HOTĂRÂRE nr. 918 din 20 noiembrie 2013 (*actualizată*)privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor(actualizată până la data de 18 decembrie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 18 decembrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către RECTIFICAREA nr. 918 din 20 noiembrie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere prevederile art. 340 alin. (2) şi art. 341 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Cadrul naţional al calificărilor, denumit în continuare CNC, prevăzut în anexa nr. 1. (2) CNC stabileşte 8 niveluri de calificare care pot fi dobândite prin sistemul formal de educaţie şi formare profesională din România şi prin recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite prin învăţare în contexte nonformale şi informale, din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii.  +  Articolul 2Se aprobă corespondenţa dintre nivelurile CNC, actele de studii ce se eliberează, tipul de programe de educaţie şi formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare şi nivelurile de referinţă ale Cadrului european al calificărilor, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3 (1) Detalierea pe forme de educaţie şi formare profesională a CNC se face prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. (2) Se abrogă art. 3 şi anexa nr. 1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 21 mai 2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Ministrul educaţiei naţionale,Gigel Paraschiv,secretar de statMinistrul delegat pentru învăţământ superior,cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,Mihnea Cosmin CostoiuMinistrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuBucureşti, 20 noiembrie 2013.Nr. 918.  +  Anexa 1CADRUL NAŢIONAL AL CALIFICĂRILOR (CNC) ┌─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nivelurile de │ Descriptorii de definire ai nivelurilor │ │ calificare │ Cadrului naţional al calificărilor │ │ ├───────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┤ │ │ Cunoştinţe*) │ Abilităţi**) │ Competenţe***) │ ├─────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │Nivelul 1 │cunoştinţe generale de │abilităţi de bază nece- │munca sau studiul sub │ │Rezultatele în- │bază │sare pentru a executa │supraveghere directă │ │văţării cores- │ │sarcini simple │într-un context │ │punzătoare nive- │ │ │structurat │ │lului 1 sunt │ │ │ │ ├─────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │Nivelul 2 │cunoştinţe faptice de │abilităţi cognitive şi │munca sau studiul sub │ │Rezultatele │bază într-un domeniu de│practice de bază nece- │supraveghere, cu un │ │învăţării cores- │muncă sau de studiu │sare pentru utilizarea │anumit grad de autonomie│ │punzătoare nive- │ │informaţiilor relevante │ │ │lului 2 sunt │ │în scopul executării │ │ │ │ │sarcinilor şi rezolvării│ │ │ │ │problemelor de rutină │ │ │ │ │prin utilizarea unor │ │ │ │ │reguli şi instrumente │ │ │ │ │simple │ │ ├─────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │Nivelul 3 │cunoştinţe faptice, │o gamă de abilităţi │asumarea responsabili- │ │Rezultatele învă-│cunoaşterea unor prin- │cognitive şi practice │tăţii pentru executarea │ │ţării corespun- │cipii, procese şi │necesare pentru execu- │sarcinilor într-un dome-│ │zătoare nivelului│concepte generale │tarea sarcinilor şi │niu de muncă sau de │ │3 sunt │dintr-un domeniu de │rezolvarea problemelor │studiu; adaptarea pro- │ │ │muncă sau de studiu │prin selectarea şi apli-│priului comportament la │ │ │ │carea de metode, instru-│circumstanţe pentru │ │ │ │mente, materiale şi │rezolvarea problemelor │ │ │ │informaţii de bază │ │ ├─────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │Nivelul 4 │cunoştinţe faptice şi │o gamă de abilităţi │autogestionare cu ajuto-│ │Rezultatele învă-│teoretice în contexte │cognitive şi practice │rul unor indicaţii în │ │ţării corespunză-│largi, în cadrul unui │necesare pentru găsirea │general previzibile în │ │toare nivelului │domeniu de muncă sau │de soluţii la probleme │cadrul situaţiilor de │ │4 sunt │studiu │specifice, într-un dome-│muncă sau de studiu, dar│ │ │ │niu de muncă sau de │care se pot schimba; │ │ │ │studiu │supravegherea activită- │ │ │ │ │ţii de rutină a altor │ │ │ │ │persoane, preluând o │ │ │ │ │anumită responsabilitate│ │ │ │ │pentru evaluarea şi îm- │ │ │ │ │bunătăţirea activităţi- │ │ │ │ │lor de muncă sau de │ │ │ │ │studiu │ ├─────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │Nivelul 5 │cunoştinţe faptice şi │o gamă amplă de abilită-│gestionare şi suprave- │ │Rezultatele învă-│teoretice cuprinzătoa- │ţi cognitive şi practice│ghere în situaţii de │ │ţării corespunză-│re, specializate │necesare pentru conce- │muncă sau de studiu, în │ │toare nivelului 5│într-un domeniu de │perea de soluţii crea- │care schimbările sunt │ │sunt │muncă sau de studiu şi │tive la probleme │imprevizibile; revizui- │ │ │conştientizarea limi- │abstracte │rea şi dezvoltarea │ │ │telor cunoştinţelor │ │performanţelor proprii │ │ │respective │ │şi ale altora │ ├─────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │Nivelul 6 │cunoştinţe avansate │abilităţi avansate, care│gestionarea de activi- │ │Rezultatele învă-│într-un domeniu de │denotă control şi ino- │tăţi sau proiecte tehni-│ │ţării corespunză-│muncă sau de studiu, │vaţie, necesare pentru a│ce ori profesionale │ │toare nivelului │care implică înţele- │rezolva probleme com- │complexe, prin asumarea │ │6 sunt │gerea critică a teo- │plexe şi imprevizibile │responsabilităţii pentru│ │ │riilor şi principiilor │într-un domeniu de muncă│luarea deciziilor în │ │ │ │sau de studiu │situaţii de muncă sau de│ │ │ │specializat │studiu imprevizibile; │ │ │ │ │asumarea responsabili- │ │ │ │ │tăţii pentru gestionarea│ │ │ │ │dezvoltării profesionale│ │ │ │ │a indivizilor şi │ │ │ │ │grupurilor │ ├─────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │Nivelul 7 │cunoştinţe foarte spe- │abilităţi specializate │gestionarea şi transfor-│ │Rezultatele învă-│cializate, unele dintre│pentru rezolvarea pro- │marea situaţiilor de │ │ţării corespunză-│ele situându-se în │blemelor în materie de │muncă sau de studiu care│ │toare nivelului │avangarda nivelului de │cercetare şi/sau ino- │sunt complexe, impre- │ │7 sunt │cunoştinţe dintr-un │vaţie, pentru dezvol- │vizibile şi necesită noi│ │ │domeniu de muncă sau de│tarea de noi cunoştinţe │abordări strategice; │ │ │studiu, ca bază a unei │şi proceduri şi pentru │asumarea responsabili- │ │ │gândiri şi/sau cerce- │integrarea cunoştinţelor│tăţii pentru a contribui│ │ │tări originale; │din diferite domenii │la cunoştinţele şi prac-│ │ │conştientizare critică │ │ticile profesionale şi/ │ │ │a cunoştinţelor dintr- │ │sau pentru revizuirea │ │ │un domeniu şi a cunoş- │ │performanţei strategice │ │ │tinţelor aflate la │ │a echipelor │ │ │graniţa dintre diferite│ │ │ │ │domenii │ │ │ ├─────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │Nivelul 8 │cunoştinţe la cel mai │abilităţile şi tehnicile│demonstrarea unui nivel │ │Rezultatele │avansat nivel dintr-un │cele mai avansate şi │ridicat de autoritate, │ │învăţării cores- │domeniu de muncă sau de│specializate, inclusiv │inovaţie, autonomie, de │ │punzătoare nive- │studiu şi cunoştinţe │abilitatea de sinteză şi│integritate ştiinţifică │ │lului 8 sunt │aflate la graniţa │evaluare, necesară │şi profesională şi a │ │ │dintre diferite │pentru rezolvarea pro- │unui angajament susţinut│ │ │domenii │blemelor critice de cer-│pentru dezvoltarea de │ │ │ │cetare şi/sau inovaţie │noi idei sau procese │ │ │ │şi pentru extinderea şi │aflate în avangarda unei│ │ │ │redefinirea cunoştin- │situaţii de muncă ori │ │ │ │ţelor existente sau a │de studiu, inclusiv │ │ │ │practicilor profesionale│cercetarea │ └─────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┘----------*) În cadrul CNC, cunoştinţele sunt descrise ca fiind teoretice şi/sau faptice.**) În cadrul CNC, abilităţile sunt descrise ca fiind cognitive (implicând utilizarea gândirii logice, intuitive şi creative) sau practice (implicând dexteritate manuală şi utilizarea de metode, materiale, unelte şi instrumente).***) În cadrul CNC, competenţa este descrisă din perspectiva responsabilităţii şi autonomiei.  +  Anexa 2CORESPONDENŢAdintre nivelurile Cadrului naţional al calificărilor, actele destudii care se eliberează, tipul de programe deeducaţie şi formare profesională dinRomânia prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare şinivelurile de referinţă ale Cadrului european al calificărilor (CEC)*)*Font 8* ┌───────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────────────┬───────┐ │Nivelul│ Actele de studii care se │ Emitent/program absolvit │ Beneficiari │Nivelul│ │de │ eliberează │ în sistem formal │ │de │ │califi-│ │ │ │refe- │ │care │ │ │ │rinţă │ │CNC │ │ │ │din CEC│ ├───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────┼───────┤ │ 1 │Diplomă/Certificat de │Unitatea de │Absolvenţi ai învăţământului│ 1 │ │ │absolvire şi foaia matricolă│învăţământ/educaţie de bază│general obligatoriu conform │ │ │ │ │ │art. 16 din Legea educaţiei │ │ │ │ │ │naţionale nr. 1/2011, cu │ │ │ │ │ │modificările şi completările│ │ │ │ │ │ulterioare │ │ ├───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────┼───────┤ │ 2 │Certificat de calificare şi │Unitatea de învăţământ/ │Absolvenţii învăţământului │ 2 │ │ │suplimentul descriptiv al │Învăţământ profesional cu │profesional cu durata de │ │ │ │certificatului │durata de 6-12 luni │6-12 luni finalizat cu │ │ │ │ │ │examen de certificare a │ │ │ │ │ │calificării profesionale │ │ │ │ │ │conform art. 33 din │ │ │ │ │ │Legea nr. 1/2011, cu │ │ │ │ │ │modificările şi completările│ │ │ │ │ │ulterioare │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────────────────────────────┤ │ │ │ │Unitatea de învăţământ/ │Absolvenţi ai învăţământului│ │ │ │ │Program de pregătire │general obligatoriu care nu │ │ │ │ │profesională cu durata de │îşi continuă sau îşi │ │ │ │ │6-12 luni │întrerup studiile şi care │ │ │ │ │ │finalizează până la vârsta │ │ │ │ │ │de 18 ani un program de │ │ │ │ │ │pregătire profesională cu │ │ │ │ │ │durata de 6-12 luni cu │ │ │ │ │ │examen de certificare a │ │ │ │ │ │calificării profesionale │ │ │ │ │ │conform art. 33 din │ │ │ │ │ │Legea nr. 1/2011, cu │ │ │ │ │ │modificările şi completările│ │ │ │ │ │ulterioare │ │ │ ├────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────┤ │ │ │Certificat de absolvire/ │Furnizor autorizat de │Absolvenţi ai programelor de│ │ │ │calificare şi suplimentul │formare profesională a │formare profesională ale │ │ │ │descriptiv al certificatului│adulţilor/program de │căror rezultate ale │ │ │ │ │formare profesională │învăţării corespund acestui │ │ │ │ │ │nivel, finalizate cu examen │ │ │ │ │ │de certificare conform │ │ │       │                            │                           │art. 33 din Legea nr. 1/2011│       │ │ │ │ │cu modificările şi │ │ │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ ├────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────┤ │ │ │Certificat de competenţe │Centrul de evaluare │Persoane care au dobândit │ │ │ │profesionale/Certificat de │autorizat pentru validarea │competenţe profesionale în │ │ │ │calificare şi suplimentul │rezultatelor învăţării │contexte de învăţare │ │ │ │descriptiv al certificatului│dobândite în contexte │nonformale sau informale, │ │ │ │ │nonformale şi informale │corespunzătoare acestui │ │ │ │ │ │nivel │ │ │ ├────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────┤ │ │ │Certificat de calificare şi │Furnizor autorizat/program │Absolvenţi ai programelor de│ │ │ │suplimentul descriptiv al │de ucenicie la locul de │ucenicie la locul de muncă │ │ │ │certificatului │muncă │conform art. 15 din │ │ │ │ │ │Legea nr. 279/2005 privind │ │ │ │ │ │ucenicia la locul de muncă, │ │ │ │ │ │republicată │ │ ├───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────┼───────┤ │ 3 │Certificat de calificare şi │Unitatea de învăţământ/ │Absolvenţii învăţământului │ 3 │ │ │suplimentul descriptiv al │învăţământ profesional cu │profesional cu durata mai │ │ │ │certificatului │durata mai mare de 12 luni │mare de 12 luni finalizat cu│ │ │ │ │ │examen de certificare a │ │ │ │ │ │calificării profesionale │ │ │ │ │ │conform art. 33 din │ │ │ │ │ │Legea nr. 1/2011, cu │ │ │ │ │ │modificările şi completările│ │ │ │ │ │ulterioare │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────────────────────────────┤ │ │ │ │Unitatea de învăţământ/ │Absolvenţi ai primilor 2 ani│ │ │ │ │pregătire prin liceu │de liceu, filiera │ │ │ │ │tehnologic, vocaţional │tehnologică sau vocaţională,│ │ │ │ │ │care au finalizat stagiul de│ │ │ │ │ │pregătire practică cu examen│ │ │ │ │ │de certificare a calificării│ │ │ │ │ │profesionale conform art. 32│ │ │ │ │ │alin. (3) din │ │ │ │ │ │Legea nr. 1/2011, cu │ │ │ │ │ │modificările şi completările│ │ │ │ │ │ulterioare │ │ │ ├────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────┤ │ │ │Certificat de absolvire/ │Furnizor autorizat de │Absolvenţi ai programelor de│ │ │ │calificare şi suplimentul │formare profesională a │formare profesională ale │ │ │ │descriptiv al certificatului│adulţilor/program de │căror rezultate ale │ │ │ │ │formare profesională │învăţării corespund acestui │ │ │ │ │ │nivel, finalizate cu examen │ │ │ │ │ │de certificare conform │ │ │       │                            │                           │art. 33 din Legea nr. 1/2011│       │ │ │ │ │cu modificările şi │ │ │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ ├────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────┤ │ │ │Certificat de competenţe │Centrul de evaluare │Persoane care au dobândit │ │ │ │profesionale/Certificat de │autorizat pentru validarea │competenţe profesionale în │ │ │ │calificare şi suplimentul │rezultatelor învăţării │contexte de învăţare │ │ │ │descriptiv al certificatului│dobândite în contexte │nonformale sau informale, │ │ │ │ │nonformale şi informale │corespunzătoare acestui │ │ │ │ │ │nivel conform art. 33 din │ │ │ │ │ │Legea nr. 1/2011, cu │ │ │ │ │ │modificările şi completările│ │ │ │ │ │ulterioare │ │ │ ├────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────┤ │ │ │Certificat de calificare şi │Furnizor autorizat/programe│Absolvenţi ai programelor de│ │ │ │suplimentul descriptiv al │de ucenicie la locul de │ucenicie la locul de muncă │ │ │ │certificatului │muncă │conform art. 15 din Legea │ │ │ │ │ │nr. 279/2005, republicată │ │ ├───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────┼───────┤ │ 4 │Diploma de bacalaureat │Unitatea de învăţământ/ │Absolvenţi ai învăţământului│ 4 │ │ │ │pregătire prin liceul │liceal care au promovat │ │ │ │ │teoretic, tehnologic, │examenul de bacalaureat │ │ │ │ │vocaţional │conform art. 77 din │ │ │ │ │ │Legea nr. 1/2011, cu │ │ │ │ │ │modificările şi completările│ │ │ │ │ │ulterioare │ │ │ ├────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────┤ │ │ │Certificat de calificare şi │Unitatea de învăţământ/ │Absolvenţi ai învăţământului│ │ │ │supliment descriptiv al │pregătire prin liceul │liceal care au promovat │ │ │ │certificatului │tehnologic sau liceul │examenul de certificare a │ │ │ │ │vocaţional │calificării profesionale │ │ │ │ │ │conform art. 77 din Legea │ │ │ │ │ │nr. 1/2011, cu modificările │ │ │ │ │ │şi completările ulterioare │ │ │ ├────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────┤ │ │ │Certificat de absolvire/ │Furnizor autorizat de │Absolvenţi ai programelor de│ │ │ │calificare şi supliment │formare profesională a │formare profesională ale │ │ │ │descriptiv al certificatului│adulţilor/program de │căror rezultate ale │ │ │ │ │formare profesională │învăţării corespund acestui │ │ │ │ │ │nivel, finalizate cu examen │ │ │ │ │ │de certificare conform │ │ │       │                            │                           │art. 77 din Legea nr. 1/2011│       │ │ │ │ │cu modificările şi │ │ │ │ │ │completările ulterioare │ │ ├───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────┼───────┤ │ 5 │Diploma de absolvire/ │Instituţie de învăţământ │Absolvenţi ai învăţământului│ 5 │ │ │calificare şi suplimentul │superior singură sau în │universitar de scurtă durată│ │ │ │descriptiv al certificatului│parteneriat cu furnizori de│care au promovat examenul de│ │ │ │ │formare profesională, acre-│certificare │ │ │ │ │ditaţi în acest scop, la │ │ │ │ │ │care s-a susţinut examenul │ │ │ │ ├────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────┤ │ │ │Certificat de calificare şi │Unitate/Instituţie de │Absolvenţi ai învăţământului│ │ │ │suplimentul descriptiv al │învăţământ singură sau în │postliceal care au promovat │ │ │ │certificatului │parteneriat cu furnizori de│examenul de certificare a │ │ │ │ │formare profesională acre- │calificării profesionale │ │ │ │ │ditaţi în acest scop/pregă-│ │ │ │ │ │tire prin învăţământul │ │ │ │ │ │postliceal │ │ │ ├───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────┼───────┤ │ 6 │Diplomă de licenţă, diplomă │Instituţia de învăţământ │Absolvenţi ai unui program │ 6 │ │ │de inginer, diplomă de │superior acreditată la care│de studii de licenţă care au│ │ │ │urbanist, suplimentul la │s-a susţinut examenul de │promovat examenul de licenţă│ │ │ │diplomă │finalizare a studiilor de │conform art. 143 alin. (1) │ │ │       │                            │licenţă                    │lit. a) din Legea nr. 1/2011│       │ │ │ │ │cu modificările şi │ │ │ │ │ │completările ulterioare │ │ ├───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────┼───────┤ │ 7 │Diplomă de master şi │Instituţia de învăţământ │Absolvenţi ai unui program │ 7 │ │ │suplimentul la diplomă │superior acreditată │de studii de masterat care │ │ │ │ │ │au promovat examenul de │ │ │ │ │ │finalizare a studiilor │ │ │ │ │ │(examen de dizertaţie) │ │ │ │ │ │conform art. 143 alin. (1) │ │ │       │                            │                           │lit. b) din Legea nr. 1/2011│       │ │ │ │ │cu modificările şi │ │ │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ ├────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────┤ │ │ │Diplomă de licenţă, │Instituţia de învăţământ │Absolvenţi ai unui program │ │ │ │suplimentul la diplomă │superior acreditată │unitar de studii (ciclul I │ │ │ │Diplomă de arhitect, │ │şi II) care oferă │ │ │ │suplimentul la diplomă │ │absolventului nivelul de │ │ │ │ │ │master, care au promovat │ │ │ │ │ │examenul de finalizare a │ │ │ │ │ │studiilor, corespunzătoare │ │ │ │ │ │profesiilor reglementate │ │ │ │ │ │conform art. 143 alin. (1) │ │ │       │                            │                           │lit. b) din Legea nr. 1/2011│       │ │ │ │ │cu modificările şi │ │ │ │ │ │completările ulterioare │ │ ├───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────┼───────┤ │ 8 │Diplomă de doctor │IOSUD │Absolvenţi ai unui program │ 8 │ │ │ │ │de studii universitare de │ │ │ │ │ │doctorat, al căror titlu a │ │ │ │ │ │fost atribuit prin ordin al │ │ │ │ │ │ministrului conform art. 143│ │ │ │ │ │alin. (1) lit. c) din │ │ │ │ │ │Legea nr. 1/2011, cu │ │ │ │ │ │modificările şi completările│ │ │ │ │ │ulterioare │ │ └───────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────┴───────┘*) Pentru învăţământul preuniversitar, nivelurile 1-5 din Cadrul naţional al calificărilor, se aplică începând cu anul şcolar 2014/2015.-------Anexa 2 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 918 din 20 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 18 decembrie 2013.-----