HOTĂRÂREA nr. 573 din 7 septembrie 1998 (*republicată*)privind organizarea și funcționarea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 4 iunie 2020  *) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea nr. 272/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea și funcționarea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 9 aprilie 2020, dându-se textelor o nouă numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 573/1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 11 septembrie 1998 și ulterior a mai fost modificată și completată prin:– Hotărârea Guvernului nr. 1.396/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea și funcționarea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 din 27 noiembrie 2009; – Hotărârea nr. 560/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea și funcționarea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 7 august 2013;– Hotărârea Guvernului nr. 63/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea și funcționarea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 28 februarie 2017.  +  Articolul 1(1) Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.(2) Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci este autoritate unică pe teritoriul României în asigurarea protecției proprietății industriale, în conformitate cu legislația națională în domeniu și cu prevederile convențiilor și tratatelor internaționale la care România este parte.  +  Articolul 2Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci elaborează și supune spre aprobare Guvernului strategia dezvoltării protecției proprietății industriale în România și aplică politica Guvernului în domeniu.  +  Articolul 3(1) Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci exercită următoarele atribuții principale:1. înregistrează și examinează cererile din domeniul proprietății industriale, eliberează titluri de protecție care conferă titularilor lor drepturi exclusive pe teritoriul României;1^1. primește cererile privind anularea înregistrării unei mărci și cererile de decădere a titularilor din drepturile conferite de marcă și le soluționează în procedură administrativ-jurisdicțională, potrivit prevederilor capitolului VIII^1 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; (la 28-04-2023, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost completat de Punctul 1, Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 389 din 26 aprilie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 28 aprilie 2023 ) 2. este depozitarul registrelor naționale ale cererilor depuse și al registrelor naționale ale titlurilor de protecție acordate pentru invenții, mărci, indicații geografice, desene și modele, topografii de produse semiconductoare, modele de utilitate și certificate suplimentare de protecție;3. editează și publică Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al României;4. editează și publică fasciculele brevetelor de invenție;5. administrează și conservă Colecția națională de proprietate industrială, întreține și dezvoltă baza de date informatizată în domeniul său de activitate, inclusiv prin schimburi internaționale;6. efectuează, la cerere, servicii de specialitate în domeniul proprietății industriale;7. publică on-line, pe site-ul oficial al instituției, la cerere, în mod gratuit și fără acordarea de drepturi de autor, articole destinate promovării domeniului proprietății industriale;8. atestă consilierii în domeniul proprietății industriale și ține evidența acestora în registrul național al cărui depozitar este;9. acordă, la cerere, consultanță de specialitate în domeniul proprietății industriale și organizează cursuri de instruire, seminarii și simpozioane în domeniu;10. asigură armonizarea cadrului legislativ național cu reglementările internaționale și europene în domeniul protecției proprietății industriale;11. inițiază, negociază și participă, în condițiile legii, la încheierea de convenții, acorduri, protocoale și alte înțelegeri interne și internaționale în domeniul protecției proprietății industriale;12. participă și implementează prin specialiștii Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci proiecte europene și regionale în domeniul proprietății industriale, finanțate parțial sau integral de către organisme cu care oficiul dezvoltă relații de cooperare;13. îndeplinește orice alte atribuții în domeniul proprietății industriale, care decurg din dispozițiile legale în vigoare și din acordurile internaționale la care România este parte.(2) Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci sprijină activitatea de inovare din institute de cercetare și universități prin acțiuni de diseminare și promovare a domeniului proprietății industriale, în care scop alocă resurse materiale și/sau financiare din bugetul de venituri proprii al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci.(3) Pentru sprijinirea brevetării în străinătate a invențiilor românești, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci poate aloca o parte din veniturile încasate, potrivit criteriilor stabilite prin instrucțiuni emise de directorul general și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) Nivelul sumelor alocate în vederea sprijinirii inovării și brevetării invențiilor românești în străinătate se aprobă prin bugetul anual de venituri și cheltuieli al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci.  +  Articolul 4Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci dezvoltă relații cu instituțiile similare din alte state, precum și cu organizațiile internaționale și regionale de proprietate industrială și reprezintă România în organizațiile internaționale și regionale de specialitate la care este membră, potrivit mandatului acordat.  +  Articolul 5(1) În structura organizatorică a Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci funcționează direcții conduse de directori, salarizați conform legii. Structura organizatorică este prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.(2) În desfășurarea activității Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, prin ordin al directorului general se pot organiza servicii, birouri, compartimente și colective temporare.(3) Numărul maxim de posturi la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci este de 251. (la 28-04-2023, Alineatul (3) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 2, Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 389 din 26 aprilie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 28 aprilie 2023 )  +  Articolul 6(1) Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci este condus de un director general numit prin decizie a primministrului.(2) Directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci are rang de secretar de stat.(3) Directorul general conduce întreaga activitate a oficiului și îl reprezintă în raporturile cu Guvernul, ministerele, celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale, cu instituții naționale și internaționale, precum și cu persoane fizice și juridice române și străine.(4) Directorul general poate delega atribuții directorilor din subordine.(5) În exercitarea atribuțiilor sale, directorul general emite ordine, decizii, instrucțiuni, dispoziții, cu caracter normativ sau individual.  +  Articolul 7(1) Pe lângă directorul general funcționează colegiul de conducere, ca organ consultativ. Componența și atribuțiile colegiului de conducere se stabilesc prin ordin al directorului general.(2) Președintele colegiului de conducere este directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, iar în lipsa acestuia atribuțiile președintelui sunt îndeplinite de către directorul general adjunct sau un alt director, împuterniciți prin mandat scris.  +  Articolul 8Structura organizatorică detaliată a Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci și regulamentul de organizare și funcționare se aprobă, potrivit dispozițiilor legale, prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri.  +  Articolul 9În exercitarea atribuțiilor sale, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci colaborează cu ministerele și cu alte organe de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului.  +  Articolul 10Cheltuielile de funcționare ale Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci se finanțează din veniturile proprii realizate.  +  Articolul 11Salariile personalului se stabilesc în condițiile prevăzute de actele normative în vigoare.  +  Articolul 12Tarifele referitoare la serviciile efectuate pentru terți se stabilesc prin ordin al directorului general.  +  Articolul 13În structura Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci se pot înființa, prin ordin al directorului general, respectându-se încadrarea în numărul total de posturi aprobat, structuri fără personalitate juridică având ca atribuții formarea și pregătirea personalului de specialitate în domeniul proprietății industriale în România, precum și editarea materialelor de promovare din domeniul său de activitate.  +  Articolul 14(1) Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci poate sprijini activitatea centrelor regionale de promovare a proprietății industriale, existente pe lângă universități, camere de comerț și altele asemenea, prin acordarea de asistență tehnică, consultanță și dotare, potrivit legislației în vigoare.(2) Asistența prevăzută la alin. (1) se stabilește prin convenții de colaborare încheiate între părți, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.  +  Articolul 15Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci poate utiliza, pentru organizarea de simpozioane, seminarii, manifestări similare sau pentru editarea publicațiilor de specialitate, sume provenite din taxe de participare, sponsorizări, publicitate, donații și contribuții, destinate special acestui scop, în condițiile legii.  +  Articolul 16Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci utilizează un parc auto, stabilit potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 17Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 18Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 222/1995 privind organizarea și funcționarea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 19 aprilie 1995, precum și orice alte dispoziții contrare.  +  ANEXĂ
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci
  Numărul maxim de posturi = 251 (la 28-04-2023, Mențiunea privind numărul maxim de posturi din Anexă a fost modificată de Punctul 3, Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 389 din 26 aprilie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 28 aprilie 2023 ) NOTĂ:Reproducem mai jos prevederile art. II din Hotărârea Guvernului nr. 560/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea și funcționarea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, care nu sunt încorporate în forma republicată a Hotărârii Guvernului nr. 573/1998 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale actului modificator:  +  Articolul IIÎncadrarea personalului Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal.
  ----