LEGE nr. 682 din 28 noiembrie 2001 (*actualizată*)privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981(actualizată până la data de 12 mai 2005*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 12 mai 2005 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 102 din 3 mai 2005.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorParlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifică Convenţia pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, semnată de România la 18 martie 1997.  +  Articolul 2Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare a Convenţiei vor fi făcute cunoscute Secretariatului General al Consiliului Europei următoarele declaraţii:1. La art. 3 pct. 2 lit. a):"Prezenta convenţie nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidenţă, atunci când: a) sunt efectuate în cadrul activităţilor din domeniul apărării naţionale şi siguranţei naţionale, desfăşurate în limitele şi cu restricţiile stabilite de lege; b) prelucrarea priveşte date obţinute din documente accesibile publicului, conform legii; c) sunt efectuate de către persoanele fizice exclusiv pentru uzul lor personal, dacă datele în cauza nu sunt destinate a fi dezvăluite."2. La art. 3 pct. 2 lit. b):"Prezenta convenţie se va aplica în egală măsură prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate în cadrul activităţilor sale legitime de către o fundaţie, asociaţie sau de către orice alta organizaţie cu scop nelucrativ şi cu specific politic, filozofic, religios sau sindical, cu condiţia ca persoana vizată să fie membra a acestei organizaţii sau să întreţină cu aceasta în mod regulat relaţii care privesc specificul activităţii organizaţiei şi ca datele să nu fie dezvăluite unor terţi fără consimţământul persoanei vizate."3. La art. 3 pct. 2 lit. c):Prezenta convenţie se aplică şi prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate prin alte mijloace decât cele automate, care fac parte dintr-un sistem de evidenţă sau care sunt destinate a fi incluse într-un asemenea sistem.Autoritatea naţională competentă este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.--------------Pct. 3 al art. 2 a fost modificat de art. 23 din LEGEA nr. 102 din 3 mai 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 9 mai 2005.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,PAUL PĂCURARUCONVENTIE 28/01/1981