ORDIN nr. 101 din 12 februarie 2014pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR EC-I/E/OP privind autorizarea instructorilor şi examinatorilor pentru personalul navigant atestat ca membru al echipajului de cabină şi autorizarea organizaţiilor de pregătire pentru membrii echipajului de cabină
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 24 februarie 2014    Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Transporturilor ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,având în vedere Regulamentul (UE) nr. 290/2012 al Comisiei din 30 martie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviaţia civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului,în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) pct. 12 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementarea Aeronautică Civilă Română RACR EC-I/E/OP privind autorizarea instructorilor şi examinatorilor pentru personalul navigant atestat ca membru al echipajului de cabină şi autorizarea organizaţiilor de pregătire pentru membrii echipajului de cabină, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul transporturilor,Constantin Matei,subsecretar de statBucureşti, 12 februarie 2014.Nr. 101.  +  Anexa Reglementarea Aeronautică Civilă Română RACR EC-I/E/OP privindautorizarea instructorilor şi examinatorilorpentru personalul navigant atestat ca membru al echipajului de cabină şiautorizarea organizaţiilor de pregătire pentru membrii echipajului de cabină  +  Partea I Autorizarea instructorilor pentru membrii echipajului de cabină1. Prevederi generale1.1. În scopul asigurării pregătirii de conversie a membrilor echipajului de cabină, a pregătirii practice în simulator sau în cadrul vizitelor la aeronavă şi a executării zborurilor de familiarizare, Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) autorizează ca instructori deţinători ai atestatului de membru al echipajului de cabină, cu calificare pe cel puţin un tip de aeronavă, angajaţi ai unui operator sau ai unei organizaţii de pregătire, care îndeplinesc condiţiile cerute în prezenta parte.1.2. În acest sens, AACR va emite membrilor echipajului de cabină ce vor asigura pregătirea specificată la pct. 1.1 autorizaţii speciale în baza cărora să poată desfăşura activităţi de instruire teoretică şi practică, la sol în simulator şi în zbor, conform competenţelor acordate, pe perioada valabilităţii autorizaţiei şi în condiţiile valabilităţii atestatului de membru al echipajului de cabină.1.3. Programele de pregătire teoretică şi practică la sol, altele decât cele prevăzute la pct. 1.1, pot fi efectuate de instructori sau formatori care nu deţin atestat de membru al echipajului de cabină şi, prin urmare, AACR nu va elibera autorizaţii de instructor pentru această categorie de personal de instruire. AACR trebuie să verifice că aceşti instructori au experienţă şi calificare adecvate în ceea ce priveşte programele de pregătire mai sus menţionate.2. Privilegiile instructorilor2.1. Deţinătorul unui atestat de membru al echipajului de cabină şi al unei autorizaţii de instructor are următoarele privilegii, în limita calificărilor deţinute: a) să exercite toate drepturile înscrise în atestatul de membru al echipajului de cabină; b) să instruiască membrii echipajului de cabină la sol, în simulator şi în zbor în vederea obţinerii/revalidării/reînnoirii calificărilor asociate atestatelor de membru al echipajului de cabină.2.2. Autorizaţia de instructor este valabilă pentru toate calificările de tip asociate atestatului de membru al echipajului de cabină şi aflate în termen de valabilitate.3. Obţinerea iniţială a autorizaţiei de instructor3.1. Pentru a putea fi autorizat ca instructor, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să deţină atestatul de membru al echipajului de cabină cu calificare de tip, astfel încât să poată suplini activitatea la bord a celui instruit, atunci când situaţia impune intervenţia sa pentru siguranţa zborului; b) să aibă o experienţa de zbor de minimum 1.500 de ore zbor ca membru al echipajului de cabină; c) să facă dovada absolvirii unui curs aprobat pentru obţinerea autorizaţiei de instructor, la o organizaţie de pregătire aprobată de AACR sau în cadrul unui operator aerian, conform părţii D a Manualului operaţional.3.2. Solicitantul autorizaţiei de instructor trebuie să parcurgă cu succes modulul de pregătire teoretică intitulat "Tehnici de instruire", având următoarea tematică:- metode de instruire şi de aplicare a principiilor managementului resurselor echipajului (CRM) în activitatea de instruire;- asistarea elevului în pregătirea la sol şi în zbor;- procesul de acumulare a cunoştinţelor;- elemente ale instruirii efective;- testarea şi evaluarea elevilor;- tehnici de antrenament la sol şi în zbor;- desfăşurarea programului de antrenament la sol şi în zbor;- planul de desfăşurare al temelor;- tehnici de pregătire la sol şi în zbor;- utilizarea facilităţilor, inclusiv a simulatoarelor, în procesul de instruire;- analiza şi corectarea greşelilor (greşeli sistematice, greşeli caracteristice);- performanţe umane şi limitări specifice instrucţiei în zbor;- utilizarea simulării procedurilor de urgenţă în procesul de instruire.3.3. Ulterior absolvirii programului de instruire teoretică, solicitantul trebuie să participe la instruirea practică la sol şi/sau în zbor, după cum urmează:- să facă dovada executării a cel puţin 4 tronsoane de zbor de instruire, cu elev aflat în pregătire de conversie, de diferenţe, sau de calificare ca şef de cabină, pe curse comerciale şi sub conducerea unui membru al echipajului de cabină având autorizaţia de instructor; şi/sau- să participe, sub supravegherea unui membru al echipajului de cabină având autorizaţia de instructor, la o sesiune de pregătire teoretică la sol, de tipul celei de conversie sau revalidare, inclusiv vizita la avion, sau să coordoneze o sesiune de pregătire a membrilor echipajului de cabină în simulator asistat de un instructor autorizat.3.4. Examinarea teoretică şi practică a) Un solicitant al autorizaţiei de instructor trebuie să promoveze examinarea teoretică, în cadrul AACR, şi o examinare practică în zbor. b) În cadrul examinării practice solicitantul trebuie să demonstreze examinatorului desemnat de AACR, pe durata a cel puţin două tronsoane de zbor comercial, că deţine cunoştinţele şi aptitudinile necesare de a instrui un elev aflat în pregătire. c) Examinatorul desemnat de AACR şi elevul aflat în pregătire vor fi adiţionaţi echipajului minim operativ, iar instructorul examinat va face parte din echipajul operativ.3.5. Valabilitatea autorizaţiei de instructorTermenul de valabilitate a autorizaţiei de instructor este de 36 de luni de la data promovării examinării practice, sub rezerva valabilităţii calificărilor de tip deţinute.4. Revalidarea autorizaţiei de instructor4.1. În scopul prelungirii termenului de valabilitate a autorizaţiei de instructor, solicitantul depune la AACR o cerere de revalidare, cu minimum 3 luni înainte de expirarea valabilităţii autorizaţiei.4.2. Pentru revalidarea autorizaţiei de instructor solicitantul trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: a) să deţină atestatul de membru al echipajului de cabină şi autorizaţia de instructor, aflate în termen de valabilitate; b) să deţină experienţa minimă de instruire în zbor, după cum urmează:- un zbor, efectuat în calitate de instructor pentru fiecare an al perioadei de valabilitate; sau- o sesiune de instruire la sol pe perioada fiecărui an de valabilitate a autorizaţiei deţinute.4.3. În cazul în care solicitantul nu deţine experienţa minimă de instruire în zbor sau la sol pentru revalidare, acesta va parcurge, înaintea examinării practice, în cadrul unui operator aerian, un program de reînnoire a cunoştinţelor (programa analitică a acestui curs trebuie să fie descrisă în partea D a Manualului operaţional al operatorului).4.4. Examinarea practică a) Revalidarea autorizaţiei de instructor se efectuează în urma unei examinări practice, efectuată în decursul ultimelor 12 luni calendaristice de valabilitate a acesteia. b) În cadrul examinării practice în zbor solicitantul trebuie să demonstreze examinatorului desemnat de AACR, pe durata a două tronsoane de zbor comercial, aptitudinile de a instrui un elev aflat în pregătire. Examinatorul desemnat de AACR şi elevul aflat în pregătire vor fi adiţionaţi echipajului minim operativ, iar instructorul examinat va face parte din echipajul operativ. c) În cazul în care operatorul demonstrează că nu poate asigura un elev în pregătire, examinarea practică se poate desfăşura în cadrul unei sesiuni de pregătire la sol şi constă în susţinerea unui modul de pregătire teoretică sub supravegherea unui examinator desemnat de AACR.5. Reînnoirea autorizaţiei de instructor5.1. În cazul în care autorizaţia de instructor nu se mai află în termen de valabilitate şi se doreşte reînnoirea acesteia, solicitantul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de reîmprospătare a cunoştinţelor aprobat de AACR. Programa acestui curs trebuie să ţină seama de durata de întrerupere, cursul urmând a fi efectuat fie în cadrul unui operator aerian (conform programei analitice descrise în partea D a Manualului operaţional aprobat de AACR), fie în cadrul unei organizaţii de pregătire autorizate de AACR.5.2. Pregătirea practică la sol şi în zbor se efectuează în aceleaşi condiţii descrise pentru obţinerea iniţială a acestei autorizaţii.5.3. Examinarea practică a) Reînnoirea autorizaţiei de instructor se efectuează în urma unei examinări practice, susţinute de solicitant după absolvirea cursului de reîmprospătare a cunoştinţelor. b) În cadrul examinării practice în zbor solicitantul trebuie să demonstreze examinatorului desemnat de AACR, pe durata a două tronsoane de zbor comercial, aptitudinile de a instrui un elev aflat în pregătire. Examinatorul desemnat de AACR şi elevul aflat în pregătire vor fi adiţionaţi echipajului minim operativ, iar instructorul examinat va face parte din echipajul operativ. c) În cazul în care operatorul demonstrează că nu poate asigura un elev în pregătire, examinarea practică se poate desfăşura în cadrul unei sesiuni de pregătire la sol şi constă în susţinerea unui modul de pregătire teoretică sub supravegherea unui examinator desemnat de AACR.6. Suspendarea/Revocarea autorizaţiei de instructor6.1. Autorizaţia de instructor se suspendă de AACR în următoarele cazuri: a) la expirarea termenului de valabilitate a calificării de tip; b) la expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei de instructor; c) când se constată, în urma unei examinări pe baza reglementărilor aeronautice specifice, lipsuri majore în pregătirea profesională sau când se dovedeşte implicarea directă a deţinătorului autorizaţiei de instructor într-o situaţie care conduce la abateri de la reglementările aeronautice civile; d) pe durata inaptitudinii medicale temporare.6.2. În cazul prevăzut la pct. 6.1 lit. c), perioada de suspendare este stabilită de AACR, pentru o durată de până la 6 luni, în funcţie de gravitatea faptei. Aplicarea acestei sancţiuni nu exclude sancţiunile aplicabile conform reglementărilor aeronautice civile aflate în vigoare.6.3. Autorizaţia de instructor se revocă de AACR pentru următoarele motive: a) inaptitudine psihofizică definitivă; b) în cazul în care titularul autorizaţiei acumulează două sancţiuni de suspendare a autorizării în decurs de 5 ani, pentru motivele prevăzute la pct. 6.1 lit. c); c) abateri grave de la reglementările aeronautice, cu efecte majore asupra siguranţei zborului sau a circulaţiei aeriene, dovedite în baza prevederilor procedurilor din reglementările aeronautice specifice.6.4. Sancţiunile prevăzute de prezentul articol se iau de către AACR prin emiterea unei decizii în formă scrisă, semnată de directorul general.6.5. Decizia de suspendare/revocare se comunică deţinătorului autorizaţiei de instructor în termen de 3 zile calendaristice de la emitere.6.6. În toate cazurile de suspendare sau revocare, deţinătorul autorizaţiei de instructor este obligat să depună autorizaţia la AACR.6.7. Decizia suspendării/revocării autorizaţiei de instructor poate fi contestată în scris, în conformitate cu actele normative care reglementează contenciosul administrativ.7. Situaţii speciale7.1. Dacă un operator nu dispune de un instructor autorizat, din motive obiective şi bine justificate, cum ar fi introducerea de aeronave noi în România sau în flota unui operator aerian, AACR poate aproba efectuarea pregătirii teoretice şi practice în zbor pentru obţinerea autorizaţiei, asociate unui atestat de membru al echipajului de cabină, de către un pilot comandant care deţine calificarea de instructor pe tipul respectiv de aeronavă.7.2. În cazul achiziţionării de către un operator aerian a unui nou tip de aeronavă, autorizarea ca instructor este posibilă numai după ce solicitantul este calificat pe acest tip de aeronavă.7.3. La cererea operatorului angajator şi în funcţie de necesităţile operaţionale şi experienţa de zbor a solicitantului, AACR poate reduce cerinţele privind experienţa de zbor cerută pentru obţinerea autorizaţiei de instructor.  +  Partea a II-a Autorizarea examinatorilor pentru membrii echipajului de cabină1. Prevederi generale1.1. În timpul sau după finalizarea tuturor cursurilor de pregătire, fiecare membru al echipajului trebuie să se supună unei verificări care să vizeze toate elementele de pregătire cuprinse în programul de pregătire relevant, cu excepţia pregătirii în domeniul managementului resurselor echipajului. Verificările se efectuează de personal calificat corespunzător pentru a constata dacă membrul echipajului de cabină a obţinut şi/sau îşi menţine nivelul de competenţă necesar.1.2. În scopul efectuării examinărilor practice a membrilor echipajului de cabină, AACR autorizează ca examinatori: a) inspectori aparţinând AACR cu atribuţii de certificare a membrilor echipajului de cabină, calificaţi corespunzător conform privilegiilor acordate şi înscrise în autorizaţia de examinator; şi b) angajaţi ai operatorilor, deţinători de atestat de membru al echipajului de cabină cu autorizaţie de instructor, capabili să efectueze, în numele AACR, examinările practice, în zbor, conform privilegiilor acordate şi înscrise în autorizaţia de examinator.1.3. Examinatorul răspunde în faţa AACR de corectitudinea examinării.1.4. Autorizaţia de examinator se înscrie în acelaşi formular în care solicitantul este autorizat ca instructor şi este anexată atestatului de membru al echipajului de cabină.1.5. Numărul de examinatori necesar este stabilit de AACR, la solicitarea operatorilor aerieni şi a agenţilor aeronautici, ţinând seama de numărul deţinătorilor de atestate de membru al echipajului de cabină, emise în conformitate cu reglementările aeronautice civile în vigoare, precum şi de necesităţile operatorului angajator.1.6. Un examinator nu va testa pe acei solicitanţi a căror pregătire a fost efectuată chiar de către acesta.2. Privilegiile examinatorilor2.1. Privilegiile deţinătorului unei autorizaţii de examinator, emise de AACR în favoarea angajaţilor unui operator, sunt: a) efectuarea examinărilor teoretice şi practice pentru obţinerea calificărilor de tip suplimentar; b) efectuarea examinărilor teoretice şi practice pentru revalidarea şi/sau reînnoirea calificării de tip deţinute de posesorul unui atestat de membru al echipajului de cabină, angajat al operatorului în cadrul căruia se desfăşoară examinarea.2.2. Drepturile deţinătorului unei autorizaţii de examinator, emise de AACR, pentru un inspector cu atribuţiuni de certificare a membrilor echipajului de cabină sau pentru un examinator împuternicit de AACR sunt următoarele: a) examinarea teoretică şi practică în cazul obţinerii primei calificări asociate atestatului de membru al echipajului de cabină; b) examinarea teoretică şi practică în cazul reînnoirii primei calificări asociate atestatului de membru al echipajului de cabină în cazul în care solicitantul nu este angajatul unui operator; c) examinarea teoretică şi practică în cazul obţinerii autorizaţiei de instructor asociate atestatului de membru al echipajului de cabină şi a revalidării sau a reînnoirii autorizaţiei de instructor; d) examinarea teoretică şi practică în cazul obţinerii autorizaţiei de examinator asociate atestatului de membru al echipajului de cabină şi a revalidării sau a reînnoirii autorizaţiei de examinator.2.3. Autorizaţia de examinator este valabilă pentru toate calificările de tip asociate atestatului de membru al echipajului de cabină şi aflate în termen de valabilitate, cu condiţia ca autorizaţia de instructor să fie şi ea în termen de valabilitate.2.4. În cazul extinderii competenţei, prin obţinerea unei noi calificări de tip asociate atestatului de membru al echipajului de cabină, solicitantul va putea fi autorizat ca examinator, numai după obţinerea autorizaţiei de instructor pe noul tip de aeronavă.3. Obţinerea autorizaţiei de examinator3.1. În scopul obţinerii unei autorizaţii de examinator, solicitantul trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: a) să deţină atestatul de membru al echipajului de cabină; b) să deţină o autorizaţie de instructor; c) să aibă o experienţă de minimum 2.000 de ore zbor ca membru al echipajului de cabină şi de cel puţin 100 de ore de zbor în calitate de instructor; d) să facă dovada absolvirii unui curs pregătire teoretică iniţială pentru examinatori, aprobat de AACR.În funcţie de necesităţile operaţionale şi/sau experienţa anterioară a solicitantului, AACR poate diminua cerinţele privind numărul de ore de zbor executate în calitate de instructor.3.2. Examinarea teoreticăSolicitantul unei autorizaţii de examinator trebuie să parcurgă cu succes un curs de pregătire teoretică iniţială pentru examinatori, aprobat de AACR. Cursul este organizat în cadrul AACR sau în cadrul unei organizaţii de pregătire autorizate de AACR şi se finalizează printr-o examinare teoretică. În urma promovării, solicitantul primeşte un atestat de absolvire a cursului de pregătire teoretică iniţială pentru examinatori, care trebuie ataşat cererii de emitere a autorizaţiei. În cazul nepromovării examinării teoretice, solicitantul are dreptul la o singură reexaminare, în termen de 90 de zile calendaristice.3.3. Examinarea practică a) Solicitantul unei autorizaţii de examinator trebuie să promoveze, ulterior examinării teoretice, o examinare practică în zbor, în rolul de examinator, sub supravegherea unui examinator inspector, din cadrul AACR, cu atribuţii de certificare a membrilor echipajului de cabină. b) În cadrul examinării practice se vor evalua: informarea înaintea zborului, acordarea calificativului pentru membrul echipajului de cabină examinat, discuţiile după terminarea zborului şi completarea documentelor specifice. În cazul nepromovării examinării practice, testul se poate repeta o singură dată, în termen de 90 de zile calendaristice. c) Examinatorul desemnat de AACR, solicitantul autorizaţiei de examinator şi elevul aflat în pregătire vor fi adiţionaţi echipajului minim operativ.3.4. Valabilitatea autorizaţiei de examinatorTermenul de valabilitate a autorizaţiei de examinator este de 36 de luni de la data promovării examinării practice, sub rezerva valabilităţii calificărilor de tip deţinute şi a autorizaţiei de instructor.4. Revalidarea autorizaţiei de examinator4.1. În scopul prelungirii termenului de valabilitate a autorizaţiei de examinator, solicitantul depune la AACR o cerere de revalidare, cu minimum 3 luni înainte de expirarea valabilităţii autorizaţiei.4.2. Pentru revalidarea autorizaţiei de examinator, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să deţină atestatul de membru al echipajului de cabină, autorizaţia de instructor şi autorizaţia de examinator, aflate în termen de valabilitate; b) să fi efectuat minimum 2 (două) examinări practice în zbor pentru fiecare an al perioadei de valabilitate a autorizării de examinator deţinute; c) să participe la un curs de pregătire teoretică recurentă pentru examinatori, aprobat de AACR. Cursul este organizat în cadrul AACR şi solicitantul primeşte un atestat de participare la cursul de pregătire teoretică recurentă pentru examinatori, care trebuie ataşat cererii de revalidare a autorizaţiei.4.3. Examinarea practică a) În scopul revalidării autorizaţiei de examinator, solicitantul trebuie să promoveze, după participarea la cursul de pregătire recurentă pentru examinatori, o examinare practică în zbor, în rolul de examinator, sub supravegherea unui examinator inspector, din cadrul AACR, cu atribuţii de certificare a membrilor echipajului de cabină. b) În cadrul examinării practice se vor evalua: informarea înaintea zborului, acordarea calificativului pentru membrul echipajului de cabină examinat, discuţiile după terminarea zborului şi completarea documentelor specifice. În cazul nepromovării, testul se poate repeta o singură dată, în termen de 90 de zile calendaristice. c) Examinatorul desemnat de AACR, solicitantul autorizaţiei de examinator şi elevul aflat în pregătire vor fi adiţionaţi echipajului minim operativ. d) Examinarea practică trebuie susţinută în ultimele 12 luni ale perioadei de valabilitate a autorizaţiei de examinator.5. Reînnoirea autorizaţiei de examinatorProcedura de reînnoire a autorizaţiei de examinator este identică cu cea de emitere a autorizaţiei de examinator, programul de pregătire teoretică fiind stabilit în funcţie de experienţa solicitantului şi de perioada de întrerupere.6. Suspendarea şi revocarea autorizaţiei de examinator6.1 Autorizaţia de examinator se suspendă de AACR în următoarele cazuri: a) la expirarea termenului de valabilitate a calificării de tip; b) la expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei de instructor; c) la expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei de examinator; d) când se constată, în urma unei examinări pe baza reglementărilor aeronautice specifice, lipsuri majore în pregătirea profesională sau când se dovedeşte implicarea directă a deţinătorului autorizaţiei de examinator într-o situaţie care conduce la abateri de la reglementările aeronautice civile; e) pe durata inaptitudinii medicale temporare.6.2. În cazul prevăzut la pct. 6.1 lit. d), perioadele de suspendare sunt stabilite de AACR, pentru o durată de până la 6 luni, în funcţie de gravitatea faptei. Aplicarea acestei sancţiuni nu exclude sancţiunile aplicabile conform reglementărilor aeronautice civile aflate în vigoare.6.3. Autorizaţia de examinator se revocă de AACR, pentru următoarele motive: a) inaptitudine psihofizică definitivă; b) în cazul în care titularul autorizaţiei acumulează două sancţiuni de suspendare a atestatului sau autorizaţiei în decurs de 5 ani, pentru motivele prevăzute la pct. 6.1 lit. d); c) abateri grave de la reglementările aeronautice, cu efecte majore asupra siguranţei zborului sau a circulaţiei aeriene, dovedite pe baza procedurilor cuprinse în reglementările aeronautice specifice.6.4. Sancţiunile prevăzute de prezentul articol se aplică de AACR prin emiterea unei decizii în formă scrisă, semnată de directorul general.6.5. Decizia de suspendare/revocare se comunică titularului autorizaţiei în termen de 3 zile calendaristice de la emitere.6.6. În toate cazurile de suspendare şi/sau de revocare, titularul autorizaţiei este obligat să depună autorizaţia la AACR.6.7. Decizia suspendării/revocării autorizaţiei de examinator poate fi contestată în scris, în conformitate cu actele normative care reglementează contenciosul administrativ.7. Situaţii speciale7.1. Cu aprobarea prealabilă a AACR, în situaţii speciale, argumentate, cum ar fi introducerea de aeronave noi în România sau în flota unui operator ori indisponibilitatea de moment a unui examinator autorizat corespunzător, examinatorul la proba practică în zbor poate fi un pilot comandant care deţine autorizaţia de examinator pe tipul respectiv de aeronavă.7.2. În cazul achiziţionării de către un operator aerian a unui nou tip de aeronavă, autorizarea ca examinator este posibilă numai după ce solicitantul este calificat pe acest tip de aeronavă şi autorizat ca instructor.7.3. La cererea operatorului angajator şi în funcţie de necesităţile operaţionale şi experienţa de zbor a solicitantului, AACR poate reduce cerinţele privind experienţa de zbor cerută pentru obţinerea autorizaţiei de examinator.  +  Partea a III-a Autorizarea organizaţiilor de pregătire pentru membrii echipajului de cabină1. GeneralităţiOrganizaţia de pregătire pentru membrii echipajului de cabină reprezintă o organizaţie, autorizată de AACR, care:(i) dispune de personal calificat;(îi) dispune de facilităţi specifice proprii sau aparţinând unor operatori aerieni sau altor organizaţii de pregătire, acceptate de AACR înainte de subcontractarea acestora;(iii) oferă instruire teoretică şi practică, la sol şi în zbor, după caz, pe baza unor programe, aprobate de AACR, în scopul obţinerii atestatelor de membru al echipajului de cabină, precum şi al obţinerii şi reînnoirii calificărilor de tip şi autorizărilor asociate acestor atestate, cu respectarea cerinţelor din regulamentele aplicabile.2. Condiţii de autorizare a) La primirea unei cereri de eliberare iniţială a unui certificat pentru o organizaţie de pregătire a membrilor echipajului de cabină, AACR trebuie să verifice dacă organizaţia îndeplineşte cerinţele aplicabile. b) Dacă a constatat că organizaţia îndeplineşte cerinţele aplicabile, autoritatea competentă eliberează certificatul de autorizare. Certificatul se eliberează pe o durată nelimitată, cu condiţia respectării cerinţelor de autorizare. Privilegiile şi sfera activităţilor pentru care organizaţia a primit aprobarea să le desfăşoare trebuie să fie specificate în condiţiile de aprobare ataşate la acest certificat. c) Organizaţia de pregătire care solicită certificatul de autorizare va prezenta AACR, spre aprobare, următoarele documente:(i) Manualul de instruire (teoretică şi/sau practică);(îi) Manualul operaţional, după caz;(iii) Manualul de calitate. d) Orice modificare a cursurilor sau manualelor aprobate trebuie transmisă la AACR, pentru reaprobare, înainte de a fi utilizate. e) Modul de organizare şi supraveghere a organizaţiilor de pregătire este stabilit de AACR prin procedurile dezvoltătoare ale prezentei reglementări. f) Inspectorii de certificare a personalului, din cadrul AACR, vor monitoriza, prin inspecţii anunţate sau neanunţate, menţinerea standardelor de desfăşurare a instruirii teoretice şi practice la sol şi în zbor. În timpul acestor inspecţii organizaţia de pregătire va asigura accesul la înregistrările referitoare la pregătirea personalului implicat în activitatea de instruire, jurnalele tehnice, prelegerile, notele de curs, manualele, informările, precum şi alte materiale relevante referitoare la activităţile organizaţiei. g) Autorizarea va fi modificată, suspendată sau revocată de AACR, dacă oricare din cerinţele de autorizare sau standardele impuse încetează să mai fie menţinute la nivelul minim aprobat.3. Schimbări - organizaţii a) La primirea unei cereri de efectuare a unei schimbări care necesită o aprobare prealabilă, AACR verifică dacă organizaţia este capabilă de a menţine cerinţele de autorizare.Dacă a constatat că organizaţia respectă cerinţele aplicabile, autoritatea AACR aprobă schimbarea. b) Fără a aduce atingere niciunei măsuri executorii suplimentare, atunci când organizaţia efectuează schimbări care necesită o aprobare prealabilă fără a fi primit aprobarea din partea AACR după cum se defineşte la lit. a), AACR suspendă, limitează sau revocă certificatul organizaţiei. c) Pentru schimbările care nu necesită o aprobare prealabilă, AACR evaluează informaţiile furnizate în notificarea trimisă de organizaţie în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 290/2012 al Comisiei din 30 martie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviaţia civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, pentru a verifica respectarea cerinţelor aplicabile. În cazul constatării oricărei neconformităţi, AACR informează organizaţia cu privire la neconformitate şi solicită schimbări suplimentare.4. Tipuri de organizaţii de pregătire autorizateOrganizaţiile de pregătire pot fi autorizate pentru: a) pregătire teoretică şi practică, la sol şi/sau în zbor (numai dacă deţin contracte cu organizaţii autorizate pentru pregătirea practică la sol a membrilor echipajelor de cabină sau cu operatori aerieni în cazul pregătirii de conversie); b) pregătire teoretică; c) pregătire practică, la sol şi/sau în zbor (numai dacă deţin contracte, pentru furnizarea acestui tip de pregătire, cu organizaţii autorizate pentru pregătirea practică la sol a membrilor echipajelor de cabină sau cu operatori aerieni în cazul pregătirii de conversie).-----