; d) dispozitive medicale - dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu; e) pachetul de servicii de bază - se acordă asiguraţilor şi cuprinde serviciile medicale, serviciile de îngrijire a sănătăţii, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi alte servicii la care au dreptul asiguraţii; f) pachetul minimal de servicii - în sistemul asigurărilor sociale de sănătate - se acordă persoanelor care nu fac dovada calităţii de asigurat şi cuprinde servicii de îngrijire a sănătăţii, medicamente şi materiale sanitare numai în cazul urgenţelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemoepidemic, monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lăuzei, servicii de planificare familială, servicii de prevenţie; g) niveluri generale de prioritate - indicaţia privind durata maximă a timpului de programare la acelaşi segment de asistenţă medicală sau trimitere către un alt segment de asistenţă, într-un interval de timp corespunzător nivelului de prioritate pentru fiecare condiţie clinică. Nivelurile de prioritate sunt utilizate în vederea întocmirii listelor de prioritate, cu excepţia nivelului de prioritate 0:(i) nivel de prioritate 0 - afecţiuni cu potenţial imediat ameninţător de viaţă pentru care se impune trimiterea imediată pentru spitalizare de urgenţă, fiind obligatorie acordarea primului ajutor şi asigurarea asistenţei medicale de urgenţă adecvată prin apelarea la 112 sau internarea pacientului, dacă cabinetul se află în structura unui spital care deţine capacitatea şi competenţele necesare pentru tratarea cazului respectiv;(ii) nivel de prioritate 1 - afecţiuni cu impact potenţial semnificativ al intervenţiei precoce de a preveni complicaţii severe pentru care se impune trimiterea către ambulatoriul de specialitate/spital, după caz; se recomandă trimiterea în maximum 7-28 zile;(iii) nivel de prioritate 2 - situaţii clinice neameninţătoare de viaţă, dar cu un orizont de timp limitat pentru ca intervenţia să prevină deteriorarea funcţională pentru care se impune trimiterea către ambulatoriul de specialitate; se recomandă trimiterea în maximum 1-3 luni;(iv) nivel de prioritate 3 - evaluare complexă/precizare de diagnostic pentru pacienţi stabili a căror afecţiune nu prezintă potenţial de deteriorare rapidă sau afectare uşoară ori moderată a statusului funcţional pentru care se impune trimiterea către ambulatoriul de specialitate; se recomandă trimiterea în maximum 3-6 luni; h) frecvenţă/plafon - frecvenţa exprimă regularitatea cu care se acordă serviciile medicale, iar plafonul reprezintă numărul maxim de servicii acordate; i) ghiduri de practică clinică - recomandări dezvoltate în mod transparent şi sistematic prin metodele medicinii bazate pe dovezi, cu scopul orientării deciziei privind intervenţiile în sănătate; j) traseu sau circuit clinic - planuri de management al cazului care conţin actele medicale necesare, ordinea realizării lor în cadrul procesului de îngrijire, frecvenţa de repetare, după caz, secvenţa acestora, roluri şi responsabilităţi specifice, precum şi condiţiile de trimitere a cazului între profesioniştii implicaţi, la toate nivelele de îngrijire ale sistemului de sănătate pentru o afecţiune sau un grup de afecţiuni specificate. Planurile de management al cazului se întocmesc de către medici pentru pacienţii cu afecţiuni cronice utilizând clasificarea tipurilor de consultaţii prevăzute mai jos. Traseele clinice reprezintă principalul instrument operaţional pentru integrarea şi coordonarea serviciilor de sănătate;(i) consultaţie de tip A - consultaţie scurtă: îngrijirea pentru o afecţiune cronică confirmată, în relaţie cu una sau mai multe boli, pentru care se aplică deja un plan de management, caracterizată prin sarcini simple şi care poate include următoarele: anamneză, examinare clinică, management limitat al bolii - prescriere medicaţie, concediu medical, urmărire indicaţii igieno-dietetice, bilet de trimitere, înregistrare informaţii clinice în dosarul electronic al pacientului, de la data implementării acestuia;(ii) consultaţie de tip B - consultaţie standard - având două subcategorii, consultaţie de nivel B1 şi consultaţie de nivel B2;1. consultaţia de tip B1 - constă în îngrijirea pentru o afecţiune care nu este confirmată, în relaţie sau nu cu una sau mai multe boli preexistente, şi poate include următoarele: anamneză detaliată, examinarea clinică specifică specialităţii, inclusiv manevrele uzuale din practica curentă, stabilirea planului de investigaţii cu interpretare, stabilirea planului de management al bolii, inclusiv activităţi de suport;2. consultaţia de tip B2 - constă în îngrijirea pentru monitorizarea pacientului cu una sau mai multe afecţiuni cronice, pentru care există periodicitate menţionată în planul de management şi poate include următoarele: bilanţul stării de sănătate, examen clinic, investigaţii, urmărirea şi/sau actualizarea planului de management, activităţi de suport; k) cazurile de urgenţă medico-chirurgicală - cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006, cu modificările ulterioare; l) spitalizarea evitabilă - spitalizarea continuă care apare pentru afecţiuni care pot fi abordate şi rezolvate prin servicii medicale eficace şi acordate la timp la alte nivele ale sistemului de sănătate: medic de familie, ambulatoriu de specialitate, spitalizare de zi; m) episodul de boală pentru afecţiuni acute este iniţiat la primul contact al pacientului cu sistemul de sănătate pentru o problemă de sănătate şi este limitat în timp, de regulă la 3 luni - fie prin evoluţia cu durata limitată a bolii către vindecare, fie prin transformarea în boală cronică - problema de sănătate nou-apărută primeşte un diagnostic de boală cronică; n) serviciu medical - caz - totalitatea serviciilor acordate unui asigurat pentru o cură de servicii de acupunctură.  +  Articolul 8 (1) Furnizorii şi casele de asigurări de sănătate aflaţi în relaţie contractuală au obligaţia să respecte prevederile prezentei hotărâri şi ale normelor. (2) Nerespectarea obligaţiilor contractuale de către părţi conduce la aplicarea măsurilor prevăzute în contractele încheiate între furnizori şi casele de asigurări de sănătate.  +  Articolul 9 (1) Modelele de contract pentru furnizarea de servicii medicale, de medicamente şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu şi de dispozitive medicale în ambulatoriu sunt prevăzute în norme. (2) Utilizarea acestor modele de contract este obligatorie; în cuprinsul contractelor pot fi prevăzute clauze suplimentare negociate între părţile contractante, potrivit prevederilor art. 247 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 10 (1) Casele de asigurări de sănătate/Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, după caz, comunică termenele de depunere/transmitere a cererilor însoţite de documentele prevăzute de actele normative în vigoare, necesare încheierii şi negocierii contractelor de furnizare de servicii medicale, de medicamente şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, de dispozitive medicale în ambulatoriu, inclusiv termenul-limită de încheiere a contractelor, prin afişare la sediile instituţiilor, publicare pe paginile web ale acestora şi anunţ în mass-media, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei de depunere/transmitere a documentelor de mai sus, respectiv cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei în care se încheie contractele în vederea respectării termenului-limită de încheiere a acestora. (2) În cazul în care furnizorii de servicii medicale, furnizorii de medicamente şi unele materiale sanitare şi de dispozitive medicale depun/transmit cererile însoţite de documentele prevăzute de actele normative în vigoare, necesare încheierii şi negocierii contractelor, la alte termene decât cele stabilite şi comunicate de către casele de asigurări de sănătate, respectiv de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, după caz, şi nu participă la negocierea şi încheierea contractelor în termenele stabilite de către acestea, furnizorii respectivi nu vor mai desfăşura activitatea respectivă în sistemul de asigurări sociale de sănătate până la termenul următor de contractare, cu excepţia situaţiilor ce constituie cazuri de forţă majoră, confirmate de autoritatea publică competentă, potrivit legii, şi notificate de îndată casei de asigurări de sănătate, respectiv Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (3) Casele de asigurări de sănătate/Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, după caz, pot stabili şi alte termene de contractare, în funcţie de necesarul de servicii medicale, de medicamente şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu sau de dispozitive medicale în ambulatoriu, în limita fondurilor aprobate fiecărui tip de asistenţă.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.  +  Articolul 11 (1) Casele de asigurări de sănătate decontează contravaloarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi a unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, precum şi a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, conform contractelor încheiate cu furnizorii, pe baza facturii şi documentelor justificative stabilite conform prevederilor legale în vigoare, care se depun/transmit şi se înregistrează la casele de asigurări de sănătate în luna următoare celei pentru care se face raportarea activităţii realizate.----------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015. (2) Refuzul caselor de asigurări de sănătate de a încheia contracte cu furnizorii, denunţarea unilaterală a contractului, precum şi răspunsurile la cererile şi la sesizările furnizorilor se vor face în scris şi motivat, cu indicarea temeiului legal, în termen de 30 de zile. (3) Litigiile legate de încheierea, derularea şi încetarea contractelor dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate/Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, după caz, se soluţionează de către Comisia de arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare, sau de către instanţele de judecată, după caz.----------Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.  +  Articolul 12 (1) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat prin reziliere ca urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale asumate de furnizori prin contractul încheiat, casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare, dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului. (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi, din motive imputabile acestora şi care au condus la nerespectarea obligaţiilor contractuale de către furnizor, casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract de acelaşi tip a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare, dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului. (3) După reluarea relaţiei contractuale, în cazul în care noul contract se reziliază/se modifică potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi, respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (2) în contractele de acelaşi tip încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la rezilierea/modificarea contractului. (4) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte secundare de lucru, nominalizate în contract, prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele secundare de lucru.  +  Articolul 13 (1) Organizarea şi efectuarea controlului furnizării serviciilor medicale, medicamentelor şi a unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu şi a dispozitivelor medicale acordate asiguraţilor în ambulatoriu în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate se realizează de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi casele de asigurări de sănătate. La efectuarea controlului pot participa şi reprezentanţi ai Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Dentişti din România, Colegiului Farmaciştilor din România şi ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. (2) La efectuarea controlului de către reprezentanţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, respectiv ai caselor de asigurări de sănătate, în cazul în care se solicită participarea reprezentanţilor Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Dentişti din România, Colegiului Farmaciştilor din România şi ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, după caz, aceştia participă la efectuarea controlului. (3) Controlul calităţii serviciilor medicale acordate asiguraţilor de către furnizori se organizează de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi casele de asigurări de sănătate pe baza criteriilor de calitate elaborate de către structuri de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii. (4) Controlul privind respectarea obligaţiilor contractuale ale furnizorilor se organizează şi se efectuează de către casele de asigurări de sănătate şi/sau de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, după caz. (5) În cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia, notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate.  +  Articolul 14 (1) Furnizorii au obligaţia de a pune la dispoziţia organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate toate documentele justificative care atestă furnizarea serviciilor efectuate şi raportate în relaţia contractuală cu casele de asigurări de sănătate, respectiv toate documentele justificative privind sumele decontate din Fond, precum şi documentele medicale şi administrative existente la nivelul entităţii controlate şi necesare actului de control. (2) Refuzul furnizorilor de a pune la dispoziţia organelor de control toate documentele justificative care atestă furnizarea serviciilor raportate în relaţia contractuală cu casele de asigurări de sănătate, respectiv toate documentele justificative privind sumele decontate din Fond, precum şi documente medicale şi administrative existente la nivelul entităţii controlate şi necesare actului de control, conform solicitării scrise a organelor de control, se sancţionează conform legii şi poate conduce la rezilierea de plin drept a contractului de furnizare de servicii.  +  Articolul 15 (1) Furnizorii de servicii medicale, cu excepţia unităţilor sanitare de medicina muncii - boli profesionale, cu personalitate juridică, şi a secţiilor de boli profesionale, precum şi a cabinetelor de medicina muncii aflate în structura spitalelor, au obligaţia să întocmească evidenţe distincte pentru cazurile ce reprezintă accidente de muncă şi boli profesionale şi să le comunice lunar caselor de asigurări de sănătate cu care sunt în relaţie contractuală. Până la stabilirea caracterului "de muncă" al accidentului sau a caracterului "profesional" al bolii, conform prevederilor legale în vigoare, contravaloarea serviciilor medicale, precum şi a medicamentelor şi unor materiale sanitare acordate persoanelor în cauză se suportă din bugetul Fondului, urmând ca, ulterior, sumele decontate să se recupereze de casele de asigurări de sănătate din contribuţiile de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, după caz. Sumele încasate de la casele de pensii pentru anul curent reconstituie plăţile. Sumele încasate de la casele de pensii pentru perioadele anterioare anului curent se raportează în conturile de execuţie bugetară, partea de cheltuieli, cu semnul minus, şi nu pot fi utilizate pentru efectuarea de plăţi. (2) Furnizorii de servicii medicale au obligaţia să întocmească evidenţe distincte ale cazurilor prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane şi au obligaţia să comunice lunar casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală aceste evidenţe, în vederea decontării, precum şi cazurile pentru care furnizorii de servicii medicale au recuperat cheltuielile efective, în vederea restituirii sumelor decontate de casele de asigurări de sănătate pentru cazurile respective. Sumele restituite către casele de asigurări de sănătate de către furnizorii de servicii medicale pentru anul curent reconstituie plăţile. Sumele restituite către casele de asigurări de sănătate de către furnizorii de servicii medicale pentru perioadele anterioare anului curent se raportează în conturile de execuţie bugetară, partea de cheltuieli, cu semnul minus, şi nu pot fi utilizate pentru efectuarea de plăţi.  +  Articolul 16 (1) Furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, precum şi de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu au obligaţia: a) să întocmească evidenţe distincte pentru serviciile acordate şi decontate din bugetul Fondului, pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României; în cadrul acestor evidenţe se vor înregistra distinct cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane şi pentru care sunt aplicabile prevederile art. 15 alin. (2); b) să raporteze lunar/trimestrial, în vederea decontării, caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate cu care se află în relaţie contractuală facturile pentru serviciile prevăzute la lit. a), însoţite de copii ale documentelor care au deschis dreptul la servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale şi, după caz, de documentele justificative/documentele însoţitoare, la tarifele/preţurile de referinţă stabilite pentru cetăţenii români asiguraţi. (2) Furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, precum şi de dispozitive medicale în ambulatoriu au obligaţia: a) să întocmească evidenţe distincte pentru serviciile acordate şi decontate din bugetul Fondului, pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială; în cadrul acestor evidenţe se vor înregistra distinct cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane şi pentru care sunt aplicabile prevederile art. 15 alin. (2); b) să raporteze în vederea decontării caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate cu care se află în relaţii contractuale, facturile pentru serviciile prevăzute la lit. a) însoţite de copii ale documentelor care au deschis dreptul la servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale şi, după caz, de documentele justificative/documentele însoţitoare, la tarifele/preţurile de referinţă stabilite pentru cetăţenii români asiguraţi.----------Lit. b) a art. 16 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 791 din 23 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 28 septembrie 2015. (3) Pentru cazurile la care s-a infirmat caracterul profesional al bolii, unităţile sanitare de medicina muncii - boli profesionale, cu personalitate juridică, secţiile de boli profesionale, aflate în relaţie contractuală directă cu casele teritoriale de pensii, întocmesc distinct, în vederea validării şi decontării ulterioare de către casele de asigurări de sănătate, documentele justificative pentru serviciile acordate pacienţilor din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, respectiv pacienţilor beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004.  +  Articolul 17Potrivit prevederilor prezentei hotărâri, atribuţiile care revin direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt exercitate şi de către direcţiile medicale sau de structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie, precum şi de către autorităţile publice locale care au preluat managementul asistenţei medicale spitaliceşti conform legii.  +  Articolul 18 (1) Toate documentele depuse în copie, necesare încheierii contractelor, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma «conform cu originalul» şi semnătura reprezentantului legal al furnizorului, pe fiecare pagină; aceste documente se transmit şi în format electronic asumate prin semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.----------Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015. (2) Toate documentele necesare decontării serviciilor medicale, a medicamentelor şi a unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, precum şi a dispozitivelor medicale în ambulatoriu se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura/semnătura electronică extinsă a reprezentanţilor legali ai furnizorilor. (3) La contractare furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale depun o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu au încheiate sau nu încheie pe parcursul derulării raporturilor contractuale cu casele de asigurări de sănătate contracte, convenţii sau alte tipuri de înţelegeri cu alţi furnizori care se află în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate sau în cadrul aceluiaşi furnizor, în scopul obţinerii de către aceştia/personalul care îşi desfăşoară activitatea la aceştia de foloase/beneficii de orice natură, care să fie în legătură cu obiectul contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate.----------Alin. (3) al art. 18 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015. (4) Dispoziţiile alin. (3) nu sunt aplicabile pentru situaţiile prevăzute de prezenta hotărâre şi normele metodologice de aplicare a acesteia, precum şi pentru situaţiile rezultate ca urmare a desfăşurării activităţii specifice proprii de către furnizori.----------Alin. (4) al art. 18 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015. (5) În situaţia în care se constată de către autorităţile/ organele abilitate, ca urmare a unor sesizări/controale ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate/caselor de asigurări de sănătate, încălcarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (3), contractul se reziliază de plin drept.----------Alin. (5) al art. 18 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015. (6) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a fost reziliat în condiţiile prevăzute la alin. (5), casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi timp de 5 ani de la data rezilierii contractului. Casele de asigurări de sănătate nu vor accepta, timp de 5 ani de la data rezilierii contractului, înregistrarea în niciun alt contract a entităţilor care preiau drepturile şi obligaţiile acestora sau care au acelaşi reprezentant legal şi/sau acelaşi acţionariat.----------Alin. (6) al art. 18 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.  +  Articolul 19 (1) Serviciile care nu sunt decontate din Fond, contravaloarea acestora fiind suportată de asigurat, de unităţile care le solicită, de la bugetul de stat sau din alte surse, după caz, sunt următoarele: a) serviciile medicale acordate în caz de boli profesionale, accidente de muncă şi sportive, asistenţa medicală la locul de muncă, asistenţa medicală a sportivilor; b) unele servicii medicale de înaltă performanţă, altele decât cele prevăzute în norme; c) unele servicii de asistenţă stomatologică, altele decât cele prevăzute în norme; d) serviciile hoteliere cu grad înalt de confort; e) corecţiile estetice efectuate persoanelor cu vârsta peste 18 ani, cu excepţia reconstrucţiei mamare prin endoprotezare în cazul intervenţiilor chirurgicale oncologice; f) unele medicamente, materiale sanitare şi tipuri de transport, altele decât cele prevăzute în norme; g) serviciile medicale solicitate şi eliberarea actelor medicale solicitate de autorităţile care prin activitatea lor au dreptul să cunoască starea de sănătate a asiguraţilor şi eliberarea de acte medicale la solicitarea asiguraţilor, cu excepţia celor prevăzute în norme; h) fertilizarea în vitro; i) asistenţa medicală la cerere, inclusiv pentru serviciile solicitate în vederea expertizei capacităţii de muncă, a încadrării şi reevaluării gradului de handicap; j) contravaloarea unor materiale necesare corectării văzului şi auzului; k) contribuţia personală din preţul medicamentelor, al unor servicii medicale şi al dispozitivelor medicale; l) serviciile medicale solicitate de asigurat; m) unele servicii şi proceduri de reabilitare, altele decât cele prevăzute în norme; n) cheltuielile de personal aferente medicilor şi asistenţilor medicali, precum şi cheltuielile cu medicamente şi materiale sanitare din unităţile medico-sociale; o) serviciile acordate în cadrul secţiilor/clinicilor de boli profesionale şi cabinetelor de medicină a muncii; p) serviciile hoteliere solicitate de pacienţii ale căror afecţiuni se tratează în spitalizare de zi; q) cheltuielile de personal pentru medici, farmacişti şi medici dentişti pe perioada rezidenţiatului; r) serviciile de planificare familială acordate de medicul de familie în cabinetele de planning familial din structura spitalului; s) cheltuielile de personal pentru medicii şi personalul sanitar din unităţile sau secţiile de spital cu profil de recuperare a distroficilor, recuperare şi reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copiii bolnavi de HIV/SIDA, reorganizate potrivit legii; ş) activităţile care prezintă un interes deosebit pentru realizarea strategiei de sănătate publică: dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie; t) cheltuielile prevăzute la art. 93 alin. (5) şi, după caz, alin. (5^1) şi (5^6) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru unităţile de primire a urgenţelor şi compartimentele de primire a urgenţelor cuprinse în structura organizatorică a spitalelor de urgenţă, aprobate în condiţiile legii. (2) Contribuţia personală prevăzută la alin. (1) lit. k) se stabileşte prin norme.  +  Articolul 20 (1) Pentru categoriile de persoane prevăzute în legi speciale, care beneficiază de asistenţă medicală gratuită suportată din Fond, în condiţiile stabilite de reglementările legale în vigoare, casele de asigurări de sănătate decontează suma aferentă serviciilor medicale furnizate prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază, care cuprinde atât contravaloarea serviciilor medicale acordate oricărui asigurat, cât şi suma aferentă contribuţiei personale prevăzute pentru unele servicii medicale ca obligaţie de plată pentru asigurat, în condiţiile prevăzute în norme. (2) Pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 218 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, din Fond se suportă contravaloarea serviciilor medicale acordate acestora ca oricărui alt asigurat.  +  Articolul 20^1 (1) Pentru punerea în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, casele de asigurări de sănătate contractează cu unităţile sanitare publice o sumă corespunzătoare aplicării unui factor de corecţie la valoarea aferentă serviciilor medicale realizate şi validate în luna precedentă la nivelul fiecărui furnizor; factorul de corecţie este procentul determinat prin raportarea influenţelor financiare conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 aplicabile unităţilor sanitare publice la valoarea aferentă serviciilor medicale realizate şi validate în luna precedentă la nivelul fiecărui furnizor. (2) Fiecare unitate sanitară publică depune pentru contractare o solicitare însoţită de documentele justificative pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015. (3) Casele de asigurări de sănătate încheie un singur contract cu fiecare unitate sanitară publică cu care are încheiate contracte pentru furnizare de servicii medicale; modelul de contract este prevăzut în norme. (4) Casele de asigurări de sănătate decontează lunar, la termenul prevăzut în contract, suma realizată în luna precedentă, dar nu mai mult de suma contractată stabilită potrivit prevederilor alin. (1).----------Art. 20^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 791 din 23 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 28 septembrie 2015.  +  Articolul 21 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iunie 2014. (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 28 martie 2013, cu modificările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 22Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul sănătăţii,

  Nicolae Bănicioiu

  Ministrul finanţelor publice,

  Ioana-Maria Petrescu

  Ministrul delegat pentru buget,

  Liviu Voinea
  Bucureşti, 13 mai 2014.Nr. 400.  +  Anexa 1Pachetul minimal de servicii şi pachetul de servicii de bază  +  Capitolul I Pachetul minimal de serviciiA. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ1. Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:1.1. servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală;1.2. supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemoepidemic;1.3. consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lehuziei;1.4. consultaţiile de planificare familială;1.5. servicii de prevenţie;----------Subpct. 1.5 de la primul paragraf, pct. 1, lit. A, capitolul I din anexa 1 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.1.6. activităţi de suport.1.1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă - anamneză, examen clinic şi tratament - se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, pentru care medicul de familie acordă primul ajutor şi, dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.1.1.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical, indiferent dacă persoana neasigurată se află sau nu înscrisă pe lista unui medic de familie.----------Subpct. 1.1.1, pct. 1, lit. A, capitolul I din anexa 1 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.1.1.2. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme.1.2. Supraveghere - evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei, depistare de boli cu potenţial endemoepidemic - examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice, după caz. Bolile cu potenţial endemoepidemic sunt cele prevăzute la pct. II din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale, precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A, pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare.1.2.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemoepidemic suspicionată şi confirmată.1.3. Consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lehuziei: a) luarea în evidenţă în primul trimestru; b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a; c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu; e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere.1.3.1. În cadrul supravegherii gravidei se face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minimum 12 luni, testare pentru HIV, hepatită de etiologie virală cu virus B şi C, precum şi consiliere pre- şi posttestare HIV şi lues a femeii gravide.1.3.2. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme.1.4. Consultaţiile pentru acordarea serviciilor de planificare familială constau în: a) consilierea persoanei privind planificarea familială; b) indicarea unei metode contraceptive.1.4.1. Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la lit. a) sau serviciile prevăzute la lit. a) şi b) şi se acordă două consultaţii pe an calendaristic, pe persoană.1.5. Serviciile de prevenţie - consultaţie preventivă;Condiţiile acordării acestora de către medicul de familie se detaliază în norme.----------Subpct. 1.5, pct. 1, lit. A, capitolul I din anexa 1 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.1.6. Activităţile de suport - examinare pentru constatarea decesului cu sau fără eliberare de acte medicale: eliberarea certificatului medical constatator al decesului, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale, în condiţiile stabilite prin norme;----------Subpct. 1.6, pct. 1, lit. A, capitolul I din anexa 1 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.2. Persoanele care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de familie, precum şi costurile altor activităţi de suport, altele decât cele de la pct. 1.6.B. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE CLINICE1. Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:1.1. consultaţii pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală;1.2. consultaţii pentru supravegherea şi depistarea de boli cu potenţial endemoepidemic;1.3. consultaţii de supraveghere a evoluţiei sarcinii şi lehuziei;----------Subpct. 1.3 de la primul paragraf, pct. 1, lit. B, capitolul I din anexa 1 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.1.4. abrogat.----------Subpct. 1.4 de la primul paragraf, pct. 1, lit. B, capitolul I din anexa 1 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.1.1. Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă - anamneză, examen clinic şi tratament - se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008 pentru care medicul de specialitate acordă primul ajutor şi, dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.1.1.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical.1.1.2. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme.1.2. Depistarea bolilor cu potenţial endemoepidemic - include, după caz, examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament. Bolile cu potenţial endemoepidemic sunt cele prevăzute la pct. II din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2000.1.2.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemoepidemic suspicionată şi confirmată.1.3. Consultaţii pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lehuziei, o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o consultaţie în primul trimestru de la naştere.----------Subpct. 1.3, pct. 1, lit. B, capitolul I din anexa 1 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.1.4. Abrogat.----------Subpct. 1.4, pct. 1, lit. B, capitolul I din anexa 1 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.2. Persoanele care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de specialitate.C. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ1. Pachetul minimal cuprinde servicii medicale acordate în regim de spitalizare continuă şi de zi şi se acordă în situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat. Pentru aceste servicii medicale, furnizorii de servicii medicale spitaliceşti nu solicită bilet de internare.----------Pct. 1, lit. C, capitolul I din anexa 1 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.1.1. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continuă sunt: a) urgenţă medico-chirurgicală în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care are acest potenţial până la rezolvarea situaţiei de urgenţă; b) boli cu potenţial endemoepidemic până la rezolvarea completă a cazului; c) naşterea.1.2. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare de zi sunt: a) urgenţă medico-chirurgicală; b) epidemiologic pentru bolnavii care necesită tratament în afecţiuni care nu necesită izolare;----------Subpct. 1.2, pct. 1, lit. C, capitolul I din anexa 1 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.1.3. Pentru criteriul urgenţă medico-chirurgicală, spitalul acordă serviciile medicale având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să îl externeze dacă serviciile medicale de urgenţă nu se mai justifică. La solicitarea pacientului se poate continua internarea în regim de spitalizare continuă cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitaliceşti de către pacient pentru perioada în care serviciile acordate nu mai reprezintă urgenţă.D. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU CONSULTAŢII DE URGENŢĂ LA DOMICILIU ŞI ACTIVITĂŢI DE TRANSPORT SANITAR NEASISTAT1. Consultaţii de urgenţă la domiciliu pentru urgenţele medico-chirurgicale - cod verde - prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical, al centrului de permanenţă sau prin sistemul de consultaţii de urgenţă la domiciliu sub coordonarea dispeceratelor medicale de urgenţă sau a celor integrate.2. Transport sanitar neasistatTransportul sanitar neasistat include:2.1. transportul medicului dus-întors în vederea constatării unui deces în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi în zilele de sărbători legale pentru eliberarea certificatului constatator al decesului în condiţiile prevăzute de lege;2.2. transportul echipajului de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi, după caz, transportul pacientului care nu se află în stare critică şi nu necesită monitorizare şi îngrijiri medicale speciale pe durata transportului la unitatea sanitară, dacă se impune asistenţă medicală de specialitate ce nu poate fi acordată la domiciliu;2.3. bolnavii cu fracturi ale membrelor inferioare imobilizate în aparate gipsate, ale centurii pelviene, coloanei vertebrale, bolnavii cu deficit motor neurologic major şi stări post accidente vasculare cerebrale, bolnavii cu amputaţii recente ale membrelor inferioare, bolnavii cu stări caşectice, bolnavii cu deficit motor sever al membrelor inferioare, arteriopatie cronică obliterantă stadiul III şi IV, insuficienţă cardiacă clasa NYHA III şi IV, status post revascularizare miocardică prin by-pass aorto-coronarian şi revascularizare periferică prin by-pass aortofemural, pacienţii cu tumori cerebrale operate, hidrocefalii interne operate, pacienţi oxigenodependenţi, cu malformaţii vasculare cerebrale - anevrisme, malformaţii arteriovenoase - rupte neoperate, malformaţii arteriovenoase - operate, hemoragii subarahnoidiene de natură neprecizată, şi care necesită transport la externare, nefiind transportabili cu mijloace de transport convenţionale, pot fi transportaţi inclusiv în alt judeţ;2.4. transportul de la şi la domiciliu al bolnavilor cu talasemie majoră în vederea efectuării transfuziei;2.5. transportul persoanelor peste 18 ani cu nanism, care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulţi, de la centrul de dializă până la domiciliul acestora şi retur, în vederea efectuării dializei în unităţile sanitare situate în alt judeţ decât cel de domiciliu al persoanei respective.E. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU MEDICINA DENTARĂ ┌────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Cod │ Acte terapeutice │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. │Pansament calmant/drenaj endodontic │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │6. │Tratamentul paradontitelor apicale cu anestezie │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │7. │Tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │10.*) │Chiuretaj alveolar şi tratamentul hemoragiei │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │*) În situaţia în care se efectuează în aceeaşi şedinţă în care│ │ │a fost extras dintele respectiv nu este decontat de casa de │ │ │asigurări de sănătate. │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │11. │Decapuşonarea la copii │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │12. │Reducerea luxaţiei articulaţiei temporo-mandibulare │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │14.**) │Reparaţie/rebazare proteză │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │**) Se acordă o dată pe an. │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │22.***) │Reparaţie aparat ortodontic │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │***) Se acordă numai de medicii de specialitate în ortodonţie │ │ │şi ortopedie dento-facială. │ └────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘----------Tabelul de la lit. E, capitolul I din anexa 1 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.1. Serviciile de medicină dentară prevăzute în pachetul minimal de servicii pot fi efectuate de oricare dintre medicii dentişti, cu excepţia celor de la codul 22.----------Pct. 1 de sub tabelul de la lit. E, capitolul I din anexa 1 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.2. Dentiştii acordă numai serviciul prevăzut la codul 4.----------Pct. 2 de sub tabelul de la lit. E, capitolul I din anexa 1 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.3. Condiţiile acordării serviciilor de medicină dentară se stabilesc în norme.  +  Capitolul II Pachetul de servicii de bazăA. PACHETUL DE SERVICII DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ1. Pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:1.1. servicii medicale curative pentru urgenţe medico-chirurgicale, afecţiuni acute, subacute, acutizările unor afecţiuni cronice şi pentru afecţiuni cronice;1.2. servicii medicale de prevenţie şi profilaxie;1.3. servicii medicale la domiciliu;1.4. servicii medicale adiţionale;1.5. activităţi de suport.1.6. servicii de administrare de medicamente.----------Subpct. 1.6 de la primul paragraf, lit. A, capitolul II din anexa 1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.1.1. Servicii medicale curative pentru urgenţe medico-chirurgicale, afecţiuni acute, subacute, acutizările unor afecţiuni cronice şi pentru afecţiuni cronice1.1.1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă - anamneză, examen clinic şi tratament - se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008 pentru care medicul de familie acordă primul ajutor şi, dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.1.1.1.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical/domiciliu, atât pentru persoanele asigurate înscrise pe lista proprie, cât şi pentru persoanele asigurate înscrise pe lista altui medic de familie aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate.1.1.1.2. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme.1.1.2. Consultaţia în caz de boală pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizările unor afecţiuni cronice, care cuprinde:- anamneza, examenul clinic general;- unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;- recomandare pentru investigaţii paraclinice în vederea stabilirii diagnosticului şi pentru monitorizare;- manevre de mică chirurgie, după caz;- stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea asiguratului în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice;- bilet de trimitere pentru consultaţie la medicul de specialitate din ambulator sau pentru internare în spital pentru cazurile care necesită aceasta sau care depăşesc competenţa medicului de familie;- recomandare pentru tratament de reabilitare medicală în ambulatoriu sau în sanatorii balneare, după caz;- recomandare pentru tratament de recuperare în sanatorii şi preventorii, după caz;- recomandare pentru dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenţă urinară, după caz;- recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, după caz.1.1.2.1. Consultaţiile la cabinet pentru afecţiuni acute/subacute sau acutizările unor afecţiuni cronice se vor acorda conform recomandărilor medicale în condiţiile stabilite prin norme, iar la domiciliu se au în vedere şi prevederile de la pct. 1.3.1.1.3. Consultaţii periodice pentru îngrijirea generală a asiguraţilor cu boli cronice se vor realiza pe bază de programare pentru:----------Partea introductivă a subpct. 1.1.3, pct. 1, lit. A, capitolul II din anexa 1 a fost modificată de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015. a) supravegherea evoluţiei bolii; b) continuitatea terapiei; c) screeningul complicaţiilor; d) educaţia asiguratului privind autoîngrijirea.1.1.3.1. Consultaţiile în cabinet pentru afecţiunile cronice se vor acorda conform planului de management stabilit de către medic, în condiţiile stabilite prin norme, iar la domiciliu, conform planului de management stabilit de către medic şi în condiţiile prevederilor pct. 1.3.1.1.4. Consultaţii de monitorizare activă prin plan de management integrat pe bază de programare pentru bolile cronice cu impact major asupra poverii îmbolnăvirilor privind riscul cardiovascular înalt - HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă şi boală cronică de rinichi.----------Subpct. 1.1.4, pct. 1, lit. A, capitolul II din anexa 1 a fost modificat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.1.1.4.1. Consultaţiile de monitorizare activă acoperă următoarele: a) evaluarea iniţială a cazului nou-depistat în primul trimestru după luarea în evidenţă, episod ce poate include 3 consultaţii la medicul de familie - bilanţ clinic iniţial care include screeningul complicaţiilor, iniţierea şi ajustarea terapiei până la obţinerea răspunsului terapeutic preconizat, educaţia pacientului - recomandare pentru investigaţii paraclinice şi bilet de trimitere pentru cazurile care necesită consultaţii de specialitate sau care depăşesc competenţa medicului de familie; b) monitorizarea pacientului cuprinde 2 consultaţii programate, care includ evaluarea controlului bolii, screeningul complicaţiilor, educaţia pacientului, investigaţii paraclinice şi tratament.----------Subpct. 1.1.4.1, pct. 1, lit. A, capitolul II din anexa 1 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.1.1.4.2. Managementul integrat al factorilor de risc cardiovascular - HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, managementul bolilor respiratorii cronice - astm bronşic şi boală cronică respiratorie obstructivă (BPOC) şi managementul bolii cronice de rinichi se detaliază în norme.1.2. Serviciile medicale preventive şi profilactice sunt:1.2.1. Consultaţiile preventive sunt consultaţii periodice active, oferite persoanelor cu vârsta între 0-18 ani, privind: a) creşterea şi dezvoltarea; b) starea de nutriţie şi practicile nutriţionale; c) depistarea şi intervenţia în consecinţă pentru riscurile specifice grupei de vârstă/sex; serviciile preventive pentru copii pe grupe de vârstă şi sex, conform normelor.1.2.1.1. Consultaţiile se acordă după cum urmează: a) la externarea din maternitate şi o lună - la domiciliul copilului; b) la 2, 4, 6, 9, 12,15,18, 24 şi 36 de luni; c) o dată pe an de la 4 la 18 ani.1.2.1.2. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme.1.2.2. Consultaţii în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei, conform prevederilor legale în vigoare: a) luarea în evidenţă în primul trimestru; b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a.În situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea; c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu; e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere.1.2.2.1. În cadrul supravegherii gravidei se face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minimum 12 luni, testare pentru HIV, hepatită de etiologie virală cu virus B şi C, precum şi consiliere pre-- şi post testare HIV şi lues a femeii gravide.1.2.2.2. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme.1.2.3. Consultaţii preventive de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic care se acordă la cabinetul medicului de familie în mod activ adulţilor din populaţia generală - fără semne de boală - se vor realiza după cum urmează:1.2.3.1. Toate persoanele asimptomatice cu vârsta între 18 şi 39 ani - o dată la 3 ani, pentru care medicul de familie evaluează expunerea la factorii de risc finalizată prin completarea riscogramei pentru grupa de vârstă şi sex corespunzătoare conform normelor. Pentru persoanele asimptomatice cu vârsta între 18 şi 39 ani depistate cu risc înalt, consultaţiile preventive de evaluare se acordă anual, conform prevederilor pct. 1.2.3.2.1.2.3.2. Toate persoanele asimptomatice cu vârsta > 40 ani - anual, pentru care medicul de familie evaluează expunerea la factorii de risc finalizată prin completarea riscogramei pentru grupa de vârstă şi sex corespunzătoare conform normelor.1.2.3.3. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme.1.2.4. Supraveghere - evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei şi depistare de boli cu potenţial endemoepidemic - examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice, după caz. Bolile cu potenţial endemoepidemic sunt cele prevăzute la pct. II din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2000.1.2.4.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemoepidemic suspicionată şi confirmată.1.2.5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială: a) consilierea femeii privind planificarea familială; b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc.1.2.5.1. Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la pct. 1.2.5 lit. a) sau serviciile prevăzute la pct. 1.2.5 lit. a) şi b) şi se acordă maximum două consultaţii pe an calendaristic, pe asigurat.----------Subpct. 1.2.5.1, pct. 1, lit. A, capitolul II din anexa 1 a fost modificat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.1.3. Consultaţiile la domiciliu sunt acordate asiguraţilor de pe lista proprie a medicului de familie, în afara cabinetului, în timpul programului de lucru pentru consultaţiile la domiciliu.Consultaţiile la domiciliu se acordă asiguraţilor nedeplasabili din motiv de invaliditate permanentă sau invaliditate temporară, asiguraţilor cu boli cronice sau cu un episod acut ce nu permite deplasarea la cabinet, copiilor 0-1 an, copiilor cu vârsta 0-18 ani cu boli infecto-contagioase şi lehuzelor.Sunt considerate consultaţii la domiciliu inclusiv consultaţia/examinarea acordată de medicul de familie în vederea constatării decesului.----------Subpct. 1.3, pct. 1, lit. A, capitolul II din anexa 1 a fost modificat de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.1.3.1. Consultaţiile la domiciliu se acordă de către medicul de familie pentru un asigurat înscris pe lista proprie, astfel: maximum două consultaţii pentru fiecare episod acut/subacut/acutizări ale bolilor cronice, maximum 4 consultaţii/an pentru bolile cronice şi o consultaţie pentru fiecare situaţie de urgenţă.1.3.2. Consultaţiile acordate la domiciliul asiguraţilor - maximum 42 de consultaţii pe lună pe medic cu listă proprie de persoane asigurate înscrise, dar nu mai mult de 3 consultaţii pe zi.----------Subpct. 1.3.2, pct. 1, lit. A, capitolul II din anexa 1 a fost modificat de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.1.3.3. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme.1.4. Serviciile medicale adiţionale reprezintă servicii care se oferă opţional în cabinetele medicilor de familie, exclusiv asiguraţilor de pe lista proprie. Aceste servicii sunt acordate numai în cadrul cabinetelor care au dotarea corespunzătoare, iar medicul de familie are competenţă dobândită prin parcurgerea unui program educaţional specific, certificat suplimentar, după caz.1.4.1. Serviciile adiţionale sunt: a) efectuare şi interpretare EKG pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate; b) ecografie generală - abdomen şi pelvis. c) spirometrie;----------Lit. c) a subpct. 1.4.1, pct. 1, lit. A, capitolul II din anexa 1 a fost introdusă de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.1.4.1.1. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme, în limita sumei contractate conform actului adiţional încheiat cu casa de asigurări de sănătate, din fondul alocat asistenţei medicale paraclinice.1.4.2. Servicii medicale de consultaţii şi diagnostic ce pot fi furnizate la distanţă prin sisteme de telemedicină rurală dezvoltate de Ministerul Sănătăţii1.4.2.1. Condiţiile acordării acestor servicii se stabilesc prin norme.1.5. Activităţile de suport sunt reprezentate de eliberarea următoarelor documente: concediu medical, bilete de trimitere, prescripţii medicale, adeverinţe medicale pentru copii în caz de îmbolnăviri, acte medicale necesare copiilor aflaţi în plasament din cadrul sistemului de asistenţă socială şi protecţia copilului, documente medicale eliberate pentru copii solicitate la intrarea în colectivitate, conform prevederilor legale în vigoare, precum şi eliberarea certificatului medical constatator al decesului, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale, ca urmare a examinării pentru constatarea decesului.----------Subpct. 1.5, pct. 1, lit. A, capitolul II din anexa 1 a fost modificat de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.1.5.1. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme.1.6. Serviciile de administrare de medicamente - intramuscular, subcutanat, intradermic, intravenos sau perfuzabil, după caz, acordate asiguraţilor de pe lista proprie a medicului de familie, în timpul programului de lucru în cabinet----------Subpct. 1.6, pct. 1, lit. A, capitolul II din anexa 1 a fost introdus de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.B. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ACORDATE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE CLINICE1. Pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile clinice cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:1.1. servicii medicale - consultaţii pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală;1.2. servicii medicale curative - consultaţii pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizări ale bolilor cronice;1.3. servicii medicale curative - consultaţii pentru afecţiuni cronice;1.4. depistarea de boli cu potenţial endemoepidemic;1.5. servicii de planificare familială;1.6. servicii diagnostice şi terapeutice;1.7. servicii de sănătate conexe actului medical.1.8. Servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei----------Subpct. 1.8 de la primul paragraf, lit. B, capitolul II din anexa 1 a fost introdus de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.1.1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă - anamneză, examen clinic şi tratament - se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008 pentru care medicul de specialitate acordă primul ajutor şi, dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.1.1.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a acordat, primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical, cu excepţia copiilor 0-18 ani pentru care se acordă maximum 2 consultaţii.----------Subpct. 1.1.1 al pct. 1, lit. B, capitolul II din anexa 1 a fost modificat de pct. 29 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.1.1.2. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme.1.2. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute, precum şi acutizări ale bolilor cronice cuprinde:- anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;- unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;- stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice;- recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, după caz;- recomandare pentru dispozitive medicale, după caz;- bilet de internare, după caz;- bilet de trimitere către alte specialităţi, după caz;- eliberare de concediu medical, după caz.- bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice, după caz;----------A noua liniuţă a subpct. 1.2 al pct. 1, lit. B, capitolul II din anexa 1 a fost introdusă de pct. 30 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.1.2.1. Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută/acutizări ale bolilor cronice se acordă maximum 3 consultaţii pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului.1.2.2. Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate, numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în relaţie contractuală - contract sau convenţie - cu casa de asigurări de sănătate. Fac excepţie de la prevederile anterioare consultaţiile pentru afecţiunile stabilite prin norme, care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.----------Subpct. 1.2.2 al pct. 1, lit. B, capitolul II din anexa 1 a fost modificat de pct. 31 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.1.2.3. Prezentarea pacientului la medicul de specialitate la solicitarea acestuia, pentru a doua şi a treia consultaţie, în vederea stabilirii diagnosticului şi/sau tratamentului, se face direct, fără alt bilet de trimitere.1.2.4. Pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital se acordă maximum două consultaţii pentru:- urmărirea evoluţiei sub tratamentul stabilit în cursul internării;- efectuarea unor manevre terapeutice;- după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică, pentru examenul plăgii, scoaterea firelor, scoaterea ghipsului.1.2.4.1. Medicul de specialitate are obligaţia de a informa medicul de familie, prin scrisoare medicală, despre planul terapeutic stabilit iniţial, precum şi orice modificare a acestuia, la momentul în care aceasta a survenit.1.2.4.2. Pentru situaţiile prevăzute la pct. 1.2.4. nu este necesar bilet de trimitere.1.3. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice cuprinde:- anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;- unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;- stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice;- recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, după caz;- recomandare pentru dispozitive medicale, după caz;- evaluare clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice, în limita competenţelor, trimestrial sau, după caz, lunar, conform prevederilor legale în vigoare;- bilet de trimitere către alte specialităţi/internare, după caz;- eliberare de concediu medical, după caz.1.3.1. Pentru evaluarea clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei asiguraţilor cu afecţiuni cronice, pentru una sau mai multe boli cronice monitorizate în cadrul aceleiaşi specialităţi, se acordă pe un bilet de trimitere maximum 4 consultaţii/ trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună.----------Subpct. 1.3.1 al pct. 1, lit. B, capitolul II din anexa 1 a fost modificat de pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.1.3.2. Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în relaţie contractuală - contract sau convenţie - cu casa de asigurări de sănătate. Fac excepţie de la prevederile anterioare consultaţiile pentru afecţiunile stabilite prin norme care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.----------Subpct. 1.3.2 al pct. 1, lit. B, capitolul II din anexa 1 a fost modificat de pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.1.3.3. Prezentarea asiguratului la medicul de specialitate la solicitarea medicului, pentru a doua, a treia şi a patra consultaţie în cadrul unui trimestru, se face direct, fără alt bilet de trimitere.----------Subpct. 1.3.3 al pct. 1, lit. B, capitolul II din anexa 1 a fost modificat de pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.1.3.4. Pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital se acordă maximum două consultaţii pentru:- urmărirea evoluţiei sub tratamentul stabilit în cursul internării;- efectuarea unor manevre terapeutice;- după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică, pentru examenul plăgii, scoaterea firelor, scoaterea ghipsului.1.3.4.1. Medicul de specialitate are obligaţia de a informa medicul de familie, prin scrisoare medicală, despre planul terapeutic stabilit iniţial, precum şi orice modificare a acestuia, la momentul în care aceasta a survenit.1.3.4.2. Pentru situaţiile de la subpct. 1.3.4 nu este necesar bilet de trimitere.----------Subpct. 1.3.4.2 al pct. 1, lit. B, capitolul II din anexa 1 a fost modificat de pct. 33 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.1.3.5. Pentru asiguraţii care au bilet de trimitere de la medicul de familie, în cadrul managementului integrat al factorilor de risc cardiovascular - HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, al bolilor respiratorii cronice - astm bronşic şi BPOC şi al bolii cronice de rinichi, medicul de specialitate efectuează în cabinet proceduri/recomandă, după caz, investigaţii paraclinice suplimentare faţă de cele recomandate de medicul de familie.1.3.6. Condiţiile acordării consultaţiilor prevăzute la pct. 1.3 se stabilesc prin norme.1.4. Depistarea de boli cu potenţial endemoepidemic - examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament. Bolile cu potenţial endemoepidemic sunt cele prevăzute la pct. II din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2000.1.4.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană asigurată pentru fiecare boală cu potenţial endemoepidemic suspicionată şi confirmată.1.5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială: a) consilierea femeii privind planificarea familială; b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc; c) evaluarea şi monitorizarea statusului genito-mamar; d) tratamentul complicaţiilor.1.5.1. Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la pct. 1.5 lit. a) sau serviciile prevăzute la pct. 1.5 lit. a), b), c) şi d) şi se acordă patru consultaţii pe an calendaristic, pe asigurat.1.5.2. Serviciile de planificare familială permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.1.5.3. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme.----------Pct. 1.5, lit. B, capitolul II din anexa 1 a fost modificat de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.1.6. Servicii diagnostice şi terapeutice1.6.1. Interpretarea ecografiei generale - abdomen şi pelvis - şi a EKG-ului standard. Aceste servicii pot fi furnizate la distanţă prin sisteme de telemedicină rurală dezvoltate de Ministerul Sănătăţii, în condiţiile stabilite prin norme; în vederea acordării nu este necesar bilet de trimitere.1.6.2. Procedurile diagnostice şi terapeutice care se realizează în ambulatoriul de specialitate sunt nominalizate în tabelul de mai jos. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme. ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii │ │crt.│ │ ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ A. Proceduri diagnostice simple │ ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1│biomicroscopia; gonioscopia; oftalmoscopia │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2│biometrie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3│explorarea câmpului vizual (perimetrie computerizată) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4│recoltare pentru test Babeş-Papanicolau │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5│EKG standard │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6│peak-flowmetrie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 7│spirometrie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 8│pulsoximetrie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 9│teste cutanate (prick sau idr) cu seturi standard de alergeni (maximum │ │ │8 teste inclusiv materialul pozitiv şi negativ) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 10│teste de provocare nazală, oculară, bronşică │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 11│teste cutanate cu agenţi fizici (maximum 4 teste) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 12│test la ser autolog │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 13│testare cutanată la anestezice locale │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 14│testare cutanată alergologică patch (alergia de contact) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 15│examinare cu lampa Wood │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 16│determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv deget/braţ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 17│măsurarea forţei musculare cu dinamometrul │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 18│teste de sensibilitate (testul filamentului, testul diapazonului, │ │ │testul sensibilităţii calorice şi testul sensibilităţii │ │ │discriminatorii) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 19│teste clinice (eds, scor miastenic, updrs, mms, raisberg) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 20│Recoltare material bioptic │ ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ B. Proceduri diagnostice de complexitate medie │ ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1│determinarea refracţiei (skiascopie, refractometrie, │ │ │autorefractometrie), astigmometrie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2│tonometrie; pahimetrie corneeană │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3│explorarea funcţiei binoculare (test Worth, Maddox, sinoptofor), │ │ │examen pentru diplopie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4│foniatrie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5│audiogramă*) │ │ │────────── │ │ │ *) Include audiometrie tonală liminară şi/sau vocală. │ │ │────────── │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6│examinarea ORL cu mijloace optice (fibroscop, microscop) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 7│dermatoscopie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 8│electrocardiografie continuă (24 de ore, holter) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 9│tensiune arterială continuă - holter TA │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 10│EKG de efort la persoanele fără risc cardiovascular înalt │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 11│EEG standard │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 12│spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 13│osteodensitometrie segmentară cu ultrasunete │ ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ C. Proceduri diagnostice complexe │ ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1│examen electroneuromiografic cu ac │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2│determinarea potenţialelor evocate (vizuale, auditive, somatoestezice) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3│examen electroencefalografic cu probe de stimulare şi/sau mapping │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4│examen doppler vase extracraniene segment cervical (echotomografic şi │ │ │duplex) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5│examen doppler transcranian al vaselor cerebrale şi tehnici derivate │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6│endoscopie digestivă superioară (esofag, stomac, duoden) cu sau fără │ │ │biopsie, după caz │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 7│endoscopie digestivă inferioară (rect, sigmoid, colon) cu sau fără │ │ │biopsie, după caz │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 8│colposcopia │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 9│monitorizare hemodinamică prin metoda bioimpedanţei toracice │ ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ D. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale simple │ ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1│extracţie de corpi străini - conjuctivă, cornee, scleră, segment │ │ │anterior │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2│incizia glandei lacrimale şi a sacului lacrimal │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3│tratamentul chirurgical al pingueculei │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4│tratamentul chirurgical al pterigionului │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5│sutura unei plăgi de pleoapă, conjunctivă; │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6│injectare subconjunctivală, retrobulbară de medicamente │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 7│criocoagularea (crioaplicaţia) conjunctivală │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 8│cauterizarea conjunctivei, corneei, ectropionului │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 9│tamponament posterior şi/sau anterior ORL │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 10│extracţie corpi străini: coduct auditiv extern, nas, faringe; │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 11│aspiraţia şi lavajul sinusului nazal prin puncţie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 12│tratament chirurgical al traumatismelor ORL │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 13│oprirea hemoragiei nazale prin crioterapie, cauterizare sau diatermie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 14│terapia chirurgicală a afecţiunilor mamare superficiale │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 15│inserţia dispozitivului intrauterin │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 16│fotocoagularea cu laser a leziunilor cutanate │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 17│crioterapia în leziuni cutanate │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 18│tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate - plăgi tăiate │ │ │superficial, înţepate superficial, necroze cutanate, escare, │ │ │dehiscenţe plăgi (anestezie, excizie, sutură, inclusiv │ │ │îndepărtarea firelor, pansament) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 19│terapia chirurgicală a arsurilor termice < 10% │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 20│terapia chirurgicală a degerăturilor de grad I şi II │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 21│terapia chirurgicală a leziunilor externe prin agenţi chimici < 10% │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 22│terapia chirurgicală a panariţiului (eritematos, flictenular, │ │ │periunghial, subunghial, antracoid, pulpar) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 23│terapia chirurgicală a tumorilor mici, chisturilor dermoide sebacee, │ │ │lipoamelor neinfectate │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 24│terapia chirurgicală a furunculului, furunculului antracoid, │ │ │furunculozei │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 25│terapia chirurgicală a abcesului (de părţi moi, perianal, pilonidal) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 26│terapia chirurgicală a panariţiului osos, articular, tenosinoval │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 27│terapia chirurgicală a hidrosadenitei │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 28│terapia chirurgicală a edemului dur şi seromului posttraumatic │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 29│terapia chirurgicală a flebopatiilor varicoase superficiale; ruptură │ │ │pachet varicos │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 30│terapia chirurgicală a granulomului ombilical │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 31│terapia chirurgicală a supuraţiilor postoperatorii │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 32│tratamentul plăgilor │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 33│terapia chirurgicală a fimozei (decalotarea, debridarea) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 34│tratament postoperator al plăgilor abdominale, al intervenţiilor │ │ │chirurgicale după cezariană, sarcină extrauterină operată, │ │ │histerectomie, endometrioză │ ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale complexe │ ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1│tratamentul chirurgical al unor afecţiuni ale anexelor globului ocular │ │ │(şalazion, tumori benigne care nu necesită plastii întinse, chist │ │ │conjunctival, chist al pleoapei, orjelet, flegmon, abces, xantelasme) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2│tratament cu laser al polului anterior, polului posterior │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3│tratament chirurgical ORL colecţie: sept, flegmon periamigdalian, │ │ │furuncul căi aeriene externe, furuncul vestibul nazal, othematom │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4│extragere fibroscopică de corpi străini din căile respiratorii │ │ │superioare │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5│manevre de mică chirurgie pentru abces şi/sau chist vaginal sau │ │ │bartholin cu marsupializare, polipi, vegetaţii vulvă, vagin, col │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6│cauterizare de col uterin │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 7│diatermocoagularea colului uterin │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 8│electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/leziune │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 9│terapia chirurgicală complexă a panariţiului osos,articular,tenosinoval│ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 10│terapia chirurgicală a flegmoanelor │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 11│terapia chirurgicală a hematomului │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 12│dilataţia stricturii uretrale │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 13│criocoagularea (crioaplicaţia) transsclerală │ ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ F. Proceduri terapeutice/tratamente medicale simple │ ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1│aerosoli/şedinţă (maximum 3 şedinţe) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2│toaleta auriculară unilateral (două proceduri) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3│administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, │ │ │intradermic şi subcutanat) │ ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ G. Proceduri terapeutice/tratamente medicale de complexitate medie │ ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1│fotochimioterapie (UVA) cu oxoralen locală sau generală/şedinţă │ │ │(maximum 4 şedinţe) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2│fotochimioterapie (UVB cu spectru îngust)/şedinţă (maximum 4 şedinţe) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3│mezoterapia - injectare terapeutică paravertebrală şi peri articulare │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4│probe de repoziţionare vestibulară │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5│imunoterapie specifică cu vaccinuri alergenice standardizate │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6│administrare tratament prin puncţie intravenoasă │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 7│infiltraţii nervoase regionale │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 8│instalare dispozitiv de administrare a analgeziei controlată de pacient│ ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ H. Proceduri terapeutice/tratamente medicale complexe │ ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1│puncţii şi infiltraţii intraarticulare │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2│instilaţia uterotubară terapeutică │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3│blocaje chimice pentru spasticitate (toxină botulinică) │ ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ I. Tratamente ortopedice medicale │ ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1│tratamentul ortopedic al luxaţiei, entorsei sau fracturii antebraţului,│ │ │pumnului, gleznei, oaselor carpiene, metacarpiene, tarsiene, │ │ │metatarsiene, falange │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2│tratamentul ortopedic al entorsei sau luxaţiei patelei, umărului; │ │ │disjuncţie acromioclaviculară; tratamentul fracturii gambei, coastelor,│ │ │claviculei, humerusului, scapulei; rupturii tendoanelor mari (achilian,│ │ │bicipital, cvadricipital); instabilitate acută de genunchi; ruptură │ │ │musculară │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3│tratamentul ortopedic al fracturii femurului; luxaţiei, entorsei de │ │ │genunchi, fracturii de gambă cu aparat cruropedios; tratamentul │ │ │scoliozei, cifozei, spondilolistezisului, rupturii musculare │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4│tratament în displazia luxantă a şoldului în primele 6 luni de viaţă │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5│tratamentul piciorului strâmb congenital în primele 3 luni de viaţă │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6│tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum, picior plat valg │ ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ J. Terapii psihiatrice │ ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1│consiliere psihiatrică nespecifică individuală şi familială │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2│psihoterapie de grup (psihoze, tulburări obsesiv-compulsive, tulburări │ │ │fobice, tulburări de anxietate, distimii, adicţii) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3│psihoterapie individuală (psihoze, tulburări obsesiv-compulsive, │ │ │tulburări fobice, tulburări de anxietate, distimii, adicţii, tulburări │ │ │din spectrul autist) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4│terapia cognitiv-comportamentală │ ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ K. Terapii de genetică medicală │ ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1│Sfat genetic │ └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----------Tabelul de la subpct. 1.6.2 al pct. 1, lit. B, capitolul II din anexa 1 a fost modificat de punctele 34-39 ale art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.1.7. Serviciile de sănătate conexe actului medical sunt furnizate de psihologi în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie şi psihopedagogie specială - logopezi şi kinetoterapeuţi şi pot face obiectul contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate, cu următoarele specialităţi clinice:- neurologie şi neurologie pediatrică;- otorinolaringologie;- psihiatrie şi psihiatrie pediatrică;- reumatologie;- ortopedie şi traumatologie şi ortopedie pediatrică;----------A 5-a liniuţă a subpct. 1.7 al pct. 1, lit. B, capitolul II din anexa 1 a fost modificată de pct. 40 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.- oncologie medicală;- diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice;- hematologie;- nefrologie.1.7.1. Lista serviciilor de sănătate conexe actului medical: a) Neurologie şi neurologie pediatrică: a1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie:a1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic;a1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi;a1.3) psihoterapie pentru copii/adult;----------Subpct. a1.3), lit. a), subpct. 1.7.1 al pct. 1, lit. B, capitolul II din anexa 1 a fost introdus de pct. 41 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015. a2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped:- consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială - logoped----------Subpct. a2), lit. a), subpct. 1.7.1 al pct. 1, lit. B, capitolul II din anexa 1 a fost modificat de pct. 42 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015. a3) servicii conexe furnizate de kinetoterapeut:a3.1) kinetoterapie individuală;a3.2) kinetoterapie de grup;a3.3) kinetoterapie pe aparate speciale:- dispozitive mecanice;- dispozitive electromecanice;- dispozitive robotizate. b) Otorinolaringologie: b1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie:b1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic;----------Subpct. b1.1), lit. b), subpct. 1.7.1 al pct. 1, lit. B, capitolul II din anexa 1 a fost modificat de pct. 43 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.b1.2) consiliere psihologică clinică;----------Subpct. b1.2), lit. b), subpct. 1.7.1 al pct. 1, lit. B, capitolul II din anexa 1 a fost modificat de pct. 43 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015. b2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped:b2.1) consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială - logoped;b2.2) exerciţii pentru tulburări de vorbire - şedinţă.----------Subpct. b2), lit. b), subpct. 1.7.1 al pct. 1, lit. B, capitolul II din anexa 1 a fost modificat de pct. 44 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015. c) Psihiatrie şi psihiatrie pediatrică: c1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie:c1.1.) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic;c1.2.) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi;c1.3.) consiliere psihologică clinică pentru copii diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist, numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică - într-o metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist;----------Subpct. c1.3), lit. c), subpct. 1.7.1 al pct. 1, lit. B, capitolul II din anexa 1 a fost modificat de pct. 45 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.c1.4.) psihoterapia copilului şi familiei - pentru copii (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) - într-o metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist; c2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped:- consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială - logoped. c3) servicii furnizate de kinetoterapeut, numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică, pentru copilul diagnosticat cu tulburări din spectrul autist:c3.1.) kinetoterapie individualăc3.2.) kinetoterapie de grupc3.3.) kinetoterapie pe aparate speciale:- dispozitive mecanice- dispozitive electromecanice- dispozitive robotizate.----------Subpct. c3), lit. c), subpct. 1.7.1 al pct. 1, lit. B, capitolul II din anexa 1 a fost introdus de pct. 46 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015. d) Reumatologie:- servicii furnizate de kinetoterapeut: d1) kinetoterapie individuală; d2) kinetoterapie de grup; d3) kinetoterapie pe aparate speciale;- dispozitive mecanice;- dispozitive electromecanice;- dispozitive robotizate. e) Ortopedie şi traumatologie şi ortopedie pediatrică:----------Partea introductivă a lit. e) a subpct. 1.7.1 al pct. 1, lit. B, capitolul II din anexa 1 a fost modificată de pct. 47 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.- servicii furnizate de kinetoterapeut: e1) kinetoterapie individuală; e2) kinetoterapie de grup; e3) kinetoterapie pe aparate speciale:- dispozitive mecanice;- dispozitive electromecanice;- dispozitive robotizate. f) Oncologie medicală:- serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu afecţiuni oncologice. g) Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice:- serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu diagnostic confirmat de diabet zaharat. h) Hematologie:- serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu afecţiuni oncologice. i) Nefrologie:- serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu insuficienţă renală cronică - dializă.1.7.2. Serviciile de kinetoterapie se acordă conform unui plan recomandat de medicul de reabilitare medicală prin scrisoare medicală.1.7.3. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme.1.8. Servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei - o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o consultaţie în primul trimestru de la naştere.----------Subpct. 1.8. al pct. 1, lit. B, capitolul II din anexa 1 a fost introdus de pct. 48 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.1.8.1. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme.----------Subpct. 1.8.1 al pct. 1, lit. B, capitolul II din anexa 1 a fost introdus de pct. 48 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.2. Lista specialităţilor clinice pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate este prevăzută în norme.C. Pachetul de servicii medicale de bază acordate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinică de reabilitare medicală1. Servicii medicale - consultaţii, serii de proceduri - în specialitatea clinică de reabilitare medicală1.1. Consultaţia medicală de specialitate iniţială cuprinde:- anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea şi recomandarea explorărilor necesare şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;- bilanţul articular anatomic şi funcţional, bilanţul muscular, bilanţul global gestual şi întocmirea planului de recuperare;- unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;- stabilirea conduitei terapeutice, prescrierea tratamentului medical igieno-dietetic şi fizical şi de reabilitare medicală, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice generale şi specifice balneoclimatice - terapii cu factori naturali terapeutici: apele minerale terapeutice, lacurile şi nămolurile terapeutice, gazele terapeutice, ansamblul elementelor fizico-chimice ale climatului, inclusiv microclimatul de saline şi peşteri, avizate de Ministerul Sănătăţii conform legislaţiei în vigoare.1.2. Consultaţia de reevaluare se acordă înainte de începerea unei serii de proceduri specifice de reabilitare medicală, în timpul seriei de proceduri sau la finalul fiecărei serii de proceduri, la un interval ce nu poate să depăşească 10 zile calendaristice de la momentul finalizării acesteia.1.3. Procedurile specifice de reabilitare medicală care se pot acorda în cadrul unei serii de proceduri sunt: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ PROCEDURI SPECIFICE DE REABILITARE MEDICALĂ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1. Kinetoterapie de grup pe afecţiuni │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2. Galvanizare │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3. Ionizare │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4. Curenţi diadinamici │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5. Trabert │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6. TENS │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 7. Curenţi interferenţiali │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 8. Unde scurte │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 9. Microunde │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │10. Curenţi de înaltă frecvenţă pulsatilă │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │11. Ultrasunet │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │12. Combinaţie de ultrasunet cu curenţi de joasă frecvenţă │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │13. Magnetoterapie │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │14. Laserterapie │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │15. Solux │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │16. Ultraviolete │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │17. Curenţi cu impulsuri rectangulare │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │18. Curenţi cu impulsuri exponenţiale │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │19. Contracţia izometrică electrică │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │20. Stimulare electrică funcţională │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │21. Băi Stanger │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │22. Băi galvanice │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │23. Duş subacval │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │24. Aplicaţii cu parafină │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │25. Băi sau pensulaţii cu parafină │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │26. Masaj regional │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │27. Masaj segmentar │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │28. Masaj reflex │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │29. Limfmasaj │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │30. Aerosoli individuali │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │31. Pulverizaţie cameră │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │32. Hidrokinetoterapie individuală generală │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │33. Hidrokinetoterapie parţială │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │34. Kinetoterapie individuală │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │35. Tracţiuni vertebrale şi articulare │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │36. Manipulări vertebrale │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │37. Manipulări articulaţii periferice │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │38. Kinetoterapie cu aparatură specială cu dispozitive mecanice, │ │ electromecanice şi robotizate │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │39. Băi minerale (sulfuroase, cloruro-sodice, alcaline) │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │40. Băi de plante │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │41. Băi de dioxid de carbon şi bule │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │42. Băi de nămol │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │43. Mofete naturale │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │44. Mofete artificiale │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │45. Împachetare generală cu nămol │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │46. Împachetare parţială cu nămol │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │47. Aplicaţie de unde de şoc extracorporale │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │48. Aplicaţie de oscilaţii profunde │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │49. Speleoterapia/Salinoterapia │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘1.3.1. Perioada pentru care se acordă procedurile specifice de reabilitare medicală este de maximum 21 de zile/an/asigurat atât la copii, cât şi la adulţi, cu excepţia copiilor 0-18 ani cu diagnostic confirmat de paralizie cerebrală, când se acordă proceduri medicale specifice de reabilitare medicală pentru o perioadă de maximum 42 de zile pe an/asigurat, aceste perioade putând fi fracţionate în maximum două fracţiuni, în funcţie de afecţiunea de bază, la recomandarea medicului de specialitate reabilitare medicală.----------Subpct. 1.3.1 al pct. 1, lit. C, capitolul II din anexa 1 a fost modificat de pct. 49 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.1.3.2. În cazul unor perioade de tratament fracţionate la recomandarea medicului de specialitate reabilitare medicală, pentru fiecare perioadă de tratament se vor acorda o consultaţie iniţială şi o consultaţie de reevaluare, dar nu mai mult de două consultaţii iniţiale şi două consultaţii de reevaluare pe an/asigurat.1.3.3. Seria de proceduri specifice de reabilitare medicală stabilită de medicul de specialitate, reabilitare medicală include maximum 4 proceduri/zi de tratament. Pentru o serie de proceduri specifice de reabilitare medicală ce se desfăşoară în bazele de tratament din staţiunile balneoclimatice se decontează maximum 4 proceduri/zi, din care două proceduri specifice de reabilitare medicală cu factori terapeutici naturali.----------Subpct. 1.3.3 al pct. 1, lit. C, capitolul II din anexa 1 a fost modificat de pct. 49 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.1.4. Pentru situaţiile în care unui asigurat nu i se recomandă o serie de proceduri specifice de reabilitare medicală, asiguratul beneficiază de 3 consultaţii/trimestru pentru aceeaşi afecţiune.1.5. Pentru grupele de boli cronice G18, G19, G31b, G31c, G31d, G31e - nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care tratamentul se poate prescrie şi monitoriza de către medicul în specialitatea reabilitare medicală din unităţile sanitare nominalizate de către Ministerul Sănătăţii, pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice, se acordă o consultaţie şi prescripţia/prescripţiile medicală/medicale aferentă/aferente, trimestrial sau lunar, cu condiţia ca aceste servicii să nu se fi efectuat de către un alt medic de specialitate pentru aceeaşi perioadă.1.6. Consultaţiile de specialitate reabilitare medicală se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul de specialitate din ambulatoriul clinic, cu excepţia consultaţiilor pentru afecţiunile prevăzute în norme, care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.1.7. Lista specialităţilor clinice pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea clinică de reabilitare medicală este prevăzută în norme.1.8. Lista afecţiunilor care pot fi tratate în ambulatoriu în specialitatea clinică de reabilitare medicală este: ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Afecţiuni │ │crt.│ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1.│Atrofii sistemice afectând în special sistemul nervos central │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2.│Tulburări extrapiramidale şi ale motricităţii │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3.│Boli demielinizante ale sistemului nervos central │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4.│Afecţiunile nervilor, rădăcinilor şi plexurilor nervoase │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5.│Polineuropatii şi alte afecţiuni ale sistemului nervos periferic │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6.│Afecţiuni ale joncţiunilor mioneurale şi musculare │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 7.│Paralizia cerebrală şi alte sindroame paralitice │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 8.│Status post infarct miocardic acut │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 9.│Status post accident vascular cerebral │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 10.│Insuficienţa cardiacă clasa NYHA I şi II │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 11.│Boală pulmonară obstructivă cronică clasa I şi II │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 12.│Poliartropatii inflamatorii │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 13.│Artroze │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 14.│Dorsopatii │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 15.│Afecţiuni ale ţesuturilor moi │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 16.│Status post leziuni traumatice │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 17.│Status post intervenţii chirurgicale majore cardiovasculare, │ │ │neurochirurgicale, ortopedice │ └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘1.9. Condiţiile acordării serviciilor de reabilitare medicală se stabilesc în norme.2. Servicii de acupunctură - consultaţii, cură de tratament2.1. Consultaţia de acupunctură: se acordă o singură consultaţie pentru fiecare cură de tratament.2.2. Cura de tratament: se acordă maximum două cure/an calendaristic pe asigurat. O cură de tratament reprezintă în medie 10 zile de tratament.2.3. Consultaţiile de acupunctură se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul de specialitate din ambulatoriul clinic.2.4. Condiţiile acordării serviciilor de acupunctură se stabilesc în norme.D. Pachetul de servicii medicale de bază pentru medicina dentară ┌───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Cod │ Acte terapeutice │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1. *) │Consultaţie - include modelul de studiu, după caz, controlul │ │ │oncologic şi igienizarea. │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │*) Se acordă o singură consultaţie la un interval de 12 luni pentru │ │ │un asigurat. │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2. │Tratamentul cariei simple │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3. │Tratamentul afecţiunilor pulpare cu anestezie │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4. │Pansament calmant/drenaj endodontic │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5. │Tratamentul gangrenei pulpare │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6. │Tratamentul paradontitelor apicale - prin incizie - cu anestezie │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 7. │Tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 8. │Extracţia dinţilor temporari cu anestezie │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 9. │Extracţia dinţilor permanenţi cu anestezie │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │10.**) │Chiuretaj alveolar şi tratamentul hemoragiei │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │**) În situaţia în care se efectuează în aceeaşi şedinţă în care a │ │ │fost extras dintele respectiv, nu este decontat de casa de asigurări│ │ │de sănătate. │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │11. │Decapuşonarea la copii │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │12. │Reducerea luxaţiei articulaţiei temporo-mandibulare │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │13. │Proteza acrilică mobilizabilă pe arcadă │ │***) │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │***) Se acordă o dată la 5 ani. │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │14. │ │ │****) │Reparaţie/Rebazare proteză │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │****) Se acordă o dată pe an. │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │15. │Element acrilic │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │16. │Element metalo-acrilic │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │17. │Reconstituire coroană radiculară │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │18. │ │ │*****) │Decondiţionarea tulburărilor funcţionale prin aparate ortodontice, │ │ │inclusiv tratamentul angrenajului invers prin inel/gutiere + bărbiţă│ │ │şi capelină │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │19. │Tratamentul angrenajului invers prin exerciţii cu spatula/şedinţă │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │20. │ │ │*****) │Aparate şi dispozitive utilizate în tratamentul malformaţiilor │ │ │congenitale │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │21. │Şlefuirea în scop ortodontic/dinte │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │22. │ │ │*****) │Reparaţie aparat ortodontic │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │23. │Menţinătoare de spaţiu mobile │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │*****) Se acordă numai de medicii de specialitate în ortodonţie şi │ │ │ortopedie dento-facială. │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │24. │ │ │******)│Sigilare/dinte │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │******) O procedură decontată la 2 ani. │ └───────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----------Tabelul de la lit. D, capitolul II din anexa 1 a fost modificat de pct. 50 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.1. Serviciile de medicină dentară prevăzute în pachetul de servicii de bază pot fi efectuate de oricare dintre medicii dentişti, cu excepţia celor de la pct. 18, 20 şi 22.2. Serviciile de medicină dentară de urgenţă sunt prevăzute la pct. 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14 şi 22.3. Dentiştii acordă numai serviciile prevăzute la pct. 1, 2, 4 şi 24.4. Condiţiile acordării serviciilor de medicină dentară se stabilesc în norme.5. Formula dentară este prevăzută în norme.E. Pachetul de servicii medicale de bază în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice1. Lista investigaţiilor paraclinice - analize de laborator ┌────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Cod │ Denumirea analizei de laborator │ │crt.│ │ │ ├────┴─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Hematologie │ ├────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │ 2.6001 │Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, │ │ │ │numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, │ │ │ │numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici │ │ │ │eritrocitari │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │ 2.6002 │Numărătoare reticulocite │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3 │ 2.6003 │Examen citologic al frotiului sanguin │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4 │ 2.6040 │VSH │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5 │ 2.60501 │Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │ 2.60502 │Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 7 │ 2.6059 │Anticorpi specifici anti Rh la gravidă │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 8 │ 2.6101 │Timp Quick şi INR (Internaţional Normalised Ratio) │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 9 │ 2.6102 │APTT │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 10 │ 2.6103 │Fibrinogenemie │ ├────┴─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Biochimie - serică şi urinară │ ├────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 11 │ 2.1002 │Proteine totale serice │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 12 │ 2.1003 │Electroforeza proteinelor serice │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 13 │ Abrogat │ │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 14 │ 2.10063 │Feritină serică │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 15 │ 2.1011 │Uree serică │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 16 │ 2.1012 │Acid uric seric │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 17 │ 2.1014 │Creatinină serică │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 18 │ 2.1015 │Bilirubină totală │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 19 │ 2.1016 │Bilirubină directă │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 20 │ 2.1020 │Glicemie │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 21 │ 2.10303 │Colesterol seric total │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 22 │ 2.10304 │HDL colesterol │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 23 │ 2.10305 │LDL colesterol │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 24 │ 2.10306 │Trigliceride serice │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 25 │ 2.10402 │TGP │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 26 │ 2.10403 │TGO │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 27 │ 2.10404 │Creatinkinaza CK │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 28 │ 2.10406 │Gama GT │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 29 │ 2.10409 │Fosfatază alcalină │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 30 │ 2.10500 │Sodiu seric │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 31 │ 2.10501 │Potasiu seric │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 32 │ 2.10503 │Calciu seric total │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 33 │ 2.10504 │Calciu ionic seric │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 34 │ 2.10505 │Magneziemie │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 35 │ 2.10506 │Sideremie │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 36 │ 2.10507 │Fosfor (fosfat seric) │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 37 │ Abrogat │ │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 38 │ 2.2600 │Examen complet de urină (sumar + sediment) │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 39 │ 2.2604 │Dozare proteine urinare │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 40 │ 2.2612 │Microalbuminuria (albumină urinară) │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 41 │ 2.2622 │Dozare glucoză urinară │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 42 │ 2.2623 │Creatinină urinară │ ├────┴─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Imunologie │ ├────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 43 │ 2.2500 │TSH │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 44 │ 2.2502 │FT4 │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 45 │ 2.2507 │Parathormonul seric (PTH) │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 46 │ 2.2509 │Hormonul foliculinostimulant FSH │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 47 │ 2.2510 │Hormonul luteinizant (LH) │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 48 │ 2.2514 │Cortizol │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 49 │ 2.2521 │Testosteron │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 50 │ 2.2522 │Estradiol │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 51 │ 2.2523 │Progesteron │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 52 │ 2.2525 │Prolactină │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 53 │ 2.327091│Anti-HAV IgM │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 54 │ 2.327092│Ag HBs (screening) │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 55 │ 2.327093│Anti HCV │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 56 │ 2.32710 │Testare HIV la gravidă │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 57 │ 2.40000 │ASLO │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 58 │ 2.40010 │VDRL sau RPR │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 59 │ 2.40013 │Confirmare TPHA │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 60 │ 2.40203 │Antigen Helicobacter Pylori │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 61 │ 2430011 │Complement seric C3 │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 62 │ 2430012 │Complement seric C4 │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 63 │ 2.43010 │IgG seric │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 64 │ 2.43011 │IgA seric │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 65 │ 2.43012 │IgM seric │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 66 │ 2.43014 │IgE seric │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 67 │ 2.40053 │Proteina C reactivă │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 68 │ 2.43040 │Factor reumatoid │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 69 │ 2.43044 │ATPO │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 70 │ 2.43135 │PSA │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 71 │ 2.43136 │free PSA │ ├────┴─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Microbiologie │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Exsudat faringian │ ├────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 72 │ 2.3025 │Examen bacteriologic exsudat faringian - Examen │ │ │ │microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare │ │ │ │bacteriană │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 73 │ 2.50102 │Examen fungic exsudat faringian - Examen microscopic │ │ │ │nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică │ ├────┴─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Examen urină │ ├────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 74 │ 2.3100 │Urocultură - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură│ │ │ │şi identificare bacteriană │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 75 │ 2.50116 │Examen fungic urină - Examen microscopic nativ şi │ │ │ │colorat, cultură şi identificare fungică │ ├────┴─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Examene materii fecale │ ├────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 76 │ 2.3062 │Coprocultură - Examen microscopic nativ şi colorat, │ │ │ │cultură şi identificare bacteriană │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 77 │ 2.50120_1 │Examen micologic materii fecale -Examen microscopic nativ│ │ │ │şi colorat, cultură şi identificare fungică │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 78 │ 2.5100 │Examen coproparazitologic │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 79 │ 2.2701 │Depistare hemoragii oculte │ ├────┴─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Examene din secreţii vaginale │ ├────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 80 │ 2.3074 │Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ │ │ │ │şi colorat, cultură şi identificare bacteriană │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 81 │ 2.50114 │Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ │ │ │ │şi colorat, cultură şi identificare fungică │ ├────┴─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Examene din secreţii uretrale │ ├────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 82 │ 2.3080 │Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ │ │ │ │şi colorat, cultură şi identificare bacteriană │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 83 │ 2.50115 │Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ │ │ │ │şi colorat, cultură şi identificare fungică │ ├────┴─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Examene din secreţii otice │ ├────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 84 │ 2.3050 │Examen bacteriologic din secreţii otice - Examen │ │ │ │microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare │ │ │ │bacteriană │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 85 │ 2.50119 │Examen fungic din secreţii otice - Examen microscopic │ │ │ │nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică │ ├────┴─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Examene din secreţii nazale │ ├────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 86 │ 2.3022 │Examen bacteriologic din secreţii nazale - Examen │ │ │ │microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare │ │ │ │bacteriană │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 87 │ 2.50103 │Examen fungic din secreţii nazale - Examen microscopic │ │ │ │nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică │ ├────┴─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Examene din secreţii conjunctivale │ ├────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 88 │ 2.3040 │Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale - Examen │ │ │ │microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare │ │ │ │bacteriană │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 89 │ 2.50110 │Examen fungic din secreţii conjunctivale - Examen │ │ │ │microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare │ │ │ │fungică │ ├────┴─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Examene din colecţie purulentă │ ├────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 90 │ 2.5032 │Examen bacteriologic din colecţie purulentă - Examen │ │ │ │microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare │ │ │ │bacteriană │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 91 │ 2.50120_2 │Examen fungic din colecţie purulentă - Examen microscopic│ │ │ │nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică │ ├────┴─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice │ ├────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 92 │ 2.313 │Antibiogramă │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 93 │ 2.502 │Antifungigramă │ ├────┴─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Examinări histopatologice şi citologice │ ├────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 94 │ Abrogat │ │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 95 │ Abrogat │ │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 96 │ Abrogat │ │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 97 │ Abrogat │ │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 98 │ Abrogat │ │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 99 │ Abrogat │ │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │100 │ Abrogat │ │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │101 │ Abrogat │ │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │102 │ Abrogat │ │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │103 │ Abrogat │ │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │104 │ 2.9021_1 │Examen histopatologic procedura completă HE - 1-3 blocuri│ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │105 │ 2.9021_2 │Examen histopatologic procedura completă HE - 4-6 blocuri│ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │106 │ 2.9010_1 │Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii │ │ │ │speciale - 1-3 blocuri │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │107 │ 2.9010_2 │Examen histopatologic procedura completa HE* şi coloraţii│ │ │ │speciale - 4-6 blocuri │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │108 │ 2.9030 │Teste imunohistochimice │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │109 │ 2.9022 │Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină - │ │ │ │1-3 blocuri │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │110 │ 2.9160 │Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │111 │ 2.9025 │Citodiagnostic lichid de puncţie │ └────┴─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘----------Tabelul de la pct. 1 al lit. E, capitolul II din anexa 1 a fost modificat de punctele 51-54 ale art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.Condiţiile acordării investigaţiilor paraclinice - analize de laborator se stabilesc prin norme.2. Lista investigaţiilor paraclinice - radiologie, imagistică, medicină nucleară şi explorări funcţionale ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Denumire examinare radiologică/ │ │crt.│ imagistică medicală/explorare funcţională │ ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ I. Radiologie - Imagistică medicală │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ A. Investigaţii convenţionale │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1. Investigaţii cu radiaţii ionizante │ ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1│Examen radiologic cranian standard │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2│Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3│Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4│Radiografie de membre │ │ │a) Braţ │ │ │b) Cot │ │ │c) Antebraţ │ │ │d) Pumn │ │ │e) Mână │ │ │f) Şold │ │ │g) Coapsă │ │ │h) Genunchi │ │ │i) Gambă │ │ │j) Gleznă │ │ │k) Picior │ │ │l) Calcaneu │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4^1│Examen radiologic articulaţii sacro-iliace │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5│Examen radiologic centură scapulară │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5^1│Examen radiologic coloană vertebrală/segment │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6│Abrogat │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 7│Abrogat │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 8│Abrogat │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 9│Abrogat │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 10│Examen radiologic torace ansamblu │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 11│Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen │ │ │radiologic torace şi organe toracice │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 12│Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 13│Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul │ │ │duodenojejunal) cu substanţă de contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 14│Examen radiologic tract digestiv până la regiunea ileo-cecală, cu │ │ │substanţă de contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 15│Examen radiologic colon dublu contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 16│Examen radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 17│Examen radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de │ │ │contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 18│Cistografie de reflux cu substanţă de contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 19│Pielografie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 20│Examen radiologic retrograd de uretră sau vezică urinară cu substanţă │ │ │de contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 21│Examen radiologic uretră, vezică urinară la copil cu substanţă de │ │ │contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 22│Examen radiologic uter şi oviduct cu substanţă de contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 23│Radiografie retroalveolară │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 24│Radiografie panoramică │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 25│Mamografie în două planuri/pentru un sân │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 26│Sialografia, galactografia sinusuri, fistulografie cu substanţă de │ │ │contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 27│Osteodensitometrie segmentară (DXA) │ ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2. Investigaţii neiradiante │ ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 28│Ecografie generală (abdomen + pelvis) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 29│Ecografie abdomen │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 30│Ecografie pelvis │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 31│Ecografie transvaginală/transrectală │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 32│Ecografie de vase (vene) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 33│Ecografie de vase (artere) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 34│Ecografie ganglionară │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 35│Ecografie transfontanelară │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 36│Ecografie de organ/articulaţie/părţi moi │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 37│Ecografie obstetricală anomalii trimestrul II │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 38│Ecografie obstetricală anomalii trimestrul I cu TN │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 39│Senologie imagistică - ecografie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 40│Ecocardiografie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 41│Ecocardiografie + Doppler │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 42│Ecocardiografie + Doppler color │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 43│Ecocardiografie transesofagiană │ ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ B. Investigaţii de înaltă performanţă │ ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 44│CT craniu nativ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │44^1│CT buco-maxilo-facial nativ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 45│CT regiune gât nativ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 46│CT regiune toracică nativ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 47│CT abdomen nativ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 48│CT pelvis nativ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 49│CT coloană vertebrală nativ/segment │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 50│CT membre nativ/membru │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │50^1│CT mastoidă │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │50^2│CT sinusuri │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 51│CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │51^1│CT hipofiză cu substanţă de contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │51^2│CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 52│CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 53│CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 54│CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 55│CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 56│CT coloană vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast administrată │ │ │intravenos/segment │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 57│CT membre nativ şi cu substanţă de contrast administrată │ │ │intravenos/membru │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 58│CT ureche internă │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 59│Uro CT │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 60│Angiografie CT membre │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 61│Angiografie CT craniu │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 62│Angiografie CT regiune cervicală │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 63│Angiografie CT torace │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 64│Angiografie CT abdomen │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 65│Angiografie CT pelvis │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 66│Angiocoronarografie CT │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 67│RMN cranio-cerebral nativ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │67^1│RMN sinusuri │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 68│RMN torace nativ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 69│RMN gât nativ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 70│RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracică, lombosacrată) │ │ │nativ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 71│RMN abdominal nativ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 72│RMN pelvin nativ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 73│RMN extremităţi nativ/segment (genunchi, cot, gleznă etc.) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 74│RMN umăr nativ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 75│RMN umăr nativ şi cu substanţă de contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 76│RMN torace nativ şi cu substanţă de contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 77│RMN regiune cervicală nativ şi cu substanţă de contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 78│RMN cranio-cerebral nativ şi cu substanţă de contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 79│RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracală, lombosacrată) │ │ │nativ şi cu substanţă de contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 80│RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 81│RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 82│RMN extrem. nativ/seg. (genunchi, cot, gleznă etc.) cu substanţă de │ │ │contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 83│RMN cord nativ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 84│RMN cord cu substanţă de contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │84^1│RMN hipofiză cu substanţă de contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 85│Uro RMN cu substanţă de contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 86│Angiografia RMN trunchiuri supraaortice │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 87│Angiografia RMN artere renale sau aorta │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 88│Angiografie RMN/segment (craniu, abdomen, pelvis, membre etc.) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 89│Angiografia carotidiană cu substanţă de contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │89^1│RMN abdominal cu substanţă de contrast şi colangio RMN │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │89^2│Colangio RMN │ ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ II. Explorări funcţionale │ ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 90│EKG │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 91│Holter TA │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 92│Spirometrie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 93│Spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 94│Peak-flowmetrie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 95│Electroencefalografia (EEG) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 96│Electromiografie (EMG) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 97│Testul de efort pentru evaluarea funcţiei respiratorii │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 98│Spirometrie de efort │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 99│Bronhospirometrie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 100│Teste de provocare inhalatorii │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 101│Înregistrare ECG continuă ambulatorie, holter │ ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ III. Medicină nucleară │ ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 102│Scintigrafia renală │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 103│Scintigrafia cerebrală (scintigrafie SPECT perfuzie cerebrală │ │ │-30/90 min de la inj.) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 104│Studiu radioizotopic de perfuzie miocardică la efort (scintigrafie │ │ │spect perfuzie miocardică efort) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 105│Studiu radioizotopic de perfuzie miocardică în repaus (scintigrafie │ │ │spect perfuzie miocardică repaus) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 106│Studiu radioizotopic de perfuzie pulmonară/scintigrafie perfuzie │ │ │pulmonară │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 107│Scintigrafia osoasă localizată │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 108│Scintigrafia osoasă completă │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 109│Scintigrafia hepatobiliară │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 110│Scintigrafia tiroidiană │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 111│Scintigrafia paratiroidiană │ └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----------Tabelul de la pct. 2 al lit. E, capitolul II din anexa 1 a fost modificat de punctele 55-64 ale art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.Condiţiile/Criteriile acordării investigaţiilor paraclinice-radiologie, imagistică, medicină nucleară şi explorări funcţionale se stabilesc prin norme.F. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ1. Serviciile spitaliceşti sunt de tip preventiv, curativ, de recuperare, de reabilitare medicală, paliative şi cuprind: consultaţii medicale de specialitate, investigaţii, tratamente medicale şi/sau chirurgicale, îngrijire, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare şi masă, după caz, în funcţie de tipul de spitalizare.----------Pct. 1 de la lit. F, capitolul II din anexa 1 a fost modificat de pct. 65 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.2. În funcţie de durata de spitalizare, asistenţa medicală spitalicească se acordă în regim de: a) spitalizare continuă; b) spitalizare de zi.3. Asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă cuprinde îngrijiri de tip acut şi îngrijiri de tip cronic şi se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare: a) naştere; b) urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă; c) boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare şi tratament;----------Lit. c) a pct. 3 de la lit. F, capitolul II din anexa 1 a fost modificată de pct. 66 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015. d) bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital; bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată - ani.----------Lit. d) a pct. 3 de la lit. F, capitolul II din anexa 1 a fost modificată de pct. 66 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015. e) afecţiuni pentru care diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi.4. Factorii de care trebuie să se ţină cont cumulativ în luarea deciziei de internare în regim de spitalizare continuă sunt: a) severitatea semnelor şi simptomelor prezentate de pacient; b) predictibilitatea medicală a unei evoluţii negative, nedorite a pacientului; c) nevoia pentru şi disponibilitatea analizelor/investigaţiilor diagnostice; d) epuizarea resurselor diagnostice şi terapeutice în celelalte domenii de asistenţă medicală.5. Pacienţii care prezintă un bilet de internare pentru spitalizare continuă vor putea fi programaţi pentru internare, în funcţie de afecţiune şi de gravitatea semnelor şi simptomelor prezentate şi de disponibilitatea serviciilor unităţii spitaliceşti solicitate.6. Prevenirea spitalizărilor continue considerate evitabile se va realiza prin diagnosticare precoce, abordare, tratament şi monitorizare, respectiv supraveghere corespunzătoare, în ambulatoriu şi în spitalizarea de zi, după caz.7. Lista diagnosticelor principale considerate spitalizări continue evitabile şi criteriile specifice aferente diminuării/eliminării acestora din spitalizarea continuă se detaliază în norme.8. Asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare de zi cuprinde îngrijiri de tip acut şi îngrijiri de tip cronic şi se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare: a) urgenţe medico-chirurgicale ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore în condiţiile stabilite în norme; b) diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu.9. Serviciile necesare pentru diagnosticarea, tratarea sau monitorizarea pacientului care se efectuează în regim de spitalizare de zi pot avea caracter plurispecializat şi/sau multidisciplinar, pot fi invazive, pot fi urmate de reacţii adverse sau risc de urgenţă pe timpul efectuării lor sau corelate cu starea de sănătate a pacientului, impunând supraveghere medicală care nu poate fi efectuată în ambulatoriu.10. Afecţiunile care pot fi diagnosticate şi tratate în regim de spitalizare de zi:- afecţiunile şi procedurile prevăzute în norme;- afecţiuni pentru care se acordă servicii de chimioterapie, radioterapie, brahiterapie, litotriţie, implant de cristalin, întrerupere de sarcină cu recomandare medicală, amniocenteză, biopsie de vilozităţi coriale, administrarea tratamentului pentru profilaxia rabiei;- instalarea de gastrostome sau jejunostome percutane pentru administrarea nutriţiei enterale;- proceduri specifice de terapia durerii, conform normelor;- instalarea de catetere intravenoase pentru utilizare îndelungată, tunelizate şi/sau cu cameră implantabilă pentru diverse metode terapeutice, conform normelor;- afecţiuni care necesită administrare de medicamente pentru care este necesară aprobarea comisiilor de experţi constituite la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;- HIV/SIDA care necesită monitorizarea bolnavilor.11. Serviciile medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă şi de zi se acordă pe baza biletului de internare eliberat de:- medicul de familie;- medicul de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare;- medicii din unităţile de asistenţă medico-socială;- medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate/Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, după caz.----------A patra liniuţă a pct. 11 de la lit. F, capitolul II din anexa 1 a fost modificată de pct. 67 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.- medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică;- medicii de medicina muncii.12. Nu se solicită bilet de internare în următoarele situaţii: a) pentru spitalizare continuă:- naştere- urgenţe medico-chirurgicale- boli cu potenţial endemoepidemic, care necesită izolare şi tratament- bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital- pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată - ani- cazurile care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate- transferul intraspitalicesc în situaţia în care se schimbă tipul de îngrijire- transferul interspitalicesc- pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană beneficiază de servicii medicale spitaliceşti programate şi acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, respectiv de servicii medicale spitaliceşti acordate pe baza cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, precum şi de servicii medicale spitaliceşti pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României b) pentru spitalizare de zi, dacă se acordă servicii de:- urgenţă medico-chirurgicală- chimioterapie- radioterapie- administrare de medicamente pentru care este necesară aprobarea comisiilor de experţi constituite la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate- monitorizare a bolnavilor cu HIV/SIDA- evaluare dinamică a răspunsului viro - imunologic- monitorizare şi tratament ale bolnavilor cu talasemie- monitorizare a bolnavilor oncologici- administrare a tratamentului pentru profilaxia rabiei- monitorizarea sifilisului genital primar şi sifilisului secundar al pielii şi mucoaselor- rezolvare a cazurilor care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate- pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană beneficiază de servicii medicale spitaliceşti programate şi acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, respectiv de servicii medicale spitaliceşti acordate pe baza cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, precum şi de servicii medicale spitaliceşti pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României.----------Pct. 12 de la lit. F, capitolul II din anexa 1 a fost modificat de pct. 68 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.G. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU CONSULTAŢII DE URGENŢĂ LA DOMICILIU ŞI ACTIVITĂŢI DE TRANSPORT SANITAR NEASISTAT1. Consultaţii de urgenţă la domiciliu pentru urgenţele medico-chirurgicale - cod verde - prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical, al centrului de permanenţă sau prin sistemul de consultaţii de urgenţă la domiciliu, sub coordonarea dispeceratelor medicale de urgenţă sau a celor integrate."2. Transport sanitar neasistatTransportul sanitar neasistat include:2.1. transportul medicului dus-întors în vederea constatării unui deces în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi în zilele de sărbători legale, pentru eliberarea certificatului constatator al decesului, în condiţiile prevăzute de lege;2.2. transportul echipajului de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi, după caz, transportul pacientului care nu se află în stare critică şi nu necesită monitorizare şi îngrijiri medicale speciale pe durata transportului la unitatea sanitară, dacă se impune asistenţă medicală de specialitate ce nu poate fi acordată la domiciliu;2.3. transportul copiilor dializaţi cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani şi a persoanelor peste 18 ani cu nanism care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulţi, de la centrul de dializă până la domiciliul acestora şi retur, în vederea efectuării dializei în unităţile sanitare situate în alt judeţ decât cel de domiciliu al persoanei respective; transportul copiilor dializaţi cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani şi a persoanelor peste 18 ani cu nanism, care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulţi, se efectuează în baza contractelor încheiate între casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială îşi au domiciliul persoanele dializate şi unităţile medicale specializate aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate din judeţul de domiciliu;2.4. bolnavii cu fracturi ale membrelor inferioare imobilizate în aparate gipsate, ale centurii pelviene, coloanei vertebrale, bolnavii cu deficit motor neurologic major şi stări post accidente vasculare cerebrale, bolnavii cu amputaţii recente ale membrelor inferioare, bolnavii cu stări caşectice, bolnavii cu deficit motor sever al membrelor inferioare, arteriopatie cronică obliterantă stadiul III şi IV, insuficienţă cardiacă clasa NYHA III şi IV, status post revascularizare miocardică prin by-pass aorto-coronarian şi revascularizare periferică prin by-pass aortofemural, pacienţii cu tumori cerebrale operate, hidrocefalii interne operate, pacienţii oxigenodependenţi, cu malformaţii arterio-venoase - rupte neoperate, malformaţii vasculare cerebrale - anevrisme, malformaţii arterio-venoase - operate, hemoragii subarahnoidiene de natură neprecizată şi care necesită transport la externare, nefiind transportabili cu mijloace de transport convenţionale, pot fi transportaţi inclusiv în alt judeţ.2.5. transportul de la şi la domiciliu al bolnavilor cu talasemie majoră în vederea efectuării transfuziei;2.6. transportul asiguraţilor nedeplasabili cu tetrapareze sau insuficienţă motorie a trenului inferior la spital pentru internare pe baza biletului de internare în unităţile sanitare de reabilitare medicală şi recuperare.----------Subpct. 2.6 al pct. 2 de la lit. G, capitolul II din anexa 1 a fost modificat de pct. 69 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.2.7. transportul dus-întors la cabinetul de specialitate din specialităţile clinice şi de la cabinet la domiciliu, pentru asiguraţii imobilizaţi la pat, pentru consultaţie în vederea evaluării, monitorizării şi prescrierii tratamentului în cazul afecţiunilor cronice pentru care medicaţia poate fi prescrisă numai de medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate.2.8. transportul dus-întors, la laboratorul de investigaţii paraclinice şi de la laborator la domiciliu, pentru asiguraţii imobilizaţi la pat, pentru efectuare de investigaţii medicale paraclinice în ambulatoriu recomandate de medicii de familie sau de medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate clinic aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.----------Subpct. 2.8 al pct. 2 de la lit. G, capitolul II din anexa 1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 791 din 23 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 28 septembrie 2015.H. PACHET DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU ŞI ÎNGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Serviciu de îngrijire medicală la domiciliu/ │ │crt.│ îngrijire paliativă la domiciliu │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1.│Măsurarea parametrilor fiziologici: temperatură, respiraţie, puls, TA, │ │ │diureză şi scaun *****) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │*****) Recomandarea serviciului se face de către medici pentru toţi │ │ │parametri prevăzuţi, respectiv temperatură, respiraţie, puls, TA, │ │ │diureză şi scaun. │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2.│Administrarea medicamentelor: │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │2.1. intramuscular*) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │2.2. subcutanat*) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │2.3. intradermic*) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │2.4. oral │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │2.5. pe mucoase │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │*) În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse de origine umană. │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3.│Administrarea medicamentelor intravenos sub supravegherea │ │ │medicului*) ****) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │*) În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse de origine umană. │ │ │****) Se efectuează sub supravegherea medicului care îşi desfăşoară │ │ │activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la │ │ │domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu. │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4.│Sondaj vezical, îngrijirea sondei urinare şi administrarea │ │ │medicamentelor intravezical pe sondă vezicală***) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │***) la bărbaţi se efectuează de către medicul care îşi desfăşoară │ │ │activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la │ │ │domiciliu/îngrijiri medicale paliative. │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5.│Administrarea medicamentelor prin perfuzie endovenoasă sub │ │ │supravegherea medicului*) ****) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │*) În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse de origine umană. │ │ │****) Se efectuează sub supravegherea medicului care îşi desfăşoară │ │ │activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la │ │ │domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu. │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6.│Abrogat │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 7.│Alimentarea artificială pe gastrostomă/sondă gastrică şi educarea │ │ │asiguratului/aparţinătorilor │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 8.│Alimentarea pasivă, pentru bolnavii cu tulburări de deglutiţie, │ │ │inclusiv instruirea asiguratului/aparţinătorului │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 9.│Clismă cu scop evacuator │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 10.│Spălătură vaginală în cazuri de deficit motor │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 11.│Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor vasculare ale │ │ │membrelor inferioare/escarelor de decubit: mobilizare, masaj, aplicaţii│ │ │medicamentoase, utilizarea colacilor de cauciuc şi a rulourilor │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 12.│Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor pulmonare: posturi │ │ │de drenaj bronşic, tapotaj, fizioterapie respiratorie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 13.│Îngrijirea plăgilor simple şi/sau suprainfectate/suprimarea firelor │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 14.│Abrogat │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 15.│Îngrijirea escarelor multiple │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 16.│Îngrijirea stomelor │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 17.│Îngrijirea fistulelor │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 18.│Îngrijirea tubului de dren şi instruirea asiguratului │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 19.│Îngrijirea canulei traheale şi instruirea asiguratului │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 20.│Abrogat │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 21.│Aplicarea de ploscă, bazinet, condom urinar, mijloc ajutător pentru │ │ │absorbţia urinei**) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │**) Este inclus şi mijlocul ajutător pentru absorbţia urinei, minimum │ │ │două mijloace ajutătoare pentru absorbţia urinei/zi. │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 22.│Abrogat │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │**) Este inclus şi mijlocul ajutător pentru absorbţia urinei, minimum │ │ │două mijloace ajutătoare pentru absorbţia urinei/zi. │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 23.│Evaluarea asiguratului: stabilirea şi aplicarea unui plan de îngrijiri │ │ │în controlul durerii şi altor simptome asociate bolii şi reevaluarea │ │ │periodică │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 24.│Evaluarea mobilităţii, a capacităţii de autoîngrijire, a riscului de │ │ │apariţie a escarelor sau gradul escarelor, identificarea nevoilor │ │ │nutriţionale, implementarea intervenţiilor stabilite în planul de │ │ │îngrijiri şi reevaluarea periodică - de către asistentul medical │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 25.│Masaj limfedem şi contenţie elastică │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 26.│Masaj limfedem cu pompa de compresie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 27.│Montare TENS │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 28.│Abrogat │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 29.│Administrare medicaţie prin nebulizare │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 30.│Aspiraţie gastrică │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 31.│Aspiraţie căi respiratorii │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 32.│Paracenteză │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 33.│Ventilaţie noninvazivă****) │ │ │****) Se efectuează sub supravegherea medicului pneumolog cu atestat │ │ │în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor │ │ │respiratorii din timpul somnului - Somnologie poligrafie, în │ │ │Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor │ │ │respiratorii din timpul somnului - Somnologie poligrafie, │ │ │polisomnografie şi titrare CPAP/BiPAP şi în Managementul general, │ │ │clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii - Ventilaţie │ │ │noninvazivă, a medicului cu specialitatea anestezie şi terapie │ │ │intensivă, a medicului specialist de medicină de urgenţă, care îşi │ │ │desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri │ │ │medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu. │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 34.│Alimentaţie parenterală - alimentaţie artificială pe cateter venos │ │ │central sau periferic ****) │ │ │****) Se efectuează sub supravegherea medicului cu specialitatea │ │ │anestezie şi terapie intensivă care îşi desfăşoară activitatea într-o │ │ │formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri│ │ │paliative la domiciliu. │ │ │Serviciul nu include alimentele specifice. │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 35.│Kinetoterapie individuală │ └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----------Tabelul de la lit. H, capitolul II din anexa 1 a fost modificat de pct. 4 şi 5 ale art. I din HOTĂRÂREA nr. 791 din 23 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 28 septembrie 2015.Condiţiile acordării îngrijirilor medicale la domiciliu/îngrijirilor paliative la domiciliu se stabilesc în norme.I. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ DE REABILITARE MEDICALĂ ÎN SANATORII BALNEARE ŞI RECUPERARE MEDICALĂ ÎN ALTE SANATORII ŞI PREVENTORII1. Serviciile de reabilitare medicală şi recuperare sunt servicii acordate în regim de spitalizare în sanatorii/secţii sanatoriale pentru adulţi şi copii, preventorii cu sau fără personalitate juridică, inclusiv furnizori constituiţi conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt avizate de Ministerul Sănătăţii ca sanatorii balneare ori au în structura avizată de Ministerul Sănătăţii secţii sanatoriale balneare.1.1. Servicii medicale de reabilitare medicală acordate în sanatorii balneare ┌────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐ │ Tipul de asistenţă balneară │ Durata maximă*) │ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │Servicii de reabilitare medicală│14-21 zile/an/asigurat acordate într-un │ │ │singur episod care cuprinde minimum 4 │ │ │proceduri/zi │ └────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘----------*) Serviciile medicale acordate peste durata de spitalizare de 21 de zile se suportă în întregime de către asiguraţi. Serviciile medicale se acordă şi pentru durate mai mici de 14 zile. Condiţiile acordării serviciilor medicale se stabilesc prin norme.1.1.1. Serviciile se acordă în baza biletelor de trimitere pentru tratament de reabilitare medicală în sanatorii balneare, eliberate de către medicii de familie, de către medicii de specialitate din ambulatoriu şi medicii din spital, aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Criteriile de eliberare a biletelor de trimitere pentru tratament de reabilitare medicală vor fi prevăzute în norme.1.1.2. Serviciile se acordă pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicii de specialitate de reabilitare medicală, cu încadrarea în prevederile mai sus menţionate.1.2. Servicii medicale de recuperare acordate în sanatorii, altele decât balneare şi preventorii1.2.1. Serviciile medicale de recuperare acordate în alte sanatorii decât cele balneare şi în preventorii sunt servicii acordate în regim de spitalizare, pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicii de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în aceste unităţi.1.2.2. Serviciile se acordă în baza biletelor de trimitere pentru tratament de recuperare eliberate de către medicii de familie, de către medicii de specialitate din ambulatoriu şi medicii din spital, aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Condiţiile acordării serviciilor medicale se stabilesc prin norme.J. PACHETUL DE BAZĂ PENTRU MEDICAMENTE CU ŞI FĂRĂ CONTRIBUŢIE PERSONALĂ ÎN TRATAMENTUL AMBULATORIUMedicamentele de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală sunt prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare.K. PACHETUL DE BAZĂ PENTRU DISPOZITIVELE MEDICALE DESTINATE RECUPERĂRII UNOR DEFICIENŢE ORGANICE SAU FUNCŢIONALE ÎN AMBULATORIU1. Dispozitive de protezare în domeniul ORL ┌────┬───────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────┐ │Nr. │ Denumirea │ Tipul │ Termenul de │ │crt.│ dispozitivului │ │ înlocuire │ │ │ medical │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 1 │Proteză auditivă │ │5 ani │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 2 │Proteză fonatorie │a) vibrator laringian │5 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) buton fonator (shunt-ventile) │2/an │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 3 │Proteză traheală │a) canulă traheală simplă │4/an │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) canulă traheală Montgomery │2/an │ └────┴───────────────────┴──────────────────────────────────┴────────────────┘1.1. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani se pot acorda două proteze auditive dacă medicii de specialitate recomandă protezare bilaterală.1.2. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani se poate acorda o altă proteză înainte de termenul de înlocuire prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima protezare.2. Dispozitivele pentru protezare stomii ┌────┬───────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────┐ │Nr. │ Denumirea │ Tipul │ Termenul de │ │crt.│ dispozitivului │ │ înlocuire │ │ │ medical │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 1 │A. Sistem stomic │a) sac colector pentru colostomie/│un set*)/lună │ │ │unitar (sac stomic │ileostomie │(30 de bucăţi) │ │ │de unică utilizare)├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) sac colector pentru urostomie │un set*)/lună │ │ │ │ │(15 bucăţi) │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 2 │B. Sistem stomic cu│a) pentru colostomie/ileostomie │un set**)/lună │ │ │două componente │(flanşă-suport şi sac colector) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) pentru urostomie (flanşă-suport│un set**)/lună │ │ │ │şi sac colector) │ │ └────┴───────────────────┴──────────────────────────────────┴────────────────┘----------*) În situaţii speciale, având în vedere starea fizică, ocupaţia, gradul de mobilitate a asiguratului şi complexitatea dispozitivului, la recomandarea medicului de specialitate şi cu acordul asiguratului consemnat pe prescripţia medicală, atât pe exemplarul depus la casa de asigurări de sănătate, cât şi pe exemplarul predat furnizorului de dispozitive medicale, componenţa setului poate fi modificată în limita preţului de referinţă decontat lunar pentru un set.**) Un set de referinţă este alcătuit din 4 flanşe-suport şi 15 saci colectori. În situaţii speciale, la recomandarea medicului de specialitate, componenţa setului de referinţă poate fi modificată în limita preţului de referinţă decontat lunar pentru un set de referinţă.2.1. Se va prescrie doar unul dintre sistemele A sau B, pentru fiecare tip.2.2. Pentru asiguraţii cu urostomie cutanată dublă, la recomandarea medicilor de specialitate, se pot acorda două seturi/lună de sisteme stomice pentru urostomie.2.3. Pentru asiguraţii cu colostomie/ileostomie dublă, la recomandarea medicilor de specialitate, se pot acorda două seturi/lună de sisteme stomice pentru colostomie/ileostomie.3. Dispozitivele pentru incontinenţă urinară ┌────┬───────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────┐ │Nr. │ Denumirea │ Tipul │ Termenul de │ │crt.│ dispozitivului │ │ înlocuire │ │ │ medical │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 1 │Condom urinar │ │un set*)/lună │ │ │ │ │(30 de bucăţi) │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 2 │Sac colector de │ │ 1 set*)/lună │ │ │urină***) │ │ - 6 bucăţi - │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 3 │Sonda Foley │ │un set*)/lună │ │ │ │ │(4 bucăţi) │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 4 │Cateter urinar**) │ │un set*)/lună │ │ │ │ │(120 de bucăţi) │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 5 │Banda pentru incon-│ │ │ │ │tinenţă urinară****│ │ │ └────┴───────────────────┴──────────────────────────────────┴────────────────┘----------Tabelul de la pct. 3 al lit. K, capitolul II din anexa 1 a fost modificat de pct. 73 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.----------*) În situaţii speciale, având în vedere starea fizică, ocupaţia, gradul de mobilitate a asiguratului şi complexitatea dispozitivului, la recomandarea medicului de specialitate şi cu acordul asiguratului consemnat pe prescripţia medicală, atât pe exemplarul depus la casa de asigurări de sănătate, cât şi pe exemplarul predat furnizorului de dispozitive medicale, componenţa setului poate fi modificată în limita preţului de referinţă decontat lunar pentru un set.**) Se recomandă numai pentru retenţie urinară, pentru vezică neurogenă şi obstrucţie canal uretral, la recomandarea medicului de specialitate neurologie, urologie, reabilitare medicală şi oncologie.***) Pentru asiguraţii cu urostomie cutanată dublă şi nefrostomie bilaterală, la recomandarea medicilor de specialitate se pot acorda 2 seturi/lună de saci colectori de urină.----------Noua notă de sub tabelul de la pct. 3 al lit. K, capitolul II din anexa 1 a fost introdusă de pct. 74 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.****) Se acordă o singură dată în viaţă----------Noua notă de sub tabelul de la pct. 3 al lit. K, capitolul II din anexa 1 a fost introdusă de pct. 74 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.4. Protezele pentru membrul inferior ┌────┬───────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────┐ │Nr. │ Denumirea │ Tipul │ Termenul de │ │crt.│ dispozitivului │ │ înlocuire │ │ │ medical │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 1 │Proteză parţială de│a) LISEFRANC │2 ani │ │ │picior ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) CHOPART │2 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │c) PIROGOFF │2 ani │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 2 │Proteză pentru │SYME │2 ani │ │ │dezarticulaţia de │ │ │ │ │gleznă │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 3 │Proteză de gambă │a) convenţională, din material │2 ani │ │ │ │plastic, cu contact total │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) geriatrică │2 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │c) modulară │4 ani │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 4 │Proteză pentru │Modulară │4 ani │ │ │dezarticulaţia de │ │ │ │ │genunchi │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 5 │Proteză de coapsă │a) combinată │2 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) din plastic │2 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │c) cu vacuum │2 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │d) geriatrică │2 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │e) modulară │4 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │f) modulară cu vacuum │4 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │g) modulară cu manşon de silicon │4 ani │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 6 │Proteză de şold │a) convenţională │2 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) modulară │4 ani │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 7 │Proteză parţială de│a) convenţională │2 ani │ │ │bazin hemipelvec- ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │tomie │b) modulară │4 ani │ └────┴───────────────────┴──────────────────────────────────┴────────────────┘----------Tabelul de la pct. 4 al lit. K, capitolul II din anexa 1 a fost modificat de pct. 75 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.4.1. Termenul de înlocuire de 2, respectiv 4 ani se consideră de la momentul în care asiguratul a intrat în posesia protezei definitive, dacă acesta a beneficiat şi de proteză provizorie.4.2. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani se poate acorda o altă proteză înainte de termenul de înlocuire, prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima protezare.4.3. Pentru un asigurat se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta); termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în col. C4.4.4. Proteza de coapsă modulară cu manşon de silicon se acordă pentru amputaţie ca urmare a complicaţiilor diabetului zaharat şi ca urmare a afecţiunilor neoplazice la nivelul membrului inferior, în condiţiile stabilite prin norme.----------Pct. 4.4 al lit. K, capitolul II din anexa 1 a fost introdus de pct. 76 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.5. Protezele pentru membrul superior ┌────┬───────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────┐ │Nr. │ Denumirea │ Tipul │ Termenul de │ │crt.│ dispozitivului │ │ înlocuire │ │ │ medical │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 1 │Proteză parţială de│a) funcţională simplă │2 ani │ │ │mână ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) funcţională │2 ani │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 2 │Proteză de dezarti-│a) funcţională simplă │2 ani │ │ │culaţie de încheie-├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │tură a mâinii │b) funcţională acţionată pasiv │2 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │c) funcţională acţionată prin │2 ani │ │ │ │cablu │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │d) funcţională acţionată │8 ani │ │ │ │mioelectric │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 3 │Proteză de antebraţ│a) funcţională simplă │2 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) funcţională acţionată pasiv │2 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │c) funcţională acţionată prin │2 ani │ │ │ │cablu │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │d) funcţională acţionată mioelec- │8 ani │ │ │ │tric cu pro-supinaţie pasivă │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │e) funcţională acţionată mioelec- │8 ani │ │ │ │tric cu pro-supinaţie activă │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 4 │Proteză de dezarti-│a) funcţională simplă │2 ani │ │ │culaţie de cot ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) funcţională acţionată pasiv │2 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │c) funcţională acţionată prin │2 ani │ │ │ │cablu │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │d) funcţională atipic electric │8 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │e) funcţională mioelectrică │8 ani │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 5 │Proteză de braţ │a) funcţională simplă │2 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) funcţională acţionată pasiv │2 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │c) funcţională acţionată prin │2 ani │ │ │ │cablu │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │d) funcţională atipic electric │8 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │e) funcţională mioelectrică │8 ani │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 6 │Proteză de dezarti-│a) funcţională simplă │2 ani │ │ │culaţie de umăr ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) funcţională acţionată pasiv │2 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │c) funcţională acţionată prin │2 ani │ │ │ │cablu │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │d) funcţională atipic electric │8 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │e) funcţională mioelectrică │8 ani │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 7 │Proteză pentru │a) funcţională simplă │2 ani │ │ │amputaţie inter- ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │scapulo-toracică │b) funcţională acţionată pasiv │2 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │c) funcţională acţionată prin │2 ani │ │ │ │cablu │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │d) funcţională atipic electric │8 ani │ └────┴───────────────────┴──────────────────────────────────┴────────────────┘5.1. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani se poate acorda o altă proteză înainte de termenul de înlocuire prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima protezare.5.2. Pentru un asigurat se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta); termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în col. C4.6. Orteze6.1. Pentru coloana vertebrală ┌────┬───────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────┐ │Nr. │ Denumirea │ Tipul │ Termenul de │ │crt.│ dispozitivului │ │ înlocuire │ │ │ medical │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 1 │Orteze cervicale │a) colar │12 luni │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) Philadelphia/Minerva │12 luni │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │c) Schanz │12 luni │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 2 │Orteze cervico- │ │12 luni │ │ │toracice │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 3 │Orteze toracice │ │12 luni │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 4 │Orteze toraco- │ │12 luni │ │ │lombosacrale ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │a) corset Cheneau │12 luni │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) corset Boston │12 luni │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │c) corset Euroboston │12 luni │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │d) corset Hessing │12 luni │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │e) corset de hiperextensie │12 luni │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │f) corset Lyonnais │12 luni │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │g) corset de hiperextensie în 3 │12 luni │ │ │ │puncte pentru scolioză │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 5 │Orteze lombosacrale│ │12 luni │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │lombostat │12 luni │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 6 │Orteze sacro-iliace│ │12 luni │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 7 │Orteze cervicoto- │a) corset Stagnara │2 ani │ │ │raco-lombosacrale ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) corset Milwaukee │12 luni │ └────┴───────────────────┴──────────────────────────────────┴────────────────┘Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani se poate acorda o altă orteză înainte de termenul de înlocuire prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima ortezare.6.2. Pentru membrul superior ┌────┬───────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────┐ │Nr. │ Denumirea │ Tipul │ Termenul de │ │crt.│ dispozitivului │ │ înlocuire │ │ │ medical │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 1 │Orteze de deget │ │12 luni │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 2 │Orteze de mână │a) cu mobilitatea/fixarea │12 luni │ │ │ │degetului mare │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) dinamică │12 luni │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 3 │Orteze de încheie- │a) fixă │12 luni │ │ │tura mâinii - mână ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) dinamică │12 luni │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 4 │Orteze de încheie- │fixă/mobilă │12 luni │ │ │tura mâinii - mână │ │ │ │ │- deget │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 5 │Orteze de cot │cu atelă/fără atelă │12 luni │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 6 │Orteze de cot - │ │12 luni │ │ │încheietura mâinii │ │ │ │ │- mână │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 7 │Orteze de umăr │ │12 luni │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 8 │Orteze de umăr - │ │12 luni │ │ │cot │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 9 │Orteze de umăr - │a) fixă │12 luni │ │ │cot - încheietura ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │mâinii - mână │b) dinamică │12 luni │ └────┴───────────────────┴──────────────────────────────────┴────────────────┘6.2.1. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani se poate acorda o altă orteză înainte de termenul de înlocuire prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima ortezare.6.2.2. Pentru un asigurat se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta); termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în col. C4.6.3. Pentru membrul inferior ┌────┬───────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────┐ │Nr. │ Denumirea │ Tipul │ Termenul de │ │crt.│ dispozitivului │ │ înlocuire │ │ │ medical │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 1 │Orteze de picior │ │12 luni │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 2 │Orteze pentru │fixă/mobilă │12 luni │ │ │gleznă - picior │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 3 │Orteze de genunchi │a) fixă │12 luni │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) mobilă │12 luni │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │c) balant │2 ani │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 4 │Orteze de genunchi │ │12 luni │ │ │- gleznă - picior ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │a) abrogată │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) abrogată │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │c) pentru scurtarea membrului │2 ani │ │ │ │pelvin │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 5 │Orteze de şold │ │12 luni │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 6 │Orteze şold - │ │12 luni │ │ │genunchi │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 7 │Orteze de şold - │ │12 luni │ │ │genunchi - gleznă ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │- picior │a) coxalgieră (aparat) │2 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) Hessing (aparat) │2 ani │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 8 │Orteze pentru luxa-│a) ham Pavlik │* │ │ │ţii de şold conge- ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │nitale la copii │b) de abducţie │* │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │c) Dr. Fettwies │* │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │d) Dr. Behrens │* │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │e) Becker │* │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │f) Dr. Bernau │* │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 9 │Orteze corectoare │ │ │ │ │de statică a ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │piciorului │a) susţinători plantari cu nr. │6 luni │ │ │ │până la 23 inclusiv │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) susţinători plantari cu nr. mai│6 luni │ │ │ │mare de 23,5 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │c) Pes Var/Valg │12 luni │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │d) abrogată │ │ └────┴───────────────────┴──────────────────────────────────┴────────────────┘----------Tabelul de la pct. 6.3 al lit. K, capitolul II din anexa 1 a fost modificat de pct. 77 şi 78 ale art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015, prin abrogarea lit. a) şi b) ale nr. curent 4 şi a lit. d) de la nr. curent 9.6.3.1. Pentru ortezele corectoare de statică a piciorului, tipurile a), b) şi c) se prescriu numai perechi.6.3.2. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani se poate acorda o altă orteză înainte de termenul de înlocuire prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima ortezare.6.3.3. Orteze pentru luxaţii de şold congenitale la copii (*) se pot acorda, ori de câte ori este nevoie, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima ortezare.6.3.4. Pentru un asigurat se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta), cu excepţia celor prevăzute la pct. 6.3.1.; termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în col. C4.7. Încălţăminte ortopedică ┌────┬───────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────┐ │Nr. │ Denumirea │ Tipul │ Termenul de │ │crt.│ dispozitivului │ │ înlocuire │ │ │ medical │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 1 │Ghete │a) diformităţi cu numere până la │6 luni │ │ │ │23 inclusiv │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) diformităţi cu numere mai mari │6 luni │ │ │ │de 23,5 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │c) cu arc cu numere până la 23 │6 luni │ │ │ │inclusiv │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │d) cu arc cu numere mai mari de │6 luni │ │ │ │23,5 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │e) amputaţii de metatars şi falan-│6 luni │ │ │ │ge cu numere până la 23 inclusiv │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │f) amputaţii de metatars şi falan-│6 luni │ │ │ │ge cu numere mai mari de 23,5 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │g) scurtări până la 10 cm, cu │6 luni │ │ │ │numere până la 23 inclusiv │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │h) scurtări până la 10 cm, cu │6 luni │ │ │ │numere mai mari de 23,5 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │i) scurtări peste 10 cm, cu numere│6 luni │ │ │ │până la 23 inclusiv │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │j) scurtări peste 10 cm, cu numere│6 luni │ │ │ │mai mari de 23,5 │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 2 │Pantofi │a) diformităţi cu numere până la │6 luni │ │ │ │23 inclusiv │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) diformităţi cu numere mai mari │6 luni │ │ │ │de 23,5 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │c) amputaţii de metatars şi falan-│6 luni │ │ │ │ge cu numere până la 23 inclusiv │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │d) amputaţii de metatars şi falan-│6 luni │ │ │ │ge cu numere mai mari de 23,5 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │e) scurtări până la 8 cm, cu │6 luni │ │ │ │numere până la 23 inclusiv │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │f) scurtări până la 8 cm, cu │6 luni │ │ │ │numere mai mari de 23,5 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │g) scurtări peste 8 cm, cu numere │6 luni │ │ │ │până la 23 inclusiv │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │h) scurtări peste 8 cm, cu numere │6 luni │ │ │ │mai mari de 23,5 │ │ └────┴───────────────────┴──────────────────────────────────┴────────────────┘7.1. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani se poate acorda o altă pereche de încălţăminte înainte de termenul de înlocuire prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la acordare a ultimei perechi.7.2. Se prescrie o pereche de ghete sau o pereche de pantofi.7.3. Numerele utilizate sunt exprimate în sistemul metric.8. Dispozitive pentru deficienţe vizuale ┌────┬───────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────┐ │Nr. │ Denumirea │ Tipul │ Termenul de │ │crt.│ dispozitivului │ │ înlocuire │ │ │ medical │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 1 │Lentile intra- │a) pentru camera anterioară │ │ │ │oculare*) ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) pentru camera posterioară │ │ └────┴───────────────────┴──────────────────────────────────┴────────────────┘----------*) Se poate acorda o lentilă intraoculară pentru celălalt ochi după cel puţin 6 luni.9. Echipamente pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă ┌────┬───────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────┐ │Nr. │ Denumirea │ Tipul │ Termenul de │ │crt.│ dispozitivului │ │ înlocuire │ │ │ medical*) │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 1 │Aparat pentru admi-│concentrator de oxigen │ │ │ │nistrarea continuă │ │ │ │ │cu oxigen │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 2 │Aparat de ventila- │aparat de ventilaţie │ │ │ │ţie noninvazivă │ │ │ └────┴───────────────────┴──────────────────────────────────┴────────────────┘----------*) Aparatele se acordă numai prin închiriere, în condiţiile prevăzute în norme.    10. Dispozitive pentru terapia cu aerosoli┌────┬───────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────┐│Nr. │ Denumirea dispozitivului medical │ Tipul │Termen de││crt.│ │ │înlocuire│├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────┤│ 1 │Inhalator salin particule uscate │ │ 2 luni ││ │de sare cu flux de aer sau oxigen*)│ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────┤│ 2 │Nebulizator **) │Nebulizator cu compresor**)│ 5 ani │└────┴───────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────┘──────────    *) Se acordă copiilor cu vârsta până la 5 ani cu bronşită astmatiformă şiastm bronşic, în condiţiile prevăzute în norme    **) Se acordă copiilor cu mucoviscidoză cu vârsta până la 18 ani, încondiţiile prevăzute în norme."──────────----------Pct. 10 al lit. K, capitolul II din anexa 1 a fost modificat de pct. 79 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.11. Dispozitive de mers ┌────┬───────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────┐ │Nr. │ Denumirea │ Tipul │ Termenul de │ │crt.│ dispozitivului │ │ înlocuire │ │ │ medical │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 1 │Baston │ │3 ani │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 2 │Baston │cu 3/4 picioare │3 ani │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 3 │Cârjă │a) cu sprijin subaxilar din lemn │un an │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) cu sprijin subaxilar metalică │3 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │c) cu sprijin pe antebraţ metalică│3 ani │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 4 │Cadru de mers │3 ani │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 5 │Fotoliu rulant │perioadă nedeterminată │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │a) cu antrenare manuală/electrică │5 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) triciclu pentru copii │3 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │perioadă determinată*) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │a) cu antrenare manuală │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) triciclu pentru copii │ │ └────┴───────────────────┴──────────────────────────────────┴────────────────┘----------Tabelul de la pct. 11 al lit. K, capitolul II din anexa 1 a fost modificat de pct. 80 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.*) se acordă prin închiriere----------Noua notă de sub tabelul de la pct. 11 al lit. K, capitolul II din anexa 1 a fost introdusă de pct. 81 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.Pentru un asigurat se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta) din cele prevăzute la pct. 1, 2 şi 3; termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în col. C4.12. Proteză externă de sân ┌────┬───────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────┐ │Nr. │ Denumirea │ Tipul │ Termenul de │ │crt.│ dispozitivului │ │ înlocuire │ │ │ medical │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 1 │Proteză externă de │ │3 ani │ │ │sân şi accesorii │ │ │ │ │(sutien) │ │ │ └────┴───────────────────┴──────────────────────────────────┴────────────────┘Se acordă din anul 2015 pentru femei care au suferit intervenţii chirurgicale - mastectomie totală; se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta), după caz; termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în col. C4.13. Abrogat.----------Pct. 13 al lit. K, capitolul II din anexa 1 a fost abrogat de pct. 82 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 205 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015.  +  Capitolul IIIPachetul de servicii pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului şi pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţiiA. ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază în asistenţa medicală primară de serviciile prevăzute la cap. I lit. A pct. 1, subpct. 1.1 şi 1.2 şi la cap. II lit. A, pct. 1.1, subpct. 1.1.2.2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului beneficiază în asistenţa medicală primară de serviciile prevăzute la cap. II lit. A.3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii pot beneficia, după caz, de serviciile medicale prevăzute la cap. I lit. A pct. 1 subpct. 1.1 şi 1.2 sau de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. A, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.B. ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE CLINICE1. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate acordă servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană. Pachetul de servicii este cel prevăzut la cap. II lit. B.2. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate nu solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale în ambulatoriu. Pachetul de servicii este cel prevăzut la cap. I lit. B pct. 1 subpct. 1.1 şi 1.2 şi la cap. II lit. B pct. 1 subpct. 1.2.3. Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României, pachetul de servicii este cel prevăzut la cap. II lit. B sau, după caz, de serviciile medicale prevăzute la cap. I lit. B pct. 1 subpct. 1.1 şi 1.2, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. Serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. B, se acordă numai pe baza biletului de trimitere, în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România.C. ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATEA DE REABILITARE MEDICALĂ1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea clinică reabilitare medicală de consultaţiile prevăzute la cap. II lit. C pct. 1 subpct. 1.1, devenite necesare pe timpul şederii temporare în România şi acordate pe baza biletelor de trimitere eliberate de medicii de familie, respectiv de medicii de specialitate.2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, beneficiază, în ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea clinică reabilitare medicală de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. C. Furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate acordă servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană.3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea clinică reabilitare medicală de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. C, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.D. ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATEA MEDICINA DENTARĂ1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază în ambulatoriul de specialitate de medicină dentară de serviciile medicale de medicină dentară prevăzute la cap. I lit. E, devenite necesare pe timpul şederii temporare în România.2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, beneficiază în ambulatoriul de specialitate de medicină dentară de serviciile medicale de medicină dentară prevăzute la cap. II lit. D.3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii pot beneficia, după caz, de serviciile medicale de medicină dentară prevăzute la cap. II lit. D sau de serviciile medicale de medicină dentară prevăzute la cap. I lit. E, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.E. ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. E, pe baza biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice eliberate de medicii de familie, respectiv de medicii de specialitate din specialităţile clinice pentru situaţiile care se încadrează la cap. II lit. A pct. 1.1 subpct. 1.1.2, respectiv la cap. II lit. B pct. 1, subpct. 1.2.2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. E. Furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate acordă servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană.3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. E, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.F. ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/ Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază de serviciile prevăzute la cap. I lit. C, precum şi de serviciile medicale de chimioterapie acordate în regim de spitalizare de zi prevăzute în norme. Pentru aceste servicii medicale, furnizorii de servicii medicale spitaliceşti nu solicită bilet de internare.----------Pct. 1 al lit. F, capitolul III din anexa 1 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 791 din 23 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 28 septembrie 2015.2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, beneficiază în asistenţa medicală spitalicească de serviciile prevăzute la cap. II lit. F. Furnizorii de servicii medicale spitaliceşti acordă serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. F pe baza biletului de internare în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană.3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii pot beneficia, după caz, de serviciile medicale prevăzute la cap. I lit. C sau de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. F, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.Serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. F se acordă pe baza biletului de internare în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România.G. CONSULTAŢII DE URGENŢĂ LA DOMICILIU ŞI ACTIVITĂŢI DE TRANSPORT SANITAR NEASISTAT1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului beneficiază de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. G pct. 1 şi 2, subpct. 2.1 şi 2.2.2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, beneficiază de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. G.3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii pot beneficia, după caz, de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. G pct. 1 şi 2 subpct. 2.1 şi 2.2 sau cap. II lit. G, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.H. ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU ŞI ÎNGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, beneficiază de pachetul de servicii medicale de bază pentru îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu prevăzut la cap. II lit. H.2. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii beneficiază de pachetul de servicii medicale de bază pentru îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu, prevăzut la cap. II lit. H, în condiţiile stabilite de respectivele documente internaţionale.I. ASISTENŢA MEDICALĂ DE REABILITARE MEDICALĂ ŞI RECUPERARE ÎN SANATORII ŞI PREVENTORII1. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, furnizorii de servicii medicale de recuperare-reabilitare acordă serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. I numai pe baza biletului de trimitere, în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană.2. Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României, se acordă serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. I, numai pe baza biletului de trimitere, în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.J. MEDICAMENTE CU ŞI FĂRĂ CONTRIBUŢIE PERSONALĂ ÎN TRATAMENTUL AMBULATORIU1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază de medicamentele prevăzute la cap. II lit. J.2. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, se acordă medicamente în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, respectiv medicamentele prevăzute la cap. II lit. J.3. Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii se acordă medicamente în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, respectiv medicamentele prevăzute la cap. II lit. J, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.K. DISPOZITIVE MEDICALE DESTINATE RECUPERĂRII UNOR DEFICIENŢE ORGANICE SAU FUNCŢIONALE ÎN AMBULATORIU1. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, se acordă dispozitive medicale în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, respectiv dispozitivele prevăzute la cap. II lit. K.2. Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii se acordă dispozitive medicale în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, respectiv dispozitive medicale prevăzute la cap. II lit. K, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.  +  Anexa 2CONTRACT CADRU 13/05/2014