HOTĂRÂRE nr. 593 din 8 iunie 2011(*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului(actualizată până la data de 9 ianuarie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 9 ianuarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 1.084 din 11 decembrie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. VIII alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2011 pentru reorganizarea unor instituţii aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi pentru reducerea unor cheltuieli,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Institutul Naţional al Patrimoniului, reorganizat potrivit art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 722013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii, denumit în continuare Institutul, este instituţie publică de importanţă naţională, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii.----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.084 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 9 ianuarie 2014. (2) Institutul are sediul în municipiul Bucureşti, str. Enăchiţă Văcărescu nr. 16, sectorul 4.  +  Articolul 2Institutul are următoarele atribuţii principale: a) gestionează, în condiţiile legii, fondurile destinate cercetării, expertizării şi executării lucrărilor de consolidare-restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice, prin Programul naţional de restaurare a monumentelor istorice, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, şi a celor rezultate din sponsorizări sau donaţii ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine, în conformitate cu prevederile contractelor de sponsorizare sau de donaţie; b) propune spre aprobare Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional programe şi proiecte de restaurare a monumentelor istorice şi asigură gestionarea acestora, potrivit legii; c) abrogată;----------Lit. c) a art. 2 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.084 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 9 ianuarie 2014. d) fundamentează, în conformitate cu normele privind creditarea, elaborate de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi aprobate prin hotărâre a Guvernului, necesarul de credite; stabileşte priorităţile şi evaluează documentaţiile prezentate de persoanele de drept privat în vederea obţinerii de credite fără dobândă, cu dobândă redusă sau cu dobândă legală, pentru efectuarea de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute; e) gestionează, prin acordarea de credite în conformitate cu prevederile lit. d), sumele provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice, precum şi din alte surse cu aceeaşi destinaţie, obţinute în condiţiile legii; sumele încasate din rambursări de credite şi plăţi din dobânzi se utilizează în sistem revolving, cu acelaşi scop; f) elaborează, potrivit strategiei Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, şi supune spre aprobare acestuia Programul naţional de restaurare a monumentelor istorice şi asigură atribuirea contractelor de proiectare şi execuţie a lucrărilor de restaurare, conservare, protecţie şi punere în valoare a obiectivelor cuprinse în acesta, potrivit legii; g) verifică şi propune spre avizare, potrivit legii, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările contractate; h) asigură asistenţa tehnică de specialitate pentru Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional în domeniul organizării activităţii de protejare a monumentelor istorice; i) elaborează reglementările privind conţinutul-cadru al documentaţiilor, tarifarea acestora, executarea lucrărilor, organizarea achiziţiilor publice, contractarea şi decontarea lucrărilor; j) propune Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional iniţierea de acte normative în domeniul protejării monumentelor istorice; k) abrogată;----------Lit. k) a art. 2 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.084 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 9 ianuarie 2014. l) asigură fundamentarea ştiinţifică a deciziilor şi a avizelor Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice privind clasarea şi evidenţa monumentelor istorice, intervenţiile asupra acestora, precum şi în zonele lor de protecţie; m) elaborează dosarele pentru monumentele istorice propuse a fi incluse în Lista patrimoniului mondial; n) elaborează şi actualizează periodic Lista monumentelor istorice din România; o) administrează fondul documentar al monumentelor istorice, care cuprinde: arhiva, fototeca, fondul cartografic şi biblioteca, care sunt proprietatea publică a statului român; p) abrogată;----------Lit. p) a art. 2 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.084 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 9 ianuarie 2014. q) elaborează normele şi metodologiile specifice domeniului monumentelor istorice, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional; r) gestionează, în condiţiile legii, fondurile destinate inventarierii, elaborării normelor şi metodologiilor pentru monumente istorice; s) colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi cu instituţii de specialitate în activitatea de inventariere şi de cadastru a monumentelor istorice; ş) poate declanşa procedura de clasare a bunurilor imobile şi a bunurilor imobile aflate în pericol şi poate elabora dosarele de clasare conform Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional; t) elaborează proiecte de valorificare prin turism cultural a monumentelor istorice, precum şi a zonelor de protecţie a acestora şi propune în acest sens colaborarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional cu ministerele şi autorităţile de resort; ţ) realizează şi pune în valoare, în interes public, baze naţionale de date, registre şi depozite pentru patrimoniul arheologic, patrimoniul cultural mobil, patrimoniul cultural imaterial şi resursele informaţionale asociate, care cuprind: instituţii, persoane, locuri, evenimente, bibliografii, date statistice, imagini, înregistrări video şi audio, hărţi şi alte informaţii. Acestea includ: baza naţională de date a inventarului patrimoniului cultural naţional mobil şi a patrimoniului clasat, baza naţională de date a Repertoriului arheologic naţional - RAN şi sistemul informaţional geografic aferent, Sistemul informatic de administrare a cercetărilor arheologice - ACERA, baza naţională de date a arhitecturii vernaculare din muzeele în aer liber - ETNOMON, Registrul bunurilor culturale distruse, dispărute, furate sau exportate ilegal, Catalogul colectiv naţional al cărţii vechi şi Catalogul colectiv naţional al manuscriselor medievale, baza de date a Repertoriului patrimoniului imaterial, baza de date bibliografice şi biblioteca digitală a patrimoniului cultural, baza de date a specialiştilor şi Registrul experţilor în domeniul patrimoniului cultural mobil, Registrul arheologilor, baza de date a muzeelor şi colecţiilor şi altele; u) centralizează şi procesează datele primite de la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, de la operatorii culturali şi din alte surse, asigură evidenţa informatizată, administrarea documentelor şi fişierelor destinate actualizării bazelor de date, arhivarea acestora şi publicarea, inclusiv pe internet, a datelor de interes public;u^1) gestionează baza de date geospaţiale a Ministerului Culturii cu privire la monumente istorice şi la situri arheologice, necesare punerii în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările şi completările ulterioare; elaborează şi finanţează proiecte pentru realizarea bazei de date geospaţiale;----------Lit. u^1) a art. 2 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.084 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 9 ianuarie 2014. v) cercetează şi pune în valoare informaţiile cuprinse în bazele de date şi din alte surse; acordă asistenţă de specialitate privind valorificarea documentar-ştiinţifică a informaţiei şi publică repertorii, cataloage, bibliografii, ghiduri, dicţionare, facsimile digitale şi altele; w) îndeplineşte funcţia de agregator naţional în procesul de implementare a Programului naţional pentru digitizarea resurselor culturale naţionale şi crearea Bibliotecii Digitale a României - componentă a bibliotecii digitale europene - Europeana.eu, asigurând interfaţa dintre furnizorii de conţinut, respectiv instituţii publice sau alte organizaţii deţinătoare de resurse culturale, şi serviciile tehnice care gestionează programul la nivel comunitar; x) elaborează norme, standarde, instrumente de evidenţă, chestionare, instrumente informatice, terminologii pentru documentarea bunurilor culturale şi realizează studii, cercetări, analize, monitorizări, programe şi proiecte în domeniul patrimoniului cultural; y) oferă asistenţă tehnică şi de specialitate instituţiilor culturale, întreţine programul DOCPAT pentru documentarea patrimoniului cultural, precum şi alte sisteme informatice şi aplicaţii utilizate de către operatorii culturali; z) întreţine şi dezvoltă site-ul web al patrimoniului cultural din România E-patrimoniu.ro, portalul naţional Culturalia.ro, alte site-uri web tematice şi portaluri de interes naţional, participă la reţele europene şi internaţionale de date; aa) administrează bazele de date, arhivele de documente şi imagini pe suport clasic şi digital, precum şi fototeca istorică a patrimoniului cultural, care sunt proprietatea publică a statului român; bb) reprezintă Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional în Sistemul integrat de gestiune a informaţiilor pentru protecţia patrimoniului cultural mobil şi a bunurilor culturale, în alte reţele, parteneriate, comisii interministeriale şi proiecte naţionale şi internaţionale legate de noile tehnologii informatice şi de comunicare în domeniul cultural; cc) stochează inventarele privind bunurile culturale mobile clasate şi documentele care au stat la baza operaţiunilor de clasare; dd) editează Revista monumentelor istorice şi Buletinul monumentelor istorice, precum şi alte publicaţii de specialitate, pe orice tip de suport, şi comercializează materialele privind protejarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice; ee) organizează şi participă la manifestări ştiinţifice, naţionale şi internaţionale în domeniul protejării monumentelor istorice.  +  Articolul 2^1În domeniul protejării şi promovării patrimoniului imaterial, Institutul are următoarele atribuţii principale: a) iniţiază şi derulează proiecte şi programe privind activităţi de conservare, protejare, punere în valoare şi promovare a patrimoniului cultural imaterial de pe teritoriul României; b) realizează, susţine, inclusiv financiar, proiectele, programele şi activităţile de cercetare, conservare, protejare, punere în valoare şi promovare a patrimoniului cultural imaterial de pe teritoriul României, iniţiate de persoane fizice sau juridice de drept public ori privat, în conformitate cu strategiile şi politicile Ministerului Culturii; c) coordonează metodologic activitatea aşezămintelor culturale în domeniul patrimoniului cultural imaterial; d) colaborează cu instituţii specializate în vederea realizării programelor şi activităţilor de cercetare a patrimoniului imaterial; e) realizează programe-cadru de educaţie permanentă în domeniul expresiilor culturale tradiţionale; f) editează şi difuzează pe orice suport material cărţi şi alte publicaţii din domeniul patrimoniului cultural imaterial, cu acordul Ministerului Culturii; g) organizează şi administrează Registrul naţional al mărcilor tradiţionale distinctive; h) omologhează mărcile tradiţionale distinctive; i) organizează şi administrează Registrul naţional al patrimoniului cultural imaterial.----------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.084 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 9 ianuarie 2014.  +  Articolul 3 (1) Pentru exercitarea atribuţiilor care îi revin, Institutul este abilitat să solicite şi să primească de la instituţii publice şi persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniu date şi documente necesare exercitării competenţelor sale. (2) Institutul centralizează şi prelucrează datele statistice primare referitoare la activităţile din domeniu. (3) Institutul colaborează cu instituţii de specialitate din ţară şi din străinătate pentru realizarea unor studii şi cercetări privind evoluţia şi prognoza activităţilor din domeniu.  +  Articolul 4 (1) Cheltuielile curente şi de capital ale Institutului se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. (2) Veniturile proprii se obţin din activităţi realizate direct de Institut, şi anume: a) gestionarea timbrului monumentelor istorice; b) contractarea şi realizarea de studii, cercetări şi expertize în domeniul patrimoniului cultural imobil, mobil şi imaterial;----------Lit. b) a alin. (2) al art. 4 a fost modificată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.084 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 9 ianuarie 2014. c) realizarea de lucrări şi servicii de specialitate, tehnice şi economice, în domeniul protejării monumentelor istorice; d) editarea şi comercializarea materialelor privind protejarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice, a patrimoniului mobil şi a celui imaterial, precum şi a celor privind educaţia permanentă în domeniul expresiilor culturale tradiţionale;----------Lit. d) a alin. (2) al art. 4 a fost modificată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.084 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 9 ianuarie 2014. e) alte activităţi specifice realizate în conformitate cu atribuţiile sale legale; f) cofinanţări de programe şi proiecte; g) publicaţii pe orice tip de suport; h) prestaţii editoriale; i) studii, proiecte şi prestări de servicii; j) exploatarea bunurilor pe care le are în administrare: arhivă, fonotecă şi altele; k) sponsorizări sau donaţii ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine.  +  Articolul 5 (1) Institutul este condus de un manager, pe baza contractului de management, încheiat în urma concursului de management, potrivit legii. (2) Managerul Institutului conduce întreaga activitate a instituţiei, pe care o reprezintă în raporturile cu autorităţile publice, instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoanele juridice şi fizice din ţară sau din străinătate. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, managerul este ajutat de Consiliul de administraţie al Institutului. (4) Componenţa şi atribuţiile Consiliului de administraţie se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare internă al Institutului, aprobat prin ordin al ministrului culturii. (5) Managerul este ordonator terţiar de credite. (6) În exercitarea atribuţiilor sale managerul emite dispoziţii. (7) Pe lângă manager funcţionează Consiliul ştiinţific al Institutului, organism consultativ alcătuit din specialişti în domeniul protejării monumentelor istorice; componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Consiliului ştiinţific se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare internă a Institutului, aprobat prin ordin al ministrului culturii.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.084 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 9 ianuarie 2014.  +  Articolul 6 (1) Numărul maxim de posturi ale Institutului este de 123 şi se asigură în limita numărului maxim de posturi prevăzut la pct. II "Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările ulterioare şi completările ulterioare. (2) Salarizarea personalului Institutului se face potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 7 (1) Institutul poate utiliza două autoturisme pentru transportul personalului, cu un consum lunar de carburant de 250 litri fiecare. (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, a activităţilor de control şi inspecţie şi a activităţilor de protecţie a patrimoniului cultural naţional imobil, Institutul poate utiliza 6 autoturisme şi o maşină de teren. Consumul lunar maxim de carburant este de 250 litri fiecare.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.084 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 9 ianuarie 2014.  +  Articolul 8Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2001 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 20 decembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare; b) art. 2 alin. (3) pct. C^1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.878/2005 privind înfiinţarea Centrului de Pregătire Profesională în Cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 17 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:Ministrul culturii şipatrimoniului naţional,Kelemen HunorMinistrul muncii, familiei şiprotecţiei sociale,Laurenţiu Sebastian LăzăroiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 8 iunie 2011.Nr. 593.-----