METODOLOGIE din 28 noiembrie 2008 (*actualizată*)organizării şi desfăşurării tutelei profesionale a personalului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative(actualizată până la data de 9 aprilie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 9 aprilie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 45 din 7 aprilie 2009; ORDINUL nr. 81 din 5 iunie 2013; ORDINUL nr. 16 din 3 februarie 2014; ORDINUL nr. 50 din 7 aprilie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Articolul 1În unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative tutela profesională pentru toate categoriile de resurse umane care beneficiază de aceasta, cu excepţia elevilor şi studenţilor aflaţi în stagiu de practică, este organizată şi se desfăşoară conform Programului activităţilor de tutelă profesională.  +  Articolul 2La începutul procesului de integrare socioprofesională organizat pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi personalul încadrat din sursă externă vor fi dispuse măsuri şi acţiuni care să vizeze: a) prezentarea absolvenţilor/personalului încadrat din sursă externă colectivului unităţii; b) prezentarea misiunilor/atribuţiilor şi tradiţiilor de luptă ale unităţii, după caz; c) prezentarea zonei de responsabilitate/competenţă a unităţii, cu referiri la specificul local/regional; d) prezentarea condiţiilor de muncă şi instruire - tehnică, poligoane, săli de specialitate, echipamente -, precum şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii.  +  Articolul 3Tutorele profesional al personalului se ghidează în aplicarea atribuţiilor sale după: a) standardul ocupaţional aplicabil funcţiei pe care este încadrat personalul tutelat; b) actele normative de nivel superior şi interne ce reglementează domeniul de activitate al personalului tutelat; c) fişa postului pe care este încadrat personalul tutelat; d) Programul activităţilor de tutelă profesională.  +  Articolul 4Persoana tutelată va consemna zilnic activităţile desfăşurate.  +  Articolul 5 (1) Programul activităţilor de tutelă profesională în unităţi, a cărui structură este prevăzută la pct. A al prezentei anexe, cuprinde pentru personalul tutelat următoarele: a) studiu individual dirijat, într-un cuantum de până la două ore zilnic din timpul normal de lucru; b) asistenţă în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu; c) participarea la diferite programe de formare profesională organizate de către inspectoratul general/alte structuri ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative; d) specificarea materialelor necesare şi a competenţelor profesionale vizate a fi dobândite pentru fiecare activitate planificată. (2) La stabilirea conţinutului programului pentru personalul tutelat se va respecta principiul gradualităţii planificării şi desfăşurării activităţilor, de la cele mai simple spre cele cu un nivel crescut de complexitate şi risc. (3) Programul activităţilor de tutelă profesională se stabileşte semestrial, respectiv pentru întreaga perioadă de tutelă dacă aceasta este mai mică, se întocmeşte de către tutorele profesional, se avizează de către ofiţerul cu atribuţii de învăţământ şi se aprobă de către şeful structurii de resurse umane/locţiitorul pentru învăţământ al şefului/comandantul unităţii în care îşi desfăşoară activitatea persoana tutelată. (4) În situaţia în care la nivelul unităţii nu există posibilitatea numirii unui tutore profesional care să aibă aceeaşi specializare sau profesie cu cea necesară ocupantului postului pentru care se exercită tutela ori, cel puţin, care să lucreze în acelaşi domeniu de activitate, programul-cadru al activităţilor de tutelă profesională se întocmeşte de către inspectoratul general/similar sau, dacă nu există personal specializat în domeniu la acest nivel, de către unitatea aparatului central care coordonează compartimentul în care lucrează persoana tutelată. (5) Tutorele profesional va realiza lunar o testare a cunoştinţelor dobândite de personalul tutelat, pe baza Programului activităţilor de tutelă profesională, iar la finalul perioadei de tutelă profesională le va anexa la referatul de evaluare pentru a fi incluse în dosarul de tutelă profesională.  +  Articolul 6Tutorele profesional poate consulta pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice ce îi revin Fişa de evaluare a activităţii absolventului, întocmită de instituţia de învăţământ a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.  +  Articolul 7 (1) În activitatea de tutelă profesională, tutorele solicită la nevoie consiliere şi sprijin din partea şefului nemijlocit al personalului tutelat, psihologului şi ofiţerului/personalului cu atribuţii de resurse umane/formare continuă/pregătire de luptă din unitate. (2) În vederea coordonării unitare a activităţii de tutelă profesională din inspectoratele generale, şefii structurilor de resurse umane/formare continuă/pregătire de luptă vor fi consiliaţi de specialiştii Direcţiei generale management resurse umane.  +  Articolul 8Rezultatele activităţii de tutelă profesională vor fi înscrise în fişa de evaluare anuală a tutorelui profesional la indicatorii de evaluare specifici.                                                                    A.    MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE Nesecret    (inspectoratul general) Ex. nr.    (unitatea) Nr.                                  Aprob                                 ──────                  (Şeful structurii de resurse umane/            locţiitorul pentru învăţământ al şefului unităţii)                Avizat               ───────    (Ofiţerul cu atribuţii de învăţământ)               PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR DE TUTELĂ PROFESIONALĂ    (Persoana/persoanele tutelată/tutelate)    (Perioada pentru care este proiectat programul)    Obiective:    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┌────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬───────────────┐│Nr. │ │ Documente/ │ Data/ora/ │ Cine conduce │ Observaţii ││crt.│ Activitatea │ asigurare │durata/locul │ │ ││ │ │ materială │ │ │ │├────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤├────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤├────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤├────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤├────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤└────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴───────────────┘Tutorele profesional(tutorii, pentru programele desfăşurate unitar şi în aceeaşi perioadăla nivelul unităţii, pentru funcţii similare)-----------------------