LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 (**republicată**)(*actualizată*)privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială(actualizată până la data de 23 decembrie 2004*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 23 decembrie 2004 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA nr. 28 din 29 ianuarie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 9 decembrie 2004.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 628/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 13 noiembrie 2001, dându-se textelor o noua numerotare.Legea nr. 129/1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 30 iunie 1998, şi a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 120/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 3 septembrie 2000 (aprobată şi modificată prin Legea nr. 628/2001).  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Fondul Român de Dezvoltare Socială, denumit în continuare Fondul, organism de interes public, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică şi cu sediul în municipiul Bucureşti. (2) Fondul îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Guvernului, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei legi, notiunile de mai jos au următorul înţeles: a) beneficiarii sunt grupuri din comunităţi rurale sarace, grupuri sarace de etnie roma, grupuri dezavantajate, grupuri productive provenind din comunităţi sarace şi alte categorii sociale stabilite ca eligibile, de comun acord cu finanţatorii sau donatorii;------------Lit. a) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.243 din 23 decembrie 2004. b) comunităţile rurale sărace sunt acele grupuri de gospodării şi familii, traind într-un sat sau într-o aşezare umană izolata, care se confrunta cu aceleaşi probleme şi obstacole, au interese identice şi îndeplinesc caracteristicile prevăzute în Manualul de operare al Fondului; c) grupurile dezavantajate sunt alcătuite, după caz, din vârstnici săraci, fără sprijin familial, anumite categorii de bolnavi, persoane lipsite de locuinţe sau adăpost, femei, victime ale violenţei domestice, femei sărace, părinţi săraci cu copii în întreţinere, copii ai străzii, adolescente sărace gravide şi alte asemenea categorii; d) grupurile productive provenite din comunităţi sărace sau grupurile productive constituite la nivelul altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităţi orăşeneşti, comunale sau săteşti, sunt cele ale producătorilor agricoli, meşteşugarilor, artizanilor şi altor categorii de meseriaşi;------------Lit. d) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 28 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2004.d^1) grupuri sarace de etnie roma sunt persoane din aşezari situate în mediul urban sau rural constituite preponderent din membri ai etniei rome;------------Lit. d^1) a alin. (1) al art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.243 din 23 decembrie 2004. e) acordul de grant este acea convenţie încheiată între Fond şi reprezentanţii de drept ai beneficiarilor, în temeiul căreia Fondul transmite beneficiarilor sau, după caz, organizaţiilor intermediare, cu titlu gratuit, sume de bani, denumite granturi, în scopul exclusiv al executării proiectelor aprobate; f) proiectul este o iniţiativă venită din partea beneficiarilor, în conformitate cu regulamentele Fondului; g) facilitatorul este o persoană fizică sau o persoană juridică selectată de Fond, care îşi asumă obligaţia să ajute o comunitate rurală săracă, un grup dezavantajat, un grup productiv ori altă categorie socială stabilită ca eligibilă, provenită din comunităţi orăşeneşti, comunale sau săteşti, după caz, să se organizeze, să îşi identifice necesităţile proprii, să le ierarhizeze, să elaboreze un proiect, să depăşească problemele de organizare şi comunicare apărute în timpul derulării unui proiect, să participe la dezvoltarea durabilă a comunităţii şi după încheierea finanţării Fondului;------------Lit. g) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 28 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2004. h) reprezentanţii beneficiarilor sunt, după caz, fie comitetele de conducere a proiectelor, în cazul grupurilor din comunităţi rurale sarace, al grupurilor productive provenind din comunităţi sarace şi al altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităţi oraşeneşti, comunale sau săteşti, fie organizaţiile intermediare, în cazul grupurilor dezavantajate, fie primaria unitaţii administrativ-teritoriale singura şi/sau în parteneriat cu organizaţii neguvernamentale, în cazul grupurilor sarace de etnie roma.------------Lit. h) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.243 din 23 decembrie 2004. i) comitetul de conducere a proiectului este unitatea de gestiune şi conducere a proiectului, alcătuită din 3 persoane: preşedinte, secretar, trezorier, din cadrul grupurilor comunitare rurale sărace, al grupurilor productive provenind din comunităţi sărace şi al altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităţi orăşeneşti, comunale sau săteşti, desemnate de acestea potrivit Procedurii de dobândire a personalităţii juridice de către grupurile din comunităţile rurale sărace, grupurile productive din comunităţile rurale sărace şi alte categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităţi orăşeneşti, comunale sau săteşti;------------Lit. i) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 28 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2004. j) comitetul de întreţinere a proiectului este unitatea de întreţinere a proiectului, alcătuită din minimum 3 persoane din cadrul grupului din comunitatea rurală săracă sau din cadrul altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităţi orăşeneşti, comunale sau săteşti, mandatate de membrii acestuia printr-un document legalizat de secretarul unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află comunitatea beneficiară sau grupul beneficiar, după caz;------------Lit. j) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 28 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2004. k) organizaţiile intermediare sunt organizaţii neguvernamentale, persoane juridice de drept privat, fără scop lucrativ, sau autorităţi ale administraţiei publice locale, după caz, aflate în raporturi contractuale de parteneriat cu organizaţii neguvernamentale.------------Lit. k) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 28 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2004. (2) Pentru a beneficia de prevederile prezentei legi, grupurile prevăzute la alin. (1) lit. b), d) şi d^1), precum şi grupurile aparţinând altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităţi/aşezari oraşeneşti, comunale sau săteşti, în condiţiile alin. (1) lit. a), trebuie să dobândească personalitate juridică pe baza procesului-verbal de constituire ca persoană juridică, încheiat de cel puţin 10 membri ai comunitaţii, respectiv de cel puţin 30 de membri în cazul beneficiarilor de etnie romă, înregistrat la consiliul local în a cărui raza teritorială se află comunitatea/aşezarea beneficiara sau grupul beneficiar, după caz. De personalitatea juridică astfel dobândită se poate face uz numai în raporturile juridice nascute în legătură cu aplicarea prevederilor prezentei legi. Persoana juridică astfel constituită încetează să fiinţeze după ce a fost realizat obiectivul finanţarii, potrivit unor proceduri stabilite de Fond.------------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.243 din 23 decembrie 2004.  +  Articolul 3Categoriile de proiecte finanţate de Fond sunt următoarele: a) proiecte de mică infrastructură rurală propuse de grupurile din comunităţile rurale sărace, definite la art. 2 alin. (1) lit. b); b) proiecte de activităţi generatoare de venit propuse de grupurile productive provenite din comunităţi sărace, definite la art. 2 alin. (1) lit. d); c) proiecte de servicii sociale comunitare propuse de organizaţiile intermediare, definite la art. 2 alin. (1) lit. k);c^1) proiecte şi programe cu abordare integrată adresate grupurilor sarace de etnie roma, aşa cum au fost definite la art. 2 alin. (1) lit. d^1). Modalităţile de derulare a proiectelor şi programelor cu abordare integrată, adresate grupurilor sarace de etnie roma, se vor stabili, de comun acord cu finanţatorii, prin Manualul de operare;------------Lit. c^1) a art. 3 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.243 din 23 decembrie 2004. d) alte tipuri de proiecte considerate ca eligibile, de comun acord cu finanţatorii sau donatorii, după caz.------------Lit. d) a art. 3 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 28 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 4 (1) Grupul din comunitatea rurală săracă, grupurile sărace de etnie romă sau grupul aparţinând altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităţi oraşeneşti, comunale sau săteşti, pot face uz de personalitatea juridica dobândită potrivit art. 2 alin. (2) numai în raporturile juridice născute în legatură cu realizarea unui proiect/program şi cu întreţinerea acestuia după încetarea finanţarii de către Fond. La închiderea proiectelor finanţate de Fond, comitetul de întreţinere a proiectului preia toate drepturile şi este ţinut de toate obligaţiile comitetului de conducere a proiectului în ceea ce priveşte întreţinerea bunurilor rezultate din executarea proiectului, executând, după caz, şi ultimele acte de gestiune financiară ce constau în plata garanţiei de bună execuţie a contractelor încheiate, din contul bancar deschis pentru proiectul finanţat de Fond.------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.243 din 23 decembrie 2004. (2) Proprietatea asupra obiectivelor rezultate din executarea proiectelor de mică infrastructură rurală revine, la data închiderii proiectelor, unităţilor administrativ-teritoriale, cu obligaţia întreţinerii lor împreună cu comitetul de întreţinere a proiectului.  +  Articolul 5 (1) După aprobarea de către Fond a cererii de finanţare, membrii grupului productiv provenit dintr-o comunitate săracă sau grupul productiv aparţinând altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităţi oraşeneşti, comunale sau săteşti, grupuri care au dobândit personalitate juridica potrivit art. 2 alin. (2), vor constitui, în vederea încheierii acordului de grant, o nouă persoană juridică în una dintre formele juridice recunoscute prin dispoziţiile legale în vigoare, în raport cu specificul proiectului aprobat de Fond.------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.243 din 23 decembrie 2004. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) persoana juridică menţionată la art. 2 alin. (2) încetează să fiinţeze, potrivit procedurilor stabilite de Fond. (3) Proprietatea asupra bunurilor achiziţionate în scopul executării proiectelor de activităţi generatoare de venit revine, la data închiderii proiectelor, persoanei juridice nou-constituite în condiţiile alin. (1).  +  Articolul 6Proprietatea asupra bunurilor achiziţionate în scopul realizării proiectelor de servicii sociale comunitare revine, la data închiderii lor, organizaţiilor intermediare definite la art. 2 alin. (1) lit. k), care au obligaţia să le utilizeze pentru aceleaşi scopuri pentru care au fost achiziţionate.  +  Articolul 7În situaţia în care nu sunt respectate prevederile acordului de grant Fondul va stabili procedurile ce reglementează retragerea sumelor din grant rămase în conturile bancare.  +  Articolul 8 (1) Fondul are ca scop contribuţia la reducerea saraciei prin finanţarea de proiecte în comunitaţile sarace beneficiare, inclusiv pentru grupurile sarace de etnie roma şi pentru grupurile dezavantajate, creşterea capacităţilor manageriale locale, susţinerea descentralizarii administrative, creşterea capacitaţii de organizare la nivel local.------------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.243 din 23 decembrie 2004. (2) În vederea extinderii activităţii sale, utilizării experienţei acumulate şi completării resurselor financiare Fondul poate desfăşura şi alte activităţi în domeniul dezvoltării sociale, cum ar fi: instruire, asistenţă şi consultanţă. (3) Finanţarea proiectelor prevăzute la alin. (1) se face pe baza ierarhizării, în funcţie de criteriile de selecţie şi în limita fondurilor disponibile. (4) Fondul se înfiinţează pentru o durată iniţială de 4 ani şi reprezintă un program al Guvernului României, constituit cu susţinerea financiară a organizaţiilor financiare internaţionale şi a altor donatori din ţară şi din străinătate, a bugetului de stat şi a bugetelor locale. Fondul îşi va continua activitatea, şi după expirarea duratei iniţiale, pe perioada în care dispune de resurse financiare.  +  Articolul 9 (1) În realizarea scopului său, Fondul adoptă reglementări proprii în condiţiile prevăzute de prezenta lege, opozabile numai persoanelor cu care intră în raporturi juridice. Aceste reglementări se vor referi la manualele de operare, Manualul procedurilor administrative şi financiare, ghiduri/regulamente/proceduri operaţionale, Ghidul facilitatorului, procedura de dobândire a personalităţii juridice, potrivit art. 2 alin. (2), precum şi la alte asemenea reglementări, în funcţie de necesităţi.------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 28 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2004. (2) Prin hotărârea Consiliului director al Fondului se va stabili care dintre reglementările prevăzute la alin. (1) va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.------------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 28 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2004. (3) În baza reglementărilor sale, Fondul îşi administrează propriul buget de venituri şi cheltuieli.  +  Articolul 10Pentru realizarea scopului sau, Fondul îşi poate constitui, atunci când este cazul, sucursale fără personalitate juridică, la nivel zonal.  +  Articolul 11Organizarea şi funcţionarea Fondului se caracterizează prin: a) autonomie administrativă, în condiţiile prezentei legi; b) neimplicare politică.  +  Articolul 12În activitatea sa Fondul promovează următoarele principii: a) transparenţă în privinţa administrării bugetului de venituri şi cheltuieli propriu; b) alocarea de fonduri pe baza evaluării propunerilor de proiecte, în raport cu condiţiile impuse de Fond; c) orientarea resurselor către nevoile identificate şi/sau cererile exprimate de grupurile din comunitaţile rurale sarace, inclusiv de grupurile sarace de etnie roma, de grupurile aparţinând altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităţi oraşeneşti, comunale sau săteşti şi din grupurile dezavantajate;------------Lit. c) a art. 12 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.243 din 23 decembrie 2004. d) participarea comunitară şi parteneriatul; e) asigurarea unui raport optim între costurile şi eficienţa proiectelor; f) contribuţia beneficiarilor şi a organizaţiilor intermediare, după caz, la realizarea proiectelor, prin aporturi în muncă, în natura şi/sau în numerar; g) abordarea integrată a problemelor beneficiarilor.------------Lit. g) a art. 12 a fost introdusă de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.243 din 23 decembrie 2004.  +  Capitolul II Organizarea Fondului  +  Articolul 13Organul de conducere al Fondului este consiliul director, alcătuit din 11 membri, după cum urmeaza:------------Partea introductivă a art. 13 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.243 din 23 decembrie 2004. a) un reprezentant desemnat de primul-ministru; b) câte un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei, Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Integrarii Europene şi al Agenţiei Naţionale pentru Romi, desemnaţi de conducătorii instituţiilor respective;------------Lit. b) a art. 13 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.243 din 23 decembrie 2004. c) patru personalităţi publice recunoscute, din societatea civilă, care nu fac parte din organizaţii neguvernamentale participante la Fond, numite de către Preşedintele României.  +  Articolul 14 (1) Durata mandatului consiliului director este de 4 ani. (2) Membrii consiliului director, prevăzuţi la art. 13 lit. a) şi b), sunt numiţi prin hotărâre a Guvernului. (3) În cadrul primei şedinţe, membrii consiliului director fac propunerea pentru desemnarea preşedintelui acestuia, pe care o înaintează primului-ministru pentru aprobare.  +  Articolul 15 (1) Membrii consiliului director pot fi revocaţi de autoritatea care i-a numit, în următoarele situaţii: a) au săvârşit fapte penale pentru care au suferit condamnări definitive sau orice alte fapte de natură să afecteze autoritatea Fondului; b) se află într-o situaţie de conflict de interese cu Fondul; c) nu promovează principiile prevăzute la art. 12. (2) De asemenea, pot fi revocaţi membrii consiliului director desemnaţi de autorităţile prevăzute la art. 13 lit. a) şi b), în cazul în care şi-au pierdut calitatea în temeiul căreia au fost propuşi de către aceste autorităţi. (3) Existenţa uneia dintre situaţiile care determină revocarea membrilor consiliului director se constată în baza sesizării acestuia, a autorităţilor prevăzute la art. 13 lit. a) şi b) sau prin actul de control al organelor prevăzute la art. 40.  +  Articolul 16 (1) Consiliul director se întruneşte în şedinţe de lucru trimestriale şi ori de câte ori este nevoie. (2) Pentru participarea la şedinţele consiliului director, preşedintele şi membrii beneficiază de o indemnizaţie lunară de 25% din indemnizaţia lunară a secretarului de stat. Pentru deplasările în interesul Fondului, preşedintele şi membrii consiliului director beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru personalul din sectorul bugetar, aplicabile pentru categoria asimilată rangului de secretar de stat.------------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 28 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 17Consiliul director coordonează şi controlează întreaga activitate a Fondului. În acest scop, acesta exercită următoarele atribuţii: a) stabileşte strategia şi politicile Fondului; b) urmăreşte concordanţa şi complementaritatea strategiei şi politicilor Fondului cu strategiile şi cu politicile sectoriale ale statului în domeniul combaterii sărăciei; c) adoptă reglementările Fondului; d) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi raportul anual de activitate al Fondului, elaborate prin grija directorului executiv.------------Lit. d) a art. 17 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 28 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2004. e) urmăreşte complementaritatea proiectelor în raport cu proiectele iniţiate de alte organizaţii şi evitarea paralelismelor determinate de proiecte similare; f) desemnează cenzori externi independenţi, în vederea verificării situaţiilor financiare ale Fondului, şi primeşte rapoartele acestora; g) aprobă înfiinţarea de sucursale ale Fondului la nivel zonal; h) desemnează subcomitete pe categorii de proiecte, formate din 3 membri ai consiliului director care fac recomandări privind aprobarea finanţării acestora; i) aprobă finanţarea proiectelor rezultate în urma procesului de evaluare, la recomandarea subcomitetelor; j) adoptă orice alte măsuri necesare pentru realizarea scopului Fondului.  +  Articolul 18 (1) Consiliul director se întruneşte, în condiţiile art. 16 alin. (1), la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din membrii săi. (2) Şedinţele consiliului director sunt conduse de preşedinte sau, în absenta acestuia, de către unul dintre membrii desemnaţi de preşedinte. (3) Consiliul director adopta hotărâri în prezenţa a cel puţin 7 membri, dintre care unul trebuie să fie preşedintele consiliului sau, după caz, un înlocuitor mandatat de către preşedinte. (4) În situaţia în care, cu ocazia adoptării unei hotărâri, unul dintre membrii consiliului director ştie ca se afla într-un conflict de interese, el este obligat să se abţină de la vot. Încălcarea acestei obligaţii poate conduce la revocarea sa şi la anularea hotărârii adoptate. (5) La şedinţele consiliului director participă, în calitate de invitat, conducerea executivă a Fondului.------------Alin. (5) al art. 18 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 28 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2004. (6) Consiliul director îşi aprobă propriile reglementări de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 19 (1) Activitatea curentă a Fondului este condusă de directorul executiv, numit de primul-ministru, la propunerea consiliului director şi cu condiţia îndeplinirii cerinţelor de pregătire şi de experienţa profesională, impuse de natura activităţii Fondului. (2) Directorul executiv va fi ajutat în îndeplinirea atribuţiilor sale de către un director adjunct, angajat în condiţiile legislaţiei muncii.------------Alin. (2) al art. 19 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 28 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 20Directorul executiv al Fondului are următoarele atribuţii: a) conduce activitatea compartimentelor de specialitate ale Fondului; b) supraveghează şi îndrumă activitatea sucursalelor zonale ale Fondului; c) asigură colaborarea Fondului cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale; d) asigură elaborarea rapoartelor şi a oricăror alte materiale, inclusiv a bugetului de venituri şi cheltuieli şi a raportului anual de activitate, care se supun analizei şi aprobării consiliului director; e) aprobă, în limitele competentei stabilite de prezenta lege, eliberarea de fonduri băneşti către sucursalele zonale ale Fondului; f) informează periodic consiliul director asupra stadiului de implementare a proiectelor.  +  Articolul 21 (1) Directorul executiv este reprezentantul legal al Fondului în relaţiile cu persoanele fizice şi persoanele juridice, precum şi în faţa autorităţii judecătoreşti. (2) Directorul executiv angajează şi concediază, în condiţiile legii şi ale reglementărilor interne ale Fondului, personalul acestuia. De asemenea, încheie contracte cu colaboratori externi, în considerarea termenilor de referinţă, pe o durată determinată.------------Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 28 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2004. (3) Directorul executiv încheie orice fel de acte juridice circumscrise scopului Fondului şi angajează patrimoniul acestuia, în conformitate cu reglementările aprobate de consiliul director.  +  Articolul 22 (1) Organigrama Fondului este aprobată de către consiliul director, la propunerea directorului executiv. (2) În cadrul organigramei este prevăzut şi un birou pentru relaţia cu grupurile sărace de etnie romă, precum şi personal suplimentar în cadrul structurilor existente, implicat în derularea proiectelor şi programelor integrate pentru grupurile sărace de etnie romă, o dată cu punerea la dispoziţie a resurselor financiare necesare funcţionarii, a spaţiului necesar, conform art. 35, precum şi a resurselor financiare necesare pentru finanţarea acestor tipuri de proiecte şi programe.------------Alin. (2) al art. 22 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.243 din 23 decembrie 2004.  +  Articolul 23 (1) Salariaţii Fondului sunt încadraţi cu contract de muncă în condiţiile legislaţiei muncii. Colaboratorii externi ai Fondului sunt recrutaţi prin selecţie, încheindu-se cu aceştia angajamente contractuale.------------Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 28 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2004. (2) Structura personalului şi a colaboratorilor, drepturile şi obligaţiile acestora, inclusiv sub aspectul nivelului salarizării şi contravalorii prestaţiilor, se stabilesc prin reglementările Fondului.------------Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 28 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2004. (3) În legătura cu gestionarea fondurilor băneşti şi a celorlalte bunuri din patrimoniul Fondului, oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (1) poate fi subiect activ al infracţiunilor de serviciu sau în legătură cu serviciul.  +  Capitolul III Patrimoniul Fondului  +  Articolul 24 (1) La data constituirii Fondului, patrimoniul acestuia este alcătuit din: a) dreptul de folosinţă asupra bunurilor puse la dispoziţie de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", potrivit prezentei legi; b) dreptul de folosinţă asupra echipamentului de birotică şi de comunicaţii procurat din fonduri nerambursabile, provenite de la organisme financiare internaţionale. (2) Resursele financiare ale Fondului provin: a) de la organisme financiare internaţionale; b) din donaţii ale persoanelor fizice şi persoanelor juridice, din ţară şi din străinătate, şi din sponsorizări, care pot fi utilizate în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1), precum şi pentru extinderea modalităţilor de combatere a sărăciei; c) din dobânzi încasate la disponibilităţile în lei ale Fondului şi dobânzi rămase neutilizate de la proiecte, destinate exclusiv pentru finanţarea proiectelor;------------Lit. c) a alin. (2) al art. 24 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 28 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2004. d) din venituri proprii realizate din prestarea de servicii de instruire, asistenţă şi consultanţă în domeniul dezvoltării sociale, care vor fi utilizate pentru completarea fondurilor destinate acoperirii cheltuielilor de organizare şi funcţionare ale Fondului, precum şi finanţării de proiecte; e) de la bugetele locale, în limitele aprobate de consiliile locale sau de consiliile judeţene, după caz; f) de la bugetul de stat, în limita echivalentului în lei a 12,4 milioane dolari S.U.A., din care echivalentul în lei a 300.000 dolari S.U.A. pentru asigurarea condiţiilor necesare extinderii activitaţii Fondului ca urmare a implicarii în pregătirea proiectelor şi programelor integrate privind grupurile sarace de etnie roma.------------Lit. f) a alin. (2) al art. 24 a fost modificată de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.243 din 23 decembrie 2004. (3) Sumele care se acordă anual sub formă de transferuri de la bugetul de stat vor fi prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice.------------Alin. (3) al art. 24 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 28 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2004. (4) Disponibilităţile Fondului se păstrează într-un cont deschis la o bancă şi sunt purtătoare de dobândă. (5) Pentru desfăşurarea activităţii Fondului, în primele 3 luni de la înfiinţare finanţarea cheltuielilor se asigură din bugetul de stat, pe seama Fondului de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, nivelul sumelor necesare urmând a fi aprobat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 25Patrimoniul Fondului este administrat de directorul executiv, în conformitate cu regulamentul adoptat de consiliul director.  +  Articolul 26 (1) Resursele financiare ale Fondului sunt utilizate pentru: a) finanţarea de proiecte;a^1) finanţarea de programe cu abordare integrată;------------Lit. a^1) a alin. (1) al art. 26 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.243 din 23 decembrie 2004. b) acoperirea cheltuielilor proprii, impuse de buna funcţionare a Fondului. (2) Alocarea resurselor financiare ale Fondului pentru proiecte se face numai pe bază de selecţie şi concurs, potrivit reglementărilor adoptate de consiliul director.------------Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA nr. 28 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2004. (3) Plafoanele maxime ale contribuţiei financiare a Fondului la realizarea proiectelor, precum şi costurile eligibile sunt stabilite prin reglementări ale Fondului. (4) Detalierea destinaţiilor resurselor financiare ale Fondului este prevăzută în reglementările adoptate de consiliul director.  +  Articolul 27Resursele Fondului nu pot fi utilizate pentru: a) achiziţionarea de terenuri şi clădiri; b) operaţiuni speculative de orice tip; c) achiziţionarea de valori mobiliare; d) construcţii şi amenajări pe terenul unor proprietari, persoane fizice sau persoane juridice cu scop lucrativ, altele decât cele care fac obiectul de preocupare al Fondului; e) întreţinerea şi alte costuri ulterioare finanţării, necesare bunei funcţionari a infrastructurilor rezultate ca urmare a executării proiectelor; f) alte operaţiuni prevăzute în reglementările adoptate de consiliul director.  +  Capitolul IV Funcţionarea Fondului  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 28 (1) În demersul de finanţare a proiectelor, Fondul efectuează următoarele operaţiuni: a) promovarea şi difuzarea informaţiilor către public cu privire la propria activitate şi la proiectele pe care le poate finanţa, precum şi facilitarea, la nivelul beneficiarilor în procesul de identificare şi ierarhizare a nevoilor acestora şi al elaborării proiectelor; b) organizarea procesului de evaluare, selecţie şi aprobare a propunerilor de proiecte primite de la beneficiari; c) încheierea acordului de grant cu reprezentanţii beneficiarilor ori cu organizaţiile intermediare, după caz; d) organizarea programelor de instruire şi schimb de experienţă pentru reprezentanţii beneficiarilor;------------Lit. d) a alin. (1) al art. 28 a fost modificată de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 28 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2004. e) plata sumelor afectate realizării proiectelor; f) monitorizarea, supravegherea şi evaluarea executării proiectelor; g) constatarea realizării obiectivelor prevăzute la nivelul acordului de grant.------------Lit. g) a alin. (1) al art. 28 a fost modificată de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 28 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2004. (2) Desfăşurarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1) este stabilită în reglementările Fondului.  +  Articolul 29În cursul efectuării operaţiunilor prevăzute la art. 28, Fondul intră în raporturi juridice contractuale cu diferiţi parteneri, cum sunt: agenţi de piaţă, organizaţii neguvernamentale, autorităţi ale administraţiei publice locale şi persoane fizice.  +  Secţiunea a 2-a Încheierea şi executarea acordului de grant  +  Articolul 30 (1) Acordul de grant se încheie, în forma scrisă, între Fond, reprezentat de directorul executiv, pe de o parte, şi reprezentanţii beneficiarilor, în numele şi pe seama acestora, pe de altă parte. În cazul grupurilor dezavantajate, acordul de grant se încheie între Fond, reprezentat de directorul executiv, pe de o parte, şi organizaţia intermediară, în nume propriu şi pe seama grupurilor, pe de altă parte. (2) Conţinutul-cadru al acordului de grant este stabilit prin reglementări ale Fondului.  +  Articolul 31Plata grantului se face în lei, în condiţiile stabilite prin acordul de grant, la cursul de schimb al valutei obţinut de Fond în urma licitaţiei valutare din ziua efectuării plaţii.------------Art. 31 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.243 din 23 decembrie 2004.  +  Articolul 32 (1) Utilizarea grantului în alte scopuri decât cele prevăzute în acordul de grant este interzisă şi atrage desfiinţarea acordului de grant, fără intervenţia instanţei judecătoreşti sau a celei de arbitraj, după caz. (2) În cazul în care se constata utilizarea granturilor în alte scopuri decât cele prevăzute în acordurile de grant, recuperarea sumelor granturilor de la respectivii beneficiari se efectueaza conform legislaţiei în vigoare privind modul de utilizare a fondurilor publice, de către Fond împreuna cu organele fiscale competente, pe perioada funcţionarii Fondului, iar după încetarea funcţionarii acestuia, de către organele fiscale competente.------------Alin. (2) al art. 32 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.243 din 23 decembrie 2004.  +  Articolul 33 (1) Contractele dintre beneficiarii grantului şi terţi furnizori şi prestatori de servicii se încheie în forma scrisă şi constituie titluri executorii. (2) Contractele prevăzute la alin. (1) trebuie să cuprindă menţiuni referitoare la acordul de grant, la grant şi la implicarea Fondului. (3) Pe bunurile rezultate din executarea contractelor prevăzute la alin. (1) furnizorul, antreprenorul şi prestatorul de servicii au obligaţia să aplice, în orice formă şi la vedere, emblema şi celelalte semne distinctive ale Fondului, stabilite prin reglementările acestuia.  +  Articolul 34Dacă în cursul executării acordului de grant se constată încălcări ale obligaţiilor contractuale sau nesocotiri ale dispoziţiilor prezentei legi şi ale prevederilor din reglementările Fondului, acesta poate proceda la suspendarea executării până la remedierea deficienţelor constatate sau rezilierea acordului de grant, fără intervenţia instanţei judecătoreşti ori a instanţei de arbitraj.------------Art. 34 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA nr. 28 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2004.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 35Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" va pune la dispoziţie Fondului un imobil adecvat pentru sediul acestuia, care să asigure şi spaţiul necesar desfaşurarii activitaţii Biroului pentru relaţia cu grupurile sărace de etnie romă.------------Art. 35 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.243 din 23 decembrie 2004.  +  Articolul 36Pe toată perioada iniţierii, elaborării, evaluării, selecţiei, aprobării şi realizării proiectelor, beneficiarii, respectiv reprezentanţii acestora, şi facilitatorii ori organizaţiile intermediare, după caz, au dreptul la asistenţă juridică gratuită din partea autorităţilor administraţiei publice locale de pe raza judeţului, indiferent de nivelul ierarhic al acestora, pentru pregătirea şi încheierea oricăror acte juridice aferente prezentării unui proiect spre finanţare de către Fond.  +  Articolul 37Comitetul de conducere a proiectului organizează şi conduce contabilitatea drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale în partidă simplă, în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu avizul organelor teritoriale competente ale Ministerului Finanţelor Publice.------------Art. 37 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA nr. 28 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 38În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor fi numiţi membrii consiliului director, precum şi directorul executiv al Fondului.  +  Articolul 39În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, consiliul director va adopta reglementările Fondului, va aproba organigrama acestuia şi va proceda la angajarea personalului necesar desfăşurării activităţii.  +  Articolul 40 (1) Organele abilitate prin lege efectuează controlul asupra modului în care sunt utilizate sumele corespunzătoare finanţării Fondului, provenite de la bugetul de stat, bugetele locale şi din împrumuturi acordate statului român de organisme financiare internaţionale. (2) Membrii consiliului director, directorul executiv şi personalul Fondului nu răspund pentru acţiunile sau inacţiunile beneficiarilor de granturi care încalcă reglementările Fondului, după probarea respectării de către Fond a prevederilor acordurilor de grant încheiate, respectiv suspendarea ori sistarea finanţării proiectului şi/sau aplicarea legislaţiei în materie.------------Alin. (2) al art. 40 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA nr. 28 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 41 (1) Sumele provenite din împrumuturi, contractate de statul român cu organisme financiare internaţionale şi utilizate pentru finanţarea Fondului, în vederea realizării scopului acestuia, reprezintă angajamente şi responsabilităţi ale statului român şi se rambursează de către Ministerul Finanţelor Publice. (2) Abrogat.------------Alin. (2) al art. 41 a fost abrogat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 28 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 42La încetarea duratei de funcţionare, resursele financiare neutilizate ale Fondului se fac venit la bugetul de stat.*N O T Ă:Redăm mai jos art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 120/2000:"Art. II. - (1) Pentru proiectele de activităţi generatoare de venit, aflate în curs de finanţare la momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, înaintea închiderii lor, membrii grupului productiv provenit dintr-o comunitate săracă, grup care a dobândit personalitate juridică în baza prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 129/1998, pot constitui, potrivit procedurilor stabilite de Fond, o nouă persoană juridică în una dintre formele de asociere prevăzute la art. 2^3**) alin. (1) din Legea nr. 129/1998, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă. (2) Proprietatea asupra bunurilor rezultate în urma executării proiectelor de activităţi generatoare de venit, finanţate de Fond, revine, cu obligaţia asigurării întreţinerii acestora, persoanei juridice nou-constituite în condiţiile alin. (1). În aceasta situaţie, persoana juridică prevăzută la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 129/1998 încetează sa fiinteze, potrivit procedurilor stabilite de Fond. (3) În situaţia în care membrii grupului productiv provenit dintr-o comunitate saraca nu se constituie într-o nouă persoană juridică potrivit alin. (1), proprietatea asupra bunurilor rezultate în urma executării proiectelor finanţate de Fond revine unităţilor administrativ-teritoriale sau unităţilor de interes public local, cu avizul Fondului."------------**) Art. 2^3 a devenit în forma republicată art. 5.--------------