ORDONANȚĂ nr. 124 din 29 august 1998 (**republicată**)privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 1 iulie 2002    *) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 629 din 13 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 13 noiembrie 2001, dându-se textelor o nouă numerotare.Ordonanța Guvernului nr. 124 din 29 august 1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, și a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 629/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 13 noiembrie 2001. Ordonanța Guvernului nr. 124/1998 a mai fost modificată prin:– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116 din 30 iunie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999 (respinsă prin Legea nr. 535 din 9 octombrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 19 octombrie 2001);– Ordonanța Guvernului nr. 73 din 27 august 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 31 august 1999 (abrogată prin Ordonanța Guvernului nr. 7 din 19 iulie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 3 august 2001), respinsă prin Legea nr. 206 din 19 aprilie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 24 aprilie 2002;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 266 din 7 decembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 15 decembrie 2000 (respinsă prin Legea nr. 534 din 9 octombrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 18 octombrie 2001).  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Cabinetul medical este unitatea cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistență medicală umană preventivă, curativă, de recuperare și de urgență.(2) Serviciile de sănătate ale cabinetelor medicale se realizează de medici de medicină generală - medici de familie, medici stomatologi, medici specialiști și alte categorii de personal medical autorizat.(3) Profesia de medic, ca profesie liberală, poate fi exercitată în cadrul cabinetului medical în una dintre următoarele forme:a) cabinet medical individual;b) cabinete medicale grupate;c) cabinete medicale asociate;d) societate civilă medicală.  +  Articolul 2(1) În cabinetul medical individual își exercită profesia medicul titular, care poate avea ca salariați ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal.(2) Cabinetele individuale se pot grupa formând cabinete medicale grupate, pentru a-și crea facilități economice comune, păstrându-și individualitatea în relațiile cu terții.(3) Cabinetele individuale se pot asocia formând cabinete medicale asociate, în scopul exercitării în comun a activității și al asigurării accesului permanent al pacienților la servicii medicale complete. Medicii titulari ai unor cabinete asociate își păstrează drepturile și responsabilitățile individuale prevăzute de lege.(4) Societatea civilă medicală este constituită din doi sau mai mulți medici asociați și poate avea ca salariați ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal.  +  Articolul 3(1) Cabinetele medicale grupate, precum și cabinetele medicale asociate pot avea patrimoniu comun.(2) Medicul poate schimba oricând forma de exercitare a profesiei, cu înștiințarea autorității care a avizat înființarea și înregistrarea cabinetului medical.  +  Capitolul II Înființarea și înregistrarea cabinetului medical  +  Articolul 4Denumirea cabinetului medical va reflecta obligatoriu specificul activităților care se vor desfășura, înscrise în autorizația de liberă practică a medicului, eliberată în condițiile legii.  +  Articolul 5(1) Cabinetele medicale se înființează la cererea medicului sau a grupului de medici, în funcție de forma de organizare, potrivit art. 1 alin. (3).(2) Actul de înființare a cabinetelor medicale este certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale, care se întocmește și se păstrează de autoritatea sanitară publică, respectiv de direcțiile de sănătate publică județene sau de Direcția de sănătate publică a municipiului București. O copie de pe certificatul de înregistrare se înmânează titularului cabinetului medical.(3) Documentația necesară pentru înregistrarea cabinetului medical se stabilește prin ordin al ministrului sănătății și familiei.(4) Înființarea de sedii secundare va respecta întreaga procedură de înființare a cabinetelor medicale. (la 05-11-2006, Alin. (4) al art. 5 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 400 din 30 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 2 noiembrie 2006. )  +  Capitolul III Organizarea, funcționarea și finanțarea cabinetului medical  +  Articolul 6(1) Cabinetele medicale, indiferent de forma de organizare, pot desfășura activități de radiodiagnostic, imagistica medicală și alte activități medicale și conexe actului medical, cu autorizarea lor în condițiile legii, precum și activități de învățământ și de cercetare, cu avizul Ministerului Sănătății și Familiei și al Ministerului Educației și Cercetării.(2) Medicul sau personalul medical care desfășoară activitate medicală în cadrul cabinetului medical răspunde în mod individual, potrivit legii, pentru deciziile profesionale, în cazul eventualelor prejudicii aduse pacienților.(3) Controlul privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, indiferent de forma de organizare, se exercită de Ministerul Sănătății și Familiei și de Colegiul Medicilor din România.(4) Prin derogare de la alin. (1), autorizarea cabinetelor stomatologice pentru desfășurarea activităților de radiodiagnostic se va face de Ministerul Sănătății și Familiei.(5) Controlul privind respectarea normelor legale în furnizarea serviciilor de sănătate se exercită de Ministerul Sănătății și Familiei și unitățile sale subordonate, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România sau de alte organe abilitate, în condițiile legii.  +  Articolul 7Cabinetul medical trebuie să dispună de o dotare minimă, stabilită prin ordin al ministrului sănătății și familiei, cu avizul prealabil al Colegiului Medicilor din România, în raport cu specialitatea și profilul de activitate declarate.  +  Articolul 8Cabinetul medical poate realiza venituri din:a) servicii medicale prestate în baza contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate ori cu alte persoane fizice sau juridice;b) servicii medicale cu plata directă din partea beneficiarilor;c) donații și sponsorizări;d) activități de consiliere medicală;e) activități de învățământ și cercetare realizate direct sau prin contracte cu instituțiile de învățământ și de cercetare de stat sau private; (la 05-11-2006, Lit. e) a art. 8 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 400 din 30 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 2 noiembrie 2006. ) f) alte surse obținute conform dispozițiilor legale, inclusiv cele provenind din valorificarea aparaturii proprii, uzată fizic sau moral.  +  Articolul 9(1) Veniturile realizate din activitatea cabinetului medical se impozitează potrivit dispozițiilor legale privind impunerea veniturilor realizate din activitatea desfășurată pe baza de liberă inițiativă.(1^1) Abrogat. (la 05-09-2011, Alin. (1^1) al art. 9 a fost abrogat de lit. b) a art. VI din ORDONANȚA nr. 30 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011. ) (2) Abrogat*).----------Prevederile referitoare la persoane juridice din alin. (2) al art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 1 august 2002, au fost abrogate de pct. 21 al alin. (1) al art. 298, Titlul X din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003.Prin RECTIFICAREA nr. 124 din 29 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 13 august 2004 s-a dispus:– *) art. 9 alin. (2) a fost abrogat prin Legea nr. 493/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 25 iulie 2002.  +  Articolul 10Medicul titular al cabinetului medical sau cel delegat de medicii asociați reprezintă cabinetul medical în raporturile juridice și profesionale.  +  Articolul 11(1) Angajarea personalului mediu sanitar și a altor categorii de personal se poate face de către medic sau, în cazul medicilor asociați, de către medicul delegat.(2) În cabinetele medicale în care sunt încadrate persoane cu contract individual de muncă, salariile se stabilesc prin negociere, cu respectarea nivelurilor minime prevăzute de reglementările legale în vigoare.  +  Articolul 12(1) Cabinetele medicale sunt obligate să efectueze și activități epidemiologice prevăzute în contractul-cadru și să transmită situațiile stabilite prin norme ale Ministerului Sănătății și Familiei privind starea de sănătate și demografică a populației.(2) Cabinetele medicale dentare aflate în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate vor asigura urgențele medicale dentare, contra cost, prin rotație, în centrele prestabilite. (la 05-11-2006, Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 400 din 30 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 2 noiembrie 2006. )  +  Capitolul IV Sancțiuni  +  Articolul 13(1) Pentru nerespectarea dispozițiilor art. 5 alin. (2) persoanele vinovate vor fi sancționate contravențional cu amendă cuprinsă între 10.000.000 lei și 20.000.000 lei.(2) Pentru neefectuarea activităților epidemiologice și pentru netransmiterea datelor prevăzute la art. 12, precum și pentru transmiterea de date eronate sau incomplete persoanele vinovate vor fi sancționate cu amendă cuprinsă între 3.000.000 lei și 10.000.000 lei.(3) Constatarea și aplicarea sancțiunilor se vor face de direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București.(4) Cuantumul amenzilor prevăzute la alin. (1) și (2) se va indexa anual, în raport cu rata inflației, de Ministerul Sănătății și Familiei.  +  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 14(1) Cabinetele medicale se pot înființa în cadrul actualelor dispensare medicale, policlinici ori în alte spații puse la dispoziție de autoritățile publice centrale sau locale ori în spații private, autorizate.(2) Bunurile imobile aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru activități medicale, pot fi date în folosință gratuită, închiriate, concesionate ori vândute fără licitație publică cabinetelor medicale sau, după caz, unităților medico-sanitare cu personalitate juridică.(3) Bunurile imobile aflate în proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru activități medicale, vor fi trecute în domeniul privat al statului, respectiv al unităților administrativ-teritoriale, potrivit art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.(4) Bunurile menționate la alin. (3) vor putea fi concesionate, fără licitație publică, cabinetelor medicale sau, după caz, unităților medico-sanitare cu personalitate juridică, după finalizarea operațiunii de inventariere prevăzute la art. 19 din Legea nr. 213/1998.(5) Bunurile mobile aflate în dotarea actualelor dispensare și policlinici pot fi date în folosință gratuită, la cerere, cabinetelor medicale, cu aprobarea direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București, conform normelor Ministerului Sănătății și Familiei.(6) Personalul medico-sanitar care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, este încadrat cu contract de muncă pe durata nedeterminată și își desfășoară efectiv activitatea în spațiile menționate beneficiază cu prioritate de prevederile alin. (2)-(5).(7) Condițiile de concesionare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (la 05-11-2006, Alin. (7) al art. 14 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 400 din 30 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 2 noiembrie 2006. ) (8) Prevederile prezentului articol nu se aplică patrimoniului clinicilor universitare și cabinetelor medicale din spitale, care rămân în patrimoniul public.  +  Articolul 15(1) Unitățile medico-sanitare cu personalitate juridică, care se înființează potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, vor funcționa cu îndeplinirea următoarelor condiții:a) să aibă obiect de activitate unic, constând în furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activități conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sănătății și familiei;b) administratorul societății comerciale sau cel puțin o treime din numărul membrilor consiliului de administrație să fie medici;c) să fie înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale.(2) Dispozițiile art. 4, art. 5 alin. (3), art. 6-8 și ale art. 12 se aplică în mod corespunzător unităților medico-sanitare cu personalitate juridică.(3) Prevederile alin. (1) și (2) nu se aplică societăților comerciale de turism balnear și de recuperare. (la 15-11-2002, Alin. (3) al ar. 15 a fost introdus de art. 5 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 152 din 7 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 15 noiembrie 2002. ) (4) Unitățile medico-sanitare cu personalitate juridică înființate potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se pot dizolva și pot transfera întregul lor activ net rezultat din lichidare cabinetelor medicale individuale ca forme de organizare prevăzute de prezenta ordonanță, cu condiția ca societatea comercială să aibă ca asociați/asociat unic medicii/medicul care au/a înființat cabinetul medical individual; transferul se poate face fără plată și este scutit de plata oricăror impozite și taxe. (la 05-11-2006, Alin. (4) al ar. 15 a fost introdus de art. 6 al art. I din LEGEA nr. 400 din 30 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 2 noiembrie 2006. )  +  Articolul 16(1) Organizațiile nonprofit, fundațiile și asociațiile cu activități medicale, asociațiile profesionale, cultele religioase și lăcașele de cult religios, legal constituite, pot înființa și organiza în structura lor, pe baza hotărârii organelor de conducere, cabinete medicale furnizoare de servicii medicale în regim ambulatoriu.(2) Cabinetele medicale înființate în condițiile alin. (1) sunt supuse înregistrării în Registrul unic al cabinetelor medicale, pe baza unei documentații stabilite prin ordin al ministrului sănătății și familiei.(3) Dispozițiile art. 6 alin. (1) și (3), ale art. 7 și 12 se aplică în mod corespunzător cabinetelor medicale înființate în condițiile alin. (1).  +  Articolul 17Cabinetul medical organizat în condițiile art. 16 poate realiza venituri din:a) finanțarea organizației sau asociației în structura căreia funcționează;b) servicii medicale cu plata directă din partea beneficiarilor;c) donații sau sponsorizări;d) servicii medicale prestate în baza contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate ori cu alte persoane fizice sau juridice;e) alte surse obținute conform dispozițiilor legale în vigoare.  +  Articolul 18Ministerul Sănătății și Familiei împreună cu Colegiul Medicilor din România vor elabora, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe, normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 19Prezenta ordonanță intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.