HOTĂRÂRE nr. 519 din 24 august 1998 (*actualizată*)privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa(actualizată până la data de 5 iunie 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 3 septembrie 1998. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 5 iunie 2009, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 383 din 2 aprilie 2003; HOTĂRÂREA nr. 599 din 13 mai 2009.În temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată şi modificată prin Legea nr. 207/1997, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată,în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind navigaţia civilă,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa, prin reorganizarea Regiei Autonome «Administraţia Canalelor Navigabile» Constanţa, care se desfiinţează. (2) Compania Naţională «Administraţia Canalelor Navigabile» - S.A. Constanţa, denumită în continuare Compania, se organizează şi funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) Compania este persoană juridică de naţionalitate română, organizată ca societate pe acţiuni, cu sediul în municipiul Constanţa, Str. Ecluzei Agigea nr. 1, judeţul Constanţa. (4) Compania funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi desfăşoară activităţi de interes public naţional, conform reglementărilor legale în vigoare şi statutului. (5) Compania poate înfiinţa sau desfiinţa pe teritoriul României ori în străinătate sedii secundare: sucursale, agenţii, puncte de lucru, reprezentanţe şi alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acţionarilor.--------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 599 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 5 iunie 2009.  +  Articolul 1^1 (1) Infrastructura de transport naval aparţinând domeniului public al statului i se concesionează Companiei de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii pe bază de contract de concesiune, în vederea administrării. (2) Compania este administraţie portuară şi de căi navigabile interioare şi îndeplineşte funcţia de autoritate portuară şi de căi navigabile, după cum urmează: a) în porturile a căror infrastructură de transport naval aparţinând domeniului public al statului i-a fost concesionată de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii; b) pe Canalul Dunăre-Marea Neagră, situat între Portul Constanţa-Sud-Agigea, la km 0 al canalului, şi Dunăre în zona km 293, km 64,410 al canalului, malurile canalului, inclusiv zonele de siguranţă ale acestuia stabilite conform reglementărilor în vigoare, precum şi pe zona din albia Dunării, adiacentă gurii canalului, până la limita dreaptă a şenalului navigabil al Dunării, prin care se asigură accesul navelor în canal; c) pe Canalul Poarta Albă - Midia - Năvodari în lungime de 27,500 km, situat între portul Midia, km 0 al canalului, şi confluenţa cu Canalul Dunăre-Marea Neagră, la km 29 + 41 al acestuia, inclusiv bifurcaţia în lungime de 5,5 km, parte integrantă a Canalului Poarta Albă - Midia - Năvodari, care de la km 3 al acestuia face legătura cu portul Luminiţa, şi pe malurile canalului, inclusiv zonele de siguranţă ale acestuia stabilite conform reglementărilor în vigoare. (3) Compania pune la dispoziţia utilizatorilor infrastructura de transport naval aparţinând domeniului public al statului, prevăzută la alin. (1), în mod nediscriminatoriu, pe baza unor contracte de subconcesiune sau închiriere, în conformitate cu legislaţia în vigoare.--------------Art. 1^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 599 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 5 iunie 2009.  +  Articolul 2 (1) Capitalul social iniţial al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta se constituie prin preluarea patrimoniului Regiei Autonome "Administraţia Canalelor Navigabile" Constanta care se reorganizează, conform datelor din evidenţa contabilă la data de 31 decembrie 1997, actualizat potrivit prevederilor legale, în valoare de 69.558.113.767,90 lei, împărţit în 695.581 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei. (2) Capitalul social al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" -S.A. Constanta este în întregime subscris de statul român în calitate de acţionar unic şi este vărsat integral la data constituirii. (3) Acţiunile Companiei Naţionale <> - S.A. Constanta sunt deţinute în totalitate de către statul român, care îşi exercită drepturile şi obligaţiile prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. Compania poate fi privatizata în condiţiile legii, statul păstrând pachetul de acţiuni care îi va asigura o poziţie majoritara.-------------Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 383 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2003. (4) Predarea-preluarea activului şi pasivului între Regia Autonomă "Administraţia Canalelor Navigabile" Constanta, pe de o parte, şi Compania Naţionala "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta, pe de altă parte, se va face pe bază de protocol în 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Compania Naţionala "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta se substituie Regiei Autonome "Administraţia Canalelor Navigabile" Constanta în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din raporturile juridice ale acesteia cu terţii, inclusiv în litigiile aflate pe rol la instanţele de judecată.  +  Articolul 4Compania are în principal următoarele atribuţii: a) întreţinerea, repararea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport naval ce i-a fost concesionată; b) punerea la dispoziţia tuturor utilizatorilor a acestei infrastructuri, în mod liber şi nediscriminatoriu; c) urmărirea sau asigurarea, după caz, a furnizării serviciilor de siguranţă în porturi; d) asigurarea în permanenţă a adâncimilor minime de navigaţie, precum şi a adâncimilor minime în bazinele portuare şi la dane; e) asigurarea semnalizării costiere şi plutitoare necesare; f) ţinerea evidenţei muncitorilor portuari care efectuează muncă specifică în porturi; g) ducerea la îndeplinire, prin delegare de competenţă, a unor obligaţii ce revin statului român din acordurile şi convenţiile la care România este parte.--------------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 599 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 5 iunie 2009.  +  Articolul 4^1În vederea îndeplinirii funcţiei de autoritate portuară şi de căi navigabile interioare şi în calitatea sa de administraţie portuară şi de căi navigabile interioare, Compania are următoarele atribuţii şi obligaţii: a) aplicarea politicilor portuare elaborate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii; b) întocmirea planurilor de dezvoltare a porturilor în concordanţă cu politica şi programele de dezvoltare elaborate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi a regulamentului portuar; c) implementarea programelor de dezvoltare a infrastructurilor portuare; d) elaborarea sau avizarea studiilor şi proiectelor privind dezvoltarea sau modificarea infrastructurilor portuare, precum şi a proiectelor de dezvoltare şi modernizare a suprastructurilor portuare, propuse de operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea în porturi; e) elaborarea programelor anuale de întreţinere şi reparaţie, de semnalizare şi de dragaj pentru asigurarea adâncimilor minime, cu consultarea operatorilor portuari; f) coordonarea activităţilor care se desfăşoară în porturi; g) acordarea de avize sau autorizaţii pentru activităţile de transport naval, în conformitate cu legislaţia în vigoare; h) aprobarea desfăşurării de activităţi în porturi, altele decât cele supuse autorizării, eliberând permisele de lucru; i) asigurarea funcţionalităţii, administrarea, întreţinerea, repararea şi dezvoltarea infrastructurii de transport naval ce i-a fost concesionată şi a patrimoniului propriu, precum şi menţinerea caracteristicilor tehnice minime ale acestora şi punerea lor la dispoziţie utilizatorilor în mod nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările în vigoare; j) stabilirea ordinii de intrare a navelor în porturi şi alocarea danelor; k) urmărirea şi luarea măsurilor necesare pentru ca traficul de mărfuri în porturi, precum şi modul de depozitare a acestora să nu afecteze siguranţa infrastructurii portuare, securitatea în porturi şi operarea navelor; l) coordonarea traficului portuar în perioade aglomerate ca urmare a unor comenzi guvernamentale şi, în aceste situaţii, stabilirea cu operatorii portuari a programelor de încărcare/descărcare a mărfurilor în/din nave şi priorităţile la intrarea navelor la operare; m) asigurarea condiţiilor de navigaţie; n) urmărirea, dirijarea şi controlul traficului de nave şi de mărfuri tranzitate pe canalele navigabile, prin ecluze şi prin porturi; o) centralizarea datelor privind numărul de nave în tranzit şi volumul de marfă tranzitat, precum şi volumul de marfă operat, portul de încărcare/descărcare a mărfurilor, numărul de nave operate şi a datelor privind normele de operare, precum şi publicarea anuală a acestor date; p) punerea la dispoziţie, pentru navele care tranzitează canalele navigabile şi nu au la bord o persoană care să deţină brevetul de comandant pentru aceste zone, a personalului brevetat corespunzător; q) asigurarea desfăşurării activităţilor privind:(i) semnalizarea costieră şi plutitoare pentru navigaţie şi în porturi;(îi) semnalizarea, menţinerea funcţionalităţii şi iluminarea drumurilor de circulaţie şi intrărilor în porturi;(iii) preluarea reziduurilor şi a apelor uzate, a gunoiului şi a resturilor menajere de la nave; r) asigurarea asistenţei pentru prevenirea poluării la operarea navelor cu produse petroliere; s) urmărirea sau asigurarea, după caz, a furnizării permanente a serviciilor de siguranţă, în conformitate cu legislaţia în vigoare; t) dragajul de întreţinere pentru asigurarea adâncimilor minime de navigaţie în porturi şi pe căile navigabile; u) asigurarea apei pentru irigaţii şi industrie, precum şi a apei potabile; v) organizarea exploatării şi întreţinerii Staţiei complexe de pompare Cernavodă, precum şi a staţiilor de pompare, pentru apărarea împotriva inundaţiilor a localităţilor Saligny, Făclia, Mircea Vodă; w) asigurarea serviciilor tehnice de furnizare a apei pentru irigaţii, industrie şi pentru apă potabilă; x) prelevarea de probe şi efectuarea de analize pentru determinarea calităţii apei, luând măsuri operative pentru depistarea surselor poluante şi pentru prevenirea lor; y) asigurarea de servicii pentru nave de agrement şi turism nautic şi de servicii pentru pasageri şi turişti; z) prestarea de servicii cu navele proprii; aa) ţinerea evidenţei muncitorilor portuari care efectuează muncă specifică în porturi şi eliberarea carnetelor de lucru în port, în conformitate cu legislaţia în vigoare; bb) prestarea de servicii, operaţiuni şi lucrări în scopul îndeplinirii unor obligaţii ce revin statului român din acorduri şi convenţii internaţionale la care România este parte, prin delegare de competenţă; cc) reprezentarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în relaţiile cu concesionarii infrastructurii de transport naval sau a serviciilor de siguranţă, în limitele mandatului acordat de minister în acest sens, în condiţiile legii; dd) orice alte activităţi necesare realizării scopului pentru care a fost înfiinţată.--------------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 599 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 5 iunie 2009.  +  Articolul 4^2Obiectul de activitate al Companiei, cu precizarea domeniului şi a activităţii principale, precum şi activităţile specifice desfăşurate de aceasta sunt prevăzute în statut.--------------Art. 4^2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 599 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 5 iunie 2009.  +  Articolul 4^3Compania poate încheia, conform legislaţiei în vigoare, acorduri sau convenţii cu organisme interne sau internaţionale şi poate participa la colaborări şi cooperări pe plan naţional sau internaţional, în domeniul său de activitate.--------------Art. 4^3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 599 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 5 iunie 2009.  +  Articolul 5--------------Alin. (1) al art. 5 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 599 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 5 iunie 2009.--------------Alin. (1^1) al art. 5 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 599 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 5 iunie 2009.--------------Alin. (1^2) al art. 5 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 599 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 5 iunie 2009.--------------Alin. (1^3) al art. 5 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 599 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 5 iunie 2009.--------------Alin. (1^4) al art. 5 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 599 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 5 iunie 2009.--------------Alin. (1^5) al art. 5 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 599 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 5 iunie 2009.--------------Alin. (1^6) al art. 5 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 599 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 5 iunie 2009. (2) Contravaloarea bunurilor proprietate publică nu este inclusă în valoarea capitalului social iniţial al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta. (3) Contractul de concesiune se va încheia între Ministerul Transporturilor şi Compania Naţionala "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta în termen de 30 de zile de la data înmatriculării ei în registrul comerţului. Controlul respectării de către concesionar a obligaţiilor asumate se face de către Ministerul Transporturilor.  +  Articolul 6 (1) Veniturile proprii ale Companiei se constituie din: a) redevenţele/chiriile obţinute din subconcesionarea/ închirierea infrastructurii de transport naval şi a bunurilor proprietate ale Companiei; b) redevenţele obţinute din concesionarea serviciilor de siguranţă; c) tarifele de utilizare a infrastructurii de transport naval şi de furnizare a serviciilor de siguranţă; d) tarifele percepute pentru efectuarea activităţilor cuprinse în statut. (2) Nivelul minim al redevenţelor şi chiriilor, precum şi tarifele prevăzute la alin. (1) se aprobă de consiliul de administraţie, cu respectarea legislaţiei în vigoare. (3) Compania are obligaţia de a face publice tarifele prevăzute la alin. (1) lit. c) şi lit. d), precum şi facilităţile care se acordă privind plata acestor tarife.--------------Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 599 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 5 iunie 2009.--------------Art. 6^1 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 599 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 5 iunie 2009.--------------Art. 6^2 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 599 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 5 iunie 2009.  +  Articolul 7 (1) Finanţarea obiectivelor de investiţii privind modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport naval aparţinând domeniului public al statului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, şi/sau din surse atrase.--------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 599 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 5 iunie 2009. (2) Finanţarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, precum şi cheltuielile de exploatare a infrastructurii de transport naval se asigură din veniturile proprii ale Companiei.--------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 599 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 5 iunie 2009.(2^1) În situaţii deosebite, pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii de transport naval, Compania poate primi fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, sub formă de subvenţii. Lucrările de întreţinere şi reparaţii pentru care se acordă subvenţii de la bugetul de stat şi fondurile necesare pentru efectuarea acestor lucrări se aprobă prin hotărâre a Guvernului.--------------Alin. (2^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 599 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 5 iunie 2009.(2^2) Pentru prestarea serviciilor, operaţiunilor şi lucrărilor prevăzute la art. 4^1 lit. bb), Compania poate primi fonduri de la bugetul de stat în conformitate cu legislaţia în vigoare, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pe bază de decont de cheltuieli întocmit pentru fiecare activitate.--------------Alin. (2^2) al art. 7 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 599 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 5 iunie 2009. (3) Finanţarea obiectivelor de investiţii aprobate de către Guvern până la data înfiinţării Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta se asigura din surse proprii, credite bancare şi, în completare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor. (4) Bunurile proprietate publică a statului, rezultate în urma finalizarii obiectivelor de investiţii aprobate de Guvern până la data înfiinţării Companiei Naţionale <> - S.A. Constanta, precum şi alte bunuri de natura proprietăţii publice nou-create ori rezultate în urma dezvoltării sau/şi modernizării celor existente se concesioneaza Companiei Naţionale <> - S.A. Constanta în conformitate cu prevederile legale în vigoare.-------------Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 383 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2003. (5) Obligaţiile de plată ale Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta, nescadente până la data înfiinţării acesteia, se vor asigura din surse proprii, credite bancare şi, în completare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, conform condiţiilor şi perioadelor prevăzute în contractele aflate în derulare pentru realizarea obiectivelor de investiţii aparţinând domeniului privat al statului sau domeniului privat al companiei. (6) Plata obligaţiilor nescadente ale Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta pentru crearea de noi bunuri proprietate publică a statului, pentru modernizarea sau/şi dezvoltarea bunurilor publice existente, inclusiv a sumelor aferente din împrumuturi, împreună cu dobânzile şi comisioanele, se va executa din surse proprii şi, în completare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, conform condiţiilor şi perioadelor prevăzute în contractele aflate în derulare.--------------Alin. (7) al art. 7 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 599 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 5 iunie 2009.--------------Alin. (8) al art. 7 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 599 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 5 iunie 2009.  +  Articolul 8 (1) Compania Naţionala "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta este condusă de adunarea generală a acţionarilor. (2) Adunarea generală a acţionarilor are atribuţii şi competente stabilite prin statut, în conformitate cu legislaţia în vigoare. (3) Persoanele împuternicite să reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a acţionarilor sunt numite prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, dintre care una este reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice.--------------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 599 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 5 iunie 2009. (4) Până la privatizarea Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de Ministerul Transporturilor prin împuterniciţii mandataţi sa reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a acţionarilor. (5) Pentru activitatea depusă, persoanele împuternicite să reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a acţionarilor beneficiază de o indemnizaţie stabilită prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.--------------Alin. (5) al art. 8 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 599 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 5 iunie 2009.  +  Articolul 9 (1) Compania Naţionala "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta este administrată de către un consiliu de administraţie.(1^1) Pe perioada în care statul este acţionar majoritar, reprezentanţii statului în consiliul de administraţie sunt desemnaţi prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.--------------Alin. (1^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 599 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 5 iunie 2009. (2) Pe perioada în care statul este acţionar majoritar, directorul general al Companiei este numit şi revocat prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.--------------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 599 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 5 iunie 2009. (3) Pe perioada în care statul este acţionar majoritar, directorul general al Companiei este şi preşedintele consiliului de administraţie.--------------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 599 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 5 iunie 2009. (4) Atribuţiile consiliului de administraţie şi ale preşedintelui acestuia sunt stabilite prin statut.  +  Articolul 10Personalul Regiei Autonome "Administraţia Canalelor Navigabile" Constanta, preluat de Compania Naţionala "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta, este considerat transferat.  +  Articolul 11Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 12Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga prevederile referitoare la Regia Autonomă "Administraţia Canalelor Navigabile" Constanta din Hotărârea Guvernului nr. 19/1991 privind înfiinţarea unor administraţii cu statut de regii autonome şi societăţi comerciale pe acţiuni din domeniul transporturilor navale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 17 ianuarie 1991, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Traian BăsescuMinistrul finanţelor,Daniel DaianuMinistrul reformei,preşedintele Consiliuluipentru Reforma,Ioan Muresan  +  AnexăSTATUT 24/08/1998