ORDONANȚĂ nr. 58 din 21 august 1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 26 august 1998  În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României, precum și al art. 1 pct. 14 lit. b) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României emite următoarea ordonanța:  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Turismul reprezintă un domeniu strategic al economiei naționale. (la 24-06-2022, Alineatul (1) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 86 din 23 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 24 iunie 2022 ) (2) Organizarea, coordonarea și dezvoltarea turismului se realizează în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos semnifica după cum urmează:a) turismul - ramura a economiei naționale, cu funcții complexe, ce reunește un ansamblu de bunuri și servicii oferite spre consum persoanelor care călătoresc în afară mediului lor obișnuit pe o perioada mai mica de un an și al căror motiv principal este altul decât exercitarea unei activități remunerate în interiorul locului vizitat;b) resurse turistice - componente ale mediului natural și antropic, care prin calitățile și specificul lor sunt recunoscute, înscrise și valorificate prin turism, în măsura în care nu sunt supuse unui regim de protecție integrala.Resursele turistice pot fi:– naturale: elemente geologice, geomorfologice, de clima, de flora și de fauna, peisaje, zăcăminte de substanțe minerale și alți factori;– antropice: monumente arheologice, situri arheologice, monumente, ansambluri memoriale, monumente tehnice și de arta, muzee, elemente de folclor și artă populară etc.; (la 09-01-2002, Litera b) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 755 din 27 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 9 ianuarie 2002. ) c) patrimoniu turistic - resursele turistice și structurile realizate în scopul valorificării lor prin activități de turism;d) structura de primire turistică - orice construcție și amenajare destinată, prin proiectare și execuție, cazării turiștilor, servirii mesei pentru turiști, agrementului pentru turiști, transportului special destinat turiștilor, serviciilor balneare de prevenție, terapeutice și/sau de recuperare pentru turiști, împreună cu serviciile aferente. Structurile de primire turistice includ: structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, structuri de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică, structuri de primire turistice cu funcțiuni de agrement pentru turiști, structuri de primire turistice cu funcțiuni de transport și structuri de primire turistice cu funcțiuni pentru servicii balneare de prevenție, terapeutice și/sau de recuperare componente integrate sau arondate complexurilor de turism balnear; (la 24-06-2022, Litera d) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 86 din 23 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 24 iunie 2022 ) e) zona turistica - teritoriu caracterizat printr-o concentrare de resurse turistice, care poate fi delimitat distinct ca oferta, organizare și protecție turistica;f) zona de recreere periurbană - areal situat în teritoriul preorășenesc, care beneficiază de un cadru atractiv și dispune de dotări corespunzătoare pentru petrecerea timpului liber (în special la sfârșit de săptămână);g) obiectiv turistic - element al resursei turistice, individualizat și introdus în circuitul turistic;h) punct turistic - obiectiv turistic și amenajările aferente necesare activității de primire turistica;j) localitate turistica - așezare urbana sau rurală cu funcții turistice dezvoltate pe baza resurselor specifice de care dispune;j) stațiune turistică - localitate, parte a unei localități ori zonă formată din localități învecinate sau părți ale unor localități învecinate care dispune de resurse turistice, atestată conform normelor legale în vigoare; (la 24-06-2022, Litera j) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 86 din 23 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 24 iunie 2022 ) k) funcția turistica - expresia calitativă și cantitativă a resurselor turistice și este determinata de structura, volumul și calitățile resurselor;l) oferta turistica - totalitatea serviciilor prin care este pus în valoare patrimoniul turistic, prin utilizarea de personal specializat;m) produs turistic - complex de bunuri materiale și de servicii, concentrate într-o activitate specifica și oferite pachet consumului turistic;n) pachet de servicii - combinație prestabilita a cel puțin doua din elementele următoare: cazare, alimentație, transport, tratament balnear, agrement, alte servicii reprezentând o parte semnificativă din pachet, atunci când sunt vândute sau oferite spre vânzare la un preț global și atunci când aceste prestații depășesc 24 de ore.o) export de servicii turistice - prestarea de servicii turistice către turiști străini, în țara sau în străinătate, a căror contravaloare se încasează în valuta, indiferent de modalitatea de încasare - numerar, ordin de plata, cărți de credit. (la 09-01-2002, Litera o) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 755 din 27 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 9 ianuarie 2002. ) p) centru național/local de informare și promovare turistică - structură specializată de informare și promovare turistică, care funcționează în cadrul structurii organizatorice a autorităților administrației publice locale și colaborează cu organizațiile de management al destinației, cu ministerul de resort din domeniul turismului și ministerul de resort în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului; (la 27-08-2017, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA nr. 15 din 23 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 24 august 2017 ) q) destinație turistică - areal cu o varietate de produse turistice, având o imagine de marketing unitară și coerentă, ce dispune de o rețea de servicii generale și specifice, care contribuie la realizarea produselor turistice; (la 27-08-2017, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA nr. 15 din 23 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 24 august 2017 ) r) organizația de management al destinației - persoană juridică, care elaborează și implementează strategia de dezvoltare și marketing turistic a destinației, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare; organizațiile de management al destinației turistice sunt asociații locale, județene, regionale și la nivel național; (la 24-06-2022, Litera r) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 86 din 23 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 24 iunie 2022 ) s) abrogată; (la 30-06-2021, Litera s) din Articolul 2 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 65 din 29 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 30 iunie 2021 ) t) zonă turistică a unității administrativ-teritoriale - zonă din cadrul unității administrativ-teritoriale care concentrează o varietate de resurse turistice și infrastructuri realizate în scopul valorificării acestora prin activități de turism, stabilită și delimitată prin hotărâre a consiliului local, județean sau a Consiliului General al Municipiului București; (la 24-06-2022, Litera t) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 86 din 23 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 24 iunie 2022 ) u) complex hotelier - structură de primire turistică cu funcțiuni de cazare care cuprinde în perimetrul ei una sau mai multe structuri de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică, precum și structuri de primire turistice cu funcțiuni de agrement turistic, toate aflate în administrarea aceluiași operator economic; (la 24-06-2022, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 86 din 23 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 24 iunie 2022 ) v) complex balnear - complexul hotelier care prestează cumulat servicii de cazare, alimentație publică și servicii balneare de prevenție, terapeutice și/sau de recuperare, autorizate, prin valorificarea terapeutică a factorilor sanogeni naturali și agenți fizici terapeutici, în cadrul bazelor de tratament medico-balnear autorizate de autoritatea administrației publice centrale din domeniul sănătății; (la 24-06-2022, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 86 din 23 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 24 iunie 2022 ) w) pol de dezvoltare turistică - areal cu potențial de dezvoltare turistică, având o imagine de marketing unitară și coerentă, ce dispune de o infrastructură turistică și o rețea rutieră, feroviară, aeriană sau maritimă adecvată, care oferă servicii și produse turistice. Pol de dezvoltare turistică poate fi localitatea turistică, destinația turistică sau stațiunea turistică; (la 24-06-2022, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 86 din 23 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 24 iunie 2022 ) x) cazarea turistică - serviciul specific prin care este pus la dispoziția turistului un spațiu amenajat în scopul înnoptării pentru o perioadă determinată, măsurată în zile, cu sau fără servicii specifice de masă și/sau agrement. (la 24-06-2022, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 86 din 23 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 24 iunie 2022 ) (la 06-12-2018, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 )  +  Articolul 2^1Cazarea în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică poate fi de următoarele tipuri:a) cazare fără mic dejun;b) cazare cu mic dejun - combinația prestabilită a serviciilor de cazare și de asigurare a micului dejun, vândute sau oferite spre vânzare la un preț total;c) cazare cu demipensiune - combinația prestabilită a serviciilor de cazare de asigurare a micului dejun și a prânzului sau a cinei, vândute sau oferite spre vânzare la un preț total;d) cazare cu pensiune completă - combinația prestabilită a serviciilor de cazare de asigurare a micului dejun, a prânzului și a cinei, vândute sau oferite spre vânzare la un preț total;e) cazare cu «all inclusive» - combinația prestabilită a serviciilor de cazare de asigurare a micului dejun, a prânzului, a cinei, a gustărilor dintre mese și a oricăror altor servicii de agrement turistic oferite cu mijloace proprii ale structurii de primire turistică, vândute sau oferite spre vânzare la un preț total.f) combinația prestabilită a oricărei variante de servicii de cazare prevăzute la lit. a)-e) și/sau cu unul sau mai multe servicii balneare de prevenție, terapeutice și/sau de recuperare, comercializate la un preț total. (la 24-06-2022, Articolul 2^1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 86 din 23 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 24 iunie 2022 ) (la 18-12-2014, Art. 2^1 a fost introdus de art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 84 din 12 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014. )  +  Capitolul I^1 Organizația de management al destinației (la 06-12-2018, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 )  +  Articolul 2^2(1) Organizația de management al destinației se constituie ca asociație în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, cu personalitate juridică, de drept privat.(2) Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (1),art. 8 și cap. VI din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, organizația de management al destinației dobândește personalitate juridică și statutul de utilitate publică, în baza avizului conform prevăzut la art. 10^1 alin. (1) emis de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului, la data înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își are sediul. Avizul conform este emis de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului anterior depunerii cererii de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor. (la 24-06-2022, Articolul 2^2 din Capitolul I^1 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 86 din 23 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 24 iunie 2022 ) Notă
  Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 86 din 23 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 24 iunie 2022 prevede:
  Articolul IIAsociațiile cu activitate în domeniul turismului, care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, sunt constituite și înregistrate în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, și care își modifică statutele pentru a îndeplini criteriile de constituire și obiectivele unei organizații de management al destinației, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 58/1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonanță de urgență, pot fi recunoscute ca organizații de management al destinației, în baza avizului conform emis de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului și a înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își au sediul.
   +  Articolul 2^3(1) Organizația de management al destinației locală se înființează pe baza asocierii unității(lor) administrativ-teritoriale din componența destinației cu plătitori de taxe speciale pentru promovare turistică conform dispozițiilor legale în vigoare și/sau alte entități care plătesc cotizație, conform statutului organizației de management al destinației, respectiv:a) membri din cadrul destinației ai confederațiilor/federațiilor patronale reprezentative, cu activități în domeniul turismului;b) organizații patronale locale care nu sunt membre ale confederațiilor/federațiilor patronale menționate la lit. a);c) angajatori din cadrul destinației turistice, alții decât cei prevăzuți la lit. a) și b);d) alte structuri asociative din cadrul destinației turistice înființate conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare.(2) Criteriile minime pentru înființarea organizației de management al destinației locale pentru a reprezenta destinația sunt:a) destinația să fie atestată ca stațiune turistică de interes local sau național sau să existe minimum 100 de locuri de cazare în structuri de primire turistice clasificate în cadrul destinației;b) structura organizatorică a organizației de management al destinației să cuprindă cel puțin un post de manager de destinație turistică;c) existența unui proiect de strategie de dezvoltare și marketing turistic și a unui plan de acțiune, ce vor fi supuse aprobării forurilor de conducere ale organizației de management al destinației, sau elaborarea și adoptarea unor astfel de documente strategice în maximum 1 an de la avizarea organizației de management al destinației de către autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului;d) un buget minim de 30.000 euro echivalentul în lei, la cursul Băncii Naționale a României (BNR) din data depunerii cererii pentru obținerea avizului prevăzut la art. 10^1 alin. (1).(3) Organizația de management al destinației județeană se înființează pe baza asocierii unității administrativ-teritoriale județene din componența destinației cu plătitori ai cotizației de membru conform statutului, respectiv:a) organizații de management al destinației locale de pe raza județului;b) unități administrativ-teritoriale locale de pe raza județului care nu s-au organizat în organizație de management al destinației locală;c) alte entități cu activitate în destinație care nu fac parte dintr-o organizație de management al destinației locală.(4) Criteriile minime pentru înființarea organizației de management al destinației județene pentru a reprezenta destinația sunt:a) să existe minimum 1.000 de locuri de cazare în structuri de primire turistice clasificate în cadrul destinației;b) structura organizatorică a organizației de management al destinației să cuprindă cel puțin un post de manager de destinație turistică;c) existența unei proiect de strategie de dezvoltare și marketing turistic și a unui plan de acțiune, ce vor fi supuse aprobării forurilor de conducere ale organizației de management al destinației, sau elaborarea și adoptarea unor astfel de documente strategice în maximum 1 an de la avizarea organizației de management al destinației de către autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului;d) un buget minim de 100.000 euro, echivalentul în lei, la cursul BNR din data depunerii cererii pentru obținerea avizului prevăzut la art. 10^1 alin. (1).(5) Organizația de management al destinației regională elaborează și implementează politica de dezvoltare și marketing turistic regională și se înființează prin asocierea formată din una sau mai multe organizații de management al destinației județene cu unități administrativ-teritoriale județene care nu fac parte dintr-o organizație de management al destinației județeană și/sau alte entități care nu fac parte dintr-o altă organizație de management al destinației locală sau județeană din regiune și care plătesc cotizație conform statutului organizației de management al destinației, pentru următoarele regiuni:a) Banat-Crișana (județele Timiș, Caraș-Severin, Bihor, Arad, Sălaj);b) Bucovina (județul Suceava);c) Dobrogea (județele Constanța și Tulcea);d) Maramureș (județele Maramureș și Satu Mare);e) Muntenia (județele Prahova, Argeș, Brăila, Dâmbovița, Ilfov, Buzău, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman și municipiul București);f) Moldova (județele Iași, Neamț, Galați, Bacău, Botoșani, Vrancea, Vaslui);g) Oltenia (județele Vâlcea, Mehedinți, Dolj, Gorj, Olt);h) Transilvania (județele Brașov, Sibiu, Cluj, Mureș, Harghita, Hunedoara, Covasna, Alba, Bistrița-Năsăud).(5^1) Prin excepție de la prevederile alin. (5), Organizația de management al destinației Bucovina elaborează și implementează politica de dezvoltare și marketing turistic regională și se înființează prin asocierea formată din unitatea administrativ-teritorială județeană cu organizații de management al destinației locale și/sau alte entități care nu fac parte dintr-o altă organizație de management al destinației locală din regiune și care plătesc cotizație conform statutului organizației de management al destinației. (la 23-03-2023, Articolul 2^3 din Capitolul I^1 a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 64 din 17 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 20 martie 2023 ) (6) Criteriile minime pentru înființarea organizației de management al destinației regionale pentru a reprezenta destinația sunt:a) să existe minimum 10.000 de locuri de cazare în structuri de primire turistice clasificate în cadrul destinației;b) structura organizatorică a organizației de management al destinației să cuprindă cel puțin un post de manager de destinație turistică;c) existența unui proiect de strategie de dezvoltare și marketing turistic și a unui plan de acțiune, ce vor fi supuse aprobării forurilor de conducere ale organizației de management al destinației, sau elaborarea și adoptarea unor astfel de documente strategice în maximum 1 an de la avizarea organizației de management al destinației de către autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului;d) un buget minim de 250.000 euro, echivalentul în lei, la cursul BNR din data depunerii cererii pentru obținerea avizului prevăzut la art. 10^1 alin. (1).(7) Mai multe organizații de management al destinației de nivel local, județean sau regional se pot asocia între ele pentru a dezvolta și promova o rețea de destinații tematice.(8) La nivel național se înființează Organizația de Management al Destinației Națională pentru Turism, ai cărui membri sunt autoritatea administrației publice centrale responsabilă în domeniul turismului, organizațiile de management al destinației regionale, alte entități publice și alte organizații private relevante în domeniul turismului, înființate și înregistrate în conformitate cu dispozițiile legale, cu reprezentativitate la nivel național și care nu fac parte dintr-o altă organizație de management al destinației, indiferent de nivel, organism cu rol în realizarea și implementarea strategiei de dezvoltare și marketing turistic a destinației România. (la 24-06-2022, Articolul 2^3 din Capitolul I^1 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 86 din 23 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 24 iunie 2022 )  +  Articolul 2^4(1) Deciziile membrilor în cazul organizației de management al destinației locale, alții decât autoritatea administrației publice locală, în vederea îndeplinirii obiectivelor organizației de management al destinației turistice, sunt luate prin vot în cadrul Adunării generale, proporțional cu cuantumul taxelor speciale pentru promovare turistică stabilite și plătite conform art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31 decembrie a anului precedent. În cazul asociațiilor sau organizațiilor patronale ai căror membri sunt plătitori ai acestei taxe, votul se ia proporțional cu cuantumul total al taxelor plătite de toți membrii acesteia din cadrul destinației. Votul membrilor neplătitori de taxă pentru promovare turistică stabilită și plătită conform art. 484 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, se va calcula proporțional cu cuantumul cotizației de membru plătite și al altor cotizații voluntare. Votul acestor membri reprezintă diferența până la 100% în funcție de reprezentativitatea autorității publice locale stabilită în conformitate cu prevederile art. 20 lit. h).(2) Deciziile membrilor în cazul organizației de management al destinației județene, în cadrul Adunării generale, în vederea îndeplinirii obiectivelor organizației de management al destinației turistice, sunt luate prin vot astfel: fiecare membru va avea dreptul la un vot.(3) Deciziile membrilor în cazul organizației de management al destinației regionale, în cadrul Adunării generale, în vederea îndeplinirii obiectivelor organizației de management al destinației turistice, sunt luate prin vot astfel: fiecare membru va avea dreptul la un vot.(4) Deciziile membrilor în cazul organizației de management al destinației naționale, în cadrul Adunării generale, în vederea îndeplinirii obiectivelor organizației de management al destinației turistice, sunt luate prin vot proporțional cu cuantumul cotizației de membru plătite.(5) În cazul organizației de management al destinației regionale și organizației de management al destinației naționale, dacă un membru sau asocierea a cel puțin doi membri asigură mai mult de jumătate din bugetul anual al organizației de management al destinației, atunci acest membru sau asocierea de membri va/vor avea drept de veto asupra deciziilor supuse la vot. (la 24-06-2022, Articolul 2^4 din Capitolul I^1 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 86 din 23 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 24 iunie 2022 )
   +  Capitolul II Patrimoniul turistic  +  Articolul 3Patrimoniul turistic este constituit din bunuri proprietate publică și bunuri proprietate privată și este valorificat și protejat în condițiile legii.  +  Articolul 4Atestarea, evidențierea și monitorizarea valorificării și protejării patrimoniului turistic se realizează de către Ministerul Turismului. (la 06-12-2018, sintagma: Autoritatea Națională pentru Turism a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 )  +  Articolul 5(1) Evidențierea elementelor de patrimoniu se realizează prin înscrierea în Registrul general al patrimoniului turistic, care se înființează în cadrul Ministerului Turismului. (la 06-12-2018, sintagma: Autorității Naționale pentru Turism a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 ) (2) Deținătorii de patrimoniu turistic au obligația de a solicita înscrierea acestuia, prezentând în acest scop documentele necesare.  +  Articolul 6Atestarea se realizează prin certificatul de patrimoniu turistic, care da dreptul proprietarului sau administratorului legal la organizarea exploatării turistice și îl obliga la protejarea patrimoniului înscris.  +  Articolul 7Metodologia de înscriere, atestare și criteriile de evidențiere a patrimoniului turistic se elaborează de către Ministerul Turismului. (la 06-12-2018, sintagma: Autoritatea Națională pentru Turism a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 )  +  Articolul 8Patrimoniul turistic se valorifica și se dezvolta numai pe baza și în cadrul Programului anual de dezvoltare a turismului.  +  Articolul 9În scopul stabilirii calității de stațiune turistica, Ministerul Turismului elaborează norme și criterii specifice de atestare*). (la 06-12-2018, sintagma: Autoritatea Națională pentru Turism a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 )  +  Articolul 10Atestarea stațiunilor turistice se face de către Ministerul Turismului, împreună cu autoritățile administrației publice locale, și se aproba prin hotărâre a Guvernului. (la 06-12-2018, sintagma: Autoritatea Națională pentru Turism a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 )  +  Articolul 10^1(1) Autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului elaborează procedura de avizare a organizațiilor de management al destinației, care se aprobă prin ordin al ministrului. Organizațiile de management al destinației pot solicita înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor doar după obținerea avizului conform emis de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului.(2) Statutul de organizație de management al destinației, implicit statutul de utilitate publică, se pierde, în cazul în care reprezentanții autorității publice centrale responsabile în domeniul turismului constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza emiterii avizului în scopul înființării organizației de management al destinației.(3) Autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului are obligația de a întocmi și a actualiza Registrul național al organizațiilor de management al destinațiilor. (la 24-06-2022, Articolul 10^1 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 86 din 23 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 24 iunie 2022 )  +  Articolul 10^2(1) Obiectivele organizațiilor de management al destinației, indiferent de nivel, sunt reprezentate, printre altele, de creșterea notorietății brandului turistic de destinație, creșterea duratei sejurului/turist și creșterea numărului de turiști din destinație într-un an.(2) În îndeplinirea obiectivelor, organizațiile de management al destinației, indiferent de nivel, îndeplinesc următoarele activități:a) elaborarea strategiei de dezvoltare și marketing turistic a destinației;b) coordonarea și implementarea strategiei de dezvoltare și marketing turistic a destinației;c) coordonarea procesului de realizare și implementare a brandului destinației;d) colaborează cu celelalte organizații de management al destinației în vederea armonizării strategiilor de marketing;e) integrează și coroborează datele statistice la nivelul destinației;f) realizează cercetări de piață și studii în domeniul turismului;g) colaborează cu celelalte instituții competente la corelarea strategiei de marketing turistic cu strategia de dezvoltare turistică;h) contribuie la formarea resurselor umane din turism;i) cooperează cu organisme similare la nivel național și internațional pentru promovarea și creșterea atractivității destinației turistice;j) atrage fonduri naționale și europene prin diverse mecanisme financiare disponibile, rambursabile și nerambursabile, pentru dezvoltarea programelor turistice;k) intră în parteneriate cu alte destinații apropiate geografic sau tipuri de produse turistice, piețe-sursă pentru creșterea competitivității regionale a destinației.(3) Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor organizațiilor de management al destinației, indiferent de nivel, va fi realizată prin stabilirea unor indicatori de performanță care vor fi detaliați în strategiile de dezvoltare și marketing turistic menționate la art. 2^3. (la 24-06-2022, Articolul 10^2 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 86 din 23 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 24 iunie 2022 )  +  Articolul 10^3(1) Organele de conducere ale organizațiilor de management al destinației, indiferent de nivel, sunt Adunarea generală și Consiliul director.(2) Adunarea generală este formată din totalitatea membrilor și are următoarele atribuții:a) elaborarea strategiei de dezvoltare și marketing turistic a destinației;b) aprobarea strategiei de dezvoltare și marketing turistic a destinației;c) validarea adeziunii de noi membri;d) alegerea și revocarea membrilor Consiliului director;e) alegerea și revocarea cenzorului;f) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a situațiilor financiare anuale și descărcarea de gestiune a Consiliului director;g) modificarea statutului;h) hotărârea adeziunii de noi membri și excluderea membrilor asociați;i) ratificarea hotărârii Consiliului director cu privire la schimbarea sediului;j) stabilirea cuantumului cotizației;k) orice alte atribuții stabilite prin lege sau prin statut.(3) Consiliul director este format din minimum 5 membri neremunerați, fiecare cu vot egal, propuși și votați în cadrul Adunării generale, și are următoarele atribuții:a) coordonarea și implementarea strategiei de dezvoltare și marketing turistic;b) prezintă Adunării generale raportul anual de activitate, execuția bugetului de venituri și cheltuieli, planul anual de activități și bugetul previzional;c) stabilește procedura de angajare a managerului de destinație turistică și organizează procesul de recrutare;d) încheie acte juridice în numele și pe seama organizației;e) acceptă donații, sponsorizări și alte venituri în condițiile legii;f) aprobă politica de personal a organizației și organigrama;g) propune Adunării generale cuantumul cotizației și modul de achitare a acesteia;h) hotărăște, la nevoie, schimbarea sediului organizației;i) împuternicește, în caz de nevoie și în condițiile legii, una sau mai multe persoane pentru a îndeplini anumite atribuții cu caracter special în numele și în favoarea organizației;j) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de statut sau stabilite de Adunarea generală. (la 24-06-2022, Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 86 din 23 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 24 iunie 2022 )  +  Articolul 10^4(1) Organizațiile de management al destinației de nivel local au obligația de a vira 20% din sumele transferate de autoritățile administrației publice locale din taxele speciale pentru promovarea turistică, încasate de la turiști, către organizațiile de management al destinației de nivel județean din care fac parte.(2) Organizațiile de management al destinației de nivel județean au obligația de a vira 20% din sumele încasate potrivit alin. (1) către organizațiile de management al destinației de nivel regional din care fac parte.(3) Organizațiile de management al destinației de nivel regional au obligația de a vira 20% din sumele încasate potrivit alin. (2) către organizația de management al destinației națională. (la 24-06-2022, Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 86 din 23 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 24 iunie 2022 )  +  Articolul 10^5(1) Sursele de finanțare ale organizațiilor de management al destinației pot fi:a) sumele transferate de autoritățile administrației publice locale din taxele pentru promovarea turistică, încasate, care sunt stabilite și plătite conform art. 484 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;b) cotizațiile de membru;c) alte sume virate de membrii acestora în scopul promovării și dezvoltării turismului;d) finanțări externe atrase.(2) Sumele transferate de autoritățile administrației publice locale din taxele pentru promovarea turistică, încasate, care sunt stabilite și plătite conform art. 484 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sunt utilizate doar în scopul pentru care au fost adoptate. (la 24-06-2022, Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 86 din 23 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 24 iunie 2022 )  +  Articolul 10^6Organizarea, funcționarea, rolul, atribuțiile, acreditarea și reacreditarea centrelor naționale și locale de informare și promovare turistică se aprobă prin ordin comun al ministrului antreprenoriatului și turismului și al ministrului de resort în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului. (la 24-06-2022, Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 86 din 23 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 24 iunie 2022 )  +  Articolul 11În scopul protejării și valorificării resurselor turistice cuprinse în unele zone și stațiuni turistice, acestea vor fi declarate zone protejate, conform legii.  +  Articolul 12Ministerul Turismului avizează documentațiile de urbanism privind zonele și stațiunile turistice, precum și documentațiile tehnice privind construcțiile din domeniul turismului*). (la 06-12-2018, sintagma: Autoritatea Națională pentru Turism a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 )  +  Articolul 13Omologarea pârtiilor și traseelor de schi pentru agrement, precum și a traseelor turistice montane se face de către Ministerul Turismului împreună cu consiliile județene pe raza cărora se află acestea, conform procedurilor elaborate de Ministerul Turismului și aprobate prin hotărâre a Guvernului. (la 06-12-2018, sintagma: Autoritatea Națională pentru Turism a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 ) (la 07-11-2013, Art. 13 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 282 din 31 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 4 noiembrie 2013, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 2 aprilie 2010. )  +  Articolul 14Utilizarea plajelor în scop turistic se realizează, potrivit legislației în vigoare, de către operatori economici care dețin autorizație turistică, emisă conform normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului turismului. (la 06-12-2018, sintagma: ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Turism a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 ) (la 07-11-2013, Art. 14 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 282 din 31 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 4 noiembrie 2013, care modifică pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 2 aprilie 2010. )  +  Capitolul III Cadrul instituțional  +  Articolul 15Coordonarea dezvoltării turismului și controlul activității de turism se realizează de către Ministerul Turismului, ca organ central de specialitate al administrației publice. (la 06-12-2018, sintagma: Autoritatea Națională pentru Turism a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 )  +  Articolul 16Organizarea și atribuțiile Ministerului Turismului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului*). (la 06-12-2018, sintagma: Autorității Naționale pentru Turism a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 )  +  Articolul 17Abrogat. (la 02-04-2010, Art. 17 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 2 aprilie 2010. )  +  Articolul 18Pe lângă ministrul turismului funcționează Consiliul Consultativ al Turismului, organism de consultanța care corelează la nivel național Programul anual de dezvoltare al turismului cu strategiile ramurilor economice implicate în activitatea turistica. (la 06-12-2018, sintagma: președintele Autorității Naționale pentru Turism a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 )  +  Articolul 19Componența, organizarea, funcționarea și atribuțiile Consiliului Consultativ al Turismului sunt stabilite prin statut, aprobat de ministrul turismului. (la 06-12-2018, sintagma: președintele Autorității Naționale pentru Turism a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 )  +  Articolul 20Consiliile locale, consiliile județene și, respectiv, Consiliul General al Municipiului București au următoarele atribuții în domeniul turismului:a) inventarierea principalelor resurse turistice;b) administrarea registrelor locale ale patrimoniului turistic;c) elaborarea de propuneri de dezvoltare a turismului, care stau la baza Programului anual de dezvoltare a produselor turistice;d) participarea la omologarea traseelor turistice și a pârtiilor de schi;e) contribuirea la creșterea calității produselor turistice;f) urmărirea activității turistice, în așa fel încât operatorii economici cu activitate în domeniul turismului să aibă acces la resursele turistice, cu respectarea normelor de punere în valoare și protecție a acestora;g) organizarea de centre naționale sau locale de informare și promovare turistică în localitățile turistice; (la 27-08-2017, Litera g) din Articolul 20 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 3, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA nr. 15 din 23 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 24 august 2017 ) h) hotărăște pentru unitatea administrativ-teritorială respectivă asocierea în scopul înființării organizațiilor de management al destinației la nivel local, cu obligația de a-și asigura o reprezentativitate de minimum 35% în cazul în care virează minimum 70% din taxele speciale pentru promovare turistică colectate la nivel de destinație sau o reprezentativitate proporțională cu suma virată, până la maximum 50% în cazul în care virează 100% din taxele speciale pentru promovare turistică colectate la nivel de destinație; (la 23-03-2023, Litera h) din Articolul 20 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 64 din 17 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 20 martie 2023 ) i) să asigure sursele de finanțare necesare îndeplinirii atribuțiilor, obiectivelor și funcționării organizației de management al destinației din care face parte, din taxele speciale destinate promovării turistice, stabilite și plătite conform art. 484 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31 decembrie aferente anului precedent, cel puțin la nivelul de 70% al acestora, precum și/sau din alte sume alocate în buget în scopul promovării și dezvoltării turismului. Sumele colectate din această taxă vor fi virate lunar în contul bancar al organizației de management al destinației de către primării până la data de 10 a lunii în curs pentru sumele încasate în luna precedentă. (la 24-06-2022, Litera i) din Articolul 20 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 86 din 23 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 24 iunie 2022 ) (la 07-10-2008, Art. 20 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 7 octombrie 2008. )  +  Articolul 21Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 20, consiliile locale, consiliile județene și, respectiv, Consiliul General al Municipiului București pot crea servicii de specialitate, potrivit legii. (la 07-10-2008, Art. 21 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 7 octombrie 2008. )  +  Capitolul IV Organizarea activității de turism  +  Articolul 22(1) Ministerul Turismului elaborează Strategia de dezvoltare a turismului pe termen mediu și lung, Programul multianual de marketing și promovare turistică și Programul multianual de dezvoltare a destinațiilor, formelor și produselor turistice. (la 06-12-2018, sintagma: Autoritatea Națională pentru Turism a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 ) (2) Strategia și programele prevăzute la alin. (1) se finanțează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Turismului, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (la 06-12-2018, sintagma: Autorității Naționale pentru Turism a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 ) (3) Normativele de cheltuieli pentru acțiunile din Programul multianual de marketing și promovare turistică și Programul multianual de dezvoltare a destinațiilor, formelor și produselor turistice se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Turismului. (la 06-12-2018, Articolul 22 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 ) (la 29-12-2011, Art. 22 a fost modificat de art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011. )  +  Articolul 22^1(1) Activitatea de promovare a României ca destinație turistică se realizează prin implementarea strategiei de marketing, elaborată de autoritatea administrației publice centrale responsabilă în domeniul turismului. La elaborarea strategiei de marketing, autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului are obligația de a consulta Consiliul Consultativ al Turismului.(2) Activitatea de promovare a destinațiilor turistice se realizează prin implementarea strategiilor de marketing al destinației, elaborate de organizația de management al destinației.(3) Documentele strategice menționate la alin. (2) se supun aprobării autorității publice locale competente. (la 06-12-2018, Capitolul IV a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 )  +  Articolul 23Acțiunile cu caracter turistic, inițiate la nivel teritorial de către autoritățile administrației publice locale, trebuie să se înscrie în Strategia de dezvoltare a turismului pe termen mediu și lung și să respecte reglementările specifice pentru toate formele de turism practicate în România.  +  Articolul 24Agenții economici din turism sunt obligați să folosească pentru servicii care presupun răspunderi privind protecția turismului numai personal specializat, potrivit normelor elaborate de Ministerul Turismului. (la 06-12-2018, sintagma: Autoritatea Națională pentru Turism a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 )  +  Articolul 25Profesiunile specifice activităților de turism sunt cele cuprinse în clasificarea ocupațiilor din România și, respectiv, în nomenclatorul de calificare pentru meseriile și funcțiile din activitățile hoteliere și de turism din România.  +  Articolul 26Pregătirea profesională din domeniul activităților de turism se realizează în unitățile de învățământ de stat sau private autorizate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și cu avizul Ministerului Turismului. (la 06-12-2018, sintagma: Autorității Naționale pentru Turism a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 ) (la 09-01-2002, Art. 26 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 755 din 27 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 9 ianuarie 2002. )  +  Articolul 27(1) Conducerea operativă a unei agenții de turism sau a unei structuri de primire turistice trebuie să fie asigurată de o persoană fizică care deține brevet de turism în domeniu sau certificat de absolvire a unui curs de formare managerială în domeniu, organizat de un furnizor de formare profesională autorizat, sau diplomă de licență/masterat/doctorat privind absolvirea cursurilor universitare/postuniversitare în domeniul turismului. (la 02-04-2010, Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 2 aprilie 2010. ) (2) Capacitatea unei agenții de turism de a efectua servicii de calitate și în condiții de siguranța pentru turiști se atesta prin licența de turism.(3) Condițiile de acordare a licenței și brevetului de turism se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Turismului. (la 06-12-2018, sintagma: Autorității Naționale pentru Turism a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 )  +  Articolul 28În scopul protecției turiștilor, oferirea, comercializarea, vânzarea serviciilor și a pachetelor de servicii turistice, precum și crearea de produse turistice pe teritoriul României pot fi realizate numai de către agenții economici din turism autorizați de Ministerul Turismului, posesori de licențe în turism sau de certificat de clasificare, după caz. (la 06-12-2018, sintagma: Autoritatea Națională pentru Turism a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 )  +  Articolul 29Agenții economici cu activitate de turism au următoarele drepturi:a) să presteze și să comercializeze servicii turistice, în condițiile legii;b) să primească asistență de specialitate și informații generale privind strategia și programele de dezvoltare a turismului din partea Ministerului Turismului și a instituțiilor din subordinea sa; (la 06-12-2018, sintagma: Autorității Naționale pentru Turism a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 ) c) să fie incluși, la cerere, în programele de pregătire profesională inițiate de Ministerul Turismului; (la 06-12-2018, sintagma: Autoritatea Națională pentru Turism a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 ) d) să participe la acțiunile de promovare, naționale și internaționale, și să fie incluși în cataloage, ghiduri și alte mijloace de lansare a ofertei naționale de servicii turistice;e) să beneficieze de facilități acordate de stat și de alte organisme și organizații, conform prevederilor legale, în scopul stimulării activității de turism;f) să obțină certificatul de clasificare pentru fiecare unitate proprie în care prestează servicii turistice, corespunzător criteriilor îndeplinite de unitatea respectiva;g) să obțină reclasificarea unităților proprii, ca urmare a îmbunătățirilor aduse nivelului de dotare și calității serviciilor.  +  Articolul 30Agenții economici din turism au următoarele obligații:a) să realizeze servicii turistice la nivelul și în limitele prevederilor licenței de turism, prin care au fost stabiliți ca prestatori sau comercializatori de servicii turistice, și să constituie integral garanția financiară prevăzută de dispozițiile legale în vigoare;b) să presteze serviciile turistice la nivelul categoriei unității respective, potrivit certificatului de clasificare;c) să funcționeze numai cu structuri de primire turistica clasificate;d) să funcționeze cu personal pregătit în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului turismului; (la 06-12-2018, sintagma: ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Turism a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 ) (la 07-11-2013, Litera d) a art. 30 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 282 din 31 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 4 noiembrie 2013, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 2 aprilie 2010. ) e) să afișeze, într-o forma vizibilă și clara, lista serviciilor și tarifelor practicate;f) să informeze turiștii corect și adecvat cu privire la serviciile turistice pe care le prestează;g) să asigure protecția turiștilor care utilizează structurile sale de primire turistice;h) să protejeze turistul care beneficiază de servicii tip excursii, pe perioada programului turistic, conform normelor pentru ghizii de turism;i) să protejeze bunurile turiștilor împotriva deteriorării sau furtului și să asigure despăgubirea acestora în cazul apariției unor prejudicii, conform legii;j) să realizeze, potrivit prezentei ordonanțe, exploatarea patrimoniului turistic, asigurând totodată protecția și conservarea acestuia și a mediului înconjurător;k) să transmită datele statistice, conform Sistemului informațional pentru turism și reglementărilor Comisiei Naționale pentru Statistica;l) să realizeze publicitatea proprie cu obiectivitate și respect față de resursele turistice, în scopul protejării calității produsului turistic românesc.  +  Articolul 31(1) Structurile de primire turistica sunt clasificate pe baza normelor elaborate de Ministerul Turismului și aprobate prin hotărâre a Guvernului. (la 06-12-2018, sintagma: Autoritatea Națională pentru Turism a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 ) (2) Structurile de primire clasificate pentru activitatea de turism nu pot fi folosite pentru alte destinații. Modificarea destinației, parțial sau integral, se poate face numai după confirmarea operării acesteia de către organul care a eliberat certificatul de clasificare.  +  Articolul 32În vederea corelării, stocării și difuzării informațiilor privind piața turistica și a evaluării activității turistice, va funcționa la nivel național Sistemul informațional pentru turism, care va cuprinde datele și indicatorii stabiliți de Ministerul Turismului și Institutul Național de Statistică. (la 06-12-2018, sintagma: Autoritatea Națională pentru Turism a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 )  +  Articolul 33(1) Consiliile județene pe a căror raza administrativ-teritorială se afla trasee turistice montane și/sau pârtii de schi organizează, până la data de 30 septembrie 2003, servicii publice județene "Salvamont" care coordonează activitatea de prevenire a accidentelor montane și de salvare în munți a persoanelor accidentate și supraveghează activitatea de amenajare, întreținere și reabilitare a traseelor montane din județ.(2) Consiliile locale pe a căror raza administrativ-teritorială exista pârtii de schi organizează, până la data de 30 septembrie 2003, servicii publice locale "Salvamont".(3) Abrogat. (la 10-03-2006, Alin. (3) al art. 33 a fost abrogat de lit. a) a art. 10 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 22 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 10 martie 2006. ) (4) Consiliile locale și agenții economici care au în administrare ștranduri sau plaje, altele decât cele de litoral, au obligația să înființeze, până la data de 30 iunie 2003, servicii publice locale de salvare sau posturi de salvare, după caz, precum și posturi de prim ajutor medical.(5) Finanțarea serviciilor publice județene și locale "Salvamont" se asigura din bugetele locale ale județelor, respectiv ale municipiilor, ale orașelor sau comunelor, după caz.(6) Finanțarea serviciilor publice "Salvamar", a posturilor de salvare și a posturilor de prim ajutor medical, precum și a serviciilor publice locale de salvare se asigură din bugetul propriu de către administrator, respectiv Compania Națională "Apele Române" - S.A., consiliile locale sau agenții economici, după caz.(7) Prin hotărâri ale Guvernului, la propunerea Ministerului Turismului, se aproba normele privind prevenirea accidentelor montane și organizarea activității de salvare în munți, precum și cele privind organizarea posturilor de salvare și a posturilor de prim ajutor pe plaje și în ștranduri. (la 06-12-2018, sintagma: Autorității Naționale pentru Turism a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 ) (8) Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Turismului, se aprobă normele metodologice privind crearea, amenajarea și omologarea traseelor de cicloturism, a traseelor pentru turism pedestru, precum și a altor tipuri de trasee turistice, altele decât cele prevăzute la art. 13. (la 06-12-2018, sintagma: Autorității Naționale pentru Turism a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 ) (la 30-04-2015, Alin. (8) al art. 33 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 93 din 23 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 27 aprilie 2015, care completează ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 84 din 12 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014. ) (la 30-01-2003, Art. 33 a fost modificat de articolul unic LEGEA nr. 229 din 23 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 29 mai 2003, care modifică articolul unic din ORDONANȚA nr. 5 din 16 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 30 ianuarie 2003. )  +  Articolul 34În zone, stațiuni și pe trasee turistice camparea turiștilor este permisă numai în structuri de campare, dotate conform normelor aprobate de Ministerul Turismului, sau, în zona montană, în perimetre amenajate în acest scop. (la 06-12-2018, sintagma: Autoritatea Națională pentru Turism a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 )  +  Articolul 35(1) În domeniul turismului pot fi create asociații și organizații fără scop lucrativ sau patrimonial, cu caracter profesional, științific, cultural, religios sau social, care au rol activ în activitățile desfășurate de către Ministerul Turismului. (la 06-12-2018, sintagma: Autoritatea Națională pentru Turism a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 ) (2) Asociațiile și organizațiile prevăzute la alin. (1) pot fi autorizate de Ministerul Turismului să presteze servicii turistice pentru membrii lor, exclusiv prin mijloace proprii. (la 06-12-2018, sintagma: Autoritatea Națională pentru Turism a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 ) (3) Asociațiile și organizațiile prevăzute la alin. (1) dobândesc personalitate juridică, în condițiile legii, cu avizul Ministerului Turismului. (la 06-12-2018, sintagma: Autorității Naționale pentru Turism a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 )  +  Capitolul V Mijloace financiare și sprijinul statului  +  Articolul 36Statul sprijină activitatea de turism prin politici și mecanisme economico-financiare și acțiuni pentru amenajarea și protecția patrimoniului turistic.  +  Articolul 37În scopul protejării activității de turism și al creării bazei de dezvoltare turistică, înstrăinarea structurilor de primire din cadrul stațiunilor turistice se poate face cu obligarea noului proprietar la menținerea obiectului de activitate și a funcțiunii structurii de primire turistică.  +  Articolul 38Zonele și stațiunile turistice beneficiază de priorități pentru:– realizarea infrastructurii generale necesare dezvoltării turismului;– acordarea de asistență tehnica de specialitate de către Ministerul Turismului pentru dezvoltarea funcției turistice și promovarea produsului turistic propriu; (la 06-12-2018, sintagma: Autoritatea Națională pentru Turism a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 ) – ameliorarea și protecția mediului înconjurător prin măsuri și programe speciale, care vizează asigurarea și încurajarea dezvoltării funcției turistice, elaborate de Ministerul Turismului în colaborare cu autoritățile administrației publice locale și cu alte organisme interesate. (la 06-12-2018, sintagma: Autoritatea Națională pentru Turism a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 )  +  Articolul 39(1) Statul sprijină și încurajează libera inițiativă în domeniul promovării și dezvoltării activității de turism și, îndeosebi, în stimularea și atragerea turiștilor străini în România, precum și în dezvoltarea activității stațiunilor turistice, prin:a) adoptarea unor reglementări specifice privind aplicarea asigurării sociale de sănătate în domeniul trimiterilor medicale în stațiunile turistice balneare;b) organizarea de acțiuni de promovare turistică atât pe plan intern, cât și pe plan extern; (la 30-06-2021, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 39 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 65 din 29 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 30 iunie 2021 ) c) concesionarea, în condițiile legii, a unor terenuri care fac parte din domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, pentru construirea de structuri de primire turistică în zonele stabilite ca priorități prin Programul anual de dezvoltare a produselor turistice;d) susținerea financiară a autorităților administrației publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finanțarea documentațiilor tehnice, respectiv studii de fezabilitate, proiecte tehnice, alte studii de specialitate, precum și a lucrărilor de execuție aferente programelor și obiectivelor de investiții în turism.(2) Sumele necesare realizării documentațiilor și lucrărilor de execuție a obiectivelor de investiții în turism aflate în proprietatea sau în administrarea autorităților administrației publice locale se asigură din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat și din bugetele locale, prin bugetul unităților administrativ-teritoriale. Sumele de la bugetul de stat pentru finanțarea programelor de turism ai căror beneficiari sunt autoritățile administrației publice locale se alocă prin transferuri de la bugetul Ministerului Turismului către bugetele locale, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație. (la 06-12-2018, sintagma: Autorității Naționale pentru Turism a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 ) (la 06-07-2009, Alin. (2) al art. 39 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 254 din 30 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 3 iulie 2009, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 7 octombrie 2008. ) (3) Proiectele de investiții în turism și sursele de finanțare a documentațiilor tehnice și a lucrărilor de execuție a programelor și obiectivelor de investiții în turism ai căror beneficiari sunt autoritățile administrației publice locale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Turismului. (la 06-12-2018, sintagma: Autorității Naționale pentru Turism a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 ) (la 06-07-2009, Alin. (3) al art. 39 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 254 din 30 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 3 iulie 2009, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 7 octombrie 2008. ) (la 07-10-2008, Art. 39 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 7 octombrie 2008. )  +  Articolul 39^1Abrogat. (la 30-06-2021, Articolul 39^1 din Capitolul V a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 65 din 29 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 30 iunie 2021 )  +  Capitolul VI Răspunderi și sancțiuni  +  Articolul 40Abrogat. (la 02-04-2010, Art. 40 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 2 aprilie 2010. )  +  Articolul 41Abrogat. (la 02-04-2010, Art. 41 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 2 aprilie 2010. )  +  Articolul 42Abrogat. (la 02-04-2010, Art. 42 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 2 aprilie 2010. )  +  Capitolul VII Dispoziții finale  +  Articolul 43(1) Prezenta ordonanța intră în vigoare după 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 09-01-2002, Alin. (1) al art. 43 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 755 din 27 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 9 ianuarie 2002. ) (2) În termenul prevăzut la alin. (1) Ministerul Turismului va elabora norme metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanțe, care se vor publica în Monitorul Oficial al României și vor intra în vigoare o data cu ordonanța. (la 06-12-2018, sintagma: Autoritatea Națională pentru Turism a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 )  +  Articolul 44La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe orice dispoziții contrare se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Ministrul turismului,
  Sorin Frunzăverde
  Ministrul finanțelor,
  Daniel Dăianu
  Secretar de stat,
  șeful Departamentului pentru
  Administrație Publică Locală,
  Vlad Roșca