ORDONANŢĂ nr. 11 din 30 ianuarie 2003 (**republicată**)(*actualizată*)privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat***)(actualizată până la data de 26 decembrie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 26 decembrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.437 din 18 noiembrie 2009; LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor__________**) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 26/2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 18 ianuarie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare;Ordonanţa Guvernului nr. 11/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 1 februarie 2003, a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 320/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 22 iulie 2003 şi a mai fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 2 august 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 26/2007.***) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013.****) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. 57 din Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele expresii şi denumiri se înlocuiesc după cum urmează: n) în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 2 mai 2007, sintagma "Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive" se înlocuieşte cu sintagma "Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive";Prin HOTĂRÂREA nr. 1.437 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 11 decembrie 2009 s-a dispus organizarea Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive.În aceste condiţii, modificarea prevăzută mai sus, devine aplicabilă de la data de 11 decembrie 2009, data intrării în vigoare a HOTĂRÂRII nr. 1.437 din 18 noiembrie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 11 decembrie 2009.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă reglementează cadrul naţional pentru gospodărirea responsabilă şi în condiţii de siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, pentru a evita impunerea de sarcini inutile generaţiilor viitoare. (2) Prezenta ordonanţă stabileşte responsabilităţile organismelor implicate în diferitele etape ale gospodăririi deşeurilor radioactive şi asigurarea resurselor financiare destinate realizării activităţilor de gospodărire a deşeurilor rezultate din funcţionarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice, precum şi a celor destinate dezafectării lor, în condiţii care să asigure securitatea nucleară şi protecţia împotriva radiaţiilor ionizante a personalului expus profesional, a populaţiei, a mediului şi a proprietăţii, fără a compromite nevoile şi aspiraţiile generaţiilor viitoare. (3) Gospodărirea deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat se desfăşoară potrivit normelor şi reglementărilor naţionale, acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, legislaţiei Uniunii Europene aplicabile în materie de securitate nucleară, protecţiei împotriva radiaţiilor ionizante a personalului expus profesional, a populaţiei, a mediului şi a proprietăţii. (4) Prezenta ordonanţă asigură informarea şi participarea publică necesară, în condiţiile legii, cu privire la gospodărirea deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 2Abrogat.----------Art. 2 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 3 (1) Prevederile prezentei ordonanţe se aplică tuturor etapelor privind gospodărirea în siguranţă atât a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive rezultate din ciclul combustibilului nuclear, cât şi a deşeurilor radioactive rezultate din aplicaţiile tehnicilor şi tehnologiilor nucleare în industrie, medicină, agricultură, cercetare şi în alte domenii de interes socioeconomic, inclusiv a celor rezultate din dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice.----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013. (2) Prevederile prezentei ordonanţe nu se aplică: a) gospodăririi deşeurilor radioactive provenite din activităţile din domeniul mineritului şi de prelucrare a minereurilor de uraniu şi/sau toriu; b) activităţilor de dezafectare a instalaţiilor de minerit şi de prelucrare a minereurilor de uraniu şi/sau toriu; c) la eliberarea controlată a efluenţilor radioactivi în mediu. (3) Activităţile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) se desfăşoară în conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile industriei extractive şi activităţilor miniere.----------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 4 (1) Statul garantează desfăşurarea în siguranţă a activităţilor de dezafectare a instalaţiilor nucleare şi radiologice şi a activităţilor de gospodărire a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat rezultate din activităţile de operare şi dezafectare a instalaţiilor nucleare şi radiologice. (2) Statului îi revine răspunderea finală pentru dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice şi pentru gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat generate pe teritoriul României. (3) Statul român, prin Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive, denumită în continuare ANDR, are toate drepturile şi obligaţiile care îi revin conform legislaţiei naţionale aplicabile, precum şi în conformitate cu prevederile convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care România este parte, asupra deşeurilor radioactive aflate în depozite definitive şi asupra combustibilului nuclear uzat aflat în depozite intermediare şi definitive, cu respectarea prevederilor art. 7.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 5La baza gospodăririi deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, inclusiv a depozitării definitive a acestora, stau următoarele principii generale: a) principiul «generatorul de deşeuri radioactive plăteşte»; b) principiul responsabilităţii generatorului de deşeuri radioactive; c) principiul utilizării celor mai bune tehnici şi tehnologii existente fără antrenarea unor costuri nejustificate pentru generaţiile viitoare şi luându-se în considerare posibilele efecte transfrontaliere; d) principiul menţinerii generării deşeurilor radioactive la nivelul minim rezonabil din punct de vedere practic, conform normelor naţionale şi internaţionale aplicabile, atât în ceea ce priveşte activitatea, cât şi volumul, prin intermediul unor măsuri de proiectare şi practici de exploatare şi dezafectare adecvate, inclusiv reciclarea şi reutilizarea materialelor; e) principiul luării în considerare, în mod adecvat, a interdependenţelor dintre toate etapele generării şi gospodăririi deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat; f) principiul abordării graduale a punerii în aplicare a unor măsuri, adică documentarea procesului decizional trebuie să fie proporţională cu nivelurile de risc asociate gospodăririi deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat; g) principiul aplicării unui proces decizional bazat pe probe şi documentat cu privire la toate etapele gestionării combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive; h) principiul gospodăririi combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive în condiţii de siguranţă, inclusiv pe termen lung, cu caracteristici de siguranţă pasivă, respectiv componente de siguranţă care nu necesită surse externe de acţiune mecanică, umană sau de energie electrică.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 6În sensul prezentei ordonanţe, expresiile şi termenii următori semnifică: a) accident nuclear - evenimentul nuclear care afectează instalaţia şi provoacă iradierea ori contaminarea populaţiei sau a mediului peste limitele permise de reglementările în vigoare; b) activitate nucleară - orice practică umană care introduce surse sau căi de expunere suplimentare, extinde expunerea la un număr mai mare de persoane ori modifică reţeaua de căi de expunere, plecând de la sursele existente, mărindu-se astfel expunerea ori probabilitatea expunerii persoanelor sau numărul de persoane expuse;b^1) analiză inter pares - evaluare a activităţilor din domeniul de competenţă, efectuată de experţi în domeniu din alte state membre, care vizează schimbul de experienţă, dezvoltarea şi asigurarea unor standarde ridicate în ceea ce priveşte gospodărirea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive;----------Lit. b^1) a art. 6 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013. c) audit - activitate de verificare a respectării normelor, procedurilor şi instrucţiunilor, ce vizează criteriile de acceptare a deşeurilor radioactive în vederea depozitării definitive, elaborate sau avizate de autoritatea naţională competentă în domeniu; d) autoritate naţională competentă în domeniu autoritatea stabilită de lege, cu competenţă la nivel naţional în domeniul depozitării definitive a deşeurilor radioactive, al coordonării activităţilor de gospodărire în siguranţă a deşeurilor radioactive şi de gestionare a resurselor financiare constituite pentru dezafectarea instalaţiilor nucleare şi/sau radiologice şi pentru gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive; e) ciclu de combustibil nuclear - ansamblul de operaţiuni care cuprinde extracţia şi prelucrarea minereurilor şi îmbogăţirea uraniului şi toriului, fabricarea combustibilului nuclear, dezafectarea, orice activitate de gospodărire a deşeurilor radioactive sau orice activitate de cercetare-dezvoltare asociată uneia dintre operaţiunile de mai sus; f) combustibil nuclear uzat - combustibil nuclear îndepărtat definitiv din reactor după iradiere; combustibilul nuclear uzat poate fi considerat o resursă utilizabilă care poate fi reprocesată sau poate fi depozitat definitiv ca deşeu radioactiv;----------Lit. f) a art. 6 a fost modificată de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013. g) controlul efluenţilor - eliberarea planificată şi controlată în mediu, în limite autorizate, a materialelor radioactive lichide sau gazoase, provenite din instalaţii nucleare autorizate, inclusiv în timpul funcţionării normale a instalaţiilor; h) coordonare - ansamblul activităţilor de colectare şi prelucrare a informaţiilor, de avizare a documentaţiilor şi de participare la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi deşeurilor radioactive pentru armonizarea resurselor şi activităţilor instituţiilor şi organizaţiilor cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniu, destinate îndeplinirii obiectivelor definitive în "Strategia naţională pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive", în condiţii specificate; i) deşeuri radioactive - materialele radioactive sub formă gazoasă, lichidă sau solidă, pentru care deţinătorul acestora nu poate demonstra Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN, că se prevede sau se consideră o altă utilizare şi care conţin radionuclizi în concentraţii sau cu contaminări de suprafaţă superioare unor valori stabilite de CNCAN în conformitate cu reglementările specifice aplicabile emise de aceasta;----------Lit. i) a art. 6 a fost modificată de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013. j) depozitare/stocare intermediară - plasarea deşeurilor radioactive într-o instalaţie nucleară în scopul izolării, protecţiei mediului şi controlului de către personal, cu intenţia de a fi recuperate; k) depozitare definitivă - amplasarea definitivă a combustibilului nuclear uzat sau a deşeurilor radioactive într-o instalaţie corespunzătoare, fără intenţia de a le recupera; l) durată de exploatare utilă - timpul în care instalaţia de gestionare a deşeurilor radioactive poate fi folosită în scopul pentru care a fost proiectată sau, în cazul unei instalaţii de depozitare definitivă, timpul calculat din momentul depozitării deşeurilor radioactive până la închiderea şi sigilarea acesteia; m) dezafectare - totalitatea activităţilor necesare a se desfăşura la o instalaţie nucleară şi/sau radiologică oprită definitiv, alta decât depozitul definitiv, în vederea eliberării nerestrictive sau utilizării amplasamentului; n) deşeuri istorice - deşeurile radioactive provenite din practici trecute, care se află sub controlul unui titular de autorizaţie; o) gospodărirea deşeurilor radioactive - totalitatea activităţilor administrative şi operaţionale care sunt implicate în manipularea, transportul, pretratarea, tratarea, condiţionarea, depozitarea intermediară şi depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive;----------Lit. o) a art. 6 a fost modificată de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013.o^1) gospodărirea combustibilului nuclear uzat - totalitatea activităţilor care au legătură cu manipularea, transportul, depozitarea intermediară sau depozitarea definitivă a combustibilului nuclear uzat;----------Lit. o^1) a art. 6 a fost introdusă de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013. p) instalaţie nucleară:1. orice reactor nuclear, cu excepţia celui cu care este echipat un mijloc de transport maritim ori aerian folosit ca o sursă de putere, dacă este pentru propulsie sau în orice alt scop;2. orice uzină care foloseşte combustibil nuclear pentru producerea de materiale nucleare, inclusiv orice uzină de retratare a combustibilului nuclear iradiat;3. orice instalaţie în care sunt stocate materiale nucleare, cu excepţia depozitărilor în vederea transportului de materiale nucleare; r) instalaţie radiologică - generatorul de radiaţie ionizantă, instalaţia, aparatul ori dispozitivul care extrage, produce, prelucrează sau conţine materiale radioactive, altele decât cele prevăzute la lit. p); s) închiderea unei instalaţii de depozitare definitivă starea sau acţiunea asupra depozitului definitiv la sfârşitul vieţii de funcţionare. Un depozit definitiv devine închis după umplerea completă, prin acoperirea - astuparea - în cazul depozitelor de suprafaţă, prin umplerea cu materialul de umplutură şi/sau închiderea - sigilarea - în cazul depozitelor geologice, urmată de finalizarea activităţilor oricărei structuri anexe; ş) Strategia naţională pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive - actul normativ pe baza căruia se desfăşoară activităţile de gospodărire a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea lor definitivă, şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice; t) surse - emiţătorul de radiaţii ionizante şi orice material radioactiv; ţ) surse orfane - sursele provenite din practici din trecut, trafic ilicit sau pierdute, care nu se află sub controlul unui titular de autorizaţie; u) titular de autorizaţie - persoana juridică autorizată pentru a desfăşura activităţi nucleare în baza Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 27 iunie 2006, care produce şi/sau deţine deşeuri radioactive.  +  Capitolul II Gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive  +  Articolul 7Titularii de autorizaţie au obligaţia de a gospodări în siguranţă combustibilul nuclear uzat şi deşeurile radioactive rezultate prin funcţionarea instalaţiilor nucleare şi radiologice pe toată durata de exploatare utilă, precum şi din dezafectarea acestora, în vederea depozitării lor definitive, în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 8 (1) Activităţile de gospodărire în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat se desfăşoară în baza Strategiei naţionale pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, document care se elaborează de către ANDR şi este aprobat prin hotărâre a Guvernului. (2) Strategia naţională pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive conţine politica naţională şi programul naţional privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat şi este avizată de CNCAN. (3) Politica naţională privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat are la bază principiile prevăzute la art. 5. (4) Programul naţional privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, denumit în continuare programul naţional, include, cel puţin, următoarele elemente: a) obiectivele globale ale politicii naţionale cu privire la gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat; b) cele mai importante etape şi termene clare pentru încheierea cu succes a acestor etape, având în vedere obiectivele globale ale programului naţional; c) un inventar al combustibilului nuclear uzat şi al deşeurilor radioactive, precum şi estimări privind cantităţile viitoare, inclusiv cele rezultate în urma activităţilor de dezafectare; d) inventarul prevăzut la lit. c) trebuie să indice în mod clar amplasamentul şi cantitatea deşeurilor radioactive şi ale combustibilului nuclear uzat, în conformitate cu o clasificare adecvată a deşeurilor radioactive; e) conceptele, planurile şi soluţiile tehnice pentru gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, de la generare la depozitarea definitivă; f) conceptele şi planurile pentru perioada ulterioară încheierii ciclului de viaţă a unei instalaţii de depozitare definitivă, inclusiv pentru perioada în care se menţin controale adecvate, precum şi mijloacele care urmează a fi utilizate pentru a stoca informaţiile despre instalaţia respectivă pe termen lung; g) activităţile de cercetare, dezvoltare şi demonstrare care sunt necesare pentru punerea în aplicare a soluţiilor de gospodărire a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat; h) responsabilităţile pentru punerea în aplicare a programului naţional şi indicatorii-cheie de performanţă, utilizaţi pentru monitorizarea progreselor în punerea în aplicare; i) o evaluare a costurilor programului naţional, baza şi ipotezele acestei evaluări, care trebuie să includă un profil pentru întreaga perioadă; j) schema de finanţare în vigoare; k) o politică sau un proces de asigurare a transparenţei prin asigurarea de informaţii publice efective şi prin implicarea tuturor părţilor interesate în procesele decizionale, în conformitate cu legislaţia naţională şi cu obligaţiile internaţionale; l) după caz, acordurile încheiate cu state membre ale Uniunii Europene sau ţări terţe, cu privire la gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, inclusiv cu privire la utilizarea instalaţiilor de depozitare permanentă. (5) În vederea gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, ANDR emite standarde privind limitele şi condiţiile tehnice de depozitare definitivă a deşeurilor radioactive şi norme privind cerinţe legate de domeniul său de competenţă, care sunt aprobate prin ordin al preşedintelui ANDR.----------Art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 8^1 (1) ANDR prezintă notificări Comisiei Europene în ceea ce priveşte conţinutul programului naţional, precum şi modificările semnificative ulterioare. (2) ANDR furnizează clarificări şi informări solicitate de Comisia Europeană cu privire la programul naţional, la termenele şi cu frecvenţa prevăzute de acestea. (3) ANDR organizează periodic, cel puţin o dată la 10 ani, autoevaluări şi analize internaţionale inter pares ale cadrului naţional în ceea ce priveşte domeniul său de competenţă, inclusiv ale programului naţional şi ale punerii sale în aplicare; rezultatele acestor analize se raportează Comisiei Europene şi celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi pot fi puse la dispoziţia publicului, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind informaţiile clasificate şi principiul confidenţialităţii.----------Art. 8^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 9Abrogat.----------Art. 9 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 10 (1) Autoritatea naţională competentă în domeniul coordonării la nivel naţional a activităţilor de gospodărire în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat este ANDR, fiind independentă, din punct de vedere funcţional, de autoritatea de reglementare în domeniu, respectiv CNCAN, şi de ceilalţi titulari de autorizaţie.----------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013. (2) Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive răspunde de depozitarea definitivă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv a celor rezultate din dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice. (3) Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei*), cu sediul în oraşul Mioveni, judeţul Argeş._______*) Conform art. 15 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea "Ministerul Economiei şi Comerţului" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Economiei şi Finanţelor", în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul economiei, sau cu denumirea "Ministerul pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale", în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul comerţului. (4) Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin hotărâre a Guvernului. (5) În vederea realizării atribuţiilor ce îi revin potrivit prezentei ordonanţe, Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive poate organiza puncte de lucru sau birouri teritoriale, după caz, fără personalitate juridică.----------Art. 10 a fost modificat de litera n) a art. 57 din Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, prin înlocuirea sintagmei "Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive" cu sintagma "Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive".*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 1.720 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 6 ianuarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei.  +  Articolul 11 (1) Patrimoniul Agenţiei Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive este constituit prin preluarea unei părţi din patrimoniul Sucursalei de Cercetări Nucleare din cadrul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin. (2) Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive este condusă de un consiliu de administraţie. (3) Consiliul de administraţie al Agenţiei Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive şi preşedintele acestuia sunt numiţi prin ordin al ministrului economiei şi comerţului. (4) Consiliul de administraţie al Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive este compus din 9 membri, după cum urmează: a) Ministerul Finanţelor Publice*) - 1 membru; b) Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive - 1 membru; c) Agenţia Nucleară - 1 membru; d) Ministerul Economiei****) - 2 membri; e) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării****) - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică - 1 membru; f) Ministerul Mediului****)- 1 membru; g) reprezentanţi ai principalilor generatori de deşeuri radioactive - 2 membri.__________*) Conform art. 15 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea "Ministerul Finanţelor Publice" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Economiei şi Finanţelor".**) Conform art. 15 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea "Ministerul Educaţiei şi Cercetării" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului".***) Conform art. 15 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea "Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile".----------Art. 11 a fost modificat de litera n) a art. 57 din Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, prin înlocuirea sintagmei "Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive" cu sintagma "Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive".****) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 1.720 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 6 ianuarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei.Prin HOTĂRÂREA nr. 51 din 29 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 3 februarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării.Prin HOTĂRÂREA nr. 57 din 5 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 9 februarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului.  +  Articolul 12 (1) ANDR are ca obiect de activitate depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat şi coordonarea implementării, la nivel naţional, a activităţilor de dezafectare a instalaţiilor nucleare şi radiologice şi de gospodărire în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat. (2) Atribuţiile de reglementare, autorizare şi control al activităţilor nucleare sunt exercitate de CNCAN şi sunt prevăzute în Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 13 (1) Cheltuielile curente şi de capital ale ANDR se finanţează din venituri proprii şi, în completare, din subvenţii de la bugetul de stat. (2) Salarizarea personalului se face în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.----------Art. 13 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 14În vederea realizării obiectului său de activitate Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive are următoarele atribuţii principale: a) elaborează şi revizuieşte, cel puţin o dată la 5 ani, ţinând cont de progresele tehnice şi ştiinţifice, precum şi de recomandările şi bunele practici desprinse din analizele inter pares, Strategia naţională pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive;----------Lit. a) a art. 14 a fost modificată de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013. b) elaborează şi transmite spre aprobare Ministerului Economiei*) Planul anual de activităţi în domeniul gospodăririi deşeurilor radioactive, denumit în continuare PAA, întocmit în baza Strategiei naţionale pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, şi răspunde de realizarea acestuia;b^1) ia toate măsurile adecvate, în condiţiile legii, în vederea implementării de către titularii de autorizaţie a activităţilor de gospodărire în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat;----------Lit. b^1) a art. 14 a fost introdusă de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013. c) răspunde direct de înfiinţarea depozitelor definitive pentru depozitarea deşeurilor radioactive; depozitele definitive sunt în patrimoniul şi în administrarea Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive; d) gestionează direct sau prin terţi activitatea de depozitare definitivă a deşeurilor radioactive rezultate din funcţionarea instalaţiilor nucleare şi radiologice, pe toată durata de exploatare utilă, precum şi din dezafectarea acestora;d^1) informează şi asigură participarea publică necesară, în condiţiile legii, cu privire la gospodărirea deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, ţinând seama în mod corespunzător de prevederile legale privind informaţiile clasificate;----------Lit. d^1) a art. 14 a fost introdusă de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013. e) informează şi pregăteşte publicul din zona învecinată depozitelor definitive în vederea acceptării amplasării acestora; f) asigură constituirea şi actualizarea anuală a unei baze naţionale de date privind cantităţile, tipurile de deşeuri radioactive generate, inclusiv cele rezultate din dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice; g) analizează datele relevante privind caracteristicile deşeurilor radioactive rezultate din exploatarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice; h) întocmeşte anual inventarul la nivel naţional privind cantităţile şi tipurile de deşeuri radioactive generate, în vederea elaborării PAA; i) avizează documentaţiile şi procedurile întocmite de titularii de autorizaţie, aferente etapelor de gospodărire în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, în vederea respectării criteriilor de acceptare pentru depozitarea definitivă; j) elaborează criteriile de acceptare pentru depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive şi le supune aprobării CNCAN; k) elaborează procedurile necesare depozitării definitive a deşeurilor radioactive; l) avizează documentaţia aferentă procesului de dezafectare a instalaţiilor nucleare şi radiologice, întocmită de principalii generatori de deşeuri radioactive; m) coordonează activitatea de dezafectare a instalaţiilor nucleare şi radiologice; n) asigură elaborarea studiilor de caracterizare şi amplasament pentru depozitele definitive de deşeuri radioactive; o) asigură, direct sau prin terţi, proiectarea, construcţia, punerea în funcţiune, exploatarea, închiderea şi monitorizarea postînchidere a depozitelor definitive de deşeuri radioactive; p) asigură, direct sau prin terţi, în vederea depozitării definitive, execuţia de servicii de gospodărire în siguranţă a:- surselor orfane de radiaţii nucleare;- deşeurilor radioactive istorice rezultate din practici trecute;- deşeurilor radioactive rezultate din incidente şi accidente nucleare;- combustibilului nuclear uzat şi deşeurilor radioactive de la operatorii economici aflaţi în faliment sau lichidare judiciară; q) propune cuprinderea în cadrul planurilor sectoriale şi, respectiv, în Planul naţional de cercetare-dezvoltare de obiective specifice domeniului nuclear privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi depozitarea lor definitivă; r) propune, avizează şi recepţionează temele şi lucrările din cadrul programelor de cercetare-dezvoltare din domeniul nuclear, finanţate de la bugetul de stat, care privesc gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi depozitarea definitivă a acestora; s) solicită titularilor de autorizaţie rapoarte, date şi orice documentaţii necesare în vederea coordonării la nivel naţional a activităţilor de gospodărire în siguranţă a deşeurilor radioactive, cu respectarea prevederilor legale; ş) asigură, direct sau prin terţi, protecţia fizică a depozitelor definitive de deşeuri radioactive; t) colaborează cu autorităţile şi instituţiile naţionale cu competenţe în domeniul nuclear; ţ) cooperează cu instituţii şi organisme internaţionale în vederea îndeplinirii atribuţiilor şi utilizării celor mai noi tehnologii privind depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive; u) gestionează veniturile constituite conform art. 16 şi art. 19 alin. (1) lit. a); v) efectuează audituri la principalii generatori de deşeuri radioactive pentru asigurarea conformităţii activităţilor de gospodărire în siguranţă a deşeurilor radioactive cu criteriile de acceptare elaborate de Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive în vederea depozitării definitive; w) monitorizează radioactivitatea mediului în zona depozitelor definitive în vederea protecţiei populaţiei şi a mediului; x) verifică periodic în vederea raportării, conform reglementărilor în vigoare, stadiul de acumulare a resurselor financiare destinate gospodăririi deşeurilor radioactive şi dezafectării instalaţiilor nucleare şi/sau radiologice; y) elaborează şi actualizează periodic studii tehnico-economice privind estimarea costurilor aferente depozitării definitive în siguranţă a deşeurilor radioactive pentru stabilirea cuantumurilor contribuţiilor anuale ale titularilor de autorizaţie; z) elaborează şi prezintă rapoarte către organismele naţionale şi internaţionale privind domeniul său de activitate.z^1) ia măsurile necesare pentru formarea profesională şi protecţia radiologică a personalului propriu; personalul propriu care desfăşoară activităţi ce presupun intrarea în zona radiologică a titularilor de autorizaţie este considerat personal expus profesional riscului radiologic şi beneficiază de drepturile prevăzute de lege.----------Lit. z^1) a art. 14 a fost introdusă de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013.----------Art. 14 a fost modificat de litera n) a art. 57 din Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, prin înlocuirea sintagmei "Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive" cu sintagma "Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive".*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 1.720 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 6 ianuarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei.  +  Articolul 15 (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli al ANDR se aprobă ca anexă la bugetul Ministerului Economiei.----------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013. (2) Prin bugetul de venituri şi cheltuieli al Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive se asigură fondurile necesare finanţării activităţilor Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive cuprinse în PAA elaborat în baza Strategiei naţionale pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, pentru activităţile ce intră în competenţa acesteia potrivit legii.----------Art. 15 a fost modificat de litera n) a art. 57 din Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, prin înlocuirea sintagmei "Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive" cu sintagma "Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive".  +  Articolul 16Veniturile proprii ale Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive se constituie din: a) contribuţii directe anuale ale titularilor de autorizaţie, stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei*); b) donaţii, sponsorizări şi asistenţă financiară acordate de persoane fizice sau juridice, publice ori private, şi de organizaţii internaţionale; c) alte surse de finanţare prevăzute de lege.----------Art. 16 a fost modificat de litera n) a art. 57 din Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, prin înlocuirea sintagmei "Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive" cu sintagma "Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive".*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 1.720 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 6 ianuarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei.  +  Capitolul III Constituirea resurselor financiare destinate gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive  +  Articolul 17 (1) Din bugetul ANDR se finanţează următoarele activităţi: a) amplasarea, proiectarea, construirea, punerea în funcţiune, exploatarea şi întreţinerea, modernizarea, închiderea şi monitorizarea postînchidere a depozitelor definitive pentru combustibil nuclear uzat şi deşeuri radioactive realizate după adoptarea prezentei ordonanţe; b) asigurarea protecţiei radiologice a populaţiei şi mediului din zonele de risc ale depozitelor definitive; c) monitorizarea radioactivităţii mediului în zona depozitelor definitive; d) informarea şi pregătirea opiniei publice din zona învecinată depozitelor definitive pentru acceptarea amplasării şi funcţionării acestora; e) promovarea şi diseminarea activităţilor specifice în domeniul gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive, în ţară şi în străinătate; f) organizarea de conferinţe, grupuri de lucru, seminare şi alte activităţi similare; g) dezvoltarea şi implementarea programelor sociale pentru comunităţile locale învecinate depozitelor; h) alte activităţi necesare depozitării în siguranţă a deşeurilor radioactive rezultate din operarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi/sau radiologice deţinute de titularii de autorizaţie; i) informarea şi asigurarea participării publicului, în condiţiile legii, cu privire la gospodărirea deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat; j) exploatarea şi întreţinerea, modernizarea, închiderea şi monitorizarea postînchidere a depozitelor definitive existente la data de 1 ianuarie 2007; k) tratarea, condiţionarea şi depozitarea definitivă a surselor de radiaţii nucleare şi a deşeurilor radioactive rezultate de la operatorii economici aflaţi în faliment sau în lichidare judiciară, inclusiv dezafectarea instalaţiilor nucleare şi/sau radiologice din proprietatea acestora, în cazul în care resursele financiare rezultate din lichidarea judiciară sunt insuficiente; l) recuperarea, tratarea, condiţionarea şi depozitarea definitivă a surselor orfane, deşeurilor istorice rezultate din practici trecute şi a deşeurilor rezultate din accidente şi/sau incidente nucleare; m) asigurarea protecţiei radiologice a populaţiei şi mediului din zonele de risc ale depozitelor definitive existente la data de 1 ianuarie 2007; n) dezvoltarea şi implementarea programelor sociale pentru comunităţile locale învecinate depozitelor definitive existente la data de 1 ianuarie 2007.----------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013. (2) Activităţile prevăzute la lit. j)-n) ale alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.----------Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013. (3) Contribuţia anuală a titularilor de autorizaţie se stabileşte pe baza unuia sau mai multora dintre criteriile de mai jos; a) cantitatea de energie electrică şi/sau termică generată; b) volumul şi tipul deşeurilor radioactive, în vederea depozitării definitive; c) tipul şi vechimea instalaţiilor nucleare şi radiologice.----------Art. 17 a fost modificat de litera n) a art. 57 din Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, prin înlocuirea sintagmei "Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive" cu sintagma "Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive".  +  Articolul 18Excedentele anuale ale veniturilor proprii rezultate din execuţia bugetului Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive se reportează în anul următor şi se utilizează în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe.----------Art. 18 a fost modificat de litera n) a art. 57 din Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, prin înlocuirea sintagmei "Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive" cu sintagma "Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive".  +  Capitolul IV Constituirea resurselor financiare destinate dezafectării instalaţiilor nucleare şi/sau radiologice  +  Articolul 19 (1) Resursele financiare destinate dezafectării instalaţiilor nucleare şi/sau radiologice se constituie după cum urmează: a) prin contribuţii anuale ale titularilor de autorizaţie nucleară, în contul Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive, din venituri rezultate din activităţi comerciale proprii ori alte surse legale, pentru instalaţiile nucleare şi/sau radiologice, cu excepţia celor de cercetare finanţate integral de la bugetul de stat; b) în contul titularului de autorizaţie, de la bugetul de stat ori alte surse legale, pentru instalaţiile nucleare şi/sau radiologice de cercetare finanţate integral de la bugetul de stat. (2) Contribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se acumulează într-un cont bancar, distinct de cel destinat gospodăririi deşeurilor radioactive, şi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei*), pe bază de studii tehnico-economice. (3) Fondurile prevăzute la alin. (1) lit. b) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei*) şi/sau a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării*), cu avizul CNCAN, pe bază de studii tehnico-economice.----------Art. 19 a fost modificat de litera n) a art. 57 din Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, prin înlocuirea sintagmei "Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive" cu sintagma "Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive".*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 1.720 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 6 ianuarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei.Prin HOTĂRÂREA nr. 51 din 29 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 3 februarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării.  +  Articolul 20Resursele financiare constituite conform art. 19 alin. (1) lit. a) sunt gestionate de Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive şi utilizate de titularii de autorizaţii nucleare, cu aprobarea Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive şi cu avizul consultativ al CNCAN.----------Art. 20 a fost modificat de litera n) a art. 57 din Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, prin înlocuirea sintagmei "Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive" cu sintagma "Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive".  +  Articolul 21Resursele financiare constituite conform art. 19 alin. (1) lit. a) trebuie să fie: a) constituite în cursul perioadei de operare a instalaţiilor nucleare şi radiologice; b) disponibile şi suficiente pentru a acoperi costul activităţilor de dezafectare şi de gospodărire a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive rezultate din dezafectare, la momentul oportun; c) folosite exclusiv în scopul pentru care au fost constituite; d) gestionate în mod transparent.  +  Capitolul V Responsabilităţile titularilor de autorizaţii nucleare  +  Articolul 22Titularii autorizaţiei nucleare, inclusiv cei ce deţin ori produc deşeuri radioactive din minerit şi exploatarea minereurilor de uraniu şi/sau toriu, vor raporta anual la Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive, până la data de 1 februarie, cantităţile, tipurile şi caracteristicile deşeurilor radioactive generate în anul precedent şi cele estimate a fi generate în anul în curs, în vederea actualizării bazei de date pentru inventarul deşeurilor radioactive.----------Art. 22 a fost modificat de litera n) a art. 57 din Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, prin înlocuirea sintagmei "Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive" cu sintagma "Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive".  +  Articolul 23 (1) Titularii autorizaţiei nucleare au obligaţia de a întocmi rapoarte şi de a pune la dispoziţie toate documentele şi informaţiile solicitate de Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive în vederea îndeplinirii obiectului său de activitate. (2) Rapoartele ştiinţifice cuprinzând rezultatele studiilor de cercetare în domeniul gospodăririi deşeurilor radioactive, finanţate de la bugetul de stat, se pun cu titlu gratuit la dispoziţia Agenţiei Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.----------Art. 23 a fost modificat de litera n) a art. 57 din Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, prin înlocuirea sintagmei "Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive" cu sintagma "Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive".  +  Articolul 24 (1) Titularii autorizaţiei nucleare răspund de dezafectarea instalaţiilor nucleare şi/sau radiologice şi de gospodărirea deşeurilor radioactive rezultate din funcţionarea instalaţiilor nucleare şi radiologice şi din dezafectarea acestora, până la depozitarea definitivă. (2) Răspunderea în domeniul dezafectării poate fi transferată de către titularul de autorizaţie către Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive după încheierea perioadei de exploatare.----------Art. 24 a fost modificat de litera n) a art. 57 din Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, prin înlocuirea sintagmei "Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive" cu sintagma "Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive".  +  Articolul 25Titularii autorizaţiei nucleare au obligaţia de a finanţa activităţile de colectare, sortare, tratare, condiţionare, depozitare intermediară şi transport în vederea depozitării definitive a deşeurilor radioactive generate din activităţile de exploatare, întreţinere şi reparaţii a instalaţiilor nucleare şi/sau radiologice.  +  Articolul 26Titularii autorizaţiei nucleare au obligaţia, după caz, de a finanţa activităţile proprii de cercetare-dezvoltare privind gospodărirea deşeurilor radioactive.  +  Articolul 27Titularii autorizaţiei nucleare au obligaţia de a contribui la constituirea resurselor financiare destinate activităţilor de gospodărire în siguranţă a deşeurilor radioactive şi de dezafectare a instalaţiilor nucleare şi/sau radiologice, conform prevederilor art. 16 lit. a) şi art. 19 alin. (1) lit. a) din prezenta ordonanţă, precum şi ale art. 26 şi 27 din Legea nr. 111/1996, republicată.  +  Articolul 28În cazul reorganizării titularului de autorizaţie, răspunderea pentru gospodărirea deşeurilor radioactive şi dezafectare revine noului titular de autorizaţie, care se subrogă în drepturile şi obligaţiile vechiului titular de autorizaţie nucleară.  +  Articolul 29 (1) În cazul declanşării procedurii de lichidare judiciară sau al imposibilităţii continuării activităţii de către titularul autorizaţiei nucleare, atribuţiile de dezafectare şi/sau de gospodărire a deşeurilor radioactive sunt exercitate în numele titularului de autorizaţie de către lichidator. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) se va acorda prioritate absolută finanţării activităţilor de dezafectare şi/sau de gospodărire a deşeurilor radioactive rezultate din activitatea nucleară desfăşurată de titularul autorizaţiei nucleare. (3) În cazul în care resursele financiare rezultate prin lichidare judiciară sunt insuficiente, atribuţiile de dezafectare şi/sau gospodărire a deşeurilor radioactive sunt preluate de Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive.----------Art. 29 a fost modificat de litera n) a art. 57 din Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, prin înlocuirea sintagmei "Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive" cu sintagma "Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive".  +  Articolul 30Responsabilităţile pentru respectarea Convenţiei comune asupra gospodăririi în siguranţă a combustibilului uzat şi asupra gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive, adoptată la Viena la 5 septembrie 1997, ratificată prin Legea nr. 105/1999, revin celor implicaţi în diferite etape ale gestionării combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, în funcţie de statutul juridic, de obiectul lor de activitate, de dotările şi resursele umane de care dispun, conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 31Importul combustibilului nuclear uzat şi al deşeurilor radioactive în scopul depozitării definitive este interzis şi se sancţionează conform legii.  +  Articolul 32Titularii de autorizaţie care generează combustibil nuclear uzat sau deşeuri radioactive vor fi consultaţi şi implicaţi în derularea tuturor etapelor de dezbatere aferente procesului decizional privind stabilirea prevederilor Strategiei naţionale pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, care sunt relevante pentru propriile instalaţii nucleare, a limitelor şi condiţiilor tehnice pentru depozitarea definitivă, care sunt relevante pentru deşeurile nucleare şi combustibilul nuclear uzat generate în propriile instalaţii nucleare, şi/sau a contribuţiilor pentru constituirea resurselor financiare pentru dezafectare, depozitarea deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat prevăzute la art. 16 lit. a) şi la art. 19 alin. (1) lit. a).----------Art. 32 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 33Combustibilul nuclear uzat şi deşeurile radioactive rezultate în cadrul programelor de cooperare şi al parteneriatelor internaţionale, la care România participă, vor fi gestionate, în cazul în care nu va fi convenit altfel prin acorduri speciale, de statul pe teritoriul căruia acestea sunt generate.  +  Articolul 34Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) neachitarea la termen a contribuţiei directe anuale de către titularii de autorizaţie, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei; b) neachitarea la termen a contribuţiei anuale stabilite pentru dezafectarea instalaţiilor nucleare şi/sau radiologice, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei; c) încălcarea dispoziţiilor art. 22 şi 23, cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei.  +  Articolul 35 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai CNCAN, la notificarea Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive. (2) Neachitarea contribuţiilor prevăzute la art. 34 lit. a) şi b) atrage plata unor penalităţi pentru fiecare zi de întârziere, conform prevederilor legale.----------Art. 35 a fost modificat de litera n) a art. 57 din Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, prin înlocuirea sintagmei "Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive" cu sintagma "Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive".  +  Articolul 36Prevederile art. 34 lit. c) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.Notă finalăReproducem mai jos prevederile art. III şi IV din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 26/2007, care nu sunt încorporate în forma republicată a Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003:Art. III - În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Economiei şi Comerţului va elabora şi va propune spre aprobare proiectul de hotărâre a Guvernului privind cuantumul contribuţiilor directe anuale ale titularilor de autorizaţie nucleară, destinate gospodăririi deşeurilor radioactive, precum şi cuantumul contribuţiilor anuale, destinate constituirii resurselor financiare pentru dezafectare, termenul de plată şi modul de gestionare a acestora.Art. IV - În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Guvernul va aproba transmiterea Depozitului Naţional de Deşeuri Radioactive - Băiţa Bihor în administrarea ANDRAD, activităţile acestuia fiind efectuate în continuare de Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" Bucureşti*).---------*) NOTĂ C.T.C.E. S.A. PIATRA-NEAMŢ:Potrivit pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013, dispoziţiile art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 2 august 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 26/2007, se abrogă.Potrivit art. II din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013, prevede că până la data de 23 august 2015 şi, ulterior, la fiecare 3 ani, Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive va prezenta Comisiei Europene un raport cu privire la punerea în aplicare a Directivei 2011/70/Euratom a Consiliului din 19 iulie 2011 de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă şi în condiţii de siguranţă a combustibilului uzat şi a deşeurilor radioactive, ţinând cont de revizuirea şi raportarea în temeiul Convenţiei comune asupra gospodăririi în siguranţă a combustibilului uzat şi asupra gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive, adoptată la Viena la 5 septembrie 1997 şi ratificată de România prin Legea nr. 105/1999._________