ORDIN nr. 119 din 4 februarie 2014pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 21 februarie 2014    Văzând Referatul de aprobare al Direcției de sănătate publică și control în sănătate publică nr. E.N. 836/2014 din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 6 lit. e) pct. 3 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Normele de igienă și sănătate publică sunt obligatorii, potrivit legii, pentru toate unitățile din sistemul public și privat, precum și pentru întreaga populație.  +  Articolul 3Nerespectarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației atrage răspunderea disciplinară, administrativ-materială, civilă ori, după caz, penală, în sarcina persoanelor vinovate de abaterile săvârșite.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 3 iulie 1997, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5Direcția de specialitate din Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, ministerele cu rețea sanitară proprie, administrația publică locală și alte autorități implicate duc la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Gheorghe-Eugen Nicolăescu
    București, 4 februarie 2014.Nr. 119.  +  AnexaNORMEde igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației