LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (**republicată**)(*actualizată*)privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice**)(actualizată până la data de 1 februarie 2014*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 27 din 11 martie 2011; LEGEA nr. 255 din 5 decembrie 2011; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor------------**) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 71/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 10 aprilie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 16/2000 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 20 martie 2007.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Se înfiinţează Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice, organism autonom, consultativ, de interes public, în scopul instituţionalizării dialogului social dintre persoanele vârstnice şi autorităţile publice, pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor acestor persoane.  +  Articolul 2Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice este persoană juridică română, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 3Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi, precum şi ale regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.  +  Capitolul II Atribuţiile Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice  +  Articolul 4Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice are, în principal, următoarele atribuţii: a) sprijină instituţiile statului în aplicarea recomandărilor Adunării Mondiale a Persoanelor Vârstnice şi urmăreşte realizarea lor; b) propune Guvernului programe privind ameliorarea continuă a condiţiilor de viaţă a persoanelor vârstnice; c) urmăreşte aplicarea reglementărilor legale privind persoanele vârstnice şi sesizează organele competente despre abaterile constatate; d) formulează teme de cercetare şi contractează elaborarea de studii sociologice privind viaţa persoanelor vârstnice cu instituţii şi unităţi specializate în domeniu, realizează analize proprii şi elaborează puncte de vedere referitoare la îmbunătăţirea nivelului de trai al persoanelor vârstnice; e) avizează proiecte de acte normative care privesc persoanele vârstnice, avizul fiind consultativ; f) sprijină organizarea asociativă a persoanelor vârstnice şi participarea lor activă la viaţa socială; g) reprezintă persoanele vârstnice din România în relaţiile cu organizaţii similare din alte ţări sau cu organizaţii internaţionale ale persoanelor vârstnice; h) participă, în calitate de reprezentant al societăţii civile privind persoanele vârstnice, în grupuri de lucru, consilii şi comitete organizate la nivel naţional, local şi în cadrul ministerelor, al agenţiilor şi al instituţiilor asimilate acestora, alături de alţi parteneri sociali şi guvernamentali, care analizează şi propun măsuri ce privesc îmbunătăţirea nivelului de trai al persoanelor vârstnice; i) informează semestrial şi ori de câte ori este nevoie pe Preşedintele României, pe primul-ministru, conducerile organelor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale, prefecţii şi primarii, precum şi conducerile celor două Camere ale Parlamentului în legătură cu aspecte ce privesc riscurile şi situaţia de criză în care se găsesc unele persoane vârstnice;-----------Litera i) a art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 255 din 5 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 8 decembrie 2011. j) întreţine relaţii permanente de colaborare cu reprezentanţii mass-media, pentru informarea populaţiei cu privire la problematica persoanelor vârstnice.  +  Capitolul III Organizarea şi structura Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice  +  Articolul 5Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice are următoarea componenţă: a) preşedinţii consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti; b) preşedinţii sau vicepreşedinţii organizaţiilor centrale reprezentative ale pensionarilor a căror stare de sănătate le permite să participe permanent la acţiunile stabilite; c) câte un reprezentant, la nivel de secretar de stat, al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, al Ministerului Sănătăţii, al Ministerului Economiei, al Ministerului Finanţelor Publice, al Ministerului Administraţiei şi Internelor, al Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, al Institutului Naţional de Statistică, al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, desemnat de conducerea autorităţii publice respective.  +  Articolul 6 (1) Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice are un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi. (2) Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice se aleg de către plen pe o perioadă de 2 ani, dintre membrii prevăzuţi la art. 5 lit. b), fără posibilitatea reînnoirii mandatului de preşedinte, respectiv de vicepreşedinte.-----------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 27 din 11 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 16 martie 2011.  +  Articolul 7Pot dobândi calitatea de membru al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: a) au cetăţenie română şi domiciliul în România; b) au capacitate deplină de exerciţiu; c) nu au suferit condamnări pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;-----------Lit. c) a art. 7 a fost modificată de art. 76 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. d) nu prezintă afecţiuni de sănătate care ar putea împiedica participarea la acţiunile organizate.  +  Articolul 8Membrii Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, prevăzuţi la art. 5 lit. a) şi b), sunt verificaţi individual de comisia prevăzută la art. 29 înainte de dobândirea acestei calităţi, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7.  +  Articolul 9Durata mandatului membrilor Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice este de 2 ani. Mandatul membrilor poate fi reînnoit, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 7.-----------Art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 27 din 11 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 16 martie 2011.  +  Articolul 10 (1) Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice se consideră legal constituit la data la care două treimi din numărul membrilor săi au fost confirmate. (2) Până la data constituirii unui nou Consiliu Naţional al Persoanelor Vârstnice, dar nu mai târziu de 45 de zile de la încetarea mandatului membrilor, consiliul anterior îşi continuă activitatea.-----------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 27 din 11 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 16 martie 2011.  +  Articolul 11 (1) Calitatea de membru al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice încetează în următoarele situaţii: a) la expirarea mandatului; b) în caz de deces; c) în caz de demisie; d) în caz de revocare de către cel care l-a desemnat, pentru persoanele prevăzute la art. 5 lit. c); e) în cazul în care nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 7. (2) Procedura revocării din calitatea de membru al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice se stabileşte prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 12În situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (1) va fi numit un nou membru, numire care va fi confirmată potrivit prevederilor art. 8.  +  Articolul 13Membrii comisiei permanente a Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice reprezintă persoanele prevăzute la art. 5 lit. b) şi c), astfel încât organizaţiile centrale reprezentative ale pensionarilor să aibă în mod obligatoriu câte un reprezentant.-----------Art. 13 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 255 din 5 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 8 decembrie 2011.  +  Articolul 14 (1) Prin regulamentul de organizare şi funcţionare, în structura Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice pot fi constituite şi pot funcţiona comisii de specialitate pentru analizarea şi iniţierea de propuneri, în vederea soluţionării problemelor ce privesc persoanele vârstnice. (2) Membrii comisiilor de specialitate sunt desemnaţi dintre persoanele care au calitatea de membru al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice.  +  Capitolul IV Funcţionarea şi conducerea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice  +  Articolul 15Funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice se asigură de: a) plenul consiliului; b) comisia permanentă; c) preşedinte.  +  Articolul 16 (1) Plenul Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice se întruneşte semestrial în sesiuni ordinare şi, ori de câte ori este nevoie, în sesiuni extraordinare, la cererea comisiei permanente ori a cel puţin unei pătrimi din numărul membrilor săi. (2) Lucrările plenului se desfăşoară în şedinţe publice, în afara cazurilor expres stabilite de comisia permanentă.  +  Articolul 17Plenul asigură conducerea generală a Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice şi are următoarele atribuţii principale: a) alege preşedintele şi cei 2 vicepreşedinţi, în condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (2); b) alege membrii comisiei permanente; c) aprobă componenţa comisiilor de specialitate; d) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice; e) aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli pentru activitatea proprie, precum şi raportul privind execuţia bugetară; f) aprobă raportul anual privind activitatea desfăşurată de membrii săi; g) aprobă planul de acţiuni pentru perioada următoare.  +  Articolul 18 (1) În exercitarea atribuţiilor sale plenul adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. (2) Sesiunile plenului se pot desfăşura numai în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. (3) Membrii plenului şi ai comisiei permanente nu pot delega votul.  +  Articolul 19 (1) Comisia permanentă a Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice este alcătuită din preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi 10 membri. Preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice este şi preşedintele comisiei permanente. (2) Comisia permanentă asigură conducerea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice în intervalul dintre şedinţele plenului şi adoptă hotărâri cu majoritate calificată de voturi, urmând ca acestea să fie ratificate ulterior de către plen.-----------Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 255 din 5 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 8 decembrie 2011. (3) Comisia permanentă se întruneşte în şedinţe de lucru cel puţin o dată pe lună şi are următoarele atribuţii principale: a) aduce la îndeplinire hotărârile adoptate de Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice; b) adoptă hotărâri între sesiunile plenului, în prezenţa preşedintelui şi a cel puţin 8 membri; c) soluţionează problemele curente apărute între sesiunile plenului; d) pregăteşte desfăşurarea în bune condiţii a sesiunilor plenului; e) aprobă statul de funcţii şi structura organizatorică a secretariatului tehnic. (4) Modul de lucru al comisiei permanente este stabilit prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice. (5) Preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice beneficiază de o indemnizaţie lunară al cărei cuantum este egal cu salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, iar vicepreşedinţii beneficiază de o indemnizaţie lunară în cuantum de 50% din indemnizaţia preşedintelui. Membrii comisiei permanente beneficiază de o indemnizaţie lunară al cărei cuantum este de 30% din indemnizaţia preşedintelui.-----------Alin. (5) al art. 19 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 27 din 11 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 16 martie 2011.  +  Articolul 20Atribuţiile preşedintelui şi ale vicepreşedinţilor Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice se stabilesc prin regulamentul său de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 21Preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice reprezintă consiliul în relaţiile cu terţii, potrivit hotărârilor luate de comisia permanentă şi de plen.  +  Articolul 22 (1) Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice, comisia permanentă şi comisiile de specialitate îşi desfăşoară activitatea cu sprijinul secretariatului tehnic, format din 10 persoane, încadrate în muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003- Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 27 din 11 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 16 martie 2011. (2) Secretariatul tehnic este condus de un director general şi are un contabil-şef. (3) Angajaţii secretariatului tehnic nu pot fi membri ai Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice. (4) Salarizarea angajaţilor secretariatului tehnic se realizează la nivelul prevăzut de dispoziţiile legale pentru aparatul ministerelor. (5) Atribuţiile secretariatului tehnic sunt stabilite în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, iar repartizarea lor pe funcţiile de conducere şi execuţie se realizează prin fişa postului. (6) Secretariatul tehnic asigură, în principal, lucrările de secretariat pentru desfăşurarea activităţii plenului, a comisiei permanente şi a comisiilor de specialitate ale Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, precum şi cele necesare acţiunilor de relaţionare cu Guvernul, instituţiile publice centrale şi locale, prefecturi, consilii judeţene şi locale, cu reprezentanţi ai societăţii civile care au atribuţii şi preocupări în domeniul protecţiei persoanelor vârstnice; administrează şi gestionează fondurile pe care le are la dispoziţie, monitorizează execuţia bugetară în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat.  +  Articolul 23 (1) Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice, prin secretariatul tehnic, are dreptul să solicite de la orice persoană juridică de drept public sau privat datele şi informaţiile necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor consiliului, iar aceste persoane au obligaţia să le transmită, cu respectarea normelor legale în vigoare. (2) Păstrarea şi folosirea datelor şi a informaţiilor se vor face cu respectarea confidenţialităţii stabilite de emitent.  +  Articolul 24 (1) La nivelul judeţelor şi al sectoarelor municipiului Bucureşti se înfiinţează şi funcţionează câte un consiliu al persoanelor vârstnice, îndeplinind atribuţiile stabilite în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare. (2) Consiliul persoanelor vârstnice prevăzut la alin. (1) se constituie din toţi preşedinţii sau vicepreşedinţii, în cazuri bine justificate, ai organizaţiilor pensionarilor şi persoanelor vârstnice judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu personalitate juridică sau care sunt afiliate la una dintre organizaţiile centrale ale pensionarilor cu reprezentant în Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice.-----------Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 27 din 11 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 16 martie 2011. (3) Conducerea consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, este asigurată de un preşedinte şi de un vicepreşedinte şi se desfăşoară prin aportul voluntar al celorlalţi membri ai acestora. (4) Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, se aleg pe o perioadă de 2 ani, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 7. (5) Preşedinţii consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, beneficiază, trimestrial, de o indemnizaţie la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, iar vicepreşedinţii, de o indemnizaţie trimestrială în cuantum de 75% din acesta.  +  Articolul 25 (1) Pentru soluţionarea pe plan central a problematicii persoanelor vârstnice, în cadrul aparatului de specialitate al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale vor fi desemnate persoane care vor asigura colaborarea permanentă cu Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice. (2) Pentru soluţionarea pe plan local a problematicii persoanelor vârstnice, în cadrul fiecărei direcţii de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, este desemnată persoana care asigură colaborarea permanentă cu consiliile judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti.  +  Articolul 26Prefecturile, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale vor sprijini consiliile judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice pentru repartizarea sediilor necesare desfăşurării activităţii.  +  Capitolul V Finanţarea activităţilor  +  Articolul 27 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice şi ale consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, se asigură din donaţii, sponsorizări, alte activităţi nonprofit, realizate în condiţiile legii, precum şi din transferuri de la bugetul de stat care se prevăd în bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. (2) Fondurile alocate de la bugetul de stat sunt destinate următoarelor categorii de cheltuieli:-----------Partea introductivă a alin. (2) al art. 27 a fost modificată de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 27 din 11 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 16 martie 2011. a) cheltuieli de personal, materiale şi capital pentru secretariatul tehnic al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice; b) plata indemnizaţiilor membrilor comisiei permanente a Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, precum şi ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti;-----------Litera b) a alin. (2) al art. 27 a fost modificată de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 27 din 11 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 16 martie 2011. c) cheltuieli de transport, diurnă şi cazare pentru membrii Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, în cuantumurile stabilite de dispoziţiile legale; d) cheltuieli materiale şi servicii pentru funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, precum şi a comisiei permanente şi a consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti; e) cheltuieli de capital pentru dotarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice şi a consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti. (3) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în calitate de ordonator principal de credite, asigură Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice fondurile pentru decontarea cheltuielilor prevăzute la alin. (2), pe baza documentelor justificative, potrivit legii. În cazul consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, aceste documente se elaborează sub coordonarea metodologică a direcţiilor de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, aflate în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. (4) Preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice şi preşedinţii consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, răspund de cheltuirea sumelor alocate de la bugetul de stat, potrivit destinaţiilor reglementate la alin. (2).  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 28 (1) În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, organizaţiile centrale ale pensionarilor vor constitui o comisie de pregătire pentru înfiinţarea şi organizarea primului Consiliu Naţional al Persoanelor Vârstnice. (2) În sensul prezentei legi, prin organizaţie centrală reprezentativă a pensionarilor se înţelege organizaţia care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) are minimum 75.000 de membri cotizanţi; b) are cel puţin 15 filiale la nivel de judeţ şi, respectiv, al municipiului Bucureşti; c) desfăşoară în mod constant acţiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice dezavantajate. (3) Sunt exceptate de la obligaţia îndeplinirii condiţiei prevăzute la alin. (2) lit. a) organizaţiile centrale reprezentative ale pensionarilor militari şi cele ale veteranilor de război.-----------Alin. (3) al art. 28 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 27 din 11 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 16 martie 2011.  +  Articolul 29Comisia de pregătire pentru înfiinţarea şi organizarea primului Consiliu Naţional al Persoanelor Vârstnice este formată din 15 membri, câte 2 din partea organizaţiilor centrale ale pensionarilor, şi este condusă de ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale.  +  Articolul 30Comisia de pregătire pentru înfiinţarea şi organizarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice are următoarele atribuţii: a) confirmă membrii primului Consiliu Naţional al Persoanelor Vârstnice, la propunerea consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, a organizaţiilor centrale ale pensionarilor; b) elaborează proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice; c) convoacă plenul Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice în prima şedinţă.  +  Articolul 31Comisia de pregătire pentru înfiinţarea şi organizarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice îşi încetează activitatea la prima şedinţă a plenului consiliului, a cărei dată de desfăşurare nu poate depăşi 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 32La expirarea mandatului membrilor Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, secretariatul tehnic preia atribuţiile comisiei de pregătire prevăzute la art. 30, pentru înfiinţarea unui nou consiliu, şi se preocupă ca într-o perioadă de cel mult 30 de zile acesta să fie validat şi să aleagă preşedintele şi vicepreşedintele.-----------Art. 32 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 27 din 11 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 16 martie 2011.NOTĂ:Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 71/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, care nu au fost încorporate în forma republicată a Legii nr. 16/2000 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale Legii nr. 71/2008:"Art. II. - În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, plenul Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice va lua măsurile legale necesare pentru modificarea şi adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice în conformitate cu prevederile prezentei legi."-------