HOTĂRÂRE nr. 877 din 18 august 2010 (*actualizată*)privind interoperabilitatea sistemului feroviar(actualizată până la data de 3 septembrie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 3 septembrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 9 noiembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 august 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Obiectivul şi domeniul de aplicare (1) Prezenta hotărâre stabileşte condiţiile care trebuie să fie îndeplinite pentru realizarea interoperabilităţii sistemului feroviar din România cu sistemul feroviar al Uniunii Europene într-un mod care să asigure compatibilitatea cu dispoziţiile Legii nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările ulterioare. Aceste condiţii se referă la proiectarea, construirea, punerea în funcţiune, modernizarea, reînnoirea, exploatarea şi întreţinerea elementelor acestui sistem, precum şi la calificarea profesională şi condiţiile de sănătate şi de siguranţă ale personalului care contribuie la exploatarea şi întreţinerea sa. (2) Urmărirea acestui obiectiv trebuie să conducă la definirea unui nivel optim de armonizare tehnică şi să permită: a) facilitarea, perfecţionarea şi dezvoltarea serviciilor de transport feroviar internaţional în cadrul Uniunii Europene şi cu ţări terţe; b) contribuţia la crearea treptată a pieţei interne de echipamente şi servicii pentru construcţia, reînnoirea, îmbunătăţirea şi exploatarea sistemului feroviar în Uniunea Europeană; c) contribuţia la interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană. (3) Prezenta hotărâre nu se aplică pentru: a) metrouri, tramvaie şi alte sisteme feroviare uşoare; b) reţelele care sunt separate din punct de vedere funcţional de restul sistemului feroviar şi sunt destinate exclusiv exploatării de către serviciile locale, urbane sau suburbane de transport de călători, precum şi operatorilor de transport feroviar care operează exclusiv pe aceste reţele; c) infrastructura feroviară privată şi vehiculele care sunt utilizate exclusiv pe o astfel de infrastructură şi exclusiv în folosul proprietarului pentru propriile operaţiuni de transport; d) infrastructura şi vehiculele destinate pentru o utilizare strict locală, istorică sau turistică. (4) Domeniul de aplicare a specificaţiei tehnice de interoperabilitate (STI) se extinde treptat, în conformitate cu art. 8 din Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (reformare), la întregul sistem feroviar, inclusiv accesul pe calea ferată la terminale şi principalele instalaţii portuare care deservesc sau pot deservi mai mulţi utilizatori, fără a aduce atingere derogărilor de la aplicarea STI prevăzute la art. 9.  +  Articolul 2DefiniţiiÎn înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) sistemul feroviar transeuropean - sistemul feroviar convenţional şi cel de mare viteză, prevăzute la pct. 1 şi, respectiv, la pct. 2 din anexa nr. 1; b) interoperabilitate - capacitatea sistemului feroviar de a permite deplasarea sigură şi neîntreruptă a trenurilor care ating nivelurile necesare de performanţă pentru aceste linii. Această capacitate depinde de toate condiţiile tehnice, operaţionale şi de reglementare care trebuie îndeplinite pentru a respecta cerinţele esenţiale; c) vehicul - un vehicul feroviar care circulă pe propriile roţi pe liniile de cale ferată, cu sau fără tracţiune. Un vehicul este alcătuit din unul sau mai multe subsisteme structurale şi funcţionale sau părţi ale acestor subsisteme; d) reţea - liniile, staţiile, terminalele şi orice echipamente fixe necesare pentru asigurarea exploatării continue şi în condiţii de siguranţă a sistemului feroviar; e) subsisteme - rezultatul împărţirii sistemului feroviar prevăzut în anexa nr. 2. Aceste subsisteme, pentru care trebuie formulate cerinţele esenţiale, pot fi structurale sau funcţionale; f) constituenţi de interoperabilitate - orice componentă elementară, grup de componente, subansamblu sau ansamblu complet din echipamentul încorporat ori care se intenţionează a fi încorporat într-un subsistem, de care depinde, direct sau indirect, interoperabilitatea sistemului feroviar. Noţiunea "constituent" acoperă atât obiectele corporale, cât şi pe cele necorporale, precum programele de calculator; g) cerinţe esenţiale - toate condiţiile precizate în anexa nr. 3, pe care trebuie să le îndeplinească sistemul feroviar, subsistemele şi constituenţii de interoperabilitate, inclusiv interfeţele; h) specificaţie europeană - o specificaţie tehnică comună, un agrement tehnic european sau un standard naţional care transpune un standard european, definit în anexa XXI la Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale; i) specificaţie tehnică de interoperabilitate (STI) - o specificaţie adoptată în conformitate cu prezenta hotărâre, pe care trebuie să o respecte fiecare subsistem sau parte de subsistem pentru a îndeplini cerinţele esenţiale şi a asigura interoperabilitatea sistemului feroviar; j) organisme notificate - organismele responsabile pentru evaluarea conformităţii sau a aptitudinii de utilizare a constituenţilor de interoperabilitate ori pentru evaluarea procedurii de verificare "CE" a subsistemelor; k) parametri de bază - orice condiţie tehnică, operaţională sau de reglementare care este esenţială pentru interoperabilitate şi care este specificată în STI aplicabile; l) caz special - orice parte a sistemului feroviar care necesită includerea unor dispoziţii speciale în STI, temporare sau definitive, ca urmare a constrângerilor geografice, topografice ori de mediu urban sau de coerenţă în raport cu sistemul existent. Pot fi incluse, în special, linii şi reţele de cale ferată izolate de reţeaua Uniunii Europene, gabaritul, ecartamentul sau entraxa liniilor de cale ferată şi vehiculele destinate exclusiv utilizării locale, regionale ori istorice, precum şi vehiculele provenite din ţări terţe sau destinate acestora; m) modernizare - orice lucrare de modificare majoră a unui subsistem sau a unei părţi a subsistemului care îmbunătăţeşte performanţele generale ale subsistemului; n) reînnoire - orice lucrare majoră de înlocuire a unui subsistem sau a unei părţi a subsistemului care nu modifică performanţele generale ale subsistemului; o) sistem feroviar existent - structura compusă din liniile şi instalaţiile fixe ale sistemului feroviar existent şi vehiculele, de toate categoriile şi originile, care se deplasează pe această infrastructură; p) înlocuire în cadrul întreţinerii - orice înlocuire de componente cu piese având funcţii şi performanţe identice în cadrul întreţinerii preventive sau de remediere; q) punere în funcţiune - toate operaţiunile prin care un subsistem sau un vehicul este adus în starea de funcţionare nominală; r) parte contractantă - orice entitate, publică ori privată, care comandă proiectarea şi/sau construirea ori reînnoirea sau modernizarea unui subsistem. Entitatea în cauză poate fi un operator de transport feroviar, un administrator de infrastructură sau un deţinător ori concesionarul responsabil pentru desfăşurarea unui proiect; s) deţinător - persoana sau entitatea care exploatează un vehicul ca mijloc de transport, fie că este proprietarul unui vehicul, fie că are dreptul de a-l utiliza, şi care este înregistrată ca atare în Registrul naţional al vehiculelor (RNV) menţionat la art. 30; ş) proiect într-un stadiu avansat de dezvoltare - orice proiect al cărui stadiu de planificare/construcţie a atins un punct în care o schimbare în specificaţiile tehnice ar fi inacceptabilă. Un astfel de impediment poate fi de natură juridică, contractuală, economică, financiară, socială sau de mediu şi trebuie justificat în mod corespunzător; t) standard armonizat - orice standard european adoptat de unul dintre organismele europene de standardizare menţionate în anexa I la Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice şi a normelor privind serviciile în societatea informaţională în legătură cu un mandat din partea Comisiei elaborat în conformitate cu procedura la care se face trimitere în art. 6 alin. (3) din respectiva directivă şi care, separat sau împreună cu alte standarde, furnizează o soluţie privind conformitatea cu o prevedere legală; ţ) autoritate naţională de siguranţă - o autoritate de siguranţă, astfel cum este definită la art. 3 lit. g) din Legea nr. 55/2006, cu modificările ulterioare; u) tip - un tip de vehicul care defineşte caracteristicile de proiectare de bază ale vehiculului care fac obiectul unui singur certificat de omologare descris în modulul B din Decizia 93/465/CEE a Consiliului din 22 iulie 1993 privind modulele diverselor faze ale procedurilor de evaluare a conformităţii şi normele de aplicare şi utilizare a mărcii de conformitate CE, care sunt propuse spre a fi utilizate în cadrul directivelor de armonizare tehnică; v) serii - un număr de vehicule identice aparţinând unui singur tip de proiect; w) agenţie - Agenţia Feroviară Europeană, înfiinţată prin Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind înfiinţarea unei Agenţii Europene a Căilor Ferate (Regulamentul privind agenţia); x) entitate responsabilă de întreţinere - entitatea care răspunde de întreţinerea unui vehicul şi care este înregistrată ca atare în RNV.  +  Articolul 3Compatibilitate generală (1) Prezenta hotărâre are ca obiect dispoziţiile care privesc, pentru fiecare subsistem, constituenţii de interoperabilitate, interfeţele şi procedurile, precum şi condiţiile de compatibilitate generală a sistemului feroviar, necesare pentru realizarea interoperabilităţii sale. (2) Cu toate acestea, în cazul constituenţilor de interoperabilitate, incluzând interfeţele, concordanţa cu cerinţele esenţiale ale acestei hotărâri poate necesita utilizarea unor specificaţii europene individuale, elaborate în acest scop.  +  Articolul 4Cerinţe esenţiale (1) Sistemul feroviar, subsistemele şi constituenţii de interoperabilitate, inclusiv interfeţele, respectă cerinţele esenţiale aplicabile. (2) Specificaţiile tehnice suplimentare prevăzute la art. 34 din Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, necesare pentru a completa specificaţiile europene sau alte standarde care se aplică la nivelul Uniunii Europene, nu trebuie să contravină cerinţelor esenţiale.  +  Capitolul II Specificaţii tehnice de interoperabilitate  +  Articolul 5Conţinutul STI (1) Fiecare subsistem intră sub incidenţa unei STI. După caz, un subsistem poate intra sub incidenţa mai multor STI, iar sub incidenţa unei STI pot intra mai multe subsisteme. (2) Subsistemele trebuie să corespundă cu STI în vigoare la data punerii lor în funcţiune, a modernizării sau a reînnoirii lor, în conformitate cu prezenta hotărâre; această concordanţă este menţinută în permanenţă pe durata utilizării subsistemului. (3) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii poate să aprobe sau să propună spre aprobare, după caz, acte normative referitoare la utilizarea infrastructurilor pentru deplasarea vehiculelor care nu intră sub incidenţa STI.  +  Articolul 6Adoptarea, revizuirea şi publicarea STI (1) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii participă la evaluarea soluţiilor tehnice aferente elaborării, adoptării şi revizuirii STI prin furnizarea datelor solicitate, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului. (2) STI se adoptă şi se revizuiesc de către Comisia Europeană şi se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.  +  Articolul 7Deficienţe ale STIDacă, după adoptarea unei STI, se constată că aceasta nu îndeplineşte în totalitate cerinţele esenţiale, se aplică procedurile prevăzute la art. 7 din Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.  +  Articolul 8Extinderea domeniului de aplicare a STI (1) Până la intrarea în vigoare a extinderii domeniului de aplicare a STI la întreaga reţea feroviară: a) autorizaţiile de punere în funcţiune a subsistemelor de vehicule şi control-comandă şi semnalizare la bord, a căror utilizare este prevăzută cel puţin parţial pe partea de reţea care nu este încă cuprinsă în domeniul de aplicare al STI, pentru partea respectivă a reţelei şi a subsistemelor de infrastructură, energie şi control-comandă şi semnalizare pe calea ferată pe acele părţi de reţea care nu sunt încă cuprinse în domeniul de aplicare al STI se acordă în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 55/2006, cu modificările ulterioare, sau, după caz, ale art. 17 din prezenta hotărâre; b) autorizaţiile de punere în funcţiune a vehiculelor a căror utilizare este prevăzută uneori pe partea de reţea care nu este încă cuprinsă în domeniul de aplicare al STI, pentru partea respectivă a reţelei se acordă în conformitate cu prevederile art. 21-27 şi cu prevederile art. 8 din Legea nr. 55/2006, cu modificările ulterioare, sau, după caz, ale art. 17 alin. (3) din prezenta hotărâre. (2) STI noi sau revizuite, adoptate în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Directiva 2008/57/CEa Parlamentului European şi a Consiliului, pot să nu fie aplicate în cazul proiectelor aflate într-un stadiu avansat de elaborare sau care fac obiectul unui contract în curs de derulare în momentul publicării grupului de STI relevante.  +  Articolul 9Derogări (1) În absenţa unor cazuri specifice relevante, se poate excepta de la aplicarea uneia sau a mai multor STI în conformitate cu prezentul articol, în următoarele cazuri: a) pentru un proiect de subsistem nou, pentru reînnoirea ori modernizarea unui sistem existent sau pentru orice element prevăzut la art. 1 alin. (1) care se află într-un stadiu avansat de dezvoltare sau care face obiectul unui contract în curs de executare atunci când se publică aceste STI; b) pentru orice proiect de reînnoire sau modernizare a unui subsistem existent, în cazul în care gabaritul de încărcare, ecartamentul, spaţiul dintre liniile de cale ferată sau tensiunea de alimentare a liniilor electrificate prevăzute în aceste STI nu sunt compatibile cu cele ale subsistemului existent; c) pentru un proiect de subsistem nou, de reînnoire sau modernizare a unui subsistem existent, în cazul în care reţeaua feroviară este separată ori izolată de mare sau separată ca urmare a unor condiţii geografice speciale de reţeaua feroviară din restul Uniunii Europene; d) pentru orice reînnoire, extindere sau modernizare a unui subsistem existent, în cazul în care aplicarea acestor STI ar compromite viabilitatea economică a proiectului şi/sau compatibilitatea sistemului feroviar; e) în cazul în care, în urma unui accident sau a unui dezastru natural, condiţiile pentru refacerea rapidă a reţelei feroviare nu permit, din punct de vedere economic ori tehnic, aplicarea parţială sau totală a STI relevante; f) pentru vehiculele care circulă spre/dinspre ţări terţe în care ecartamentul liniilor de cale ferată diferă de ecartamentul reţelei feroviare principale din Uniunea Europeană. (2) În toate cazurile menţionate la alin. (1), Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii transmite Comisiei Europene un dosar cuprinzând informaţiile prevăzute în anexa nr. 9. (3) În cazul menţionat la alin. (1) lit. a), în termen de un an de la data intrării în vigoare a fiecărei STI, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii transmite Comisiei Europene o listă de proiecte care se desfăşoară pe teritoriul României şi se află într-un stadiu avansat de dezvoltare. (4) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), c) şi e) se pot aplica fără întârziere dispoziţii alternative prevăzute în anexa nr. 9. (5) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), d) şi f), în absenţa unei decizii a Comisiei Europene, cererea este considerată acceptată. Până la adoptarea deciziei Comisiei Europene, în cazul prevăzut la alin. (1) lit. f), se pot aplica dispoziţii alternative prevăzute în anexa nr. 9.  +  Capitolul III Constituenţi de interoperabilitate  +  Articolul 10Introducerea pe piaţă a constituenţilor de interoperabilitate (1) Producătorii, comercianţii şi utilizatorii implicaţi iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că constituenţii de interoperabilitate: a) sunt introduşi pe piaţă numai dacă permit realizarea interoperabilităţii în cadrul sistemului feroviar şi respectă în acelaşi timp cerinţele esenţiale; b) sunt folosiţi în domeniul lor de utilizare conform destinaţiei şi sunt instalaţi şi întreţinuţi în mod corespunzător.Aceste dispoziţii nu împiedică introducerea pe piaţă a acestor constituenţi pentru alte aplicaţii. (2) Pe teritoriul României nu se admite interzicerea, limitarea ori împiedicarea introducerii pe piaţă a constituenţilor de interoperabilitate destinaţi utilizării în sistemul feroviar, dacă aceştia respectă prevederile prezentei hotărâri. În primul rând, nu se pot impune verificări care au fost deja efectuate în cadrul procedurii privind declaraţia "CE" de conformitate sau de aptitudini de utilizare, ale cărei componente sunt prezentate în anexa nr. 4.  +  Articolul 11Conformitatea şi aptitudinile de utilizare (1) Se consideră că acei constituenţi pentru care există declaraţia "CE" de conformitate sau de aptitudini de utilizare respectă cerinţele esenţiale ale prezentei hotărâri. (2) Orice constituent de interoperabilitate este supus procedurii de evaluare a conformităţii şi a aptitudinii de utilizare în scopul indicat în respectiva STI şi este însoţit de certificatul corespunzător. (3) Se consideră că un constituent de interoperabilitate îndeplineşte cerinţele esenţiale în cazul în care respectă condiţiile prevăzute în respectiva STI sau în specificaţiile europene corespunzătoare, realizate pentru respectarea acestor condiţii. (4) Piesele de schimb pentru subsisteme care sunt deja puse în funcţiune în momentul intrării în vigoare a STI corespunzătoare pot fi instalate în aceste subsisteme fără a fi nevoie să facă obiectul procedurii prevăzute la alin. (2). (5) STI pot prevedea o perioadă tranzitorie pentru produsele feroviare identificate de STI respective ca constituenţi de interoperabilitate care au fost deja introduse pe piaţă în momentul intrării în vigoare a STI. Aceşti constituenţi trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 10 alin. (1).  +  Articolul 12Neconformitatea specificaţiilor europene cu cerinţele esenţialeAtunci când se consideră că specificaţiile europene utilizate direct sau indirect pentru realizarea obiectivului prezentei hotărâri nu îndeplinesc cerinţele esenţiale, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii informează Comisia Europeană.  +  Articolul 13Procedura pentru declaraţia "CE" de conformitate sau de aptitudini de utilizare (1) Pentru a elibera declaraţia "CE" de conformitate sau de aptitudini de utilizare a unui constituent de interoperabilitate, producătorul sau reprezentantul său autorizat din cadrul Uniunii Europene aplică dispoziţiile prezentate în STI relevante. (2) În cazul în care STI corespunzătoare impune acest lucru, evaluarea conformităţii sau a aptitudinii de utilizare a unui constituent de interoperabilitate este efectuată de organismul notificat căruia producătorul ori reprezentantul său autorizat din cadrul Uniunii Europene i-a prezentat cererea. (3) Atunci când constituenţii de interoperabilitate intră sub incidenţa altor acte normative care au transpus directive ale Uniunii Europene, care privesc alte aspecte, declaraţia "CE" de conformitate sau de aptitudini de utilizare precizează că aceşti constituenţi de interoperabilitate respectă şi cerinţele acestor acte normative. (4) Atunci când nici producătorul, nici reprezentantul său autorizat din cadrul Uniunii Europene nu a respectat obligaţiile care îi revin în conformitate cu dispoziţiile alin. (1) şi (3), aceste obligaţii revin oricărei persoane fizice sau juridice care introduce pe piaţă constituenţi de interoperabilitate. Aceleaşi obligaţii se aplică oricărei persoane fizice sau juridice care asamblează constituenţi de interoperabilitate ori părţi ale acestora având diverse origini sau care produce constituenţi de interoperabilitate pentru uz propriu, în sensul prezentei hotărâri. (5) Fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 14: a) în fiecare caz în care se constată că declaraţia "CE" de conformitate a fost eliberată în mod necorespunzător producătorului sau reprezentantului său autorizat din cadrul Uniunii Europene i se solicită, în cazul în care este necesar, să aducă constituentul de interoperabilitate la o stare de conformitate şi să nu mai încalce normele, în condiţiile valabile pe teritoriul României; b) atunci când neconformitatea se menţine, se adoptă toate măsurile adecvate pentru a restrânge sau a interzice introducerea pe piaţă a constituentului de interoperabilitate în cauză ori pentru a se asigura că acesta este retras de pe piaţă în conformitate cu procedurile prevăzute la art. 14.  +  Articolul 14Neconformitatea constituenţilor de interoperabilitate cu cerinţele esenţiale (1) Atunci când se constată că este puţin probabil ca unul dintre constituenţii de interoperabilitate care face obiectul declaraţiei "CE" de conformitate sau de aptitudini de utilizare şi care a fost introdus pe piaţă să respecte cerinţele esenţiale dacă este utilizat cu destinaţia propusă, producătorii, comercianţii şi utilizatorii implicaţi iau măsurile necesare pentru a-i restrânge domeniul de aplicare, a interzice utilizarea sa sau pentru a-l retrage de pe piaţă. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii informează de îndată Comisia Europeană cu privire la măsurile adoptate şi motivează deciziile luate, precizând în special dacă lipsa conformităţii are drept cauză: a) neîndeplinirea cerinţelor esenţiale; b) aplicarea incorectă a specificaţiilor europene, atunci când se are în vedere aplicarea unor astfel de specificaţii; c) inadecvarea specificaţiilor europene. (2) Atunci când decizia prevăzută la alin. (1) este justificată prin existenţa unei lacune în specificaţiile europene, se aplică procedura prevăzută la art. 12. (3) Atunci când un constituent de interoperabilitate care face obiectul declaraţiei "CE" de conformitate nu îndeplineşte cerinţele, Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română adoptă măsuri adecvate împotriva celor care au eliberat declaraţia, iar Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii informează Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la aceasta.  +  Capitolul IV Subsisteme  +  Articolul 15Procedura pentru punerea în funcţiune (1) Fără a aduce atingere prevederilor cap. V, punerea în funcţiune a acelor subsisteme structurale din componenţa sistemului feroviar care sunt amplasate sau exploatate pe teritoriul României trebuie să fie autorizată de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română, înfiinţată conform prevederilor Legii nr. 55/2006, cu modificările ulterioare. În acest scop Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română ia toate măsurile adecvate pentru a se asigura că aceste subsisteme pot fi puse în funcţiune numai dacă sunt proiectate, construite şi instalate astfel încât, la integrarea în sistemul feroviar, să respecte cerinţele esenţiale privitoare la ele. În special se verifică dacă subsistemele sunt compatibile din punct de vedere tehnic cu sistemul în care urmează să fie integrate, respectiv integrarea în siguranţă a subsistemelor în conformitate cu art. 4 alin. (3) şi art. 6 alin. (3) din Legea nr. 55/2006, cu modificările ulterioare. (2) Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română verifică, înainte de punerea în funcţiune a acestor subsisteme, dacă acestea se conformează, după caz, dispoziţiilor relevante din STI privind exploatarea şi întreţinerea. (3) După ce aceste sisteme sunt puse în funcţiune, verificarea se efectuează: a) pentru infrastructuri, în cadrul acordării şi monitorizării autorizaţiilor de siguranţă în conformitate cu art. 11 din Legea nr. 55/2006, cu modificările ulterioare; b) pentru vehicule, în cadrul acordării şi monitorizării certificatelor de siguranţă în conformitate cu art. 10 din Legea nr. 55/2006, cu modificările ulterioare.În acest scop, se folosesc procedurile de evaluare şi verificare stabilite în STI structurale şi funcţionale corespunzătoare.  +  Articolul 16Libera circulaţie a subsistemelorFără a aduce atingere dispoziţiilor art. 15 alin. (1), pe teritoriul României nu se admite interzicerea, restrângerea sau împiedicarea construirii, punerii în funcţiune şi exploatării subsistemelor structurale din componenţa sistemului de transport feroviar care respectă cerinţele esenţiale. În special nu se pot solicita verificări care au fost deja efectuate ca parte a procedurii de acordare a declaraţiei de verificare "CE" a subsistemelor, ale cărei elemente constitutive sunt prezentate în anexa nr. 5, sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, înainte sau după intrarea în vigoare a Directivei 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, în vederea verificării conformităţii cu cerinţe identice în condiţii identice de exploatare.  +  Articolul 17Conformitatea cu STI şi normele naţionale (1) Se consideră ca fiind interoperabile şi îndeplinind cerinţele esenţiale referitoare la ele subsistemele structurale din componenţa sistemului feroviar care fac obiectul unei declaraţii de verificare "CE". (2) Verificarea interoperabilităţii, în conformitate cu cerinţele esenţiale, pentru un subsistem structural din componenţa sistemului feroviar se dovedeşte prin raportare la STI, atunci când acestea există. (3) Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română întocmeşte, pentru fiecare subsistem, o listă a normelor tehnice utilizate pentru aplicarea cerinţelor esenţiale şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii transmite această listă Comisiei Europene, în cazul în care nu există o STI relevantă, a fost notificată o derogare în temeiul art. 9 sau un caz special impune aplicarea unor norme tehnice care nu sunt incluse în STI relevantă. (4) Lista cu normele tehnice utilizate va fi transmisă ori de câte ori se modifică lista cu normele tehnice care trebuia notificată până la 30 aprilie 2005, în conformitate cu art. 16 alin. (3) din Directiva 96/48/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză şi cu art. 16 alin. (3) din Directiva 2001/16/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 martie 2001 privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean convenţional, după notificarea derogării sau după publicarea STI în cauză. Cu această ocazie, se desemnează şi organismele responsabile pentru efectuarea, în cazul acestor norme tehnice, a procedurii de verificare "CE" menţionate la art. 18. (5) La solicitarea Comisiei Europene, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii pune la dispoziţie textul integral al normelor notificate. (6) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii poate să opteze să nu notifice normele şi restricţiile strict locale. În astfel de cazuri, normele şi restricţiile respective se menţionează în registrele de infrastructură prevăzute la art. 32. (7) Normele tehnice obligatorii sunt publicate şi puse la dispoziţia tuturor administratorilor de infrastructură, a operatorilor de transport feroviar, solicitanţilor de autorizaţii de punere în funcţiune într-un limbaj clar, care poate fi înţeles de părţile interesate.  +  Articolul 18Procedura de emitere a declaraţiei de verificare "CE" (1) Pentru emiterea declaraţiei de verificare "CE" pentru subsisteme, solicitantul invită organismul notificat pe care l-a selectat în acest scop să aplice procedura de verificare "CE" prevăzută în anexa nr. 6. Solicitantul poate fi partea contractantă sau producătorul ori reprezentantul său autorizat din cadrul Uniunii Europene. (2) Obligaţia organismului notificat responsabil de verificarea "CE" a unui subsistem începe din faza de proiectare şi acoperă întreaga perioadă de producţie, până la faza de recepţie dinaintea dării în exploatare a subsistemului. Aceasta include, de asemenea, verificarea interfeţelor subsistemului în cauză cu sistemul în care este încorporat, pe baza informaţiilor disponibile în STI relevantă şi în registrele prevăzute la art. 31 şi 32. (3) Organismul notificat este responsabil de redactarea dosarului tehnic care trebuie să însoţească declaraţia de verificare "CE". Acest dosar tehnic trebuie să conţină toate documentele necesare referitoare la caracteristicile subsistemului şi, după caz, toate documentele care atestă conformitatea constituenţilor de interoperabilitate. Dosarul trebuie să conţină, de asemenea, toate elementele referitoare la condiţiile şi limitele de utilizare, precum şi instrucţiuni referitoare la service, verificare continuă sau periodică, reglare şi întreţinere. (4) Organismul notificat poate emite declaraţii intermediare de verificare pentru anumite etape ale procedurii de verificare sau anumite părţi ale subsistemului. În acest caz, se aplică procedura prevăzută în anexa nr. 6. (5) În cazul în care STI relevante permit acest lucru, organismul notificat poate emite certificate de conformitate pentru o serie de subsisteme sau anumite părţi ale subsistemelor respective.  +  Articolul 19Neconformitatea subsistemelor cu cerinţele esenţiale (1) Atunci când constată că un subsistem structural care face obiectul unei declaraţii de verificare "CE" însoţite de dosarul tehnic nu este pe deplin conform cu prezenta hotărâre şi, în special, nu îndeplineşte cerinţele esenţiale, Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română poate solicita efectuarea de verificări suplimentare. (2) La solicitarea Autorităţii de Siguranţă Feroviară Române, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii informează imediat Comisia Europeană cu privire la verificările suplimentare solicitate şi prezintă motivele care le justifică. (3) În informare se precizează dacă nerespectarea în întregime a prezentei directive se datorează: a) nerespectării cerinţelor esenţiale sau a unei STI ori aplicării incorecte a unei STI; b) caracterului inadecvat al unei STI.  +  Articolul 20Punerea în funcţiune a subsistemelor existente după reînnoire sau modernizare (1) În cazul reînnoirii sau modernizării, entitatea contractantă ori producătorul transmite Autorităţii de Siguranţă Feroviară Române un dosar care descrie proiectul. Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română examinează acest dosar şi, ţinând seama de strategia de punere în aplicare indicată în STI aplicabilă, decide dacă amploarea lucrărilor face necesară o nouă autorizaţie de punere în funcţiune în înţelesul prezentei hotărâri. (2) O autorizaţie nouă de punere în funcţiune este necesară ori de câte ori nivelul general de siguranţă a subsistemului respectiv poate fi afectat negativ de lucrările avute în vedere. În cazul în care este necesară o autorizaţie nouă, Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română decide în ce măsură este necesară aplicarea STI în cazul proiectului. Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română adoptă decizia în cauză în termen de 4 luni de la depunerea dosarului complet de către solicitant. (3) Atunci când este necesară o autorizaţie nouă, iar STI nu este aplicată integral, pe baza solicitării Autorităţii de Siguranţă Feroviară Române, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii notifică următoarele informaţii Comisiei Europene: a) motivul pentru care STI nu este aplicată integral; b) caracteristicile tehnice care se aplică în locul STI; c) organismele responsabile cu aplicarea, în cazul acelor caracteristici, a procedurii de verificare "CE" prevăzute la art. 18.  +  Capitolul V Vehicule  +  Articolul 21Autorizaţia de punere în funcţiune a vehiculelor (1) Înainte de a fi utilizat într-o reţea, orice vehicul este autorizat în vederea punerii în funcţiune de către Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română competentă pentru reţeaua respectivă, cu excepţia cazurilor în care prezentul capitol prevede altfel. (2) Un vehicul conform cu STI este autorizat în conformitate cu art. 22 sau 23. (3) Un vehicul care nu este conform cu STI este autorizat în conformitate cu art. 24 sau 25. (4) Un vehicul care este conform cu un tip autorizat este autorizat în conformitate cu art. 26. (5) O autorizaţie acordată în România este valabilă în toate celelalte state membre ale Uniunii Europene şi o autorizaţie acordată de un stat membru al Uniunii Europene este valabilă în România, fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 23 şi 25 privind autorizaţiile suplimentare. Prin ordin al ministrului transporturilor se stabilesc condiţiile în care sunt necesare autorizaţii suplimentare în conformitate cu dispoziţiile relevante ale art. 23, în cazul vehiculelor conforme cu STI, sau ale art. 25, în cazul vehiculelor neconforme cu STI.------------Alin. (5) al art. 21 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 3 septembrie 2013. (6) Orice cerere pentru autorizaţia de punere în funcţiune face obiectul unei decizii a Autorităţii de Siguranţă Feroviară Române, în conformitate cu art. 22 şi 23 sau cu art. 24 şi 25. Autorizaţia de punere în funcţiune poate stipula condiţii de utilizare şi alte restricţii. (7) Orice decizie negativă a Autorităţii de Siguranţă Feroviară Române cu privire la punerea în funcţiune a unui vehicul feroviar se motivează în mod corespunzător. În termen de o lună de la primirea deciziei negative, solicitantul poate cere Autorităţii de Siguranţă Feroviară Române revizuirea deciziei din motive justificate în mod corespunzător. În termen de două luni de la primirea contestaţiei, Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română confirmă sau infirmă decizia. Dacă se confirmă decizia negativă, solicitantul poate cere instanţelor de contencios administrativ, potrivit reglementărilor legale în vigoare, revizuirea deciziei din motive justificate în mod corespunzător. (8) În cazul în care Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română nu adoptă în termenele stabilite o decizie prevăzută la art. 23 alin. (7) şi la art. 25 alin. (5), se consideră că punerea în funcţiune a vehiculului feroviar în cauză a fost autorizată după expirarea unei perioade de 3 luni de la sfârşitul termenelor menţionate. Autorizaţiile acordate în temeiul prezentului alineat sunt valabile doar în reţeaua pentru care Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română nu a reacţionat în termenele stabilite. (9) Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română care intenţionează să revoce o autorizaţie de punere în funcţiune acordată de ea însăşi sau o autorizaţie acordată de solicitant în conformitate cu alin. (8) utilizează procedura de revizuire a certificatelor de siguranţă prevăzută la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 55/2006 sau, după caz, procedura de revizuire a autorizaţiilor de siguranţă prevăzută la art. 11 alin. (3) din Legea nr. 55/2006. (10) În cazul unei proceduri de apel, instanţa de contencios administrativ competentă prevăzută la alin. (7) poate solicita Agenţiei Feroviare Europene un aviz care, în acest caz, este emis în termen de o lună de la depunerea cererii şi transmis solicitantului, instanţei de contencios administrativ competente şi Autorităţii de Siguranţă Feroviară Române care refuză acordarea autorizaţiei. (11) În cazul vehiculelor care rulează între România şi o ţară terţă, pe o reţea al cărei ecartament este diferit de cel al reţelei principale din cadrul Uniunii Europene şi pentru care se poate acorda o derogare în conformitate cu art. 9 alin. (5) sau care reprezintă cazuri specifice, normele naţionale prevăzute la art. 22 alin. (2) lit. b) şi la art. 24 alin. (2) lit. b) pot include acorduri internaţionale în măsura în care sunt compatibile cu legislaţia Uniunii Europene. (12) Autorizaţiile de punere în funcţiune care au fost acordate înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, inclusiv autorizaţiile emise în temeiul unor acorduri internaţionale, în special RIC (Regolamento Internazionale Carozze) şi RIV (Regolamento Internazionale Veicoli), rămân valabile în conformitate cu condiţiile în care au fost acordate. Această dispoziţie prevalează asupra art. 22-25. (13) Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română poate acorda autorizaţii de punere în funcţiune pentru o serie de vehicule. În acest scop, Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română informează solicitantul cu privire la procedura care trebuie urmată. (14) Autorizaţiile de punere în funcţiune acordate în conformitate cu prezentul articol nu aduc atingere altor condiţii impuse operatorilor de transport feroviar şi administratorilor de infrastructură pentru exploatarea unor astfel de vehicule pe reţeaua relevantă în conformitate cu art. 9-11 din Legea nr. 55/2006.  +  Articolul 22Autorizaţia iniţială de punere în funcţiune pentru vehiculele conforme cu STI (1) Prezentul articol se aplică vehiculelor conforme cu toate STI relevante în vigoare în momentul punerii în funcţiune, cu condiţia ca o parte semnificativă dintre cerinţele esenţiale să fie prevăzute în respectivele STI şi ca STI relevantă privind materialul rulant să fi intrat în vigoare şi să fie aplicabilă. (2) Autorizaţia iniţială se acordă de către Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română după cum urmează: a) atunci când toate subsistemele structurale ale vehiculului au fost autorizate în conformitate cu dispoziţiile cap. IV, autorizaţia se acordă fără verificări suplimentare; b) în cazul vehiculelor care dispun de toate declaraţiile "CE" de verificare necesare, conform dispoziţiilor art. 18, criteriile pe care Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română le poate verifica în scopul emiterii unei autorizaţii de punere în funcţiune pot avea în vedere doar următoarele aspecte:(i) compatibilitatea tehnică dintre subsistemele relevante ale vehiculului şi integrarea lor în condiţii de siguranţă în conformitate cu art. 15 alin. (1);(îi) compatibilitatea tehnică dintre vehiculul şi reţeaua în cauză;(iii) normele naţionale aplicabile punctelor deschise;(iv) normele naţionale aplicabile cazurilor specifice identificate în mod corespunzător în STI relevante.  +  Articolul 23Autorizaţii suplimentare pentru punerea în funcţiune a vehiculelor conforme cu STI (1) Vehiculele care sunt pe deplin conforme cu STI în ceea ce priveşte toate aspectele subsistemelor relevante, fără cazuri specifice şi fără puncte deschise legate strict de compatibilitatea tehnică dintre vehicul şi reţea, nu trebuie să facă obiectul unei autorizaţii suplimentare pentru punerea în funcţiune atât timp cât circulă în reţele conforme cu STI în alte state membre ale Uniunii Europene sau în condiţiile specificate în STI corespunzătoare. (2) În cazul vehiculelor care sunt puse în funcţiune în conformitate cu art. 22 sau în cazul vehiculelor care sunt puse în funcţiune în alte state membre ale Uniunii Europene în conformitate cu art. 22 din Directiva 2008/57/CE , dar care nu sunt prevăzute la alin. (1), Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română decide dacă pe teritoriul României sunt necesare autorizaţii suplimentare. În acest caz, se aplică prevederile alin. (3)-(7).------------Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 3 septembrie 2013. (3) Solicitantul prezintă Autorităţii de Siguranţă Feroviară Române un dosar privind vehiculul sau tipul de vehicul şi utilizarea planificată în reţea. Dosarul conţine următoarele informaţii: a) documente care dovedesc faptul că punerea în funcţiune a vehiculului a fost autorizată într-un alt stat membru al Uniunii Europene în conformitate cu art. 22 din Directiva 2008/57/CE ;------------Lit. a) a alin. (3) al art. 23 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 3 septembrie 2013. b) o copie a dosarului tehnic conform dispoziţiilor anexei nr. 6. Acesta include, în cazul vehiculelor echipate cu înregistratoare de date, informaţii privind procedura de colectare a datelor, care să permită citirea şi evaluarea, atât timp cât informaţiile nu sunt armonizate de STI corespondentă; c) înregistrările în care este înscris istoricul întreţinerii vehiculului şi, dacă este cazul, al modificărilor tehnice efectuate după autorizare; d) dovezi referitoare la caracteristicile tehnice şi operaţionale care arată că vehiculul este compatibil cu infrastructurile şi instalaţiile fixe, inclusiv condiţiile climatice, sistemul de alimentare cu energie, sistemul de control-comandă şi semnalizare, ecartamentul liniilor şi gabaritul infrastructurii, sarcina maximă admisă pe osie şi alte constrângeri ale reţelei. (4) Criteriile verificate de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română pot viza doar următoarele aspecte: a) compatibilitatea tehnică dintre vehiculul şi reţeaua în cauză, inclusiv normele naţionale aplicabile punctelor deschise necesare pentru a asigura o astfel de compatibilitate; b) normele naţionale aplicabile cazurilor specifice identificate în mod corespunzător în STI relevante. (5) Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română poate solicita furnizarea de informaţii suplimentare, efectuarea de analize de risc în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau realizarea de teste pe reţea pentru a verifica criteriile prevăzute la alin. (4). Cu toate acestea, după adoptarea documentului de referinţă prevăzut la art. 27 din Directiva 2008/57/CE , Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română poate efectua o astfel de verificare doar în temeiul normelor naţionale aparţinând grupelor B sau C din acel document.------------Alin. (5) al art. 23 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 3 septembrie 2013. (6) Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română defineşte, după consultarea solicitantului, domeniul de aplicare şi conţinutul informaţiilor suplimentare, al analizelor de risc sau al testelor solicitate. Administratorul infrastructurii, prin consultare cu solicitantul, depune toate eforturile pentru a garanta că orice test se poate efectua în termen de 3 luni de la data depunerii cererii solicitantului. Dacă este cazul, Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română adoptă măsuri pentru ca testele să poată fi efectuate. (7) Toate cererile pentru o autorizaţie de punere în funcţiune depuse în conformitate cu prezentul articol fac obiectul unei decizii care este adoptată de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de: a) două luni de la prezentarea dosarului prevăzut la alin. (3); b) după caz, o lună de la furnizarea oricăror informaţii suplimentare solicitate de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română; c) după caz, o lună de la furnizarea rezultatelor oricăror teste solicitate de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română.  +  Articolul 24Autorizaţia iniţială de punere în funcţiune pentru vehiculele neconforme cu STI (1) Prezentul articol se aplică vehiculelor care nu sunt conforme cu toate STI relevante în vigoare la data punerii lor în funcţiune, inclusiv vehiculelor care fac obiectul unor derogări, sau atunci când o parte semnificativă din cerinţele esenţiale nu a fost prevăzută în una sau mai multe STI. (2) Autorizaţia iniţială se acordă de către Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română după cum urmează: a) pentru aspectele tehnice reglementate de o STI, dacă există, se aplică procedura de verificare "CE"; b) pentru alte aspecte tehnice se aplică normele naţionale notificate în temeiul art. 17 din prezenta hotărâre şi al art. 8 din Legea nr. 55/2006, cu modificările ulterioare. (3) Autorizaţia iniţială este valabilă numai în reţeaua de pe teritoriul României.  +  Articolul 25Autorizaţii suplimentare de punere în funcţiune pentru vehiculele neconforme cu STI (1) În cazul vehiculelor a căror punere în funcţiune a fost autorizată într-un stat membru al Uniunii Europene în conformitate cu art. 21 alin. (12) sau cu art. 24 din Directiva 2008/57/CE , Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română poate hotărî, în conformitate cu prezentul articol, dacă pe teritoriul României sunt necesare autorizaţii suplimentare pentru punerea în funcţiune.------------Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 3 septembrie 2013. (2) Solicitantul prezintă Autorităţii de Siguranţă Feroviară Române un dosar tehnic privind vehiculul sau tipul de vehicul, împreună cu detalii privind utilizarea planificată în reţea. Dosarul conţine următoarele informaţii: a) documente care dovedesc faptul că punerea în funcţiune a vehiculului a fost autorizată într-un alt stat membru al Uniunii Europene, împreună cu documentaţia privind procedura urmată pentru a demonstra că vehiculul a respectat cerinţele de siguranţă în vigoare, inclusiv, dacă este cazul, informaţii privind derogările acordate în conformitate cu art. 9 din Directiva 2008/57/CE ;------------Lit. a) a alin. (2) al art. 25 a fost modificată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 3 septembrie 2013. b) datele tehnice, programul de întreţinere şi caracteristicile funcţionale. Acestea includ, în cazul vehiculelor echipate cu înregistratoare de date, informaţii privind procedura de colectare a datelor, care să permită citirea şi evaluarea prevăzute la art. 20 alin. (2) lit. c) din Directiva 2004/49/CE ;------------Lit. b) a alin. (2) al art. 25 a fost modificată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 3 septembrie 2013. c) înregistrările în care este înscris istoricul exploatării şi întreţinerii vehiculului şi, dacă este cazul, al modificărilor tehnice efectuate după autorizare; d) dovezi referitoare la caracteristicile tehnice şi operaţionale care arată că vehiculul este compatibil cu infrastructurile şi instalaţiile fixe, inclusiv condiţiile climatice, sistemul de alimentare cu energie, sistemul de control-comandă şi semnalizare, ecartamentul liniilor şi gabaritul infrastructurii, sarcina maximă admisă pe osie şi alte constrângeri ale reţelei. (3) Informaţiile menţionate la alin. (2) lit. a) şi b) nu pot fi puse la îndoială de către Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română, cu excepţia cazului în care aceasta poate demonstra, fără a aduce atingere art. 16, existenţa unui important risc de siguranţă. După adoptarea documentului de referinţă prevăzut la art. 27 din Directiva 2008/57/CE , Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română nu poate invoca în acest sens niciuna dintre regulile din grupa A enumerate în acel document.------------Alin. (3) al art. 25 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 3 septembrie 2013. (4) Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română poate solicita furnizarea unor informaţii suplimentare, efectuarea unor analize de risc în conformitate cu art. 6 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau realizarea unor teste pe reţea pentru a verifica dacă informaţiile prevăzute la alin. (2) lit. c) şi d) respectă normele naţionale în vigoare notificate Comisiei Europene în conformitate cu art. 8 din Legea nr. 55/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu art. 17 din prezenta hotărâre. Cu toate acestea, după adoptarea documentului de referinţă prevăzut la art. 27 din Directiva 2008/57/CE , Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română poate efectua o astfel de verificare doar în temeiul normelor naţionale aparţinând grupelor B sau C enumerate în acel document. Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română defineşte, după consultarea solicitantului, domeniul de aplicare şi conţinutul informaţiilor suplimentare, al analizelor de risc sau al testelor solicitate. Administratorul infrastructurii, prin consultare cu solicitantul, depune toate eforturile pentru a garanta că orice test se poate efectua în termen de 3 luni de la data depunerii cererii solicitantului. Dacă este cazul, Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română adoptă măsuri pentru ca testele să poată fi efectuate.------------Alin. (4) al art. 25 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 3 septembrie 2013. (5) Toate cererile pentru o autorizaţie de punere în funcţiune depuse în conformitate cu prezentul articol fac obiectul unei decizii care este adoptată de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română cât mai curând posibil, dar în cel mult: a) 4 luni de la prezentarea dosarului tehnic prevăzut la alin. (2); b) dacă este cazul, două luni de la furnizarea informaţiilor suplimentare sau a analizelor de risc solicitate de către Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română în conformitate cu prevederile alin. (4); c) dacă este cazul, două luni de la furnizarea rezultatelor testelor solicitate de către Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română în conformitate cu prevederile alin. (4).  +  Articolul 26Autorizarea unor tipuri de vehicule (1) Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română poate acorda autorizaţii pentru tipuri de vehicule. (2) Cu toate acestea, dacă autorizează un vehicul, Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română autorizează, în acelaşi timp, tipul de vehicul. (3) Un vehicul care este conform cu un tip deja autorizat în România este autorizat de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română pe baza unei declaraţii de conformitate cu tipul în cauză, prezentată de solicitant, fără verificări suplimentare. Totuşi, în cazul în care se modifică dispoziţiile relevante ale STI şi normele naţionale pe baza cărora un tip de vehicul a fost autorizat, Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română decide dacă autorizaţiile de tip acordate deja rămân valabile sau trebuie reînnoite. Criteriile pe care Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română le verifică în vederea reînnoirii unei autorizaţii de tip pot viza doar normele modificate. Reînnoirea autorizaţiei de tip nu afectează autorizaţiile de vehicule acordate deja pe baza tipurilor autorizate anterior. (4) Modelul de declaraţie de conformitate cu tipul este cel adoptat de Comisia Europeană. (5) Declaraţia de conformitate cu tipul se întocmeşte în conformitate cu: a) procedurile de verificare a STI relevante, pentru vehiculele conforme cu STI; b) procedurile de verificare definite în modulul D sau E din Decizia 93/465/CEE a Consiliului, pentru vehiculele neconforme cu STI. În cazul în care Comisia Europeană adoptă o procedură de verificare ad-hoc în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la art. 29 alin. (3) din Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, aceasta se aplică. (6) Solicitantul poate cere o autorizaţie de tip în mai multe state membre ale Uniunii Europene în acelaşi timp. În acest caz, Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română cooperează cu autorităţile naţionale de siguranţă implicate pentru simplificarea procedurii şi reducerea la minimum a eforturilor administrative. (7) Autorizaţiile de tip se înregistrează în Registrul european al tipurilor autorizate de vehicule în conformitate cu prevederile art. 31. Acest registru specifică statul sau statele membru/membre în care este autorizat un tip de vehicul.  +  Articolul 27Clasificarea normelor naţionalePentru a facilita procedura de autorizare pentru punerea în funcţiune a vehiculelor prevăzută la art. 25, normele naţionale sunt clasificate în conformitate cu prevederile anexei nr. 7.  +  Capitolul VI Organismele notificate  +  Articolul 28Organismele notificate (1) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii informează Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la organismele responsabile pentru îndeplinirea procedurii de evaluare a conformităţii sau aptitudinilor de utilizare prevăzute la art. 13 şi a procedurii de verificare prevăzute la art. 18, indicând pentru fiecare organism domeniul de responsabilitate şi numerele de identificare obţinute în avans de la Comisia Europeană. (2) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii aplică criteriile prevăzute în anexa nr. 8 pentru evaluarea organismelor ce urmează a fi notificate. Organismele care îndeplinesc criteriile de evaluare prevăzute în standardele europene relevante sunt considerate ca îndeplinind şi criteriile menţionate. (3) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii retrage aprobarea dată unui organism care nu mai respectă criteriile prevăzute în anexa nr. 8 şi informează de îndată Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la aceasta.  +  Capitolul VII Registrele de reţele şi vehicule  +  Articolul 29Sistemul de numerotare a vehiculelor (1) Orice vehicul pus în funcţiune în sistemul feroviar al Uniunii Europene poartă un număr european de vehicul, denumit în continuare NEV, atribuit în momentul acordării primei autorizaţii de punere în funcţiune. (2) Solicitantul autorizaţiei iniţiale are şi responsabilitatea marcării vehiculului în cauză cu NEV care i-a fost alocat. (3) NEV va fi specificat în STI privind exploatarea şi gestionarea traficului. (4) Unui vehicul i se alocă un număr NEV doar o singură dată, cu excepţia cazului în care STI privind exploatarea şi gestionarea traficului precizează altfel. (5) Sub rezerva alin. (1), în cazul vehiculelor care circulă sau care sunt destinate să circule dinspre sau înspre ţări terţe în care ecartamentul este diferit de cel din reţeaua principală din cadrul Uniunii Europene, se acceptă vehiculele identificate în mod clar în conformitate cu un sistem de codare diferit.  +  Articolul 30Registrele naţionale ale vehiculelor (1) Autoritatea Feroviară Română ţine un registru al vehiculelor feroviare autorizate de pe teritoriul României. Acesta îndeplineşte următoarele criterii: a) respectă specificaţiile comune prevăzute la alin. (2); b) este păstrat şi actualizat de către un organism independent de orice operator de transport feroviar; c) este accesibil Autorităţii de Siguranţă Feroviară Române şi Organismului de Investigare Feroviar Român, prevăzute la art. 16 şi 21 din Legea nr. 55/2006; de asemenea, el este accesibil, în urma oricărei solicitări legitime, Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar, prevăzut la art. 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţiei Feroviare Europene, operatorilor de transport feroviar şi administratorilor/gestionarilor de infrastructură feroviară, precum şi persoanelor/organizaţiilor care înregistrează vehicule sau care sunt identificate în registru. (2) Specificaţiile comune privind registrul se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la art. 29 alin. (3) din Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi pe baza proiectelor de specificaţii întocmite de Agenţia Feroviară Europeană. Aceste proiecte de specificaţii includ: conţinutul, formatul datelor, arhitectura funcţională şi tehnică, modul de operare, inclusiv modalitatea de efectuare a schimbului de date, regulile de introducere şi de consultare a datelor. Pentru fiecare vehicul, registrul conţine cel puţin următoarele informaţii: a) NEV; b) trimiteri la declaraţia "CE" de verificare şi la organismul emitent; c) trimiteri la registrul european al tipurilor de vehicule autorizate prevăzut la art. 31; d) identificarea proprietarului şi a deţinătorului vehiculului; e) restricţii privind utilizarea vehiculului; f) entitatea responsabilă cu întreţinerea. (3) Titularul înregistrării declară imediat orice modificare a datelor introduse în registrul naţional al vehiculelor, distrugerea unui vehicul sau decizia sa de a nu mai înregistra un vehicul autorităţii oricărui stat membru al Uniunii Europene în care a fost autorizat vehiculul. (4) Atât timp cât registrele naţionale ale vehiculelor ale statelor membre ale Uniunii Europene nu sunt interconectate, Autoritatea Feroviară Română îşi actualizează registrul cu modificările efectuate de alt stat membru în registrul său în ceea ce priveşte datele care îl interesează. (5) În cazul vehiculelor care sunt puse în funcţiune pentru prima dată într-o ţară terţă şi sunt autorizate în România pentru a fi puse în funcţiune pe teritoriul său, Autoritatea Feroviară Română garantează că datele enumerate la alin. (2) lit. d)-f) pot fi recuperate prin intermediul registrului naţional al vehiculelor. Datele prevăzute la alin. (2) lit. f) pot fi înlocuite cu date critice de siguranţă privind programul de întreţinere.  +  Articolul 31Registrul european al tipurilor de vehicule autorizate (1) Agenţia Feroviară Europeană creează şi păstrează un registru al tipurilor de vehicule autorizate de statele membre pentru punerea în funcţiune în reţeaua feroviară a Uniunii Europene. Acest registru îndeplineşte următoarele criterii: a) este public şi accesibil în format electronic; b) respectă specificaţiile comune prevăzute la alin. (4) din Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului; c) este conectat cu toate registrele naţionale ale vehiculelor. (2) Registrul conţine, în cazul fiecărui vehicul, următoarele informaţii: a) caracteristicile tehnice ale tipului de vehicul, definite în STI relevante; b) denumirea producătorului; c) datele, referinţele şi statele membre ale Uniunii Europene emitente ale autorizaţiilor succesive pentru tipul de vehicul respectiv, inclusiv eventualele restricţii sau retrageri. (3) La data eliberării, modificării, suspendării sau retragerii unei autorizaţii de tip în România, Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română informează Agenţia Feroviară Europeană, astfel încât aceasta să îşi poată actualiza registrul.  +  Articolul 32Registrul de infrastructurăAutoritatea Feroviară Română asigură publicarea şi actualizarea unui registru de infrastructură conform ciclului de revizuire prevăzut la art. 35 alin. (2) din Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului. În acest registru se precizează caracteristicile principale ale fiecărui subsistem sau ale fiecărei părţi de subsistem implicate, de exemplu, parametrii de bază, şi conformitatea acestora cu caracteristicile prescrise de STI aplicabile. În acest scop, fiecare STI specifică cu exactitate care informaţie trebuie inclusă în registrul de infrastructură.  +  Capitolul VIII Dispoziţii tranzitorii  +  Articolul 33Proiect de sisteme de referinţăÎn urma adoptării sistemului de referinţă prevăzut la art. 36 alin. (1) din Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii informează Comisia Europeană în cazul intenţiei de a adopta o dispoziţie naţională sau în cazul dezvoltării pe teritoriul României a unui proiect care ar încălca sistemul de referinţă.  +  Capitolul IX Dispoziţii finale  +  Articolul 34MotivareOrice decizie privind evaluarea conformităţii sau a aptitudinilor de utilizare a constituenţilor de interoperabilitate, luată ca urmare a prezentei hotărâri, verificarea subsistemelor care formează sistemul feroviar şi orice decizie adoptată în conformitate cu art. 7, 12, 14 şi 19 trebuie să precizeze în detaliu motivele pe care se bazează. Partea în cauză este notificată în cel mai scurt timp posibil, în acelaşi timp indicându-se soluţiile posibile în baza legislaţiei în vigoare şi termenele acordate pentru punerea în aplicare a acestor soluţii.  +  Articolul 35AbrogareLa data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.533/2003 privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar de mare viteză, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 9 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 850/2003 privind interoperabilitatea sistemului feroviar convenţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 23 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare. Trimiterile la hotărârile abrogate se interpretează ca trimiteri la prezenta hotărâre şi se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenţă prevăzut în anexa nr. 11.Prezenta hotărâre transpune în totalitate prevederile Directivei 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 191 din 18 iulie 2008, precum şi ale Directivei 2009/131/CE a Comisiei din 16 octombrie 2009 de modificare a anexei VII la Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 273 din 17 octombrie 2009.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuBucureşti, 18 august 2010.Nr. 877.  +  Anexa 1 DOMENIUL DE APLICARE1. Sistemul feroviar convenţional1.1. ReţeaInfrastructura sistemului de transport feroviar convenţional este formată din linii ale reţelei de transport feroviar prevăzute în Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european, republicată, necesare pentru a se realiza conectarea cu sistemul de transport feroviar convenţional transeuropean.În sensul hotărârii, această reţea poate fi împărţită în următoarele categorii:- linii prevăzute pentru traficul de călători;- linii prevăzute pentru traficul mixt, călători şi marfă;- linii destinate în mod special sau modernizate pentru servicii de transport feroviar de marfă;- noduri feroviare de călători;- noduri feroviare de marfă, inclusiv terminale intermodale;- linii de legătură între elementele de mai sus.Această reţea include sisteme de gestionare a traficului, de localizare şi de circulaţie a trenurilor: instalaţiile tehnice pentru prelucrarea datelor şi telecomunicaţiile destinate serviciilor de transport de călători de lung parcurs şi transportului de marfă în cadrul reţelei, în vederea garantării unei exploatări sigure şi armonioase a reţelei, precum şi a unei gestionări eficiente a traficului.1.2. VehiculeSistemul feroviar convenţional cuprinde toate vehiculele apte să circule pe întreaga reţea feroviară transeuropeană convenţională sau pe o parte a acesteia, incluzând:- trenurile automotoare electrice sau cu motoare termice;- locomotive cu motoare termice sau locomotive electrice;- vagoanele de călători;- vagoanele de marfă, inclusiv vehiculele pentru transportul camioanelor.Echipamentul de construcţie şi menţinere a infrastructurilor feroviare mobile poate fi inclus.Fiecare dintre categoriile de mai sus poate fi divizată în:- vehicule pentru utilizare internaţională;- vehicule pentru utilizare naţională.2. Sistemul feroviar de mare viteză2.1. ReţeaReţeaua sistemului feroviar de mare viteză va fi aceea a liniilor de mare viteză ale reţelei transeuropene de transport prevăzute în Legea nr. 203/2003, republicată.Liniile de mare viteză includ:- linii special construite pentru mare viteză, echipate pentru viteze în general egale sau mai mari de 250 km/h;- linii special modernizate pentru mare viteză, echipate pentru viteze de ordinul a 200 km/h;- linii special modernizate pentru mare viteză, care au caracteristici speciale din cauza constrângerilor de ordin topografic, de relief sau de sistematizare urbană şi pe care viteza trebuie adaptată fiecărui caz în parte. Această categorie include şi liniile de interconectare între reţelele de mare viteză şi cele convenţionale, liniile din staţii, liniile de acces către terminale, depouri etc., pe care materialul rulant de mare viteză circulă cu viteza convenţională.Această reţea include sisteme de gestionare a traficului, de localizare şi circulaţie, instalaţiile tehnice pentru prelucrarea datelor şi telecomunicaţiile destinate serviciilor pe aceste linii, în vederea garantării unei exploatări sigure şi armonioase a reţelei, precum şi a unei gestionări eficiente a traficului.2.2. VehiculeSistemul feroviar de mare viteză include vehicule proiectate să ruleze:- fie la viteze de cel puţin 250 km/h pe linii special construite pentru mare viteză, permiţând în acelaşi timp rularea la viteze de peste 300 km/h în circumstanţe adecvate;- fie la viteze de ordinul a 200 km/h pe liniile prevăzute în secţiunea 2.1, atunci când sunt compatibile cu nivelurile de performanţă ale acestor linii.În plus, vehiculele destinate să ruleze cu o viteză maximă mai mică de 200 km/h care este posibil să se deplaseze pe întreaga reţea transeuropeană de mare viteză sau pe o parte a acesteia, atunci când sunt compatibile cu nivelurile de performanţă ale reţelei respective, îndeplinesc cerinţele pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă pe reţeaua respectivă. În acest scop, STI pentru vehiculele convenţionale specifică, de asemenea, cerinţe pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a vehiculelor convenţionale pe reţelele de mare viteză.3. Compatibilitatea sistemului feroviarCalitatea serviciilor feroviare din Europa depinde, printre altele, de o coerenţă excelentă între caracteristicile reţelei (în sensul cel mai larg, părţile fixe ale tuturor subsistemelor implicate) şi cele ale vehiculelor (incluzând componentele de bord ale tuturor subsistemelor implicate). Nivelurile de performanţă, siguranţa, calitatea serviciilor şi costurile depind de acest factor.4. Extinderea sferei de aplicare4.1. Subcategorii de reţele şi vehiculeDomeniul de aplicare a STI este extins progresiv la întregul sistem feroviar prevăzut la art. 1 alin. (4) din hotărâre. Pentru a garanta eficacitatea interoperabilităţii din punctul de vedere al costurilor, se vor crea, dacă va fi necesar, mai multe subcategorii ale tuturor categoriilor de reţele şi vehicule menţionate în prezenta anexă. Dacă este necesar, specificaţiile funcţionale şi tehnice menţionate la art. 5 alin. (3) din hotărâre pot varia în funcţie de subcategorie.4.2. Garanţii în materie de costuriAnaliza cost-beneficiu a măsurilor propuse va lua în considerare, printre altele, următoarele elemente:- costul măsurii propuse;- beneficiile pentru interoperabilitate ale extinderii domeniului de aplicare la anumite subcategorii de reţele şi vehicule;- reducerea costurilor de capital şi a taxelor datorate economiilor de scară şi unei mai bune utilizări a vehiculelor;- reducerea costurilor investiţiilor şi a celor de întreţinere/operare datorită competiţiei sporite între producători şi societăţile de întreţinere;- avantaje asupra mediului datorită îmbunătăţirilor tehnice ale sistemului feroviar;- o funcţionare mai sigură.De asemenea, această evaluare va indica impactul probabil pentru toţi operatorii economici implicaţi.  +  Anexa 2 SUBSISTEME1. Lista subsistemelorÎn sensul prezentei hotărâri, sistemul care constituie sistemul feroviar poate fi divizat în următoarele subsisteme: a) din domeniul structural:- infrastructură;- energie;- control-comandă şi semnalizare terestră;- control-comandă şi semnalizare la bord;- material rulant; b) din domeniul funcţional:- operare şi gestionare a traficului;- întreţinere;- aplicaţii telematice pentru serviciile de transport călători şi marfă.2. Descrierea subsistemelorPentru fiecare subsistem sau parte a unui subsistem, lista constituenţilor şi a aspectelor referitoare la interoperabilitate este propusă de Agenţia Feroviară Europeană în momentul elaborării proiectului de STI relevantă. Fără a aduce atingere determinării aspectelor şi constituenţilor referitori la interoperabilitate sau ordinii în care acestea/aceştia vor face obiectul STI, subsistemele includ:2.1. InfrastructurăLinia ferată, macazurile, lucrările de artă - poduri, tuneluri şi altele asemenea, infrastructura asociată a staţiilor - peroane, zone de acces, incluzând nevoile persoanelor cu mobilitate redusă şi altele asemenea, echipamente de siguranţă şi de protecţie2.2. EnergieSistemul de electrificare, inclusiv liniile aeriene şi componentele terestre ale sistemului de măsurare a consumului de energie electrică2.3. Control-comandă şi semnalizare terestrăToate echipamentele terestre necesare pentru a asigura siguranţa şi pentru a comanda şi controla mişcările trenurilor autorizate să circule în reţea2.4. Control-comandă şi semnalizare la bordToate echipamentele de bord necesare pentru a asigura siguranţa şi pentru a comanda şi controla mişcările trenurilor autorizate să circule în reţea2.5. Operare şi gestionarea traficului- Procedurile şi echipamentele asociate care permit operarea coerentă a diferitelor subsisteme structurale, atât în cursul unei operări normale, cât şi al unei operări în condiţii degradate, incluzând, în special, compunerea şi conducerea trenurilor, planificarea şi gestionarea traficului - Calificările profesionale care pot fi necesare pentru efectuarea serviciilor transfrontaliere2.6. Aplicaţii telematicePotrivit prevederilor anexei nr. 1 la hotărâre, acest subsistem cuprinde două elemente: a) aplicaţii pentru serviciile destinate călătorilor, incluzând sistemele care oferă călătorilor informaţii înaintea şi în cursul călătoriei, sistemele de rezervare şi plată, gestionarea bagajelor şi gestionarea legăturilor între trenuri şi cu alte tipuri de transport; b) aplicaţii pentru serviciile de transport de marfă, incluzând sistemele de informare - monitorizarea în timp real a mărfurilor şi a trenurilor, sistemele de selectare şi de alocare, sistemele de rezervare, plată şi facturare, gestionarea legăturilor cu alte tipuri de transport şi eliberarea documentelor electronice de însoţire.2.7. Material rulantStructură, sistem de comandă şi control pentru toate echipamentele trenului, dispozitive de captare a curentului electric, unităţi de tracţiune şi de transformare a energiei, echipamente de bord pentru măsurarea consumului de energie electrică, mecanisme de frânare, cuplare şi rulare - boghiuri, osii şi altele asemenea, şi suspensii, uşi, interfeţe om/maşină - mecanic, personal de bord şi călători, incluzând nevoile persoanelor cu mobilitate redusă, dispozitive de siguranţă pasive sau active şi dispozitive necesare pentru asigurarea sănătăţii călătorilor şi a personalului de bord.2.8. ÎntreţinereProcedurile, echipamentele asociate, centrele logistice pentru lucrări de întreţinere şi componente de rezervă care efectuează întreţinerea corectivă şi preventivă obligatorie pentru asigurarea interoperabilităţii sistemului feroviar şi garantarea performanţelor cerute.------------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 9 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 21 noiembrie 2011, conform art. unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3 CERINŢE ESENŢIALE1. Cerinţe generale1.1. Siguranţă1.1.1. Proiectarea, construcţia sau asamblarea, întreţinerea şi supravegherea componentelor critice pentru siguranţă şi, în special, a elementelor implicate în circulaţia trenurilor trebuie să garanteze siguranţa la un nivel care să corespundă obiectivelor fixate pentru reţea, inclusiv pentru situaţii-limită speciale.1.1.2. Parametrii implicaţi în contactul roată/şină trebuie să respecte cerinţele de stabilitate necesare pentru garantarea deplasării sigure la viteza maximă autorizată. Parametrii echipamentului de frânare trebuie să garanteze posibilitatea de oprire într-o anumită distanţă de frânare la viteza maximă autorizată.1.1.3. Componentele folosite trebuie să reziste la solicitările normale sau excepţionale specificate pe timpul duratei lor de serviciu. Consecinţele în materie de siguranţă ale unor defecţiuni accidentale trebuie limitate prin mijloace adecvate.1.1.4. Proiectarea instalaţiilor fixe şi a materialului rulant, precum şi alegerea materialelor utilizate trebuie să urmărească limitarea producerii, a propagării şi a efectelor focului şi fumului în caz de incendiu.1.1.5. Orice dispozitive destinate a fi manevrate de utilizatori trebuie proiectate astfel încât să nu fie afectate funcţionarea sigură a dispozitivelor sau sănătatea şi siguranţa utilizatorilor, în cazul unei utilizări previzibile care nu respectă instrucţiunile afişate.1.2. Fiabilitate şi disponibilitateMonitorizarea şi întreţinerea componentelor fixe sau mobile care sunt implicate în deplasările trenurilor trebuie să fie organizate, efectuate şi cuantificate astfel încât să menţină funcţionarea lor în condiţiile proiectate.1.3. Sănătate1.3.1. Materialele susceptibile să pună în pericol sănătatea persoanelor care au acces la ele, datorită modului de utilizare, nu trebuie utilizate în trenuri şi infrastructuri feroviare.1.3.2. Aceste materiale trebuie selectate, instalate şi utilizate astfel încât să limiteze emisiile de fumuri sau gaze nocive şi periculoase, în special în caz de incendiu.1.4. Protecţia mediului1.4.1. Impactul asupra mediului al constituirii şi funcţionării sistemului feroviar transeuropean convenţional trebuie să fie evaluat şi luat în considerare în etapa de proiectare a sistemului, în conformitate cu dispoziţiile Uniunii Europene în vigoare.1.4.2. Materialele folosite în trenuri şi infrastructuri trebuie să împiedice emisiile de fumuri sau gaze nocive şi periculoase pentru mediu, în special în caz de incendiu.1.4.3. Materialul rulant şi sistemele de alimentare cu energie trebuie proiectate şi produse astfel încât să fie compatibile din punct de vedere electromagnetic cu instalaţiile, echipamentele şi reţelele publice sau private cu care ar putea să interfereze.1.4.4. Funcţionarea sistemului feroviar trebuie să respecte reglementările existente privind poluarea sonoră.1.4.5. Funcţionarea sistemului feroviar nu trebuie să provoace un nivel inadmisibil de vibraţii ale solului pentru activităţile şi zonele apropiate infrastructurii, într-un stadiu normal de întreţinere.1.5. Compatibilitate tehnicăCaracteristicile tehnice ale infrastructurii şi ale instalaţiilor fixe trebuie să fie compatibile între ele şi cu cele ale trenurilor ce urmează a se folosi în sistemul feroviar.În cazul în care conformitatea cu aceste caracteristici se dovedeşte dificilă pe anumite secţiuni ale reţelei, se pot aplica soluţii temporare, care să asigure compatibilitatea în viitor.2. Cerinţe specifice fiecărui subsistem2.1. Infrastructură2.1.1. SiguranţăTrebuie adoptate măsuri adecvate pentru a preveni accesul la instalaţii sau pătrunderile neautorizate.Trebuie adoptate măsuri de limitare a pericolelor la care sunt expuse persoanele, în special la trecerea trenurilor prin staţii.Infrastructura la care publicul are acces trebuie proiectată şi realizată astfel încât să limiteze orice pericole pentru siguranţa persoanelor (stabilitate, incendiu, acces, evacuare, peroane etc.).Este necesar să se adopte dispoziţii corespunzătoare care să ţină seama de condiţiile speciale de siguranţă în tunelurile şi pe viaductele foarte lungi.2.2. Energie2.2.1. SiguranţăFuncţionarea sistemelor de alimentare cu energie trebuie să nu afecteze siguranţa trenurilor şi a persoanelor (utilizatori, personal de exploatare, locuitori din zona limitrofă căii ferate şi terţe părţi).2.2.2. Protecţia mediuluiFuncţionarea sistemelor de alimentare cu energie electrică sau termică nu trebuie să perturbe mediul dincolo de limitele specificate.2.2.3. Compatibilitatea tehnicăSistemele utilizate pentru alimentarea cu electricitate/energie termică trebuie:- să permită trenurilor atingerea nivelurilor de performanţă specificate;- în cazul sistemelor de alimentare cu energie electrică, să fie compatibile cu dispozitivele de captare din dotarea trenurilor.2.3. Control-comandă şi semnalizare2.3.1. SiguranţăInstalaţiile şi procedurile de control-comandă şi semnalizare trebuie să permită trenurilor să se deplaseze la un nivel de siguranţă care să corespundă obiectivelor fixate pentru reţea.Sistemele de control-comandă şi semnalizare trebuie să permită în continuare circulaţia, în condiţii de siguranţă, a trenurilor cărora li s-a permis să circule în condiţii necorespunzătoare.2.3.2. Compatibilitatea tehnicăÎntreaga infrastructură nouă şi întregul material rulant nou, produse sau dezvoltate după adoptarea sistemelor compatibile de control-comandă şi semnalizare, trebuie să fie adaptate pentru utilizarea acestor sisteme.Echipamentul de control-comandă şi semnalizare instalat în cabinele mecanicilor de locomotivă trebuie să permită funcţionarea normală, în condiţiile specificate, pe tot parcursul sistemului feroviar.2.4. Materialul rulant2.4.1. SiguranţăStructura materialului rulant şi a legăturilor dintre vehicule trebuie să fie proiectată astfel încât să protejeze compartimentele călătorilor şi ale mecanicilor de locomotivă în caz de coliziune sau de deraiere.Echipamentele electrice trebuie să nu afecteze siguranţa şi funcţionarea instalaţiilor de control-comandă şi semnalizare.Tehnicile de frânare şi tensiunile exercitate trebuie să fie compatibile cu concepţia liniilor, a lucrărilor de artă şi a sistemelor de semnalizare.Trebuie adoptate măsuri pentru prevenirea accesului la componentele aflate sub tensiune, pentru a nu periclita siguranţa persoanelor.În caz de pericol, dispozitivele trebuie să permită călătorilor să informeze mecanicul de locomotivă şi personalului însoţitor să îl contacteze.Uşile de acces trebuie să fie dotate cu un sistem de deschidere şi închidere care să garanteze siguranţa călătorilor.Trebuie prevăzute şi semnalizate ieşiri de siguranţă.Este necesar să se adopte dispoziţii corespunzătoare care să ţină seama de condiţiile speciale de siguranţă în tunelurile foarte lungi.Un sistem de iluminare în caz de urgenţă, de intensitate şi durată suficientă, este obligatoriu la bordul trenurilor.Trenurile trebuie să fie dotate cu un sistem de sonorizare care să permită personalului de bord să se adreseze călătorilor.2.4.2. Fiabilitate şi disponibilitateProiectarea echipamentelor esenţiale, a echipamentelor de rulare, tracţiune şi frânare şi a sistemului de control-comandă trebuie să permită, într-o situaţie deteriorată specifică, continuarea călătoriei fără consecinţe nefavorabile pentru echipamentele care rămân în funcţiune.2.4.3. Compatibilitatea tehnicăEchipamentul electric trebuie să fie compatibil cu funcţionarea instalaţiilor de control-comandă şi semnalizare.În cazul tracţiunii electrice, caracteristicile dispozitivelor de captare a curentului trebuie să permită trenurilor să se deplaseze în condiţiile sistemelor de alimentare cu energie ale sistemului feroviar.Caracteristicile materialului rulant trebuie să permită deplasarea acestuia pe orice linie pe care este prevăzută funcţionarea sa, ţinându-se seama de condiţiile climatice relevante.2.4.4. ControaleTrenurile trebuie dotate cu un dispozitiv de înregistrare.Datele captate de acest dispozitiv şi prelucrarea informaţiilor trebuie armonizate.2.5. Întreţinere2.5.1. Sănătate şi securitateInstalaţiile tehnice şi procedurile folosite în centrele de întreţinere trebuie să asigure funcţionarea în condiţii de siguranţă a subsistemului şi să nu constituie un pericol pentru sănătate şi siguranţă.2.5.2. Protecţia mediuluiInstalaţiile tehnice şi procedurile utilizate în centrele de întreţinere nu trebuie să depăşească nivelurile de noxe admisibile pentru mediul înconjurător.2.5.3. Compatibilitatea tehnicăInstalaţiile de întreţinere pentru materialul rulant trebuie să permită realizarea operaţiunilor de siguranţă, sănătate şi confort pentru toate vehiculele pentru care au fost proiectate.2.6. Operarea şi gestionarea traficului2.6.1. SiguranţăAlinierea normelor de funcţionare în reţea şi calificările mecanicilor de locomotivă, ale personalului de bord şi ale personalului din centrele de control trebuie să asigure operarea în condiţii de siguranţă, ţinându-se seama de diferenţa dintre cerinţele serviciilor transfrontaliere şi cele ale serviciilor interne.Lucrările de întreţinere şi intervalele dintre acestea, formarea şi calificările personalului din centrele de întreţinere şi revizie, precum şi sistemul de asigurare a calităţii adoptat de operatorii respectivi în centrele de întreţinere şi revizie trebuie să asigure un nivel înalt de siguranţă.2.6.2. Fiabilitate şi disponibilitateLucrările de întreţinere şi perioadele de efectuare a acestora, formarea şi calificările personalului din centrele de întreţinere şi revizie, precum şi sistemul de asigurare a calităţii adoptat de operatorii respectivi în centrele de întreţinere şi revizie trebuie să asigure un nivel înalt de fiabilitate şi disponibilitate a sistemului.2.6.3. Compatibilitatea tehnicăAlinierea normelor de funcţionare în reţea şi calificările mecanicilor de locomotivă, ale personalului de bord şi ale impiegaţilor de mişcare trebuie să asigure eficienţa funcţionării în sistemul feroviar, ţinându-se seama de diferenţa dintre cerinţele serviciilor transfrontaliere şi cele ale serviciilor interne.2.7. Aplicaţii telematice pentru serviciile de transport feroviar de călători şi marfă2.7.1. Compatibilitatea tehnicăCerinţele esenţiale pentru aplicaţiile telematice garantează o calitate minimă a serviciilor de transport feroviar de călători şi marfă, mai ales în ceea ce priveşte compatibilitatea tehnică.Trebuie adoptate măsuri pentru a asigura:- faptul că bazele de date, programele informatice şi protocoalele de comunicare a datelor sunt realizate într-un mod care să permită schimbul de date la nivel maxim între diferitele aplicaţii şi diferiţii operatori, excluzând datele comerciale confidenţiale;- facilitarea accesului la informaţii pentru utilizatori.2.7.2. Fiabilitate şi disponibilitateMetodele de utilizare, gestionare, actualizare şi întreţinerea acestor baze de date, programe informatice şi protocoale de comunicare a datelor trebuie să garanteze eficienţa acestor sisteme şi calitatea serviciilor.2.7.3. SănătateInterfeţele dintre aceste sisteme şi utilizatori trebuie să fie în concordanţă cu normele minime privind ergonomia şi protecţia sănătăţii.2.7.4. SiguranţăPentru stocarea sau transmiterea informaţiilor privind siguranţa trebuie asigurate niveluri corespunzătoare de integritate şi fiabilitate.  +  Anexa 4 DECLARAŢIA "CE" DE CONFORMITATE ŞI APTITUDINI DE UTILIZAREA CONSTITUENŢILOR DE INTEROPERABILITATE1. Constituenţii de interoperabilitateDeclaraţia "CE" se aplică constituenţilor de interoperabilitate implicaţi în interoperabilitatea sistemului feroviar, astfel cum se prevede la art. 3 din hotărâre. Aceşti constituenţi de interoperabilitate pot fi:1.1. Constituenţi cu utilizare multiplăAceştia sunt constituenţi care nu sunt specifici sistemului feroviar şi pot fi folosiţi ca atare în alte domenii.1.2. Constituenţi cu utilizare multiplă având caracteristici specificeAceştia sunt constituenţi care nu sunt specifici ca atare sistemului feroviar, dar care trebuie să dispună de niveluri de performanţă specifice atunci când sunt folosiţi în domeniul feroviar.1.3. Constituenţi specificiAceşti constituenţi sunt specifici aplicaţiilor feroviare.2. Domeniul de aplicareSub incidenţa declaraţiei "CE" intră:- evaluarea de către unul sau mai multe organisme autorizate a conformităţii intrinseci a unui constituent de interoperabilitate, analizat în mod izolat, în raport cu specificaţiile tehnice pe care trebuie să le respecte;- evaluarea/aprecierea de către unul sau mai multe organisme autorizate a eligibilităţii pentru utilizarea propusă a unui constituent de interoperabilitate, analizat în mediul său feroviar şi, în special în cazurile în care sunt implicate interfeţe, în raport cu specificaţiile tehnice, îndeosebi cu cele de natură funcţională, care urmează a fi verificate.Procedurile de evaluare puse în aplicare de către organismele autorizate în etapele de proiectare şi de producţie vor utiliza modulele definite în Decizia 93/465/CEE a Consiliului din 22 iulie 1993 privind modulele diverselor faze ale procedurilor de evaluare a conformităţii şi normele de aplicare şi utilizare a mărcii de conformitate CE, care sunt propuse spre a fi utilizate în cadrul directivelor de armonizare tehnică, în conformitate cu condiţiile prevăzute în STI.3. Conţinutul declaraţiei "CE"Declaraţia de conformitate sau aptitudini de utilizare "CE" şi documentele însoţitoare trebuie să fie datate şi semnate.Declaraţia se redactează în aceeaşi limbă ca şi instrucţiunile şi trebuie să conţină următoarele:- trimiterile la directivă;- denumirea şi adresa producătorului sau ale reprezentantului său autorizat cu sediul în Uniunea Europeană: se vor indica denumirea comercială şi adresa completă; în cazul reprezentantului autorizat, se va indica şi denumirea comercială a producătorului;- descrierea elementului constitutiv de interoperabilitate (origine, tipul etc.);- descrierea procedurii utilizate pentru declararea conformităţii sau a aptitudinilor de utilizare (art. 13 din hotărâre);- toate prescripţiile relevante pe care trebuie să le îndeplinească constituentul de interoperabilitate şi, în special, condiţiile de utilizare;- denumirea şi adresa organismului sau a organismelor autorizat/autorizate implicat/implicate în procedura urmată în privinţa conformităţii sau a aptitudinilor de utilizare şi data certificatului de verificare, împreună cu durata şi condiţiile de valabilitate ale certificatului, atunci când este cazul;- trimitere la specificaţiile europene, atunci când este cazul;- identificarea semnatarului împuternicit să angajeze producătorul sau pe reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Uniunea Europeană.  +  Anexa 5 DECLARAŢIA DE VERIFICARE A SUBSISTEMELOR1. Declaraţia de verificare "CE" a subsistemelorDeclaraţia de verificare "CE" şi documentele însoţitoare trebuie să fie datate şi semnate.Declaraţia respectivă trebuie să se bazeze pe informaţiile rezultate în urma procedurii de verificare "CE" pentru subsisteme, definită în secţiunea 2 din anexa nr. 4 la hotărâre. Declaraţia trebuie să fie redactată în aceeaşi limbă ca şi dosarul tehnic şi trebuie să conţină cel puţin următoarele:- trimiteri la hotărâre;- denumirea şi adresa entităţii contractante sau denumirea şi adresa producătorului ori ale reprezentantului său autorizat cu sediul în Uniunea Europeană, prin indicarea denumirii comerciale şi a adresei complete; în cazul reprezentantului autorizat, trebuie să indice şi denumirea comercială a entităţii contractante sau a producătorului;- o scurtă descriere a subsistemului;- denumirea şi adresa organismului notificat care a efectuat verificarea "CE" prevăzută la art. 18 din hotărâre;- trimiteri la documentele conţinute în dosarul tehnic;- toate dispoziţiile relevante, provizorii sau finale, pe care trebuie să le respecte subsistemele şi, în special, orice restricţii ori condiţii de funcţionare, dacă este cazul;- în cazul unei declaraţii provizorii: perioada de valabilitate a declaraţiei "CE";- identitatea semnatarului.În situaţia în care în anexa nr. 4 la hotărâre se face trimitere la DIV "CE", dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică declaraţiei respective.2. Declaraţia de verificare a subsistemelor în cazul normelor naţionaleÎn situaţia în care în anexa nr. 4 la hotărâre se face trimitere la declaraţia de verificare a subsistemelor în cazul normelor naţionale, dispoziţiile secţiunii 1 se aplică mutatis mutandis declaraţiei respective.------------Anexa 5 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 9 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 21 noiembrie 2011, conform art. unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 6 PROCEDURA DE VERIFICARE PENTRU SUBSISTEME1. Principii generaleProcedura de verificare pentru un subsistem presupune controlul şi certificarea faptului că un subsistem:- este proiectat, construit şi instalat astfel; încât să îndeplinească cerinţele esenţiale care i se aplică şi - poate fi autorizat pentru punere în funcţiune.2. Procedura de verificare "CE"2.1. IntroducereVerificarea "CE" este procedura prin care un organism notificat controlează şi certifică faptul că subsistemul:- respectă STI relevantă/relevante;- respectă celelalte reglementări care decurg din Tratat.2.2. Părţile subsistemului şi etapele2.2.1. Declaraţia intermediară de verificare (DIV)În situaţia în care se precizează în STI sau, după caz, la cererea solicitantului, subsistemul poate fi divizat în anumite părţi ori poate fi verificat în anumite etape ale procedurii de verificare.DIV este procedura prin care un organism notificat controlează şi certifică anumite părţi ale subsistemului sau anumite etape ale procedurii de verificare.Fiecare DIV conduce la emiterea unui certificat DIV "CE" de către organismul notificat ales de solicitant, care întocmeşte, la rândul său, dacă este cazul, o DIV "CE". Certificatul DIV şi DIV trebuie să facă trimitere la STI faţă de care a fost evaluată conformitatea.2.2.2. Părţile subsistemuluiSolicitantul poate cere o DIV pentru fiecare parte. Fiecare parte este controlată în fiecare dintre etapele descrise la pct. 2.2.3.2.2.3. Etapele procedurii de verificareSubsistemul sau anumite părţi ale subsistemului este/sunt controlat/controlate în fiecare dintre următoarele etape:- proiectare generală;- producţie: construcţie, incluzând, în special, lucrările de inginerie civilă, producerea, asamblarea constituenţilor şi reglajele generale;- testarea finală.Solicitantul poate cere o DIV pentru etapa de proiectare, inclusiv pentru testele de tip, şi pentru etapa de producţie.2.3. Certificatul de verificare2.3.1. Organismul notificat responsabil pentru verificarea "CE" evaluează proiectarea, producţia şi testarea finală a subsistemului şi întocmeşte certificatul de verificare "CE" destinat solicitantului, care, la rândul său, întocmeşte declaraţia de verificare "CE". Certificatul de verificare "CE" trebuie să facă trimitere la STI faţă de care a fost evaluată conformitatea.În situaţia în care un subsistem nu a fost evaluat în ceea ce priveşte conformitatea sa cu toate STI relevante, de exemplu, în cazul unei derogări, al aplicării parţiale a STI din motive de adaptare sau de reînnoire, al unei perioade de tranziţie pentru o STI sau într-un caz specific, certificatul "CE" face trimitere în mod precis la STI sau la părţile acestora cu care nu a fost examinată conformitatea de către organismul notificat în cursul procedurii de verificare "CE".2.3.2. În situaţia în care au fost eliberate certificate DIV "CE", organismul notificat responsabil pentru verificarea "CE" a subsistemului ţine seama de aceste certificate DIV "CE" şi, înainte de eliberarea certificatului de verificare "CE":- verifică dacă certificatele DIV "CE" acoperă, în mod corect, cerinţele relevante ale STI;- verifică toate aspectele care nu sunt acoperite de certificatul/certificatele DIV "CE"; şi- verifică testarea finală a subsistemului în ansamblul său.2.4. Dosarul tehnicDosarul tehnic care însoţeşte declaraţia de verificare "CE" trebuie să conţină următoarele:- caracteristicile tehnice legate de proiect, inclusiv planuri generale şi detaliate conforme cu execuţia, scheme electrice şi hidraulice, scheme ale circuitelor de control, descrierea sistemelor automate şi de procesare a datelor, documentaţie privind operarea şi întreţinerea şi altele asemenea, relevante pentru subsistemul respectiv;- lista constituenţilor de interoperabilitate, care sunt încorporaţi în subsistem, conform reglementărilor în vigoare;- copii ale declaraţiilor "CE" de conformitate sau de adecvare pentru utilizare care trebuie furnizate împreună cu constituenţii de interoperabilitate menţionaţi mai sus, în conformitate cu art. 13 din hotărâre, însoţite, dacă este cazul, de notele de calcul corespunzătoare şi de copii ale rapoartelor privind testările şi examinările efectuate de organismele notificate pe baza specificaţiilor tehnice comune;- în situaţia în care este disponibil, certificatul/certificatele DIV "CE" şi, în acest caz, dacă e relevant, DIV "CE"/DIV-urile "CE" care însoţeşte/însoţesc certificatul de verificare "CE", inclusiv rezultatul verificării valabilităţii certificatelor de către organismul notificat;- certificatul de verificare "CE" însoţit de notele de calcul corespunzătoare şi semnat de organismul notificat responsabil pentru verificarea "CE", în care se declară că subsistemul îndeplineşte cerinţele STI relevante şi se menţionează orice rezerve formulate în cursul desfăşurării activităţilor şi care nu au fost retrase; certificatul de verificare "CE" trebuie să fie însoţit şi de rapoartele de inspecţie şi de audit întocmite de acelaşi organism în exercitarea atribuţiilor sale prevăzute la pct. 2.5.3 şi 2.5.4;- certificatele "CE" eliberate în conformitate cu alte acte legislative care decurg din Tratat;- în cazul în care se solicită integrarea în siguranţă potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 352/2009 al Comisiei din 24 aprilie 2009 privind adoptarea unei metode de siguranţă comune pentru evaluarea riscului prevăzută la articolul 6 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, solicitantul trebuie să includă în dosarul tehnic raportul evaluatorului privind metodele de siguranţă comune (MSC) pentru evaluarea riscului prevăzute laart. 6 alin. (3) din Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare.2.5. Monitorizare2.5.1. Scopul monitorizării "CE" constă în asigurarea faptului că obligaţiile care rezultă din dosarul tehnic au fost îndeplinite în cursul producţiei subsistemului.2.5.2. Organismul notificat responsabil pentru controlul producţiei trebuie să aibă acces permanent în şantierele de construcţii, în atelierele de producţie, în depozite şi, dacă este cazul, în instalaţiile de prefabricare sau de testare şi, în general, în toate incintele în care consideră că îi este necesar accesul pentru îndeplinirea atribuţiilor sale. Organismul notificat trebuie să primească de la solicitant toate documentele necesare în acest scop şi, în special, planurile de implementare şi documentaţia tehnică referitoare la subsistem.2.5.3. Organismul notificat responsabil pentru controlul implementării trebuie să efectueze periodic audituri în vederea confirmării respectării STI relevante. Acest organism trebuie să furnizeze persoanelor responsabile de implementare un raport de audit. Prezenţa organismului respectiv poate fi necesară în anumite etape ale lucrărilor de construcţie.2.5.4. În plus, organismul notificat poate efectua vizite inopinate pe şantiere sau la atelierele de producţie. Cu ocazia unor astfel de vizite, organismul notificat poate efectua audituri complete sau parţiale. Organismul respectiv trebuie să furnizeze persoanelor responsabile de implementare un raport de inspecţie şi, dacă este cazul, un raport de audit.2.5.5. În vederea eliberării declaraţiei "CE" de adecvare pentru utilizare, menţionată în secţiunea 2 din anexa nr. 4 la hotărâre, organismul notificat poate să monitorizeze un subsistem pe care este montat un constituent de interoperabilitate pentru a evalua, dacă acest lucru este solicitat de STI corespunzătoare, adecvarea acestuia pentru utilizare în domeniul feroviar căruia îi este destinat.2.6. PrezentareDosarul complet prevăzut la pct. 2.4 trebuie să fie prezentat solicitantului pentru susţinerea certificatului/certificatelor DIV "CE", dacă este disponibil, eliberat de organismul notificat responsabil în acest sens, sau pentru susţinerea certificatului de verificare eliberat de organismul notificat responsabil pentru verificarea "CE" a subsistemului. Dosarul trebuie ataşat la declaraţia de verificare "CE" pe care solicitantul o trimite autorităţii competente la care depune cererea pentru autorizare de punere în funcţiune.O copie a dosarului trebuie păstrată de solicitant pe toată durata de funcţionare a subsistemului. O copie a dosarului trebuie trimisă oricărui stat membru care o solicită.2.7. PublicareFiecare organism notificat trebuie să publice periodic informaţii relevante privind:- cererile de verificare "CE" şi DIV primite;- cererile de evaluare a conformităţii şi/sau a adecvării pentru utilizare a constituenţilor de interoperabilitate;- certificatele DIV "CE" eliberate sau refuzate;- certificatele "CE" de conformitate şi/sau de adecvare pentru utilizare eliberate sau refuzate;- certificatele de verificare "CE" eliberate sau refuzate.2.8. LimbaDosarele şi corespondenţa referitoare la procedurile de verificare "CE" trebuie redactate într-o limbă oficială a Uniunii Europene şi a statului membru în care este stabilit solicitantul sau într-o limbă oficială a UE acceptată de solicitant.3. Procedura de verificare în cazul normelor naţionale3.1. IntroducereProcedura de verificare în cazul normelor naţionale este procedura prin care organismul desemnat potrivit art. 17 alin. (3) din hotărâre - organismul desemnat - controlează şi certifică faptul că subsistemul este conform cu normele naţionale notificate în conformitate cu aceleaşi prevederi.3.2. Certificatul de verificareOrganismul desemnat responsabil pentru procedura de verificare în cazul normelor naţionale întocmeşte certificatul de verificare destinat solicitantului.Certificatul conţine o trimitere precisă la norma/normele naţională/naţionale a cărei/căror conformitate a fost examinată de organismul desemnat în procesul de verificare, inclusiv la normele referitoare la părţile care fac obiectul unei derogări de la o STI, al unei adaptări sau al unei reînnoiri.În cazul normelor naţionale referitoare la subsistemele care compun un vehicul, organismul desemnat împarte certificatul în două părţi, o parte care cuprinde trimiterile la normele naţionale strict referitoare la compatibilitatea tehnică dintre vehicul şi reţeaua în cauză şi a doua parte rezervată tuturor celorlalte norme naţionale.3.3. Dosarul tehnicDosarul tehnic care însoţeşte certificatul de verificare în cazul normelor naţionale trebuie să fie inclus în dosarul tehnic menţionat la pct. 2.4 şi să conţină datele tehnice relevante pentru evaluarea conformităţii subsistemului cu normele naţionale.------------Anexa 6 a fost înlocuită cu anexa 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 9 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 21 noiembrie 2011, conform art. unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 7 PARAMETRII CARE TREBUIE VERIFICAŢI LA PUNEREA ÎN FUNCŢIUNEA VEHICULELOR NECONFORME CU STI ŞI CLASIFICAREA NORMELOR NAŢIONALE1. Lista parametrilor1.1. Documentaţie generalăDocumentaţia generală, inclusiv descrierea vehiculului nou, reînnoit sau modernizat şi utilizarea preconizată a acestuia, informaţii privind proiectarea, activităţile de reparaţie, exploatarea şi întreţinerea, fişa tehnică etc.1.2. Caracteristici structurale şi mecaniceIntegritatea mecanică şi interfaţa dintre vehicule, inclusiv dispozitivele de ciocnire şi tractare, coridoarele de trecere, rezistenţa structurii vehiculului şi a dotărilor, de exemplu, scaunele, capacitatea de încărcare, siguranţa pasivă, inclusiv rezistenţa interioară şi exterioară la şoc1.3. Interacţiunea şi calibrarea şinelorInterfeţele mecanice ale infrastructurii, inclusiv comportamentul static şi dinamic, jocuri şi toleranţe, gabaritul, mecanismul de rulare etc.1.4. Echipament de frânareArticole de frânare, inclusiv sistemul de antipatinare, sistemul de control al frânării, performanţele frânării de serviciu, frâna de staţionare şi frâna de urgenţă1.5. Articole pentru călătoriInstalaţii destinate uzului călătorilor şi mediul configurat pentru aceştia, inclusiv ferestrele şi uşile pentru pasageri, exigenţele pentru persoanele cu mobilitate redusă etc.1.6. Condiţii de mediu şi efecte aerodinamiceImpactul mediului asupra vehiculului şi impactul vehiculului asupra mediului, inclusiv condiţiile aerodinamice, interfaţa dintre vehicul şi zona limitrofă căii ferate a sistemului feroviar, precum şi interfaţa cu mediul extern1.7. Avertizarea externă, marcajele, cerinţe privind funcţiile şi integritatea softwareAvertizări externe, marcaje, funcţiile şi integritatea software, de exemplu, funcţii legate de siguranţă cu impact asupra comportamentului trenului, inclusiv asupra magistralei trenului1.8. Reţeaua de alimentare cu curent electric şi sistemele de control de la bordSistemele de propulsie, de alimentare cu curent electric şi de control de la bord, la care se adaugă interfaţa vehiculului cu infrastructura de alimentare cu curent electric şi toate aspectele legate de compatibilitatea electromagnetică1.9. Dotări, interfeţe şi mediu pentru personalDotările, interfeţele, condiţiile de lucru şi mediu pentru personal existente la bord, inclusiv cabinele mecanicului de locomotivă, interfaţa mecanic/maşină1.10. Protecţia împotriva incendiilor şi evacuarea1.11. ÎntreţinereDotări şi interfeţe pentru întreţinere existente la bord1.12. Control-comandă şi semnalizare la bordToate echipamentele existente la bord, necesare pentru a garanta siguranţa şi controlul-comanda mişcărilor trenurilor autorizate să circule pe reţea şi efectele acestora asupra zonei limitrofe căii ferate a sistemului feroviar1.13. Cerinţe operaţionale specificeCerinţe operaţionale specifice pentru vehicule, inclusiv modul de funcţionare în caz de avarie, recuperarea vehiculului etc.1.14. Articole referitoare la marfăExigenţe specifice referitoare la marfă şi mediu, inclusiv dotările specifice mărfurilor periculoaseNOTĂ:Explicaţiile şi informaţiile de la pct. 1 au caracter informativ şi nu reprezintă definiţii ale parametrilor.2. Clasificarea normelorNormele naţionale referitoare la parametrii enumeraţi în pct. 1 sunt alocate uneia dintre următoarele 3 grupe de mai jos.Normele şi restricţiile de natură strict locală nu se includ aici; verificarea lor implică verificări care vor fi stabilite de comun acord între operatorii de transport feroviar şi administratorii de infrastructură.Grupa AGrupa A include:- standardele internaţionale;- normele naţionale considerate a fi echivalente la nivel de siguranţă feroviară cu normele naţionale ale altor state membre ale Uniunii Europene.Grupa BGrupa B include toate normele care nu intră în domeniul de aplicare al grupei A sau al grupei C ori care nu au putut fi clasificate încă în vreuna dintre aceste grupe.Grupa CGrupa C include normele care sunt strict necesare şi care sunt asociate cu caracteristicile infrastructurii tehnice în vederea asigurării unei utilizări în condiţii de siguranţă şi interoperabilitate a reţelei vizate, de exemplu, gabaritul.  +  Anexa 8 CRITERIILE MINIMEcare trebuie avute în vedere de Ministerul Transporturilorşi Infrastructurii atunci când notifică organismele1. Organismul în cauză, directorul său şi personalul responsabil de efectuarea verificărilor nu pot interveni, fie direct, fie ca reprezentanţi autorizaţi, în proiectarea, producţia, construcţia, comercializarea sau întreţinerea constituenţilor de interoperabilitate ori a subsistemelor şi nici în utilizarea lor. Aceasta nu exclude posibilitatea unui schimb de informaţii tehnice între producător şi organismul în cauză.2. Organismul în cauză şi personalul responsabil pentru verificări trebuie să efectueze aceste verificări la cel mai înalt nivel posibil de integritate profesională şi competenţă tehnică şi să se situeze în afara oricăror presiuni şi interese, în special de ordin financiar, care le-ar putea afecta judecata sau rezultatele controlului, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane afectate de rezultatele verificărilor.În special, organismul şi personalul care sunt responsabili de verificări trebuie să fie independente, din punct de vedere funcţional, faţă de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română desemnată pentru a emite autorizaţii de punere în funcţiune în temeiul hotărârii, faţă de Organismul de Licenţe Feroviar Român care acordă licenţe în temeiul Ordinului ministrului transporturilor nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licenţei de transport feroviar şi a certificatelor de siguranţă în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din România şi certificate de siguranţă în temeiul Legii nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările ulterioare, şi faţă de Organismul de Investigaţii Feroviar Român.3. Organismul în cauză trebuie să folosească personalul şi să posede mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod adecvat atribuţiile tehnice şi administrative legate de verificări; acest organism ar trebui să aibă, de asemenea, acces la echipamentul necesar pentru verificări excepţionale.4. Personalul responsabil de verificări trebuie să deţină:- o pregătire tehnică şi profesională adecvată;- cunoştinţe satisfăcătoare privind cerinţele legate de verificările pe care le efectuează şi experienţă suficientă în efectuarea lor;- capacitatea de a întocmi certificatele, înregistrările şi rapoartele din care este constituit dosarul formal al controalelor efectuate.5. Independenţa personalului responsabil de verificări trebuie garantată. Niciun funcţionar nu trebuie remunerat în funcţie de numărul de verificări efectuate sau de rezultatele acestora.6. Organismul în cauză trebuie să încheie asigurări de răspundere civilă, în afară de cazul în care această răspundere este asigurată de către stat în cadrul legislaţiei interne sau de cazul în care verificările sunt efectuate direct de către stat prin Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.7. Personalul organismului în cauză este obligat să păstreze secretul profesional cu privire la informaţiile obţinute pe parcursul exercitării sarcinilor sale, dar nu şi faţă de autorităţile administrative sau organele care anchetează accidente din statul membru al Uniunii Europene în care se efectuează aceste activităţi şi nici faţă de organele de anchetă responsabile de investigarea accidentelor cauzate de defectarea constituenţilor de interoperabilitate sau a subsistemelor verificate, în temeiul hotărârii sau al oricărei alte dispoziţii de drept intern pentru punerea în aplicare a hotărârii.  +  Anexa 9 DOSARULpentru depunerea unei cereri de derogareAtunci când depune o cerere de derogare, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii trebuie să prezinte următoarele documente: a) o scrisoare oficială prin care Comisiei Europene i se comunică derogarea propusă; b) un dosar, anexat la scrisoare, care să includă cel puţin:- o descriere a lucrării, a bunurilor şi a serviciilor care fac obiectul derogării, în care se precizează datele-cheie, locaţia geografică şi zona operaţională şi tehnică;- o referire exactă la STI sau la părţi ale acestora pentru care este necesară o derogare;- o referire exactă şi detalii ale dispoziţiilor alternative care vor fi aplicate;- pentru cereri efectuate în temeiul art. 9 alin. (1) lit. a) din hotărâre, justificarea etapei avansate de dezvoltare a proiectului;- justificarea derogării, incluzând motivele principale de natură tehnică, economică, comercială, operaţională şi/sau administrativă;- alte informaţii care justifică cererea de derogare;- o descriere a măsurilor pe care le propune Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii pentru a promova interoperabilitatea finală a proiectului. În cazul unei derogări minore, această descriere nu este necesară.Documentaţia trebuie furnizată în format tipărit şi electronic, pentru a putea fi distribuită membrilor comitetului.  +  Anexa 10  +  Partea A Hotărâri abrogate, prevăzute la art. 35 din hotărâre:- Hotărârea Guvernului nr. 1.533/2003 privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar de mare viteză, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 9 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 850/2003 privind interoperabilitatea sistemului feroviar convenţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 23 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Anexa 11 TABEL DE CORESPONDENŢĂ*Font 9*┌──────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────────────────┐│ Hotărârea Guvernului │ Hotărârea Guvernului │ Hotărârea Guvernului ││ nr. 1.533/2003 │ nr. 850/2003 │ nr. 877/2010 │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Art. 1 alin. (1) │Art. 1 alin. (1) │Art. 1 alin. (1) ││Art. 1 alin. (2) │Art. 1 alin. (2) │Art. 1 alin. (2) ││ - │ │Art. 1 alin. (3) ││ - │ │Art. 1 alin. (4) ││Art. 2 teza introductivă │Art. 2 teza introductivă │Art. 2 teza introductivă ││Art. 2 lit. a)-l) │Art. 2 lit. a)-l) │Art. 2 lit. a) şi b) şi e)-m) ││ │ │Art. 2 lit. c) şi d) │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Art. 2 lit. n) │Art. 2 lit. m) │Art. 2 lit. n) ││Art. 2 lit. o) │Art. 2 lit. n) │Art. 2 lit. o) ││Art. 2 lit. m) │Art. 2 lit. o) │Art. 2 lit. p) ││Art. 2 lit. p) │Art. 2 lit. p) │Art. 2 lit. q) ││- │ - │Art. 2 lit. r)-z) │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Art. 3, 4 şi 5 │Art. 3, 4 şi 5 │Art. 3, 4 şi art. 5 alin. (1)-(3)├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Art. 6 alin. (1)-(4) │Art. 6 alin. (1)-(4) │Art. 6 alin. (1)-(2) │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤│ - │ - │Art. 7 şi 8 │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Art. 7 │Art. 7 │Art. 9 │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Art. 8 │Art. 8 │Art. 10 alin. (1) │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Art. 9 │Art. 9 │Art. 10 alin. (2) │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Art. 10 alin. (1)-(3) │Art. 10 alin. (1)-(3) │Art. 11 alin. (1)-(3) ││ - │ - │Art. 11 alin. (4) ││ - │ │Art. 11 alin. (5) │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Art. 11-13 │Art. 11-13 │Art. 12-14 │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Art. 14 alin. (1) şi (2) │Art. 14 alin. (1) şi (2) │Art. 15 alin. (1) şi (2) ││Art. 14 alin. (3) │Art. 14 alin. (3) │Art. 20 ││Art. 14 alin. (4) şi (5) │Art. 14 alin. (4) şi (5) │Art. 30 │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤│ - │ - │Art. 15 alin. (2) şi (3) │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Art. 15 şi 16 │Art. 15 şi 16 │Art. 16 şi 17 │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Art. 16 alin. (3) │Art. 16 alin. (3) │Art. 17 alin. (3) │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤│ - │ - │ - │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Art. 18 │Art. 18 alin. (1)-(3) │Art. 18 alin. (1)-(3) ││ - │ - │Art. 18 alin. (4) şi (5) │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Art. 19 │Art. 19 │Art. 19 │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Art. 20 │Art. 20 │Art. 28 │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤│ - │ - │Art. 21-27 │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Art. 21 │Art. 21 │Menţiune privind transpunerea │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤│ - │ - │Art. 29 alin. (4) şi (5) │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Art. 22 │Art. 22 │Art. 34 │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Art. 23 │Art. 27 │ - │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤│ - │ - │Art. 35 │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Anexele 1-6 │Anexele 1-6 │Anexele 1-6 │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤│ - │ - │Anexa 7 │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Anexa 7 │Anexa 7 │Anexa 8 │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤│ - │ - │Anexele 9-11 │└──────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────┘--------