ORDONANȚĂ nr. 44 din 29 ianuarie 2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2004  (la 20-10-2006, Titlul ordonanței a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006. ) În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, și al art. 1 pct. IV.2 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României adopta prezenta ordonanță.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prin prezenta ordonanță se urmărește facilitarea integrării sociale a următoarelor categorii de persoane:a) străinii care au dobândit o protecție internațională în România, prin asigurarea accesului la următoarele drepturi: dreptul la un loc de muncă, dreptul la o locuință, dreptul la asistență medicală și asistență socială, asigurări sociale, dreptul la educație, precum și prin derularea de activități specifice de acomodare culturală, consiliere și învățare a limbii române, reunite în programe de integrare; (la 27-01-2014, Lit. a) a art. 1 a fost modificată de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. ) b) străinii care au dobândit un drept de ședere în România și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European, prin derularea de activități specifice de acomodare culturală, consiliere și învățare a limbii române. (la 20-10-2006, Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006. )  +  Articolul 2În înțelesul prezentei ordonanțe, expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:a) străinii care au dobândit protecție internațională în România sunt străinii cărora li s-a recunoscut statutul de refugiat sau li s-a acordat protecția subsidiară, în condițiile Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare; (la 27-01-2014, Lit. a) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014. ) a^1) străinii care au dobândit un drept de ședere în România sunt cetățenii străini sau apatrizii cărora li s-a acordat dreptul de a rămâne pe teritoriul României în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul juridic al străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 260/2005, cu modificările și completările ulterioare; (la 20-10-2006, Litera a^1) a art. 2 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006. ) b) integrarea socială reprezintă procesul de participare activă a străinilor care au dobândit o protecție internațională în România sau un drept de ședere în România și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European la viață economică, socială și culturală a societății românești, în vederea prevenirii și combaterii marginalizării sociale, respectiv în vederea adaptării la condițiile societății românești; (la 27-01-2014, Lit. b) a art. 2 a fost modificată de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. ) c) programele de integrare sunt ansambluri de masuri și activități necesare facilitării integrării sociale a străinilor care au dobândit o protecție internațională în România, desfășurate, la cererea acestora, prin cooperarea instituțiilor publice, a comunităților locale și a organizațiilor neguvernamentale care desfășoară activități în acest domeniu, sub coordonarea Oficiului Național pentru Refugiați din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. (la 27-01-2014, Lit. c) a art. 2 a fost modificată de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. ) Notă *) Ordonanța Guvernului nr. 102/2000 a fost abrogată de alin. (2) al art. 152 din LEGEA nr. 122 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 18 mai 2006.  +  Articolul 3Programele de integrare a străinilor care au dobândit o protecție internațională în România sau un drept de ședere în România și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European, precum și activitățile în vederea facilitării integrării sociale a acestora se stabilesc și se implementează pe baza nevoilor beneficiarilor, fără discriminare și cu respectarea specificului cultural al acestora. (la 27-01-2014, Art. 3 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Capitolul II Accesul la drepturile sociale  +  Secţiunea 1 Accesul la un loc de muncă și la o locuință  +  Articolul 4Străinii care au dobândit o protecție internațională în România beneficiază de acces pe piața forței de muncă, în condițiile stabilite de lege pentru cetățenii români, precum și de condiții de muncă echivalente celor stabilite de lege pentru cetățenii români. (la 27-01-2014, Art. 4 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 5(1) Străinii care au dobândit o protecție internațională în România au acces la sistemul asigurărilor pentru șomaj, la masurile de prevenire a șomajului și la masurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, în condițiile stabilite de lege pentru cetățenii români. (la 27-01-2014, Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. ) (2) Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă dispune masurile necesare pentru adaptarea serviciilor oferite la nevoile specifice beneficiarilor programelor de integrare.  +  Articolul 6Străinii care au dobândit o protecție internațională în România au acces la dobândirea unei locuințe în condițiile stabilite de lege pentru cetățenii români. (la 27-01-2014, Art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Secţiunea a 2-a Accesul la asistență medicală, la sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și la sistemul național de asistență socială  +  Articolul 7Străinii care au dobândit o protecție internațională în România au acces la asistență medicală în aceleași condiții stabilite de lege pentru cetățenii români. (la 27-01-2014, Art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 8Străinii care au dobândit o protecție internațională în România au acces la sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și la sistemul național de asistență socială, în condițiile prevăzute de lege pentru cetățenii români. (la 27-01-2014, Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Secţiunea a 3-a Accesul la sistemul de învățământ  +  Articolul 9Accesul străinilor care au dobândit o protecție internațională în România la toate formele de învățământ se realizează în condițiile stabilite de lege pentru cetățenii români. (la 27-01-2014, Art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 10(1) În vederea integrării în sistemul de învățământ românesc, minorii care au dobândit o protecție internațională în România beneficiază pe durata unui an școlar de un curs gratuit de inițiere în limba română.(2) În perioada urmării cursului de inițiere în limba română minorii care au dobândit o protecție internațională în România participa gratuit, în cadrul unităților școlare, la activități didactice cu caracter teoretic, practic și recreativ, fără ca prezenta lor să fie înregistrată în documente oficiale.(3) La finalul cursului de inițiere în limba română o comisie de evaluare, ale carei componenta și funcționare se stabilesc prin ordin al ministrului educației, cercetării și tineretului, apreciază nivelul de cunoaștere a limbii române și stabilește înscrierea minorilor care au dobândit o protecție internațională în România în anul de studiu corespunzător. (la 27-01-2014, Art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 11(1) Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice asigură, la cerere, recunoașterea diplomelor, atestarea studiilor și calificărilor din țara de origine, în condițiile stabilite de legea română.(1^1) Ministerul Educației Naționale în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne elaborează o metodologie speciala de atestare a studiilor preuniversitare pentru străinii care au obținut o protecție internațională în România și care nu au documente doveditoare ale studiilor sau care, din motive obiective, nu se încadrează în actualele prevederi legale în domeniul recunoașterii și atestării studiilor străinilor în România, în scopul facilitării accesului pe piața forței de muncă sau al continuării studiilor. (la 27-01-2014, Alin. (1^1) al art. 11 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. ) (1^2) Metodologia prevăzută la alin. (1^1) se aproba prin ordin al ministrului educației și cercetării. (la 20-10-2006, Alin. (1^2) al art. 11 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006. ) (2) Abrogat. (la 29-08-2004, Alin. (2) al art. 11 a fost abrogat de art. 1 din ORDONANȚA nr. 73 din 19 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 26 august 2004. ) (la 24-05-2004, Art. 11 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 185 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 21 mai 2004, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului" cu denumirea "Ministerul Educației și Cercetării". )  +  Articolul 12Minorii care au dobândit o protecție internațională în România beneficiază de alocația de stat pentru copii, în aceleași condiții stabilite de lege pentru copiii români. (la 27-01-2014, Art. 12 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Secţiunea a 4-a Accesul la activitățile specifice de acomodare culturală, consiliere și învățare a limbii române  +  Articolul 13(1) Oficiul Național pentru Refugiați organizează sesiuni de acomodare culturală și activități de consiliere, având ca scop familiarizarea persoanelor adulte care au dobândit o protecție internațională în România cu tradițiile, obiceiurile și specificul societății românești. (la 27-01-2014, Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. ) (2) Oficiul Național pentru Refugiați poate colabora cu alte instituții publice și organizații neguvernamentale în vederea organizării și desfășurării sesiunilor de acomodare culturală și a activităților de consiliere.  +  Articolul 14(1) Străinii adulți care au dobândit o protecție internațională în România beneficiază de cursuri gratuite de învățare a limbii române, organizate de structurile specializate din Ministerul Educației Naționale, în colaborare cu Oficiul Național pentru Refugiați. (la 27-01-2014, Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. ) (2) Oficiul Național pentru Refugiați pune la dispoziție spatiile necesare organizării și desfășurării cursurilor prevăzute la alin. (1), în măsura resurselor disponibile.(3) Personalul calificat necesar pentru desfășurarea cursurilor de învățare a limbii române pentru adulți și a anului pregătitor pentru minori, precum și pregătirea adecvată a acestuia se asigură de Ministerul Educației Naționale.(4) Modul de organizare, durata și programa cursurilor de învățare a limbii române vor fi reglementate prin metodologii elaborate și aprobate de către Ministerul Educației Naționale.(5) La terminarea cursurilor pregătitoare de învățare a limbii române Ministerul Educației Naționale eliberează, gratuit, documente care să ateste faptul că persoana respectiva a absolvit aceste cursuri, precum și nivelul cunoștințelor dobândite. (la 24-05-2004, Art. 14 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 185 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 21 mai 2004, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului" cu denumirea "Ministerul Educației și Cercetării". )  +  Articolul 14^1În scopul asigurării accesului efectiv la drepturile sociale reglementate de prezentul capitol, la stabilirea condițiilor și procedurilor pentru exercitarea acestor drepturi, autoritățile competente țin seama de specificul situației în care se află străinii care beneficiază de protecție internațională în România. (la 27-01-2014, Art. 14^1 a fost introdus de pct. 3 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014. )  +  Capitolul III Protocolul de participare la programele de integrare, cazarea și ajutorul financiar  +  Articolul 15Străinii care au dobândit o protecție internațională în România sunt incluși în programele de integrare, pe baza cererilor individuale și conform unui protocol încheiat intre persoana care solicita includerea în programul de integrare și Oficiul Național pentru Refugiați, denumit în continuare protocol. (la 27-01-2014, Art. 15 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 16Cererea de participare la programul de integrare se depune la sediul Oficiului Național pentru Refugiați, în termen de 30 de zile de la dobândirea protecției internaționale în România sau de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, în cazul străinilor care au dobândit o protecție internațională în România anterior acestei date și care nu au beneficiat de programe de integrare. (la 27-01-2014, Art. 16 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 17După înregistrarea cererii, străinul care solicita admiterea în programele de integrare este intervievat de personalul desemnat al Oficiului Național pentru Refugiați, ocazie cu care se întocmește o fisa de evaluare a nevoilor individuale, în vederea stabilirii tipului de asistență sau a activităților necesare pentru integrarea socială a celui în cauza.  +  Articolul 18(1) Pe baza fisei de evaluare se întocmește un plan individual de masuri în vederea integrării, denumit în continuare plan individual, ce cuprinde obiectivele stabilite pentru beneficiar, termenele de realizare, activitățile necesare pentru atingerea obiectivelor, persoanele, instituțiile și/sau organizațiile responsabile, care se comunica beneficiarului și a cărui implementare este monitorizată de personalul desemnat al Oficiului Național pentru Refugiați.(2) Activitățile ce pot fi incluse, singure sau cumulat, în cadrul planului prevăzut la alin. (1) sunt, în principal, următoarele:a) activități de consiliere și sprijin pentru asigurarea accesului la drepturile enumerate la art. 1;b) sesiuni de acomodare culturală;c) cursuri de învățare a limbii române.  +  Articolul 19(1) Protocolul prevăzut la art. 15 cuprinde: datele de identificare a părților, drepturile și obligațiile fiecărei părți, perioada de implementare a planului de masuri și condițiile de prelungire a acesteia, situațiile în care încetează sau se modifică aplicarea masurilor prevăzute în planul individual.(2) La protocol se anexează fisa de evaluare și planul individual.  +  Articolul 20(1) Durata aplicării planului individual este de până la 6 luni de la data semnării protocolului sau de la data prevăzută în protocol.(2) La cererea motivată a beneficiarului și pe baza evaluării situației la încheierea perioadei prevăzute la alin. (1), Oficiului Național pentru Refugiați poate aproba prelungirea cu cel mult 6 luni a duratei de aplicare a planului individual.  +  Articolul 21(1) Persoanele care participa la programele de integrare și care nu au mijloace de întreținere pot beneficia, la cerere, de cazare în spatiile special destinate acestui scop, care se afla în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, în limita locurilor disponibile.(2) Cazarea în spatiile prevăzute la alin. (1) poate fi făcută pentru o perioada de până la 6 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă 6 luni pentru motive bine întemeiate, cu aprobarea conducerii Oficiului Național pentru Refugiați, fără a se depăși perioada de implementare a programului de integrare.(3) Oficiul Național pentru Refugiați, în cadrul unor programe derulate în comun cu autoritățile administrației publice locale și cu organizațiile neguvernamentale, poate pune la dispoziție spatii suplimentare de cazare persoanelor care participa la programele de integrare. În acest sens Oficiul Național pentru Refugiați poate încheia convenții de colaborare cu autoritățile administrației publice locale și cu organizațiile neguvernamentale, în condițiile legii.(4) Cazarea în spatiile prevăzute la alin. (1) și (2) se face pe baza plății unei chirii, stabilită la nivel local pentru spatiile de locuit aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale, și a cheltuielilor de întreținere.(5) Prin derogare de la prevederile alin. (1), străinii care au obținut o protecție internațională în România se pot caza, la cerere, în locuințele puse la dispoziție prin intermediul Oficiului Național pentru Refugiați, în limita numărului celor existente și disponibile. (la 27-01-2014, Alin. (5) al art. 21 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. ) (6) În vederea asigurării locuințelor prevăzute la alin. (5), Oficiul Național pentru Refugiați este abilitat, după caz:a) să administreze astfel de locuințe în condițiile legii;b) să dețină în folosință, în acest scop, locuințe administrate de Ministerul Afacerilor Interne;c) să achiziționeze locuințe în limita alocațiilor bugetare cu aceasta destinație și, după caz, a fondurilor alocate în acest scop de către organizații internaționale la care România este parte. (la 20-10-2006, Alin. (6) al art. 21 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006. ) (7) Locuințele prevăzute la alin. (5) pot fi puse la dispoziție străinilor care au obținut o protecție internațională în România numai prin închiriere. Condițiile în care aceste locuințe se pot închiria beneficiarilor prevederilor alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (la 27-01-2014, Alin. (7) al art. 21 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 22(1) Străinii care beneficiază de protecție internațională în România, participanți în programul de integrare, care nu îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de ajutorul nerambursabil și care nu au mijloace de întreținere, sunt sprijiniți în vederea îndeplinirii condițiilor legale pentru obținerea venitului minim garantat.(2) Conținutul dosarului necesar obținerii venitului minim garantat se stabilește ținându-se cont de specificul situației în care se află străinii care beneficiază de protecție internațională în România.(3) Până în prima lună de plată a ajutorului nerambursabil, străinii care beneficiază de protecție internațională în România și care nu au mijloace de întreținere beneficiază din partea Inspectoratului General pentru Imigrări de un ajutor material în cuantum egal cu cel acordat solicitanților statutului de refugiat, în limita fondurilor disponibile, dar nu mai mult de două luni. (la 27-01-2014, Art. 22 a fost modificat de pct. 4 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014. )  +  Articolul 23(1) Străinii care au dobândit o protecție internațională în România după semnarea protocolului au în principal următoarele obligații: (la 27-01-2014, Partea introductivă a alin. (1) al art. 23 a fost modificată de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. ) a) să participe în mod regulat la activitățile stabilite în planul individual;b) să depună eforturi pentru parcurgerea tuturor etapelor programului de integrare, potrivit protocolului semnat;c) să respecte normele de disciplina, conduita și cele stabilite de conducătorii cursurilor, precum și regulamentele interne ale centrelor de cazare;d) să informeze Oficiul Național pentru Refugiați asupra oricărei schimbări de natura să afecteze prezenta la activitățile de integrare.(2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) atrage încetarea aplicării uneia sau mai multor măsuri prevăzute în planul individual, inclusiv retragerea dreptului la cazare și a ajutorului material prevăzut la art. 22 alin. (3). (la 27-01-2014, Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 5 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014. )  +  Capitolul IV Rolul instituțiilor statului și al autorităților administrației publice locale  +  Secţiunea 1 Rolul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă  +  Articolul 24Străinii care participa în programul de integrare se înregistrează ca persoane în căutarea unui loc de muncă la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în termen de 30 zile de la semnarea protocolului.  +  Articolul 25În vederea realizării masurilor pentru stimularea ocupării forței de muncă, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă are obligația de a întocmi, pentru fiecare persoana înscrisă în programul de integrare și înregistrată ca persoana în căutarea unui loc de muncă, planul individual de mediere, colaborând cu Oficiul Național pentru Refugiați în ceea ce privește profilul cultural, educațional și familial al unei astfel de persoane.  +  Articolul 26Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă are obligația de a identifica la angajatori locurile de muncă vacante și de a le face cunoscute persoanelor incluse în programul de integrare, înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă.  +  Articolul 27(1) Persoanele incluse în programul de integrare nu pot refuza fără un motiv temeinic un loc de muncă, participarea la masuri pentru stimularea ocupării forței de muncă ori la programe de formare profesională, oferite de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, și sunt obligate să respecte decizia Oficiului Național pentru Refugiați în legătură cu comunitatea locala în care urmează să primească un loc de muncă și să își stabilească reședința.(2) În cazul în care nu se respecta dispozițiile alin. (1), asistență oferită de Oficiul Național pentru Refugiați în vederea integrării încetează.  +  Secţiunea a 2-a Rolul autorităților administrației publice locale  +  Articolul 28După încheierea programului de integrare sau în momentul identificării unui loc de muncă, Oficiul Național pentru Refugiați îndrumă persoana asistată către comunitatea în care exista locuri de muncă vacante și o informează cu privire la modalitatea de a obține o locuință socială, în condițiile legii.  +  Articolul 29(1) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura, în limita resurselor disponibile, locuințe sociale persoanelor care au dobândit o protecție internațională în România și care urmează să se mute în comunitatea respectiva, în aceleași condiții ca și cetățenilor români, chiar dacă nu au stabilit domiciliul sau reședința în localitatea respectiva. (la 27-01-2014, Alin. (1) al art. 29 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. ) (2) În situația în care autoritățile administrației publice locale nu pot asigura o locuință socială, beneficiarul protecției internaționale în România poate închiria o locuință în cadrul comunității locale respective, pe baza de contract de închiriere. (la 27-01-2014, Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. ) (3) Oficiul Național pentru Refugiați subvenționează chiria locuinței prevăzute la alin. (2) cu până la 50% din valoarea chiriei, în măsura fondurilor disponibile, pentru o perioada de maximum un an.(4) Nu fac obiectul subvenționării chiriei în condițiile alin. (3) contractele de închiriere având ca obiect locuințele prevăzute la art. 21 alin. (5). (la 20-10-2006, Alin. (4) al art. 29 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006. )  +  Articolul 30Autoritățile administrației publice locale au obligația de a sprijini accesul străinilor care au dobândit o protecție internațională în România la asistență socială și medicală și la educație, în condițiile legii. (la 27-01-2014, Art. 30 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Secţiunea a 3-a Rolul Oficiului Național pentru Refugiați  +  Articolul 31Oficiul Național pentru Refugiați din cadrul Ministerului Afacerilor Interne coordonează activitatea celorlalte instituții ale statului, autorități ale administrației publice locale și organizații neguvernamentale implicate în procesul de integrare a străinilor care au dobândit o protecție internațională în România și monitorizează cazurile individuale. (la 27-01-2014, Art. 31 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 32(1) În fiecare an, nu mai târziu de 1 iulie, Oficiul Național pentru Refugiați înaintează Ministerului Educației Naționale, Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă, Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție o nota privind numărul de persoane estimat să beneficieze de activitățile în vederea integrării, pentru anul următor. (la 24-05-2004, Alin. (1) al art. 32 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 185 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 21 mai 2004, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului" cu denumirea "Ministerul Educației și Cercetării". ) (2) Acest număr estimativ poate fi rectificat de către Oficiul Național pentru Refugiați dacă circumstanțele datorate evenimentelor din anul următor necesita acest lucru.  +  Capitolul V Asistența cazurilor speciale  +  Articolul 33(1) Prin cazuri speciale, în sensul prezentei ordonanțe, se înțelege străinii care au dobândit o protecție internațională în România și care au potențial redus de autoîntreținere, generat de factori de natura obiectivă și independent de voința sau dorința acestora. (la 27-01-2014, Alin. (1) al art. 33 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. ) (2) Sunt considerate cazuri speciale:a) minorii neînsoțiți;b) persoanele cu dizabilități;c) persoanele care au atins vârsta pensionării și nu beneficiază de pensie;d) femeile însărcinate;e) familiile monoparentale cu copii minori;f) victimele traficului de persoane;g) victime ale torturii, violului sau altor forme grave de violență psihologică, psihică sau sexuală. (la 27-01-2014, Alin. (2) al art. 33 a fost modificat de pct. 6 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014. )  +  Articolul 34(1) Cazurile speciale prevăzute la art. 33 alin. (2), cu excepția lit. a), beneficiază de același regim de protecție prevăzut de legislația în vigoare pentru cetățenii români aflați în situații similare și de asistență oferită de instituțiile statului cu atribuții în aceste domenii. (la 27-01-2014, Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de pct. 7 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014. ) (2) Oficiul Național pentru Refugiați poate oferi cazare în centrele sale persoanelor vulnerabile prevăzute la alin. (1) care nu necesita asistență specializată și care nu pot beneficia de o locuință din partea instituțiilor abilitate, în limita spatiilor și fondurilor disponibile.(3) Pentru motive bine întemeiate Oficiul Național pentru Refugiați poate aproba prelungirea programului de integrare pentru persoanele prevăzute la alin. (1) și peste limita prevăzută la art. 20.  +  Articolul 35(1) Pentru minorii neînsoțiți care au dobândit o protecție internațională în România se tine cont, în alegerea formei specifice de protecție, de interesul superior al copilului, care include și menținerea identității culturale.(2) Minorii neînsoțiți care au dobândit o protecție internațională în România sunt incluși în sistemul de protecție a copilului, conform legislației în domeniu.(3) Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție dispune masurile necesare pentru adaptarea serviciilor oferite la nevoile specifice minorilor neînsoțiți care au dobândit o protecție internațională în România. (la 27-01-2014, Art. 35 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Capitolul V^1 Activități vizând facilitarea integrării sociale pentru străinii care au dobândit drept de ședere în România și pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European (la 20-10-2006, Cap. V^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006. )  +  Articolul 35^1(1) Străinii care au dobândit drept de ședere în România și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European beneficiază, la cerere și gratuit, de cursuri de învățare a limbii române și de sesiuni de acomodare culturală și consiliere.(2) Sesiunile de acomodare culturală se organizează în scopul familiarizării persoanelor prevăzute la alin. (1) cu tradițiile, obiceiurile și valorile culturii române și pentru oferirea de informații practice privind societatea românească. (la 20-10-2006, Art. 35^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006. )  +  Articolul 35^2(1) Cursurile de învățare a limbii române prevăzute la art. 35^1 alin. (1) sunt organizate de Ministerul Educației Naționale. în colaborare cu Oficiul Național pentru Refugiați și urmăresc familiarizarea participanților cu limba română.(2) Metodologia desfășurării cursurilor de învățare a limbii române prevăzute la art. 35^1 alin. (1) se elaborează de Ministerul Educației Naționale..(3) În situația în care Ministerul Educației Naționale nu dispune de spatii corespunzătoare desfășurării cursurilor de învățare a limbii române, Oficiul Național pentru Refugiați pune la dispoziție spatiile necesare în sediile centrelor teritoriale.(4) La finalul cursului de învățare a limbii române, o comisie desemnata de Ministerul Educației Naționale evaluează nivelul de cunoștințe al participanților și eliberează un certificat de participare.(5) Certificatele prevăzute la alin. (4) nu pot fi utilizate de persoanele prevăzute la art. 35^1 alin. (1) în vederea înscrierii în sistemul de învățământ. (la 20-10-2006, Art. 35^2 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006. )  +  Articolul 35^3(1) Sesiunile de acomodare culturală prevăzute la art. 35^1 alin. (1) se organizează de Oficiul Național pentru Refugiați.(2) Sesiunile de acomodare culturală se realizează de personalul specializat al Oficiului Național pentru Refugiați în spatiile special amenajate în centrele teritoriale și trebuie adaptate la nevoile individuale ale participanților.(3) Persoanele prevăzute la art. 35^1 alin. (1) pot beneficia o singură dată de sesiunile de acomodare culturală și de cursurile de învățare a limbii române. (la 20-10-2006, Art. 35^3 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006. )  +  Articolul 35^4(1) În cadrul centrelor teritoriale ale Oficiului Național pentru Refugiați se înființează birouri de informare și consiliere în cadrul cărora persoanele prevăzute la art. 35^1 alin. (1) pot beneficia, la cerere, de informare și consiliere privind drepturile lor în România și modalitățile concrete de exercitare a acestor drepturi.(2) Posturile necesare pentru înființarea birourilor de informare și consiliere se asigura, prin redistribuire, din numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Afacerilor Interne.(3) Cheltuielile necesare pentru înființarea și funcționarea birourilor de informare și consiliere se asigura din creditele bugetare aprobate Ministerului Afacerilor Interne.(4) În vederea realizării în bune condiții a activității de informare și consiliere, Oficiul Național pentru Refugiați cooperează cu Autoritatea pentru Străini, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Externe, autoritățile administrației publice locale, organizațiile internaționale și organizațiile neguvernamentale. (la 20-10-2006, Art. 35^4 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006. )  +  Articolul 35^5Oficiul Național pentru Refugiați poate contracta, în condițiile legii, în funcție de numărul de beneficiari și în măsura fondurilor disponibile, serviciile organizațiilor neguvernamentale în vederea organizării sesiunilor de acomodare culturală, consiliere și învățare a limbii române pentru persoanele prevăzute la art. 35^1 alin. (1) și pentru străinii care au dobândit o protecție internațională în România. (la 27-01-2014, Art. 35^5 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Capitolul VI Bugetul  +  Articolul 36În funcție de numărul de persoane estimat în fiecare an, potrivit art. 32 alin. (1), Oficiul Național pentru Refugiați propune includerea în buget a fondurilor necesare desfășurării activităților proprii prevăzute de prezenta ordonanță, pentru integrarea străinilor care au dobândit o protecție internațională în România. (la 27-01-2014, Art. 36 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 37Prevederile art. 36 se aplica în mod corespunzător și Ministerului Educației Naționale, Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Sănătății. (la 24-05-2004, Art. 37 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 185 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 21 mai 2004, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului" cu denumirea "Ministerul Educației și Cercetării". )  +  Articolul 38(1) În vederea desfășurării în bune condiții a activităților prevăzute în programele de integrare, instituțiile care au competente, potrivit prezentei ordonanțe, în cadrul acestor programe pot să apeleze la servicii oferite de interpreți și experți, în condițiile legii.(2) Plata serviciilor prevăzute la alin. (1) se realizează, în condițiile prevăzute de lege, din fondurile destinate activităților de integrare a străinilor care au dobândit o protecție internațională în România, cuprinse în bugetele instituțiilor respective. (la 27-01-2014, Alin. (2) al art. 38 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Capitolul VII Dispoziții finale și tranzitorii  +  Articolul 39(1) Pentru realizarea obiectivelor prezentei ordonanțe, în cadrul Oficiului Național pentru Refugiați se înființează o structura specializată de integrare.(2) Atribuțiile structurii specializate de integrare și organigrama acesteia se aproba prin ordin al ministrului administrației și internelor.  +  Articolul 40Oficiul Național pentru Refugiați împreună cu celelalte instituții publice competente cooperează, potrivit competentelor, cu organizațiile neguvernamentale și cu organizațiile internaționale pentru identificarea resurselor financiare suplimentare necesare derulării programelor de integrare a străinilor care au dobândit o protecție internațională în România sau un drept de ședere în România și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European. (la 27-01-2014, Art. 40 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 41În măsura fondurilor disponibile, Oficiul Național pentru Refugiați poate realiza sau contracta, în condițiile legii, studii cu privire la procesul de integrare a străinilor care au dobândit o protecție internațională în România sau un drept de ședere în România și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European și poate promova campanii de informare și sensibilizare a opiniei publice. (la 27-01-2014, Art. 41 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 42La articolul 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002*) privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:(5) Străinii cărora li s-a acordat una dintre formele de protecție prevăzute la art. 1 lit. a) și b) din Ordonanța Guvernului nr. 102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România, aprobata cu modificări prin Legea nr. 323/2001, cu modificările ulterioare, sunt obligați, pentru a obține calitatea de asigurat, să plătească contribuția legala începând cu data obținerii respectivei forme de protecție.(6) Străinii cărora li s-a acordat, anterior intrării în vigoare a ordonanței privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție în România, una dintre formele de protecție prevăzute la art. 1 lit. a) și b) din Ordonanța Guvernului nr. 102/2000, aprobata cu modificări prin Legea nr. 323/2001, cu modificările ulterioare, sunt obligați, pentru a obține calitatea de asigurat, să plătească contribuția legala începând cu data intrării în vigoare a ordonanței privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție în România. Notă *) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002 a fost abrogată de art. 317 din LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 aprilie 2006.  +  Articolul 43Articolul 39 din Ordonanța Guvernului nr. 102/2000*) privind statutul și regimul refugiaților în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000, aprobată și modificată prin Legea nr. 323/2001, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:Art. 39 - Ministerul Administrației și Internelor, prin intermediul Oficiului Național pentru Refugiați, împreună cu Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și cu celelalte instituții publice competente, inițiază și derulează, în condițiile legii, programe pentru integrarea socială a străinilor care au dobândit una dintre formele de protecție prevăzute la art. 1 lit. a) și b).------------- Notă *) Ordonanța Guvernului nr. 102/2000 a fost abrogată de alin. (2) al art. 152 din LEGEA nr. 122 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 18 mai 2006.  +  Articolul 44Prezenta ordonanță intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 45În vederea aplicării prezentei ordonanțe, Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice., Ministerul Educației Naționale și Ministerul Sănătății, elaborează normele metodologice, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 46Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.191/2001 privind aprobarea Programului special pentru integrarea socioprofesională a străinilor care au dobândit statutul de refugiat în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 18 decembrie 2001.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul administrației și internelor,
  Ioan Rus
  Ministrul delegat pentru administrația publică,
  Gabriel Oprea
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Elena Dumitru
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 29 ianuarie 2004.Nr. 44.---------------