METODOLOGIE din 6 iunie 2006 (*actualizată*)de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu(actualizată până la data de 21 februarie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 21 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 1.607 din 17 decembrie 2008; ORDINUL nr. 1.648 din 2 decembrie 2009; ORDINUL nr. 1.032 din 10 martie 2011; ORDINUL nr. 192 din 20 februarie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  METODOLOGIA DE CALCUL  +  METODOLOGIE  +  METODOLOGIEde calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu  +  Capitolul IPrevederi generale  +  Articolul 1Prezenta metodologie stabileşte modul de calcul al contribuţiilor şi taxelor pe care contribuabilii trebuie să le declare şi să le plătească la Fondul pentru mediu.  +  Articolul 2Prezenta metodologie se aplică de către contribuabilii, persoane fizice şi persoane juridice, care datorează sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-f), i), j), p), q), s) şi v) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Semnificaţia termenilor şi expresiilor utilizate în text este cea prevăzută în anexă.  +  Capitolul IIModul de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare  +  Articolul 4Sunt obligaţi la plata contribuţiei de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, generatorii deşeurilor, respectiv deţinătorii bunurilor destinate dezmembrării, persoane fizice sau juridice, care nu au calitatea de colector şi/sau de valorificator autorizat în condiţiile legii.  +  Articolul 5Obligaţia de a calcula, de a reţine, de a declara şi de a vira la Fondul pentru mediu contribuţia de 3% din veniturile realizate din vânzarea de deşeuri metalice feroase şi neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, revine operatorilor economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau de valorificare a deşeurilor.  +  Articolul 6Contribuţia de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, se reţine prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau de valorificare a deşeurilor, care au obligaţia să le vireze la Fondul pentru mediu în termenul legal pentru virarea impozitelor şi contribuţiilor cu reţinere la sursă.  +  Articolul 7Vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, de către generatorii deşeurilor, respectiv de către deţinătorii bunurilor destinate dezmembrării, persoane juridice, către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau de valorificare a deşeurilor se face pe bază de factură, cu evidenţierea distinctă a contribuţiei de 3% şi cu reţinerea acesteia.  +  Articolul 8Vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, de către generatorii deşeurilor, respectiv de către deţinătorii bunurilor destinate dezmembrării, persoane fizice, către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau de valorificare a deşeurilor se face pe bază de factură/adeverinţă de primire şi plată, cu reţinerea contribuţiei de 3% la achitarea sumei cuvenite vânzătorului de deşeuri.  +  Articolul 9Baza de calcul la care se aplică contribuţia de 3% reprezintă valoarea de vânzare a deşeurilor metalice feroase şi neferoase şi a bunurilor destinate dezmembrării, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.  +  Articolul 10 (1) În cazul în care operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau de valorificare a deşeurilor devin deţinători de deşeuri metalice feroase şi neferoase, prin activitatea de dezmembrare şi/sau casare de bunuri, mijloace fixe ori obiecte de inventar proprii sau devenite proprii prin achiziţie, au obligaţia de a plăti contribuţia de 3% la Fondul pentru mediu în cazul vânzării acestora. (2) Baza de calcul la care se aplică contribuţia de 3% reprezintă preţul mediu de achiziţie al deşeurilor metalice feroase şi neferoase din luna precedentă dezmembrării şi/sau casării bunurilor, mijloacelor fixe ori obiectelor de inventar, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, înmulţit cu cantitatea de deşeuri metalice feroase şi neferoase rezultată din activitatea de dezmembrare şi/sau casare de bunuri, mijloace fixe ori obiecte de inventar proprii sau devenite proprii prin achiziţie. (3) În cazul în care operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau de valorificare a deşeurilor nu pot stabili preţul mediu de achiziţie al deşeurilor metalice feroase şi neferoase pentru luna precedentă dezmembrării şi/sau casării bunurilor, mijloacelor fixe ori obiectelor de inventar, acesta este cel de la data dezmembrării şi/sau a casării bunurilor, mijloacelor fixe ori obiectelor de inventar.  +  Articolul 11Contribuţia la Fondul pentru mediu prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se declară şi se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea.  +  Articolul 12În aplicarea prevederilor prezentului capitol, semnificaţia termenilor utilizaţi este prevăzută la pct. 7 şi 18 din anexă.  +  Capitolul IIIModul de calcul al taxelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare  +  Articolul 13 (1) Operatorii economici deţinători de surse staţionare care generează emisii de poluanţi în atmosferă sunt obligaţi la plata taxelor la Fondul pentru mediu, în cuantumul şi pentru substanţele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În cazul operatorilor economici deţinători de surse staţionare generatoare de emisii de poluanţi în atmosferă, care asigură automonitorizarea emisiilor de poluanţi în atmosferă şi au înregistrări ale măsurătorilor efectuate recunoscute de agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, taxele datorate la Fondul pentru mediu, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează după următoarea formulă:T = Q x V,unde:T - suma datorată la Fondul pentru mediu;Q - cantitatea de poluant emisă în atmosferă, rezultată din măsurători, exprimată în kilograme;V - valoarea taxei de încasat pentru fiecare tip de poluant, conform anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 14 (1) Pentru operatorii economici deţinători de surse staţionare generatoare de emisii de poluanţi în atmosferă, care nu au sisteme de automonitorizare a emisiilor de poluanţi în atmosferă, taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă datorate la Fondul pentru mediu, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează după următoarea formulă:T = Q x Val,unde:T - suma datorată la Fondul pentru mediu;Q - cantitatea de poluant emisă în atmosferă, pe tip de poluant, calculată conform formulei prevăzute la alin. (2);Val - valoarea taxei de încasat pentru fiecare tip de poluant, conform anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Cantităţile de poluanţi emişi în atmosferă de surse staţionare se calculează după următoarea formulă:Q = f x A,unde:Q - cantitatea de poluant emisă în atmosferă, exprimată în kilograme;f - factorul de emisie pentru fiecare tip de poluant, în funcţie de proces;A - cantitatea de combustibil, materii prime şi materiale utilizate sau cantitatea de produs finit, în funcţie de tipul de proces. (3) Factorul de emisie "f" este stabilit în scris de operatorul economic, de comun acord cu agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, în baza metodologiilor existente EEA/EMEP/CORINAIR, US EPA/AP-42 sau a altor metodologii disponibile la nivel de sector industrial. (4) Factorul de emisie "f" stabilit de comun acord cu agenţia judeţeană pentru protecţia mediului poate fi revizuit în funcţie de intervenţiile asupra instalaţiei şi/sau tehnologiei, dar nu mai devreme de 6 luni de la momentul la care a fost stabilit. (5) În cazul existenţei unor diferende între operatorul economic şi agenţia judeţeană pentru protecţia mediului referitor la factorul de emisie "f", acesta se validează de către o terţă parte, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului sau un alt institut cu competenţă în acest domeniu, pe cheltuiala operatorului economic.  +  Articolul 15Taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă provenite de la sursele staţionare, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se declară şi se plătesc lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea.  +  Articolul 16În aplicarea prevederilor prezentului capitol, semnificaţiile termenilor utilizaţi sunt prevăzute la pct. 10, 17 şi 22 din anexă.  +  Capitolul IVModul de calcul al taxei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare  +  Articolul 17Operatorii economici utilizatori de noi terenuri au obligaţia de a plăti la Fondul pentru mediu taxele pentru depozitarea deşeurilor valorificabile, în limitele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 18Taxele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se datorează pentru acele terenuri pe care sunt amplasate depozite noi de deşeuri valorificabile din categoriile prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 19Taxele pentru depozitarea deşeurilor valorificabile se declară şi se plătesc anual, până la data de 25 ianuarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea, de către operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deşeurilor valorificabile.  +  Articolul 20În aplicarea prevederilor prezentului capitol, semnificaţiile termenilor utilizaţi sunt prevăzute la pct. 7 şi 17 din anexă.  +  Capitolul VModul de calcul al taxei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare  +  Articolul 21Obligaţia de a plăti la Fondul pentru mediu contribuţia de 2 lei/kg prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, revine următorilor operatori economici: a) care introduc pe piaţa naţională produse ambalate, pentru ambalajele primare, secundare şi terţiare folosite pentru ambalarea produselor lor; b) care ambalează produse ambalate, pentru ambalajele secundare şi terţiare pe care le introduc pe piaţa naţională; c) care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, pentru respectivele ambalaje distribuite pe piaţa naţională; d) care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru respectivele ambalaje introduse pe piaţa naţională.  +  Articolul 22 (1) Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se plăteşte anual pentru diferenţa dintre cantităţile corespunzătoare obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie. (2) Cantitatea de deşeuri de ambalaje care trebuie valorificată sau incinerată în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, respectiv valorificată prin reciclare, pentru îndeplinirea obiectivelor anuale, se realizează prin următoarele componente: a) cantitatea de deşeuri Q1 care trebuie valorificată prin reciclarea deşeurilor de ambalaje din PET şi din aluminiu; b) cantitatea de deşeuri Q2 care trebuie valorificată prin reciclarea deşeurilor de ambalaje din plastic, sticlă, metal, hârtie/carton şi, respectiv, lemn; c) cantitatea de deşeuri Q3 care trebuie valorificată prin reciclare suplimentar faţă de cantităţile prevăzute la lit. a) şi b), pentru îndeplinirea obiectivului global de valorificare prin reciclare, cantitate care se poate realiza prin valorificarea prin reciclare a oricărui tip de material de ambalare, în limita cantităţilor pentru care există obligaţia de a plăti potrivit art. 21 din materialul respectiv; d) cantitatea de deşeuri Q4 care trebuie valorificată sau incinerată în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie suplimentar faţă de cantităţile prevăzute la lit. a), b) şi c), pentru îndeplinirea obiectivului global de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, cantitate ce se poate realiza prin oricare operaţie de valorificare sau prin incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a oricărui tip de material de ambalare, în limita cantităţilor pentru care există obligaţia de a plăti potrivit art. 21 din materialul respectiv. (3) Obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră îndeplinite numai dacă se realizează fiecare dintre componentele menţionate la alin. (2). (4) Contribuţia se stabileşte luând în calcul o singură dată cantităţile nerealizate pentru fiecare componentă.Formula matematică de calcul este:Contribuţia = Max([(QPET * RPET - qPET) + (QAl * RAl - qAl)]; Σ(Qi * Ri - qri); (Qt * R - Σqri); (Qt * V - Σqvi)) * 2,unde:QPET - cantitatea de ambalaje din PET introdusă pe piaţa naţională;QAl - cantitatea de ambalaje din aluminiu introdusă pe piaţa naţională;RPET - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalaje din PET;RAl - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalaje din aluminiu;Qi - cantitatea de ambalaje din materialul i, respectiv plastic, sticlă, metal, hârtie/carton şi lemn pentru care există obligaţia de plată;Ri - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru materialul de ambalare i, respectiv plastic, sticlă, metal, hârtie/carton şi lemn;Qt - cantitatea totală de ambalaje pentru care există obligaţia de a plăti potrivit art. 21;R - obiectivul global de valorificare prin reciclare;V - obiectivul global de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie;qPET - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deşeurilor de ambalaje din PET;qAl - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deşeurilor de ambalaje din aluminiu;qri - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare din materialul i, respectiv plastic, sticlă, metal, hârtie/carton şi, respectiv, lemn;qvi - cantitatea valorificată efectiv din materialul i, respectiv oricare dintre materialele pentru care există obligaţia de a plăti potrivit art. 21, prin orice operaţie, inclusiv prin valorificare prin reciclare sau prin incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie. (5) Cantităţile de ambalaje din plastic, respectiv din metal, pentru care există obligaţia de a plăti potrivit art. 21, includ şi cantităţile de ambalaje din PET, respectiv din aluminiu. (6) Dacă în formula prevăzută la alin. (4) o diferenţă are o valoare negativă, atunci se consideră în calcul ca având valoarea 0 (zero). (7) Cantitatea de deşeuri de ambalaje valorificată suplimentar faţă de obiectivul anual de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie nu poate compensa obligaţiile aferente altor ani. (8) Cantitatea de deşeuri de ambalaje generată într-un an se consideră a fi egală cu cantitatea de ambalaje introdusă, respectiv cu cantitatea de ambalaje de desfacere distribuită pentru prima dată pe piaţa naţională în anul respectiv. (9) Operatorii economici care folosesc ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să aplice sistemul depozit şi să înregistreze în evidenţele contabile valoarea acestuia pentru respectivele ambalaje. Neaplicarea sistemului depozit duce la impunerea respectivelor ambalaje la fiecare introducere pe piaţa naţională. (10) În cazul ambalajelor reutilizabile a căror valoare nu este evidenţiată distinct în documente şi care se returnează furnizorilor externi, înregistrarea în evidenţele contabile se face prin atribuirea unei valori de garanţie.  +  Articolul 23Operatorii economici prevăzuţi la art. 21 care realizează obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje în mod individual, conform prevederilor art. 16 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi: a) să stabilească lunar, pentru fiecare tip de material, cantităţile de ambalaje pentru care există obligaţia de a plăti potrivit art. 21; b) să stabilească lunar, pentru fiecare tip de material, cantităţile de deşeuri de ambalaje produse, precum şi cantităţile de ambalaje preluate/colectate de pe piaţa naţională şi încredinţate spre valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, excluzând deşeurile de producţie; c) să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, cantităţile de ambalaje totale şi pe fiecare tip de material pentru care există obligaţia de a plăti potrivit art. 21, cantităţile de deşeuri de ambalaje din fiecare tip de material valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi cantităţile de deşeuri de ambalaje din fiecare tip de material valorificate prin reciclare; d) să declare şi să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea, suma datorată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru neîndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje pentru care există obligaţia de a plăti potrivit art. 21.  +  Articolul 24Operatorii economici prevăzuţi la art. 21 care realizează obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje în mod individual, conform prevederilor art. 16 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să deţină situaţii, întocmite în baza documentelor financiar-contabile şi a documentelor justificative, pentru: a) cantităţile de ambalaje/deşeuri de ambalaje proprii produse/preluate/colectate de pe piaţa naţională; b) cantităţile de deşeuri de ambalaje proprii valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie prin mijloace proprii; c) cantităţile de deşeuri de ambalaje proprii încredinţate, în baza unui contract, unui operator economic valorificator sau unui operator economic care deţine o instalaţie de incinerare cu recuperare de energie; d) cantităţile de deşeuri de ambalaje proprii din lemn încredinţate persoanelor fizice drept combustibil alternativ la lemnele pentru foc; e) trasabilitatea deşeurilor de ambalaje proprii, pe tip de material, de la producătorul de deşeuri până la operatorul economic valorificator sau la operatorul economic/persoana fizică ce deţine o instalaţie de incinerare cu recuperare de energie.  +  Articolul 25 (1) Pentru a fi luate în calcul pentru îndeplinirea obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie este necesar ca: a) deşeurile de ambalaje prevăzute la art. 24 să fie înregistrate în evidenţele contabile în conturi de stocuri distincte, la o valoare contabilă justă, evidenţa gestiunii deşeurilor de ambalaje făcându-se cu respectarea prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare; şi b) cantităţile de deşeuri de ambalaje menţionate la art. 24 lit. c) să facă obiectul unei tranzacţii cumulative, respectiv:- tranzacţie de vânzare-cumpărare deşeuri de ambalaje de la operatorii economici prevăzuţi la art. 24 către operatorul economic valorificator sau operatorul economic care deţine o instalaţie de incinerare cu recuperare de energie;- tranzacţie de prestare de servicii de către operatorul economic valorificator sau operatorul economic care deţine o instalaţie de incinerare cu recuperare de energie către operatorii economici prevăzuţi la art. 24. Facturarea serviciilor de valorificare deşeuri de ambalaje prestate se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, în baza documentelor care dovedesc valorificarea respectivelor deşeuri de ambalaje pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 24; c) cantităţile de deşeuri de ambalaje menţionate la art. 24 lit. d) să se regăsească în facturi de vânzare; d) pentru deşeurile de ambalaje menţionate la art. 24 lit. c) care nu pot face obiectul unei tranzacţii de vânzare-cumpărare în lipsa unei cereri de piaţă, pentru a fi luate în calcul pentru îndeplinirea obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, este necesar ca respectivele deşeuri să facă obiectul atât al unei prestări de servicii de preluare a deşeurilor, cât şi al unei prestări de servicii de valorificare deşeuri de ambalaje, ambele prestate de către operatorul economic valorificator sau operatorul economic care deţine o instalaţie de incinerare cu recuperare de energie. (2) Operaţia de valorificare care se recunoaşte este cea desfăşurată potrivit autorizaţiei de mediu/autorizaţiei integrate de mediu deţinute de către operatorul economic până la care se face dovada trasabilităţii prin înregistrări contabile.  +  Articolul 26Operatorii economici prevăzuţi la art. 21 care au optat pentru realizarea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje prin contract încheiat cu un operator economic autorizat potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi: a) să stabilească lunar, pentru fiecare tip de material, cantităţile de ambalaje pentru care există obligaţia de a plăti potrivit art. 21; b) să obţină lunar de la operatorul economic cu care au încheiat contractul pentru realizarea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, pentru fiecare tip de material, situaţia cantităţilor de deşeuri de ambalaje valorificate/incinerate cu recuperare de energie în numele lui, care să cuprindă şi denumirea şi codul operaţiei de valorificare; c) să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, cantităţile de ambalaje pentru care există obligaţia de a plăti potrivit art. 21, totale şi pe fiecare tip de material, cantităţile de deşeuri de ambalaje din fiecare tip de material valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi cantităţile de deşeuri de ambalaje din fiecare tip de material valorificate prin reciclare; d) să declare şi să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea, suma datorată, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru neîndeplinirea obiectivului anual de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje pentru care există obligaţia de a plăti potrivit art. 21.  +  Articolul 27 (1) Pot face obiectul contractului dintre operatorii economici prevăzuţi la art. 26 şi operatorul economic autorizat potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare, numai cantităţile de ambalaje pentru care există obligaţia de a plăti potrivit art. 21 începând cu luna în care a fost încheiat contractul. (2) La data semnării contractului pentru realizarea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje, operatorii economici prevăzuţi la art. 21 trebuie să fie înregistraţi ca şi contribuabili la Fondul pentru mediu în ceea ce priveşte contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Dovada înregistrării este certificatul de atestare a obligaţiilor fiscale la Fondul pentru mediu, document obligatoriu la încheierea contractului. (3) Pentru îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje sunt luate în considerare numai cantităţile de deşeuri de ambalaje contractate de operatorii economici autorizaţi potrivit art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu operatori economici care colectează deşeuri de ambalaje direct de la producătorii iniţiali de deşeuri şi pentru care se asigură trasabilitatea prin documente financiar-contabile şi documente justificative, până la operatorul economic valorificator sau la operatorul economic care deţine o instalaţie de incinerare cu recuperare de energie, după cum urmează: a) cantităţile de deşeuri de ambalaje colectate în baza unui contract cu un operator economic care asigură serviciile de salubrizare a localităţilor; b) cantităţile de deşeuri de ambalaje colectate în baza unui contract cu un operator economic autorizat să colecteze deşeuri de ambalaje prin achiziţie de la populaţie; c) cantităţile de deşeuri de ambalaje colectate de la distribuitori şi comercianţi în baza unui contract cu un operator economic autorizat să colecteze astfel de deşeuri; d) cantităţile de deşeuri de ambalaje încredinţate unui operator economic colector sau valorificator de către operatorii economici prevăzuţi la art. 21 care a încheiat contractul cu operatorul economic autorizat potrivit art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 25.  +  Articolul 28 (1) Operatorii economici care colectează deşeuri de ambalaje pentru operatorii economici autorizaţi potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să menţioneze în contracte şi în documentele contabile de însoţire a deşeurilor de ambalaje dacă încredinţarea se face în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje. (2) În lipsa menţiunii prevăzute la alin. (1), cantităţile respective nu sunt considerate ca fiind justificate şi nu se iau în calcul pentru îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje. (3) Operaţia de valorificare care se recunoaşte este cea desfăşurată potrivit autorizaţiei de mediu/autorizaţiei integrate de mediu de către operatorul economic până la care se face dovada trasabilităţii.  +  Articolul 29 (1) Programul informatic de asistenţă privind completarea formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu", elaborat şi pus la dispoziţia contribuabililor în mod gratuit de către Administraţia Fondului pentru Mediu, are inclus modulul pentru calculul contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Programul informatic de asistenţă poate fi descărcat de pe pagina web a Administraţiei Fondului pentru Mediu, la adresa www.afm.ro (3) Programul informatic de asistenţă are ca date de intrare cantităţile de ambalaje introduse/distribuite pe piaţa naţională pe tip de material, cantităţile valorificate prin reciclare şi cantităţile valorificate prin alte operaţii de valorificare decât reciclarea sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie.  +  Articolul 30În aplicarea prevederilor prezentului capitol, semnificaţiile termenilor utilizaţi sunt prevăzute la pct. 1, 2, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 şi 27 din anexă.  +  Capitolul VIModul de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare  +  Articolul 31Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională substanţe clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu au obligaţia de a calcula şi de a plăti la Fondul pentru mediu o contribuţie de 2% din valoarea acestora.  +  Articolul 32Substanţele pentru care se datorează contribuţia de 2% la Fondul pentru mediu sunt cele clasificate ca fiind periculoase pentru mediu prin actele normative specifice în vigoare.  +  Articolul 33 (1) Baza de calcul la care se aplică contribuţia de 2% la Fondul pentru mediu în cazul producătorilor interni reprezintă valoarea de vânzare a substanţelor clasificate ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţională, exclusiv taxa pe valoarea adăugată. (2) În cazul introducerii pe piaţa naţională, prin achiziţii intraunionale sau importuri de bunuri, în scopul utilizării ori consumului propriu, a substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, baza de calcul la care se aplică contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. e) reprezintă valoarea de achiziţie, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă.  +  Articolul 34Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se declară şi se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea.  +  Capitolul VIIModul de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare  +  Articolul 35Administratorii, respectiv proprietarii de păduri care realizează venituri din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase, cu excepţia lemnelor de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor, au obligaţia de a calcula şi de a plăti la Fondul pentru mediu o contribuţie de 2% din valoarea de vânzare a acestora.  +  Articolul 36Baza de calcul la care se aplică contribuţia de 2% la Fondul pentru mediu reprezintă valoarea de vânzare a masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase obţinute, cu excepţia lemnelor de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.  +  Articolul 37Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se declară şi se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care administratorul, respectiv proprietarul pădurii a vândut masa lemnoasă şi/sau materialele lemnoase obţinute.  +  Articolul 38În aplicarea prevederilor prezentului capitol, semnificaţia termenilor utilizaţi este prevăzută la pct. 14 şi 15 din anexă.  +  Capitolul VIIIModul de calcul al taxei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare  +  Articolul 39Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării au obligaţia de a plăti la Fondul pentru mediu o contribuţie de 2 lei/kg de anvelopă introdusă pe piaţa naţională.  +  Articolul 40 (1) Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se plăteşte anual numai în cazul neîndeplinirii obligaţiilor de gestionare a anvelopelor uzate. (2) Plata se face pentru diferenţa dintre cantităţile aferente obligaţiilor anuale de gestionare şi cantităţile realizate efectiv. (3) Obligaţiile anuale de gestionare a anvelopelor uzate se pot realiza de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, prevăzuţi la art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004privind gestionarea anvelopelor uzate, individual sau prin transferarea responsabilităţii către un operator economic, conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 41 (1) Obligaţiile anuale de gestionare a anvelopelor uzate se realizează în mod individual, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004, prin: a) colectarea anvelopelor uzate, în limita cantităţilor introduse de operatorii economici pe piaţa naţională în anul precedent, şi reutilizarea, refolosirea ca atare, reşaparea, reciclarea şi/sau valorificarea termoenergetică a întregii cantităţi de anvelope uzate colectate; b) colectarea anvelopelor uzate, în limita cantităţilor introduse de operatorii economici pe piaţa naţională în anul precedent, şi încredinţarea acestora, în baza unui contract, unei persoane juridice care le reutilizează, le refoloseşte ca atare, le reşapează, le reciclează şi/sau le valorifică, inclusiv termoenergetic, după caz. (2) Operatorii economici prevăzuţi la art. 39, care au optat pentru realizarea obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate, în mod individual, trebuie să dovedească realizarea acestora prin documente financiar-contabile şi documente justificative, din care să rezulte: a) cantităţile de anvelope uzate preluate/colectate de pe piaţă; b) cantităţile de anvelope uzate încredinţate, în baza unui contract încheiat în scopul îndeplinirii obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate; c) cantităţile de anvelope uzate reutilizate, refolosite ca atare, reşapate, reciclate şi/sau valorificate termoenergetic, dintre cele preluate de la operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, precum şi metoda utilizată; d) trasabilitatea anvelopelor uzate de la lit. a)-c), de la operatorii economici prevăzuţi la art. 39 care au optat pentru realizarea obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate în mod individual până la operatorul economic valorificator sau la operatorul economic ce deţine o instalaţie de incinerare cu recuperare de energie. (3) Pentru a putea fi luate în calcul pentru îndeplinirea obligaţiilor de gestionare este necesar ca: a) anvelopele uzate prevăzute la alin. (2) să fie înregistrate în evidenţele contabile în conturi de stocuri distincte la o valoare contabilă justă, evidenţa gestiunii anvelopelor uzate făcându-se cu respectare prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare; b) cantităţile de anvelope uzate menţionate la alin. (2) lit. b) să facă obiectul următoarelor tranzacţii cumulative:- tranzacţie de vânzare-cumpărare anvelope uzate de la operatorii economici prevăzuţi la art. 39, care au optat pentru realizarea obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate în mod individual, către operatorul economic valorificator sau operatorul economic care deţine o instalaţie de incinerare cu recuperare de energie;- tranzacţie de prestare de servicii de către operatorul economic valorificator sau operatorul economic care deţine o instalaţie de incinerare cu recuperare de energie către operatorii economici prevăzuţi la art. 39, care au optat pentru realizarea obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate în mod individual. Facturarea serviciilor de valorificare anvelope uzate prestate se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în baza documentelor care dovedesc valorificarea respectivelor anvelope uzate pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 39 care au optat pentru realizarea obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate în mod individual; c) pentru anvelopele uzate menţionate la alin. (2) lit. b) care nu pot face obiectul unei tranzacţii de vânzare-cumpărare în lipsa unei cereri de piaţă, pentru a fi luate în calcul pentru îndeplinirea obligaţiilor de gestionare, este necesar ca respectivele deşeuri să facă obiectul atât al unei prestări de servicii de preluare a deşeurilor, după caz, cât şi al unei prestări de servicii de valorificare anvelope uzate, ambele prestate de către operatorul economic valorificator sau operatorul economic care deţine o instalaţie de incinerare cu recuperare de energie.  +  Articolul 42Operatorii economici prevăzuţi la art. 39, care au optat pentru realizarea în mod individual a obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004, sunt obligaţi: a) să stabilească lunar cantităţile de anvelope introduse pe piaţa naţională în anul precedent; b) să stabilească lunar cantităţile de anvelope preluate/colectate de pe piaţa naţională şi încredinţate către persoanele juridice care le reutilizează, le refolosesc ca atare, le reşapează, le reciclează şi/sau le valorifică termoenergetic, după caz; c) să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, cantităţile de anvelope introduse pe piaţa naţională în anul precedent şi cantităţile de anvelope uzate gestionate; d) să declare şi să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea, suma datorată pentru neîndeplinirea obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate introduse pe piaţa naţională.  +  Articolul 43Operatorii economici prevăzuţi la art. 39, care au optat pentru realizarea obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate prin transferarea responsabilităţii către un operator economic autorizat conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004, sunt obligaţi: a) să stabilească lunar cantităţile de anvelope introduse pe piaţa naţională în anul precedent; b) să obţină lunar de la operatorul economic căruia i-au transferat responsabilitatea pentru realizarea obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate situaţia cantităţilor de anvelope uzate reutilizate, refolosite ca atare, reşapate, reciclate şi/sau valorificate termoenergetic, în numele acestuia, precum şi metoda utilizată; c) să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, cantităţile de anvelope introduse pe piaţa naţională în anul precedent şi cantităţile de anvelope uzate gestionate; d) să declare şi să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea, suma datorată pentru neîndeplinirea obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate.  +  Articolul 44 (1) La data semnării contractului de transferare a responsabilităţii privind realizarea obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate, operatorii economici prevăzuţi la art. 38 trebuie să fie înregistraţi drept contribuabili la Fondul pentru mediu în ceea ce priveşte taxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Dovada înregistrării este certificatul de atestare a obligaţiilor fiscale la Fondul pentru mediu. (2) Evidenţa gestiunii anvelopelor uzate se face cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 170/2004, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2008privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, ale Hotărârii Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, precum şi a prevederilor contabile prevăzute în Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 45 (1) Operatorii economici care colectează anvelope uzate pentru operatorii economici autorizaţi conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004sunt obligaţi să menţioneze în contracte şi în facturi dacă încredinţarea se face în scopul îndeplinirii obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate. (2) În lipsa menţiunii prevăzute la alin. (1), cantităţile respective nu sunt considerate ca fiind justificate şi nu se iau în calcul pentru îndeplinirea obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate.  +  Articolul 46Cantitatea de anvelope uzate reutilizate, refolosite ca atare, reşapate, reciclate şi/sau valorificate termoenergetic peste obligaţiile anuale de gestionare a anvelopelor uzate nu poate compensa obligaţiile aferente altor ani.  +  Articolul 47 (1) Contribuţia pentru introducerea pe piaţa naţională a anvelopelor noi şi/sau uzate destinate reutilizării se determină ca fiind produsul dintre obligaţiile anuale de gestionare a anvelopelor uzate, raportate la cantitatea totală de anvelope introdusă pe piaţa naţională în anul precedent, diminuate cu cantitatea de anvelope uzate reutilizate, refolosite ca atare, reşapate, reciclate şi/sau valorificate termoenergetic şi contribuţia stabilită la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 2 lei/kg. (2) Pentru calculul taxei la Fondul pentru mediu se aplică următoarea formulă:Taxa = [(Q x Ob) - Qrealizat] x 2,unde:Q - cantitatea de anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării introdusă pe piaţa naţională în anul precedent;Ob - obligaţia anuală de gestionare a anvelopelor conform Hotărârii Guvernului nr. 170/2004;Qrealizat - cantitatea de anvelope gestionate în anul de raportare.  +  Articolul 48 (1) Programul informatic de asistenţă privind completarea formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu", elaborat şi pus la dispoziţia contribuabililor în mod gratuit de Administraţia Fondului pentru Mediu, are inclus modulul pentru calculul contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Programul informatic de asistenţă poate fi descărcat de pe serverul de web al Administraţiei Fondului pentru Mediu, la adresa www.afm.ro (3) Programul informatic de asistenţă are ca date de intrare cantităţile de anvelope introduse pe piaţa naţională în anul precedent şi cantităţile gestionate în perioada de raportare - cantităţile reutilizate, refolosite ca atare, reşapate, reciclate şi/sau valorificate termoenergetic.  +  Articolul 49În aplicarea prevederilor prezentului capitol, semnificaţia termenilor utilizaţi este prevăzută la pct. 3, 4, 5, 7, 11, 12, 17, 18, 23 şi 27 din anexă.  +  Capitolul IXModul de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare  +  Articolul 50 (1) Gestionarii fondurilor de vânătoare au obligaţia de a calcula şi de a vira la Fondul pentru mediu o contribuţie de 3% din tariful de gestionare a fondurilor de vânătoare înscris în contractele de gestionare. (2) La semnarea şi/sau reînnoirea contractelor de gestionare a fondurilor de vânătoare, gestionarii trebuie să prezinte certificat de atestare a obligaţiilor fiscale la Fondul pentru mediu, care să certifice că operatorul economic care urmează să gestioneze fondul de vânătoare nu figurează cu obligaţii de plată restante către bugetul Fondului pentru mediu. (3) Contribuţia de 3% la Fondul pentru mediu prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se declară şi se plăteşte anual de persoanele juridice care desfăşoară respectivele activităţi, până la data de 25 ianuarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea pentru anul precedent.  +  Capitolul XModul de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare  +  Articolul 51Obligaţia de a calcula şi de a plăti contribuţia de 100 lei/tonă revine unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor.  +  Articolul 52 (1) Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se plăteşte numai în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantităţilor de deşeuri municipale şi asimilabile trimise spre depozitare, denumit în continuare obiectiv anual, raportat la cantitatea totală de deşeuri municipale şi asimilabile colectată. (2) Deşeurile care fac obiectul alin. (1) sunt deşeurile municipale şi asimilabile, inclusiv deşeurile de ambalaje municipale colectate separat.  +  Articolul 53 (1) Unităţile administrativ-teritoriale care organizează serviciul public de salubrizare pot opta, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru una din următoarele modalităţi:- gestiune directă;- gestiune delegată, prin contractarea unui operator economic de salubritate. (2) Unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale care au organizat serviciul public de salubrizare au obligaţia ca, până la data de 25 ianuarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea: a) să stabilească pentru anul precedent cantităţile de deşeuri municipale şi asimilabile colectate, inclusiv deşeurile de ambalaje municipale colectate separat, cantităţile din respectivele deşeuri încredinţate spre valorificare pentru fiecare tip de deşeu/material şi operaţia de valorificare, precum şi cantităţile corespunzătoare obiectivului anual; b) să calculeze, să declare şi să plătească suma datorată pentru diferenţa dintre cantităţile corespunzătoare obiectivului anual şi cantităţile de deşeuri municipale şi asimilabile încredinţate spre valorificare.  +  Articolul 54Unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale care nu au organizat serviciul public de salubrizare au obligaţia ca, până la data de 25 ianuarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea: a) să stabilească pentru anul precedent obiectivul anual prin aplicarea procentului de 15% la cantităţile de deşeuri municipale generate potrivit indicelui de generare prevăzut în planurile de gestionare a deşeurilor aprobate în condiţiile legii corespunzător mediului urban/rural; b) să calculeze, să declare şi să plătească suma datorată pentru obiectivul anual stabilit.  +  Articolul 55 (1) În cazul în care deşeurile municipale şi asimilabile se cântăresc la colectare, obiectivul anual se calculează prin aplicarea cotei de 15% la cantitatea anuală colectată. (2) În cazul în care deşeurile municipale şi asimilabile nu se cântăresc la colectare, dar se cântăresc la depozitare, obiectivul anual se calculează ca 3/17 din cantitatea anuală depozitată. (3) În cazul în care deşeurile municipale şi asimilabile nu se cântăresc nici la colectare şi nici la depozitare, obiectivul anual se calculează ca 3/17 din volumul anual de deşeuri municipale şi asimilabile depozitate înmulţit cu densitatea medie a acestora prevăzută în regulamentul de salubritate în vigoare la nivelul unităţii administrativ-teritoriale.  +  Articolul 56Contribuţia se calculează, după caz, prin: a) înmulţirea cu 100 lei a diferenţei, exprimată în tone, cu două zecimale, dintre cantităţile corespunzătoare obiectivului anual şi cantităţile de deşeuri municipale şi asimilabile încredinţate spre valorificare; b) înmulţirea cu 100 lei a obiectivului, calculat în tone, cu două zecimale, calculat potrivit indicelui de generare prevăzut în planurile de gestionare a deşeurilor corespunzător mediului urban/rural, în cazul unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale care nu au organizat serviciul public de salubritate.  +  Articolul 57 (1) Unităţile administrativ-teritoriale care au organizat serviciul public de salubrizare trebuie să dovedească realizarea obiectivului anual prin întocmirea situaţiilor, în baza documentelor justificative şi a documentelor financiar-contabile, după cum urmează: a) situaţia lunară privind cantitatea de deşeuri municipale şi asimilabile depozitată în decursul anului; b) situaţia privind cantitatea de deşeuri municipale şi asimilabile, inclusiv deşeurile de ambalaje municipale colectate separat, încredinţată lunar spre valorificare, pe tip de deşeu/material, operatorul economic valorificator şi operaţia de valorificare; c) situaţia privind cantitatea de deşeuri municipale şi asimilabile, inclusiv deşeurile de ambalaje municipale colectate separat, încredinţată lunar spre incinerare şi operatorul economic care efectuează operaţia de incinerare; d) situaţia privind cantitatea de deşeuri municipale şi asimilabile încredinţată lunar spre eliminare prin alte operaţii decât depozitare, operaţia de eliminare şi operatorul economic care efectuează operaţia respectivă. (2) Pentru a lua în calcul la realizarea obiectivului anual cantităţile de deşeuri municipale şi asimilabile valorificate prin operaţia R13 - stocarea de deşeuri înaintea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R12, excluzând stocarea temporară, până la colectare, la locul de producere - prevăzută în anexa nr. 3 la Legea nr. 211/2011privind regimul deşeurilor, cu modificările ulterioare, unităţile administrativ-teritoriale trebuie să deţină documente care să dovedească valorificarea deşeurilor respective şi operaţia de valorificare pentru care acestea au fost stocate.  +  Articolul 58În aplicarea prevederilor prezentului capitol, semnificaţia termenilor utilizaţi este prevăzută la pct. 7, 8, 9, 20, 26 şi 27 din anexă.  +  Capitolul XIModul de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare  +  Articolul 59Obligaţia de a calcula şi de a plăti ecotaxa în valoare de 0,1 lei/bucată revine operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile, după cum urmează: a) operatorii economici care produc ambalaje de desfacere, pentru pungile şi sacoşele fabricate în România; b) operatorii economici care introduc pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, pentru pungile şi sacoşele achiziţionate din afara spaţiului naţional.  +  Articolul 60 (1) Sunt supuse taxării pungile şi sacoşele pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile, respectiv minerale şi combustibili fosili. (2) Sunt considerate ca fiind obţinute din resurse neregenerabile următoarele materiale:- polietilenă de joasă densitate (LDPE);- polietilenă de înaltă densitate (HDPE);- polietilenă de medie densitate (MDPE);- polietilenă liniară (LLDPE);- polistiren (PS);- policlorură de vinil (PVC);- polipropilenă (PP);- materiale compozite fabricate din hârtie şi polietilenă şi/sau polipropilenă;- materiale compozite fabricate din hârtie cu aluminiu. (3) Lista prevăzută la alin. (2) nu are caracter exhaustiv.  +  Articolul 61 (1) Nu sunt supuse taxării pungile şi sacoşele pentru cumpărături confecţionate din materiale obţinute din resurse regenerabile, respectiv vegetale şi animale. (2) Substanţele/Aditivii folosite/folosiţi pentru inscripţionarea elementelor de identificare şi informare potrivit legii, substanţele folosite pentru personalizare/colorare nu se includ în procesul de stabilire a tipurilor de resurse din care sunt obţinute materialele din care sunt fabricate pungile şi sacoşele pentru cumpărături, dacă ponderea lor nu depăşeşte cumulativ pentru fiecare substanţă/aditiv 1% din greutatea pungii sau a sacoşei - produs finit şi în total 5% din greutatea pungii sau a sacoşei - produs finit.  +  Articolul 62Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, care nu sunt supuse taxării sunt obligaţi pentru fiecare lot: a) să deţină buletine de analiză, rapoarte de încercare, certificate sau alte documente care atestă compoziţia materiei prime/materialului din care sunt confecţionate pungile/sacoşele, în original sau copie legalizată; b) să deţină situaţii lunare, pe tip de material, privind cantitatea şi numărul de pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, introduse pe piaţa naţională; c) la efectuarea inspecţiei fiscale, să facă dovada tipului/compoziţiei materialului utilizat la fabricarea pungilor şi sacoşelor introduse pe piaţa naţională.  +  Articolul 63Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, care sunt supuse taxării sunt obligaţi: a) să stabilească lunar, pe tip de material, cantitatea şi numărul de pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, introduse pe piaţa naţională; b) să declare şi să plătească trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului în care s-a desfăşurat activitatea, cantităţile şi numărul de pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat.  +  Articolul 64Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, care sunt supuse taxării sunt obligaţi să înscrie elementele de identificare şi caracterizare prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi să evidenţieze distinct ecotaxa pe documentele de vânzare.  +  Articolul 65În aplicarea prevederilor prezentului capitol, semnificaţia termenilor utilizaţi este prevăzută la pct. 2, 12 şi 17 din anexă.  +  Capitolul XIIModul de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare  +  Articolul 66Obligaţia de a plăti la Fondul pentru mediu taxa de 0,30 lei/kg aplicată uleiurilor pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, revine operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse, începând cu data de 1 ianuarie 2014.  +  Articolul 67 (1) Pentru operatorii economici care importă sau achiziţionează intraunional uleiuri, contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se datorează la momentul introducerii pe piaţă. (2) Pentru operatorii economici care produc uleiuri, taxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se datorează la momentul primei distribuiri pe piaţa naţională. (3) În cazul producătorilor care importă/achiziţionează intraunional uleiuri de bază în vederea introducerii diferitelor adaosuri în cadrul procesului de fabricaţie, cum ar fi aditivi sau alte substanţe organice ori anorganice, pentru obţinerea unor proprietăţi speciale, taxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se datorează pentru produsul obţinut la momentul primei distribuiri pe piaţa naţională. (4) În cazul producătorilor care achiziţionează de pe piaţa naţională uleiuri de bază în vederea introducerii diferitelor adaosuri în cadrul procesului de fabricaţie, cum ar fi aditivi sau alte substanţe organice ori anorganice, pentru obţinerea unor proprietăţi speciale, taxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se datorează pentru diferenţa dintre cantitatea de ulei aditivat distribuită pe piaţă şi cantitatea de ulei de bază achiziţionată, la momentul primei distribuiri pe piaţa naţională. (5) Taxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se evidenţiază distinct pe facturile de vânzare, pe tot lanţul până la consumatorul final. (6) Pentru uleiurile introduse pe piaţă înainte de 1 ianuarie 2014 nu se datorează taxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, acestea fiind incluse în declaraţia lunară către Administraţia Fondului pentru Mediu conform legislaţiei în vigoare până la 31 decembrie 2013 inclusiv.  +  Articolul 68 (1) În cazul în care unitatea de măsură a uleiurilor din documentele de provenienţă este exprimată în litri, volumul acestora se converteşte în masă în funcţie de densitatea specificată în fişa tehnică primită de la producător. În lipsa acestei informaţii, se va utiliza o densitate medie de 900 kg/mc (0,9 kg/l). (2) Operatorii economici prevăzuţi la art. 66 trebuie să întocmească lunar situaţii în baza documentelor financiar-contabile şi a documentelor justificative, din care să rezulte: a) cantităţile de uleiuri introduse pe piaţa naţională; b) cantităţile de uleiuri distribuite pentru prima dată pe piaţa naţională.  +  Articolul 69Operatorii economici prevăzuţi la art. 66 sunt obligaţi să declare şi să plătească lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 70În aplicarea prevederilor prezentului capitol, semnificaţia termenilor utilizaţi este prevăzută la pct. 7, 12, 16, 17, 24 şi 25 din anexă.  +  Capitolul XIIIModul de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare  +  Articolul 71Contribuţia de 2 lei/kg se plăteşte de către operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor de gestionare a deşeurilor de ambalaje, respectiv anvelope uzate, începând cu obligaţiile pentru anul 2014.  +  Articolul 72Contribuţia se plăteşte de către operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de gestionare a respectivelor deşeuri pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri corespunzătoare obiectivelor stabilite de legislaţia în vigoare şi cantităţile de deşeuri de ambalaje, respectiv de anvelope uzate constatate de Administraţia Fondului pentru Mediu ca fiind valorificate.  +  Articolul 73Anexa face parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexăla metodologieSemnificaţia termenilor specifici1. Ambalaj este definit potrivit prevederilor pct. 1 lit. c) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 621/2005privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.2. Ambalaj de desfacere este definit potrivit prevederilor pct. 1 lit. h) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare.3. Anvelope noi sunt definite potrivit prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2004privind gestionarea anvelopelor uzate.4. Anvelope uzate sunt definite conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2004.5. Anvelope uzate destinate reutilizării sunt definite potrivit prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2004.6. Cu titlu profesional înseamnă în cadrul activităţii desfăşurate în mod obişnuit şi repetat, în scop lucrativ.7. Deşeu este definit potrivit prevederilor pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011privind regimul deşeurilor, cu modificările ulterioare.8. Deşeuri de ambalaje sunt definite potrivit prevederilor pct. 1 lit. k) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare.9. Eliminare finală este orice operaţiune prevăzută în anexa nr. 2 la Legea nr. 211/2011privind regimul deşeurilor, cu modificările ulterioare.10. Emisie este definită potrivit prevederilor art. 3 lit. d) din Legea nr. 278/2013privind emisiile industriale.11. Gestionarea deşeurilor este definită potrivit prevederilor pct. 14 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011privind regimul deşeurilor, cu modificările ulterioare.12. Introducere pe piaţa naţională este furnizarea pentru prima dată spre distribuire, consum sau utilizare a unui produs pe piaţa naţională, în cursul unei activităţi comerciale desfăşurate cu titlu profesional, fie în schimbul unei plăţi, fie gratuit. Produsele fabricate, în baza unui contract, exclusiv pentru un operator economic care îşi aplică denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs, în scopul introducerii pe piaţă şi/sau al punerii în funcţiune în România în numele său, se consideră a fi introduse pe piaţa naţională de către acesta.În cazul produselor fabricate şi vândute de operatorul economic înregistrat în România sub propriul nume sau propria marcă comercială ori ale cărui produse sunt proiectate sau fabricate şi comercializate sub propriul nume ori sub propria marcă comercială, momentul introducerii pe piaţa naţională îl reprezintă prima distribuire a produsului pe piaţa naţională.În cazul produselor dintr-o ţară terţă sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene introduse pe piaţa naţională de operatorul economic înregistrat în România, momentul introducerii pe piaţa naţională îl reprezintă momentul importului/achiziţiei.13. Valoarea justă este suma la care poate fi tranzacţionat un activ de bunăvoie între părţi aflate în cunoştinţă de cauză, în cadrul unei tranzacţii în care preţul este determinat obiectiv.14. Masă lemnoasă este definită potrivit prevederilor pct. 16 din anexa la Legea nr. 46/2008- Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare.15. Materiale lemnoase sunt definite potrivit prevederilor pct. 17 din anexa la Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare.16. Prima distribuire pe piaţa naţională este primul transfer al proprietăţii, contra cost sau gratuit, pe piaţa naţională.17. Operator economic este persoana fizică autorizată sau juridică, care în cadrul activităţii sale profesionale fabrică, importă, depozitează, transportă ori comercializează produse ori părţi din acestea sau prestează servicii.18. Operator economic valorificator este operatorul economic care desfăşoară activităţi de valorificare prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 211/2011privind regimul deşeurilor, cu modificările ulterioare.19. Producător de deşeuri este orice persoană ale cărei activităţi generează deşeuri (producător iniţial de deşeuri) sau orice persoană care efectuează operaţiuni de pretratare, amestecare ori de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziţiei acestor deşeuri.20. Reciclare este definită potrivit prevederilor pct. 18 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, cu modificările ulterioare.21. Sistem depozit este sistemul prin care cumpărătorul, la achiziţionarea unui produs ambalat, plăteşte vânzătorului o sumă de bani care îi este rambursată atunci când ambalajul este returnat, sub forma unei garanţii.22. Surse staţionare care generează emisii de poluanţi în atmosferă sunt construcţii, utilaje, instalaţii, inclusiv de ventilaţie, alte lucrări fixe care generează sau prin intermediul cărora se evacuează substanţe poluante în atmosferă, precum şi instalaţiile fixe de ardere aparţinând aceluiaşi operator economic, cu o putere instalată însumată mai mare sau egală cu 1 MW.23. Trasabilitate este caracteristica unui sistem de a permite regăsirea istoricului, a utilizării sau a localizării unui deşeu prin identificări în înregistrările contabile.24. Uleiurile sunt toate uleiurile industriale şi lubrifianţii solizi sau lichizi, pe bază minerală, semisintetice, sintetice sau biogene.25. Uleiuri de bază sunt uleiurile minerale rafinate în care se introduc diferite adaosuri, cum ar fi aditivi sau alte substanţe organice ori anorganice, pentru obţinerea unor proprietăţi speciale.26. Unităţi administrativ-teritoriale sunt definite potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) lit. i) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.27. Valorificare este definită potrivit prevederilor pct. 24 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, cu modificările ulterioare, şi detaliată în anexa nr. 3 din acelaşi act normativ.--------------Metodologia din anexă a fost înlocuită cu Metodologia din anexa la ORDINUL nr. 192 din 20 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 21 februarie 2014, conform pct. 3 al art. I din acelaşi act normativ.-----------