LEGE nr. 268 din 7 noiembrie 2008 (*actualizată*)privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor(actualizată până la data de 1 februarie 2014*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • --------------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorParlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26 din 12 martie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 17 martie 2008, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 7, după alineatul (1) al articolului 58 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) pot procura, în scopul deţinerii, respectiv al portului şi folosirii, cel mult două arme neletale de autoapărare sau de tir sportiv din categoria celor prevăzute la categoria E din anexă."2. La articolul I punctul 12, alineatul (2) al articolului 65 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Posesorii armelor neletale prevăzute la categoria E pct. 24 din anexă pot deţine maximum 100 de cartuşe pentru fiecare armă dintre cele pentru care au drept de port şi folosire."3. La articolul I, după punctul 26 se introduce un nou punct, punctul 26^1, cu următorul cuprins:"26^1. La articolul 132, după punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 24^1, cu următorul cuprins:«24^1. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 65 alin. (2);»".4. La articolul I, după punctul 26^1 se introduce un nou punct, punctul 26^2, cu următorul cuprins:"26^2. La articolul 132, după punctul 34 se introduce un nou punct, punctul 34^1, cu următorul cuprins:«34^1. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 110 alin. (3);»".5. La articolul I punctul 27, litera e) a alineatului (1) al articolului 133 se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la pct. 9,10, 24^1, 28, 34, 34^1, 35, 38 şi 39;".6. La articolul I, după punctul 27 se introduc două noi puncte, punctele 27^1 şi 27^2, cu următorul cuprins:"27^1. La articolul 133, litera d) a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:«d) confiscarea armei, celor prevăzute la pct. 22^1 şi 23;».27^2. Articolul 135 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Regimul contravenţiilorArt. 135. - Contravenţiilor prevăzute la art. 132 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu posibilitatea de a achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore jumătate din minimul amenzii.»"7. La articolul II, alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) obţinerii permisului de armă, în cazul celor care au parcurs etapa prevăzută la lit. a)."  +  Articolul II (1) Persoanele fizice care deţin înscrise în documentele ce atestă dreptul de deţinere, respectiv de port şi folosire un număr mai mare de arme decât cel prevăzut la art. 58 alin. (1^1) din Legea nr. 295/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligate ca în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi să procedeze la înstrăinarea lor în condiţiile prezentei legi. (2) Abrogat.-----------Alin. (2) al art. II a fost abrogat de art. 207 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 7 noiembrie 2008.Nr. 268._________