NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 2 octombrie 2006care stabileşte cerinţe de sănătate animală şi de certificare veterinară pentru import de intestine de animale din ţări terţe(actualizat până la data de 1 ianuarie 2007*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 ianuarie 2007 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 233 din 2 octombrie 2006.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor----------------Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:Conform art. 5 din ORDINUL nr. 233 din 2 octombrie 2006 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 26 octombrie 2006, "(1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la 30 de zile de la publicare. (2) Anexele nr. 1 şi 3 la norma sanitară veterinară se vor aplica numai până la data aderării României la Uniunea Europeană. (3) Anexele nr. 2 şi 4 la norma sanitară veterinară se vor aplica de la data aderării României la Uniunea Europeană, astfel: anexa nr. 2 va înlocui anexa nr. 1, iar anexa nr. 4 va înlocui anexa nr. 3".  +  Articolul 1Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să autorizeze importul de intestine de animale din orice ţară terţă, ce este însoţit de un certificat de sănătate, aşa cum este prevăzut în anexa nr. 1 sau în anexa nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară, şi care va consta într-o singură filă, completat cel puţin în limba română şi limba engleză.  +  Articolul 2Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să se asigure că transporturile de intestine de la animale pentru consum uman introduse pe teritoriul României şi care sunt destinate unei ţări terţe, fie prin tranzit imediat sau după depozitare, în conformitate cu Norma sanitară veterinară ce stabileşte principiile care reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele care intră în România din ţări terţe, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 71/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 şi nr. 157 bis din 12 martie 2003, ce transpune Directiva Consiliului 97/78/CE, şi nedestinate pentru import în România, îndeplinesc următoarele cerinţe: a) îndeplinesc condiţiile specifice de sănătate animală stabilite de modelul de certificat de sănătate animală întocmit în baza anexei nr. 1 sau, după caz, a anexei nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară; b) sunt însoţite de un certificat de sănătate animală stabilit în conformitate cu modelul prezentat în anexa nr. 3 sau, după caz, în anexa nr. 4 la prezenta normă sanitară veterinară, semnat de un medic veterinar oficial al serviciilor competente veterinare ale ţării terţe în cauză; c) sunt certificate ca acceptabile pentru tranzit sau depozitare, după caz, pe Documentul comun veterinar de intrare (DCVI) de către medicul veterinar oficial al postului de inspecţie la frontiera de intrare.  +  Articolul 3 (1) Prin derogare de la art. 2, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să autorizeze tranzitul rutier sau feroviar prin România, între posturile de inspecţie desemnate şi enumerate în anexa la Norma sanitară veterinară ce stabileşte lista posturilor de inspecţie la frontieră convenite pentru efectuarea controalelor veterinare asupra animalelor vii şi produselor de origine animală provenind din ţări terţe şi actualizează regulile detaliate privind controalele ce urmează să fie efectuate de către experţii Comisiei Europene, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 81/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 12 septembrie 2005, ce transpune Decizia Comisiei 2001/188/CE, al transporturilor provenite din sau destinate Rusiei direct sau prin altă ţară terţă, numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) transportul trebuie să fie sigilat de serviciile veterinare româneşti competente, cu un sigiliu care poartă numărul de serie al postului de inspecţie la frontiera de intrare în România; b) documentele ce însoţesc transporturile menţionate în norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 71/2003 trebuie ştampilate cu inscripţia "NUMAI PENTRU TRANZIT CăTRE RUSIA VIA ROMÂNIA", pe fiecare pagină, de către medicul veterinar oficial al autorităţii veterinare româneşti responsabile pentru punctul de inspecţie la frontieră; c) trebuie să fie conforme cu cerinţele procedurale prevăzute în norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 71/2003; d) transportul este certificat ca acceptabil pentru tranzit pe Documentul de intrare veterinar obişnuit, de către medicul veterinar oficial al postului de inspecţie la frontiera de intrare. (2) Descărcarea sau depozitarea unor astfel de transporturi, aşa cum au fost definite prin norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 71/2003, nu trebuie permisă pe teritoriul României. (3) Trebuie să se efectueze verificări regulate de autoritatea veterinară competentă, pentru a se asigura că numărul de transporturi şi cantităţile de produse ce părăsesc teritoriul României corespund numărului şi cantităţilor care intră în România.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.  +  Anexa 1 ───────la norma sanitară veterinară────────────────────────────Aplicabilitate încetată începând cu data de 1 ianuarie 2007.-------------Anexa 1 nu se mai aplică începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, conform alin. (2) al art. 5 din ORDINUL nr. 233 din 2 octombrie 2006.  +  Anexa 2 ───────la norma sanitară veterinară*)────────────────────────────CERTIFICAT SANITAR VETERINARpentru intestine de animale pentru expediere cătreComunitatea Europeană*Font 92* Model CAS┌────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐│1.Expeditor (numele şi adresa complete) │ CERTIFICAT SANITAR VETERINAR ││......................................... │pentru intestine de animale pentru expediere ││......................................... │ către Comunitatea Europeană ││......................................... │ ││......................................... │ ││ │ ORIGINAL │├────────────────────────────────────────────┤ ││2.Destinatar (numele şi adresa complete) │ Nr.(*1) ││.......................................... │ ││.......................................... │ ││.......................................... │ │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│5. Destinaţia intestinelor │3.Originea intestinelor de animale ││Numele, numărul şi adresa intreprinderii(*5)│3.1.Codul ISO şi denumirea ţării:........... ││.......................................... │............................................ ││.......................................... │3.2. Teritoriu(*4):......................... │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│7.Mijloacele de transport şi identificarea │4.Autoritatea competentă ││transportului(*2) │4.1. Ministerul:............................ ││ │4.2.Serviciul:.............................. ││7.1.[Camion]/[vagon feroviar]/[vapor]/ │............................................ ││[aeronavă](*3) │4.3.Nivel local/regional: ││ │............................................ ││7.2.Numărul/Numerele de înregistrare, │............................................ ││denumirea vaporului sau numărul zborului: │ ││........................................... │ ││........................................... │ │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │6.Locul de încărcare pentru export ││ │............................................ ││ │............................................ ││ │............................................ │├────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤│8. Identificarea intestinelor de animale ││8.1. Intestine de la ......................................(specia animală) ││8.2. Identificarea animalelor incluse în acest transport: │├────────────────┬──────────────┬───────────────────┬─────────────────┬────────────────────┤│Descriere(*5) │Tratament(*7) │Adresa şi numărul │ Numărul de │ Greutate netă (kg) ││ │ │de autorizare al │pachete/piese │ ││ │ │întreprinderii │ │ ││ │ │(întreprinderilor) │ │ │├────────────────┼──────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤├────────────────┼──────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤├────────────────┼──────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤└────────────────┴──────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤                                └───────────────────┴─────────────────┴────────────────────┘                                 Total    9. Atestarea sănătăţii animale    Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta faptul că intestinele    descrise mai sus:    a) provin din întreprinderi autorizate de autoritatea veterinară competentă    b) au fost curăţate, raclate şi(*3);    fie    a. [sărate cu NaCl timp de 30 de zile](*3);    fie    [albite]    fie    b. [uscate după raclare];(*3)    c) au făcut obiectul tuturor măsurilor de precauţie pentru a se evita    re-contaminarea după tratare.    Elaborat la ..................... ....................................               (locul) (data)                   .........................................                   (semnătura medicului veterinar oficial(*6)                               ......................         (Ştampilă ) (numele cu majuscule)    Observaţii_____________    (*1) Emisă de autoritatea competentă.    (*2) Trebuie furnizat, după caz, numărul de înregistrare al vagonului     feroviar sau al camionului şi denumirea vaporului. Trebuie furnizat şi     numărul de zbor al avionului, dacă se cunoaşte. Potrivit punctului 7.3.,     trebuie furnizate, în caz de transport în containere sau în cutii,     numărul total, numerele de înregistrare şi de sigiliu ale acestora.    (*3) A se menţine după caz.    (*4) A se completa dacă este cazul.    (*5) A se completa după caz.    (*6) Culoarea semnăturii va fi diferită de cea a imprimatului. Aceeaşi    regulă se aplică ştampilelor, cu excepţia timbrului sec şi a filigranului.    (*7) Tratament ce a fost aplicat din opţiunile enumerate de atestarea de    sănătate animală din secţiunea 9b'.------------*) Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:Conform alin. (3) al art. 5 din ORDINUL nr. 233 din 2 octombrie 2006, "Anexele nr. 2 şi 4 la norma sanitară veterinară se vor aplica de la data aderării României la Uniunea Europeană, astfel: anexa nr. 2 va înlocui anexa nr. 1, iar anexa nr. 4 va înlocui anexa nr. 3".  +  Anexa 3 ───────la norma sanitară veterinară────────────────────────────Aplicabilitate încetată începând cu data de 1 ianuarie 2007.-------------Anexa 3 nu se mai aplică începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, conform alin. (2) al art. 5 din ORDINUL nr. 233 din 2 octombrie 2006.  +  Anexa 4*) ───────la norma sanitară veterinară────────────────────────────Certificat sanitar veterinarpentru intestine de la animale în tranzit şi/sau depozitare*Font 9* Model Tranzit/Depozitare┌────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐│1.Expeditor (numele şi adresa complete) │ CERTIFICAT VETERINAR ││......................................... │pentru intestine de animale pentru tranzit ││......................................... │(*1)/depozitare(*6) în România ││......................................... │ ││......................................... │ │├────────────────────────────────────────────┤ ││2.Destinatar (numele şi adresa complete) │ Nr.(*2) ORIGINAL ││.......................................... │ ││.......................................... │ ││.......................................... │ │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│5. Destinaţia proiectată [tranzit]/[depozit]│3.Originea intestinelor de animale/Origin of ││intestinelor │the animal casings ││5.1 Depozit în: │3.1.Codul ISO şi denumirea ţării ││Statul membru UE .......................... │............................................ ││Numele, numărul şi adresa │3.2. Teritoriu(*7)/3.2 Territory(*7) ....... ││intreprinderii(*3,4) │............................................ ││........................................... │ ││........................................... │ ││5.2 Ţara terţă ca destinaţie finala(*9) │ ││după tranzit/depozitare(*6) │ ││Numele şi adresa Punctului comunitar de │ ││Inspecţie la Frontiera la ieşire(*4) │ ││.......................................... │ ││.......................................... │ │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│7.Mijloacele de transport şi identificarea │4.Autoritatea competentă ││transportului(*5) │4.1. Ministerul:............................ ││ │4.2.Serviciul:.............................. ││7.1.[Camion]/[vagon feroviar]/[vapor]/ │............................................ ││[aeronavă](*3): │4.3.Nivel local/regional ................... ││ │............................................ ││7.2.Numărul(e) de înregistrare, │............................................ ││denumirea vaporului sau numărul zborului: │ ││........................................... │ ││........................................... │ │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│7.3 Detalii de identificare a transportului │6.Locul de încărcare pentru export ││........................................... │............................................ ││........................................... │............................................ ││ │............................................ ││ │ │├────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤│8.Identificarea intestinelor de animale ││8.1.Intestine de la ............................ (specia animală ) ││8.2.Identificarea animalelor din prezentul transport │├────────────────┬──────────────┬───────────────────┬─────────────────┬────────────────────┤│Descriere(*4) │Tratament(*9) │Adresa │ Numărul de │ Greutate netă (kg) ││ │ │intreprinderii │pachete/piese/ │ ││ │ │(întreprinderilor) │ │ │├────────────────┼──────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤├────────────────┼──────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤├────────────────┼──────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤└────────────────┴──────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤                                └───────────────────┴─────────────────┴────────────────────┘                                 Total    9. Atestarea sănătăţii animale    Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta faptul că    intestinele descrise mai sus se conformează cu condiţiile de sănătate    animală stabilite de atestarea de sănătate animală din secţiunea 9 a    modelului de certificat din anexa nr. 1a prezentei norme sanitare    veterinare:    Ştampila oficială şi semnătura    Întocmit la .................... ........................               (locul) (data)                       ..........................................                      (semnătura medicului veterinar oficial)(*8)    (Ştampila) ..........................................                      (numele cu majuscule, calificările şi titlul)    Observaţii_________    (*1) În conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi    pădurilor nr. 71/2003.    (*2) Emisă de autoritatea competentă.    (*3) Trebuie să fie inclusă adresa (şi numărul de autorizare dacă este    cunoscut) unui depozit dintr-o zonă liberă, a depozitului liber, a    depozitelor vămii sau a furnizorului de nave.    (*4) A se completa după caz.    (*5) Trebuie indicat, după caz, numărul de înregistrare al vagonului    feroviar sau al camionului şi denumirea vasului. Trebuie furnizat    numărul de zbor al avionului, dacă se cunoaşte. Trebuie indicate,    în baza punctului 7.3., în caz de transport în containere sau cutii,    numărul total, şi, dacă există, numerele de înregistrare şi de sigiliu    ale acestora.    (*6) A se menţine după caz.    (*7) A se completa dacă e cazul.    (*8) Culoarea semnăturii va fi diferită de cea a tipăriturii. Aceeaşi    regulă se aplică ştampilelor, cu excepţia timbrului sec şi a filigranului.    (*9) Tratament ce a fost aplicat din opţiunile enumerate la secţiunea 9,    lit. (b), a modelului de certificat de sănătate stabilit de anexa nr. 1    la prezenta normă sanitară veterinară. Aceasta precizează că intestinele    trebuie spălate şi raclate, şi, fie sărate cu NaCl timp de 30 de zile,    fie curăţate sau uscate după raclare.------------*) Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:Conform alin. (4) al art. 5 din ORDINUL nr. 233 din 2 octombrie 2006, "Anexele nr. 2 şi 4 la norma sanitară veterinară se vor aplica de la data aderării României la Uniunea Europeană, astfel: anexa nr. 2 va înlocui anexa nr. 1, iar anexa nr. 4 va înlocui anexa nr. 3".___________