ORDIN nr. 290 din 17 iunie 2013 (*actualizat*)pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.(actualizat până la data de 13 septembrie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL - DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ ŞI INVESTIŢII STRĂINE
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 13 septembrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 398 din 27 august 2013; RECTIFICAREA nr. 398 din 27 august 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**)NOTĂ C.T.C.E. S.A. Piatra-NeamţConform art. II din ORDINUL nr. 398 din 27 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 30 august 2013, termenul de intrare în vigoare a Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 2 august 2013, se prorogă până la data de 14 septembrie 2013.Conform RECTIFICĂRII nr. 398 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 13 septembrie 2013, la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 398/2013 privind modificarea şi prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 30 august 2013, la art. II, în loc de: "...14 septembrie 2013." se va citi: "...16 septembrie 2013."În temeiul prevederilor art. 21 alin. (1), ale art. 41 alin. (13), ale art. 41^1 alin. (1), ale art. 47 alin. (4), (6) şi (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1^1 alin. (4) şi ale art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4), ale art. 3 alin (1) pct. I lit. j) din Hotărârea Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine,ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor de interes naţional şi modul de aplicare a acestora, pentru vehiculele rutiere a căror masă totală maximă admisă, masă maximă admisă pe axe şi/sau ale căror dimensiuni maxime admise de gabarit depăşesc limitele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 1. (2) Se aprobă tarifele suplimentare de acces la reţeaua de drumuri de interes naţional şi modul de aplicare a acestora, pentru vehiculele rutiere înmatriculate în alte state, prevăzute în anexa nr. 2. (3) Se aprobă tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre în sensul Giurgiu-Ruse şi modul de aplicare a acestora, pentru vehiculele rutiere înmatriculate în România sau în alte state, prevăzute în anexa nr. 3. (4) Se aprobă tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre de la Giurgeni-Vadu Oii şi modul de aplicare a acestora, pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state, prevăzute în anexa nr. 4. (5) Se aprobă tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre de la Feteşti-Cernavodă şi modul de aplicare a acestora, pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state, prevăzute în anexa nr. 5. (6) Se aprobă tarifele pentru ocuparea zonei drumului şi modul de aplicare a acestora, prevăzute în anexa nr. 6.  +  Articolul 2 (1) Tarifele prevăzute în anexele nr. 1, 3, 4 şi 5 se aplică nediscriminatoriu, la acelaşi nivel, pentru vehiculele rutiere înmatriculate în România sau în alte state. (2) Tarifele prevăzute în anexa nr. 2 se aplică pentru vehiculele rutiere înmatriculate în alte state. (3) Tarifele prevăzute în anexa nr. 6 se aplică nediscriminatoriu, la acelaşi nivel, pentru persoanele fizice şi juridice române şi străine.  +  Articolul 3 (1) Tarifele prevăzute în anexa nr. 1, exprimate în euro, se vor achita: a) de către persoanele fizice şi juridice române, în lei, la echivalentul tarifelor exprimate în euro, la cursul de schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală Europeană şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor; b) de către persoanele fizice şi juridice străine, în euro, în lei sau în alte valute liber convertibile, cotate pe piaţa valutară, la echivalentul tarifului exprimat în euro, în funcţie de cursurile de schimb aferente valutelor, valabile pentru prima zi a lunii octombrie, comunicate de Banca Centrală Europeană şi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cursuri aplicate începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor. (2) Tarifele prevăzute în anexa nr. 2 se vor achita de persoanele fizice şi juridice străine în euro, în lei sau în alte valute liber convertibile, cotate pe piaţa valutară, la echivalentul tarifului exprimat în euro, în funcţie de cursurile de schimb aferente valutelor, valabile pentru prima zi a lunii octombrie, comunicate de Banca Centrală Europeană şi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cursuri aplicate începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor. (3) Tarifele prevăzute în anexa nr. 3 se vor achita de persoanele fizice şi juridice române în lei şi de către persoanele fizice şi juridice străine în lei, euro sau USD. (4) Tarifele prevăzute în anexele nr. 4 şi 5 se vor achita de persoane fizice şi juridice române sau străine numai în lei. (5) Tarifele prevăzute în anexa nr. 6 se vor achita de persoanele fizice şi juridice române sau străine, în lei, la echivalentul tarifelor exprimate în euro, la cursul de schimb valabil la data emiterii facturii.  +  Articolul 4 (1) Tarifele prevăzute în anexa nr. 3, exprimate în lei sau în USD, se vor actualiza anual, în funcţie de cursul monedei europene euro, valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală Europeană şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor. (2) Tarifele menţionate la alin. (1), exprimate în lei şi în USD, actualizate anual, se vor aplica la valoarea întreagă, fără moneda divizionară.  +  Articolul 5În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile din cuprinsul prezentului ordin au următoarele semnificaţii: a) autovehicul - orice sistem mecanic destinat circulaţiei pe drumurile publice, care este utilizat pentru transportul de persoane şi/sau de mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări şi care se deplasează prin propulsie proprie, cu excepţia celor care circulă pe şine şi a celor cu două sau 3 roţi; b) remorcă - sistem mecanic fără motor, conceput şi construit pentru a fi tractat de un autovehicul; c) semiremorcă - sistem mecanic tractat, conceput pentru a fi cuplat la un tractor sau la o axă de tractare, astfel încât asupra tractorului ori axei de tractare se exercită o forţă verticală semnificativă; d) vehicul rutier - orice autovehicul sau ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorcă/remorcă tractată de acesta; e) microbuz - autovehicul destinat prin construcţie transportului a 10-17 persoane pe scaune, inclusiv al conducătorului auto, dar nu mai mult de 22 de persoane pe scaune şi în picioare; f) autocar - autobuz cu mai mult de 22 de locuri pe scaune, destinat şi echipat numai pentru transportul de persoane aşezate pe scaune, având spaţii speciale pentru transportul bagajelor pe distanţe mari, amenajat şi dotat pentru a asigura confortul persoanelor transportate, având interdicţia de a transporta persoane în picioare.  +  Articolul 6Tarifele achitate înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin nu se recalculează.  +  Articolul 7Tarifele pentru ocuparea zonei drumului aferente contractelor aflate în derulare rămân neschimbate până la expirarea acestora, dacă nu sunt prevăzute alte clauze în contract.  +  Articolul 8Pentru contractele aflate în derulare, care au prevăzute clauze de modificare a tarifelor, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. va notifica şi va modifica tarifele în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 9Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 568/2010 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 20 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 45 de zile de la data publicării.-------Art. 11 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 398 din 27 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 30 august 2013.p. Ministrul delegat pentru proiectede infrastructură de interesnaţional şi investiţii străine,Alexandru Năstase,secretar de statBucureşti, 17 iunie 2013.Nr. 290.  +  Anexa 1 TARIFE SUPLIMENTAREde utilizare a drumurilor de interes naţional*Font 8* ┌────┬─────────────────────────────────────────┬──────────┬────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Denumire tarif │Unitate de│ Tarif unitar, cu TVA │ │crt.│ │calcul ├────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ [euro] │ ├────┼─────────────────┬───────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────┤ │1.1.│Emitere AST în │în regim normal, la mai│tarif/ │20% din valoarea totală a tarifelor de │ │ │limitele de │mult de două zile │document │depăşire, dar nu mai puţin de 10 euro │ │ │competenţă; │lucrătoare de la data │ │ │ │ │include traseu, │înregistrării la │ │ │ │ │condiţii de │unităţile/subunităţile │ │ │ │ │parcurs şi cost. │C.N.A.D.N.R. - S.A. │ │ │ ├────┤ ├───────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────┤ │1.2.│ │în regim de urgenţă, în│tarif/ │tariful de la pct. 1.1, multiplicat cu 1,5 │ │ │ │mai puţin de două zile │document │ │ │ │ │lucrătoare de la data │ │ │ │ │ │înregistrării la │ │ │ │ │ │unităţile/subunităţile │ │ │ │ │ │C.N.A.D.N.R. - S.A. │ │ │ ├────┼─────────────────┴───────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────┤ │1.3.│Emitere AST în ACI în limitele de │tarif/ │20% din valoarea totală a tarifelor de │ │ │competenţă; include traseu, condiţii de │document │depăşire, dar nu mai puţin de 10 euro │ │ │parcurs şi cost. │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ 2. │Aviz depăşire limită de competenţă; │tarif/ │ 50 │ │ │include traseu şi condiţii de parcurs. │document │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ 3. │Estimare; include condiţii de parcurs, │tarif/ │ 50 │ │ │distanţă şi cost; nu include traseu. │estimare │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ 4. │Depăşirea masei totale maxime admise, │tarif x │0,02*(G-mma/2) │ │ │indiferent de tipul suspensiilor, numărul│distanţă │ │ │ │de axe sau de roţi │ │ │ ├────┼─────────────────────────┬───────────────┼──────────┼──────────────────────┬─────────────────────┤ │ │Depăşirea masei maxime │ │tarif x │Suspensii pneumatice │Alte suspensii decât │ │ │admise pe axă, indiferent│ │distanţă │sau echivalente │cele pneumatice sau │ │ │de numărul de roţi │ │ │ │echivalente │ ├────┤ ├───────────────┤ ├──────────────────────┼─────────────────────┤ │5.1.│ │axa simplă │ │(((G-mma)^2)*((G-mma)+│1,50*(((G-mma)^2)* │ │ │ │ │ │2,9)^2)/100 │((G-mma)+2,9)^2)/100 │ ├────┤ ├───────────────┤ ├──────────────────────┼─────────────────────┤ │5.2.│ │axa dublă │ │(((G-mma)+0,3)^2)* │1,50*(((G-mma)+ │ │ │ │ │ │(2/((G-mma)+10)) │0,3)^2)*(2/((G-mma)+ │ │ │ │ │ │ │10)) │ ├────┤ ├───────────────┤ ├──────────────────────┼─────────────────────┤ │5.3.│ │axa triplă │ │(((G-mma)+0,2)^2)* │1,50*(((G-mma)+ │ │ │ │ │ │(2/((G-mma)+10)) │0,2)^2)*(2/((G-mma)+ │ │ │ │ │ │ │10)) │ ├────┼─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────────────┴─────────────────────┤ │6.1.│Depăşirea dimensiunilor │lungime │tarif x │(0,12^2 *((L-Lma)+1)^2)/10 │ ├────┤maxime admise ├───────────────┤distanţă ├────────────────────────────────────────────┤ │6.2.│ │lăţime │ │0,23^2 *((l-lma)+1) ^2) │ ├────┤ ├───────────────┤ ├────────────────────────────────────────────┤ │6.3.│ │înălţime │ │0,23^2 *((h-hma)+1) ^2) │ ├────┼─────────────────────────┴───────────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────┤ │7. │Recântărire sau remăsurare, la │tarif/ │50,00 │ │ │solicitarea utilizatorului │operaţie │ │ └────┴─────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────────────────────────────────────┘LEGENDĂ:G = MASA REALĂ, EXPRIMATĂ ÎN TONE, CONSTATATĂ DIN DOCUMENTE SAU PRIN CÂNTĂRIRE;MMA = MASA MAXIMĂ ADMISĂ ÎN CIRCULAŢIE PE DRUMURILE PUBLICE, EXPRIMATĂ ÎN TONE;L = LUNGIMEA REALĂ A VEHICULULUI, EXPRIMATĂ ÎN METRI, CONSTATATĂ DIN DOCUMENTE SAU PRIN MĂSURARE;L = LĂŢIMEA REALĂ A VEHICULULUI, EXPRIMATĂ ÎN METRI, CONSTATATĂ DIN DOCUMENTE SAU PRIN MĂSURARE;H = ÎNĂLŢIMEA REALĂ A VEHICULULUI, EXPRIMATĂ ÎN METRI, CONSTATATĂ DIN DOCUMENTE SAU PRIN MĂSURARE;LMA = LUNGIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A VEHICULULUI, EXPRIMATĂ ÎN METRI;LMA = LĂŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A VEHICULULUI, EXPRIMATĂ ÎN METRI;HMA = ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A VEHICULULUI, EXPRIMATĂ ÎN METRI;ACI - AGENŢIE DE CONTROL ŞI ÎNCASARE;AST - AUTORIZAŢIE SPECIALĂ DE TRANSPORT;PRIN SEMNUL "^" SE ÎNŢELEGE RIDICARE LA PUTERE.Modul de aplicare a tarifelor suplimentarede utilizare a drumurilor de interes naţionalA. Masele şi dimensiunile maxime admise sunt cele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.B. Sunt exceptate de la plata tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes naţional:1. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de unităţile Ministerului Apărării Naţionale;2. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de unităţile subordonate Ministerului Afacerilor Interne;3. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi de către subunităţile acesteia;4. transporturile efectuate cu vehicule rutiere specializate deţinute sau utilizate în baza unui drept legal în exclusivitate pentru servicii de ambulanţă;5. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare;6. vehiculele rutiere care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, şi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952;7. vehiculele rutiere care efectuează transporturi funerare;8. vehiculele rutiere care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale;9. vehicule rutiere specializate, inclusiv vehiculele rutiere care efectuează transportul acestora, care participă la acţiuni de deszăpezire sau în situaţii de urgenţă, calamitate, dezastre naturale, cauzate de fenomene meteorologice deosebite comunicate de Administraţia Naţională de Meteorologie prin cod portocaliu sau roşu.C. Autorizaţia specială de transport se eliberează şi în cazul transporturilor exceptate de la plata tarifelor suplimentare de utilizare. În acest caz nu se va percepe tariful de eliberare prevăzut la pct. 1.1-1.3 şi 2 din tabelul de mai sus.D. Utilajele sunt considerate mărfuri indivizibile chiar dacă sunt transportate având demontate părţi componente.E. La eliberarea autorizaţiilor speciale de transport se vor lua în considerare şi măsurătorile efectuate pe reţeaua internă de drumuri de interes naţional, de organele cu atribuţii de control al transporturilor rutiere.F. Tarifare pentru eliberarea documentelor prevăzute la pct. 1.1-3 din tabelul de mai sus:1. Tarifarea pentru eliberarea autorizaţiei speciale de transport, prevăzută la pct. 1.1-1.3 din tabelul de mai sus, se efectuează pentru fiecare document.2. În agenţiile de control şi încasare nu se aplică tariful în regim de urgenţă, prevăzut la pct. 1.2.3. Tarifarea pentru eliberarea autorizaţiei speciale de transport, prevăzută la pct. 2 şi 3 din tabelul de mai sus, se efectuează pentru fiecare document eliberat.4. Tarifarea pentru eliberarea avizului depăşire limite de competenţă, prevăzută la pct. 2 din tabelul de mai sus, se realizează atunci când sunt depăşite limitele de competenţă ale subunităţii Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la care s-a solicitat eliberarea autorizaţiei speciale de transport.5. Tarifarea pentru estimare, prevăzută la pct. 3 din tabelul de mai sus, se efectuează pentru fiecare document eliberat, fără a se specifica traseul ce urmează a fi parcurs; totodată se va menţiona obligativitatea întocmirii proiectelor de transport, dacă este cazul.G. Tarifare pentru depăşirea masei maxime admise (totală sau pe axe) prevăzute la pct. 4-5.3 din tabelul de mai sus:1. Tarifarea pentru depăşirea masei se efectuează prin compararea rezultatului obţinut pentru tarifarea masei totale cu rezultatul obţinut pentru tarifarea maselor pe axe ale vehiculului, luându-se în considerare valoarea cea mai mare rezultată.2. Tarifarea pentru depăşirea masei totale se calculează prin aplicarea relaţiei de calcul, după ce se determină valoarea depăşirii prin diferenţa dintre masa reală şi masa maxim admisă; în agenţiile de control şi încasare masa reală se constată din documente sau prin cântărire.3. În situaţia în care cel puţin două vehicule rutiere sunt cuplate lateral pentru efectuarea unui transport, clasificarea axelor din punct de vedere al distanţei dintre axe se efectuează pentru fiecare vehicul separat, indiferent de numărul de axe sau de roţi ale fiecărui vehicul rutier.4. În situaţia în care două sau mai multe vehicule rutiere sunt cuplate unul după altul, clasificarea axelor din punct de vedere al distanţei dintre axe se efectuează continuu, începând din partea din faţă a primului vehicul rutier, indiferent de numărul de axe sau de roţi al fiecărui vehicul rutier.5. Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează prin aplicarea relaţiei de calcul, după ce se determină valoarea depăşirii prin diferenţa dintre masa reală pe fiecare axă şi masa maxim admisă pe axă, în funcţie de categoria drumului pe care se circulă; în agenţiile de control şi încasare masa reală pe axe se constată prin cântărire.6. Pentru axe multiple constituite din cel puţin două axe consecutive ale aceluiaşi vehicul rutier, tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează pentru fiecare categorie de axe (simplă, dublă, triplă), în funcţie de distanţa dintre axe.7. Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axa dublă şi triplă se efectuează pentru ansamblul de axe, fără a se compara şi a se lua în considerare axele componente ale configuraţiei de axe.8. În cazul vehiculelor rutiere prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, combinaţiile de axe (simplă, dublă, triplă) se stabilesc de la partea din faţă a vehiculului rutier spre spatele acestuia.9. În cazul depăşirii masei maxime admise pe mai multe axe sau configuraţii de axe distincte ale aceluiaşi vehicul rutier, tarifarea se cumulează.10. Nu se aplică tarife suplimentare, nu se eliberează AST şi nu se impun condiţii pentru însoţire dacă depăşirea masei maxime admise pe axe şi a masei totale maxime admise sau a maselor pe axe şi a masei totale înscrise în AST, rezultată în urma cântăririi, este de până la:(i) 4% inclusiv, pentru masa pe axa simplă;(îi) 4% inclusiv, pentru masa pe axa dublă;(iii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa triplă;(iv) 5% inclusiv, pentru masa totală.11. Tarifarea pentru depăşirea masei totale sau pe axe nu se aplică pentru vehiculele rutiere de transport persoane (autoturisme, microbuze, autocare, autobuze).H. Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise prevăzute la pct. 6.1-6.3 din tabelul de mai sus:1. Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise se calculează prin aplicarea relaţiei de calcul, după ce se determină valoarea depăşirii prin diferenţa dintre dimensiunea reală şi dimensiunea maxim admisă; în agenţiile de control şi încasare dimensiunile reale se constată prin măsurare.2. În situaţia în care sunt depăşite mai multe dimensiuni maxime admise, tarifarea se cumulează.3. În cazul în care dimensiunile se determină prin măsurare şi se constată o depăşire a lungimii cu cel mult 0,10 m, cu cel mult 0,05 m a lăţimii şi/sau cu cel mult 0,01 m a înălţimii, se consideră că transportul se încadrează în limitele maxime admise.4. În cazul în care dimensiunile se determină prin măsurare şi se constată o depăşire a înălţimii mai mare de 0,01 m, dar nu mai mult 0,05 m, se consideră că transportul se încadrează în limitele maxime admise, dar se eliberează autorizaţie specială de transport, fără plata tarifelor suplimentare pentru traseul ce urmează a fi parcurs. În acest caz se va percepe tariful de eliberare prevăzut la pct. 1.1 din tabelul de mai sus.I. Recântărire şi remăsurare, prevăzute la pct. 7 din tabelul de mai sus:1. În agenţiile de control şi încasare din punctele de trecere a frontierei, recântărirea şi remăsurarea se efectuează numai pe sensul de intrare în România, la solicitarea operatorului de transport.2. Nu se efectuează recântărire sau remăsurare pentru traseul deja parcurs pe drumurile de interes naţional.3. Dacă se realizează o descărcare parţială de marfă, aceasta trebuie să rezulte din documentele de transport.J. Tarifarea autorizaţiei speciale de transport:1. Valoarea totală a tarifării în vederea eliberării autorizaţiei speciale de transport se determină prin cumularea tarifelor pentru eliberare cu cele pentru depăşirea masei totale sau pe axe şi cu cele pentru depăşirea dimensiunilor.2. În cazul autorizaţiilor speciale de transport eliberate pentru o perioadă de 90 de zile, valoarea totală a tarifării calculate conform pct. 1 se înmulţeşte cu un coeficient de 0,50.3. În cazul autorizaţiilor speciale de transport eliberate pentru o perioadă de 12 luni, valoarea totală a tarifării calculate conform pct. 1 se înmulţeşte cu un coeficient de 0,20.K. Modul de efectuare a calculelor:1. Valorile maselor se introduc în calcule exprimate în tone, cu două zecimale sau aşa cum sunt ele afişate de aparatele de măsurat.2. Valorile dimensiunilor se introduc în calcule exprimate în metri, cu două zecimale.3. Tariful unitar se introduce în calcule cu patru zecimale.4. Distanţa de parcurs se introduce în calcule exprimată în kilometri, fără zecimale, prin rotunjire în plus la unitate.5. Rezultatele parţiale până la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se rotunjesc.6. Tariful final rezultat, care se achită în altă monedă decât în euro, se calculează la cursul de schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie a anului anterior, comunicat de Banca Centrală Europeană.7. Tariful final rezultat se rotunjeşte la două zecimale, în moneda în care se efectuează plata.L. După efectuarea plăţii, solicitantul poate cere anularea autorizaţiei speciale de transport şi restituirea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes naţional, după cum urmează:1. La cererea scrisă a solicitantului, dacă autorizaţia specială de transport nu a fost ridicată de la emitent sau dacă cererea, împreună cu originalul autorizaţiei speciale de transport, a fost depusă la emitent, înainte de începerea termenului de valabilitate al autorizaţiei.2. La cererea scrisă a solicitantului însoţită de documente doveditoare, în cazuri justificate (fenomene meteo periculoase semnalizate prin codurile portocaliu sau roşu, anularea comenzii/contractului de transport etc.), dacă cererea, împreună cu originalul autorizaţiei speciale de transport, a fost depusă la emitent în termen de cel mult 3 zile de la începerea perioadei de valabilitate a autorizaţiei.3. În toate cazurile emitentul va reţine tarifele de emitere prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2 din tabel, inclusiv tariful pentru aviz depăşire limite de competenţă, prevăzut la pct. 2 din tabel, după caz.M. În cazul în care se constată circulaţia cu mase şi/sau dimensiuni mai mici decât cele înscrise în autorizaţia specială de transport, aceasta se consideră valabilă, pentru tot traseul autorizat. În acest caz, tarifele suplimentare de utilizare a reţelei de drumuri naţionale nu se restituie.N. În cazul în care în agenţiile de control şi încasare din punctele de trecere a frontierei, pe sensul de intrare în România, se constată că vehiculul are mase şi/sau dimensiuni mai mari decât cele înscrise în autorizaţia specială de transport, AST se recalculează şi se încasează diferenţa.  +  Anexa 2 Tarife suplimentare de acces la reţeauade drumuri de interes naţional┌────┬──────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────┐│Nr. │ Denumire tarif │ Unitate de calcul │Tarif unitar,││crt.│ │ │ cu TVA ││ │ │ │ - euro - │├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ 1. │Autorizare acces la reţeaua de drumuri│ │ ││ │de interes naţional │ tarif/cursă │ 1.000,00 │├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ 2. │Aferent autorizaţiilor "cu plată", │tarif x masă │ ││ │stabilite prin protocol de Ministerul │totală x distanţă │ 0,03 ││ │Transporturilor │ │ │└────┴──────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────┘Modul de aplicare a tarifelorA. AplicabilitateTarifele prevăzute în prezenta anexă se aplică numai pentru vehiculele rutiere înmatriculate în alte state, în conformitate cu acordurile rutiere bilaterale şi multilaterale la care România este parte.B. Tarifare pentru autorizarea accesului la reţeaua de drumuri de interes naţionalTariful pentru autorizarea accesului la reţeaua rutieră se aplică în punctele de trecere a frontierei pe sensul de intrare în România şi pe sensul de ieşire din România, pentru vehiculele rutiere de transport marfă sau persoane, înmatriculate în alte state, care sunt supuse autorizării potrivit acordurilor rutiere interguvernamentale, protocoalelor comisiilor mixte rutiere sau acordurilor internaţionale la care România este parte şi care nu prezintă documentul de acces la reţeaua rutieră corespunzător categoriei de transport efectuate.Documentul de acces la reţeaua rutieră din România nu trebuie prezentat dacă transportul se încadrează în una dintre gratuităţile prevăzute prin acordurile rutiere interguvernamentale, protocoalele comisiilor mixte rutiere sau acordurile internaţionale la care România este parte.Tariful se achită la intrarea sau ieşirea din România, acolo unde se constată lipsa documentului de acces la reţeaua rutieră din România, pentru fiecare cursă efectuată pe teritoriul României.O cursă efectuată pe teritoriul României reprezintă traseul parcurs de la intrarea în România până la ieşirea din România sau având ca destinaţie o localitate din România ori traseul parcurs având ca origine o localitate din România până la ieşirea din România.Tariful achitat la intrarea în România rămâne valabil şi la ieşirea din România, indiferent de tipul de trafic efectuat.Tariful nu se aplică pentru vehiculele rutiere fără încărcătură, nou-achiziţionate din afara României şi care se află la prima cursă din statul vânzătorului spre statul cumpărătorului, fapt dovedit prin documente specifice, dintre care un exemplar, în copie, se reţine de către personalul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. din punctul de frontieră.Tariful se aplică pentru vehiculele rutiere cu încărcătură, nou-achiziţionate din afara României şi care se află la prima cursă din statul vânzătorului spre statul cumpărătorului, fapt dovedit prin documente specifice, dintre care un exemplar, în copie, se reţine de către personalul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. din punctul de frontieră, în lipsa documentului de acces la reţeaua rutieră.C. Tariful aferent autorizaţiilor "cu plată"Tariful aferent autorizaţiilor "cu plată" se aplică la autorizaţiile de transport rutier internaţional de marfă "cu plată", stabilite prin protocol de Ministerul Transporturilor cu ministerele de resort din alte state.Tariful se aplică în lipsa autorizaţiei de transport rutier internaţional de marfă "cu scutire de plată", stabilite prin protocol de Ministerul Transporturilor, pentru vehiculele fără încărcătură, nou-achiziţionate din afara României de către persoane fizice sau juridice străine şi care se află la prima cursă din statul vânzătorului spre statul cumpărătorului, în cazul în care statul cumpărătorului nu este un stat membru CEMT şi în lipsa unor reglementări specifice convenite bilateral cu statul respectiv.D. Modul de efectuare a calculelor a) Masa totală se introduce în calcul în tone, cu două zecimale, prin rotunjire în plus la unitate. b) Distanţa se introduce în calcul în kilometri, fără zecimale, prin rotunjire în plus la unitate. c) Rezultatele parţiale până la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se rotunjesc. d) Tariful final rezultat, care trebuie achitat de utilizator, se rotunjeşte la două zecimale, în moneda în care se efectuează plata.-------Anexa 2 a fost înlocuită de anexa din ORDINUL nr. 398 din 27 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 30 august 2013, potrivit pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3 TARIFE DE TRECEREpentru utilizarea podului peste Dunăre în sensul Giurgiu-Ruse*Font 8* ┌────┬──────────────────────────────────────┬───────┬────────┬───────┬───────────┬─────────────────────┐ │Nr. │ Categorie vehicul rutier │Tarif -│Tarif - │Tarif -│Nr. treceri│ Valabilitate │ │crt.│ │euro │lei │USD │ │ │ │ │ │(cu TVA│(cu TVA │(cu TVA│ │ │ │ │ │inclus)│inclus) │inclus)│ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────────┼─────────────────────┤ │1.1.│Vehicule rutiere de transport persoane│ 3,00 │ 14,00 │ 4,00 │ 1 │o trecere │ │ │cu cel mult 8 + 1 locuri pe scaune ├───────┼────────┼───────┼───────────┼─────────────────────┤ │ │(inclusiv conducătorul auto) - │ 48,00 │217,00 │ 62,00 │ 20 │până la 31 decembrie │ │ │autoturisme ├───────┼────────┼───────┼───────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ nelimitat │20 iunie │ │ │ ├───────┼────────┼───────┼───────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 8,00 │ 38,00 │ 11,00 │ 31 │o lună calendaristică│ │ │ │ │ │ │ │pentru riverani │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────────┼─────────────────────┤ │1.2.│Vehicule rutiere cu masa totală maximă│ 6,00 │ 27,00 │ 8,00 │ 1 │o trecere │ │ │autorizată mai mică sau egală cu 3,5 ├───────┼────────┼───────┼───────────┼─────────────────────┤ │ │tone, exclusiv vehiculele rutiere de │ 96,00 │434,00 │124,00 │ 20 │până la 31 decembrie │ │ │transport persoane │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────────┼─────────────────────┤ │2.1.│Vehicule rutiere de transport persoane│ 12,00 │ 54,00 │ 15,00 │ 1 │o trecere │ │ │cu mai mult de 9 locuri pe scaune ├───────┼────────┼───────┼───────────┼─────────────────────┤ │ │(inclusiv conducătorul auto) şi │209,00 │944,00 │269,00 │ 20 │până la 31 decembrie │ │ │maximum 23 de locuri pe scaune │ │ │ │ │ │ │ │(inclusiv conducătorul auto) │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────────┼─────────────────────┤ │2.2.│Vehicule rutiere cu masa totală maximă│ 12,00 │ 54,00 │ 15,00 │ 1 │o trecere │ │ │autorizată mai mare de 3,5 tone şi mai├───────┼────────┼───────┼───────────┼─────────────────────┤ │ │mică de 7,5 tone, exclusiv vehiculele │ 209,00│944,00 │269,00 │ 20 │până la 31 decembrie │ │ │rutiere de transport persoane │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────────┼─────────────────────┤ │ 3. │Vehicule rutiere cu masa totală maximă│ 18,00 │ 81,00 │ 23,00 │ 1 │o trecere │ │ │autorizată mai mare sau egală cu 7,5 ├───────┼────────┼───────┼───────────┼─────────────────────┤ │ │tone şi mai mică de 12,0 tone, │314,00 │1.416,00│ 403,00│ 20 │până la 31 decembrie │ │ │exclusiv vehiculele rutiere de │ │ │ │ │ │ │ │transport persoane │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────────┼─────────────────────┤ │4.1.│Vehicule rutiere de transport persoane│ 25,00 │ 113,00 │ 32,00 │ 1 │o trecere │ │ │cu mai mult de 23 de locuri pe scaune ├───────┼────────┼───────┼───────────┼─────────────────────┤ │ │(inclusiv conducătorul auto) │435,00 │1.967,00│560,00 │ 20 │până la 31 decembrie │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────────┼─────────────────────┤ │4.2.│Vehicule rutiere cu masa totală maximă│ 25,00 │ 113,00 │ 32,00 │ 1 │o trecere │ │ │autorizată mai mare sau egală cu 12,0 ├───────┼────────┼───────┼───────────┼─────────────────────┤ │ │tone şi cu maximum 3 axe (inclusiv), │435,00 │1.967,00│560,00 │ 20 │până la 31 decembrie │ │ │exclusiv vehiculele rutiere de │ │ │ │ │ │ │ │transport persoane │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────────┼─────────────────────┤ │ 5. │Vehicule rutiere cu masa totală maximă│ 37,00 │ 167,00 │ 48,00 │ 1 │o trecere │ │ │autorizată mai mare sau egală cu 12,0 ├───────┼────────┼───────┼───────────┼─────────────────────┤ │ │tone şi cu minimum 4 axe (inclusiv), │644,00 │2.911,00│829,00 │ 20 │până la 31 decembrie │ │ │exclusiv vehiculele rutiere de │ │ │ │ │ │ │ │transport persoane │ │ │ │ │ │ └────┴──────────────────────────────────────┴───────┴────────┴───────┴───────────┴─────────────────────┘Modul de aplicare a tarifelorA. Sunt exceptate de la plata tarifului: a) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de unităţile Ministerului Apărării Naţionale; b) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de unităţile subordonate Ministerului Afacerilor Interne; c) vehiculele specializate deţinute sau utilizate în baza unui drept legal, în exclusivitate, pentru servicii de ambulanţă; d) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare; e) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal, de către instituţii ale statului cu atribuţii în securitatea şi siguranţa naţională; f) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi de către subunităţile acesteia; g) vehiculele escortate de poliţie sau de jandarmerie, care nu se supun controlului, în interes de stat ori securitate naţională;h)vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către persoanele cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului; i) vehiculele aparţinând Corpului diplomatic şi vehiculele de transport consular, identificate prin numere de înmatriculare specifice;j)vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare, în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale; k) vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, şi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952; l) vehiculele specializate, inclusiv vehiculele care efectuează transportul acestora, care participă la acţiuni de deszăpezire sau în situaţii de calamitate, dezastre naturale ori în situaţii de urgenţă cauzate de fenomene meteorologice deosebite comunicate de Administraţia Naţională de Meteorologie prin cod portocaliu ori roşu.NOTE:Pentru vehiculele de la lit. a)-i) care nu prezintă însemne sau înscrisuri distincte specifice, aşa cum prezintă vehiculele specializate de poliţie, jandarmerie, ambulanţă, pompieri, sau cele ale Ministerului Apărării Naţionale, dovada încadrării în excepţiile de plată se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare.Pentru vehiculele de la lit. j) şi k), dovada încadrării se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare împreună cu scrisoarea de trăsură CMR sau avizul de însoţire a mărfii.Pentru vehiculele de la lit. l), dovada încadrării în excepţiile de plată se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare şi numai în cazurile anunţate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.În vederea justificării trecerii vehiculelor scutite, personalul agenţiei de control şi încasare are dreptul să păstreze o copie a documentelor justificative.B. Tarife1. numărul de axe, maximum 3 sau minimum 4, se consideră în cuplajul/combinaţia de vehicule rutiere;2. tarifele se aplică pentru fiecare trecere în sensul Giurgiu - Ruse;3. tarifele pentru 20 de treceri sunt valabile pentru acelaşi tip de vehicul rutier, în baza unor bilete matcă-cupon preplătite, cu valabilitate până la data de 31 decembrie a fiecărui an;4. tarifele pentru riverani sunt valabile în baza unor bilete matcă-cupon preplătite, achiziţionate pentru cel puţin o lună calendaristică, personalizate cu numărul de înmatriculare al vehiculului rutier deţinut de riveran sau utilizat în baza unui drept legal, pentru 31 de treceri într-o lună calendaristică, şi achitate anticipat cu cel mult 30 de zile;5. prin riveran se înţelege persoana fizică ce are domiciliul situat de o parte a cursului Dunării şi locul de muncă de cealaltă parte a cursului Dunării şi care utilizează podul pentru a se deplasa la/de la serviciu - de la/la domiciliu;6. calitatea de riveran se recunoaşte numai pentru persoane fizice, în baza unei adeverinţe emise de angajator care să ateste calitatea de angajat, reînnoită la 3 luni, şi în baza adresei de domiciliu din actul de identitate;7. documentele în baza cărora se recunoaşte calitatea de riveran vor fi prezentate în limba română; în cazul traducerilor, acestea trebuie legalizate;8. modelul biletului matcă-cupon şi procedura de emitere, gestionare şi control vor fi stabilite de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti;9. tarifele pentru 20 de treceri şi tarifele pentru riverani sunt valabile numai pentru plata integrală anticipată;10. data de 20 iunie a fiecărui an este considerată "Ziua Podului", în care autoturismele pot trece fără achitarea tarifului;11. biletele matcă-cupon preplătite se vor emite în următoarele locaţii: Agenţia de Control şi Încasare Giurgiu, Secţia de Drumuri Naţionale Bucureşti Sud şi Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti; alte puncte suplimentare faţă de cele menţionate vor fi publicate pe site-ul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.  +  Anexa 4 TARIFE DE TRECEREpentru utilizarea podului peste Dunăre de la Giurgeni-Vadu Oii*Font 8* ┌────┬──────────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────┬─────────────────────┐ │Nr. │ Categorie vehicul rutier │Tarif - │Nr. │ Valabilitate │ │crt.│ │euro │treceri │ │ │ │ │(cu TVA │ │ │ │ │ │inclus) │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────┤ │1.1.│Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8+1│ 11,00 │ 1 │o trecere │ │ │locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) - ├────────┼──────────┼─────────────────────┤ │ │autoturisme │176,00 │ 20 │până la 31 decembrie │ │ │ ├────────┼──────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 0,00 │nelimitat │23 decembrie │ │ │ ├────────┼──────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 62,00 │ 62 │o lună calendaristică│ │ │ │ │ │pentru riverani │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────┤ │1.2.│Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai │ 11,00 │ 1 │o trecere │ │ │mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele ├────────┼──────────┼─────────────────────┤ │ │rutiere de transport persoane │176,00 │ 20 │până la 31 decembrie │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────┤ │2.1.│Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de │ 26,00 │ 1 │o trecere │ │ │9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi ├────────┼──────────┼─────────────────────┤ │ │maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul │453,00 │ 20 │până la 31 decembrie │ │ │auto) │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────┤ │2.2.│Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai │ 26,00 │ 1 │o trecere │ │ │mare de 3,5 tone şi mai mică de 7,5 tone, exclusiv ├────────┼──────────┼─────────────────────┤ │ │vehiculele rutiere de transport persoane │453,00 │ 20 │până la 31 decembrie │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 3. │Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai │ 26,00 │ 1 │o trecere │ │ │mare sau egală cu 7,5 tone şi mai mică de 12,0 tone, ├────────┼──────────┼─────────────────────┤ │ │exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane │453,00 │ 20 │până la 31 decembrie │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────┤ │4.1.│Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de │ 43,00 │ 1 │o trecere │ │ │23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) ├────────┼──────────┼─────────────────────┤ │ │ │749,00 │ 20 │până la 31 decembrie │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────┤ │4.2.│Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai │ 43,00 │ 1 │o trecere │ │ │mare sau egală cu 12,0 tone şi cu maximum 3 axe ├────────┼──────────┼─────────────────────┤ │ │(inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport │749,00 │ 20 │până la 31 decembrie │ │ │persoane │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 5. │Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai │ 64,00 │ 1 │o trecere │ │ │mare sau egală cu 12,0 tone şi cu minimum 4 axe ├────────┼──────────┼─────────────────────┤ │ │(inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport │1.114,00│ 20 │până la 31 decembrie │ │ │persoane │ │ │ │ └────┴──────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┴─────────────────────┘Modul de aplicare a tarifelor:A. Sunt exceptate de la plata tarifului: a) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de unităţile Ministerului Apărării Naţionale; b) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de unităţile subordonate Ministerului Afacerilor Interne; c) vehiculele specializate deţinute sau utilizate în baza unui drept legal, în exclusivitate, pentru servicii de ambulanţă; d) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare; e) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de instituţii ale statului cu atribuţii în securitatea şi siguranţa naţională; f) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi de către subunităţile acesteia; g) vehiculele escortate de poliţie sau de jandarmerie, care nu se supun controlului, în interes de stat ori securitate naţională; h) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de persoanele cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului; i) microbuzele destinate transportului şcolar, licenţiate pentru activitatea de transport persoane, doar pe perioada desfăşurării cursurilor şcolare, exclusiv perioada de vacanţă şcolară, sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale; j) vehiculele rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de primăriile şi consiliile locale din municipiile, oraşele şi comunele aflate în judeţele Ialomiţa şi Constanţa; k) vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale; l) vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, şi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952; m) vehiculele specializate, inclusiv vehiculele care efectuează transportul acestora, care participă la acţiuni de deszăpezire sau în situaţii de calamitate, dezastre naturale ori în situaţii de urgenţă cauzate de fenomene meteorologice deosebite comunicate de Administraţia Naţională de Meteorologie prin cod portocaliu ori roşu.NOTE:Pentru vehiculele de la lit. a)-j) care nu prezintă însemne sau înscrisuri distincte specifice, aşa cum prezintă vehiculele specializate de poliţie, jandarmerie, ambulanţă, pompieri, sau cele ale Ministerului Apărării Naţionale, dovada încadrării se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare.Pentru vehiculele de la lit. k) şi l), dovada încadrării se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare împreună cu scrisoarea de trăsură CMR sau avizul de însoţire a mărfii.Pentru vehiculele de la lit. m), dovada încadrării în excepţiile de plată se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare şi numai în cazurile anunţate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.În vederea justificării trecerii vehiculelor scutite, personalul agenţiei de încasare are dreptul să păstreze o copie a documentelor justificative.B. Tarife1. numărul de axe, maximum 3 sau minimum 4, se consideră în cuplajul/combinaţia de vehicule rutiere;2. tarifele se aplică pentru fiecare trecere, indiferent de sensul de parcurs;3. tarifele pentru 20 de treceri sunt valabile pentru acelaşi tip de vehicul rutier, în baza unor bilete matcă-cupon preplătite, cu valabilitate până la data de 31 decembrie a fiecărui an;4. tarifele pentru riverani sunt valabile în baza unor bilete matcă-cupon preplătite, achiziţionate pentru cel puţin o lună calendaristică, personalizate cu numărul de înmatriculare al vehiculului rutier deţinut de riveran sau utilizat în baza unui drept legal, pentru 62 de treceri într-o lună calendaristică şi achitate anticipat cu cel mult 30 de zile;5. prin riveran se înţelege persoana fizică ce are domiciliul situat de o parte a cursului Dunării şi locul de muncă/teren agricol deţinut în baza unui titlu de proprietate, de cealaltă parte a cursului Dunării, şi care utilizează podul pentru a se deplasa la/de la serviciu/teren agricol - de la/la domiciliu;6. calitatea de riveran se recunoaşte numai pentru persoane fizice, în baza unei adeverinţe emise de angajator care să ateste calitatea de angajat sau de primăriile/consiliile locale care să ateste deţinerea unui teren agricol în baza unui titlu de proprietate, reînnoită la 3 luni, şi în baza adresei de domiciliu din actul de identitate;7. documentele în baza cărora se recunoaşte calitatea de riveran vor fi prezentate în limba română; în cazul traducerilor, acestea trebuie legalizate;8. modelul biletului matcă-cupon şi procedura de emitere, gestionare şi control vor fi stabilite de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Constanţa;9. tarifele pentru 20 de treceri şi tarifele pentru riverani sunt valabile numai pentru plata integrală anticipată;10. data de 23 decembrie a fiecărui an este considerată "Ziua Podului", în care autoturismele pot trece fără achitarea tarifului;11. biletele matcă-cupon preplătite se vor emite în următoarele locaţii: Agenţia de Încasare Giurgeni, Secţia de Drumuri Naţionale Feteşti şi Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Constanţa; alte puncte suplimentare faţă de cele menţionate vor fi publicate pe site-ul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.  +  Anexa 5 TARIFE DE TRECEREpentru utilizarea podului peste Dunăre la Feteşti-Cernavodă ┌────┬──────────────────────────────┬───────────┬─────────┬──────────────────┐ │Nr. │ Categorie vehicul rutier │Tarif - lei│ Nr. │ Valabilitate │ │crt.│ │ (cu TVA │ treceri │ │ │ │ │ inclus) │ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────────────┤ │1.1.│Vehicule rutiere de transport │ 13,00 │ 1 │ o trecere │ │ │persoane cu cel mult 8+1 ├───────────┼─────────┼──────────────────┤ │ │locuri pe scaune (inclusiv │ 208,00 │ 20 │ până la │ │ │conducătorul auto)-autoturisme│ │ │ 31 decembrie │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────────────┤ │ │ │ 0,00 │nelimitat│ 15 mai │ │ │ ├───────────┼─────────┼──────────────────┤ │ │ │ 73,00 │ 62 │ o lună │ │ │ │ │ │ calendaristică │ │ │ │ │ │ pentru riverani │ ├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────────────┤ │1.2.│Vehicule rutiere cu masa │ 13,00 │ 1 │ o trecere │ │ │totală maximă autorizată mai ├───────────┼─────────┼──────────────────┤ │ │mică sau egală cu 3,5 tone, │ 208,00 │ 20 │ până la │ │ │exclusiv vehiculele rutiere de│ │ │ 31 decembrie │ │ │transport persoane │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────────────┤ │2.1.│Vehicule rutiere de transport │ 47,00 │ 1 │ o trecere │ │ │persoane cu mai mult de 9 ├───────────┼─────────┼──────────────────┤ │ │locuri pe scaune (inclusiv │ 818,00 │ 20 │ până la │ │ │conducătorul auto) şi maximum │ │ │ 31 decembrie │ │ │23 de locuri pe scaune │ │ │ │ │ │(inclusiv conducătorul auto) │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────────────┤ │2.2.│Vehicule rutiere cu masa │ 47,00 │ 1 │ o trecere │ │ │totală maximă autorizată mai ├───────────┼─────────┼──────────────────┤ │ │mare de 3,5 tone şi mai mică │ 818,00 │ 20 │ până la │ │ │de 7,5 tone, exclusiv vehicu- │ │ │ 31 decembrie │ │ │lele rutiere de transport │ │ │ │ │ │persoane │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────────────┤ │3. │Vehicule rutiere cu masa │ 47,00 │ 1 │ o trecere │ │ │totală maximă autorizată mai ├───────────┼─────────┼──────────────────┤ │ │mare sau egală cu 7,5 tone şi │ 818,00 │ 20 │ până la │ │ │mai mică de 12,0 tone,exclusiv│ │ │ 31 decembrie │ │ │vehiculele rutiere de │ │ │ │ │ │transport persoane │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────────────┤ │4.1.│Vehicule rutiere de transport │ 64,00 │ 1 │ o trecere │ │ │persoane cu mai mult de 23 de ├───────────┼─────────┼──────────────────┤ │ │locuri pe scaune (inclusiv │1.114,00 │ 20 │ până la │ │ │conducătorul auto) │ │ │ 31 decembrie │ ├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────────────┤ │4.2.│Vehicule rutiere cu masa │ 64,00 │ 1 │ o trecere │ │ │totală maximă autorizată mai ├───────────┼─────────┼──────────────────┤ │ │mare sau egală cu 12,0 tone │1.114,00 │ 20 │ până la │ │ │şi cu maximum 3 axe │ │ │ 31 decembrie │ │ │(inclusiv),exclusiv vehiculele│ │ │ │ │ │rutiere de transport persoane │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────────────┤ │ 5. │Vehicule rutiere cu masa │ 91,00 │ 1 │ o trecere │ │ │totală maximă autorizată mai ├───────────┼─────────┼──────────────────┤ │ │mare sau egală cu 12,0 tone │1.584,00 │ 20 │ până la │ │ │şi cu maximum 4 axe │ │ │ 31 decembrie │ │ │(inclusiv),exclusiv vehiculele│ │ │ │ │ │rutiere de transport persoane │ │ │ │ └────┴──────────────────────────────┴───────────┴─────────┴──────────────────┘Modul de aplicare a tarifelor:A. Sunt exceptate de la plata tarifului: a) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de unităţile Ministerului Apărării Naţionale; b) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de unităţile subordonate Ministerului Afacerilor Interne; c) vehiculele specializate deţinute sau utilizate în baza unui drept legal, în exclusivitate, pentru servicii de ambulanţă; d) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare; e) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de instituţii ale statului cu atribuţii în securitatea şi siguranţa naţională; f) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi de către subunităţile acesteia; g) vehiculele escortate de poliţie sau de jandarmerie, care nu se supun controlului, în interes de stat ori securitate naţională; h) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de persoanele cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului; i) microbuzele destinate transportului şcolar, licenţiate pentru activitatea de transport persoane, doar pe perioada desfăşurării cursurilor şcolare, exclusiv perioada de vacanţă şcolară, sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale; j) vehiculele rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de primăriile şi consiliile locale din municipiile, oraşele şi comunele aflate în judeţele Călăraşi, Ialomiţa şi Constanţa; k) vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale; l) vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, şi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952; m) vehiculele specializate, inclusiv vehiculele care efectuează transportul acestora, care participă la acţiuni de deszăpezire sau în situaţii de calamitate, dezastre naturale ori în situaţii de urgenţă cauzate de fenomene meteorologice deosebite comunicate de Administraţia Naţională de Meteorologie prin cod portocaliu ori roşu.NOTE:Pentru vehiculele de la lit. a)-j) care nu prezintă însemne sau înscrisuri distincte specifice aşa cum prezintă vehiculele specializate de poliţie, jandarmerie, ambulanţă, pompieri, sau cele ale Ministerului Apărării Naţionale, dovada încadrării se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare.Pentru vehiculele de la lit. k) şi l) dovada încadrării se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare împreună cu scrisoarea de trăsură CMR sau avizul de însoţire a mărfii.Pentru vehiculele de la lit. m), dovada încadrării în excepţiile de plată se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare şi numai în cazurile anunţate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.În vederea justificării trecerii vehiculelor scutite, personalul agenţiei de încasare are dreptul să păstreze o copie a documentelor justificative.B. Tarife1. numărul de axe, maximum 3 sau minimum 4, se consideră în cuplajul/combinaţia de vehicule rutiere;2. tarifele se aplică pentru fiecare trecere, indiferent de sensul de parcurs;3. tarifele pentru 20 de treceri sunt valabile pentru acelaşi tip de vehicul rutier, în baza unor bilete matcă-cupon preplătite, cu valabilitate până la data de 31 decembrie a fiecărui an;4. tarifele pentru riverani sunt valabile în baza unor bilete matcă-cupon preplătite, achiziţionate pentru cel puţin o lună calendaristică, personalizate cu numărul de înmatriculare al vehiculului rutier deţinut de riveran sau utilizat în baza unui drept legal, pentru 62 de treceri într-o lună calendaristică, şi achitate anticipat cu cel mult 30 de zile;5. prin riveran se înţelege persoana fizică ce are domiciliul situat de o parte a cursului Dunării şi locul de muncă/teren agricol deţinut în baza unui titlu de proprietate, de cealaltă parte a cursului Dunării, şi care utilizează podul pentru a se deplasa la/de la serviciu/teren agricol - de la/la domiciliu;6. calitatea de riveran se recunoaşte numai pentru persoane fizice, în baza unei adeverinţe emise de angajator care să ateste calitatea de angajat sau de primăriile/consiliile locale care să ateste deţinerea unui teren agricol în baza unui titlu de proprietate, reînnoită la 3 luni, şi în baza adresei de domiciliu din actul de identitate;7. documentele în baza cărora se recunoaşte calitatea de riveran vor fi prezentate în limba română; în cazul traducerilor, acestea trebuie legalizate;8. modelul biletului matcă-cupon şi procedura de emitere, gestionare şi control vor fi stabilite de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Constanţa;9. tarifele pentru 20 de treceri şi tarifele pentru riverani sunt valabile numai pentru plata integrală anticipată;10. data de 15 mai a fiecărui an este considerată "Ziua Podului", în care autoturismele pot trece fără achitarea tarifului;11. biletele matcă-cupon preplătite se vor emite în următoarele locaţii: Agenţia de Încasare Feteşti, Secţia de Drumuri Naţionale Feteşti şi Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Constanţa; alte puncte suplimentare faţă de cele menţionate vor fi publicate pe site-ul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.  +  Anexa 6 TARIFEpentru ocuparea zonei drumului*Font 9* ┌─────┬───────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Nr. │ Denumire tarif │ Unitate de │ Tarif unitar, cu TVA │ │ crt.│ │ calcul │ [euro] │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────────┤ │ A. │Acord prealabil şi autorizaţie de amplasare şi acces la drum │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────────┤ │ 1 │Analiza primară la depunerea documentaţiei │tarif/document│ 30│ │ │tehnice pentru obiective socio-economice şi│ │ │ │ │reţele edilitare │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ 2 │Acord prealabil/autorizaţie de amplasare şi│tarif/document│ 27│ │ │acces la drum pentru persoane fizice │ │ │ │ │(construcţii cu destinaţia de locuinţă │ │ │ │ │unifamilială, garaje racorduri apă, canal, │ │ │ │ │electricitate, gaze etc.) │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ 3. │Acord prealabil de amplasare şi acces la │ │ 130│ │ │drum pentru persoane fizice şi juridice │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤tarif/document├──────────────────────┤ │ │Pentru suprafeţe de teren ce depăşesc │ │+0,08 euro/mp pentru │ │ │1.000 mp │ │fiecare mp suplimentar│ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ 4. │Autorizaţie de amplasare şi acces la drum │ │ 80│ │ │pentru persoane fizice şi juridice │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤tarif/document├──────────────────────┤ │ │Pentru suprafeţe de teren ce depăşesc │ │+0,08 euro/mp pentru │ │ │1.000 mp │ │fiecare mp suplimentar│ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ 5. │Reanalizare documentaţie tehnică pentru │tarif/document│ 75│ │ │obiective socioeconomice, reţele edilitare │ │ │ │ │şi panouri publicitare │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ 6. │Prelungirea acordului prealabil de ampla- │tarif/document│ 50│ │ │sare şi acces la drum pentru obiective │ │ │ │ │socioeconomice şi reţele edilitare │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ 7. │Prelungirea autorizaţiei de amplasare şi │tarif/document│ 30│ │ │acces la drum pentru obiective socioecono- │ │ │ │ │mice şi reţele edilitare │ │ │ ├─────┴───────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────────┤ │Avize/acorduri pentru reţele edilitare noi şi existente: │ ├─────┬───────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────────┤ │8.1. │în afara zonei de siguranţă a drumului │tarif/document│ 400│ │ │naţional │ ├──────────────────────┤ │ │ │ │+0,2 euro/ml pentru │ │ │ │ │fiecare ml ce │ │ │ │ │depăşeşte 100 m │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │8.2. │pentru lucrări noi prin caseta tehnică în │tarif/document│ 200│ │ │intravilan unde partea carosabilă este │ ├──────────────────────┤ │ │încadrată de borduri denivelate, fără │ │+0,1 euro/ml pentru │ │ │afectarea zonei de siguranţă │ │fiecare ml ce │ │ │ │ │depăşeşte 100 m │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │8.3. │modernizarea reţelei edilitare existente, │ │ 150│ │ │în una dintre situaţiile: │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┴──────────────┼──────────────────────┤ │ │a) cu înlocuire tubulatură cu aceleaşi caracteristici: │ 150│ │ │prin săpătură deschisă sau foraj, fără afectarea zonei de ├──────────────────────┤ │ │siguranţă a drumului; │+0,2 euro/ml pentru │ │ │ │fiecare ml ce │ │ │ │depăşeşte 100 m │ │ ├───────────────────────────────────────────┬──────────────┼──────────────────────┤ │ │b) cu înlocuire tubulatură cu aceleaşi │ │ 75│ │ │caracteristici: prin caseta tehnică │tarif/document├──────────────────────┤ │ │ │ │+0,1 euro/ml pentru │ │ │ │ │fiecare ml ce │ │ │ │ │depăşeşte 100 m │ │ ├───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ │c) cu îmbunătăţirea parametrilor tehnici │ │ 300│ │ │fără afectarea zonei de siguranţă a │tarif/document├──────────────────────┤ │ │drumului │ │+0,2 euro/ml pentru │ │ │ │ │fiecare ml ce │ │ │ │ │depăşeşte 100 m │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────────┤ │8.4. │În situaţii speciale: │ │ ├───────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────────┤ │ │a) în ampriza drumului │ │ 800│ │ │ │tarif/document├──────────────────────┤ │ │ │ │+0,2 euro/ml pentru │ │ │ │ │fiecare ml ce │ │ │ │ │depăşeşte 100 m │ │ ├───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ │b) zona de siguranţă │ │ 600│ │ │ │tarif/document├──────────────────────┤ │ │ │ │+0,2 euro/ml pentru │ │ │ │ │fiecare ml ce │ │ │ │ │depăşeşte 100 m │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ 9 │Avize pentru manifestări culturale, │tarif/document│10 euro/oră + │ │ │artistice şi sportive │ │40 euro/km │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ 10 │Avize de amplasare şi consideraţii tehnice │ │ │ │ │privind amplasarea unor obiective în zonă a│tarif/document│ 50│ │ │viitoarelor trasee de drumuri naţionale şi │ │ │ │ │autostrăzi │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ 11 │Eliberare duplicat (copie) acord prealabil/│tarif/document│ 10│ │ │autorizaţie de amplasare │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────────┤ │ B. │Ocuparea suprafeţelor din zona drumurilor naţionale şi autostrăzilor │ ├─────┼──────────────────────────┬────────────────┬──────────────┬──────────────────────┤ │ 12. │Amplasare panou publicitar│drum european │ │ 3,09│ │ │ ├────────────────┤tarif/m²/lună ├──────────────────────┤ │ │ │drum naţional │ │ 0,75│ │ │ │principal sau │ │ │ │ │ │secundar │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ 13. │Spaţiu cu destinaţie │drum european │ │ 0,75│ │ │comercială (chioşc,rulotă,├────────────────┤tarif/m²/lună ├──────────────────────┤ │ │masă pentru desfacere │drum naţional │ │ 0,45│ │ │produse alimentare şi │principal sau │ │ │ │ │nealimentare) │secundar │ │ │ │ │ ├────────────────┤ ├──────────────────────┤ │ │ │autostradă │ │ 1,89│ ├─────┼──────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ 14. │Suprafeţele desemnate a │drum european │ │stabilit prin │ │ │deveni spaţii de servicii │ │ │licitaţie │ │ │şi spaţii de parcare, ├────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ │precum şi suprafeţele sau │drum naţional │tarif/m²/lună │ │ │ │lungimi de trasee de cana-│principal sau │sau ml/lună │ │ │ │lizaţii devenite disponi- │secundar │ │ │ │ │bile, care aparţin admi- ├────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ │nistratorului drumului, │autostradă │ │ │ │ │în zone adiacente │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ 15. │Locuri de parcare ce │drum european │ │ 0,83│ │ │deservesc obiective ├────────────────┤tarif/m²/lună ├──────────────────────┤ │ │economice │drum naţional │ │ 0,5│ │ │ │principal sau │ │ │ │ │ │secundar │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ 16. │Căi de acces la diferite │drum european │ │ 0,75│ │ │obiective (staţii de ├────────────────┤tarif/m²/lună ├──────────────────────┤ │ │distribuţie carburanţi, │drum naţional │ │ 0,45│ │ │hoteluri, moteluri, depo- │principal sau │ │ │ │ │zite, spaţii comerciale, │secundar │ │ │ │ │show-room etc.) ├────────────────┤ ├──────────────────────┤ │ │ │autostradă │ │ 1,89│ ├─────┴──────────────────────────┴────────────────┴──────────────┴──────────────────────┤ │ C. Amplasări de stâlpi, cabluri şi conducte │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Amplasări de cabluri electrice, telefonice, TV, internet │ ├────────────────────────────────┬────────────────┬──────────────┬──────────────────────┤ │17.1. subtraversare │ │tarif/ml/lună │ 0,43│ ├─────┬──────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │17.2.│cablu subteran în lungul │în ampriză, în │ │ 0,43│ │ │drumului │afara părţii │ │ │ │ │ │carosabile │ │ │ │ │ ├────────────────┤tarif/ml/lună ├──────────────────────┤ │ │ │sub partea │ │ 0,56│ │ │ │carosabilă │ │ │ │ │ ├────────────────┤ ├──────────────────────┤ │ │ │în zona de │ │ 0,21│ │ │ │siguranţă │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │17.3.│stâlpi de care este prins │în ampriză, în │ │ 1,26│ │ │cablul aerian în lungul │afara părţii │ │ │ │ │drumului │carosabile │ │ │ │ │ ├────────────────┤tarif/buc./ ├──────────────────────┤ │ │ │în zona de │lună │ 0,98│ │ │ │siguranţă │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │17.4.│cablu aerian în lungul │în ampriză, în │ │ 0,43│ │ │drumului │afara părţii │ │ │ │ │ │carosabile │ │ │ │ │ ├────────────────┤tarif/ml/lună ├──────────────────────┤ │ │ │în zona de │ │ 0,21│ │ │ │siguranţă │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │17.5.│pe poduri, podeţe,tuneluri│în canale │ │ 1,82│ │ │şi alte lucrări de artă │tehnice │ │ │ │ │ ├────────────────┤tarif/ml/lună ├──────────────────────┤ │ │ │ancorat de pod │ │ 3,22│ │ │ │sau în altă │ │ │ │ │ │soluţie decât │ │ │ │ │ │canal tehnic │ │ │ ├─────┴──────────────────────────┴────────────────┴──────────────┴──────────────────────┤ │Amplasarea conductelor de apă, canalizare, aburi şi alte produse neinflamabile,de gaze,│ │ţiţei şi alte produse inflamabile, benzi transportoare │ ├─────┬──────────────────────────┬────────────────┬──────────────┬──────────────────────┤ │18.1.│traversare aeriană │ │tarif/ml/lună │ 1,22│ ├─────┼──────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │18.2.│subtraversare │ │tarif/ml/lună │ 0,84│ ├─────┼──────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │18.3.│amplasare subterană în │în ampriză, în │ │ 0,84│ │ │lungul drumului │afara părţii │ │ │ │ │ │carosabile │ │ │ │ │ ├────────────────┤tarif/ml/lună ├──────────────────────┤ │ │ │sub partea │ │ 1,42│ │ │ │carosabilă │ │ │ │ │ ├────────────────┤ ├──────────────────────┤ │ │ │în zona de │ │ 0,66│ │ │ │siguranţă │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │18.4.│amplasare aeriană în │în ampriză, în │ │ 3,3│ │ │lungul drumului │afara părţii │ │ │ │ │ │carosabile │ │ │ │ │ ├────────────────┤tarif/ml/lună ├──────────────────────┤ │ │ │în zona de │ │ 2,35│ │ │ │siguranţă │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │18.5.│pe poduri, podeţe,tuneluri│în canale │ │ 8,47│ │ │şi alte lucrări de artă │tehnice │ │ │ │ │ ├────────────────┤tarif/ml/lună ├──────────────────────┤ │ │ │ancorat de pod │ │ 13,17│ │ │ │sau în altă │ │ │ │ │ │soluţie decât │ │ │ │ │ │canal tehnic │ │ │ └─────┴──────────────────────────┴────────────────┴──────────────┴──────────────────────┘Modul de aplicare a tarifelor pentru ocuparea zonei drumurilor:1. Prezentele tarife se vor aplica în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (4), (6) şi (8) prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.2. Administratorul drumului poate accepta amplasarea unor construcţii sau instalaţii în zona drumului, cu condiţia ca acestea să nu aducă prejudicii drumului şi siguranţei traficului rutier.3. Realizarea sau amplasarea în zona drumului a panourilor publicitare, a oricăror construcţii, căi de acces, amenajări ori instalaţii, în orice scop, fără a periclita siguranţa circulaţiei se face pe baza autorizaţiei de construire şi doar în condiţiile existenţei acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului şi prin încheierea, dacă este cazul, a contractului aferent utilizării suprafeţei ocupate din ampriza şi zona de siguranţă.4. Acordul şi autorizaţia de amplasare şi de acces la drum se emit pentru o anumită funcţie a obiectivului. La schimbarea funcţiei sau a destinaţiei, beneficiarul este obligat să obţină aprobarea administratorului drumului pentru noua situaţie.5. Tarifele se percep persoanelor fizice şi juridice care au obligaţia de a solicita autorizaţie.6. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele nu funcţionează sau în cazurile în care lucrările la acestea au fost sistate ori nu au fost finalizate, atât timp cât activitatea este înregistrată la registrul comerţului.7. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele se vor amplasa în afara zonei de protecţie a drumurilor naţionale, însă numai dacă se realizează şi drum de acces la drumurile naţionale sau alte lucrări în zona de siguranţă.8. Persoanelor fizice care solicită avizul administratorului drumului pentru construcţii de locuinţe, garaje, racorduri la instalaţiile de gaze, apă, telefonie, tv, electricitate, canalizare etc. li se încasează o singură dată suma de 27 de euro, respectiv fie la eliberarea acordului, fie la eliberarea autorizaţiei.9. Pentru panourile publicitare, suprafaţa minimă supusă tarifării va fi suprafaţa rezultată din încadrarea proiecţiei orizontale a panoului, la care se adaugă 1,00 m de jur-împrejur.10. Pentru spaţiile prevăzute la lit. B poziţia 13 din tabel, suprafaţa minimă tarifată va fi suprafaţa obiectivului amplasat, plus 1,00 m de jur-împrejur, la care se adaugă suprafaţa aferentă staţionării autovehiculelor în afara părţii carosabile.11. Pentru căile de acces la diferite obiective prevăzute la lit. B poziţia 16 din tabel, suprafaţa supusă tarifării reprezintă terenul ocupat din zona drumului, respectiv din ampriza şi zona de siguranţă, prin realizarea accesului cu racordare simplă (dacă amplasamentul este situat în localitate) a benzilor de accelerare şi decelerare (dacă amplasamentul este în afara localităţii), respectiv a benzii de stocaj pentru virare la stânga. În afara localităţii, amenajarea accesului la drumul naţional se realizează conform normativelor în vigoare privind amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor drumurilor publice din afara localităţilor. Amplasamentul este în localitate atunci când este situat între indicatoarele rutiere de intrare şi ieşire în/din localitate.12. Pentru benzile transportatoare se percep numai tarifele de la traversare aeriană.13. Tarifele pentru ocuparea zonei drumului conform lit. B şi C din tabel nu se aplică persoanelor fizice care realizează accesuri la locuinţe, case de vacanţă sau garaje, precum şi pentru instalaţiile care asigură utilităţile necesare consumului casnic (apă, gaze, energie electrică, canalizare). Această scutire nu este valabilă însă în cazul în care se schimbă destinaţia locuinţei sau garajului (de exemplu, transformarea în spaţiu comercial etc.) ori se amplasează în incintă construcţii cu caracter comercial.14. Tarifele pentru ocuparea zonei drumului nu se aplică pentru unităţile bugetare de asistenţă socială şi de educaţie (spitale, creşe, aziluri de bătrâni, şcoli, grădiniţe).15. Tarifele pentru ocuparea zonei drumului nu se aplică pentru Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, pe perioada în care acesta asigură pentru Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale - S.A., cu titlu gratuit, comunicaţiile de date de arie extinsă prin infrastructura proprie de telecomunicaţii.----