ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 20 martie 2011 (*actualizată*)privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora**)(actualizată până la data de 13 aprilie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 13 aprilie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 17 din 4 martie 2013; LEGEA nr. 38 din 7 aprilie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 38 din 7 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 10 aprilie 2014.Având în vedere:- numărul mare al cazurilor de furturi de materiale şi componente ale infrastructurii feroviare şi degradările aduse instalaţiilor ca urmare a furturilor;- periclitarea siguranţei circulaţiei trenurilor şi, implicit, amplificarea premiselor producerii unor evenimente cu consecinţe deosebit de grave;- riscul de a nu se putea asigura condiţiile de siguranţă a circulaţiei trenurilor la viteza de 160 km/oră pe tronsoanele de cale ferată reabilitate, din cauza furtului echipamentelor speciale, crescând în aceeaşi măsură şi valoarea pagubelor,toate acestea constituind o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,se impune adoptarea de urgenţă a unui act normativ prin care să se interzică achiziţionarea de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară, de tipul şinei de cale ferată, pieselor aparatelor de cale, materialului mărunt de cale, contraşinelor, ecliselor, părţilor componente ale instalaţiilor de siguranţă a circulaţiei, cablurilor de semnalizare şi telecomunicaţii.Neadoptarea acestei măsuri ar conduce la consecinţe imediate, şi anume afectarea gravă a siguranţei circulaţiei, amplificarea premiselor producerii unor evenimente feroviare cu consecinţe deosebit de grave, crearea de perturbaţii majore în circulaţia şi manevra trenurilor.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Se interzice achiziţionarea de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară, rutieră, aeriană, maritimă şi fluvială, de transport cu metroul, de transport public şi electric de suprafaţă, de irigaţii şi desecări, în infrastructura pentru furnizarea utilităţilor de energie electrică, apă-canal, gaze şi termoficare, în infrastructura aferentă operaţiunilor de extracţie, prelucrare, distribuţie, transport şi comercializare a gazelor naturale, a petrolului şi a produselor petroliere, precum şi în semnalizarea şi dirijarea circulaţiei pe drumurile publice, de tipul şinelor, pieselor aparatelor de cale, materialului mărunt de cale, contraşinelor, ecliselor, părţilor componente ale instalaţiilor de siguranţa circulaţiei, cablurilor de semnalizare şi telecomunicaţii, componentelor instalaţiilor de electrificare, componentelor materialului rulant, instalaţiilor de semnalizare şi dirijare a circulaţiei, semnelor de circulaţie, semafoarelor, capacelor căminelor de vizitare sau părţilor componente şi altele asemenea, parazăpezilor sau părţilor componente ale unor construcţii metalice destinate pentru protecţia împotriva viscolului, avalanşelor, inundaţiilor sau altor calamităţi, a căror lipsă produce ori poate produce evenimente sau accidente cu victime omeneşti.-----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 38 din 7 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 10 aprilie 2014.(1^1) Metalele feroase şi neferoase şi aliajele acestora, altele decât cele prevăzute la alin. (1), încadrate ca deşeuri conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 856/2002privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare, pot face obiectul operaţiunilor de comerţ numai în condiţiile în care acestea provin din gospodăriile proprii.-----------Alin. (1^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 38 din 7 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 10 aprilie 2014.(1^2) Operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului pentru colectarea/valorificarea deşeurilor prevăzute la alin. (1^1) au următoarele obligaţii: a) să efectueze plata contravalorii bunurilor achiziţionate în condiţiile alin. (1^1) prin virament bancar, în contul specificat de vânzător, sau cu numerar, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie fiscală; b) să completeze, cu respectarea legislaţiei în materia protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, un borderou de achiziţie de deşeuri metalice feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora, conform anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, care va cuprinde:(i) datele de identificare ale operatorului economic: denumirea, forma juridică, adresa sediului social/punctului de lucru, numărul din registrul comerţului, codul unic de înregistrare, codul de identificare fiscală, numărul şi data emiterii autorizaţiei de mediu;(ii) datele de identificare ale persoanei fizice: numele, prenumele, seria şi numărul actului de identitate, codul numeric personal şi domiciliul;(iii) codul deşeurilor, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare;(iv) cantitatea de deşeuri metalice feroase şi neferoase şi aliaje ale acestora predată;(v) valoarea de cumpărare a acestora;(vi) contul bancar al vânzătorului în care va fi efectuată plata;(vii) numărul chitanţei de plată, în cazul plăţii cu numerar;(viii) declaraţia pe propria răspundere a deţinătorului de deşeuri - persoană fizică că deşeurile pe care intenţionează să le vândă provin din gospodăria proprie.-----------Alin. (1^2) al art. 1 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 38 din 7 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 10 aprilie 2014.(1^3) Borderoul de achiziţie de deşeuri metalice feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora constituie document de evidenţă financiar-contabilă, cu regim intern de numerotare.-----------Alin. (1^3) al art. 1 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 38 din 7 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 10 aprilie 2014. (2) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: a) nerespectarea interdicţiei prevăzute la alin. (1); b) nerespectarea prevederilor alin. (1^1); c) nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1^2) lit. a); d) nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1^2) lit. b).-----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 38 din 7 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 10 aprilie 2014.(2^1) Contravenţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) se sancţionează cu amendă de la 100.000 lei la 150.000 lei, prin derogare de la dispoziţiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Alin. (2^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 38 din 7 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 10 aprilie 2014.(2^2) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. c) se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei.-----------Alin. (2^2) al art. 1 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 38 din 7 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 10 aprilie 2014.(2^3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. d) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei.-----------Alin. (2^3) al art. 1 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 38 din 7 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 10 aprilie 2014.(2^4) În cazul în care contravenţiile prevăzute la alin. (2) au fost săvârşite de către operatorul economic de cel puţin două ori, limitele minime şi maxime ale amenzilor se majorează cu 50%.-----------Alin. (2^4) al art. 1 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 38 din 7 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 10 aprilie 2014. (3) În cazul în care contravenţiile prevăzute la alin. (2) au fost săvârşite de către operatorul economic care realizează activităţi de colectare a deşeurilor industriale reciclabile, se aplică şi sancţiunea complementară a anulării autorizaţiei de colectare.-----------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 38 din 7 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 10 aprilie 2014. (4) Controlul respectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române ori de către ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române, precum şi, pentru faptele constatate în zona de competenţă, de către ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei de Frontieră Române, de către comisarii Gărzii Naţionale de Mediu şi personalul împuternicit din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, după caz.-----------Alin. (4) al art. 1 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 38 din 7 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 10 aprilie 2014. (5) Contravenientul are obligaţia de a achita, pe lângă amenda contravenţională, şi un tarif cu titlu de tarif de despăgubire, în cuantum egal cu valoarea elementelor în cauză, menţionate la alin. (1), şi a manoperei aferente.-----------Alin. (5) al art. 1 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 38 din 7 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 10 aprilie 2014. (6) O copie a procesului-verbal de constatare a contravenţiei se înaintează de agentul constatator companiei, societăţii sau regiei prejudiciate, în situaţia în care aceasta poate fi identificată, care stabileşte tariful de despăgubire şi comunică contravenientului modul de achitare a acestuia. Despăgubirea se va achita în lei, în contul companiilor, societăţilor şi regiilor prejudiciate. Sumele încasate vor fi folosite numai în activitatea de reparaţii, modernizare şi investiţii în infrastructură, după caz.-----------Alin. (6) al art. 1 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 38 din 7 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 10 aprilie 2014.(6^1) În situaţia în care agentul constatator nu poate identifica compania, societatea sau regia prejudiciată, metalele feroase şi neferoase şi aliajele acestora, definite la alin. (1) şi (1^1), care fac obiectul contravenţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, se confiscă şi se valorifică în condiţiile legii, iar sumele obţinute în urma valorificării acestora se fac venit la bugetul de stat.-----------Alin. (6^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 38 din 7 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 10 aprilie 2014. (7) Contravenţiilor prevăzute la alin. (2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (8) Abrogat.------------Alin. (8) al art. 1 a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 17 din 4 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 5 martie 2013.  +  Articolul 2Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 10 zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:----------------Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuMinistrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,Ion AritonMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 20 martie 2011.Nr. 31.  +  Anexa (denumire, formă juridică, adresă sediu social/punct de lucru, nr. din registrul comerţului, CUI, CIF, nr. şi data emiterii autorizaţiei de mediu).................................................(operatorul economic colector/valorificator)BORDEROUde achiziţie de deşeuri metalice feroase şi neferoaseşi a aliajelor acestora nr. .......din data ...............S-au primit de la (deţinător) ........, domiciliat în localitatea ......., judeţul ......, str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., legitimat cu buletinul/cartea de identitate seria ...... nr. ...., eliberat/eliberată de ......, CNP ......, cu mijloc de transport ......, următoarele deşeuri metalice:┌─────────────────────┬───────────────┬──────────┬─────────────┬─────────┐│Denumirea deşeului şi│ Codul conform │Cantitatea│Preţul unitar│ Valoarea││ descrierea acestuia │codificării din│ (kg) │ (lei/kg) │ (lei) ││ │ Hotărârea │ │ │ ││ │ Guvernului │ │ │ ││ │ nr. 856/2002 │ │ │ │├─────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │4 (2 x 3)│├─────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├─────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├─────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├─────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├─────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤│TOTAL: │ │ │ │ │└─────────────────────┴───────────────┴──────────┴─────────────┴─────────┘Se achită suma de ....... lei, adică (......), reprezentând contravaloarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora achiziţionate cu chitanţa nr. ...... sau în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data prezentei, prin virament bancar în contul deţinătorului nr. ......., deschis la ........ .Impozitul pe venit de 16% şi contribuţia de 3% la Administraţia Fondului pentru Mediu (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare) din contravaloarea deşeurilor predate au fost reţinute la sursă din valoarea brută.Gestionar primitor,............................................(numele şi prenumele/CNP/semnătura/ştampila)Deţinător de deşeuri - persoană fizică1. Cunosc faptul că falsul în declaraţie constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Codului penal.2. Declar pe propria răspundere că deşeurile pe care le predau provin din gospodăria proprie.Nume şi prenume (deţinător) ................Semnătura ..............-----------Anexa a fost introdusă de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 38 din 7 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 10 aprilie 2014.-------