HOTĂRÂRE nr. 94 din 12 februarie 2014 (*actualizată*)privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă(actualizată până la data de 30 decembrie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. VI lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Comitetul naţional pentru situaţii speciale de urgenţă, denumit în continuare Comitet naţional, se constituie şi funcţionează, potrivit legii, ca organism interministerial, sub conducerea viceprim-ministrului pentru securitate naţională, în cadrul sistemului naţional de management al situaţiilor de urgenţă. (2) Comitetul naţional se compune din: a) preşedinte: viceprim-ministru pentru securitate naţională; b) vicepreşedinte: ministrul afacerilor interne; c) membri: miniştri şi conducătorii instituţiilor publice centrale prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Comitetul naţional îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Comitetul naţional asigură: a) îndeplinirea atribuţiilor specifice pe linia realizării în România a obiectivelor strategiilor europene şi internaţionale de reducere a dezastrelor; b) adoptarea de politici şi strategii pentru cunoaşterea, prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru limitarea efectelor; c) coordonarea gestionării situaţiilor de urgenţă determinate de principalele tipuri de risc prevăzute în anexa nr. 2; d) monitorizarea permanentă şi evaluarea riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor, din domeniul de competenţă; e) îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor stabilite prin alte dispoziţii legale. (3) Persoanele din compunerea Comitetului naţional au următoarele atribuţii principale: a) preşedintele:1. convoacă Comitetul naţional, stabileşte ordinea de zi şi conduce şedinţele acestuia;2. semnează avizele, acordurile, împuternicirile, protocoalele de colaborare din domeniul de competenţă al Comitetului naţional;3. aprobă planurile strategice elaborate în vederea prevenirii şi contracarării riscurilor din domeniul de competenţă al Comitetului naţional;4. îl informează operativ pe prim-ministru şi prezintă în şedinţele Guvernului hotărârile şi propunerile Comitetului naţional; b) vicepreşedintele îndeplineşte obligaţiile de membru prevăzute la lit. c) şi, în absenţa preşedintelui, exercită atribuţiile acestuia; c) membrii:1. prezintă informări şi puncte de vedere ale ministerelor sau instituţiilor publice centrale pe care le reprezintă;2. dispun aplicarea hotărârilor şi măsurilor adoptate în domeniile de competenţă şi urmăresc îndeplinirea acestora;3. menţin legătura permanentă cu centrele operative corespondente.  +  Articolul 3 (1) Comitetul naţional se întruneşte semestrial, în şedinţe ordinare şi, ori de câte ori situaţia o impune, în şedinţe extraordinare, la convocarea preşedintelui. (2) Şedinţele Comitetului naţional sunt conduse de preşedintele acestuia. (3) Ministerul Public este reprezentat la şedinţele Comitetului naţional în calitate de invitat permanent. (4) La şedinţele Comitetului naţional pot să participe, la invitaţia preşedintelui acestuia, în raport cu problemele înscrise pe ordinea de zi, reprezentanţi ai altor ministere, instituţii publice centrale şi agenţii nenominalizate în anexa nr. 1, precum şi ai organizaţiilor neguvernamentale.  +  Articolul 4Hotărârile Comitetului naţional se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor participanţi la şedinţă, cu excepţia hotărârilor referitoare la atribuţiile prevăzute la art. 20 lit. c) - e) şi k) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, care se adoptă cu votul a două treimi din numărul membrilor participanţi la şedinţă.  +  Articolul 5 (1) Managementul situaţiilor de urgenţă din competenţa Comitetului naţional se realizează de Platforma de coordonare operaţională, prin Centrul operaţional de comandă al Guvernului. (2) Coordonarea cu caracter permanent, la nivel naţional, a acţiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă se asigură de către secretarul de stat, şeful Departamentului pentru situaţii de urgenţă din Ministerul Afacerilor Interne.----------Alin. (2) al art. 5 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.151 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014. (3) Managementul informaţiilor de suport şi sprijin al acţiunilor de intervenţie se asigură de către secretarul de stat cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice din Ministerul Afacerilor Interne.----------Alin. (3) al art. 5 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.151 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014.  +  Articolul 6 (1) Platforma de coordonare operaţională, denumită în continuare platforma, reprezintă o componentă interministerială a Comitetului naţional, cu atribuţii operaţionale, organizată la nivelul cabinetului viceprim-ministrului pentru securitate naţională, preşedinte al Comitetului naţional. (2) În cadrul platformei sunt reprezentate instituţiile prevăzute în anexa nr. 1, la nivel de secretar de stat sau alte persoane cu putere de decizie. La activitatea platformei pot fi invitaţi să participe specialişti, experţi, analişti în materie, din alte instituţii publice. (3) Activitatea platformei este condusă de secretarul de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, desemnat de către preşedintele Comitetului naţional. (4) Platforma se întruneşte în compunerea adaptată în funcţie de dinamica situaţiei operative, la convocarea secretarului de stat prevăzut la alin. (3), pe baza ordinii de zi aprobate de preşedintele Comitetului naţional.  +  Articolul 7 (1) Platforma asigură, pentru domeniul de competenţă al Comitetului naţional: a) identificarea spectrului ameninţări, vulnerabilităţi şi riscuri specifice; b) monitorizarea permanentă şi analiza de risc, prin Centrul operaţional de comandă al Guvernului; c) elaborarea procedurilor operaţionale standard; d) analizele necesare şi elaborarea documentelor de planificare strategică, respectiv planurile de contingenţă; e) informarea operativă a preşedintelui Comitetului naţional despre evenimentele cu potenţial de dezvoltare şi care implică o acţiune integrată imediată; f) verificarea modului de punere în aplicare a planurilor de acţiune de la nivelul structurilor de intervenţie; g) propuneri pentru coordonarea resurselor umane, materiale, financiare şi de altă natură necesare restabilirii stării de normalitate; h) efectuarea de studii şi cercetări în domeniul prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă; i) identificarea riscurilor care pot genera efecte în lanţ; j) asigurarea testării funcţionării sistemului naţional de management al situaţiilor de urgenţă. (2) Platforma coordonează activităţile specifice pentru cunoaşterea riscurilor din competenţa ministerelor şi instituţiilor publice centrale reprezentate în Comitetul naţional. (3) Platforma stabileşte cerinţele operaţionale ale Centrului operaţional de comandă al Guvernului, pe care le supune spre aprobare Comitetului naţional. (4) Platforma efectuează analiza asupra evenimentelor şi modului de acţiune în cazurile din competenţa Comitetului naţional şi întocmeşte baza de bune practici, pentru ajustarea şi recalibrarea procedurilor operaţionale. (5) În cazul situaţiilor de urgenţă care, alături de măsurile de gestionare, implică activităţi de urmărire penală ori activităţi specifice Grupului interministerial strategic pentru prevenirea şi combaterea macrocriminalităţii ce afectează siguranţa cetăţeanului şi funcţionarea instituţiilor publice, organele judiciare ale Ministerului Public au acces în timp real la toate datele şi informaţiile, iar la solicitarea acestora vor fi luate măsuri de conservare a probelor, inclusiv înregistrarea video a intervenţiei.  +  Articolul 8 (1) Secretariatul tehnic permanent al Comitetului naţional se asigură de către Departamentul pentru situaţii de urgenţă, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.151 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014. (2) Ministerele şi instituţiile publice centrale prevăzute în anexa nr. 1 comunică Secretariatului tehnic permanent al Comitetului naţional, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, reprezentanţii desemnaţi în cadrul platformei. (3) Instituţiile publice reprezentate în Comitetul naţional au obligaţia de a asigura continuitatea de reprezentare în cadrul platformei, sens în care fac propuneri de nominalizare, în termen de 3 zile, ori de câte ori intervin schimbări privind reprezentarea de către persoanele nominalizate potrivit alin. (2).  +  Articolul 9 (1) Secretariatul tehnic permanent are următoarele atribuţii principale: a) gestionează documentele Comitetului naţional şi ale platformei; b) asigură transmiterea ordinii de zi şi convocarea Comitetului naţional, dispuse de preşedinte; c) primeşte şi pregăteşte materialele pentru şedinţele Comitetului naţional şi asigură prezentarea acestora în format letric, preşedintelui şi vicepreşedintelui Comitetului naţional, respectiv transmiterea în format electronic, pe adresele oficiale de contact ale membrilor; d) execută operaţiunile de secretariat pe timpul şedinţelor Comitetului naţional; e) asigură redactarea hotărârilor adoptate de Comitetul naţional; f) asigură difuzarea documentelor emise de Comitetul naţional către componentele sistemului naţional de management al situaţiilor de urgenţă şi alte autorităţi prevăzute în hotărârile adoptate; g) conlucrează cu secretariatele tehnice permanente asigurate de centrele operaţionale, precum şi cu centrele operative pentru situaţii de urgenţă; h) urmăreşte asigurarea suportului logistic necesar desfăşurării şedinţelor Comitetului naţional; i) îndeplineşte alte sarcini stabilite de preşedintele sau vicepreşedintele Comitetului naţional;----------Lit. i) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.151 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014. j) gestionează informaţiile transmise în cazul situaţiilor de urgenţă produse la nivel naţional şi internaţional şi asigură difuzarea acestora membrilor Comitetului naţional. (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), Secretariatul tehnic permanent poate consulta specialişti din toate domeniile de activitate, potrivit atribuţiilor stabilite în competenţa autorităţilor şi instituţiilor abilitate.  +  Articolul 10 (1) Şedinţele Comitetului naţional se desfăşoară în spaţii special amenajate şi echipate corespunzător, prin grija Secretariatului General al Guvernului sau a altor componente ale Comitetului naţional. (2) Lista cuprinzând dotările principale necesare pentru activitatea Comitetului naţional este prevăzută în anexa nr. 3. (3) Mijloacele de transport pentru deplasarea în teren a membrilor Comitetului naţional se asigură de către ministerele şi instituţiile publice centrale pe care aceştia le reprezintă.  +  Articolul 11Finanţarea cheltuielilor materiale şi de servicii şi a cheltuielilor de capital ale Comitetului naţional se asigură de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Afacerilor Interne şi Secretariatului General al Guvernului, precum şi din alte surse interne şi externe, potrivit legii.----------Art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.151 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014.  +  Articolul 12Măsurile stabilite în hotărârile Comitetului naţional se transpun în acte emise, în condiţiile legii, de miniştri şi conducătorii instituţiilor publice centrale prevăzute în anexa nr. 1, potrivit domeniului de competenţă.  +  Articolul 13Fluxul informaţional-decizional pentru managementul situaţiilor de urgenţă din competenţa Comitetului naţional este prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 14Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 15Prezenta hotărâre intră în vigoare la 5 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul interimar alafacerilor interne,Gabriel OpreaViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu Dragneap. Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Dan Manolescu,secretar de statMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Vlad Ştefan StoicaMinistrul apărării naţionale,Mircea Duşap. Ministrul economiei,Bogdan Nicolae Badea,secretar de statMinistrul delegat pentru energie,Constantin NiţăMinistrul sănătăţii,Gheorghe-Eugen NicolăescuMinistrul transporturilor,Ramona-Nicole MănescuMinistrul agriculturii şidezvoltării rurale,Daniel ConstantinMinistrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanMinistrul educaţiei naţionale,Remus PricopieMinistrul delegat pentruînvăţământ superior, cercetareştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,Mihnea Cosmin CostoiuMinistrul pentru societateainformaţională,Dan NicaMinistrul delegat pentru proiectede infrastructură de interes naţionalşi investiţii străine,Dan-Coman ŞovaMinistrul mediului şischimbărilor climatice,Rovana PlumbMinistrul delegat pentru ape,păduri şi piscicultură,Lucia Ana VargaSecretarul general al Guvernului,Ion MoraruBucureşti, 12 februarie 2014.Nr. 94.  +  Anexa 1MINISTERELE ŞI INSTITUŢIILE PUBLICE CENTRALEreprezentate în Comitetul naţional pentru situaţii speciale de urgenţă1. Ministerul Afacerilor Interne2. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice3. Ministerul Apărării Naţionale4. Ministerul Finanţelor Publice5. Ministerul Afacerilor Externe6. Ministerul Sănătăţii7. Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor8. Ministerul Transporturilor9. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale10. Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului11. Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri12. Ministerul pentru Societatea Informaţională13. Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice14. Serviciul Român de Informaţii15. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale16. Serviciul de Protecţie şi Pază17. Secretariatul General al Guvernului18. Cancelaria Primului-Ministru19. Comisia Naţională pentru Controlul Activităţii Nucleare20. Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive21. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 1.151 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014, potrivit pct. 5 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2Principalele tipuri de risc generatoare de situaţii de urgenţă dincompetenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţăA. Riscuri naturale*Font 8*┌────────┬────────┬────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │Fenomene distructive│ Fenomene hidrometeorologice periculoase ││Incendii│Avalanşe│de origine geologică│ ││ de │ ├─────────┬──────────┼─────────┬─────────┬─────────────┬───────┬──────┬───────────┤│ pădure │ │Cutremure│Alunecări │ Furtuni │Inundaţii│Căderi masive│Tornade│Secetă│Temperaturi││ │ │de pământ│de teren │şi viscol│ │ de zăpadă │ │ │ extreme │├────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼───────┼──────┼───────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │└────────┴────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────────┴───────┴──────┴───────────┘----------Lit. A din anexa 2 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.151 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014.B. Riscuri tehnologice ┌─────────────────────────────────┬───────┬─────────┬───────┬───────┬───────┐ │ Accidente, avarii, │Poluare│Prăbuşiri│Eşecul │Căderi │Muniţie│ │ explozii şi incendii │de ape │de cons- │utili- │de │neex- │ ├──────┬─────────┬───────┬────────┤ │trucţii, │tăţilor│obiecte│plodată│ │Indus-│Transport│Trans- │Nucleare│ │instala- │publice│din │ │ │trie │şi depo- │porturi│ │ │ţii sau │ │atmos- │ │ │ │zitare │ │ │ │amenajări│ │feră şi│ │ │ │produse │ │ │ │ │ │din │ │ │ │pericu- │ │ │ │ │ │cosmos │ │ │ │loase │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ └──────┴─────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴───────┴───────┴───────┘C. Riscuri biologice ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Îmbolnăviri în masă │ ├────────────────────────────┬────────────────────────────┤ │ Epidemii │ Epizootii/Zoonoze │ ├────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ └────────────────────────────┴────────────────────────────┘D. Risc radiologic - indus de radiaţii ionizantePrecizări:A-1: incendii la fondul forestier, vegetaţie uscată sau culturi de cerealeA-5: furtuni: vânt puternic şi/sau precipitaţii masive şi/sau căderi de grindinăA-10: temperaturi extreme: a) îngheţ: poduri şi baraje de gheaţă pe apă, căderi masive de zăpadă, chiciură, polei; b) caniculă.B-1: inclusiv prăbuşiri de teren cauzate de exploatări miniere sau alte activităţi tehnologiceB-3: transporturi terestre, aeriene şi navale, inclusiv metroul, tunele şi transport pe cabluB-5: inclusiv poluări cu impact major transfrontalier sau care pun în pericol viaţa oamenilor, mediul acvatic sau obiective majore de alimentare cu apăB-7: utilităţi publice vitale şi de amploare, reţele importante de radio, televiziune, telefonie, comunicaţii, de energie electrică, de gaze, de energie termică centralizată, de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate şi pluviale, cedări de baraje sau alte incidente care conduc la evacuarea de debite, punând în pericol viaţa oamenilorB-9: muniţie neexplodată sau nedezactivată rămasă din timpul conflictelor militare----------Rubrica "Precizări" din anexa 2 a fost modificată de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.151 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014.  +  Anexa 3LISTAcuprinzând dotările principale necesare pentruactivitatea Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă1. Mobilier: birouri, scaune, dulapuri, mese de consiliu2. Mijloace de comunicaţii: reţele de comunicaţii destinate situaţiilor de urgenţă; telefoane fixe şi mobile; faxuri; radiotelefoane analogice şi digitale fixe, mobile şi portabile; modem internet; echipament videoconferinţă; mijloace de comunicaţii prin satelit3. Mijloace electronice de securizare a accesului şi de supraveghere exterioară a locului de dispunere4. Aparate radio5. Aparate TV color6. Mijloace informatice: laptopuri; staţii de lucru; imprimante; software; ghiduri şi proceduri7. Instalaţii pentru aer condiţionat şi sisteme de filtroventilaţie8. Aparatură de multiplicat documente9. Rechizite şi consumabile pentru tehnoredactare, multiplicare, îndosariere, arhivare10. Generatoare de rezervă pentru producerea energiei electrice, în cazul întreruperii furnizării energiei electrice de la reţeaua naţională de alimentare  +  Anexa 4SCHEMAfluxului informaţional-decizional din competenţaComitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă------