LEGE nr. 326 din 8 iulie 2003 (*actualizată*)privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti(actualizată până la data de 3 octombrie 2013*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 3 octombrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 111 din 7 aprilie 2004; LEGEA nr. 257 din 26 septembrie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorParlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Abrogat.------------Art. 1 a fost abrogat de art. III din LEGEA nr. 257 din 26 septembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 30 septembrie 2013.  +  Articolul 2 (1) Limitele minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute la art. 1 alin. (1), stabilite pe grupe de vârstă, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege şi se indexează periodic, prin hotărâre a Guvernului, cu rata inflaţiei.-------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 111 din 7 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 16 aprilie 2004. (2) Abrogat.-------------Alin. (2) al art. 2 a fost abrogat de art. III din LEGEA nr. 257 din 26 septembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 30 septembrie 2013. (3) Abrogat.-------------Alin. (3) al art. 2 a fost abrogat de art. III din LEGEA nr. 257 din 26 septembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 30 septembrie 2013. (4) Abrogat.-------------Alin. (4) al art. 2 a fost abrogat de art. III din LEGEA nr. 257 din 26 septembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 30 septembrie 2013.  +  Articolul 3Abrogat.--------------Art. 3 a fost abrogat de art. III din LEGEA nr. 257 din 26 septembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 30 septembrie 2013.  +  Articolul 4Abrogat.-------------Art. 4 a fost abrogat de art. III din LEGEA nr. 257 din 26 septembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 30 septembrie 2013.  +  Articolul 5Abrogat.-------------Art. 5 a fost abrogat de art. III din LEGEA nr. 257 din 26 septembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 30 septembrie 2013.  +  Articolul 6Abrogat.------------Art. 6 a fost abrogat de art. III din LEGEA nr. 257 din 26 septembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 30 septembrie 2013.  +  Articolul 7Abrogat.------------Art. 7 a fost abrogat de art. III din LEGEA nr. 257 din 26 septembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 30 septembrie 2013.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 8 iulie 2003.Nr. 326.  +  Anexă  +  Anexă  +  AnexăAbrogată.--------------Anexa a fost abrogată de art. III din LEGEA nr. 257 din 26 septembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 30 septembrie 2013.--------------