ORDIN nr. 62 din 17 aprilie 2014privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 168/418/2008 pentru aprobarea Metodologiei de raportare a cazurilor şi evenimentelor la care intervin serviciile publice de ambulanţă
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 425 din 17 aprilie 2014
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Nr. 62 din 17 aprilie 2014
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 8 mai 2014    Având în vedere prevederile art. I alin. (1) şi (4)-(7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 168/418/2008 pentru aprobarea Metodologiei de raportare a cazurilor şi evenimentelor la care intervin serviciile publice de ambulanţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 9 aprilie 2008, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Pentru unităţile administrativ-teritoriale în care nu sunt organizate dispecerate integrate pentru situaţii de urgenţă, conducerea serviciilor de ambulanţă judeţene sau al municipiului Bucureşti este obligată să transmită inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene sau al municipiului Bucureşti zilnic, prin fax - în scopul certificării autenticităţii documentului - şi, în cazul în care este posibil, prin intermediul poştei electronice, între orele 5,00-5,30, informaţiile prevăzute în anexa la metodologia aprobată prin prezentul ordin. (2) Datele cuprinse în raport fac obiectul intervalului de timp cuprins între ora 7,00 a zilei precedente şi ora 5,00 a zilei în curs. (3) Pentru intervalul orar 5,00-7,00 din ziua în curs informaţiile se însumează în raportul aferent zilei următoare. (4) Pentru unităţile administrativ-teritoriale în care sunt organizate dispecerate integrate pentru situaţiile de urgenţă, rapoartele se întocmesc de către personalul aflat în tura de serviciu a acestor dispecerate, în aceleaşi intervale orare prevăzute la alin. (1)-(3)."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Rapoartele, întocmite conform prevederilor art. 2, se transmit de personalul aflat în tura de serviciu a dispeceratelor integrate pentru situaţii de urgenţă, respectiv a dispeceratelor inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene sau al municipiului Bucureşti, prin fax, autorităţilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti corespondente şi, în format electronic, către Dispeceratul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, până cel mai târziu la ora 6,30, în vederea centralizării datelor la nivel naţional şi comunicării acestora către conducerea Ministerului Sănătăţii şi a Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare Departamentul."3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Zilnic, la ora 9,00, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă transmite conducerii Ministerului Sănătăţii şi Departamentului, prin structurile de monitorizare permanente ale celor două ministere, Situaţia centralizatoare, la nivel naţional, a intervenţiilor serviciilor publice de ambulanţă din ultimele 24 de ore. (2) Situaţia prevăzută la alin. (1) trebuie să fie însoţită de informarea privind intervenţiile SMURD desfăşurate în ultimele 24 de ore la nivel naţional. (3) Materialele prevăzute la alin. (2) se prezintă zilnic ministrului sănătăţii şi secretarului de stat, şef al Departamentului."4. La articolul 6, alineatele (5) şi (6) vor avea următorul cuprins:"(5) La solicitarea conducerii Ministerului Sănătăţii sau a Departamentului, în baza rapoartelor suplimentare înaintate de dispeceratele integrate pentru situaţii de urgenţă sau de inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene sau al municipiului Bucureşti, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pune la dispoziţia solicitantului informaţiile transmise din teritoriu. (6) În cazul prevăzut la alin. (5), persoana desemnată de ministrul sănătăţii şi/sau secretarul de stat, şef al Departamentului, sunt/este informaţi/informată, în maximum 15 minute de la sosirea raportului suplimentar la Ministerul Sănătăţii sau la Departament, de către structurile de monitorizare permanente ale celor două ministere."5. Anexa "Metodologie de raportare a cazurilor şi evenimentelor la care intervin serviciile publice de ambulanţă" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.6. Nota din anexa la metodologie "Formular de raportare zilnică a activităţii serviciilor de ambulanţă" va avea următorul cuprins:"NOTĂ:Detalii privind activităţile specificate la pct. 14 şi 15 se înaintează de serviciile de ambulanţă judeţene sau al municipiului Bucureşti, respectiv de către dispeceratele integrate pentru situaţii de urgenţă, în mod direct, către conducerea Ministerului Sănătăţii şi a Departamentului, la solicitarea punctuală a personalului abilitat, conform dispoziţiilor ministrului sănătăţii şi ale secretarului de stat, şef al Departamentului."  +  Articolul IIDirecţiile şi structurile de specialitate din subordinea Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Afacerilor Interne duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Nicolae BănicioiuViceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,Gabriel Oprea  +  Anexă(Anexă la Ordinul nr. 168/418/2008)METODOLOGIEde raportare a cazurilor şi evenimentelor la care intervinserviciile publice de ambulanţă1. Culegerea, sistematizarea şi centralizarea datelor şi informaţiilor specifice - se realizează de către serviciile de ambulanţă judeţene sau al municipiului Bucureşti pentru unităţile administrativ-teritoriale în care nu sunt organizate dispecerate integrate.2. Întocmirea şi transmiterea raportului zilnic către personalul din dispeceratele inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene sau al municipiului Bucureşti - se realizează conform modelului din anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie, de către serviciile de ambulanţă judeţene sau al municipiului Bucureşti pentru unităţile administrativ-teritoriale în care nu sunt organizate dispecerate integrate.3. Prelucrarea şi valorificarea datelor primite - se realizează de către specialiştii aflaţi în tura de serviciu a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene sau al municipiului Bucureşti pentru unităţile administrativ-teritoriale în care nu sunt organizate dispecerate integrate.4. Întocmirea situaţiilor zilnice privind activitatea specifică serviciului de ambulanţă la nivelul zonelor de competenţă şi înaintarea acestora autorităţilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, precum şi Dispeceratului Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă - se realizează de către specialiştii aflaţi în tura de serviciu a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene sau al municipiului Bucureşti pentru unităţile administrativ-teritoriale în care nu sunt organizate dispecerate integrate.5. Activităţile prevăzute la pct. 1-4 - se realizează de către specialiştii aflaţi în tura de serviciu a dispeceratelor integrate pentru situaţii de urgenţă, în situaţia în care la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale respective sunt organizate aceste dispecerate integrate.6. Preluarea şi centralizarea datelor şi informaţiilor în Dispeceratul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, întocmirea şi transmiterea Situaţiei centralizatoare, la nivel naţional, a intervenţiilor serviciilor publice de ambulanţă, însoţită de informarea privind intervenţiile SMURD şi, după caz, de alte evenimente care pun în pericol sănătatea şi viaţa oamenilor, petrecute în ultimele 24 de ore la nivel naţional - se realizează de către personalul din tura de serviciu a structurilor de monitorizare permanente ale celor două ministere.7. Informarea ministrului sănătăţii, a secretarului de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, şi a personalului cu atribuţii în domeniu - se realizează de personalul din structurile de monitorizare permanente ale celor două ministere.  +  Anexă(Anexă la metodologie)FORMULARde raportare zilnică a activităţii serviciilor de ambulanţă1. Perioada care face obiectul raportării, de la LL |_| ZZ |_| ora |_| până la LL |_| ZZ |_| ora |_|2. Serviciul de ambulanţă al judeţului ........./municipiului Bucureşti3. Numele persoanei care a completat raportul ...........4. Numărul total de intervenţii efectuate cu ambulanţe de tip B şi C |_|5. Numărul accidentelor rutiere/feroviare la care s-a intervenit fără alte forţe implicate (ISU/SMURD) |_|6. Numărul accidentelor rutiere/feroviare la care s-a intervenit în cooperare cu alte forţe de intervenţie (ISU/SMURD) |_|7. Numărul altor accidente/traumatisme la care s-a intervenit fără alte forţe implicate (ISU/SMURD) |_|8. Numărul altor accidente/traumatisme la care s-a intervenit în cooperare cu alte forţe de intervenţie (ISU/SMURD) |_|9. Numărul total de pacienţi transportaţi la spital cu mijloacele proprii ale serviciului de ambulanţă |_|10. Numărul total de pacienţi predaţi la sau preluaţi de la echipajele ISU/SMURD, inclusiv elicopterul |_|11. Numărul pacienţilor găsiţi decedaţi la sosirea echipajelor serviciului de ambulanţă |_|12. Numărul pacienţilor care au intrat în stop cardiac pe parcursul transportului către o unitate sanitară |_|13. Numărul total de pacienţi intubaţi de personalul serviciului de ambulanţă înaintea predării acestora |_|14. Probleme disciplinare apărute în ultimele 24 de ore DA |_| NU |_|15. Probleme organizatorice apărute în ultimele 24 de ore DA |_| NU |_|16. Numărul evenimentelor sau accidentelor rutiere în care au fost implicate mijloacele proprii ale serviciului de ambulanţă |_|17. Numărul total de echipaje tip B pentru următoarele 24 de ore z. |_|/n. |_|18. Numărul total de echipaje tip C pentru următoarele 24 de ore z. |_|/n. |_|19. Numărul medicilor de gardă pentru următoarele 24 de ore z. |_|/n. |_|20. Numărul asistenţilor de gardă pentru următoarele 24 de ore z. |_|/n. |_|21. Numărul ambulanţierilor de gardă pentru următoarele 24 de ore z. |_|/n. |_|NOTĂ:Detalii privind activităţile specificate la pct. 14 şi 15 se înaintează de serviciile de ambulanţă judeţene sau al municipiului Bucureşti, respectiv de către dispeceratele integrate pentru situaţii de urgenţă, în mod direct, către conducerea Ministerului Sănătăţii şi a Departamentului, la solicitarea punctuală a personalului abilitat, conform dispoziţiilor ministrului sănătăţii şi ale secretarului de stat, şef al Departamentului.Director medical/Medic responsabil tură,........................................(numele, prenumele şi semnătura)Data: ........- ........- Ora: ............___________