ORDIN nr. 7 din 10 ianuarie 2014privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menținerii obiectivelor necesare siguranței pasagerilor și a procedurii de colectare și distribuire a acestuia și pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 894/2010 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menținerii obiectivelor necesare siguranței pasagerilor
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 28 ianuarie 2014  Având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010,în temeiul prevederilor art. 4 lit. y) din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.013/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă tariful pentru supravegherea menținerii obiectivelor necesare siguranței pasagerilor, în valoare de:– 0,325 euro/pasager îmbarcat, pentru primii 500.000 de pasageri îmbarcați;– 0,6 euro/pasager îmbarcat, pentru pasagerii 500.001-750.000;– 0,9 euro/pasager îmbarcat, pentru fiecare pasager începând cu 750.001.  +  Articolul 2Tariful prevăzut la art. 1 se aplică tuturor aeroporturilor civile din România deschise utilizării publice și autorizate în conformitate cu prevederile Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 161/2016 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România și pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC și a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea și înregistrarea aerodromurilor civile - RACR-AD-IADC, precum și celor certificate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, și se percepe pentru fiecare pasager îmbarcat. (la 29-07-2019, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.045 din 16 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 29 iulie 2019 )  +  Articolul 3Tariful prevăzut la art. 1 se colectează de către administratorul fiecărui aeroport civil prin includere în tariful de servicii pentru pasageri perceput de la utilizatorii aeroportului și se distribuie de administratorul aeroportului după cum urmează:– 0,275 euro/pasager îmbarcat, către Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, conform procedurii prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin;– diferența rămasă după distribuirea către Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile a echivalentului în lei a celor 0,275 euro/pasager, către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă «Autoritatea Aeronautică Civilă Română» pentru prestarea activităților pentru care i-au fost delegate competențe de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare. (la 29-07-2019, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.045 din 16 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 29 iulie 2019 )  +  Articolul 4(1) Administratorul fiecărui aeroport se asigură că în contractele de operare încheiate cu utilizatorii aeroportului sunt prevăzute termene de plată pentru tariful de servicii pentru pasageri, care să permită achitarea de către administratorul aeroportului, la termenul prevăzut la pct. 5 din anexă, a obligației de plată față de Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile.(2) Autoritatea Aeronautică Civilă Română transmite lunar Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, în baza unui protocol încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, date statistice privind traficul de pasageri pe aeroporturile din România, colectate în baza Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.089/2012 privind culegerea, analiza, centralizarea și difuzarea datelor statistice din domeniul transportului aerian.  +  Articolul 5În sensul prezentului ordin, termenii de "aeroport", "administrator al aeroportului" și "utilizator al aeroportului" sunt definiți conform art. 4 lit. a)-c) din Hotărârea Guvernului nr. 455/2011 privind tarifele de aeroport.  +  Articolul 6(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 894/2010 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menținerii obiectivelor necesare siguranței pasagerilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 16 noiembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
  p. Ministrul transporturilor,
  Matei Constantin,
  subsecretar de stat
  București, 10 ianuarie 2014.Nr. 7.  +  AnexăPROCEDURA DE DISTRIBUIREa sumei de 0,275 euro/pasager îmbarcat peaeroporturile din România din tariful pentrusupravegherea menținerii obiectivelor necesaresiguranței pasagerilor1. Administratorul fiecărui aeroport civil are obligația de a comunică Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile traficul lunar de pasageri îmbarcați pe aeroport, până la data de 10 a fiecărei luni pentru pasagerii îmbarcați în luna precedentă.2. În baza datelor comunicate de administratorul aeroportului, Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile calculează sumele datorate lunar și emite o decizie de plată a sumelor datorate, în temeiul art. 6 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010, pe care o comunică fiecărui administrator de aeroport în parte, în termen de 5 zile de la data comunicării traficului lunar de către administratorul aeroportului, prin poștă, fax sau e-mail.3. Sumele datorate lunar se transformă din euro în lei, la cursul Băncii Naționale a României din ziua în care a fost emisă decizia de plată.4. Decizia de plată conține obligatoriu următoarele elemente: suma datorată în lei, calculată potrivit pct. 2 și 3, scadența, consecințele neplății la termen, sediul Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, sediul și denumirea debitorului, contul bancar în care urmează să se facă plata.5. Obligațiile de plată prevăzute în decizia de plată emisă de Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile trebuie achitate și transferate obligatoriu de către administratorul fiecărui aeroport în parte, în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei de plată. Neplata la termenul specificat atrage aplicarea unor penalizări de 0,1% din suma prevăzută în decizie, pentru fiecare zi de întârziere la plată.6. Eventualele diferențe rezultate din raportări diferite ale numărului de pasageri îmbarcați pe aeroporturile din România se vor regulariza în luna următoare.---------