ORDIN nr. 119 din 30 ianuarie 2014 (*actualizat*)privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2014(actualizat până la data de 3 februarie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 3 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 132 din 3 februarie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul:- art. 15 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:  +  Articolul 1În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna februarie 2014 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 4.060 milioane lei, din care 260 milioane lei alocate sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul delegat pentru buget,Enache Jiru,secretar de statBucureşti, la 30 ianuarie 2014.Nr. 119.  +  Anexa 1 PROSPECT DE EMISIUNEa certificatelor de trezorerie cu discont lansateîn luna februarie 2014  +  Articolul 1În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna februarie 2014, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea unei emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:┌────────────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────┬────────────────┐│ Cod ISIN │ Data │ Data │ Data │ Nr. │Valoare emisiune││ │licitaţiei│emisiunii │scadenţei │zile │ - lei - │├────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────┼────────────────┤│RO1415CTN032│20.02.2014│24.02.2014│ 23.02.2015│ 364 │ 1.200.000.000 │└────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────┴────────────────┘---------Art. 1 din anexa 1 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 132 din 3 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 3 februarie 2014.  +  Articolul 2Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei.  +  Articolul 3Metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la datele menţionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.  +  Articolul 4Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.  +  Articolul 5 (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive. (2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României. (3) Numărul de tranşe valorice, la rate diferite ale randamentului, nu este restricţionat. (4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit astfel cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari. (5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012, în aplicarea Regulamentului nr. 11/2012. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive. (6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 5.000 lei.  +  Articolul 6Preţul şi randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:         d x r    P = -------           360    Y = r/P,în care:P = preţul titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale;d = numărul de zile până la scadenţă;r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.  +  Articolul 7Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.  +  Articolul 8Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către Comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.  +  Articolul 9Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.  +  Articolul 10Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.  +  Articolul 11Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.  +  Anexa 2 PROSPECT DE EMISIUNEa obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansateîn luna februarie 2014  +  Articolul 1În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna februarie 2014, Ministerul Finanţelor Publice anunţă redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 5 şi 10 ani, precum şi lansarea unei noi emisiuni cu scadenţa la 5 ani şi organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:*Font 7*┌───────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────────────┬────────────┐│ Codul ISIN*) │ Data │ Data │ Data │ Data │Matur- │Maturi-│ Rata │Dobânda│ Valoarea │ Valoarea ││ │licitaţiei │ SSON │ emisiunii │ scadenţei │ritate │ tate │ cupo- │ acumu-│ nominală │ nominală ││ │ │ │ │ │ Nr. │ rezi- │ nului │ lată │ licitaţie │ SSON ││ │ │ │ │ │de ani │ duală │- % - │- lei/ │ de referinţă│ ││ │ │ │ │ │ │Nr. de │ │titlu -│ - lei - │ - lei - ││ │ │ │ │ │ │ ani │ │ │ │ │├───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┼────────────┤│RO1121DBN032 │ 6.02.2014 │ 7.02.2014 │10.02.2014 │11.06.2021 │ 10 │ 7,37 │ 5,95 │ 397,75│ 600.000.000│ 60.000.000│├───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┼────────────┤│RO0717DBN038 │10.02.2014 │11.02.2014 │12.02.2014 │11.06.2017 │ 10 │ 3,37 │ 6,75 │ 454,93│ 800.000.000│ 80.000.000│├───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┼────────────┤│RO1323DBN018 │13.02.2014 │14.02.2014 │17.02.2014 │26.04.2023 │ 10 │ 9,25 │ 5,85 │ 476,01│ 100.000.000│ 10.000.000│├───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┼────────────┤│RO1116DBN024 │17.02.2014 │18.02.2014 │19.02.2014 │30.04.2016 │ 5 │ 2,25 │ 6,00 │ 484,93│ 500.000.000│ 50.000.000│├───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┼────────────┤│RO1419DBN014 │24.02.2014 │25.02.2014 │26.02.2014 │24.06.2019 │ 5 │ 5,40 │ 4,75 │ 160,72│ 600.000.000│ 60.000.000│└───────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────┴────────────┘--------*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială "Bursa de Valori Bucureşti" - S.A., aceste serii se tranzacţionează simultan pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială "Bursa de Valori Bucureşti" - S.A.  +  Articolul 2Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.  +  Articolul 3Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat de tip benchmark emise înainte de data de 1 octombrie 2013 este de 10.000 lei, ulterior acestei date valoarea nominală individuală a noilor obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 5.000 lei.  +  Articolul 4 (1) Pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:- pentru cod ISIN RO1121DBN032, prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.924/2011 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2011;- pentru cod ISIN RO0717DBN038, prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 266/2007 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii iunie 2007;- pentru cod ISIN RO1323DBN018, prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului finanţelor publice, nr. 1.750/2012 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2013;- pentru cod ISIN RO1116DBN024, prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.823/2011 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2011. (2) Pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark, cod ISIN RO1419DBN014, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plăteşte anual începând cu data de 24 iunie 2014 şi terminând cu data de 24 iunie 2019 inclusiv. (3) Dobânda se determină conform formulei:D = VN* r/frecvenţa anuală a cuponului (1)în care:D = dobânda (cupon);VN = valoarea nominală;r = rata cuponului.  +  Articolul 5 (1) Pentru licitaţiile de referinţă, metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă procentuală, cu 4 zecimale. (2) Pentru SSON, metoda de vânzare este subscripţia şi va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, preţul de vânzare fiind preţul mediu de adjudecare stabilit în licitaţia de referinţă.  +  Articolul 6 (1) La licitaţia de referinţă, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice. (2) În cadrul SSON, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate exclusiv de dealerii primari, care vor transmite oferte în nume şi cont propriu.  +  Articolul 7La licitaţia de referinţă: (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive. (2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României. (3) Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat. (4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice cu excepţia instituţiilor de credit aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari. (5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.2 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitaţiei de referinţă aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului la care s-au adjudecat ofertele competitive. (6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va avea o valoare minimă egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis.  +  Articolul 8Pentru SSON: (1) Ofertele de cumpărare sunt necompetitive. (2) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse exclusiv de dealerii primari, conform prevederilor din secţiunea a 2-a "Sesiunea de oferte necompetitive adresată dealerilor primari" a cap. III "Plasarea titlurilor de stat pe piaţa primară" din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României. (3) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012. (4) Valoarea minimă a ofertei necompetitive transmise în cadrul SSON va fi egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis, plafonul maxim fiind, după caz, cel prevăzut în art. 24 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2012.  +  Articolul 9Ofertele de cumpărare se transmit Băncii Naţionale a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei de referinţă până la ora 12,00, respectiv în ziua SSON până la ora 11,00.  +  Articolul 10Rezultatele licitaţiei de referinţă/SSON se vor stabili în ziua desfăşurării, la sediul Băncii Naţionale a României, de către Comisia de licitaţie constituită în acest scop şi vor fi date publicităţii.  +  Articolul 11Evenimentele de plată aferente obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare - SaFIR.  +  Articolul 12Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.  +  Articolul 13Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.--------