PROCEDURĂ din 6 martie 2014privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 26 martie 2014   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Procedura privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, denumită în continuare procedură, stabileşte modul de soluţionare a cererilor furnizorilor de formare profesională în vederea obţinerii avizului prevăzut la pct. B1 lit. b) din anexa nr. 6 la Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Procedura vizează solicitările de obţinere a avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în următoarele ocupaţii incluse în domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă: a) inspector protecţie civilă - cod COR 121303; b) şef serviciu voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă - cod COR 541901; c) şef compartiment pentru prevenire - cod COR 541101; d) şef formaţie intervenţie, salvare şi prim ajutor - cod COR 541102; e) specialist pentru prevenire - cod COR 541103; f) şef grupă intervenţie - cod COR 541105; g) şef echipă specializată - cod COR 541106; h) servant pompier - cod COR 541104; i) mecanic utilaj - cod COR 723302; j) conducător autospecială - cod COR 833204; k) cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor - cod COR 541902; l) ignifugator - cod COR 713104; m) operator termoprotecţie - cod COR 713105; n) operator în verificarea, reîncărcarea şi repararea stingătoarelor de incendiu - cod COR 723306; o) operator în verificarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor speciale de prevenire şi stingere a incendiilor - cod COR 742104; p) tehnician pentru sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu - cod COR 742105; q) tehnician pentru sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor - cod COR 742106; r) tehnician pentru sisteme de detecţie, supraveghere video, control acces - cod COR 352130; s) proiectant sisteme de securitate - cod COR 215119;ş) inginer sisteme de securitate - cod COR 215222; t) operator în verificarea, întreţinerea şi repararea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor - cod COR 723308.  +  Articolul 2În sensul prezentei proceduri, avizarea reprezintă activitatea în urma căreia, pe baza documentaţiei depuse, solicitanţii obţin avizul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea autorizării ca furnizori de formare profesională în ocupaţiile din domeniul reglementat, menţionate la art. 1 alin. (2).  +  Articolul 3Analizarea documentaţiilor transmise în vederea emiterii avizului de la autoritatea de reglementare se realizează de către comisiile de avizare, constituite la nivelul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, denumite în continuare comisii de avizare.  +  Capitolul II Componenţa comisiilor de avizare. Atribuţii  +  Articolul 4 (1) Comisiile de avizare sunt formate din specialişti din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, nominalizaţi prin ordin pe zi pe unitate de către inspectorul general. (2) În raport cu specificul ocupaţiilor din domeniul reglementat, comisiile de avizare au următoarea componenţă: a) pentru ocupaţia nominalizată la art. 1 alin. (2) lit. a):- preşedinte: şeful Direcţiei protecţie, pregătire şi educaţie preventivă a populaţiei sau înlocuitorul legal al acestuia;- reprezentant al Serviciului evacuare, asanare pirotehnică şi urgenţe CBRN;- reprezentant al Serviciului prevenirea dezastrelor;- reprezentant al Serviciului formarea şi educarea populaţiei;- secretar: un ofiţer din cadrul Serviciului formarea şi educarea populaţiei; b) pentru ocupaţiile nominalizate la art. 1 alin. (2) lit. b)-h):- preşedinte: şeful Direcţiei protecţie, pregătire şi educaţie preventivă a populaţiei sau înlocuitorul legal al acestuia;- reprezentant al Serviciului coordonare servicii publice voluntare şi servicii private;- reprezentant al Serviciului formarea şi educarea populaţiei;- secretar: un ofiţer din cadrul Serviciului formarea şi educarea populaţiei. c) pentru ocupaţiile nominalizate la art. 1 alin. (2) lit. i) şi j):- preşedinte: şeful Direcţiei protecţie, pregătire şi educaţie preventivă a populaţiei sau înlocuitorul legal al acestuia;- reprezentant al Serviciului coordonare servicii publice voluntare şi servicii private;- reprezentant al Serviciului tehnic din cadrul Direcţiei planificare şi asigurare tehnico-materială;- reprezentant al Serviciului formarea şi educarea populaţiei;- secretar: un ofiţer din cadrul Serviciului formarea şi educarea populaţiei; d) pentru ocupaţiile nominalizate la art. 1 alin. (2) lit. k)-t):- preşedinte: şeful Direcţiei prevenire sau înlocuitorul legal al acestuia;- reprezentant al Serviciului avizare-autorizare şi reglementări;- reprezentant al Serviciului prevenirea incendiilor;- reprezentant al Serviciului formarea şi educarea populaţiei;- secretar: un ofiţer din cadrul Serviciului formarea şi educarea populaţiei; e) pentru ocupaţia nominalizată la art. 1 alin. (2) lit. u):- preşedinte: şeful Direcţiei prevenire sau înlocuitorul legal al acestuia;- reprezentant al Serviciului avizare-autorizare şi reglementări;- reprezentant al Serviciului prevenirea incendiilor;- reprezentant al Serviciului tehnic din cadrul Direcţiei planificare şi asigurare tehnico-materială;- reprezentant al Serviciului formarea şi educarea populaţiei;- secretar: un ofiţer din cadrul Serviciului formarea şi educarea populaţiei.  +  Articolul 5Preşedintele comisiei de avizare are următoarele atribuţii: a) analizează cererile de avizare însoţite de documentele aferente, pe care le repartizează secretarului comisiei de avizare; b) dispune analizarea documentaţiilor de către membrii comisiei de avizare; c) analizează punctele de vedere transmise de membrii comisiei de avizare şi, pe baza acestora, urmăreşte întocmirea de către secretarul comisiei de avizare a proiectului de răspuns către solicitant; d) convoacă comisia de avizare şi asigură medierea atunci când membrii acesteia au puncte de vedere divergente referitoare la conţinutul documentaţiilor transmise în vederea avizării; e) transmite spre semnare, pe cale ierarhică, proiectele de răspuns către solicitanţi/avizele pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională.  +  Articolul 6Membrii comisiei de avizare au următoarele atribuţii: a) analizează documentaţiile depuse în vederea obţinerii avizului şi întocmesc referate de avizare pe care le transmit, prin secretar, preşedintelui comisiei de avizare; b) participă, atunci când sunt convocaţi, la susţinerea observaţiilor formulate în referatele de avizare întocmite.  +  Articolul 7 (1) Secretarul comisiei de avizare are următoarele atribuţii: a) anunţă membrii comisiei de avizare privind solicitările adresate în vederea obţinerii avizului; b) pune la dispoziţia membrilor comisiei de avizare documentaţia transmisă de solicitanţi în vederea avizării; c) urmăreşte transmiterea de către specialiştii din comisia de avizare a propunerilor şi observaţiilor asupra conţinutului documentaţiei la termenul prevăzut de prezenta procedură şi le prezintă preşedintelui comisiei de avizare; d) întocmeşte proiectele de răspuns către solicitanţi; e) urmăreşte transmiterea, pe cale ierarhică, spre semnare, a avizelor/proiectelor de răspuns adresate solicitanţilor; f) ştampilează spre neschimbare documentaţiile ce se remit solicitanţilor împreună cu avizul emis; g) urmăreşte transmiterea către solicitanţi a avizelor şi a documentaţiilor vizate spre neschimbare sau, după caz, a deciziilor de respingere a eliberării avizelor; h) ţine, în registrul de evidenţă al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, evidenţa tuturor avizelor şi răspunsurilor eliberate, precum şi a celorlalte documente întocmite pe parcursul activităţii de avizare. (2) Secretarul comisiei de avizare nu prezintă opţiuni personale privind conţinutul documentaţiilor supuse avizării.  +  Capitolul III Desfăşurarea activităţii de avizare  +  Articolul 8Cererile şi documentaţiile depuse la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pentru obţinerea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupaţiile din domeniul reglementat sunt repartizate pe cale ierarhică, în funcţie de specificul ocupaţiilor, secretarului comisiei de avizare competente.  +  Articolul 9Cererea de avizare se înregistrează la Direcţia protecţie, pregătire şi educaţie preventivă a populaţiei, data şi numărul de înregistrare consemnându-se de către secretarul comisiei de avizare în registrul de evidenţă al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 10 (1) Dosarul de avizare trebuie să cuprindă, în două exemplare, următoarele documente: a) cererea de avizare; b) programa de pregătire; c) fişa de autoevaluare; d) lista formatorilor care vor participa la desfăşurarea programului de formare, cu precizarea responsabilităţilor fiecăruia în parte, respectiv temele care vor fi susţinute din cadrul programei de pregătire; e) acordul scris al fiecărui formator pentru participarea la programul de formare; f) CV-ul fiecărui formator, în care să se detalieze experienţa în specialitatea corespunzătoare programului de formare şi, eventual, să se precizeze dacă are experienţă în pedagogia adulţilor; g) copii de pe diplome şi certificate din care să reiasă că formatorii deţin specializarea şi experienţa specifice programului de formare; h) copii de pe documente privind resursele materiale asigurate de furnizorul de formare pentru desfăşurarea programului de formare, precum şi regimul juridic al acestora, respectiv:- lista spaţiilor şi a dotărilor aferente pregătirii teoretice: capacitatea sălii exprimată în număr de locuri;- lista spaţiilor şi a dotărilor aferente pregătirii practice: ateliere, laboratoare; capacitatea sălii exprimată în număr de locuri de pregătire echipate corespunzător;- lista altor spaţii (bibliotecă, săli de lectură, sală de sport, cantină etc., dacă este cazul);- documente care dovedesc modul de deţinere a bazei materiale (spaţii, dotări). (2) Copiile trebuie să fie certificate pentru conformitate cu originalele de către persoana care, potrivit legii, este reprezentantul legal al furnizorului de formare profesională. (3) Fiecare filă a dosarului de avizare trebuie să fie numerotată şi ştampilată. (4) Pe ultima pagină este consemnat numărul de file existente, sub semnătura reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională. (5) Opisul dosarului de avizare se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 11 (1) Secretarul comisiei de avizare verifică dacă dosarul de avizare este complet, situaţie în care îl pune la dispoziţia membrilor comisiei de avizare. (2) În cazul în care secretarul comisiei de avizare constată neconformităţi în ceea ce priveşte documentaţia depusă, raportează despre aceasta preşedintelui comisiei de avizare şi întocmeşte, în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii de avizare, adresa prin care se comunică solicitantului neconformităţile şi că se restituie un exemplar din documentaţie în vederea completării. (3) Adresa de comunicare se semnează de către inspectorul general sau înlocuitorul legal al acestuia şi se transmite prin scrisoare recomandată de către Serviciul cabinete şi secretariat al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.  +  Articolul 12 (1) Membrii comisiei de avizare verifică dacă programa de pregătire permite dobândirea competenţelor profesionale prevăzute de standardul ocupaţional. (2) La analizarea programei de pregătire se are în vedere dacă: a) structura programei de pregătire este în concordanţă cu anexa nr. 2 la Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003, cu modificările şi completările ulterioare; b) fiecare modul permite dobândirea cunoştinţelor prevăzute de unitatea de competenţă studiată; c) obiectivele generale ale programului sunt formulate în conformitate cu unităţile de competenţă din standardul ocupaţional; d) pentru fiecare disciplină, obiectivele de referinţă sunt rezultate din interpretarea activităţilor-cheie reprezentate de elementele de competenţă conţinute de standardul ocupaţional; e) conţinutul tematic:- este adecvat nivelului de pregătire al participanţilor;- este formulat în concordanţă cu terminologia şi legislaţia în vigoare;- asigură dobândirea unităţilor de competenţă vizate;- este adecvat tipului programului de pregătire (iniţiere, perfecţionare, specializare) definit potrivit prevederilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată; f) metodele/formele de activitate sunt adecvate procesului de formare şi sunt stabilite în concordanţă cu conţinutul tematic; g) mijloacele de instruire şi materialele de învăţare sunt corespunzătoare pentru atingerea obiectivelor de referinţă, respectiv pentru dobândirea competenţelor specifice; h) criteriile de evaluare asigură cuantificarea rezultatelor obţinute în urma desfăşurării procesului de pregătire şi sunt în conformitate cu criteriile de realizare din standardul ocupaţional. (3) Pentru ocupaţiile la care există programe-cadru aprobate prin hotărâri ale Consiliului Naţional al Calificărilor şi Formării Profesionale a Adulţilor/Autoritatea Naţională pentru Calificări, membrii comisiei de avizare verifică dacă programa de pregătire respectă cerinţele programei-cadru.  +  Articolul 13În ceea ce priveşte fişa de autoevaluare, membrii comisiei de avizare urmăresc: a) respectarea modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003, cu modificările şi completările ulterioare; b) completarea corectă a datelor de identificare a programului de formare; c) precizarea ocupaţiei în conformitate cu nomenclatorul Clasificarea ocupaţiilor din România; d) dacă sunt adecvate condiţiile prevăzute pentru accesul la program şi acestea se referă la pregătirea generală minimă necesară, competenţele de bază, abilităţile specifice şi avizul medical necesar; e) dacă obiectivele sunt exprimate în competenţele profesionale care urmează să fie dobândite de participanţii la programul de formare, dacă sunt corect formulate, relevante din punctul de vedere al conţinutului şi definite în conformitate cu standardul ocupaţional; f) corelarea timpului alocat programului de formare profesională cu scopul, obiectivele, conţinuturile şi strategiile de realizare şi dacă durata de pregătire este corespunzătoare pentru realizarea obiectivelor propuse, atât pentru pregătirea teoretică, cât şi pentru cea practică; g) dacă modalităţile de organizare a programului de formare (curs, seminar, stagiu de practică, proiect etc.) permit atingerea obiectivelor propuse; h) dacă numărul de participanţi pe grupa de formare profesională corespunde resurselor alocate şi respectă prevederile Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv maximum:- 28 de persoane pentru pregătirea teoretică, cu excepţia prelegerilor la care numărul participanţilor nu este reglementat;- 14 persoane pentru pregătirea practică.  +  Articolul 14 (1) Experienţa şi specializarea formatorilor se evaluează din documentele transmise de solicitantul avizului, în sensul garantării unui nivel corespunzător de pregătire în ocupaţia respectivă. (2) Pentru ocupaţiile la care există programe-cadru aprobate prin hotărâri ale Consiliului Naţional al Calificărilor şi Formării Profesionale a Adulţilor/Autoritatea Naţională pentru Calificări, din documentele transmise trebuie să rezulte îndeplinirea cerinţelor precizate în cuprinsul programei-cadru la recomandări metodologice.  +  Articolul 15 (1) Prin documentele privind resursele materiale asigurate, furnizorul de formare profesională trebuie să facă dovada că dispune de baza materială necesară pentru desfăşurarea programului de formare profesională. Baza materială a furnizorului de programe de formare profesională poate fi deţinută în proprietate sau concesionată, închiriată, dobândită prin parteneriat sau alte forme, pe durata programului de formare profesională, fapt dovedit cu documente. (2) Prin documentele prezentate se urmăresc următoarele aspecte: a) furnizorul de formare profesională trebuie să asigure spaţii adecvate pentru pregătirea teoretică, pentru cel puţin un ciclu de pregătire în avans faţă de momentul în care se solicită avizarea/autorizarea; b) furnizorul de formare profesională trebuie să îi asigure fiecărui participant la programul de formare profesională posibilitatea să îşi desfăşoare activitatea practică şi, totodată, să fie supravegheat şi îndrumat de către formator şi, după caz, de personalul de specialitate numit de operatorul economic; c) spaţiile pentru pregătirea teoretică trebuie dotate cu echipamente de prezentare de tipul: tablă, flipchart, calculatoare, retro/videoproiectoare, aparatură video/TV etc. şi cu materiale demonstrative (planşe, casete video, software specializat etc.), conform programei de pregătire; d) spaţiile de desfăşurare a activităţii de pregătire practică sunt înzestrate cu echipamentele, maşinile, utilajele, sculele, dispozitivele prevăzute în programa de pregătire, în stare de funcţionare; e) fiecărui participant la programul de formare profesională i se asigură un loc de pregătire echipat corespunzător, precum şi cantitatea de materiale consumabile necesară desfăşurării activităţii practice.  +  Articolul 16 (1) Membrii comisiei de avizare analizează documentaţia şi, în termen de 5 zile lucrătoare, transmit secretarului comisiei de avizare referatul de avizare cu observaţiile şi propunerile referitoare la avizarea/respingerea acesteia. (2) Preşedintele comisiei de avizare poate prelungi termenul precizat la alin. (1) în situaţia în care, din motive obiective, acesta nu poate fi respectat. (3) Punctul de vedere întocmit de fiecare reprezentant al comisiei de avizare trebuie să conţină în mod obligatoriu propunerea de avizare sau de respingere a eliberării avizului, după caz. Concluzia finală a comisiei de avizare, luată în plen, cu privire la acordarea sau neacordarea avizului va fi decisă cu majoritate de voturi, preşedintele comisiei de avizare având rol de mediator al procesului decizional. (4) Modelul referatului de avizare este prezentat în anexa nr. 3.  +  Articolul 17 (1) Modelul avizului este prezentat în anexa nr. 4. (2) Pentru observaţii referitoare la documentaţie ce nu sunt de natură a influenţa atingerea obiectivelor programului de formare se pot face menţiuni în avizul emis solicitantului.  +  Articolul 18Avizul obţinut este valabil doar pentru o singură autorizare de 4 ani.  +  Articolul 19În cazul respingerii eliberării avizului, în adresa de răspuns se motivează acest lucru, fiind cuprinse totodată aspecte concrete, potrivit observaţiilor comisiei de avizare.  +  Articolul 20 (1) Avizul/Răspunsul de respingere a eliberării avizului se întocmeşte în două exemplare. (2) Avizul/Răspunsul de respingere a eliberării avizului se contrasemnează de către adjunctul inspectorului general şi se semnează de inspectorul general. (3) Un exemplar al documentelor prevăzute la alin. (1) se păstrează de către secretarul comisiei de avizare, iar al doilea exemplar se transmite solicitantului, împreună cu un exemplar al documentaţiei, în cel mult 30 de zile de la primirea şi înregistrarea cererii la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. (4) În cazul eliberării avizului, fiecare filă a documentaţiei se ştampilează cu ştampila triunghiulară nr. 2 "Vizat spre neschimbare", prin grija secretarului comisiei de avizare.  +  Articolul 21 (1) Emiterea unui nou aviz poate fi solicitată în următoarele situaţii: a) la reautorizarea furnizorului de formare profesională în vederea desfăşurării de cursuri de formare profesională în ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; b) atunci când avizul eliberat anterior a expirat fără ca furnizorul de formare profesională să fi solicitat autorizarea; c) atunci când avizul eliberat anterior a fost pierdut, deteriorat sau distrus. (2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) este necesară reluarea procedurii de avizare. (3) Pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c) se emite un duplicat care va avea aceeaşi perioadă de valabilitate ca şi avizul.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 22 (1) Un exemplar al documentaţiei depuse în vederea obţinerii avizului, punctele de vedere ale membrilor comisiei de avizare, precum şi un exemplar al avizului/adresei de răspuns se păstrează la Serviciul formarea şi educarea populaţiei. (2) Termenul de păstrare a actelor menţionate la alin. (1) este de 5 ani. (3) Serviciul formarea şi educarea populaţiei asigură întocmirea şi actualizarea periodică a listei cu furnizorii de formare profesională care au obţinut avizul în vederea autorizării, postată pe pagina web a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.  +  Articolul 23Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa 1 la procedurăModelREGISTRUL DE EVIDENŢĂa avizelor şi punctelor de vedere emise la solicitările de avizare adocumentaţiilor în vederea autorizării furnizorilor de formareprofesională în ocupaţii din domeniul reglementat de InspectoratulGeneral pentru Situaţii de Urgenţă
    Nr. de înregistrare/datăOcupaţia şi tipul programuluiSocietateaAdresaTelefon, fax, e-mailCe s-a emisObservaţii
    Aviz/Adresă de răspuns (număr, dată)Punct de vedere (număr, dată)
                   
                   
                   
   +  Anexa 2 la procedurăModelOPISUL DOSARULUI DE AVIZARE
    Nr. crt.Denumirea actuluiNr. şi data actului/Emitent
         
         
         
   +  Anexa 3 la procedurăModelREFERAT DE AVIZAREI. Date de identificare ale specialistului care face evaluareaGradul, numele şi prenumele ..................................Serviciul ..............................................Numit prin O.Z.U. nr. ..... din ..............Nr. de înregistrare a dosarului ..............Data primirii documentaţiei ..................Data predării referatului de avizare ...................II. Date referitoare la solicitantDenumirea furnizorilor de formare ...........................Forma de organizare sau statutul juridic/CUI, act de constituire etc. ......Reprezentată prin ...........................................Sediul social al persoanei juridice:Str. ........ nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., cod poştal ......., localitatea ......., judeţul/sectorul ........., telefon ........., fax ........., e-mail ..............III. Constatări privind documentaţia transmisă în vederea obţinerii avizului:1. Programa de pregătire...........................................................................................................................................................................................................................2. Fişa de autoevaluare...........................................................................................................................................................................................................................3. Formatorii propuşi pentru programul de formare...........................................................................................................................................................................................................................4. Resursele materiale asigurate de furnizorul de formare...........................................................................................................................................................................................................................5. Alte constatări...........................................................................................................................................................................................................................IV. Se propune emiterea avizului:Da [] Nu []V. ObservaţiiObservaţii ale evaluatorului:.................................................................................................(semnătura evaluatorului)  +  Anexa 4 la procedurăModelMINISTERUL AFACERILOR INTERNEINSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂAVIZnr. ....... din ...........La cererea ........, înregistrată cu nr. ...... din ......., în baza prevederilor art. 11 lit. l) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. 6 la Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă emite avizul în vederea autorizării ............. ca furnizor de formare profesională în ocupaţia de ".................." - cod COR - ............. .Se fac următoarele menţiuni: ....................................... . Notă *) Se anexează un exemplar al documentaţiei conţinând ...... pagini ştampilate spre neschimbare.__________ Notă *) Avizul este valabil doar însoţit de documentaţia vizată spre neschimbare.Inspector general,.........................................._________