LEGE nr. 490 din 10 noiembrie 2004 (*actualizată*)privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare(actualizată până la data de 27 martie 2014*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Personalul de specialitate care are şi îndeplineşte efectiv atribuţii în cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate României prin instrumentele de preaderare PHARE, ISPA şi SAPARD, prin instrumentele financiare provizorii Facilitatea de tranziţie, Facilitatea Schengen, prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, prin Fondul European pentru Garantare în Agricultură, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Pescuit, prin fondurile structurale şi de coeziune, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European, Mecanismul financiar norvegian şi Contribuţia financiară elveţiană pentru coeziunea Uniunii Europene, prin fondurile aferente Programului general «Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii», pentru îndeplinirea acestor atribuţii, beneficiază de majorare salarială.-------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 29 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 24 martie 2014. (2) Prin personal de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate României se înţelege funcţionari publici, funcţionari publici cu statut special, personal militar, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor şi personal contractual altul decât cel încadrat pe funcţii comune din sectorul bugetar.-------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 29 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 24 martie 2014. (3) Prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Secretariatul General al Guvernului, se vor stabili structurile care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare, acordate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, numărul şi structura posturilor, criteriile de încadrare a personalului pe funcţii specifice şi procentul ce urmează a fi acordat personalului potrivit art. 1 şi 2, în funcţie de rezultatele activităţii proprii, corespunzător atribuţiilor din fişa postului.-------------Alin. (3) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. 17 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 23 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 29 decembrie 2009. (4) Prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Afacerilor Interne, se vor stabili structurile care au ca obiect de activitate gestionarea fondurilor acordate României prin Programul general «Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii», numărul şi structura posturilor, criteriile de încadrare a personalului pe funcţii specifice şi numărul de clase de salarizare suplimentare ce urmează a fi acordate personalului, potrivit art. 1 şi 2, în funcţie de rezultatele activităţii proprii, corespunzător atribuţiilor din fişa postului.-------------Alin. (4) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 29 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 24 martie 2014.-------------Art. 1 [iniţial cu alin. (1) şi (2)] a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 14 aprilie 2009.  +  Articolul 2 (1) Salariile de bază/Soldele de funcţie/Salariile de funcţie-indemnizaţiile de încadrare corespunzătoare funcţiilor în care este încadrat personalul prevăzut la art. 1 pot fi majorate cu până la 25 de clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută, fără a depăşi în total numărul de clase de salarizare prevăzut la art. 10 alin. (2) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, în funcţie de îndeplinirea criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului. (2) Pentru personalul din cadrul Autorităţii de Audit criteriile pentru majorarea salariilor de bază cu până la 25 de clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută, în condiţiile alin. (1), se aprobă prin hotărâre a plenului Curţii de Conturi, la propunerea preşedintelui Autorităţii de Audit. Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Evaluarea activităţii personalului prevăzut la alin. (1) se face cel puţin o dată pe an, ocazie cu care numărul de clase de salarizare suplimentare ce urmează a fi acordate personalului ca majorare a salariului de bază se poate modifica în funcţie de rezultatele activităţii proprii.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 29 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 24 martie 2014.  +  Articolul 3Drepturile salariale prevăzute de prezenta lege vor fi acordate structurilor respective, potrivit bugetelor aprobate.  +  Articolul 4Abrogat.-------------Art. 4 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 29 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 24 martie 2014.  +  Articolul 5Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 10 noiembrie 2004.Nr. 490.-----------