ORDIN nr. 2.595 din 30 septembrie 2011 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor privind modul de gestionare a fondului de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi înregistrarea în contabilitatea Trezoreriei Statului**)(actualizat până la data de 11 martie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 11 martie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 295 din 25 februarie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor---------------**) Titlul ordinului a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 295 din 25 februarie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 11 martie 2014.În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii,având în vedere prevederile:- Hotărârii Guvernului nr. 682/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii;- Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;- Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind modul de gestionare a fondului de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi înregistrarea în contabilitatea Trezoreriei Statului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 295 din 25 februarie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 11 martie 2014.  +  Articolul 2Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, administraţiile finanţelor publice municipale, orăşeneşti, comunale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, Direcţia generală de planificare strategică şi monitorizare a realizării creanţelor bugetare, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 30 septembrie 2011.Nr. 2.595.  +  AnexăNORMA 30/09/2011