ORDIN nr. 69 din 6 mai 2014privind condiţiile de exercitare de către Ministerul Sănătăţii şi Departamentul pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a controlului operaţional şi a inspecţiei activităţii serviciilor de ambulanţă şi UPU/CPU şi pentru aprobarea modalităţilor şi procedurilor de monitorizare a serviciilor de ambulanţă şi UPU/CPU
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 493 din 5 mai 2014
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Nr. 69 din 6 mai 2014
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 9 mai 2014  Având în vedere prevederile art. I alin. (1), (4), (5) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,în temeiul art. I alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emit următorul ordin:  +  Articolul 1Controlul operaţional al activităţii serviciilor de ambulanţă, inclusiv al celor private, şi al unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, denumite în continuare UPU/CPU, reprezintă procesul de analiză şi verificare permanentă sau periodică a activităţii acestor structuri, în scopul de a urmări buna desfăşurare a acestor activităţi, respectarea procedurilor prevăzute de legislaţia în vigoare şi de a lua măsuri pentru îmbunătăţirea acestora.  +  Articolul 2Activităţile pentru care se desfăşoară controlul operaţional, structurile iniţiatoare ale controalelor, avizatorii rapoartelor de control şi decidenţii care le aprobă sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Controlul operaţional se realizează independent sau în comun de către structurile specifice din cadrul Ministerului Sănătăţii, denumit în continuare MS, sau al Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, conform atribuţiilor legale şi prevederilor anexei nr. 1, pe baza unui calendar comun aprobat anual de către ministrul sănătăţii şi de către ministrul afacerilor interne.  +  Articolul 4În calendarul prevăzut la art. 3 se nominalizează, conform atribuţiilor legale şi prevederilor anexei nr. 1, structurile care realizează controlul operaţional, structurile care sunt supuse acestui control, perioada sau periodicitatea cu care se realizează controlul, decidentul/decidenţii care avizează şi care aprobă raportul de control şi structurile responsabile cu implementarea măsurilor aprobate.  +  Articolul 5 (1) Rapoartele de control privitoare la controalele operaţionale realizate independent de către MS se avizează de către Departamentul pentru situaţii de urgenţă din cadrul MAI, denumit în continuare DSU, şi se aprobă de către ministrul sănătăţii, iar cele privitoare la controalele operaţionale realizate independent de către DSU se avizează de MS şi se aprobă de către ministrul afacerilor interne. Pentru controalele operaţionale realizate în comun, rapoartele de control se aprobă de către cei 2 miniştri. (2) Raportul de control cuprinde rezultatele controlului operaţional şi propunerile de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii.  +  Articolul 6 (1) Inspecţia activităţii serviciilor de ambulanţă, inclusiv a celor private, şi a UPU/CPU reprezintă verificarea, programată sau inopinată, a activităţii acestor structuri, în ceea ce priveşte respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la asistenţa medicală de urgenţă. (2) Activitatea prevăzută la alin. (1) se realizează de către personal de specialitate, împuternicit în acest scop de către conducerea MS sau MAI, pentru constatarea şi sancţionarea faptelor prevăzute la cap. VII din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, cu completările ulterioare.  +  Articolul 7Exercitarea activităţii de inspecţie de către personalul prevăzut la art. 6 se realizează în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 8Monitorizarea activităţii serviciilor de ambulanţă judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, şi a UPU/CPU reprezintă procesul permanent de colectare, prelucrare, interpretare şi analiză a datelor raportate de către aceste structuri către MS şi DSU, conform prevederilor legale.  +  Articolul 9Modalităţile de raportare, înregistrare şi soluţionare a evenimentelor şi a potenţialelor disfuncţionalităţi care apar între componentele sistemului naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 10Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 11Direcţiile şi structurile de specialitate din subordinea MS şi MAI duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 12Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Nicolae BănicioiuViceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,Gabriel Oprea  +  Anexa 1 Activităţile pentru care se desfăşoară controlul operaţional,structurile iniţiatoare ale controalelor, avizatorii rapoartelor decontrol şi decidenţii care le aprobă
    Nr. crt.Activitatea supusă controlului operaţionalStructura iniţiatoare a controluluiAvizator raport controlDecident care aprobă raportul de control
    CMUDDSUMS
    1.Organizarea şi respectarea procedurilor legale în formarea şi pregătirea profesională a personalului SAJ, SABIF, UPU/CPU, inclusiv pentru personalul medical şi paramedical SMURDMS şi/sau DSU*)DADA*)DA*)Ministru MS, ministru MAI*)
    2.Organizarea şi respectarea procedurilor legale în derularea programelor de pregătire în rezidenţiat şi promovare în grad profesional în specialitatea medicină de urgenţăMS, în colaborare cu sau la propunerea DSUDADA-Ministru MS
    3.Organizarea şi respectarea procedurilor legale în desfăşurarea activităţii SAJ/SABIFMS şi/sau DSU*)-DA*)DA*)Ministru MS, ministru MAI*)
    4.Organizarea şi respectarea procedurilor legale în desfăşurarea activităţii UPU/CPUMS şi/sau DSU*)-DA*)DA*)Ministru MS, ministru MAI*)
    5.Organizarea şi respectarea procedurilor legale în desfăşurarea activităţii SMURDDSU, în colaborare cu sau la propunerea MS--DAMinistru MS, ministru MAI**)
    6.Organizarea şi respectarea procedurilor legale în desfăşurarea activităţii de telemedicină pre- şi interspitalicească în domeniul asistenţei medicale de urgenţă şi prim ajutor calificatDSU, în colaborare cu sau la propunerea MS--DAMinistru MS, ministru MAI**)
    7.Organizarea şi respectarea procedurilor legale în desfăşurarea activităţii de acordare a serviciilor medicale de urgenţă prespitaliceşti de către furnizorii privaţiMS şi/sau DSU*)-DA*)DA*)Ministru MS, ministru MAI*)
    8.Organizarea şi respectarea procedurilor legale în desfăşurarea activităţii de colectare, prelucrare şi analizare a datelor referitoare la activitatea serviciilor medicale de urgenţă şi prim ajutor calificatMS şi/sau DSU*)-DA*)DA*)Ministru MS, ministru MAI*)
  _______ Notă *) Cu respectarea prevederilor art. 5 din ordin. Notă **) Codecidenţi.NOTĂ:Semnificaţiile denumirilor utilizate sunt, după cum urmează: a) CMUD - Comisia de Medicină de Urgenţă şi Dezastre a Ministerului Sănătăţii; b) SAJ - Serviciul de ambulanţă judeţean; c) SABIF - Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov; d) SMURD - Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare; e) MS - Ministerul Sănătăţii; f) MAI - Ministerul Afacerilor Interne; g) DSU - Departamentul pentru situaţii de urgenţă.
   +  Anexa 2 Modalităţile de raportare, înregistrare şi soluţionare a evenimentelorşi a potenţialelor disfuncţionalităţi care apar între componentelesistemului naţional de asistenţă medicală de urgenţăşi prim ajutor calificat
    Nr. crt.Evenimente sau disfuncţionalităţi raportateÎnregistrare şi soluţionare
    1) Nivel local2) Nivel judeţean3) Nivel central
    Conducerea spitaluluiConducerea SAJ/SABIFConducerea ISUDirecţia de sănătate publicăDSUMS
    1.Evenimente sau disfuncţionalităţi administrative în UPU/CPUÎnregistrare şi soluţionare la nivel local---Înregistrare, analiză şi propuneri către MS pentru soluţionare la nivel centralÎnregistrare şi soluţionare la nivel central
    2.Evenimente sau disfuncţionalităţi organizatorice în UPU/CPUÎnregistrare şi soluţionare la nivel local---Înregistrare, analiză şi propuneri către MS pentru soluţionare la nivel centralÎnregistrare şi soluţionare la nivel central
    3.Evenimente sau disfuncţionalităţi vizând aspecte profesionale în UPU/CPUÎnregistrare şi soluţionare la nivel local---Înregistrare, analiză şi propuneri către MS pentru soluţionare la nivel centralÎnregistrare şi soluţionare la nivel central
    4.Evenimente sau disfuncţionalităţi etice în UPU/CPUÎnregistrare şi soluţionare la nivel local---Înregistrare, analiză şi propuneri către MS pentru soluţionare la nivel centralÎnregistrare şi soluţionare la nivel central
    5.Disfuncţionalităţi între UPU/CPU- secţii spital*)Înregistrare şi soluţionare la nivel local---Înregistrare, analiză şi propuneri către MS pentru soluţionare la nivel central*)Înregistrare şi soluţionare la nivel central*)
    6.Disfuncţionalităţi între UPU/CPU - UPU/CPU din alt spitalÎnregistrare şi soluţionare la nivel local---Înregistrare, analiză şi propuneri către MS pentru soluţionare la nivel centralÎnregistrare şi soluţionare la nivel central
    7.Disfuncţionalităţi între UPU/CPU - secţii din alt spital*)Înregistrare şi soluţionare la nivel local---Înregistrare, analiză şi propuneri către MS pentru soluţionare la nivel central*)Înregistrare şi soluţionare la nivel central*)
    8.Evenimente sau disfuncţionalităţi administrative SMURDÎnregistrare şi soluţionare la nivel local-Înregistrare şi soluţionare la nivel judeţean-Înregistrare şi soluţionare la nivel centralÎnregistrare, analiză şi propuneri către DSU pentru soluţionare la nivel central**)
    9.Evenimente sau disfuncţionalităţi organizatorice SMURDÎnregistrare şi soluţionare la nivel local-Înregistrare şi soluţionare la nivel judeţean-Înregistrare şi soluţionare la nivel centralÎnregistrare, analiză şi propuneri către DSU pentru soluţionare la nivel central**)
    10.Evenimente sau disfuncţionalităţi vizând aspecte profesionale SMURDÎnregistrare şi soluţionare la nivel local-Înregistrare şi soluţionare la nivel judeţean-Înregistrare şi soluţionare la nivel centralÎnregistrare şi aviz pentru soluţionare la nivel central**)
    11.Evenimente sau disfuncţionalităţi etice SMURDÎnregistrare şi soluţionare la nivel local-Înregistrare şi soluţionare la nivel judeţean-Înregistrare şi soluţionare la nivel centralÎnregistrare, analiză şi propuneri către DSU pentru soluţionare la nivel central**)
    12.Disfuncţionalităţi între SMURD - secţii din spitale, inclusiv UPU/CPU*)Înregistrare şi soluţionare la nivel local-Înregistrare şi soluţionare la nivel judeţean-Înregistrare şi soluţionare la nivel centralÎnregistrare şi soluţionare la nivel central***)
    13.Disfuncţionalităţi între UPU/ CPU - SAJ/SABIFÎnregistrare şi soluţionare la nivel localÎnregistrare şi soluţionare la nivel judeţean-Înregistrare şi soluţionare la nivel judeţeanÎnregistrare şi soluţionare la nivel centralÎnregistrare şi soluţionare la nivel central***)
    14.Disfuncţionalităţi între UPU/ CPU - Alţi furnizori publici sau privaţi de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească sau transport sanitarÎnregistrare şi soluţionare la nivel local---Înregistrare şi soluţionare la nivel centralÎnregistrare, analiză şi propuneri către DSU pentru soluţionare la nivel central**)
    15.Disfuncţionalităţi între UPU/ CPU - SMURD - SAJ/SABIFÎnregistrare şi soluţionare la nivel localÎnregistrare şi soluţionare la nivel judeţeanÎnregistrare şi soluţionare la nivel judeţeanÎnregistrare şi soluţionare la nivel judeţeanÎnregistrare şi soluţionare la nivel centralÎnregistrare, analiză şi propuneri către DSU pentru soluţionare la nivel central**)
    16.Disfuncţionalităţi între SMURD - SAJÎnregistrare şi soluţionare la nivel localÎnregistrare şi soluţionare la nivel judeţeanÎnregistrare şi soluţionare la nivel judeţeanÎnregistrare şi soluţionare la nivel judeţeanÎnregistrare şi soluţionare la nivel centralÎnregistrare, analiză şi propuneri către DSU pentru soluţionare la nivel central**)
    17.Evenimente sau disfuncţionalităţi administrative SAJ/SABIF-Înregistrare şi soluţionare la nivel judeţean-Înregistrare şi soluţionare la nivel judeţeanÎnregistrare, analiză şi propuneri către MS pentru soluţionare la nivel centralÎnregistrare şi soluţionare la nivel central
    18.Evenimente sau disfuncţionalităţi organizatorice SAJ/SABIF-Înregistrare şi soluţionare la nivel judeţean l-Înregistrare şi soluţionare la nivel judeţeanÎnregistrare, analiză şi propuneri către MS pentru soluţionare la nivel centralÎnregistrare şi soluţionare la nivel central
    19.Evenimente sau disfuncţionalităţi vizând aspecte profesionale SAJ/SABIF-Înregistrare şi soluţionare la nivel judeţean-Înregistrare şi soluţionare la nivel judeţeanÎnregistrare, analiză şi propuneri către MS pentru soluţionare la nivel centralÎnregistrare şi soluţionare la nivel central
    20.Evenimente sau disfuncţionalităţi etice SAJ/SABIF-Înregistrare şi soluţionare la nivel judeţean-Înregistrare şi soluţionare la nivel judeţeanÎnregistrare şi aviz pentru soluţionare la nivel centralÎnregistrare şi soluţionare la nivel central
    21.Disfuncţionalităţi între SAJ/ SABIF - secţii din spitale, altele decât UPU/CPU*)Înregistrare şi soluţionare la nivel localÎnregistrare şi soluţionare la nivel judeţean-Înregistrare şi soluţionare la nivel judeţeanÎnregistrare şi soluţionare la nivel centralÎnregistrare şi soluţionare la nivel central***)
    22.Orice alte evenimente sau disfuncţionalităţi în care sunt implicate UPU/CPU, SMURD, SAJ/SABIF şi alte instituţii publice sau private, precum şi persoane fiziceÎnregistrare şi soluţionare la nivel localÎnregistrare şi soluţionare la nivel judeţeanÎnregistrare şi soluţionare la nivel judeţeanÎnregistrare şi soluţionare la nivel judeţeanÎnregistrare şi soluţionare la nivel centralÎnregistrare şi soluţionare la nivel central***)
  _________ Notă *) În cazul în care secţiile implicate în disfuncţionalităţi aparţin unui spital aflat în coordonarea managerială a autorităţilor administraţiei publice locale, MS şi DSU colaborează cu acestea şi le înaintează propuneri argumentate pentru soluţionarea problemelor raportate. Notă **) MS analizează şi înaintează către DSU propuneri de soluţionare a evenimentelor care privesc activitatea personalului medico-sanitar al SMURD. Notă ***) MS soluţionează cazurile în ceea ce priveşte activitatea personalului medico-sanitar al SMURD şi al secţiilor din spital, inclusiv a UPU/CPU.NOTĂ:1. Evenimentele sau disfuncţionalităţile sunt raportate de către structurile la nivelul cărora acestea s-au desfăşurat către structura ierarhică direct superioară de la nivel local, judeţean sau central. În situaţia unor evenimente sau disfuncţionalităţi de amploare sau cu consecinţe grave şi/sau majore, raportarea se face de către structurile la nivelul cărora acestea s-au desfăşurat către toate structurile ierarhice superioare de la nivel local, judeţean sau central.2. Structurile care înregistrează raportări despre evenimente sau disfuncţionalităţi încearcă soluţionarea acestora la propriul nivel. Dacă acest lucru nu este posibil, situaţia se raportează structurii ierarhice direct superioare.3. Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă al MS raportează toate evenimentele către ministrul MS şi/sau către persoanele desemnate de către acesta, către secretarul de stat, şef al DSU, şi colaborează în soluţionarea problemelor cu structurile operative de monitorizare din cadrul DSU.4. Semnificaţiile denumirilor utilizate sunt, după cum urmează: a) CMUD - Comisia de Medicină de Urgenţă şi Dezastre a Ministerului Sănătăţii; b) SAJ - Serviciul de ambulanţă judeţean; c) SABIF - Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov; d) SMURD - Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare; e) MS - Ministerul Sănătăţii; f) MAI - Ministerul Afacerilor Interne; g) DSU - Departamentul pentru situaţii de urgenţă.___________