ORDIN nr. 66 din 20 mai 2013 (*actualizat*)privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne(actualizat până la data de 30 ianuarie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 30 ianuarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 12 din 28 ianuarie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere prevederile art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 48 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1Activitatea structurilor şi unităţilor aflate în aparatul central şi a unităţilor, instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/în coordonarea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne este coordonată de persoanele stabilite de prezentul ordin.  +  Articolul 2Ministrul afacerilor interne coordonează: a) Corpul de control al ministrului; b) Departamentul de informaţii şi protecţie internă; c) Direcţia audit public intern; d) Direcţia generală anticorupţie; e) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale; f) Oficiul responsabilului cu protecţia datelor personale. g) Direcţia informare şi relaţii publice.---------------Lit. g) a art. 2 a fost intodusă de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 12 din 28 ianuarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 30 ianuarie 2014.  +  Articolul 3 (1) Secretarul de stat pentru ordine publică coordonează: a) Direcţia generală management operaţional; b) Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice; c) Agenţia Naţională Antidrog; d) Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane; e) Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, cu privire la activităţile care presupun realizarea atribuţiilor în domeniul ordinii publice; f) Inspectoratul General pentru Imigrări; g) Poliţia Română; h) Jandarmeria Română; i) Poliţia de Frontieră Română; j) Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, cu privire la activităţile care presupun realizarea atribuţiilor în domeniul ordinii publice. (2) Secretarul de stat pentru ordine publică semnează, în numele şi pentru ministrul afacerilor interne, documentele promovate de structurile pe care le coordonează, cu excepţia documentelor care se prezintă Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, precum şi a celor din domeniul planificării misiunilor/resurselor şi al protecţiei infrastructurilor critice promovate de Direcţia generală management operaţional şi de Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice.  +  Articolul 4 (1) Secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi Guvernul coordonează: a) Direcţia generală juridică; b) Direcţia afaceri europene şi relaţii internaţionale; c) Direcţia Schengen; d) Unitatea de politici publice; e) Centrul naţional SIS. (2) Secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi Guvernul poate susţine în Parlament răspunsurile scrise ale ministrului afacerilor interne şi semnează, în numele şi pentru ministrul afacerilor interne, documentele promovate de structurile pe care le coordonează, cu următoarele excepţii: a) documente prin care se stabilesc soluţii şi măsuri în domeniul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) documente prin care se aprobă promovarea unor acţiuni în justiţie, cum ar fi: acţiuni în regres, anularea unor acte administrative emise de Ministerul Afacerilor Interne şi altele asemenea; c) dovezi de citare, de comunicare a hotărârilor judecătoreşti, în dosare în care este citat personal ministrul afacerilor interne.  +  Articolul 5 (1) Secretarul de stat pentru situaţii de urgenţă şi prefecturi coordonează: a) Direcţia generală pentru îndrumarea şi controlul instituţiei prefectului; b) abrogată;---------------Lit. b) a alin. (1) al art. 5 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 12 din 28 ianuarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 30 ianuarie 2014. c) Arhivele Naţionale d) instituţia prefectului (42); e) Direcţia Generală de Paşapoarte; f) Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor; g) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; h) Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, cu privire la activităţile referitoare la punerea în aplicare a legislaţiei în vigoare în domeniul stării civile şi al evidenţei persoanelor, precum şi a organizării şi coordonării acestora; i) Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, cu privire la activităţile care presupun realizarea atribuţiilor în domeniul situaţiilor de urgenţă. (2) Secretarul de stat pentru situaţii de urgenţă şi prefecturi semnează, în numele şi pentru ministrul afacerilor interne, documentele promovate de structurile pe care le coordonează.  +  Articolul 6 (1) Secretarul general coordonează: a) Direcţia generală management resurse umane; b) Direcţia generală logistică; c) Direcţia generală financiară; d) Direcţia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei; e) Direcţia medicală; f) Direcţia secretariat general şi protocol; g) Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"; h) Institutul de Studii pentru Ordine Publică; i) Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne; j) Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne; k) Clubul Sportiv "Dinamo" Bucureşti; l) Societatea Comercială COMICEX - S.A. (2) Secretarul general semnează, în numele şi pentru ministrul afacerilor interne, documentele promovate de structurile pe care le coordonează, cu excepţia: a) statelor de organizare; b) numărului de posturi şi indicatorilor aflaţi în finanţare ai tuturor unităţilor Ministerului Afacerilor Interne.  +  Articolul 7Activitatea structurilor prevăzute la lit. A pct. 25 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, este coordonată de şefii unităţilor centrale în subordinea cărora se află.  +  Articolul 8 (1) Delegarea dreptului de a semna în numele şi pentru ministrul afacerilor interne, prevăzută de prezentul ordin, nu aduce atingere prevederilor Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 600/2005 pentru aprobarea competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului afacerilor interne, secretarilor de stat, secretarului general şi şefilor/comandanţilor unităţilor Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare*1), şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne privind împuternicirea ordonatorilor de credite în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare*2), a căror aplicare are întâietate.-----*1) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 600/2005 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.*2) Ordinul constituie act normativ clasificat, potrivit legii, nefiind publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Delegarea dreptului de a semna în numele şi pentru ministrul afacerilor interne, prevăzută de prezentul ordin, nu se aplică pentru: a) însuşirea proiectelor de acte normative pentru care ministrul afacerilor interne are, potrivit reglementărilor în vigoare, calitatea de emitent sau drept de contrasemnare; b) instrumentele de prezentare şi motivare a proiectelor de legi, ordonanţe, ordonanţe de urgenţă şi hotărâri ale Guvernului, pentru care ministrul afacerilor interne are, potrivit reglementărilor în vigoare, calitatea de iniţiator sau avizator; c) memorandumuri, note, informări şi rapoarte care se prezintă/transmit Guvernului, prim-ministrului, Parlamentului sau preşedintelui României/Administraţiei Prezidenţiale; d) răspunsuri la sarcinile stabilite pentru Ministerul Afacerilor Interne în cadrul şedinţelor Guvernului; e) însuşirea documentelor programatice şi documentelor de politici publice ale Ministerului Afacerilor Interne sau care vizează competenţe ale acestuia; f) convenţii, protocoale, înţelegeri şi alte asemenea documente care se încheie la nivel interinstituţional şi la care Ministerul Afacerilor Interne este parte.  +  Articolul 9În baza şi în executarea ordinelor şi instrucţiunilor emise de ministrul afacerilor interne, secretarii de stat şi secretarul general emit dispoziţii, potrivit art. 1 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 416/2007, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 10 (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 31 mai 2013. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 156/2012 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 27 iunie 2012, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial la României, Partea I.Ministrul afacerilor interne,Radu StroeBucureşti, 20 mai 2013.Nr. 66.-----