METODOLOGIE din 28 noiembrie 2008 (*actualizată*)privind organizarea şi desfăşurarea examenelor/concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative(actualizată până la data de 4 februarie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 4 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 45 din 7 aprilie 2009; ORDINUL nr. 81 din 5 iunie 2013; ORDINUL nr. 16 din 3 februarie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Capitolul I Constituirea şi atribuţiile comisiei de concurs şi ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor  +  Articolul 1Prezenta metodologie reglementează organizarea şi desfăşurarea examenelor/concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante.  +  Articolul 2 (1) În vederea organizării şi desfăşurării examenelor/concursurilor prevăzute la art. 1, în cadrul unităţilor se constituie comisii de concurs şi comisii de soluţionare a contestaţiilor, denumite în continuare comisii. (2) Componenţa nominală a comisiilor, precum şi desemnarea secretarului/secretarilor acestora se stabilesc prin dispoziţie/ordin de zi pe unitate, cu cel mult 30 de zile, dar nu mai puţin de 15 zile înainte de data desfăşurării examenului/ concursului. (3) Pentru posturile vacante din competenţa conducerii Ministerului Internelor şi Reformei Administrative componenţa comisiilor se aprobă, potrivit normelor de competenţă, la propunerea Direcţiei generale management resurse umane.  +  Articolul 3 (1) Comisiile de concurs stabilite în vederea ocupării posturilor de conducere vacante se alcătuiesc din persoane care au funcţia cel puţin egală cu cea prevăzută pentru postul scos la concurs. (2) Comisiile de concurs stabilite în vederea ocupării posturilor de execuţie vacante se alcătuiesc din persoane care au funcţia sau gradul profesional/militar cel puţin egală/egal cu acelea prevăzute pentru postul scos la concurs. (3) Comisiile se alcătuiesc din persoane cu autoritate morală şi profesională care nu au fost sancţionate disciplinar sau, dacă au fost sancţionate, sancţiunea aplicată a fost radiată, conform legii, şi care nu au calitatea de soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu oricare dintre candidaţi. (4) Cel puţin unul dintre membrii fiecărei comisii trebuie să aibă studiile de specialitate cerute pentru ocuparea postului scos la concurs. (5) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu aceea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.  +  Articolul 4 (1) Comisiile de concurs se compun dintr-un număr impar de persoane, astfel: a) preşedinte - şeful structurii/compartimentului în care se află postul vacant pentru care se organizează examen/concurs; b) membri. (2) În cazul în care în unitatea care organizează examen/concurs nu există specialişti în domeniul de activitate al postului vacant, pentru asigurarea respectării condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (4), din comisie fac parte specialişti de la eşalonul superior sau/şi din afara Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Acestora, în situaţia în care fac parte din comisiile de examen/concurs stabilite în vederea ocupării posturilor de conducere, nu li se aplică prevederile art. 3 alin. (1) referitoare la funcţie, iar în situaţia în care fac parte din comisiile de concurs stabilite în vederea ocupării posturilor de execuţie, nu li se aplică prevederile art. 3 alin. (2) referitoare la funcţie sau gradul profesional/militar. (3) Secretarul comisiei de concurs poate fi şi secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor. Acesta nu este membru al comisiei. Secretarul comisiei este numit dintre ofiţerii compartimentului de resurse umane, de regulă cel care s-a ocupat de aspectele tehnice ale recrutării pentru postul vacant respectiv.  +  Articolul 5 (1) În cadrul comisiei de concurs, în raport cu numărul şi complexitatea probelor, precum şi cu numărul de candidaţi, se pot constitui, prin dispoziţie/ordin de zi pe unitate, la propunerea motivată a preşedintelui comisiei, subcomisii formate din preşedinte şi cel puţin 2 membri. (2) Dispoziţiile art. 3 şi ale art. 4 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător şi subcomisiilor.  +  Articolul 6Comisia de concurs are următoarele atribuţii: a) verifică corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor; b) stabileşte bibliografia şi, după caz, tematica de examen/concurs; c) elaborează subiectele/temele şi baremele de corectare/apreciere şi notare pentru testul scris şi proba practică, respectiv planul de interviu şi baremele de apreciere pentru interviu, cu cel mult 24 de ore înainte de susţinerea fiecărei probe, având în vedere cerinţele înscrise în fişa postului scos la examen/concurs, folosind, dacă este cazul, şi propuneri ale unor specialişti în domeniul de activitate al postului pentru care se organizează examen/concurs; d) asigură îndeplinirea condiţiilor pentru desfăşurarea optimă a examenului/concursului - spaţii corespunzătoare, papetărie, birotică şi alte elemente de logistică necesare, precum şi respectarea procedurilor cu privire la repartizarea pe săli, multiplicarea subiectelor, supravegherea candidaţilor, afişarea grilelor de răspuns la ieşirea din sală şi prezenţa ultimilor 2 candidaţi la corectarea subiectelor-grilă etc.; e) efectuează instructajul candidaţilor cu privire la modul general de desfăşurare a examenului/concursului, precum şi înaintea fiecărei probe - numărul de subiecte, durata alocată probei, criteriile de departajare, data şi locul afişării rezultatelor, modalitatea de depunere a eventualelor contestaţii, situaţiile care atrag eliminarea din examen/concurs, alte precizări necesare desfăşurării în bune condiţii a examenului/concursului; f) corectează/apreciază şi notează lucrările/proba practică/răspunsurile candidaţilor şi, dacă este cazul, dispune măsuri corespunzătoare în baza procesului-verbal de soluţionare a contestaţiilor; g) semnează procesul-verbal care conţine concluziile examenului/concursului, întocmit de secretarul comisiei, şi îl prezintă şefului/comandantului unităţii organizatoare a examenului/concursului, însoţit de tabelul cu rezultatele obţinute de candidaţi, în vederea emiterii ordinului/dispoziţiei de personal pentru numirea în postul vacant; h) păstrează în deplină securitate documentele şi asigură confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la conţinutul subiectelor, al grilelor de corectare, ghidului de interviu şi lucrărilor candidaţilor; i) stabileşte graficul de desfăşurare a examenului/ concursului.  +  Articolul 7 (1) Comisiile de soluţionare a contestaţiilor cuprind un număr impar de persoane, dintre care un preşedinte şi cel puţin 2 membri. (2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii: a) soluţionează contestaţiile candidaţilor cu privire la notarea/aprecierea probei/probelor examenului/concursului, depuse în termen de maximum 24 de ore de la afişarea rezultatului; b) transmite, prin secretarul comisiei, rezultatele analizei contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor în termen de maximum 48 de ore de la depunerea contestaţiei; c) întocmeşte procesul-verbal cu decizia comisiei de soluţionare a contestaţiilor, pe care o transmite comisiei de concurs. (3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor ia în considerare exclusiv contestaţiile cu privire la notarea/aprecierea propriei lucrări a candidatului.  +  Articolul 8Secretarul comisiei de concurs are următoarele atribuţii: a) gestionează păstrarea dosarelor de recrutare şi prezentarea acestora comisiei de concurs; b) constituie şi gestionează dosarul de concurs; c) întocmeşte procesul-verbal cu rezultatele examenului/ concursului; d) afişează graficul de desfăşurare a examenului/ concursului, rezultatele examenului/concursului şi baremele, precum şi toate celelalte informaţii necesare bunei desfăşurări a examenului/concursului.  +  Articolul 9Secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii: a) primeşte contestaţiile depuse în termenul stabilit de prezenta metodologie, respectiv 24 de ore de la afişarea rezultatului; b) întocmeşte procesul-verbal care conţine hotărârea comisiei de soluţionare a contestaţiilor; c) prezintă preşedintelui comisiei de concurs procesul-verbal cu privire la modul de soluţionare a contestaţiilor, împreună cu contestaţiile.  +  Capitolul II Organizarea şi desfăşurarea examenului/concursului  +  Secţiunea 1 Elaborarea subiectelor  +  Articolul 10Comisia de concurs elaborează subiectele şi baremele de corectare/apreciere şi notare, ţinând cont de următoarele cerinţe: a) să fie formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu tematica şi bibliografia afişată; b) să poată fi rezolvate în timpul alocat probei respective; c) să aibă un grad de dificultate care să permită abordarea şi soluţionarea acestora.  +  Articolul 11Testul scris poate consta în redactarea unei lucrări şi/sau rezolvarea unor teste-grilă.  +  Articolul 12Interviul pe subiecte profesionale poate aborda în proporţie de maximum 20% şi alte elemente relevante privitoare la activitatea, rezultatele obţinute în muncă, comportamentul în situaţii-limită ale candidatului şi proiecte profesionale de viitor în situaţia în care va ocupa postul pentru care candidează.  +  Articolul 13 (1) Proba practică se proiectează astfel încât să se aprecieze cât mai corect potenţialul de utilizare în context profesional a acelor abilităţi personale care sunt indispensabile realizării atribuţiilor postului. (2) În funcţie de atribuţiile postului scos la examen/concurs, proba practică poate consta, între altele, în demonstrarea abilităţilor de lucru cu computerul personal ori de utilizare a unor programe informatice, de dactilografiere ori stenodactilografiere, translaţie la cască, intervenţie într-o situaţie standard, coordonare a unei echipe, sinteză a unui text, descriere a unei situaţii standard observate.  +  Articolul 14 (1) Evaluarea performanţei fizice se face conform baremelor specifice prevăzute de ordinul ministrului internelor şi reformei administrative privind activităţile de educaţie fizică şi sport în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative. (2) La evaluarea performanţei fizice se vor aplica acele probe care sunt relevante pentru măsurarea performanţelor fizice necesare îndeplinirii atribuţiilor postului.  +  Articolul 15 (1) Pentru fiecare subiect se elaborează grila de corectare/apreciere şi notare. (2) Baremele, respectiv grilele de apreciere se afişează prin grija secretarului comisiei de concurs imediat după încheierea probei.  +  Articolul 16Testele scrise se corectează şi se notează. Interviul, proba practică de evaluare a aptitudinilor şi a performanţei fizice se apreciază şi se notează.  +  Articolul 17Durata fiecărei probe se stabileşte de comisia de examen/concurs în funcţie de gradul de dificultate şi de complexitate al subiectelor, fără a depăşi limita maximă de 3 ore.  +  Articolul 18Divulgarea subiectelor, a grilelor de corectare, a ghidului de interviu, în întregime sau părţi componente ale acestora, atrage pentru cei vinovaţi, după caz, măsuri penale, administrative sau disciplinare, stabilite de prevederile legale în vigoare.  +  Secţiunea a 2-a Desfăşurarea examenului/concursului  +  Articolul 19 (1) Sălile, precum şi celelalte locaţii destinate susţinerii probelor vor fi adaptate activităţilor legate de examen/concurs prin: a) dotarea corespunzătoare; b) înlăturarea oricăror materiale care ar putea influenţa candidaţii în elaborarea lucrărilor. (2) În săli au acces numai candidaţii, după verificarea identităţii acestora, precum şi membrii comisiei şi secretarul acesteia. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pot fi prezenţi în sălile unde se susţin probele de examen/concurs pentru ocuparea posturilor vacante de poliţişti, în calitate de observatori, reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale reprezentative ale poliţiştilor, care au fost comunicaţi cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurarea examenului/concursului, la fiecare probă în parte.  +  Articolul 20 (1) Lucrările se sigilează, înainte de comunicarea subiectelor, de către candidaţi în prezenţa preşedintelui comisiei, după care se aplică ştampila unităţii organizatoare. (2) Din momentul comunicării subiectelor niciun candidat nu mai poate intră în sală şi niciun candidat nu mai poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea şi semnează de predarea acesteia. Candidaţii pot părăsi sala şi în situaţii de urgenţă, caz în care aceştia vor fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs.  +  Secţiunea a 3-a Corectarea şi notarea testelor scrise  +  Articolul 21 (1) Testele scrise de verificare a cunoştinţelor se corectează şi se notează, independent, de fiecare membru al comisiei sau, după caz, al subcomisiei, cu note de la 1 la 10, respectându-se baremele de corectare şi notare. Un punct se acordă din oficiu. (2) Fiecare corector înregistrează în borderouri punctajele şi notele acordate pentru lucrări.  +  Articolul 22 (1) Testul-grilă se corectează pe loc, în sala în care s-a desfăşurat examenul/concursul, în momentul depunerii fiecărei lucrări, dar nu mai târziu decât timpul alocat probei respective. (2) La corectarea testului-grilă asistă candidatul şi membrii comisiei. La corectarea lucrărilor ultimilor 2 candidaţi vor asista ultimii 2 candidaţi ale căror lucrări au fost deja corectate.  +  Articolul 23 (1) După încheierea acţiunii de corectare şi notare, borderourile semnate şi lucrările corectate sunt predate preşedintelui comisiei de concurs. (2) După ce preşedintele comisiei verifică să nu fie diferenţe mai mari de un punct între notele acordate, notele obţinute se trec pe fiecare lucrare în parte de către fiecare corector. (3) Nota finală se calculează ca medie aritmetică între notele acordate de corectori, cu două zecimale, fără rotunjire, şi se trece pe lucrare de către preşedintele comisiei, care semnează alături de corectori.  +  Articolul 24 (1) În cazul în care între notele acordate unei lucrări există o diferenţă mai mare de un punct, preşedintele comisiei recorectează lucrarea. Recorectarea se va face în prezenţa membrilor comisiei care au acordat iniţial notele. (2) Nota dată la recorectare este nota finală şi se trece pe lucrare sub semnătura corectorilor şi a preşedintelui comisiei de concurs. (3) Situaţiile care necesită recorectare vor fi consemnate într-un proces-verbal, întocmit de secretar şi semnat de membrii comisiei.  +  Articolul 25 (1) După ce toate lucrările au fost corectate, acestea se desigilează de secretarul comisiei în prezenţa membrilor şi a preşedintelui comisiei de concurs. (2) Secretarul comisiei va întocmi un tabel cu numele candidaţilor şi notele obţinute de aceştia. (3) Preşedintele comisiei de concurs verifică corectitudinea transcrierii notelor finale de pe lucrări în tabel. (4) Eventualele corecturi de transcriere a notelor finale în tabel se fac numai cu cerneală sau pastă roşie de către preşedintele comisiei, care semnează şi ştampilează în dreptul acestora. (5) Rezultatele fiecărei probe se comunică prin afişare, care are loc înaintea desfăşurării următoarei probe.  +  Secţiunea a 4-a Aprecierea şi notarea interviurilor, probelor practice de evaluare a aptitudinilor şi a performanţei fizice  +  Articolul 26 (1) În cadrul interviului fiecare membru al comisiei de concurs sau, după caz, al subcomisiei adresează întrebări candidatului, fără a depăşi tematica afişată. (2) Pentru fiecare întrebare se elaborează o grilă de interpretare, care va fi afişată la finalizarea interviului cu ultimul candidat înscris la concurs. (3) Interviul se înregistrează sau, în cazul în care nu sunt disponibilităţi tehnice în acest sens, se transcrie întocmai de către secretarul comisiei. (4) Pentru posturile care presupun o comunicare frecventă într-o limbă străină, o parte a interviului sau acesta în integralitate se poate susţine în limba respectivă.  +  Articolul 27 (1) Notele se acordă independent de fiecare membru al comisiei de concurs sau al subcomisiei, după caz, şi se trec în borderou. (2) La borderou va fi anexată motivarea, pe scurt, a mediei finale acordate, cu semnătura preşedintelui şi a membrilor comisiei de concurs. (3) Nota finală se calculează ca medie aritmetică între notele acordate de membrii comisiei, cu două zecimale, fără rotunjire.  +  Articolul 28Pentru fiecare probă practică se întocmeşte o grilă de apreciere, ce va conţine toate elementele necesare în vederea aprecierii independente - baremul, timpul de realizare a sarcinii, viteza de reacţie, numărul de greşeli şi greşelile apreciate ca fiind foarte grave etc. - şi care va fi afişată la finalul încheierii probei de către ultimul candidat.  +  Articolul 29Baremele pentru fiecare probă se afişează şi se comunică tuturor participanţilor înaintea începerii probei de evaluare a performanţei fizice.  +  Secţiunea a 5-a Stabilirea şi comunicarea rezultatelor  +  Articolul 30 (1) Secretarul comisiei de concurs va întocmi tabelul nominal cu rezultatele obţinute, în ordinea descrescătoare a notelor finale. (2) Tabelul se va afişa la sediul unităţii organizatoare a examenului/concursului, fiind semnat de preşedintele comisiei de concurs şi de secretarul acesteia.  +  Articolul 31După rezolvarea contestaţiilor, se întocmeşte tabelul cu clasificarea finală a candidaţilor în ordinea descrescătoare a notelor finale. În dreptul fiecărui candidat se vor scrie nota finală obţinută şi menţiunea: "admis", "respins", "neprezentat", "eliminat din concurs", "eliminat din examen", după caz.  +  Secţiunea a 6-a Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor  +  Articolul 32 (1) Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul probelor de examen/concurs se depun în termen de 24 de ore de la afişare, în ziua prevăzută de graficul de desfăşurare a examenului/concursului, şi se soluţionează conform dispoziţiilor prezentei secţiuni. (2) Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări. (3) Notele la interviu, probele fizice şi la probele practice nu pot fi contestate. (4) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia de a soluţiona contestaţiile în termen de 24 de ore de la depunerea acestora.  +  Articolul 33 (1) Nota acordată iniţial se modifică, prin creştere sau prin descreştere, dacă între aceasta şi nota acordată de comisia de soluţionare a contestaţiilor se va constata o diferenţă de cel puţin 0,50 puncte, până la nota 9,50. Dacă diferenţa dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota iniţială rămâne neschimbată, pentru notele de până la 9,50. Pentru lucrările corectate cu note de cel puţin 9,50 se acordă nota de la recorectare. (2) Nota acordată după contestaţii rămâne definitivă.  +  Articolul 34 (1) Hotărârile comisiei de soluţionare a contestaţiilor se consemnează într-un proces verbal, întocmit de secretarul comisiei şi semnat de preşedintele şi membrii acesteia. (2) Rezultatele la contestaţii se comunică candidaţilor prin afişare la sediul unităţii organizatoare a examenului/concursului.  +  Secţiunea a 7-a Dosarul de concurs  +  Articolul 35Dosarul de concurs este întocmit de compartimentul de resurse umane cu sarcini de recrutare pentru respectivul post vacant şi conţine următoarele documente: a) documentul prin care au fost constituite comisiile şi subcomisiile - extras din dispoziţia/ordinul de zi pe unitate; b) copia anunţului postat pe pagina de internet sau, după caz, publicat în presă, precum şi a celui postat la avizier; c) graficul desfăşurării examenului/concursului; d) cererile de participare la examen/concurs ale candidaţilor; e) lucrările scrise ale candidaţilor şi înregistrarea/transcrierea interviului pe subiecte profesionale; f) procesele-verbale ale comisiilor de concurs şi, unde este cazul, ale subcomisiilor şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor; g) procesul-verbal de consemnare a modului de desfăşurare a examenului/concursului şi a rezultatelor obţinute de candidaţi; h) borderourile de examen/concurs; i) contestaţiile, acolo unde este cazul, precum şi modalitatea de soluţionare a acestora.  +  Secţiunea a 8-a Dosarul de recrutare în vederea participării la examenul/concursul de ocupare a postului vacant  +  Articolul 36 (1) Dosarul de recrutare în vederea participării la examenul/concursul de ocupare a postului vacant conţine următoarele documente transmise de candidat: a) cererea de înscriere şi CV; b) copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului; c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar; d) copii legalizate ale certificatului de naştere ale candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, a certificatului de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă; e) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului; f) cazierul judiciar; g) caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire; h) 3 fotografii tip buletin de identitate; i) două fotografii color 9 x 12 cm; j) fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative; k) certificatul de examinare psihologică; l) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare. (2) Compartimentul cu sarcini de recrutare în vederea participării la examenul/concursul de ocupare a postului vacant introduce în dosarul fiecărui candidat care îndeplineşte condiţiile legale şi cerinţele postului scos la examen/concurs următoarele documente: a) nota de cunoaştere, numai pentru candidaţii declaraţi "admis" la examen/concurs; b) adresa prin care, după verificarea îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor de participare la examen/concurs, îi este comunicat candidatului că nu poate participa la acesta.1. Model de borderouConcurs pentru ocuparea postului ....................................Borderou pentru consemnarea punctajelor şi notelor acordateTipul probei ........................................................┌────┬─────────────────────┬────────────────────┬────────────┬─────────────────┐│Nr. │ Numele şi prenumele │Note/punctaje pentru│Nota finală*│ Observaţii ││crt.│ candidatului │ fiecare subiect │ │ ││ │ ├───┬───┬───┬───┬────┤ │ ││ │ │ S1│ S2│ S3│ S4│ S5 │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────────────┼─────────────────┤├────┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────────────┼─────────────────┤├────┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────────────┼─────────────────┤├────┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────────────┼─────────────────┤├────┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────────────┼─────────────────┤└────┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴────┴────────────┴─────────────────┘_________* Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate pentru fiecare subiect. La administrarea testelor tip "grilă" nu se consemnează nota/punctele obţinută/obţinute la fiecare subiect, ci numai nota finală.Numele şi prenumele corectorului ................Data .............. Semnătura ...................2. Tabel cu rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea postului de ...................┌────┬────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬───────────┐│Nr. │Numele şi prenumele │Nota la│Nota la│Nota la│Nota la│Nota la │ ││crt.│ candidatului │proba 1│proba 2│proba 3│proba 4│finală**│ Obs.*** │├────┼────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────┤├────┼────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────┤├────┼────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────┤├────┼────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────┤├────┼────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────┤└────┴────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴───────────┘_________** Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate la probele de concurs.*** Se trec următoarele menţiuni: "admis", "respins", "neprezentat", "eliminat din concurs", după caz.Preşedinte ........... Data ................Secretar ................------------------