LEGE nr. 311 din 3 iulie 2003 (*republicată*)muzeelor și a colecțiilor publice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 24 martie 2014    *) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare, dânduse textelor o nouă numerotare.Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 15 noiembrie 2006, iar ulterior a mai fost modificată prin Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 330/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, abrogată prin Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează regimul juridic general, clasificarea și principiile organizării și funcționării muzeelor și colecțiilor publice, precum și ale colecțiilor private accesibile publicului.  +  Articolul 2În înțelesul prezentei legi, următorii termeni sunt definiți astfel:a) muzeu - instituția de cultură, de drept public sau de drept privat, fără scop lucrativ, aflată în serviciul societății, care colecționează, conservă, cercetează, restaurează, comunică și expune, în scopul cunoașterii, educării și recreerii, mărturii materiale și spirituale ale existenței și evoluției comunităților umane, precum și ale mediului înconjurător;b) colecție - ansamblul de bunuri culturale și naturale, constituit în mod sistematic și coerent de către persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori de drept privat.  +  Articolul 3(1) În sensul prezentei legi, colecțiile publice sunt colecțiile accesibile publicului și specialiștilor, indiferent de titularul dreptului de proprietate, care reunesc bunuri semnificative prin valoarea lor artistică, documentară, istorică, științifică, culturală și memorialistică.(2) Colecțiile private accesibile publicului sunt colecțiile aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la care publicul și specialiștii au acces numai cu acordul deținătorilor.  +  Articolul 4Funcțiile principale ale muzeului sunt:a) constituirea științifică, administrarea, conservarea și restaurarea patrimoniului muzeal;b) cercetarea științifică, evidența, documentarea, protejarea și dezvoltarea patrimoniului muzeal;c) punerea în valoare a patrimoniului muzeal în scopul cunoașterii, educării și recreerii.  +  Articolul 5Funcțiile principale ale colecțiilor publice sunt:a) constituirea, administrarea, conservarea și restaurarea patrimoniului propriu;b) cercetarea, evidența, documentarea, protejarea și dezvoltarea patrimoniului propriu;c) punerea în valoare a patrimoniului propriu.  +  Articolul 6Statul, prin autoritățile administrației publice centrale, precum și autoritățile administrației publice locale, protejează muzeele, colecțiile publice și colecțiile private accesibile publicului, garantează libera lor funcționare și dezvoltare și poate acorda proprietarilor și titularilor de alte drepturi reale sprijin financiar și logistic, conform prevederilor legale.  +  Articolul 7Cultele recunoscute de stat susțin propriile muzee și colecții publice și pot beneficia în acest scop de sprijin financiar și logistic din partea autorităților administrației publice centrale și locale, conform prevederilor legale în vigoare. (la 03-02-2020, Articolul 7 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 7 din 28 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 31 ianuarie 2020 )  +  Capitolul II Patrimoniul muzeal  +  Articolul 8(1) Patrimoniul muzeal este alcătuit din totalitatea bunurilor, a drepturilor și obligațiilor cu caracter patrimonial ale muzeului sau, după caz, ale colecțiilor publice, asupra unor bunuri aflate în proprietate publică și/sau privată.(2) Bunurile care alcătuiesc patrimoniul muzeal pot face obiectul dreptului de proprietate publică a statului și/sau a unităților administrativ-teritoriale ori, după caz, al dreptului de proprietate privată.(3) Regimul juridic al dreptului de proprietate publică și/sau privată asupra bunurilor care se află în patrimoniul muzeal este reglementat conform dispozițiilor legale în vigoare.  +  Articolul 9(1) Pot face obiectul unui patrimoniu muzeal, conform legii:a) bunurile imobile de valoare excepțională, arheologică, istorică, etnografică, artistică, documentară, memorialistică, științifică și tehnică;b) siturile și rezervațiile care au caracter arheologic, istoric, artistic, etnografic, tehnic și arhitectural, constituite din terenuri, parcuri naturale, grădini botanice și zoologice, precum și construcțiile aferente;c) bunurile clasate în patrimoniul cultural național mobil, în categoriile tezaur și fond, cu valoare arheologică, istorică, etnografică, artistică, documentară, științifică și tehnică, literară, memorialistică, cinematografică, numismatică, filatelică, heraldică, bibliofilă, cartografică și epigrafică, reprezentând mărturii materiale și spirituale ale evoluției comunităților umane, ale mediului înconjurător și ale potențialului creator uman, de valoare excepțională pentru umanitate sau cu valoare deosebită pentru România; (la 03-02-2024, Litera c), Alineatul (1), Articolul 9, Capitolul II a fost modificată de Punctul 1., Articolul I din ORDONANȚA nr. 23 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) d) alte bunuri care au rol documentar, educativ, recreativ, ilustrativ și care pot fi folosite în cadrul expozițiilor și al altor manifestări muzeale.(2) Muzeele și colecțiile de drept public pot primi și gestiona bunuri specifice activității desfășurate de către acestea, de la persoane fizice și juridice de drept privat, în condițiile dreptului comun. (la 03-02-2020, Articolul 9 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 7 din 28 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 31 ianuarie 2020 )  +  Articolul 10(1) Evidența bunurilor care fac parte din patrimoniul muzeal este ținută prin Registrul informatizat pentru evidența analitică a bunurilor culturale, document permanent, având caracter obligatoriu, cu menținerea registrelor de inventar și a documentelor primare.(2) Registrul informatizat pentru evidența analitică a bunurilor culturale este alcătuit pe baza unui model unic, aprobat prin ordin al ministrului culturii, la propunerea Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor. (la 03-02-2024, Alineatul (2), Articolul 10, Capitolul II a fost modificat de Punctul 2., Articolul I din ORDONANȚA nr. 23 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 )  +  Articolul 11(1) Proprietarii și titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor și colecțiilor publice au, potrivit Codului civil și prezentei legi, următoarele obligații:a) să asigure integritatea, securitatea, conservarea și restaurarea bunurilor clasate în patrimoniul cultural național mobil care fac obiectul patrimoniului muzeal;b) să realizeze documentarea, evidența și, după caz, clasarea bunurilor care fac obiectul patrimoniului muzeal;c) să pună în valoare patrimoniul muzeal;d) să asigure și să garanteze accesul publicului și al specialiștilor la bunurile care constituie patrimoniul muzeal;e) să asigure cercetarea sau, după caz, punerea la dispoziție, pentru cercetare, a bunurilor din patrimoniul muzeal;f) să prevină folosirea patrimoniului muzeal în alte scopuri decât cele prevăzute de reglementările legale în vigoare;g) să obțină autorizarea funcționării, acreditarea și, după caz, reacreditarea muzeului sau a colecției publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;h) să asigure prevenirea, localizarea și stingerea incendiilor;i) să asigure paza muzeului sau a colecțiilor publice și dotarea acestora cu sisteme de protecție eficiente;j) să ia măsuri pentru prevenirea și diminuarea pagubelor care pot fi aduse patrimoniului muzeal, în caz de calamitate naturală sau conflict armat.(2) Proprietarii și titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor și colecțiilor publice de importanță națională sunt obligați să încheie contracte de asigurare parțială sau integrală, în funcție de obligațiile ce le revin potrivit prevederilor Codului civil, pentru bunurile mobile și imobile care fac obiectul patrimoniului muzeal, conform dispozițiilor legale în vigoare.(3) Proprietarii și titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor și colecțiilor publice de importanță regională, județeană și locală sunt obligați să încheie contracte de asigurare parțială sau integrală pentru bunurile clasate în patrimoniul cultural național, categoria Tezaur, respectiv pentru monumentele istorice din categoriile A și B, care fac obiectul patrimoniului muzeal, conform dispozițiilor legale în vigoare.(4) Încheierea contractelor de asigurare prevăzute la alin. (2) și (3) se face treptat, acordându-se prioritate bunurilor clasate în categoria Tezaur, respectiv monumentelor istorice din categoriile A și B, precum și monumentelor etnografice transferate în muzeele în aer liber.(5) Autoritățile administrației publice centrale sau locale, după caz, au obligația să prevadă în bugetele proprii fondurile necesare pentru asigurarea bunurilor clasate în categoria Tezaur, precum și a imobilelor clasate în categoriile A și B, potrivit legii.(6) Sumele alocate de persoanele fizice și juridice de drept privat, pentru asigurarea bunurilor mobile clasate în categoria Tezaur, sunt deductibile din impozitul pe profit sau, după caz, din impozitul pe venit.  +  Articolul 12Autoritățile administrației publice centrale și locale și instituțiile publice de specialitate subordonate acestora, precum și proprietarii și titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor și colecțiilor publice pot coopera, după caz, cu organizații neguvernamentale, în vederea dezvoltării, protejării, conservării, restaurării, cercetării și punerii în valoare a patrimoniului muzeal, în interes științific sau cultural-turistic.  +  Capitolul III Clasificarea, înființarea și acreditarea muzeelor și a colecțiilor publice  +  Secţiunea 1 Clasificarea  +  Articolul 13(1) În funcție de forma de proprietate, de constituire și de modul de administrare a patrimoniului muzeal, muzeele și colecțiile publice se pot afla în proprietate publică sau privată.(2) Muzeele și colecțiile aflate în proprietate publică se înființează și se organizează în subordinea autorităților administrației publice centrale sau locale, a altor autorități publice ori instituții și funcționează potrivit regulamentelor proprii de organizare și funcționare, aprobate de autoritățile sau instituțiile tutelare.(2^1) Muzeele și colecțiile publice de importanță națională de drept public ce au în administrare bunuri sau colecții publice aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice se organizează și funcționează în baza hotărârii de Guvern și a acordului încheiat cu titularul dreptului de proprietate privată. (la 03-02-2020, Articolul 13 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 7 din 28 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 31 ianuarie 2020 ) (3) Muzeele și colecțiile publice aflate în proprietate privată se înființează, se organizează și funcționează în subordinea persoanelor juridice private sau a persoanelor fizice.(4) După forma de organizare, muzeele și colecțiile publice au personalitate juridică; prin excepție de la regulă, se pot organiza muzee și colecții publice fără personalitate juridică.(4^1) Prin excepție de la regula prevăzută la alin. (4), în cadrul autorităților administrației publice centrale și locale, al instituțiilor publice și al întreprinderilor publice pot fi organizate și pot funcționa muzee și colecții publice ca unități fără personalitate juridică, a căror organizare este stabilită prin acte administrative specifice. (la 03-02-2020, Articolul 13 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 7 din 28 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 31 ianuarie 2020 ) (4^2) Prin excepție de la art. 22 alin. (1), prin actele administrative specifice prevăzute la alin. (4^1) se stabilește și modalitatea de finanțare a muzeelor și colecțiilor publice care funcționează ca unități fără personalitate juridică. (la 03-02-2020, Articolul 13 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 7 din 28 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 31 ianuarie 2020 )  +  Articolul 14În funcție de aria de acoperire teritorială, de mărimea și de importanța patrimoniului, muzeele și colecțiile publice se clasifică astfel:a) muzee și colecții publice de importanță națională;b) muzee și colecții publice de importanță regională;c) muzee și colecții publice de importanță județeană;d) muzee și colecții publice de importanță locală.  +  Articolul 15(1) Muzeele și colecțiile publice de importanță națională sunt muzeele și colecțiile publice de drept public sau de drept privat, care dețin în patrimoniul lor muzeal bunuri de valoare excepțională, semnificative în plan național pentru istorie, arheologie, etnologie, artă, arhivistică, știință, tehnică, literatură, cinematografie, numismatică, filatelie, heraldică, bibliofilie, cartografie și epigrafie.(2) Muzeele și colecțiile publice de importanță regională sunt muzeele și colecțiile publice de drept public sau de drept privat, care dețin în patrimoniul lor muzeal bunurile prevăzute la alin. (1), semnificative în plan regional.(3) Muzeele și colecțiile publice de importanță județeană sunt muzeele și colecțiile publice de drept public sau de drept privat, care dețin în patrimoniul lor muzeal bunurile prevăzute la alin. (1), semnificative în plan județean.(4) Muzeele și colecțiile publice de importanță locală sunt muzeele și colecțiile publice de drept public sau de drept privat, care dețin în patrimoniul lor muzeal bunurile prevăzute la alin. (1), semnificative în plan municipal, orășenesc sau comunal.  +  Articolul 16(1) Acordarea titulaturii de muzeu sau, după caz, de colecție publică de importanță națională, regională, județeană sau locală, după caz, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Culturii, la propunerea Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor.(2) Schimbarea titulaturii muzeelor și colecțiilor publice se realizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, la cererea autorității în subordinea căreia se află muzeul sau colecția publică. (la 03-02-2024, Articolul 16, Sectiunea 1, Capitolul III a fost modificat de Punctul 3., Articolul I din ORDONANȚA nr. 23 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 )  +  Secţiunea a 2-a Înființarea și acreditarea  +  Articolul 17(1) Înființarea muzeelor și a colecțiilor publice, indiferent de forma de constituire, proprietate și administrare a patrimoniului, este reglementată prin prezenta lege.(2) Înființarea muzeelor și a colecțiilor publice se efectuează cu avizul prealabil al Ministerului Culturii, emis conform propunerii Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor. (la 03-02-2024, Alineatul (2), Articolul 17, Sectiunea a 2-a, Capitolul III a fost modificat de Punctul 4., Articolul I din ORDONANȚA nr. 23 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (3) Obligația obținerii avizului prealabil revine, de drept, persoanei fizice sau juridice care solicită înființarea unui muzeu sau a unei colecții publice.  +  Articolul 18(1) Funcționarea muzeelor și a colecțiilor publice, indiferent de forma de constituire, proprietate și administrare a patrimoniului, este condiționată de acreditarea acestora.(2) Autoritățile prevăzute la art. 13 alin. (2), altele decât Ministerul Culturii, care au în subordine muzee și colecții publice, sunt obligate să solicite Ministerului Culturii acreditarea acestora; cererea de acreditare se depune la direcția de specialitate din cadrul Ministerului Culturii.(3) Persoanele fizice și persoanele juridice de drept privat, care au înființat sau înființează muzee și colecții publice în baza avizului prealabil al Ministerului Culturii, sunt obligate să solicite Ministerului Culturii acreditarea acestora; cererea de acreditare se depune la direcția pentru cultură județeană, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială se află sediul muzeului sau al colecției publice respective. (la 03-02-2024, Alineatul (3), Articolul 18, Sectiunea a 2-a, Capitolul III a fost modificat de Punctul 5., Articolul I din ORDONANȚA nr. 23 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (4) Acreditarea muzeelor și a colecțiilor publice se aprobă, la propunerea Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, prin ordin al ministrului culturii.(5) Acreditarea temporară poate conține condiții sau recomandări în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.  +  Articolul 19(1) Revocarea acreditării muzeelor și a colecțiilor publice are loc în cazul nerespectării prevederilor legale în vigoare sau a condițiilor de acreditare.(2) Revocarea acreditării muzeelor și a colecțiilor publice se face la propunerea Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, prin ordin al ministrului culturii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Din momentul revocării acreditării, proprietarul sau titularii de alte drepturi reale sunt obligați să respecte prevederile privind protejarea patrimoniului muzeal.  +  Articolul 20(1) Ordinul ministrului culturii de revocare a acreditării muzeelor și colecțiilor publice poate fi contestat în termen de 15 zile de la publicare; contestația se depune la Ministerul Culturii.(2) Persoana nemulțumită de răspunsul primit la contestația prevăzută la alin. (1) se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.  +  Articolul 21(1) În subordinea muzeelor și a colecțiilor publice pot funcționa, ca unități fără personalitate juridică, secții și filiale, organizate în aceeași localitate sau în alte localități decât cea în care își au sediul muzeele și colecțiile publice respective.(2) Secțiile și filialele muzeelor și colecțiilor publice pot fi denumite muzee sau colecții, cu obligația precizării muzeului sau a colecției publice în a cărei subordine se află și a obținerii, pentru secțiile sau filialele respective, a avizului prealabil al Ministerului Culturii, prevăzut la art. 17 alin. (2), și a acreditării prevăzute la art. 18. (la 03-02-2024, Alineatul (2), Articolul 21, Sectiunea a 2-a, Capitolul III a fost modificat de Punctul 6., Articolul I din ORDONANȚA nr. 23 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (3) Organizarea și funcționarea secțiilor și filialelor teritoriale ale muzeelor și colecțiilor publice se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a muzeului sau a colecției publice în a cărei subordine se află.  +  Capitolul IV Finanțarea muzeelor și a colecțiilor publice  +  Articolul 22(1) Activitatea muzeelor și a colecțiilor publice de drept public se finanțează din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz.(1^1) Muzeele și colecțiile de drept public pot efectua cheltuieli, potrivit dreptului comun, din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, pentru administrarea, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a bunurilor încredințate potrivit dreptului comun, în conformitate cu dispozițiile art. 9 alin. (2), de către persoane fizice și juridice de drept privat. (la 03-02-2020, Articolul 22 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 7 din 28 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 31 ianuarie 2020 ) (2) Veniturile proprii provin din tarifele pentru serviciile oferite de muzee și colecții publice, din donații și sponsorizări, din alte activități specifice.(3) Veniturile prevăzute la alin. (2) sunt gestionate în regim extrabugetar, conform dispozițiilor legale în vigoare.  +  Articolul 23(1) Sunt scutite de la plata taxelor de timbru succesiunile prin care se transmite un patrimoniu muzeal sau o colecție, în care persoanele fizice sau juridice au calitatea de moștenitori, numai dacă persoanele respective își asumă obligația, printr-o convenție încheiată cu direcția pentru cultură județeană, respectiv a municipiului București, să mențină la dispoziția publicului, spre vizitare, patrimoniul muzeal respectiv, în condițiile prezentei legi.(2) În cazul în care moștenitorii nu îndeplinesc obligația asumată prin convenția prevăzută la alin. (1), taxa de timbru se recuperează pe baza notei de constatare întocmite de direcția generală regională a finanțelor publice județeană, respectiv a municipiului București, la sesizarea direcției pentru cultură județene, respectiv a municipiului București.(3) Se consideră neîndeplinire a obligației asumate potrivit alin. (1) cazul în care accesul publicului este interzis pe o perioadă mai mare de 60 de zile într-un an calendaristic, cu excepția situațiilor în care obligația respectivă a devenit imposibil de executat pentru cauze neimputabile.  +  Articolul 24(1) Prețurile și tarifele pentru serviciile oferite de muzee și colecții publice sunt stabilite de conducerea acestora.(2) În cazul muzeelor și al colecțiilor publice de drept public, tarifele stabilite de acestea sunt aprobate de autoritatea în a cărei subordine se află, conform dispozițiilor legale în vigoare.  +  Capitolul V Conducerea, organizarea și funcționarea muzeelor și a colecțiilor publice de drept public  +  Articolul 25Muzeele și colecțiile publice de drept public sunt organizate și funcționează conform prevederilor prezentei legi și ale regulamentului de organizare și funcționare propriu, aprobat de autoritatea în subordinea căreia se află, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.  +  Articolul 26(1) Angajarea personalului de specialitate din muzee și colecții publice se realizează prin concurs, organizat de conducerea muzeului sau a colecției publice, potrivit legii.(2) Atribuțiile personalului din muzee și colecții publice se stabilesc prin fișa postului, conform structurii organizatorice, programelor de activitate și sarcinilor de serviciu.(3) Pregătirea și formarea profesională continuă a personalului de specialitate din muzee și colecții publice se asigură prin instituții de specialitate acreditate: învățământ postliceal, învățământ superior de lungă și scurtă durată, inclusiv învățământ la distanță, cursuri postuniversitare, programe de masterat și doctorat, precum și prin alte forme de pregătire profesională.  +  Articolul 27(1) În cadrul muzeelor și al colecțiilor publice de drept public sunt organizate și funcționează consilii de administrație, ca organe deliberative de conducere.(2) Componența, atribuțiile, organizarea și funcționarea consiliului de administrație se stabilesc prin regulament de organizare și funcționare, aprobat de autoritatea în subordinea căreia se află muzeele și colecțiile publice de drept public, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.  +  Articolul 28(1) În cadrul muzeelor și al colecțiilor publice de drept public pot funcționa consilii științifice, ca organe de specialitate alcătuite din specialiști de profil, cu rol consultativ în domeniul cercetării științifice, organizării sau structurării serviciilor, colecțiilor muzeale și activităților culturale.(2) În cadrul muzeelor și al colecțiilor publice de drept public de importanță națională, regională și județeană funcționarea consiliilor științifice este obligatorie.(3) Componența, atribuțiile, organizarea și funcționarea consiliului științific se stabilesc prin regulament de organizare și funcționare, aprobat de autoritatea în subordinea căreia se află muzeele și colecțiile publice de drept public, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.(4) Membrii consiliului științific sunt numiți, prin decizie, de directorul general sau, după caz, de directorul muzeului sau al colecției publice de drept public.  +  Articolul 29(1) În cadrul muzeelor și al colecțiilor publice de drept public funcționează comisii de evaluare și/sau comisii de achiziții de bunuri culturale.(2) Membrii comisiilor menționate la alin. (1) sunt numiți, prin decizie, de directorul general sau, după caz, de directorul muzeului sau al colecției publice de drept public.  +  Articolul 30(1) Desființarea muzeelor sau colecțiilor publice de drept public care se află în subordinea autorităților administrației publice locale se aprobă prin hotărâre a autorității administrației publice tutelare, cu votul a două treimi din numărul total de consilieri, cu avizul prealabil conform al Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor.(2) Orice reorganizare a muzeelor sau colecțiilor publice de drept public care se află în subordinea autorităților administrației publice locale se aprobă prin hotărâre a autorităților publice tutelare, cu votul a jumătate plus unu din numărul total de consilieri, cu avizul prealabil al Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor.  +  Capitolul VI Instituții și organisme cu atribuții în domeniul muzeelor și al colecțiilor publice  +  Articolul 31(1) Ministerul Culturii elaborează și asigură aplicarea strategiei naționale și urmărește respectarea prevederilor legale, a normelor și metodologiilor din domeniul muzeelor și al colecțiilor publice.(2) Ministerul Culturii reprezintă statul în relațiile internaționale din domeniul muzeelor și al colecțiilor publice.  +  Articolul 32În domeniul muzeelor și al colecțiilor publice Ministerul Culturii exercită, prin direcția sa de specialitate sau prin instituțiile sale subordonate, următoarele atribuții:a) organizează sistemul național de cercetare, evidență, conservare, restaurare și protejare a patrimoniului, de inspecție și clasificare a muzeelor și a colecțiilor publice și avizează reglementările tehnice aplicabile în domeniu;b) aprobă normele metodologice de acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice;c) aprobă criteriile de acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice;d) acordă și revocă, în condițiile prezentei legi, acreditarea funcționării muzeelor și a colecțiilor publice;e) propune acordarea titulaturii de muzeu sau, după caz, de colecție publică de importanță națională;f) aprobă clasificarea muzeelor și a colecțiilor publice;g) verifică respectarea condițiilor de acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice aflate în subordinea autorităților administrației publice centrale și locale;h) acordă asistență științifică și de specialitate muzeelor, colecțiilor publice și organizațiilor neguvernamentale cu activitate în domeniu;i) colaborează cu Ministerul Educației Naționale, respectiv cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în vederea pregătirii specialiștilor și a personalului auxiliar din domeniul muzeelor și al colecțiilor publice, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;j) colaborează cu Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Afacerilor Interne și cu celelalte autorități ale administrației publice cu atribuții în domeniu, în vederea stabilirii măsurilor speciale de protejare a patrimoniului muzeal în caz de conflict armat, tulburări civile și catastrofe naturale;k) avizează programele de dezvoltare muzeală;l) sprijină și inițiază cooperarea cu instituții și organizații din străinătate cu activitate în domeniul muzeelor și al colecțiilor publice;m) finanțează activitatea editorială a Revistei muzeelor, publicată de Centrul de Pregătire Profesională în Cultură*). Notă *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 24 decembrie 2013, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 21 ianuarie 2014.  +  Articolul 33Direcțiile pentru cultură județene, respectiv a municipiului București, au, în domeniul muzeelor și al colecțiilor publice, următoarele atribuții:a) propun Ministerului Culturii acreditarea colecțiilor publice de drept privat;b) verifică respectarea condițiilor de acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice aflate în subordinea autorităților administrației publice locale, precum și a muzeelor și a colecțiilor publice de drept privat;c) constată contravenții și aplică sancțiuni în domeniul muzeelor și al colecțiilor publice de pe raza lor de competență teritorială, conform dispozițiilor legale în vigoare.  +  Articolul 34(1) Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor este, potrivit legii, organismul științific consultativ în domeniu al Ministerului Culturii.(2) În domeniul muzeelor și al colecțiilor, Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor are următoarele atribuții:a) propune reglementări de specialitate privind domeniul muzeelor și al colecțiilor publice, obligatorii pentru întreaga rețea de instituții muzeale și colecții publice, indiferent de forma de proprietate, administrare și finanțare;b) acordă aviz consultativ pentru aprobarea strategiei naționale de cercetare-dezvoltare din domeniul muzeelor și al colecțiilor publice;c) elaborează criteriile de acordare a avizului prealabil în vederea înființării muzeelor și a colecțiilor publice;d) emite propuneri în vederea înființării muzeelor și a colecțiilor publice;e) elaborează normele de clasificare a muzeelor și a colecțiilor publice;f) propune Ministerului Culturii clasificarea muzeelor și a colecțiilor publice;g) propune revocarea acreditării muzeelor și a colecțiilor publice;h) propune acordarea titulaturii de muzeu sau, după caz, de colecție publică de importanță națională;i) propune prioritățile de dezvoltare a muzeelor și a colecțiilor publice aflate în subordinea Ministerului Culturii;j) propune programele de pregătire a specialiștilor din domeniul muzeelor și al colecțiilor publice;k) propune Ministerului Culturii acordarea unor distincții și recompense persoanelor care au adus contribuții deosebite la dezvoltarea, cercetarea, evidența, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului muzeal. (la 03-02-2024, Articolul 34, Capitolul VI a fost modificat de Punctul 7., Articolul I din ORDONANȚA nr. 23 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 )  +  Capitolul VII Contravenții și sancțiuni  +  Articolul 35Încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau penală.  +  Articolul 36(1) Constituie contravenții următoarele fapte:a) încălcarea normelor de conservare a patrimoniului muzeal;b) înființarea de muzee și colecții publice fără obținerea avizului prealabil și/sau funcționarea acestora fără obținerea acreditării;b^1) neobținerea avizului prealabil și/sau a acreditării, în termen de maximum 1 an de la constatarea contravenției prevăzute la lit. b); (la 03-02-2024, Alineatul (1), Articolul 36, Capitolul VII a fost completat de Punctul 8., Articolul I din ORDONANȚA nr. 23 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) c) împiedicarea, prin orice mijloace, a accesului publicului la patrimoniul muzeal, cu excepția cazurilor în care aceasta este generată de cauze neimputabile;d) schimbarea titulaturii muzeului sau, după caz, a colecției publice, cu nerespectarea procedurii prevăzute la art. 16 alin. (1) și (2);e) neîncheierea contractelor de asigurare prevăzute la art. 11 alin. (2) și (3).(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.(3) Cuantumul amenzilor poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 37Contravențiile prevăzute la art. 36 se constată, iar sancțiunile se aplică de specialiști ai direcțiilor pentru cultură județene, respectiv a municipiului București, împuterniciți ca atare prin ordin al ministrului culturii. (la 03-02-2020, Articolul 37 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 7 din 28 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 31 ianuarie 2020 )  +  Articolul 38Dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător și contravențiilor prevăzute în prezenta lege.  +  Capitolul VIII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 39Proprietarii și titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor și colecțiilor publice de importanță națională, care nu au încheiat contractul prevăzut la art. 11 alin. (2), precum și proprietarii și titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor și colecțiilor publice de importanță regională, județeană și locală, care nu au încheiat contractul prevăzut la art. 11 alin. (3), au obligația ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi*), să încheie aceste contracte.  +  Articolul 40(1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi*), Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor va elabora criteriile de acordare a avizului prealabil necesar pentru înființarea muzeelor și a colecțiilor publice, criteriile și normele metodologice de acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice, precum și normele de clasificare a muzeelor și colecțiilor publice, aprobate fiecare prin ordin al ministrului culturii, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Abrogat. (la 03-02-2024, Alineatul (2), Articolul 40, Capitolul VIII a fost abrogat de Punctul 9., Articolul I din ORDONANȚA nr. 23 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) Notă *) Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 23 iulie 2003.