ORDONANŢĂ nr. 64 din 30 august 2001 (*actualizată*)privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome(actualizată până la data de 28 februarie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 28 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 769 din 29 decembrie 2001; ORDONANŢA nr. 61 din 5 august 2004; ORDONANŢA nr. 94 din 26 august 2004; LEGEA nr. 414 din 18 octombrie 2004; LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 21 aprilie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 29 septembrie 2011; LEGEA nr. 12 din 6 ianuarie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 1 septembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 26 iunie 2013; ORDONANŢA nr. 16 din 30 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) La societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinaţii, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. III din ORDONANŢA nr. 16 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 2 august 2013. a) rezerve legale; b) alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege; c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi, cu excepţia pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste», potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară şi Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităţilor Economice Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit;------------Lit. c) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. III din ORDONANŢA nr. 16 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 2 august 2013.c^1) constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;--------------Lit. c^1) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 31 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004. d) alte repartizări prevăzute de lege; e) participarea salariaţilor la profit; societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care s-au angajat şi au stabilit prin bugetele de venituri şi cheltuieli obligaţia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaţilor lor în relaţie cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exerciţiul financiar de referinţă;-------------Lit. e) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de articolul unic din LEGEA nr. 414 din 18 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 28 octombrie 2004. f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; g) profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare.------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de art. I din ORDONANŢA nr. 61 din 5 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 17 august 2004.(1^1) Pierderea contabilă reportată provenită din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste», potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, respectiv Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităţilor Economice Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit, se acoperă din rezerve constituite din profitul net, prime de capital şi capital social, inclusiv sumele reprezentând ajustarea la inflaţie a capitalului social, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor, cu respectarea prevederilor actelor normative incidente.------------Alin. (1^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 3 al art. III din ORDONANŢA nr. 16 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 2 august 2013. (2) Profitul se repartizează pentru destinaţiile şi în cuantumurile prevăzute la alin. (1) lit. e), f) şi g), după deducerea sumelor aferente destinaţiilor stabilite prin acte normative speciale prevăzute la lit. a), b), c) c^1 ) şi d) ale aceluiaşi alineat.------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. XXXIV din Secţiunea a 21-a, Cap. II din ORDONANŢA nr. 94 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004. (3) Prin derogare de la prevederile art. 67 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul au obligaţia să vireze dividendele cuvenite acţionarilor în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situaţiilor financiare anuale.--------------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 1 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 6 septembrie 2012.(3^1) Se autorizează Ministerul Sănătăţii să utilizeze 50% din dividendele repartizate statului de către Societatea Comercială ANTIBIOTICE - S.A., pentru exerciţiul financiar al anului 2012, pentru majorarea capitalului social al acestei societăţi, cu condiţia avizului Consiliului Concurenţei, în condiţiile legii.--------------Alin. (3^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 28 iunie 2013. (4) Regiile autonome au obligaţia să declare la organul fiscal competent şi să vireze la bugetul de stat sau local, după caz, până la termenul prevăzut la alin. (3), sumele reprezentând vărsămintele din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit.--------------Alin. (4) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 28 iunie 2013.(4^1) În termen de 3 zile de la data aprobării repartiţiei profitului, conducerea operatorilor economici menţionaţi la alin. (3) are obligaţia înştiinţării acţionarilor, respectiv a autorităţilor publice centrale şi locale sub autoritatea cărora funcţionează asupra cuantumului dividendelor de virat la bugetul de stat sau local, în vederea înregistrării acestor creanţe în contabilitatea autorităţilor respective.--------------Alin. (4^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 1 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 6 septembrie 2012.(4^2) În termenul prevăzut la alin. (4^1), conducerea regiilor autonome are obligaţia înştiinţării autorităţilor publice centrale şi locale sub autoritatea cărora funcţionează asupra cuantumului vărsămintelor la bugetul de stat sau local, după caz, în vederea înregistrării acestor creanţe în contabilitatea autorităţilor respective.--------------Alin. (4^2) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 1 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 6 septembrie 2012.(4^3) Societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau deţine controlul au obligaţia să depună la organul fiscal competent, până la data de 25 a lunii următoare aprobării repartiţiei profitului, o declaraţie informativă privind dividendele cuvenite acţionarilor, în vederea urmăririi modului de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute la alin. (3).--------------Alin. (4^3) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 28 iunie 2013.(4^4) Autorităţile publice centrale au obligaţia să declare la organul fiscal competent şi să vireze, până la termenul prevăzut la alin. (3), cuantumul dividendelor datorate la bugetul de stat, primite de la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care statul este acţionar unic, majoritar sau deţine controlul.--------------Alin. (4^4) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 28 iunie 2013.(4^5) Repartiţia profitului, conform alin. (1), se aprobă odată cu situaţiile financiare anuale.--------------Alin. (4^5) al art. 1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 28 iunie 2013. (5) Abrogat.-------------Alin. (5) al art. 1 a fost abrogat de art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. (6) Abrogat.-------------Alin. (6) al art. 1 a fost abrogat de art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. (7) Sunt exceptate de la obligaţia repartizării profitului pentru destinaţia şi în cuantumul prevăzut la alin. (1) lit. f) instituţiile de credit cu capital integral sau majoritar de stat.-------------Alin. (7) al art. 1 a fost modificat de art. XXV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014. (8) Instituţiile de credit cu capital integral sau majoritar de stat îşi pot majoră capitalul social prin utilizarea (capitalizarea) profitului net, cu respectarea prevederilor legale.-------------Alin. (8) al art. 1 a fost modificat de art. XXV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.  +  Articolul 2Începând cu exerciţiul financiar al anului 2001 regiile autonome constituie anual fond de rezervă prin aplicarea unei cote de 5% asupra profitului contabil neinfluenţat de cheltuiala cu impozitul pe profit. Rezervele astfel calculate sunt deductibile fiscal până la a cincea parte din patrimoniul regiei autonome, exclusiv patrimoniul public.  +  Articolul 3 (1) Controlul, constatarea şi urmărirea modului de constituire şi virare a dividendelor sau vărsămintelor la bugetul de stat sau local, după caz, se efectuează: a) de organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice, pentru agenţii economici de interes central; b) de organele de control ale administraţiei publice locale, pentru agenţii economici de interes local. (2) În caz de nerespectare a termenului prevăzut la art. 1 alin. (3), societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul şi regiile autonome datorează dobândă penalizatoare conform art. 67 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.--------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 1 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 6 septembrie 2012.  +  Articolul 4În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Finanţelor Publice va emite precizări privind determinarea sumelor care fac obiectul repartizării şi reflectarea în contabilitate a acestora.--------------Art. 4 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 769 din 29 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 15 ianuarie 2002.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 23/1996 privind repartizarea profitului la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 5 august 1996, aprobată prin Legea nr. 41/1997, precum şi art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1995 privind impozitul pe dividende, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 august 2001, aprobată şi modificată prin Legea nr. 101/1995.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul dezvoltării şi prognozei,Gheorghe Romeo Leonard CazanMinistrul comunicaţiilor şi tehnologieiinformaţiei,Dan Nica------