LEGE nr. 56 din 16 aprilie 1997 (*actualizată*)pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora(actualizată până la data de 25 noiembrie 2003*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 25 noiembrie 2003 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 448 din 12 noiembrie 2003.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorParlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, semnată la Paris la 13 ianuarie 1993, ratificată prin Legea nr. 125/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 22 decembrie 1994.---------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 448 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 22 noiembrie 2003.  +  Articolul 1^1În sensul prezentei legi:1. Prin convenţie se înţelege Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, semnată la Paris la 13 ianuarie 1993.2. Prin Organizaţie se înţelege Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice, cu sediul la Haga (Regatul Olandei).3. Dacă prezenta lege nu specifică altfel, prin liste se înţelege listele nr. 1, 2 şi 3 din anexa nr. 1 la prezenta lege.4. Prin arme chimice se înţelege următoarele elemente, luate împreună sau separat: a) substanţe chimice toxice şi precursorii lor, cu excepţia celor destinate unor scopuri neinterzise prin convenţie, atât timp cât tipurile şi cantităţile sunt conforme cu asemenea scopuri; b) muniţii şi dispozitive concepute special pentru a provoca moartea sau alte vătămări prin acţiunea toxică a substanţelor chimice toxice, specificate la lit. a), care ar fi puse în libertate ca urmare a folosirii unor asemenea muniţii şi dispozitive; c) orice echipament conceput special pentru a fi utilizat în legătură directă cu folosirea muniţiilor şi a dispozitivelor specificate la lit. b).5. Prin substanţă chimică toxică se înţelege orice substanţă chimică ce, prin acţiunea sa chimică asupra proceselor biologice, poate cauza moarte, incapacitate temporară ori vătămări permanente la om sau la animale, indiferent de originea sa ori de metoda de producere şi indiferent dacă se obţine în instalaţii, în muniţii binare sau în altă parte.6. Prin precursor se înţelege orice reactiv chimic care participă, în orice fază, la producerea, prin orice metode, a unei substanţe chimice toxice, inclusiv orice component de bază al unui sistem chimic binar sau multicomponent.7. Arme chimice vechi se referă la una dintre următoarele categorii: a) arme chimice care au fost produse înainte de anul 1925; b) arme chimice produse în perioada 1925-1946, care s-au deteriorat, astfel încât nu mai pot fi utilizate ca arme chimice.8. Arme chimice abandonate sunt armele chimice, inclusiv armele chimice vechi, abandonate de un stat pe teritoriul altui stat, fără consimţământul acestuia, după data de 1 ianuarie 1925.9. Prin substanţă pentru combaterea dezordinilor publice se înţelege orice produs chimic neînscris în listele de substanţe chimice toxice şi precursori din anexa nr. 1 la prezenta lege, care poate produce rapid la om o iritaţie senzorială sau incapacitate fizică ce dispare la scurt timp după terminarea expunerii.10. Scopuri neinterzise prin convenţie sunt: a) scopuri industriale, agricole, de cercetare, medicale, farmaceutice sau alte scopuri paşnice; b) scopuri de protecţie, şi anume acele scopuri în relaţie directă cu protecţia împotriva substanţelor chimice toxice şi a armelor chimice; c) scopuri militare care nu au legătură cu utilizarea armelor chimice şi care nu depind de utilizarea proprietăţilor toxice ale substanţelor chimice ca metodă de război; d) scopuri pentru asigurarea respectării legilor, inclusiv combaterea dezordinilor publice.---------------Art. 1^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 448 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 22 noiembrie 2003.  +  Articolul 2 (1) Substanţele chimice toxice şi precursorii pentru care se stabilesc regimuri de control sunt cei înscrişi în liste, aşa cum acestea sunt definite la art. 1^1 pct. 3, precum şi alte substanţe chimice neînscrise în liste, care corespund definiţiilor de la art. 1^1 pct. 5 şi 6.---------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 448 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 22 noiembrie 2003. (2) Alte definiţii ale noţiunilor tehnice cuprinse în prezenta lege sunt prevăzute în anexa nr. 2 la aceasta.  +  Articolul 3 (1) Oricărei persoane, în orice situaţie, i se interzice: a) dezvoltarea, producerea, dobîndirea, deţinerea sau transferarea către alte persoane, direct sau indirect, de arme chimice; b) folosirea armelor chimice; c) angajarea, în orice fel, de pregătiri militare pentru folosirea armelor chimice; d) ajutarea, încurajarea sau determinarea, în orice fel, a altor persoane să se angajeze într-o activitate interzisă prin prezenta lege; e) utilizarea, ca mijloace de război, a substanţelor pentru combaterea dezordinilor publice. (2) Prin persoana se înţelege orice persoană fizica sau juridică, aflată pe teritoriul României, inclusiv autorităţile publice. (3) Prevederile alin. (1) se aplică şi persoanelor fizice române, aflate în afară teritoriului naţional, în conformitate cu dreptul internaţional.  +  Articolul 4 (1) Agenţia Naţională de Control al Exporturilor, denumită în continuare Agenţie, este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Afacerilor Externe, care supraveghează şi coordonează toate activităţile privind aplicarea prevederilor convenţiei. (2) Agenţia asigură controlul producerii, folosirii, importului şi exportului de substanţe chimice toxice şi precursori ai acestora, astfel încât activităţile respective să se desfăşoare în conformitate cu prevederile prezentei legi. (3) Agenţia este autoritatea naţională pentru aplicarea prevederilor convenţiei şi ale prezentei legi şi asigură, în conformitate cu acestea, relaţiile cu Organizaţia, precum şi cu autorităţile naţionale similare din alte ţări. (4) Organizarea, funcţionarea şi dotarea Agenţiei, în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin prin prezenta lege, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (5) Agenţia este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat numit prin decizie a primului-ministru. (6) Pentru îndeplinirea funcţiilor prevăzute la alin. (1)-(3) Agenţia are următoarele atribuţii: a) autorizează funcţionarea instalaţiilor şi/sau laboratoarelor în care se produc substanţele chimice înscrise în lista nr. 1, folosite în scopuri neinterzise, şi verifică sistematic, prin inspecţii la faţa locului, substanţele chimice şi instalaţiile şi/sau laboratoarele menţionate; b) elaborează şi transmite Organizaţiei declaraţiile naţionale, iniţiale şi anuale privind substanţele chimice înscrise în lista nr. 1 şi instalaţiile de producere a acestora în scopuri neinterzise; c) verifică sistematic respectarea regimurilor privind substanţele chimice înscrise în listele nr. 2 şi 3 şi instalaţiile de producere a acestora, pe baza datelor furnizate de deţinătorii instalaţiilor şi prin inspecţii la faţa locului; d) elaborează şi transmite Organizaţiei declaraţiile naţionale, iniţiale şi anuale privind substanţele chimice înscrise în listele nr. 2 şi 3, precum şi platformele care produc, prelucrează, consumă, importă sau exportă aceste substanţe chimice; e) notifică Organizaţiei transferurile de substanţe chimice înscrise în lista nr. 1, cu cel puţin 30 de zile înainte de efectuarea lor; f) fac excepţie de la prevederile lit. e) transferurile având ca obiect saxitoxina, în cantităţi de 5 miligrame sau mai mici, pentru scopuri medicale, care vor fi notificate Organizaţiei în perioada efectuării transferului respectiv; g) eliberează certificate de utilizator final pentru importurile de substanţe chimice înscrise în liste; h) verifică, pe bază de date şi prin inspecţii la faţa locului, platformele care produc prin sinteză substanţe organice definite, neînscrise în liste; elaborează şi transmite Organizaţiei declaraţii naţionale, iniţiale şi anuale privind aceste platforme; i) colectează de la deţinătorii obiectivelor prevăzute la lit. a), c) şi h) datele necesare întocmirii declaraţiilor naţionale şi organizează banca naţională de date; j) transmite Organizaţiei, nu mai târziu de 30 de zile de la data intrării în vigoare a convenţiei, declaraţia privind substanţele pentru combaterea dezordinilor publice; k) asigură, împreună cu alte autorităţi publice competente, condiţiile necesare executării inspecţiilor internaţionale, în concordanţă cu prevederile convenţiei; l) asigură, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, pe baza unui plan comun de cooperare, coordonarea activităţilor instituţiilor naţionale competente, în vederea implementării prevederilor convenţiei referitoare la cooperarea internaţională şi acordarea asistenţei de urgenţă, scop în care sunt încheiate acorduri şi protocoale de colaborare; m) încheie acorduri şi protocoale de colaborare cu alte instituţii şi organisme naţionale în vederea asigurării respectării prevederilor convenţiei şi ale prezentei legi; n) cooperează cu Organizaţia şi cu autorităţile naţionale din alte state în vederea aplicării eficiente a prevederilor convenţiei; o) încheie acorduri, memorandumuri de înţelegere sau protocoale de colaborare cu autorităţi similare din alte state-părţi, în domeniul său de activitate; p) informează semestrial Guvernul asupra modului de îndeplinire a prevederilor convenţiei şi ale prezentei legi.---------------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 448 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 22 noiembrie 2003.  +  Capitolul II Declaraţii  +  Articolul 5 (1) Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Industriei şi Comerţului elaborează, până la data intrării în vigoare a convenţiei, împreună cu Agenţia, şi supun aprobării Guvernului o declaraţie oficială, prin care România declara dacă: a) are în proprietate sau poseda arme chimice; b) pe teritoriul naţional exista arme chimice sau instalaţii de producere a acestora, aparţinând altui stat; c) a transferat sau a primit, direct sau indirect, după 1 ianuarie 1946, arme chimice; d) are pe teritoriul naţional arme chimice vechi sau arme chimice abandonate ori dacă a abandonat arme chimice pe teritoriul altor state; e) are sau a avut în proprietate sau în posesiune, după 1 ianuarie 1946, instalaţii de producere a armelor chimice; f) a transferat sau a primit, direct sau indirect, după 1 ianuarie 1946, echipamente pentru producerea armelor chimice. (2) Declaraţia oficială prevăzută la alin. (1) trebuie să specifice amplasamentul, natura şi scopul activităţilor oricăror instalaţii sau obiective, inclusiv laboratoare şi poligoane de experimentări, situate pe teritoriul statului român ori aflate în proprietatea sau în posesiunea acestuia, care au fost proiectate, construite sau utilizate după 1 ianuarie 1946, în principal, pentru dezvoltarea armelor chimice. (3) Prevederile prezentului articol nu se aplică în cazul eventualelor arme chimice, îngropate pe teritoriul României înainte de 1 ianuarie 1977, dacă acestea rămân îngropate. (4) Declaraţia oficială prevăzută la alin. (1) se transmite Organizaţiei, prin grija Ministerului Afacerilor Externe, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a convenţiei.  +  Articolul 6 (1) Ministerele şi alte autorităţi publice, care deţin substanţe pentru combaterea dezordinilor publice, au obligaţia sa transmită Agenţiei, până la data intrării în vigoare a convenţiei, declaraţii privind fiecare substanţa din acestă categorie. (2) Orice modificare fata de declaraţia iniţială, prevăzută la alin. (1), se comunică Agenţiei cu cel puţin 60 de zile înainte ca aceasta sa devină efectivă.  +  Articolul 7 (1) Persoana care deţine instalatia unica la scara redusă pentru producerea substanţelor chimice înscrise în lista nr. 1, stabilită în conformitate cu prevederile art. 16, precum şi persoanele care deţin substanţe chimice înscrise în lista nr. 1 şi/sau instalaţii pentru producerea acestora pentru scopuri de protecţie ori pentru scopuri de cercetare, medicale sau farmaceutice, autorizate în conformitate cu prevederile art. 17 sau ale art. 18, sunt obligate sa transmită Agenţiei, până la data intrării în vigoare a convenţiei, declaraţii referitoare la substanţele chimice, denumirea, amplasamentul şi descrierea tehnica detaliată a instalaţiilor sau a părţilor lor relevante. Declaraţia referitoare la instalatia unica la scara redusă trebuie să cuprindă şi un inventar al echipamentelor, precum şi scheme detaliate. (2) Pentru instalaţii noi, care se încadrează în prevederile alin. (1), sau în cazul unor modificări la cele existente, declaraţiile se transmit cu cel puţin 210 zile înainte de punerea în funcţiune sau, după caz, de efectuarea modificărilor. (3) Persoanele care deţin instalaţiile prevăzute la alin. (1) sunt obligate sa transmită, în fiecare an, Agenţiei: a) declaraţii anuale detaliate cu privire la activităţile desfăşurate în anul calendaristic precedent; b) declaraţii anuale detaliate cu privire la activităţile prevăzute pentru anul calendaristic următor.(3^1) Persoanele care deţin şi utilizează substanţele chimice înscrise în lista nr. 1 sunt obligate să transmită în fiecare an Agenţiei declaraţii anuale detaliate referitoare la activităţile desfăşurate în anul calendaristic precedent.---------------Alin. (3^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 448 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 22 noiembrie 2003. (4) Persoanele care desfăşoară programe pentru scopuri de protecţie, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 7 lit. b), sunt obligate sa transmită anual Agenţiei, până cel mai tîrziu la 1 octombrie, informaţii privind programele prevăzute pentru anul următor.  +  Articolul 8 (1) Persoanele care importă sau exportă substanţele chimice înscrise în lista nr. 1, în conformitate cu prevederile convenţiei şi ale cap. IV din prezenta lege, sunt obligate să solicite Agenţiei eliberarea unei licenţe cu cel puţin 60 de zile înainte de efectuarea operaţiunii. (2) Persoanele care importă sau exportă saxitoxină în cantităţi de 5 miligrame sau mai mici, destinată scopurilor medicale, sunt exceptate de la prevederile alin. (1) şi sunt obligate să notifice Agenţiei operaţiunea respectivă înainte de efectuarea acesteia. (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt obligate să transmită anual Agenţiei, în condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b), o declaraţie detaliată cu privire la operaţiunile efectuate în anul calendaristic precedent. Declaraţia trebuie să conţină specificaţii cantitative şi să precizeze utilizarea finală pentru fiecare substanţă şi pentru fiecare ţară implicată.---------------Art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 448 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 22 noiembrie 2003.  +  Articolul 9 (1) Persoanele care deţin platforme, cuprinzând una sau mai multe instalaţii care au produs, prelucrat sau consumat, în oricare dintre cei 3 ani calendaristici anteriori sau se anticipeaza ca vor produce, prelucra sau consuma în anul calendaristic următor substanţe chimice înscrise în lista nr. 2, au obligaţia sa transmită Agenţiei: a) declaraţii iniţiale; b) declaraţii anuale cu privire la activităţile desfăşurate în anul calendaristic precedent; c) declaraţii anuale cu privire la activităţile prevăzute pentru anul calendaristic următor. (2) Pragurile cantitative pentru declaraţiile iniţiale şi anuale privind substanţele chimice înscrise în lista nr. 2 sunt: a) 0,5 kilograme pentru BZ (nr. crt. 3); b) 50 kilograme pentru amiton (nr. crt. 1) şi pentru PFIB (nr. crt. 2); c) 500 kilograme pentru precursori (nr. crt. 4-14). (3) Declaraţii iniţiale şi anuale se transmit, în condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) şi b), şi de persoanele care au importat sau au exportat substanţe chimice înscrise în lista nr. 2. Declaraţiile trebuie să conţină specificaţii cantitative şi sa precizeze utilizarea finala pentru fiecare substanţa şi pentru fiecare ţara implicata. (4) Declaraţii iniţiale se transmit, în condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a), şi de persoanele care deţin sau au deţinut orice instalatie care a produs, după 1 ianuarie 1946, substanţe înscrise în lista nr. 2 pentru scopurile armelor chimice.  +  Articolul 10 (1) Persoanele care deţin platforme, cuprinzând una sau mai multe instalaţii care au produs în anul calendaristic anterior sau anticipeaza ca vor produce în anul calendaristic următor mai mult de 20 de tone dintr-o substanţa chimica înscrisă în lista nr. 3, sunt obligate sa transmită Agenţiei: a) declaraţii iniţiale; b) declaraţii anuale cu privire la activităţile desfăşurate în anul calendaristic precedent; c) declaraţii anuale cu privire la activităţile prevăzute pentru anul calendaristic următor. (2) Declaraţii iniţiale şi anuale se transmit, în condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) şi b), şi de persoanele care au importat sau au exportat substanţe chimice înscrise în lista nr. 3. Declaraţiile trebuie să conţină specificaţii cantitative şi sa precizeze utilizarea finala, pentru fiecare substanţa şi pentru fiecare ţara implicata. (3) Declaraţii iniţiale se transmit, în condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a), şi de persoanele care deţin sau au deţinut orice instalatie care a produs, după 1 ianuarie 1946, substanţe înscrise în lista nr. 3 pentru scopurile armelor chimice.  +  Articolul 11Persoanele care deţin platforme ce au produs prin sinteză, în cursul anului calendaristic precedent, mai mult de 100 tone de substanţe organice definite, neînscrise în liste, cu excepţia platformelor care produc în exclusivitate explozivi sau hidrocarburi, sunt obligate să transmită Agenţiei:---------------Partea introductivă a art. 11 a fost modificată de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 448 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 22 noiembrie 2003. a) declaraţii iniţiale; b) declaraţii anuale cu privire la activităţile desfăşurate în anul calendaristic precedent.  +  Articolul 12Persoanele care deţin platforme, cuprinzând una sau mai multe instalaţii ce au produs prin sinteză, în cursul anului precedent, mai mult de 10 tone dintr-o substanţă chimică organică definită, neînscrisă în liste şi care conţine elementele fosfor, sulf sau fluor, sunt obligate să transmită Agenţiei:---------------Partea introductivă a art. 12 a fost modificată de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 448 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 22 noiembrie 2003. a) declaraţii iniţiale; b) declaraţii anuale cu privire la activităţile desfăşurate în anul calendaristic precedent.  +  Articolul 13 (1) Declaraţiile prevăzute la art. 7-12 se transmit Agenţiei, cu respectarea următoarelor termene: a) declaraţiile iniţiale, până la data intrării în vigoare a convenţiei; b) declaraţiile anuale cu privire la activităţile desfăşurate în anul calendaristic precedent, până la 1 februarie;---------------Lit. b) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 448 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 22 noiembrie 2003. c) declaraţiile anuale cu privire la activităţile prevăzute pentru anul calendaristic următor, până la 1 septembrie; d) activităţile planificate ulterior transmiterii declaraţiilor anuale, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) şi la art. 10 alin. (1) lit. c), se comunică Agenţiei cu cel puţin 25 de zile înainte de începerea acestora. (2) Declaraţiile anuale prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se transmit începând cu anul 1998.  +  Capitolul III Activităţi neinterzise  +  Articolul 14Dezvoltarea, producerea, dobîndirea, deţinerea, transferarea şi folosirea substanţelor chimice toxice şi a precursorilor acestora sunt permise numai în scopuri neinterzise, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 7 şi numai în conformitate cu prevederile prezentei legi.  +  Articolul 15 (1) Substanţele chimice înscrise în lista nr. 1 nu pot fi produse, dobîndite, deţinute, transferate sau utilizate, decît dacă: a) se utilizează pentru scopuri de cercetare, medicale, farmaceutice sau de protecţie; b) tipurile şi cantităţile de substanţe chimice sunt strict limitate la cele care pot fi justificate de aceste scopuri; c) cantitatea globală de substanţe chimice înscrise în lista nr. 1, existente în orice moment în ţara pentru astfel de scopuri, nu depăşeşte o tona; d) cantitatea globală, produsă sau dobândită prin transfer pentru astfel de scopuri, în ţara, în decursul unui an calendaristic, nu depăşeşte o tona. (2) Persoanele care, în condiţiile prevăzute la art. 16-18 şi la art. 22, produc, dobândesc, deţin sau folosesc substanţe chimice înscrise în lista nr. 1 sunt obligate: a) să întocmească şi să supună spre aprobare Agenţiei norme specifice privind evidenţa operaţiunilor efectuate cu asemenea substanţe şi păstrarea în deplină siguranţă a acestora, în cel mult 10 zile de la intrarea în posesie;---------------Lit. a) a alin. (2) al art. 15 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 448 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 22 noiembrie 2003. b) să asigure respectarea normelor specifice prevăzute la lit. a), în vederea excluderii oricăror posibilităţi de sustragere ori de folosire a substanţelor chimice, înscrise în lista nr. 1, în scopuri interzise. (3) Agenţia supraveghează şi întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea în cantităţile globale prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d).  +  Articolul 16 (1) Producerea substanţelor chimice, înscrise în lista nr. 1, pentru scopuri de cercetare, medicale, farmaceutice sau de protecţie se poate face într-o instalatie unica la scara redusă, autorizata de Agenţie. (2) Instalatia unica la scara redusă, prevăzută la alin. (1), trebuie să conţină vase de reactie montate într-o configuratie tehnologică care să nu permită funcţionarea continua. Volumul unui astfel de vas de reactie nu poate depăşi 100 de litri, iar volumul total al vaselor de reactie cu volume mai mari de 5 litri nu poate depăşi 500 de litri.  +  Articolul 17Producerea substanţelor chimice, înscrise în lista nr. 1, pentru scopuri de protecţie, în cantităţi globale ce nu depăşesc 10 kilograme în cursul unui an calendaristic, se poate face, în afară instalaţiei unice la scara redusă prevăzute la art. 16, într-o singura instalatie, autorizata de Agenţie.  +  Articolul 18Producerea substanţelor chimice, înscrise în lista nr. 1, pentru scopuri de cercetare, medicale sau farmaceutice, fără a depăşi pentru fiecare instalatie cantitatea globală de 10 kilograme în cursul unui an calendaristic, se poate face, în afară instalaţiei unice la scara redusă prevăzute la art. 16, numai în instalaţii şi/sau laboratoare, autorizate de Agenţie.  +  Articolul 19 (1) Producerea, prelucrarea şi consumul substanţelor chimice înscrise în listele nr. 2 şi 3 se pot realiza numai în scopuri neinterzise, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 7. (2) Activităţile prevăzute la alin. (1), platformele care produc, prelucreaza şi consuma substanţe chimice înscrise în lista nr. 2 şi platformele care produc substanţe chimice înscrise în lista nr. 3 sunt supuse controlului Agenţiei şi verificărilor internaţionale, în conformitate cu prevederile prezentei legi.  +  Capitolul IV Operaţiuni de import şi de export  +  Articolul 20 (1) Substanţele chimice înscrise în liste sunt considerate, după caz, produse militare sau cu dublă utilizare, importul şi exportul acestora fiind supuse regimului de control al exporturilor de produse militare sau de produse şi tehnologii cu dublă utilizare, după caz.---------------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 448 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 22 noiembrie 2003. (2) În sensul prezentei legi, prin import sau export se înţelege şi orice alte activităţi necomerciale de dobândire din afară teritoriului naţional sau de transfer în afară teritoriului naţional.  +  Articolul 21 (1) Eliberarea documentelor de export pentru substanţele chimice înscrise în lista nr. 1 este condiţionată şi de prezentarea unui certificat de utilizator final, eliberat/avizat de autoritatea de stat desemnată în acest scop din statul destinatar al exportului, sau a unui document echivalent. (2) Eliberarea documentelor de export pentru substanţele chimice înscrise în lista nr. 2, în situaţiile menţionate la art. 23, nu este condiţionată de prezentarea unui certificat de utilizator final, eliberat/avizat de autoritatea de stat desemnată în acest scop din statul destinatar al exportului, sau a unui document echivalent. Pentru clarificarea unor aspecte specifice, Agenţia poate solicita exportatorului orice alte documente justificative. (3) Eliberarea documentelor de export pentru substanţele chimice înscrise în lista nr. 3, în situaţiile menţionate la art. 23, este condiţionată şi de prezentarea unui certificat de utilizator final, eliberat sau avizat de autoritatea de stat desemnată în acest scop din statul destinatar al exportului, sau a unui document echivalent. (4) Certificatul de utilizator final trebuie să menţioneze, în legătură cu substanţele care fac obiectul exportului: a) că vor fi utilizate numai pentru scopuri neinterzise de convenţie; b) că nu vor fi reexportate; c) tipurile şi cantităţile; d) utilizarea finală; e) denumirea şi adresa utilizatorului final.---------------Art. 21 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 448 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 22 noiembrie 2003.  +  Articolul 22 (1) Operaţiunile de import şi de export cu substanţe chimice înscrise în lista nr. 1 pot fi efectuate numai cu statele părţi la convenţie şi numai pentru scopuri de cercetare, medicale, farmaceutice sau de protecţie. (2) Substanţele chimice importate potrivit alin. (1) nu pot fi reexportate unui stat terţ.  +  Articolul 23 (1) Operaţiunile de import şi de export cu substanţele chimice înscrise în lista nr. 2 se efectuează numai cu statele-părţi la convenţie. (2) Substanţele chimice înscrise în lista nr. 3 pot fi exportate către state care nu sunt parte la convenţie, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 21.---------------Art. 23 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 448 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 22 noiembrie 2003.  +  Capitolul V Sistemul de control  +  Articolul 24Agenţia asigura controlul respectării prevederilor prezentei legi prin supravegherea datelor de producţie, prelucrare, consum şi import-export pentru substanţele chimice înscrise în liste, precum şi prin inspecţii la instalaţiile şi obiectivele în legătură cu acestea.  +  Articolul 25 (1) În vederea exercitării atribuţiilor sale, Agenţia îşi constituie un corp de control. (2) Corpul de control al Agenţiei are acces neîngrădit la toate obiectivele, instalaţiile, echipamentele, documentele şi informaţiile necesare, oricare ar fi persoanele deţinătoare, pentru verificarea modului de respectare a prevederilor convenţiei şi ale prezentei legi. (3) Pentru efectuarea analizelor chimice necesare activităţilor de inspecţie, Agenţia desemnează laboratoare chimice dotate cu aparatură corespunzătoare. (4) Cheltuielile aferente efectuării de către laboratoarele desemnate de Agenţie a analizelor chimice necesare activităţilor de inspecţie se suportă din bugetul Agenţiei.---------------Art. 25 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 448 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 22 noiembrie 2003.  +  Articolul 26 (1) În cazul efectuării activităţilor de control, prin inspecţii la fata locului, persoanele controlate au următoarele obligaţii: a) prezintă echipei de inspecţie datele necesare desfăşurării inspecţiei, referitoare la caracteristicile platformei sau instalaţiei, activităţile desfăşurate, măsurile de siguranţă, administrative şi de logistica; b) executa, la cerere, operaţiuni tehnologice în instalatia controlată; c) pun, la cerere, la dispoziţia inspectorilor, documentaţii relevante pentru scopul inspecţiei; d) permit inspectorilor să solicite personalului platformei sau al instalaţiei informaţiile necesare stabilirii faptelor relevante pentru obiectivul inspecţiei, putind obiecta la întrebările considerate nerelevante fata de acest obiectiv; e) pun la dispoziţie echipamentul de protecţie necesar desfăşurării inspecţiei sau permit folosirea echipamentului adus de echipa de inspecţie, dacă acesta corespunde specificului instalaţiei; f) asigura instalarea şi funcţionarea aparaturii şi sistemelor de supraveghere continua, pe care le pun la dispoziţie sau care sunt aduse de echipa de inspecţie; g) permit, la solicitarea inspectorilor, fotografierea şi/sau înregistrarea video, de către reprezentanţii lor sau ai Agenţiei, a unor elemente relevante din instalatie, cu respectarea prevederilor legale privind măsurile de manipulare a înregistrărilor, în conformitate cu caracterul secret al acestora; h) asigura, la cererea şi în prezenta inspectorilor, recoltarea de probe şi analizarea acestora, dacă dispun de condiţiile necesare; reţin mostre din probele luate şi permit transferul probelor pentru analize chimice la laboratoare desemnate de Agenţie sau de Organizaţie; i) participa la prezentarea, de către echipa de inspecţie, a rezultatelor preliminare ale inspecţiei, contribuie la clarificarea eventualelor neconcordante şi solicita furnizarea, în scris, de către echipa de inspecţie, a rezultatelor preliminare, a listei probelor luate şi a documentelor reţinute.  +  Articolul 27 (1) Instalaţiile pentru producerea substanţelor chimice înscrise în lista nr. 1 se supun verificărilor prin inspecţii la fata locului şi prin supraveghere cu aparatura montata la instalatie. (2) Activităţile de verificare la instalatia unica la scara redusă urmăresc dacă: a) declaraţiile privind cantităţile de substanţe chimice produse sunt corecte şi dacă nu se depăşeşte cantitatea prevăzută în autorizaţia de funcţionare, eliberata de Agenţie, conform prevederilor art. 16 alin. (1); b) sunt respectate limitele stabilite pentru vasele de reactie, conform prevederilor art. 16 alin. (2). (3) Activităţile de verificare la instalaţiile definite la art. 17 şi 18, care produc substanţe chimice înscrise în lista nr. 1, urmăresc dacă: a) instalatia este utilizata pentru producerea altor substanţe chimice, înscrise în lista nr. 1, în afară celor declarate; b) cantităţile de substanţe chimice produse, prelucrate sau consumate au fost corect declarate şi sunt compatibile cu scopurile înscrise în autorizaţia de funcţionare; c) substanţele chimice produse sunt sustrase sau utilizate pentru alte scopuri. (4) În cadrul verificărilor, efectuate de corpul de control al Agenţiei, se urmăreşte şi respectarea prevederilor art. 15 alin. (2).  +  Articolul 28 (1) Platformele care produc, prelucreaza sau consuma substanţe chimice înscrise în lista nr. 2 şi care au transmis declaraţii conform art. 9 alin. (1) şi (2) se supun verificărilor prin inspecţii la fata locului. (2) Inspectiile efectuate conform prevederilor alin. (1) urmăresc, cu prioritate, verificarea: a) absentei oricărei substanţe chimice înscrise în lista nr. 1, în special a producerii unor astfel de substanţe, în afară reglementărilor prevăzute la art. 15-18; b) conformităţii declaraţiilor, transmise în baza prevederilor art. 9 alin. (1) şi (2), cu nivelurile reale de producţie, de prelucrare şi de consum ale substanţelor chimice înscrise în lista nr. 2; c) existenţei situaţiilor de deturnare a substanţelor chimice înscrise în lista nr. 2 pentru scopuri interzise.  +  Articolul 29 (1) Platformele care produc substanţe chimice înscrise în lista nr. 3 şi care au transmis declaraţii conform art. 10 alin. (1) se supun verificărilor prin inspecţii la fata locului. (2) Inspectiile efectuate conform prevederilor alin. (1) urmăresc verificarea: a) conformităţii activităţilor din aceste platforme cu declaraţiile transmise în baza prevederilor art. 10; b) absentei oricărei substanţe chimice înscrise în lista nr. 1, în special a producerii unor astfel de substanţe, în afară reglementărilor prevăzute la art. 15-18.  +  Articolul 30 (1) Platformele declarate conform prevederilor art. 11 şi 12 pot fi supuse verificării prin inspecţii la fata locului. (2) Inspectiile efectuate conform prevederilor alin. (1) urmăresc verificarea: a) conformităţii activităţilor din aceste platforme cu declaraţiile transmise în baza prevederilor art. 11 şi 12; b) absentei oricărei substanţe chimice înscrise în lista nr. 1, în special a producerii unor astfel de substanţe, în afară reglementărilor prevăzute la art. 15-18.  +  Articolul 31În timpul inspectiilor efectuate la fata locului, corpul de control al Agenţiei poate executa fotografierea şi înregistrarea video a unor elemente relevante, cu respectarea prevederilor legale privind măsurile de manipulare a înregistrărilor, în conformitate cu caracterul secret al acestora.  +  Articolul 32 (1) Autorităţile publice, abilitate potrivit legii sa desfăşoare activităţi informative pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor, sunt obligate sa transmită Agenţiei datele obţinute, referitoare la încălcarea prevederilor prezentei legi. (2) Ministerul Finanţelor, la solicitarea Agenţiei, efectuează verificări specifice şi o informează asupra rezultatelor acestora.  +  Capitolul VI Verificări internaţionale  +  Articolul 33 (1) În scopul verificării respectării prevederilor convenţiei, Organizaţia executa inspecţii iniţiale, inspecţii de rutina şi inspecţii la cerere, prin echipe de inspecţie formate din inspectori şi asistenţi de inspecţie numiţi de aceasta. (2) Echipele de inspecţie ale Organizaţiei sunt însoţite, pe timpul desfăşurării activităţilor pe teritoriul României, de echipe de însoţire, constituite în conformitate cu prevederile art. 38 lit. e). (3) Prevederile art. 27-31 se aplică în mod corespunzător şi în cazul inspectiilor internaţionale.  +  Articolul 34În scopul exercitării efective a atribuţiilor lor oficiale, inspectorii şi asistenţii de inspecţie, acceptaţi conform prevederilor art. 40 lit. b), se bucura de privilegiile şi imunităţile prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta lege.  +  Articolul 35 (1) Obiectivele pentru care s-au transmis declaraţii, în conformitate cu prevederile art. 7 şi ale art. 9-12, pot fi verificate de Organizaţie prin inspecţii iniţiale şi inspecţii de rutină. (2) În cadrul inspecţiei iniţiale, Agenţia împreună cu reprezentanţii instalaţiilor care produc substanţe chimice înscrise în listele nr. 1 şi 2 negociază cu echipa de inspecţie a Organizaţiei acorduri de instalaţie care stabilesc în detaliu procedurile de verificare aplicabile inspecţiilor ulterioare la instalaţiile menţionate. (3) Pentru instalaţiile care produc substanţele chimice înscrise în lista nr. 3, acordul de instalaţie se încheie dacă Agenţia constată oportunitatea acestuia, cu ocazia primei inspecţii efectuate de Organizaţie la faţa locului.---------------Art. 35 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 448 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 22 noiembrie 2003.  +  Articolul 36 (1) Organizaţia poate efectua, la solicitarea unui alt stat parte la convenţie, o inspecţie la cerere, notificată Agenţiei cu cel puţin 12 ore înainte ca echipa de inspecţie internaţionala, desemnată în acest scop, sa sosească la punctul de intrare în ţara. Echipa de inspecţie poate fi însoţită de un observator desemnat de statul care a solicitat inspecţia. (2) În scopul clarificarii şi eliminării tuturor suspiciunilor privind o posibila nerespectare a prevederilor convenţiei, echipa de inspecţie, desemnată potrivit prevederilor alin. (1), are acces la orice instalatie sau amplasament, precum şi în orice alt loc de pe teritoriul naţional, precizat în mandatul de inspecţie ca fiind relevant pentru obiectul inspecţiei. (3) Agenţia şi persoanele controlate au dreptul şi obligaţia de a depune toate eforturile pentru a facilita îndeplinirea mandatului echipei de inspecţie şi a clarifica toate aspectele privind respectarea prevederilor convenţiei. (4) Persoanele controlate sunt obligate sa ia măsuri de protejare a instalaţiilor, a datelor şi informaţiilor cu caracter secret, care nu au legătura cu obiectul inspecţiei.  +  Articolul 37Persoanele controlate de echipele de inspecţie ale Organizaţiei mai au, în afară celor prevăzute la art. 26, următoarele obligaţii: a) asigura, contra cost, mijloacele şi serviciile necesare echipei de inspecţie: transport local, comunicaţii cu Organizaţia, interpretare, spaţii de lucru, cazare, masa, asistenţă medicală şi alte servicii; b) asigura prevenirea divulgării de informaţii şi date cu caracter secret, care nu au legătura cu obiectul inspecţiei; c) asigura harţi, planuri sau scheme, pe care să fie indicate, la scara, obiectivele relevante ale perimetrului stabilit; d) permit aplicarea de către echipa de inspecţie a procedurilor de supraveghere a traficului vehiculelor, atât prin utilizarea înregistrărilor video şi a senzorilor, cît şi prin inspectarea şi ţinerea evidentei vehiculelor care ies din perimetru.  +  Articolul 38În vederea aplicării prevederilor convenţiei referitoare la desfăşurarea inspecţiilor internaţionale, Agenţia întreprinde următoarele măsuri: a) stabileşte împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul general al poliţiei de frontieră - şi cu Autoritatea Naţională de Control punctele de intrare/ieşire în/din ţară a echipelor de inspecţie şi le transmite Organizaţiei în cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a convenţiei; b) transmite operativ Autorităţii Naţionale de Control lista echipamentului aprobat de Organizaţie, precum şi orice actualizări ale acestei liste. De asemenea, cu ocazia fiecărei inspecţii comunică lista probelor prelevate de echipa de inspecţie, pentru care se permite scoaterea din ţară, în conformitate cu prevederile art. 26 lit. h); c) solicită Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, respectiv Ministerului Apărării Naţionale, eliberarea autorizaţiei de survol/aterizare, specială pentru aeronavele neprogramate civile, respectiv militare, deţinute sau închiriate de Organizaţie; d) constituie echipa de însoţire din membri ai corpului de control, din reprezentanţi ai obiectivului inspectat şi, după caz, din reprezentanţi ai autorităţilor publice competente; e) confirmă imediat Organizaţiei primirea listei cu inspectori şi asistenţi de inspecţie; f) transmite Organizaţiei, în cel mult 30 de zile de la data confirmării prevăzute la lit. e), lista cu inspectorii şi asistenţii de inspecţie care nu pot fi acceptaţi.---------------Art. 38 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 448 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 22 noiembrie 2003.  +  Articolul 39Echipa de însoţire asigura, pe timpul desfăşurării inspecţiei, respectarea obligaţiilor şi exercitarea de către persoana inspectata a drepturilor care decurg din prevederile convenţiei. În acest scop: a) examinează, la punctul de intrare, echipamentele şi aparatura aduse de echipa de inspecţie şi le accepta sau le respinge, pe baza listei stabilite de Organizaţie şi a documentelor care le însoţesc; b) asigura transportul echipei la obiectivul inspecţiei, în maximum 12 ore de la sosirea în punctul de intrare; în cazul inspectiilor la cerere, când se negociază perimetrul final, termenul maxim de ajungere la obiectivul inspecţiei este de 36 de ore; c) negociază cu echipa de inspecţie detaliile condiţiilor de desfăşurare a inspecţiei; d) participa la verificările efectuate de echipa de inspecţie, urmăreşte ca aceasta să respecte strict mandatul de inspecţie emis de Organizaţie şi sa perturbe cît mai puţin posibil activităţile din instalatia sau din perimetrul inspectat; e) verifica, la terminarea inspecţiei, echipamentele şi aparatura, precum şi probele care se scot din ţara de către echipa de inspecţie şi participa la executarea formalităţilor vamale pentru acestea.  +  Articolul 40În vederea aplicării prevederilor convenţiei referitoare la organizarea şi desfăşurarea inspecţiilor internaţionale de către Organizaţie, Ministerul Afacerilor Externe are obligaţia de a întreprinde măsurile necesare pentru acordarea de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, în cel mult 30 de zile de la data confirmării primirii listei cu inspectori şi asistenţi de inspecţie, a vizelor de intrare-ieşire, de tranzit, pentru călătorii multiple, valabile cel puţin 2 ani, care să permită fiecărui inspector şi asistent de inspecţie acceptat să îşi îndeplinească mandatul încredinţat.---------------Art. 40 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 448 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 22 noiembrie 2003.  +  Articolul 41Ministerul Finanţelor Publice: a) asigură introducerea temporară, fără plata drepturilor vamale de import şi fără completarea declaraţiei vamale în detaliu, pe baza unui inventar în două exemplare, vizat de autoritatea vamală, a echipamentelor, aparaturii şi probelor transportate de membrii echipei de inspecţie, precum şi a articolelor de uz personal ale acestora, cu excepţia articolelor de import sau export interzise prin lege ori controlate prin reguli de carantină, cu condiţia scoaterii din ţară a acestora la încheierea inspecţiei. Formalităţile vamale pentru echipament, aparatură şi probe se efectuează concomitent cu examinarea acestora de către echipa de însoţire, la punctul de intrare/ieşire în/din ţară; b) asigură introducerea, fără garantarea drepturilor vamale de import şi fără completarea declaraţiei vamale, a probelor transmise de Organizaţie sau prin dispoziţie a acesteia, în vederea analizării de către laboratoare specializate din România; c) pune la dispoziţie echipei de însoţire, la punctul de intrare/ieşire, un spaţiu corespunzător destinat examinării echipamentului şi aparaturii aduse de echipa de inspecţie; d) informează operativ Agenţia asupra operaţiunilor de tranzit prin România a substanţelor chimice înscrise în liste, efectuate în conformitate cu legislaţia vamală, precum şi asupra rezultatelor verificărilor specifice incidente domeniului prezentei legi; e) informează, la cerere, Agenţia asupra operaţiunilor de import/export al substanţelor chimice, efectuate în conformitate cu legislaţia vamală, în vederea identificării acelor operaţiuni care intră sub incidenţa prezentei legi.---------------Art. 41 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 448 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 22 noiembrie 2003.  +  Articolul 42Ministerul Transporturilor întreprinde următoarele măsuri cu privire la aeronavele, deţinute sau închiriate de Organizaţie, care transporta echipele de inspecţie şi echipamentele necesare inspecţiei: a) aprobă eliberarea autorizaţiei de survol/aterizare, specială pentru aeronavele civile neprogramate, deţinute sau închiriate de Organizaţie, astfel încât numărul acestei autorizaţii să poată fi transmis Organizaţiei de către Agenţie, în cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a convenţiei şi în fiecare an până la data de 15 decembrie pentru anul următor;---------------Lit. a) a art. 42 a fost modificată de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 448 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 22 noiembrie 2003. b) la cererea Agenţiei, dispune aprobarea, cu prioritate, a survolului spaţiului aerian al României sau aterizarile/decolarile pe/de pe aeroporturile din România, destinate traficului aerian internaţional; c) dispune asigurarea, cu prioritate, contra cost, a serviciilor de deservire la sol, a securităţii, service-ului şi combustibilului; d) dispune ca aeronavele să fie scutite de plată tarifelor pentru serviciile de navigaţie aeriană, de plată taxelor de aterizare, iluminat şi staţionare, de plată tarifelor pentru folosirea serviciilor de navigaţie aeriană de ruta (RNAC) şi de plată tarifelor pentru servicii de navigaţie de aeroport şi terminala.  +  Articolul 42^1Ministerul Apărării Naţionale aprobă eliberarea autorizaţiei de survol/aterizare, specială pentru aeronavele militare neprogramate, închiriate de Organizaţie, şi comunică Agenţiei numărul acesteia, în fiecare an până la data de 15 decembrie pentru anul următor, în vederea transmiterii la Organizaţie de către Agenţie.---------------Art. 42^1 a fost introdus de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 448 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 22 noiembrie 2003.  +  Articolul 43Ministerul Comunicaţiilor autorizează folosirea de către echipa de inspecţie a mijloacelor de telecomunicaţii ale Organizaţiei, pentru legături cu sediul Organizaţiei, precum şi între membrii echipei de inspecţie.  +  Capitolul VII Alte dispoziţii  +  Articolul 44 (1) Personalul Agenţiei care ia cunoştinţă de informaţii ce constituie secrete de stat, de serviciu sau comerciale este obligat să respecte caracterul lor şi să le facă cunoscute numai autorităţilor publice îndreptăţite, în condiţiile legii.---------------Alin. (1) al art. 44 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 448 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 22 noiembrie 2003. (2) Agenţia va stabili, după caz, pe baza unui acord încheiat în acest scop cu Organizaţia, categoria de clasificare a informaţiilor cu caracter secret ce se transmit acesteia.  +  Articolul 45Ministerul Afacerilor Externe asigură transmiterea operativă a declaraţiilor şi a altor documente între Agenţie şi Organizaţie.---------------Art. 45 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 448 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 22 noiembrie 2003.  +  Articolul 46 (1) Accesul specialiştilor corpului de control al Agenţiei la obiectivele şi instalaţiile care fac obiectul prezentei legi se face pe baza mandatului emis de preşedintele Agenţiei.---------------Alin. (1) al art. 46 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 448 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 22 noiembrie 2003. (2) Accesul echipei de inspecţie internaţionala la obiectivele şi instalaţiile care fac obiectul prezentei legi se face numai împreună cu membri ai echipei de însoţire, pe baza unei note verbale emise de Agenţie.  +  Articolul 47 (1) Agenţia acorda, la cerere, consultanţa de specialitate agenţilor economici şi altor persoane interesate în aplicarea regimului substanţelor chimice toxice şi precursorilor acestora. (2) Agenţia editează şi difuzează materiale documentare şi organizează cursuri, seminarii, simpozioane şi alte forme de pregătire a agenţilor economici şi a autorităţilor publice, în vederea interpretării corecte şi a aplicării prevederilor convenţiei şi ale prezentei legi.---------------Alin. (2) al art. 47 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 448 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 22 noiembrie 2003.  +  Articolul 47^1Sumele necesare pentru asigurarea ofertei de asistenţă a României la Organizaţie prin contribuţie la fondul voluntar de asistenţă, pentru procurarea şi întreţinerea de echipamente sau pentru servicii care fac obiectul acestei oferte, se asigură din bugetul Agenţiei.---------------Art. 47^1 a fost introdus de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 448 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 22 noiembrie 2003.  +  Capitolul VIIIContravenţii şi infracţiuni---------------Titlul Cap. VIII a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 448 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 22 noiembrie 2003.  +  Articolul 48Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contravenţională sau penală.---------------Art. 48 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 448 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 22 noiembrie 2003.  +  Articolul 49Conducătorii persoanelor juridice sunt obligaţi să asigure respectarea prevederilor prezentei legi şi să stabilească atribuţiile ce revin personalului din subordine pentru aplicarea acestora.---------------Art. 49 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 448 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 22 noiembrie 2003.  +  Articolul 50 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează următoarele fapte: a) transmiterea declaraţiilor şi notificărilor prevăzute la art. 6-13 cu întârziere de până la 30 de zile, cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei; b) transmiterea declaraţiilor prevăzute la art. 6-13 cu întârziere de peste 30 de zile, precum şi transmiterea de date incomplete sau în neconcordanţă cu activitatea desfăşurată, cu amendă de la 300.000.000 lei la 500.000.000 lei; c) neîndeplinirea obligaţiei de a transmite declaraţiile conform prevederilor prezentei legi, dacă aceasta nu aduce prejudicii grave îndeplinirii obligaţiilor României către Organizaţie, cu amendă de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei; d) refuzul de a permite accesul membrilor corpului de control al Agenţiei la obiectivele şi instalaţiile care fac obiectul prezentei legi, împiedicarea în orice mod a acestora de a-şi exercita atribuţiile legale, precum şi ascunderea unor date şi informaţii relevante referitoare la acestea, cu amendă de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei; e) neîndeplinirea obligaţiei stabilite potrivit dispoziţiilor art. 15 alin. (2) de întocmire a normelor specifice privind evidenţa operaţiunilor efectuate cu asemenea substanţe şi păstrarea în deplină siguranţă a acestora, precum şi încălcarea acestor norme, cu amendă de la 150.000.000 lei la 500.000.000 lei; f) netransmiterea, la solicitarea în scris a Agenţiei, a documentelor, datelor şi informaţiilor solicitate, la termenele stabilite, cu amendă de la 50.000.000 lei la 200.000.000 lei. (2) Sancţiunile contravenţionale pot fi aplicate şi persoanelor juridice. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către corpul de control al Agenţiei. (4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.---------------Art. 50 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 448 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 22 noiembrie 2003.  +  Articolul 51Contravenţiilor prevăzute la art. 50 alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.---------------Art. 51 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 448 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 22 noiembrie 2003.  +  Articolul 52 (1) Fapta de a folosi arme chimice constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. (2) În cazul în care fapta a avut consecinţe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi, iar dacă s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este detenţiunea pe viaţă sau închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. (3) Tentativa se pedepseşte.---------------Art. 52 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 448 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 22 noiembrie 2003.  +  Articolul 53 (1) Dezvoltarea, producerea, dobândirea, deţinerea sau transferul, direct ori indirect, de arme chimice constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. (2) Sustragerea de substanţe chimice toxice sau de precursori pentru folosirea lor în scopurile armelor chimice constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. (3) Tentativa se pedepseşte.---------------Art. 53 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 448 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 22 noiembrie 2003.  +  Articolul 54 (1) Ameninţarea adresată unui stat, unei organizaţii internaţionale sau unei persoane fizice ori juridice cu folosirea armelor chimice, în scopul de a provoca moartea, incapacitatea temporară sau vătămări permanente unor persoane, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi. (2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este condiţionată de îndeplinirea sau neîndeplinirea unui act ori când, prin ameninţare sub orice formă, se pretinde a se da ori a se preda arme chimice, în scopul de a provoca moartea, incapacitatea temporară sau vătămări permanente unor persoane, pedeapsa este închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. (3) Tentativa se pedepseşte.---------------Art. 54 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 448 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 22 noiembrie 2003.  +  Articolul 55 (1) Producerea substanţelor chimice înscrise în lista nr. 1, în cantităţi peste limitele sau în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 15-18, precum şi importul, exportul, deţinerea sau folosirea acestora, fără respectarea prevederilor art. 15 alin. (1) şi ale art. 22, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. (2) Importul şi exportul de substanţe chimice înscrise în listele nr. 2 şi 3, cu încălcarea prevederilor art. 23, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani. (3) Neîndeplinirea obligaţiei de a transmite declaraţiile conform prevederilor prezentei legi, dacă aceasta aduce prejudicii grave îndeplinirii obligaţiilor României către Organizaţie, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani sau cu amendă. (4) Refuzul de a permite accesul membrilor corpului de control al Agenţiei, împreună cu echipele de inspecţie ale Organizaţiei, la obiectivele şi instalaţiile care fac obiectul prezentei legi, împiedicarea acestora, în orice mod, de a-şi exercita atribuţiile legale, precum şi ascunderea unor date şi informaţii relevante referitoare la acestea constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani. (5) Tentativa se pedepseşte.---------------Art. 55 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 448 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 22 noiembrie 2003.  +  Articolul 56 (1) Urmărirea penală în cazurile infracţiunilor prevăzute în prezenta lege se efectuează în mod obligatoriu de către procuror. (2) Competenţa de a judeca în primă instanţă infracţiunile revine tribunalelor.---------------Art. 56 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 448 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 22 noiembrie 2003.  +  Articolul 56^1Dispoziţiile Codului penal privind confiscarea specială se aplică în mod corespunzător.---------------Art. 56^1 a fost introdus de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 448 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 22 noiembrie 2003.  +  Capitolul IX Dispoziţii finale  +  Articolul 57 (1) Agenţia elaborează, pe baza prevederilor prezentei legi, norme metodologice privind procedurile tehnice de aplicare a dispoziţiilor acesteia, precum şi precizările şi detaliile referitoare la aplicarea convenţiei, ce se adoptă ulterior de către Conferinţa statelor părţi la convenţie. (2) Normele metodologice prevăzute la alin. (1) se aproba prin ordin al preşedintelui Agenţiei şi se publică în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 58 (1) Prezenta lege intră în vigoare la data intrării în vigoare a convenţiei, cu excepţia articolelor precizate la alin. (3). (2) Data intrării în vigoare a convenţiei, stabilită în conformitate cu art. XXI al acesteia, este 29 aprilie 1997. (3) Prevederile art. 1, art. 2, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 alin. (1), art. 9 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), (3) şi (4), art. 10 alin. (1) lit. a), art. 10 alin. (2) şi (3), art. 11 lit. a), art. 12 lit. a), art. 13 alin. (1) lit. a), art. 24, art. 44, art. 46 alin. (1), art. 47-49, art. 55 lit. a) şi d) şi ale art. 56-59 se aplică de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. (4) La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice dispoziţie contrară se abroga.  +  Articolul 59Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 martie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 martie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUICRISTIAN DUMITRESCU  +  Anexa 1LISTE DE SUBSTANŢE CHIMICELISTA Nr. 1(Numărul CAS)--------------A. Substanţe chimice toxice: (1) Alchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) fluorofosfonati deO-alchil ( <= C10, inclusiv cicloalchil)Exemple: Sarin: Metilfluorofosfonat de O-izopropil (107-44-8)Soman: Metilfluorofosfonat de O-pinacolil (96-64-0) (2) Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amidocianofosfati deO-alchil ( <= C10, inclusiv cicloalchil)Exemplu: Tabun: Dimetilamidocianofosfat de O-etil (77-81-6) (3) Alchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) tiofosfonati deO-alchil (H sau <= C10, inclusiv cicloalchil)-S-[2-(dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amino)etil] şisarurile alchilate sau protonate corespunzătoareExemplu: VX: Metiltiofosfonat de O-etil-S-[2-(diizopropilamino)etil] (50782-69-9) (4) Iperite cu sulf:2-Cloroetil-clorometil-sulfură (2625-76-5)Iperită: Bis(2-cloroetil)-sulfură (505-60-2)Bis(2-cloroetiltio)metan (63869-13-6)Sescviiperită: 1,2-Bis(2-cloroetiltio)etan (3563-36-8)1,3-Bis(2-cloroetiltio)-n-propan (63905-10-2)1,4-Bis(2-cloroetiltio)-n-butan (142868-93-7)1,5-Bis(2-cloroetiltio)-n-pentan (142868-94-8)Bis(2-cloroetiltiometil)-eter (63918-90-1)Iperită O: Bis(2-cloroetiltioetil)-eter (63918-89-8)---------------Poziţia (4) din lista nr. 1 din anexa 1 a fost modificată de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 448 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 22 noiembrie 2003. (5) Lewisite:Lewisita 1: 2-Clorovinildicloroarsina (541-25-3)Lewisita 2: Bis(2-clorovinil)cloroarsina (40334-69-8)Lewisita 3: Tris(2-clorovinil)arsina (40334-70-1) (6) Iperite cu azot:HN1: Bis(2-cloroetil)etilamina (538-07-8)HN2: Bis(2-cloroetil)metilamina (51-75-2)HN3: Tris(2-cloroetil)amina (555-77-1) (7) Saxitoxina (35523-89-8) (8) Ricina (9009-86-3)B. Precursori: (9) Difluoruri alchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) fosfoniceExemplu: DF: Difluorura metilfosfonica (676-99-3) (10) Alchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) fosfoniti deO-alchil (H sau <= C10, inclusiv cicloalchil)-O-[2-(dialchil(Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amino)etil] şisarurile alchilate sau protonate corespunzătoareExemplu: QL: Metilfosfonit de O-etil-O-[2-(diizopropilamino)etil] (57856-11-8) (11) Clorosarin: Metilclorofosfonat de O-izopropil (1445-76-7) (12) Clorosoman: Metilclorofosfonat de O-pinacolil (7040-57-5)LISTA Nr. 2*)A. Substanţe chimice toxice: (1) Amiton: Tiolofosfat de O, O-dietil-S-[2-(dietilamino)etil]şi sarurile alchilate sau protonate corespunzătoare (78-53-5) (2) PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluorometil)propena (382-21-8) (3) BZ: Benzilat de 3-chinuclidinil (6581-06-2)B. Precursori: (4) Substanţe chimice, cu excepţia celor înscrise în lista nr. 1,conţinând un atom de fosfor la care este legată o grupare metil,etil sau propil (normal sau izo), dar nici un atom de carbonExemple: Diclorura metilfosfonica (676-97-1)Metilfosfonat de dimetil (756-79-6)Excepţie: Fonofos: Etiltiofosfonotiolat de O-etil-S-fenil (944-22-9) (5) Dihalogenuri N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amido-fosforice (6) N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amidofosfati de dialchil(Me, Et, n-Pr sau i-Pr) (7) Triclorura de arsen (7784-34-1) (8) Acid 2,2-difenil-2-hidroxiacetic (76-93-7) (9) Chinuclidinol-3-ol (1619-34-7) (10) N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr)-2-cloroetilamineşi sarurile protonate corespunzătoare (11) N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amino-2-etanolişi sarurile protonate corespunzătoareExcepţii: N, N-Dimetilaminoetanolşi sarurile protonate corespunzătoare (108-01-0)N, N-Dietilaminoetanolşi sarurile protonate corespunzătoare (100-37-8) (12) N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amino-2-etantiolişi sarurile protonate corespunzătoare (13) Tiodiglicol: Bis(2-hidroxietil)-sulfura (111-48-8) (14) Alcool pinacolilic: 3,3-Dimetilbutan-2-ol (464-07-3)LISTA Nr. 3*)A. Substanţe chimice toxice: (1) Fosgen: Diclorura de carbonil (75-44-5) (2) Clorcian: Clorura de cianogen (506-77-4) (3) Acid cianhidric: Cianura de hidrogen (74-90-8) (4) Cloropicrina: Tricloronitrometan (76-06-2)B. Precursori: (5) Oxiclorura de fosfor: Clorura de fosforil (10025-87-3) (6) Triclorura de fosfor (7719-12-2) (7) Pentaclorura de fosfor (10026-13-8) (8) Fosfit de trimetil (121-45-9) (9) Fosfit de trietil (122-52-1) (10) Fosfit de dimetil (868-85-9) (11) Fosfit de dietil (762-04-9) (12) Monoclorura de sulf (10025-67-9) (13) Diclorura de sulf (10545-99-0) (14) Clorura de tionil (7719-09-7) (15) Etildietanolamina (139-87-7) (16) Metildietanolamina (105-59-9) (17) Trietanolamina (102-71-6)----------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. 16 şi art. 17 din Cap. III din LEGEA nr. 387 din 30 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 6 octombrie 2003 prevăd:"Art. 16 (1) În cazul exporturilor de produse şi tehnologii cu dubla utilizare, prevăzute la art. 4 şi 6, exportatorul este obligat să solicite partenerului extern certificatul internaţional de import sau un document echivalent, eliberat ori certificat de autoritatea competentă din ţara de destinaţie, prin care acesta se angajează să respecte destinaţia şi utilizarea finala declarate şi sa nu reexporte produsele importate decât cu aprobarea prealabilă, în scris, a autorităţilor române abilitate potrivit legii sau a autorităţii competente din ţara de destinaţie finala. Certificatul internaţional de import sau documentul echivalent, în original, se anexează în mod obligatoriu la cererea de licenţa de export. (2) Exportatorul este obligat să obţină de la partenerul extern certificatul de control al livrării sau un alt document echivalent, eliberat ori certificat de autoritatea competentă din ţara de destinaţie, atestând ca marfa a ajuns la destinaţie, după ce a avut loc livrarea produselor şi tehnologiilor cu dubla utilizare, dar nu mai târziu de 4 luni de la acest moment. (3) Certificatul de control al livrării sau documentul echivalent se prezintă agenţiei în original, în termenul prevăzut la alin. (2). (4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică în relaţiile cu statele-părţi la Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, în cazul exporturilor de produse cu dubla utilizare prevăzute în listele nr. 2 şi 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora. Pentru clarificarea unor aspecte specifice, agenţia poate solicita exportatorului alte documente justificative, care să fie anexate la cererea de licenţa de export.Art. 17 (1) În cazul importurilor de produse şi tehnologii cu dubla utilizare, importatorul, la cererea partenerului extern, este obligat să solicite agenţiei eliberarea certificatului internaţional de import sau a documentului echivalent, emis ori certificat în condiţiile cerute de autoritatea competentă din ţara exportatorului. (2) După efectuarea importului, la cererea partenerului extern, importatorul este obligat să solicite agenţiei eliberarea certificatului de control al livrării sau a documentului echivalent, eliberat ori certificat în condiţiile cerute de autoritatea competentă din ţara exportatorului. (3) În cazul în care partenerul extern solicita o dovadă suplimentară a efectuării importului, Direcţia Generală a Vamilor eliberează un asemenea document. (4) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică în relaţiile cu statele-părţi la Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, în cazul importurilor de produse cu dubla utilizare prevăzute în listele nr. 2 şi 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997. Pentru clarificarea unor aspecte specifice, agenţia poate solicita importatorului alte documente justificative."  +  Anexa 2DEFINIŢIIale noţiunilor tehnice1. Producerea unei substanţe chimice înseamnă obţinerea ei printr-o reactie chimica.2. Prelucrarea unei substanţe chimice înseamnă un proces fizic, cum ar fi: condiţionare, extracţie sau purificare, prin care substanţa respectiva nu este transformata într-o alta substanţa chimica.3. Consum al unei substanţe chimice înseamnă transformarea acesteia într-o alta substanţa, prin reactie chimica.4. Numărul CAS înseamnă numărul din registrul Chemical Abstracts Service, corespunzător fiecărei substanţe chimice identificabile prin denumirea şi formula chimica structurală.5. Substanţa chimica organică definită înseamnă orice substanţa chimica, aparţinând clasei de compuşi chimici care cuprinde toţi compuşii carbonului, cu excepţia oxizilor şi sulfurilor acestuia, precum şi a carbonatilor metalici, şi care poate fi identificata prin denumirea chimica, formula structurală (dacă se cunoaşte) şi numărul CAS (dacă este atribuit).6. Mandat de inspecţie înseamnă instrucţiunile emise de Organizaţie pentru echipa de inspecţie, în vederea desfăşurării unei anumite inspecţii.7. Asistent de inspecţie înseamnă o persoană desemnată de Organizaţie pentru a-i ajuta pe inspectori să efectueze o inspecţie sau o vizita, cum ar fi: medic, personal medical auxiliar, agent de securitate, agent administrativ sau interpret.8. Instalatie se referă la oricare dintre obiectivele industriale definite mai jos: a) Platforma (combinat, uzina, fabrica) reprezintă un complex integrat local, constînd din una sau mai multe instalaţii, având niveluri administrative intermediare, aflate sub o singura conducere şi dispunând de o infrastructura comuna, cum ar fi:(i) birouri administrative şi alte birouri;(îi) ateliere de reparaţii şi întreţinere;(iii) cabinet medical;(iv) utilităţi;(v) laborator analitic central;(vi) laboratoare de cercetare şi dezvoltare;(vii) staţie de epurare centrala;(viii) magazii de depozitare. b) Instalatie (instalatie de producţie, atelier) reprezintă o zona, structura sau clădire relativ autonomă, conţinând una sau mai multe unităţi, cu infrastructura auxiliara şi asociata, cum ar fi:(i) un mic sector administrativ;(îi) spaţii de depozitare şi manipulare a materiilor prime şi a produselor;(iii) staţie de epurare;(iv) laborator de control analitic;(v) serviciu de prim ajutor/cabinet medical specific;(vi) evidenta cu privire la intrările, miscarile interioare şi ieşirile de substanţe declarabile şi de materii prime sau de produse formate din acestea, după caz. c) Unitate (unitate productiva, unitate de proces) reprezintă combinatia de echipamente (utilaje), inclusiv vasele de reactie şi instalaţiile aferente acestora, necesare pentru producerea, prelucrarea sau consumarea unei substanţe.9. Dobândire înseamnă operaţiunea de import, respectiv introducerea, definitivă sau temporară, pe teritoriul României, inclusiv acţiunea necomercială de primire din afara teritoriului naţional, precum şi primirea de la o persoană de pe teritoriul naţional.---------------Pct. 9 din anexa 2 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 448 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 22 noiembrie 2003.10. Transfer înseamnă operaţiunea de export, respectiv scoaterea, definitivă sau temporară, de pe teritoriul României, inclusiv acţiunea necomercială de trimitere în afara teritoriului naţional, precum şi trimiterea către o persoană de pe teritoriul naţional.---------------Pct. 10 din anexa 2 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 448 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 22 noiembrie 2003.  +  Anexa 3PRIVILEGII SI IMUNITĂŢIacordate inspectorilor şi asistenţilor de inspecţie*)--------------------*) Conform secţiunii B din partea a II-a a anexei la convenţie privind verificarea.1. Pentru a-şi exercita funcţiile în mod eficace, inspectorilor şi asistenţilor de inspecţie li se vor acorda privilegii şi imunităţi, după cum se precizează la lit. a)-i). Privilegiile şi imunităţile vor fi acordate membrilor echipei de inspecţie în numele convenţiei şi nu pentru beneficiul personal al persoanelor respective. Aceste privilegii şi imunităţi le vor fi acordate pe întreaga perioadă dintre sosirea şi plecarea de pe teritoriul României, iar după aceea, ţinând seama de actele efectuate anterior în exercitarea funcţiilor lor oficiale. a) Membrilor echipei de inspecţie li se va acorda inviolabilitatea de care se bucura agenţii diplomatici în aplicarea art. 29 din Convenţia de la Viena, din 18 aprilie 1961, privind relaţiile diplomatice. b) Locuinţelor şi sediilor birourilor, ocupate de echipa de inspecţie care efectuează activităţi de inspecţie în aplicarea convenţiei, li se vor acorda inviolabilitatea şi protecţia acordată sediilor agenţilor diplomatici în aplicarea art. 30 alin. 1 din Convenţia de la Viena, privind relaţiile diplomatice. c) Documentele şi corespondenta, inclusiv înregistrările echipei de inspecţie, se vor bucura de inviolabilitatea acordată tuturor documentelor şi corespondentei agenţilor diplomatici în aplicarea art. 30 alin. 2 din Convenţia de la Viena privind relaţiile diplomatice. Echipa de inspecţie va avea dreptul sa folosească coduri pentru comunicaţiile sale cu Secretariatul tehnic al Organizaţiei. d) Probele şi echipamentul aprobat, aduse de membrii echipei de inspecţie, vor fi inviolabile, în condiţiile prevederilor conţinute în convenţie, şi vor fi exceptate de la plata oricăror taxe vamale. Probele periculoase vor fi transportate în conformitate cu reglementările specifice. e) Membrilor echipei de inspecţie li se vor acorda imunităţile acordate agenţilor diplomatici în aplicarea art. 31 alin. 1, 2 şi 3 din Convenţia de la Viena privind relaţiile diplomatice. f) Membrilor echipei de inspecţie, care efectuează activităţi ordonate în aplicarea convenţiei, li se va acorda scutirea de impozite şi taxe, acordată agenţilor diplomatici în aplicarea art. 34 din Convenţia de la Viena privind relaţiile diplomatice. g) Membrilor echipei de inspecţie li se va permite sa introducă pe teritoriul României, fără plata vreunei taxe vamale sau a altor taxe similare, articole de uz personal, cu excepţia articolelor al căror import sau export este interzis prin lege sau controlat prin reglementări de carantina. h) Membrilor echipei de inspecţie li se vor acorda aceleaşi facilităţi valutare şi de schimb care sunt acordate reprezentanţilor guvernelor străine, aflaţi în misiuni oficiale temporare. i) Membrii echipei de inspecţie nu se vor angaja, pe teritoriul României, în nici o activitate profesională sau comercială, în scopul de a obţine profit personal.2. Atunci când tranziteaza teritoriul României, membrilor echipelor de inspecţie li se vor acorda privilegiile şi imunităţile de care se bucura agenţii diplomatici în aplicarea art. 40 alin. 1 din Convenţia de la Viena privind relaţiile diplomatice. Documentelor şi corespondentei, inclusiv înregistrărilor, precum şi probelor şi echipamentului aprobat, aduse de aceştia, li se vor acorda privilegiile şi imunităţile prevăzute la alin. 1 lit. c) şi d).3. Fără lezarea privilegiilor şi imunităţilor, membrii echipei de inspecţie vor fi obligaţi să respecte legile şi reglementările în vigoare pe teritoriul României şi, în măsura în care acest lucru este în acord cu mandatul de inspecţie, sa nu intervină în afacerile interne ale statului român. Dacă autorităţile române considera ca s-a abuzat de privilegiile şi imunităţile precizate în prezenta anexa, între Agenţie şi directorul general al Organizaţiei vor avea loc consultări pentru a se stabili dacă acest abuz a avut loc şi, dacă se stabileşte acest lucru, pentru a se evita repetarea unui asemenea abuz.4. Directorul general al Organizaţiei poate renunţa la imunitatea de jurisdicţie a membrilor echipei de inspecţie, dacă este de părere ca imunitatea ar împiedica cursul justiţiei şi ca se poate renunţa la aceasta fără prejudicii pentru aplicarea prevederilor convenţiei. Renunţarea trebuie să fie întotdeauna expresă.5. Observatorilor li se vor acorda aceleaşi privilegii şi imunităţi care se acordă inspectorilor în aplicarea prezentei anexe, cu excepţia acelora care se acordă în aplicarea alin. 1 lit. d).---------------