LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 (*actualizată*)vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic(actualizată până la data de 1 februarie 2014*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 197 din 2 iulie 2007; LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 12 noiembrie 2008; LEGEA nr. 80 din 6 mai 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 17 noiembrie 2010; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, în tot cuprinsul Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "fond de vânătoare" se înlocuieşte cu sintagma "fond cinegetic".**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Potrivit art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 17 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 3 decembrie 2010, tarifele de gestionare prevăzute în contractele de gestionare aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se actualizează, prin acte adiţionale, după cum urmează: a) pentru fondurile cinegetice atribuite direct, tariful de gestionare va reprezenta valoarea rezultată din calculul realizat potrivit prevederilor art. 15 alin (2) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare; b) pentru fondurile cinegetice atribuite prin licitaţie publică, tariful de gestionare reprezintă valoarea cea mai mare dintre valoarea reieşită din licitaţie şi valoarea rezultată din calculul realizat potrivit prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) administrator - autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura şi care asigura administrarea faunei de interes cinegetic; b) atribuire în gestiune - acţiunea prin care administratorul da dreptul şi obligaţia de gestionare a faunei de interes cinegetic, în condiţiile prezentei legi; c) braconaj - acţiunea desfăşurată în vederea obţinerii aceloraşi efecte ca şi prin acţiunea de vânătoare, fără a fi îndeplinite condiţiile legale pentru desfăşurarea acesteia din urma; d) capcană autorizată - orice dispozitiv folosit în scopul capturării exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic, a cărui utilizare a fost avizată de autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului şi aprobată de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;-------------Litera d) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. e) cota de recolta - numărul de exemplare din fauna de interes cinegetic stabilit anual de către administrator, care se poate vâna în cadrul unui fond cinegetic;-------------Litera e) a art. 1 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". f) Consiliu Naţional de Vânătoare - organismul de avizare şi consultare, cu autoritate ştiinţifică în domeniul cinegetic, care este format din reprezentanţii instituţiilor publice şi private cu atribuţii în domeniul faunei de interes vânătoresc şi al mediului de viaţă al acesteia; g) drept de vânătoare - dreptul persoanei fizice sau juridice, proprietara a terenurilor pe care sunt arondate fonduri cinegetice, de a beneficia, direct sau indirect, de gestiunea fondului cinegetic, dacă este licenţiată;-------------Litera g) a art. 1 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". h) fauna de interes cinegetic - totalitatea exemplarelor din populaţiile din speciile de fauna sălbatică prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, existente pe teritoriul României; i) fond cinegetic - unitatea de gospodărire cinegetică constituită din fauna de interes cinegetic şi suprafaţa de teren, indiferent de categoria acestuia, indiferent de proprietar şi astfel delimitată încât să asigure o stabilitate cât mai mare faunei de interes cinegetic în interiorul său. Nu se includ în fondurile cinegetice suprafeţele din intravilan, precum şi zona strict protejată şi zona tampon din cuprinsul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării»;-------------Litera i) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. j) fond cinegetic naţional - totalitatea fondurilor cinegetice din România;-------------Litera j) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. k) gestionar - persoana juridica română care a fost licenţiată în condiţiile legii şi căreia i se atribuie în gestiune fauna de interes cinegetic din cuprinsul unui fond cinegetic;-------------Litera k) a art. 1 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". l) gestionar consacrat - persoana juridică română, licenţiată în condiţiile legii, cu drept de a obţine gestiunea faunei cinegetice de pe un fond cinegetic, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a avut calitatea de gestionar în contractul de gestionare anterior organizării atribuirii directe pentru fondul cinegetic respectiv; contractul de gestionare nu a încetat din culpa sa; îşi manifestă intenţia de a gestiona în continuare fauna cinegetică de pe fondul cinegetic respectiv, nu înregistrează datorii privind plata tarifului de gestionare şi acceptă tariful de gestionare;----------Lit. l) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 17 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 3 decembrie 2010. m) gestionare - activitatea de gospodărire durabila a faunei de interes cinegetic din fondurile cinegetice, realizata de gestionari în baza contractelor de gestiune, pe riscul şi răspunderea lor, pentru perioada stabilită prin contractele de gestiune;-------------Litera m) a art. 1 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". n) jujeu - piesa de forma cilindrica, confecţionată prin strunjire, din lemn de esenţă tare, care trebuie purtata de câinii care însoţesc turmele şi cirezile de animale domestice; o) licenţă - împuternicirea data de către administrator unei persoane juridice de a gestiona fauna de interes cinegetic, atestată printr-un document oficial; p) odorivector - substanţa sau produsul, natural ori de sinteza, care răspândeşte un miros ce atrage exemplarele de fauna de interes cinegetic şi care permite omului determinarea direcţiei şi controlul deplasării acestora; q) organizaţie de vânătoare - persoana juridica română constituită în condiţiile legii, pe baza principiului liberei asocieri a vânătorilor, în scopul gestionarii durabile a vânatului şi al exercitării vânătorii recreativ-sportive, care poate adera la asociaţii, uniuni sau federaţii naţionale de profil pentru reprezentarea lor la nivel naţional şi internaţional; r) populaţie optimă - numărul total de exemplare din fauna de interes cinegetic, care coabitează într-un fond cinegetic într-o anumită structura de specii şi într-o anumită structura de vârste în cadrul fiecărei specii, care asigura conservarea biodiversităţii, produce minimum de pagube şi nu prezintă risc pentru populaţia umană;-------------Litera r) a art. 1 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". s) regim cinegetic - ansamblul de norme tehnice, juridice şi economice prin care fauna de interes cinegetic este administrata şi gestionată durabil, în scopul conservării biodiversităţii, menţinerii echilibrului ecologic, exercitării vânătorii şi satisfacerii unor cerinţe social-economice; s) staţionar - suprafaţa de teren, împreună cu instalaţiile şi amenajările specifice existente pe aceasta, unde sunt duse exemplarele din speciile de fauna de interes cinegetic care, ca urmare a stării lor, nu mai pot fi lăsate în libertate, existând pericolul ca acestea sa moara. Pe aceste suprafeţe sunt asigurate condiţiile de asistenţă sanitar-veterinara corespunzătoare şi condiţiile de viaţă, creştere şi dezvoltare pentru exemplarele respective; t) tarif de gestionare - suma de bani care se plăteşte anual de către gestionar pentru exploatarea durabila a faunei cinegetice pe care o gestionează; ţ) vânat - exemplarul/exemplarele din specia/speciile de interes cinegetic obţinut/obţinute prin acţiunile de vânătoare sau prin acţiunile de braconaj cinegetic;-------------Litera ţ) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. u) vânătoare - acţiunea de pândire, căutare, stârnire, urmărire, hăituire sau orice altă activitate având ca finalitate capturarea ori uciderea exemplarelor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, aflate în stare de libertate. Nu constituie acţiune de vânătoare capturarea autorizată a exemplarelor din speciile de interes cinegetic în scop ştiinţific, urmată de eliberarea acestora;-------------Litera u) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. v) vânător - persoana fizica ce practica vânătoarea în condiţiile prezentei legi; w) zona de linişte - suprafaţa stabilită în cadrul unui fond cinegetic, delimitată şi marcată pe teren prin semne vizibile şi distinctive, destinată să asigure condiţii de viaţă optime faunei cinegetice existente în cadrul fondului cinegetic respectiv, indiferent de anotimp.-------------Litera w) a art. 1 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic".  +  Articolul 2Fauna de interes cinegetic este resursa naturala regenerabilă, bun public de interes naţional şi internaţional.  +  Articolul 3Exercitarea vânătorii se face în scopul asigurării echilibrului ecologic, ameliorării calităţii populaţiilor faunei de interes cinegetic, cercetării ştiinţifice, precum şi în scop didactic sau recreativ-sportiv.  +  Articolul 4 (1) Nimeni nu are dreptul de a vâna pe terenul proprietatea altuia fără a avea asupra sa autorizaţia de vânătoare, care dovedeşte, în condiţiile prezentei legi, consimţământul proprietarului, al asociaţiei de proprietari sau al celui mandatat de aceştia în acest scop. (2) Deţinătorii cu orice titlu ai terenurilor incluse în fondurile cinegetice au obligaţia de a permite desfăşurarea acţiunilor de vânătoare autorizate pe terenurile ce le deţin sau aparţin, în condiţiile alin. (1).-------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic".  +  Articolul 5 (1) Criteriile de constituire a unui fond cinegetic sunt următoarele: a) mărimea suprafeţei fondului cinegetic; b) stabilirea faunei sedentare de interes cinegetic; c) limitele fondului cinegetic; d) apartenenţa, de regula, la acelaşi etaj altitudinal; e) structura de proprietate asupra terenului. Se urmăreşte, pe cat posibil, constituirea de fonduri cinegetice pe terenuri care aparţin aceluiaşi tip de proprietate; f) existenta diversităţii din punct de vedere al folosinţei terenurilor. Se urmăreşte ca în cadrul unui fond cinegetic sa existe cat mai multe categorii de folosinţă a terenului; g) constituirea, în timp, a fondurilor cinegetice. (2) Suprafaţa unui fond cinegetic va fi de cel puţin 5.000 ha la câmpie şi în Delta Dunării, 7.000 ha la deal şi 10.000 ha la munte. (3) Suprafaţa minima necesară pentru un membru vânător este de: a) 150 ha la câmpie şi în Delta Dunării; b) 250 ha la deal; c) 350 ha la munte. (4) Fondul cinegetic se delimitează pe limite naturale, cum ar fi: culmi, cursuri de apa şi altele asemenea, şi/sau artificiale stabile în timp, cum ar fi: drumuri, cai ferate, autostrăzi, linii electrice, canale de irigaţii sau navigabile şi altele asemenea, uşor identificabile. (5) Pentru constituirea unui fond cinegetic este necesară îndeplinirea tuturor criteriilor prevăzute la alin. (1).-------------Art. 5 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic".  +  Capitolul II Administrarea şi gestionarea fondului cinegetic al României  +  Articolul 6 (1) Principalele atribuţii ale administratorului pentru protecţia faunei de interes cinegetic şi în domeniul vânătorii sunt următoarele: a) elaborează strategia privind fondul cinegetic al României; b) stabileşte criteriile de atribuire în gestiune a fondurilor cinegetice;-------------Litera b) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. c) stabileşte valoarea de pornire pentru licitaţiile pe care le organizează în scopul atribuirii în gestiune a fondurilor cinegetice;-------------Litera c) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". d) stabileşte tariful de gestionare pentru fondurile cinegetice atribuite direct;-------------Litera d) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". e) elaborează metodologia şi reglementările de organizare şi practicare a vânătorii; f) stabileşte şi aprobă anual, până la data de 15 mai, cotele anuale de recoltă pentru speciile admise la vânătoare, cu avizul autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului; cotele de recoltă astfel aprobate devin obligatorii de realizat, fără alte avize, acorduri sau autorizări suplimentare;-------------Litera f) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. g) propune, în situaţii justificate, modificarea perioadelor legale de vânătoare pentru unele specii de vânat; h) avizează propunerile de populare a fondurilor cinegetice cu specii de vânat inexistente în libertate în România, pe baza studiilor de impact, avizate de Academia Română şi de autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului;-------------Litera h) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. i) stabileşte, împreună cu reprezentanţii ministerelor de resort, masurile necesare menţinerii echilibrului ecologic şi prevenirii pagubelor cauzate de vânat şi prin vânătoare culturilor agricole, animalelor domestice şi fondului forestier; j) tine evidenta şi publică anual date referitoare la populaţia de fauna cinegetică, starea de sănătate a acesteia, recoltele şi trofeele de vânat; k) colaborează cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării în vederea stabilirii programelor de învăţământ pentru instituţiile de învăţământ care au ca discipline de studiu fauna cinegetică şi vânătoarea şi în vederea stabilirii programelor de cercetare ştiinţifică în domeniul cinegetic; l) controlează activitatea cinegetică la toate nivelurile; m) organizează direct şi coordonează activitatea de combatere a braconajului; n) organizează documentarea ştiinţifică în managementul cinegetic şi stabileşte sistemul informaţional în domeniul cinegetic; o) stabileşte criteriile pentru acordarea licenţei de funcţionare gestionarilor fondurilor cinegetice;-------------Litera o) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". p) acorda licenţa de funcţionare gestionarilor fondurilor cinegetice;-------------Litera p) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". q) colaborează cu Ministerul Justiţiei pentru atestarea experţilor tehnici judiciari în vânătoare; r) emite şi aproba modelul permiselor de vânătoare şi tine evidenta persoanelor care au dobândit calitatea de vânător; s) emite şi pune la dispoziţie gestionarilor fondurilor cinegetice formularele autorizaţiilor de vânătoare;-------------Litera s) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". s) stabileşte rasele de câini admise la vânătoare în România; t) stabileşte, împreună cu Autoritatea Naţională pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor, armele şi categoriile de muniţie care se pot folosi la vânătoare în România; t) iniţiază acţiuni de popularizare a activităţii cinegetice şi de educare a populaţiei în domeniu; u) participa sau sprijină, după caz, programul colaborărilor internaţionale în domeniul cinegetic; v) înfiinţează Comisia naţională de evaluare a trofeelor de vânat, cu reprezentare în teritoriu; x) stabileşte modelul-cadru al contractului de gestionare prin negociere cu reprezentanţii gestionarilor fondurilor cinegetice.-------------Litera x) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". (2) În cadrul administratorului funcţionează un organ distinct, specializat în domeniul cinegetic. (3) Pe lângă autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura funcţionează Consiliul Naţional de vânătoare, înfiinţat prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, compus din reprezentanţi ai administratorului, ai autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului, ai autorităţii naţionale sanitare veterinare, ai unităţilor de învăţământ superior şi de cercetare cu profil cinegetic din România şi ai gestionarilor fondurilor cinegetice proporţional cu suprafaţa fondurilor cinegetice gestionate.-------------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". (4) Administratorul adopta orice alte măsuri necesare, în acord cu dispoziţiile legale privind regimul cinegetic.  +  Articolul 7Categoriile de gestionari cu care se pot încheia contracte de gestionare a faunei de interes cinegetic sunt următoarele: a) administratorii pădurilor proprietate privată; b) administratorii pădurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale; c) organizaţiile de vânătoare; d) administratorul pădurilor proprietate publică a statului; e) instituţiile publice care au ca obiect de activitate cercetarea ştiinţifică în domeniul cinegetic; f) instituţiile de învăţământ care au ca discipline de studiu vânatul şi vânătoarea.  +  Articolul 8 (1) Atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice se realizează de către administrator pe fonduri cinegetice, prin următoarele modalităţi: a) direct; b) prin licitaţie publică, pentru fondurile cinegetice neatribuite în condiţiile prevăzute la lit. a). (2) Atribuirea directă prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează pentru următoarele categorii de fonduri cinegetice: a) fondurile cinegetice pentru care proprietarii, persoane fizice şi/sau juridice, inclusiv unităţile administrativ-teritoriale, individual ori într-o asociaţie legal constituită în scopul propunerii gestionarului faunei cinegetice, fac dovada că au în proprietate terenuri care reprezintă peste 50% din suprafaţa fiecărui fond cinegetic. Acest tip de atribuire se realizează în favoarea gestionarului propus de către proprietarii terenurilor, pentru o perioadă de 10 ani; b) fondurile cinegetice neatribuite în condiţiile prevăzute la lit. a) se atribuie, în condiţiile legii, după cum urmează:1. organizaţiilor vânătoreşti care la data atribuirii gestionează cel puţin 5 fonduri cinegetice li se atribuie, în calitate de gestionari consacraţi, la cerere, câte 5 fonduri cinegetice dintre cele pe care le gestionează şi au rămas neatribuite. După atribuirea celor 5 fonduri cinegetice, li se mai atribuie direct încă 50% din numărul fondurilor cinegetice pe care le-au gestionat şi au rămas neatribuite;2. organizaţiilor vânătoreşti, instituţiilor de învăţământ de stat care au ca discipline de studiu vânatul şi vânătoarea şi instituţiilor de stat care au ca obiect de activitate cercetarea ştiinţifică în domeniul cinegetic, care la data atribuirii gestionează până la 5 fonduri cinegetice, în calitate de gestionari consacraţi, li se atribuie în gestiune, la cerere, aceleaşi fonduri cinegetice rămase neatribuite direct;3. administratorului pădurilor proprietate publică a statului, în calitate de gestionar consacrat, i se atribuie, la cerere, 200 de fonduri cinegetice dintre cele pe care le gestionează şi au rămas neatribuite direct şi 50% din restul fondurilor cinegetice pe care le-a gestionat şi au rămas neatribuite; c) fondurile cinegetice care nu au fost atribuite în condiţiile prevăzute la lit. a) şi b), pentru care statul este proprietar al fondului funciar în suprafaţă mai mare de 50% din suprafaţa fiecărui fond cinegetic. Acest tip de atribuire se poate realiza pentru instituţiile de stat care au ca obiect de activitate cercetarea ştiinţifică în domeniul cinegetic şi pentru instituţiile de învăţământ de stat care au ca disciplină de studiu vânatul şi vânătoarea. (3) Numărul fondurilor cinegetice rezultat prin aplicarea procentelor prevăzute la alin. (2) lit. b) se rotunjeşte în plus, dacă este cazul, până la nivel de număr întreg. (4) Atribuirea dreptului de gestionare se realizează ori de câte ori este cazul, ca urmare a încetării contractelor anterioare de gestionare a fondurilor cinegetice, din orice motive.-----------Art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 17 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 3 decembrie 2010.  +  Articolul 9 (1) La încredinţarea gestiunii, administratorul încheie cu gestionarul un contract de gestionare pentru 10 ani. (2) Gestionarul este obligat sa plătească tariful de gestionare anual, în doua transe egale, prima până la data de 30 noiembrie a anului în curs şi a doua până la data de 15 mai a anului următor. (3) Tariful de gestionare prevăzut la alin (2) nu este purtător de TVA şi se calculează pentru sezonul de vânătoare 15 mai anul curent - 14 mai anul viitor.-------------Alin. (3) al art. 9 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. (4) Plata tarifului de gestionare pentru situaţiile în care contractul de gestionare încetează în cursul sezonului de vânătoare se face proporţional cu numărul de zile calendaristice din sezonul de vânătoare în care fiecare gestionar are în gestiune fauna cinegetică, independent de nivelul realizării cotelor de recoltă, după cum urmează: a) pentru perioada cuprinsă între începutul sezonului de vânătoare şi data predării-preluării gestiunii faunei cinegetice din fondul cinegetic în cauză se achită de către gestionarul titular al contractului de gestionare care a încetat; b) pentru perioada cuprinsă între data predării-preluării gestiunii faunei cinegetice din fondul cinegetic în cauză şi sfârşitul sezonului de vânătoare se achită de către gestionarul titular al noului contract de gestionare.----------Alin. (4) al art. 9 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 17 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 3 decembrie 2010. (5) Gestionarii care au în gestiune fonduri cinegetice pot face, de comun acord, schimb de gestiuni, cu avizul administratorului fondului cinegetic naţional. Schimbul se realizează cu păstrarea clauzelor cuprinse în contractele iniţiale, modificându-se doar titularii de contracte prin acte adiţionale încheiate între administrator şi gestionarii în cauză.----------Alin. (5) al art. 9 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 17 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 3 decembrie 2010.  +  Articolul 10În vederea creării şi stabilirii dreptului de gestionare pentru fauna din fondurile cinegetice, în conformitate cu prevederile prezentei legi, statul român, în calitate de proprietar de fond funciar, este reprezentat de administrator, astfel cum este definit la art. 1 lit. a).---------Art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 17 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 3 decembrie 2010.  +  Articolul 11 (1) Fiecare instituţie de învăţământ de stat care are ca disciplină de studiu vânatul şi vânătoarea are dreptul de a gestiona în scop didactic câte un fond cinegetic din judeţul în care aceasta îşi are sediul sau din judeţele limitrofe. (2) Instituţiile de învăţământ superior de stat care au în programă, ca disciplină de studiu, cel puţin 2 ani, vânatul şi vânătoarea au dreptul de a gestiona în scop didactic maximum 3 fonduri cinegetice din judeţul în care acestea îşi au sediul sau din judeţele limitrofe.-----------Art. 11 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 17 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 3 decembrie 2010.  +  Articolul 12 (1) Atribuirea în gestiune se realizează în maximum 60 de zile de la data încetării din orice cauza a contractului de gestionare anterior. (2) Pe perioada de încetare a contractului de gestionare anterior şi până la preluarea efectivă în gestiune de către noul gestionar a fondului cinegetic, în baza noului contract de gestionare, gestionarul fondului cinegetic se asigura de fostul gestionar.-------------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". (3) Pe durata prevăzută la alin. (2) drepturile şi obligaţiile gestionarului sunt cele prevăzute în contractul de gestionare anterior. (4) Fondurile cinegetice pentru care din culpa câştigătorului licitaţiei nu a fost încheiat contractul de gestionare în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestui drept se scot din nou la licitaţie, în termen de maximum 60 de zile. Licitaţia se repeta până se asigura atribuirea în gestiune, în condiţiile art. 8.-------------Alin. (4) al art. 12 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". (5) În situaţia în care în timpul derulării unui contract de gestionare, pe suprafaţa unui fond cinegetic se constituie, în condiţiile legii, arie naturala protejata din categoria căreia suprafaţa nu se include în suprafaţa fondurilor cinegetice, contractul de gestionare încheiat iniţial se modifica prin act adiţional, până la începerea următorului sezon de vânătoare, la iniţiativa administratorului, prin derogare de la prevederile art. 5, chiar dacă suprafaţa sa are minimum jumătate din suprafaţa minima prevăzută de prezenta lege pentru etajul altitudinal respectiv.-------------Alin. (5) al art. 12 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". (6) În cazurile în care suprafaţa fondului cinegetic rezultat în condiţiile alin. (5) este mai mica decât jumătatea suprafeţei minime prevăzute de prezenta lege pentru etajul altitudinal respectiv, fondul cinegetic se desfiinţează, suprafaţa rezultată rearondându-se, după caz, unuia sau mai multor fonduri cinegetice vecine, cu respectarea principiilor de constituire a fondurilor cinegetice.-------------Alin. (6) al art. 12 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". (7) Fondurile cinegetice rezultate în condiţiile alin. (6) se scot la licitaţie dacă gestionarul acestora nu este de acord cu modificarea limitelor fondului cinegetic pentru care are contract de gestionare şi cu modificarea sumei de plată, în conformitate cu suprafaţa rezultată ca urmare a aplicării prevederilor alin. (6).-------------Alin. (7) al art. 12 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". (8) Fauna cinegetică din fondurile cinegetice pentru care, din diverse motive, nu se încheie contracte de gestionare înăuntrul perioadei prevăzute la alin. (1) se încredinţează pentru gestionare administratorului pădurilor proprietate publică a statului, continuându-se procedura de scoatere la licitaţie.-------------Alin. (8) al art. 12 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". (9) În perioada în care gestionează fauna cinegetică în condiţiile alin. (8), administratorul pădurilor proprietate publică a statului este scutit de plată tarifului de gestionare. (10) Organizaţiile vânătoreşti care încheie contracte de gestionare a faunei cinegetice în condiţiile prezentei legi au obligaţia ca în termen de maximum 90 de zile de la încheierea contractelor de gestionare să deţină un număr de vânători, înscrişi în evidenţele proprii, de cel puţin 50% din numărul maxim de vânători determinat în funcţie de suprafaţa fondului de vânătoare în cauză şi de suprafaţa minimă prevăzută la art. 5 alin. (3).-----------Alin. (10) al art. 12 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 17 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 3 decembrie 2010. (11) Neîndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (10) determină rezilierea de drept a contractului de gestionare, fără alte proceduri prealabile.-----------Alin. (11) al art. 12 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 17 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 3 decembrie 2010.  +  Articolul 13 (1) Pentru pagubele produse culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, cuprinse în anexele nr. 1 şi 2, se acordă despăgubiri. (2) Despăgubirile pentru pagubele produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexa nr. 1 se suportă după cum urmează: a) pentru pagubele produse în fondurile cinegetice şi în intravilan - de gestionarul faunei cinegetice de pe cuprinsul fondurilor cinegetice în cauză, dacă acesta nu şi-a îndeplinit obligaţiile pentru prevenirea pagubelor; b) pentru pagubele produse în ariile naturale protejate, neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este admisă - de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, din bugetul aprobat cu această destinaţie. (3) Pentru situaţiile în care atât gestionarul, cât şi proprietarii de culturi agricole, silvice şi de animale domestice şi-au îndeplinit toate obligaţiile pentru prevenirea pagubelor, despăgubirile se suportă de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, din bugetul aprobat cu această destinaţie. (4) Despăgubirile pentru pagubele produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexa nr. 2 se suportă de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, din bugetul aprobat cu această destinaţie*).-------------Art. 13 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform alin. (1) al art. V din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute la art. 13 alin. (4) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, care va fi adoptată în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 14 (1) Gestionarul este obligat la repararea prejudiciului produs din culpa sa faunei cinegetice pe care o gestionează. (2) Prejudiciul prevăzut la alin. (1) consta în scăderea nivelului calitativ şi/sau numeric al faunei cinegetice şi se calculează conform valorilor de despăgubiri prevăzute în anexele nr. 1 şi 2. (3) Pagubele cauzate faunei de interes cinegetic sau pierderile de orice natura cauzate acesteia, care se înregistrează prin gestionarea necorespunzătoare a vânatului, se investighează de către experţi tehnici în vânătoare sau de către experţi tehnici judiciari în vânătoare, după caz.  +  Articolul 15 (1) În cazul fondurilor cinegetice pentru care s-au încheiat contracte de gestionare a faunei de interes cinegetic, gestionarul asigura plata tarifului de gestionare după cum urmează:-------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". a) 81% din tarif, proprietarilor terenurilor; b) 16% din tarif, bugetului de stat; c) 3% din tarif, Fondului pentru mediu. (2) Tariful de gestionare pentru fondurile cinegetice care se atribuie direct, în condiţiile art. 8 alin. (2), precum şi tariful de pornire la licitaţie pentru fondurile cinegetice care se atribuie prin licitaţie publică, în condiţiile art. 8 alin. (1) lit. b), se stabilesc potrivit modului de calcul prevăzut în anexa nr. 3.---------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 17 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 3 decembrie 2010. (3) Dacă suprafaţa productivă din cuprinsul fondurilor cinegetice suferă modificări, tarifele de gestionare se actualizează prin acte adiţionale până la data de 15 martie a sezonului de vânătoare în curs.----------Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 17 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 3 decembrie 2010.(3^1) Neîncheierea actelor adiţionale potrivit prevederilor alin. 3 din vina gestionarului conduce la pierderea dreptului acestuia de a practica vânătoarea pentru sezonul de vânătoare următor.-------------Alin. (3^1) al art. 15 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. (4) Plata sumei datorate proprietarilor se realizează după cum urmează: a) direct, proprietarilor persoane fizice sau persoane juridice care deţin individual suprafeţe de teren mai mari de 50 ha;---------Lit. a) a alin. (4) al art. 15 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 17 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 3 decembrie 2010. b) direct, administratorilor terenurilor proprietate a statului, care administrează suprafeţe de teren mai mari de 50 ha; c) direct, asociaţiilor de proprietari constituite în scopul dobândirii dreptului de gestionare; d) primăriilor, pe teritoriul administrativ-teritorial al cărora se găsesc terenurile, în cazul proprietăţilor persoanelor fizice sau persoanelor juridice mai mici de 50 ha. (5) Plata se face de către gestionar, la solicitarea persoanelor fizice şi/sau juridice care fac dovada proprietăţii terenurilor, în condiţiile legii.------------Alin. (5) al art. 15 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 17 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 3 decembrie 2010. (6) Sumele datorate proprietarilor şi administratorilor terenurilor proprietate publică a statului se stabilesc în funcţie de: a) categoria de folosinţă a terenului avut în proprietate sau în administrare; b) ponderea suprafeţei de teren avute în proprietate sau în administrare în suprafaţa totală a categoriei de folosinţă respective din fondul cinegetic; c) valoarea corespunzătoare tarifului de gestionare pentru suprafaţa totală a categoriei de folosinţă respective din fondul cinegetic.------------Alin. (6) al art. 15 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 17 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 3 decembrie 2010. (7) Administratorul pădurilor proprietate publică a statului are obligaţia să asigure, cu titlu gratuit, în fondul forestier proprietate publică a statului, terenuri libere de vegetaţie forestieră dintre cele existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, destinate, prin amenajamentul silvic, cultivării, depozitării şi distribuirii hranei complementare a vânatului sau amplasării construcţiilor şi instalaţiilor vânătoreşti, inclusiv a fazaneriilor existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, în suprafaţă de minimum: a) 1 ha pentru 1.000 ha de pădure în etajul altitudinal de munte; b) 2 ha pentru 1.000 ha de pădure în etajul altitudinal de deal; c) 3 ha pentru 1.000 ha de pădure în etajul altitudinal de câmpie.-------------Alin. (7) al art. 15 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.(7^1) Gestionarii au obligaţia de a prelua terenurile asigurate potrivit prevederilor alin. (7) pe baza unui document de predare-preluare, în prezenţa reprezentantului administratorului.-------------Alin. (7^1) al art. 15 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. (8) Proprietarii şi deţinătorii de terenuri cu orice titlu, precum şi executanţii de lucrări de orice natura pe terenurile din fondurile cinegetice sunt obligaţi sa ia masurile prevăzute de lege pentru protecţia faunei cinegetice şi a mediului sau de viaţă şi răspund pentru pagubele pe care le produc acestora prin acţiuni ilicite săvârşite cu intenţie sau din culpa.-------------Alin. (8) al art. 15 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic".  +  Capitolul III Protecţia faunei de interes cinegetic  +  Articolul 16 (1) În vederea creării bazei ştiinţifice pentru gestionarea durabila a faunei de interes cinegetic se înfiinţează, în cadrul institutului care realizează cercetarea ştiinţifică pentru silvicultura, o secţie de cercetări cinegetice. (2) În subordinea institutului prevăzut la alin. (1) funcţionează câte un staţionar în fiecare regiune de dezvoltare economica. (3) Atribuţiile şi regulamentul de funcţionare a institutului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 17 (1) Gestionarii sunt obligaţi să asigure gospodărirea faunei de interes cinegetic, cu respectarea principiului durabilităţii, pe baza studiilor de evaluare şi a planurilor de management cinegetic întocmite pentru fiecare fond cinegetic, pentru perioada de valabilitate a contractului de gestionare.-------------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. (2) Studiile de evaluare a efectivelor speciilor admise la vânătoare se întocmesc anual de către personalul cu specializare silvică sau cinegetică angajat al gestionarului fondurilor cinegetice şi vor fi supuse aprobării administratorului.-------------Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.(2^1) Planurile de management cinegetic se întocmesc pentru o perioadă de 10 ani de către personalul cu specializare superioară silvică sau cinegetică angajat al gestionarului şi se supun aprobării administratorului în termen de 6 luni de la primirea în gestiune a fondurilor cinegetice.-------------Alin. (2^1) al art. 17 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.Alin. (2^1) al art. 17 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic".(2^2) În situaţia fondurilor cinegetice care se suprapun peste ariile naturale protejate, planurile de management cinegetic vor fi corelate cu planurile de management al ariilor naturale protejate.-------------Alin. (2^2) al art. 17 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.(2^3) În fondurile cinegetice care cuprind şi arii naturale protejate, evaluarea populaţiilor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 se realizează împreună cu reprezentanţii administraţiilor ariilor naturale protejate.-------------Alin. (2^3) al art. 17 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. (3) Managementul populaţiei faunei de interes cinegetic din suprafeţele neincluse în fondurile cinegetice se face de către consiliile locale, pentru intravilanul localităţilor, în baza hotărârilor proprii, aprobate de agenţia locala de protecţie a mediului, respectiv de către administraţiile ariilor protejate, în baza hotărârilor consiliilor ştiinţifice ale acestora, conform prevederilor din planul de management şi, după caz, din regulamentul ariilor naturale protejate respective.-------------Alin. (3) al art. 17 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". (4) Managementul populaţiei faunei de interes cinegetic din parcuri naţionale, rezervaţii ştiinţifice, zone cu protecţie strictă sau zone de protecţie integrală din celelalte arii naturale protejate incluse în fonduri cinegetice se face de către administraţiile ariilor protejate, în baza hotărârilor consiliilor ştiinţifice ale acestora, conform prevederilor din planul de management şi, după caz, din regulamentul ariilor naturale protejate respective.-------------Alin. (4) al art. 17 a fost introdus de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.  +  Articolul 18Gestionarii sunt obligaţi să asigure paza faunei de interes cinegetic, în condiţiile legii, cu cel puţin un paznic de vânătoare pe fond.  +  Articolul 19 (1) În scopul conservării biodiversităţii, regimul juridic al vânării mamiferelor şi păsărilor, inclusiv a celor migratoare, este reglementat de prezenta lege şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.-------------Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. (2) Speciile de mamifere şi păsări, inclusiv cele migratoare, la care vânarea este interzisă, se supun derogărilor stabilite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 12 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 25 noiembrie 2008.(2^1) Evaluarea populaţiilor din speciile prevăzute în anexa nr. 2 se realizează de către gestionar, sub coordonarea autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului şi a administratorului.-------------Alin. (2^1) al art. 19 a fost introdus de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. (3) Pisicile şi câinii sălbăticiţi sau hoinari găsiţi pe suprafeţele fondurilor cinegetice se împuşcă fără restricţii şi fără obligarea la despăgubiri, iar fapta nu constituie infracţiune.-------------Alin. (3) al art. 19 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". (4) Pisicile şi câinii care sunt în situaţia prevăzută la alin. (3) se împuşcă de către personalul de specialitate al gestionarului fondului cinegetic sau de vânători, cu ocazia acţiunilor organizate în acest scop, la care participa şi personal de specialitate al gestionarului sau cu ocazia vânătorilor organizate.-------------Alin. (4) al art. 19 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". (5) Vânatul recoltat în condiţiile alin. (1) şi (2), în baza autorizaţiei de vânătoare individuale, se crotaliază după recoltare, înainte de părăsirea fondului cinegetic conform normelor stabilite de autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura.-------------Alin. (5) al art. 19 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic".  +  Articolul 20 (1) În vederea conservării faunei de interes cinegetic, administratorul, împreună cu autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului şi cu gestionarul fondului cinegetic, delimitează în fiecare fond cinegetic una sau mai multe zone de linişte a faunei cinegetice, în care se iau măsuri suplimentare de protecţie prin planurile de management cinegetic.-------------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. (2) suprafaţa zonelor de linişte a faunei cinegetice însumează minimum 10% din suprafaţa totala a fiecărui fond cinegetic.-------------Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". (3) Acolo unde exista arii naturale protejate încadrate în alte categorii de management decât cele prevăzute la art. 1 lit. j) sau coridoare ecologice de migraţie ori habitate naturale de interes comunitar, zonele de linişte se constituie integral sau parţial, după caz, în suprafaţa acestora.  +  Articolul 21 (1) Popularea cu exemplare din speciile de vânat inexistente în fondurile cinegetice din România se poate face numai dacă:-------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 21 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". a) anterior acţiunii de populare au fost realizate experimente în România de către sau sub supravegherea unei instituţii de cercetare ori de învăţământ superior cu activitate cinegetică; b) ulterior experimentelor au fost realizate studii de impact avizate de autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura şi aprobate de autoritatea publică centrala care răspunde de protecţia mediului. (2) Popularea cu exemplare importate din speciile din fauna de interes cinegetic indigene se realizează pe baza aprobării date de autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura, în baza certificării calităţii genetice a acestora, data de o instituţie ştiinţifică cu activitate cinegetică, cu acordul autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului.------------Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 197 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 13 iulie 2007. (3) În funcţie de rezultatul experimentelor şi al studiilor de impact, autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura face propuneri de completare a anexei nr. 1 sau 2, după caz, cu acordul autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului.  +  Articolul 22 (1) Acţiunea de capturare a vânatului viu este admisă în cadrul cotei de recolta aprobate, prin metode şi mijloace reglementate care nu vatămă exemplarul/exemplarele, numai sub directa îndrumare a personalului de specialitate. (2) Capturarea exemplarelor de fauna de interes cinegetic în scop de cercetare ştiinţifică se poate face şi în perioadele în care vânătoarea este interzisă, cu condiţia eliberării exemplarului/exemplarelor capturat/capturate în teritoriul de unde a/au fost capturat/capturate şi cu înştiinţarea autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului. În acest caz, numărul exemplarelor eliberate nu diminuează cota de recolta.  +  Articolul 23 (1) În scopul gestionarii durabile a faunei de interes cinegetic, se interzic: a) popularea fondurilor cinegetice cu exemplare bolnave, degenerate sau provenind din crescătoriile de vânat destinate altor scopuri;-------------Litera a) a alin. (1) al art. 23 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". b) lăsarea animalelor domestice libere sau păşunatul cu acestea în fondul forestier;-------------Litera b) a alin. (1) al art. 23 a fost modificată de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.-------------Litera c) a alin. (1) al art. 23 a fost abrogată de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. d) înfiinţarea, întreţinerea sau recoltarea culturilor agricole, fără asigurarea protecţiei faunei de interes cinegetic;-------------Litera e) a alin. (1) al art. 23 a fost abrogată de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. f) distrugerea sau degradarea instalaţiilor vânătoreşti de orice fel ori a culturilor pentru vânat; g) lăsarea libera a câinilor de vânătoare sau a celor însoţitori de turme sau cirezi în fondurile cinegetice, altfel decât vaccinaţi sau dehelmintizati;-------------Litera g) a alin. (1) al art. 23 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". h) circulaţia persoanelor sau a mijloacelor de transport însoţite de câini liberi, legaţi ori captivi, care aparţin altor categorii decât câinii de vânătoare sau însoţitorii de turme ori cirezi, altfel decât vaccinaţi sau dehelmintizati; i) permiterea însoţirii, în fondurile cinegetice, a turmelor şi cirezilor, precum şi a mijloacelor de transport de orice fel, de câini care nu poarta jujeu;-------------Litera i) a alin. (1) al art. 23 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". j) circulaţia, pe fondurile cinegetice, a persoanelor însoţite de câini, fără a fi purtaţi în lesă, din alte rase decât cele admise la vânătoare în România;-------------Litera j) a alin. (1) al art. 23 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". k) permiterea însoţirii turmelor şi cirezilor de către câini însoţitori al căror număr este mai mare de 3 în zona de munte, de 2 în zona de deal şi de 1 la câmpie. În acest număr se includ şi câinii care asigura paza stânei; l) hrănirea complementara a vânatului, cu încălcarea reglementarilor în vigoare; m) mutarea de către personal neautorizat a hranei destinate vânatului; n) distrugerea sau sustragerea hranei destinate vânatului;-------------Litera o) a alin. (1) al art. 23 a fost abrogată de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. p) nepredarea către gestionar sau către un reprezentant al acestuia, în termen de 7 zile de la momentul găsirii, a coarnelor lepădate de cervide; q) neanunţarea celei mai apropiate primarii despre existenta în fondurile cinegetice a unor cadavre de animale din speciile de fauna de interes cinegetic;-------------Litera q) a alin. (1) al art. 23 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". r) naturalizarea exemplarelor de vânat sau prelucrarea celorlalte produse ale vânatului, altele decât carnea, în scop de comercializare sau ca prestare de servicii, fără tinerea evidentei potrivit modelului stabilit de autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura; s) depozitarea în teren sau utilizarea în combaterea dăunătorilor vegetali şi animali ai culturilor agricole sau silvice a substanţelor chimice toxice pentru fauna de interes cinegetic, fără luarea masurilor de protecţie a acestora; s) lăsarea în libertate a animalelor domestice sau a metişilor acestora, în scopul sălbăticirii; t) lăsarea în libertate în fondurile cinegetice a exemplarelor din specii de animale sălbatice care nu sunt incluse în anexa nr. 1 sau 2;-------------Litera t) a alin. (1) al art. 23 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". t) producerea, procurarea, comercializarea şi deţinerea curselor de orice fel destinate capturării sau uciderii vânatului, fără aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura; u) nerespectarea prevederilor referitoare la vânătoare cuprinse în planurile de management şi în regulamentele ariilor naturale protejate, altele decât cele aflate în categoriile pe suprafeţele cărora nu se constituie fonduri cinegetice;-------------Litera u) a alin. (1) al art. 23 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". v) distrugerea materialelor de conştientizare privind fauna de interes cinegetic şi vânătoarea, a indicatoarelor pentru orientarea în fondurile cinegetice;-------------Litera v) a alin. (1) al art. 23 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". w) deranjarea exemplarelor de fauna de interes cinegetic în scopul fotografierii sau filmării, în afara traseelor turistice sau a cailor de comunicaţie.-------------Litera x) a alin. (1) al art. 23 a fost abrogată de pct. 2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 12 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 25 noiembrie 2008.(1^1) Prevederile art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.-------------Alin. (1^1) al art. 23 a fost introdus de pct. 3 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 12 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 25 noiembrie 2008. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. b), este permis păşunatul vitelor mari dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: a) suprafeţele pe care se păşunează sunt suprafeţe în care arboretele rezultate prin regenerare naturala au vârsta mai mare de 15 ani sau suprafeţe pe care plantaţiile realizate au starea de masiv încheiată şi înălţime mai mare de 3 metri; b) nu exista păşune comunala. (3) În situaţiile prevăzute la alin. (2), păşunatul este permis cu acordul scris al proprietarului pădurii şi al gestionarului fondului cinegetic.-------------Alin. (3) al art. 23 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. (4) Pentru asigurarea scopului prevăzut la alin. (1), gestionarii fondurilor cinegetice sunt obligaţi sa predea exemplarele din speciile de fauna cinegetică găsite, rănite sau bolnave în fondurile cinegetice pe care le gestionează, staţionarului care funcţionează în cadrul regiunii de dezvoltare economica.-------------Alin. (4) al art. 23 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". (5) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (4), gestionarilor fondurilor cinegetice din care provin exemplarele predate la staţionare nu li se reduc cotele de recolta aprobate.-------------Alin. (5) al art. 23 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic".  +  Capitolul IV Exercitarea vânătorii  +  Articolul 24Speciile de interes cinegetic admise la vânătoare se vânează în numărul, în locurile, în perioadele şi cu mijloacele admise de lege, cu respectarea reglementărilor privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii.-------------Art. 24 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.  +  Articolul 25Speciile de interes cinegetic sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.  +  Articolul 26 (1) Perioadele în care se poate practica vânătoarea la speciile de mamifere sunt precizate în anexa nr. 1 lit. A.-------------Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.(1^1) Perioadele în care se poate practica vânătoarea la păsări, inclusiv cele migratoare, stabilite în concordanţă cu prevederile art. 33 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, sunt precizate în anexa nr. 1 lit. B.-------------Alin. (1^1) al art. 26 a fost introdus de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.(1^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1^1), vânătoarea la păsări migratoare în fondurile cinegetice care se suprapun pe teritoriul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" începe cu 15 zile mai târziu faţă de datele înscrise în anexa nr. 1 lit. B.-------------Alin. (1^2) al art. 26 a fost introdus de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. (2) În situaţii de excepţie, motivate de menţinerea biodiversităţii faunei sălbatice şi de păstrarea echilibrului ecologic, bazate pe cercetări ştiinţifice, administratorul împreună cu autoritatea publică centrala care răspunde de protecţia mediului propun restrângerea sau extinderea perioadei de vânătoare la unele specii de interes cinegetic. (3) În vederea prelevării de probe biologice necesare stabilirii statusului de sănătate a animalelor sălbatice, administratorul poate aproba, la solicitarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu avizul autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului, recoltarea de către gestionarii fondurilor cinegetice a unor exemplare, în număr limitat, din speciile cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 în orice perioada a anului.-------------Alin. (3) al art. 26 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic".  +  Articolul 27 (1) Vânătoarea se exercită numai de către vânători care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) poseda permis de vânătoare cu arma; b) posedă autorizaţii eliberate de gestionar;-------------Litera b) a alin. (1) al art. 27 a fost modificată de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. c) posedă permis de armă tip B;-------------Litera c) a alin. (1) al art. 27 a fost modificată de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. d) poseda asigurare obligatorie împotriva accidentelor.-------------Alin. (2) al art. 27 a fost abrogat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.  +  Articolul 28 (1) Permisele de vânătoare prevăzute la art. 27 pot fi: a) permanente; b) temporare. (2) Permisele de vânătoare permanente se tipăresc, se înseriază, se gestionează şi se eliberează cetăţenilor cu domiciliul sau rezidenta în România de către organizaţiile vânătoreşti care au în gestiune fonduri cinegetice, conform modelului aprobat de autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura.-------------Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". (3) condiţiile pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească, cumulativ, pentru a se încadra în una dintre categoriile prevăzute la alin. (2) sunt următoarele: a) vârsta minima de 18 ani; b) sa fi efectuat un an de stagiatură sub îndrumarea organizaţiei vânătoreşti care gestionează cel puţin un fond cinegetic, la care solicită să fie înscris;-------------Litera b) a alin. (3) al art. 28 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". c) sa fi luat parte la minimum o instruire practica într-un poligon de tir; d) sa fi fost declarat admis la examenul organizat pentru obţinerea permisului de vânătoare permanent, susţinut în fata unei comisii mixte, constituită din reprezentanţii autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura şi ai asociaţiilor, uniunilor sau federaţiilor naţionale de profil recunoscute la nivel naţional şi internaţional şi înfiinţate prin lege; e) în ultimii 3 ani sa nu fi savârşit fapte care sunt încadrate ca infracţiuni, conform prezentei legi. (4) Permisul de vânătoare temporar se eliberează de către gestionarii fondurilor cinegetice, la cererea:---------Partea introductivă a alin. (4) al art. 28 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 17 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 3 decembrie 2010. a) apatrizilor cu domiciliul în străînătate care în tara de domiciliu sunt vânători şi dacă sunt veniţi în România pentru acţiuni de vânătoare, dacă în tara de unde vin aceştia vânătorii români pot practica vânătoarea numai pe baza unei licenţe emise de autorităţile competente; b) cetăţenilor străini care în tara de domiciliu sunt vânători şi dacă sunt veniţi în România pentru acţiuni de vânătoare, dacă în tara de unde vin aceştia vânătorii români pot practica vânătoarea numai pe baza unei licenţe emise de autorităţile competente. (5) Regulamentul pentru preschimbarea permiselor de vânătoare aflate în uz şi pentru obţinerea permiselor de vânătoare în condiţiile prezentei legi se aprobă prin ordin al administratorului.-------------Alin. (5) al art. 28 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. (6) Examenul pentru obţinerea calităţii de vânător se organizează pe judeţe, în conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al administratorului.-------------Alin. (6) al art. 28 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.  +  Articolul 29Cetăţenii români cu domiciliul în străînătate care au calitatea de vânător în tara de domiciliu, atestată prin document specific tarii respective, au dreptul de a practica vânătoarea în România dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. b), c) şi d).  +  Articolul 30 (1) Permisul de vânătoare se anulează dacă posesorul lui a savârşit o faptă sancţionată ca infracţiune de prezenta lege. (2) Anularea permisului de vânătoare se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.  +  Articolul 31 (1) Autorizaţiile de vânătoare sunt: a) individuale; b) colective. (2) Autorizaţiile de vânătoare individuale sau colective sunt documente cu regim special, emise şi înseriate de gestionari printr-un sistem informatic, conform modelului şi reglementărilor stabilite prin ordin al conducătorului administratorului*).-------------Alin. (2) al art. 31 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. IV din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, modalitatea de emitere şi înseriere a autorizaţiilor de vânătoare existentă la data intrării în vigoare a prezentei legi se aplică până la testarea practică şi funcţionarea corespunzătoare a sistemului informatic prevăzut la art. 31 alin. (2) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi folosite de gestionari, în condiţiile stabilite prin reglementările referitoare la organizarea şi practicarea vânătorii.-------------Alin. (3) al art. 31 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. (4) Autorizaţia de vânătoare eliberată de gestionar da dreptul titularului acesteia de a vâna exemplarele pentru care a fost eliberată autorizaţia, pe terenurile incluse în fondul cinegetic respectiv, indiferent de categoria de proprietate şi de proprietarul acestora.-------------Alin. (4) al art. 31 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic".  +  Articolul 32Prin excepţie de la prevederile art. 27, pot exercita vânătoarea numai pe bază de autorizaţii de vânătoare eliberate de gestionar următoarele categorii de persoane: a) elevii şi studenţii din unităţile de învăţământ abilitate, în care se studiază ca disciplina, în cadrul programului de instruire, vânatul şi vânătoarea, pe fondurile cinegetice gestionate de acestea;-------------Litera a) a art. 32 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". b) personalul tehnic de vânătoare, angajat al gestionarilor fondurilor cinegetice, dar numai în limita atribuţiilor de serviciu pe fondurile cinegetice ale gestionarului.-------------Litera b) a art. 32 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic".  +  Articolul 33 (1) Vânătoarea se practică cu: a) arme de foc de vânătoare; b) capcane autorizate. (2) Caracteristicile mijloacelor prevăzute la alin. (1) lit. b) se stabilesc prin ordin al conducătorului administratorului.-------------Art. 33 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.  +  Articolul 34Pe suprafeţele din intravilan, în zona strict protejată şi în zona tampon din cuprinsul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică şi a câinilor fără stăpân se realizează, în condiţiile legii, de gestionarul din zona respectivă pe baza unui contract de prestări de servicii, la solicitarea consiliului local sau a administraţiei ariei naturale protejate, cu avizul consiliului ştiinţific al acesteia, după caz.-------------Art. 34 a fost modificat de pct. 4 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 12 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 25 noiembrie 2008.  +  Articolul 35 (1) Vânătoarea în fondurile cinegetice care cuprind şi arii naturale protejate este admisă numai cu respectarea condiţiilor prevăzute în planurile de management cinegetic şi în planurile de management al ariilor naturale respective.-------------Alin. (2) al art. 35 a fost abrogat de pct. 5 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 12 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 25 noiembrie 2008.-------------Alin. (3) al art. 35 a fost abrogat de pct. 5 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 12 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 25 noiembrie 2008. (4) Hrănirea sau nădirea exemplarelor din speciile de interes cinegetic la distanţe mai mici de 1 km de limita ariilor naturale protejate în care vânătoarea este interzisă sau în cele neincluse în fondurile cinegetice este interzisă.-------------Art. 35 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.  +  Articolul 36Exemplarele din speciile de mamifere admise la vânătoare, care produc pagube culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice, pot fi vânate şi în afara perioadei legale de vânătoare, în condiţiile aprobării administratorului.-------------Art. 36 a fost modificat de pct. 6 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 12 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 25 noiembrie 2008.  +  Articolul 37Pentru acţiunile care se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) se eliberează autorizaţii de capturare, emise de administrator în condiţiile legii.-------------Art. 37 a fost modificat de pct. 7 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 12 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 25 noiembrie 2008.  +  Articolul 38 (1) Cu respectarea prevederilor art. 33 alin. (1) lit. f) şi ale art. 33 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007sunt permise următoarele: a) mamiferele şi păsările admise la vânătoare sau părţi ori produse provenite de la acestea, dobândite legal prin acţiuni de vânătoare, pot face obiectul transportului pentru nevoile proprii ale vânătorilor; b) mamiferele admise la vânătoare în stare vie ori moartă sau orice părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat, recoltate cu respectarea prevederilor legale, pot face obiectul comercializării, deţinerii şi/sau transportului în scopul comercializării sau populării de către persoane juridice autorizate, potrivit legii; c) comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării speciilor de păsări cuprinse în anexele nr. 5D şi 5E la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007se realizează în conformitate cu prevederile art. 33 al acestei ordonanţe de urgenţă. (2) Transportul, comercializarea, naturalizarea şi orice operaţiuni privind vânatul sau părţi ori produse uşor identificabile provenite de la acesta, dobândite fără respectarea condiţiilor legii, sunt interzise.-------------Art. 38 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.  +  Articolul 39Fără a se aduce atingere prevederilor art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sunt interzise şi următoarele:-------------Partea introductivă a art. 39 a fost modificată de pct. 8 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 12 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 25 noiembrie 2008. a) depăşirea cotei de recoltă care a fost aprobată la nivel de gestionar;-------------Litera a) a art. 39 a fost modificată de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. b) depăşirea numărului de piese aprobate pentru recolta/vânător/zi de vânătoare; c) furnizarea de către gestionar de informaţii eronate referitoare la nivelul populaţiei speciilor de fauna de interes cinegetic, estimate la nivelul fondului cinegetic;-------------Litera c) a art. 39 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". d) nerealizarea cotei de recoltă pentru vânatul sedentar ori depăşirea cotei de recoltă pe fond cinegetic, fără motive justificate;-------------Litera d) a art. 39 a fost modificată de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. e) vânătoarea pe alt fond cinegetic decât cel pe care vânătorul este autorizat sa vâneze;-------------Litera e) a art. 39 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". f) urmărirea vânatului rănit pe alt fond cinegetic, fără acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond cu arma de vânătoare neintrodusă în toc, şi în afara căilor de comunicaţie;-------------Litera f) a art. 39 a fost modificată de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. g) accesul cu arma de vânătoare, altfel decât purtată în toc, în parcuri naţionale, în rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie strictă sau în zonele de protecţie integrală din ariile naturale protejate cuprinse în fonduri cinegetice;-------------Litera g) a art. 39 a fost modificată de pct. 8 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 12 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 25 noiembrie 2008. h) utilizarea steguleţelor şi gardurilor pentru dirijarea exemplarelor din speciile de interes cinegetic, precum şi a detectoarelor de animale; i) vânarea cerbilor, căpriorilor, caprelor negre, muflonilor, mistreţilor şi urşilor prin utilizarea altor cartuşe decât a celor cu proiectile unice, ale căror caracteristici sunt prevăzute prin reglementările tehnice emise de administrator; j) vânarea iepurilor, fazanilor sau potârnichilor la hrănitori ori de la apusul până la răsăritul soarelui; k) vânarea cerbilor, căpriorilor şi caprelor negre la hrănitori, la sărării, la goană sau cu câini gonitori; l) vânarea urşilor la nadă sau la bârlog; este permisă vânătoarea la nadă a exemplarelor de urs care produc pagube, cu aprobarea administratorului şi a autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului; m) vânarea păsărilor de balta în apropierea gurilor de apa pe timp de îngheţ, dacă suprafaţa libera a apei nesituată la gura de apa este îngheţată pe mai mult de 70%; n) vânarea puilor nezburători ai păsărilor de interes cinegetic; o) folosirea la vânătoare a armelor care au calibrul necorespunzător speciei pentru care este autorizată acţiunea de vânătoare sau a celor la care percuţia cartuşului se realizează pe ramă;-------------Litera o) a art. 39 a fost modificată de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.-------------Litera p) a art. 39 a fost abrogată de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.-------------Litera q) a art. 39 a fost abrogată de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.-------------Litera r) a art. 39 a fost abrogată de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.-------------Litera s) a art. 39 a fost abrogată de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. s) utilizarea odorivectorilor, cu excepţia cercetării ştiinţifice, fără aprobarea administratorului; t) comercializarea de către persoane fizice a vânatului, a cărnii de vânat, a diferitelor produse de vânat sau a trofeelor de vânat; t) fabricarea, comercializarea, deţinerea sau utilizarea alicelor cu diametrul mai mare de 5 mm; u) vânătoarea în parcuri naţionale, în rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie strictă sau în zonele de protecţie integrală din ariile naturale protejate cuprinse în fonduri cinegetice, precum şi vânătoarea în crescătorii de vânat;-------------Litera u) a art. 39 a fost modificată de pct. 8 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 12 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 25 noiembrie 2008. v) vânătoarea în rezervaţiile naturale a speciilor care fac obiectul protecţiei în aria naturala protejata; w) vânătoarea în suprafeţele ariilor naturale protejate cuprinse în fondurile cinegetice, practicată fără respectarea prevederilor planurilor de management cinegetic, şi în cele ale ariilor naturale respective în ceea ce priveşte vânătoarea;-------------Litera w) a art. 39 a fost modificată de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.Litera w) a art. 39 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". x) utilizarea armelor neomologate sau neautorizate pentru vânătoare în România;-------------Litera x) a art. 39 a fost modificată de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. y) părăsirea fondului cinegetic fără ca vânatul recoltat, în baza autorizaţiei de vânătoare individuale, să fie crotaliat, iar numărul crotaliei să fie trecut în autorizaţia de vânătoare.-------------Litera y) a art. 39 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". z) împiedicarea practicării vânătorii.------------Litera z) a art. 39 a fost introdusă de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 197 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 13 iulie 2007.z^1) completarea necorespunzătoare a autorizaţiilor de vânătoare;-------------Litera z^1) a art. 39 a fost introdusă de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.z^2) nereturnarea în termen a autorizaţiilor de vânătoare de către titularii acestora.-------------Litera z^2) a art. 39 a fost introdusă de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.z^3) accesul cu arma de vânătoare în zona strict protejată şi în zona-tampon din cuprinsul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării";-------------Litera z^3) a art. 39 a fost introdusă de pct. 9 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 12 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 25 noiembrie 2008.z^4) vânătoarea pe suprafeţele din intravilan, în zona strict protejată şi în zona-tampon din cuprinsul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".-------------Litera z^4) a art. 39 a fost introdusă de pct. 9 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 12 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 25 noiembrie 2008.  +  Articolul 39^1 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 39 lit. g), u), w), în interesul protejării faunei şi florei sălbatice, al conservării habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii unor daune importante, în interesul sănătăţii şi securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major în parcuri naţionale, în rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie strictă sau în zonele de protecţie integrală din ariile naturale protejate cuprinse în fonduri cinegetice, recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică admise la vânătoare şi a câinilor fără stăpân se realizează, în condiţiile legii, de gestionarul fondului cinegetic respectiv, cu acordul administratorului, la solicitarea administraţiei ariei naturale protejate, avizată de consiliul ştiinţific al acesteia.-------------Alin. (1) al art. 39^1 a fost modificat de pct. 10 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 12 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 25 noiembrie 2008. (2) Exemplarele recoltate în condiţiile alin. (1) se valorifică de gestionari potrivit legii şi reprezintă baza de calcul al tarifului de gestionare a faunei cinegetice.-------------Art. 39^1 a fost introdus de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.  +  Articolul 40 (1) Vânatul sau exemplarele din speciile de fauna de interes cinegetic dobândite în condiţiile prezentei legi se valorifica, după caz, de gestionar, consiliul local sau administraţia ariei naturale protejate. (2) Sumele rezultate din valorificarea prevăzută la alin. (1) de către consiliile locale sau de către administraţiile ariilor protejate se fac venit la bugetul de stat. (3) Vânatul rezultat în urma unor acţiuni ilegale, precum şi exemplarele din fauna de interes cinegetic găsite moarte aparţin, după caz: a) gestionarului, dacă acestea sunt găsite pe fonduri cinegetice şi se încadrează în cota de recolta aprobata;-------------Litera a) a alin. (3) al art. 40 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". b) statului, dacă acestea sunt găsite pe suprafeţe situate în perimetrul construit sau împrejmuit din intravilanul localităţilor sau în arii protejate, neincluse în fondurile cinegetic, sau dacă cota de recolta a fost realizata pentru cele din fondurile cinegetice.-------------Litera b) a alin. (3) al art. 40 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". (4) Exemplarele care se regăsesc în situaţia prevăzută la alin. (3) lit. a) diminuează cota de recolta în mod corespunzător. (5) Coarnele lepădate de cervide, găsite pe fondurile cinegetice, aparţin gestionarilor.-------------Alin. (5) al art. 40 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic".  +  Capitolul V Răspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 41Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea contravenţională, civila sau penala, după caz.  +  Articolul 42 (1) Constituie infracţiune de braconaj şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă: a) vânătoarea fără permis de vânătoare, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 32; b) vânătoarea fără autorizaţie de vânătoare legală; c) vânătoarea prin folosirea ogarilor sau a metişilor de ogari; d) emiterea de autorizaţii de vânătoare prin care se depăşeşte cota de recoltă aprobată pentru fiecare gestionar; e) vânarea speciilor de vânat strict protejate în alte condiţii decât cele legale; f) vânătoarea în parcuri naţionale, în rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie strictă sau în zonele de protecţie integrală din celelalte arii naturale protejate, altfel decât în condiţiile art. 39^1; g) vânătoarea în intravilan, în zona strict protejată şi în zona-tampon din cuprinsul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», altfel decât în condiţiile art. 34; h) vânătoarea păsărilor migratoare de apă în ariile de protecţie specială avifaunistică şi a speciilor care fac obiectul protecţiei în ariile speciale de conservare, precum şi vânătoarea în suprafeţele celorlalte arii naturale protejate, cuprinse în fondurile cinegetice, fără respectarea prevederilor referitoare la vânătoare, din planurile de management cinegetic, din planurile de management ale ariilor naturale protejate; i) urmărirea vânatului rănit pe alt fond de vânătoare, fără acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond, cu arma de vânătoare, în afara căilor de comunicaţie; j) vânătoarea pe alt fond de vânătoare decât cel pe care vânătorul este autorizat să vâneze; k) vânarea în afara perioadelor legale de vânătoare la specia respectivă, conform anexei nr. 1 şi prevederilor art. 36 sau aprobării date pentru speciile din anexa nr. 2; l) vânătoarea prin utilizarea pe timp de noapte a autovehiculelor sau a dispozitivelor care permit ochirea şi tragerea pe întuneric; m) vânarea mamiferelor prin utilizarea capcanelor neautorizate; n) vânătoarea prin utilizarea substanţelor chimice toxice folosite în combaterea dăunătorilor vegetali şi animali ai culturilor agricole şi/sau silvice, ce provoacă intoxicarea ori moartea faunei de interes cinegetic; o) vânarea urşilor la nadă şi/sau la bârlog; p) vânarea puilor nezburători ai păsărilor de interes cinegetic; q) vânătoarea cu exemplare de păsări de pradă, cu arcuri şi cu arbalete; r) vânătoarea prin utilizarea armelor altfel decât ţinute în mână, a armelor la care percuţia cartuşului se realizează pe ramă ori/şi a altor arme decât cele autorizate sau omologate, după caz, pentru vânătoare în România. (2) Faptele prevăzute la alin. (1) se pedepsesc cu închisoare de la un an la 5 ani, dacă au fost săvârşite: a) de o persoană cu atribuţii de serviciu în domeniul vânătorii, precum şi de reprezentanţii persoanelor juridice care au în obiectul de activitate ocrotirea vânatului sau vânătoarea; b) recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică strict protejate de pe suprafeţele din intravilan, din zona strict protejată şi din zona-tampon din cuprinsul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», altfel decât în condiţiile derogărilor stabilite conform legii; c) vânătoarea pe timp de noapte, cu excepţia speciilor la care vânătoarea este permisă în acest interval, conform reglementărilor privind organizarea şi practicarea vânătorii.-----------Art. 42 a fost modificat de pct. 1 al art. 188 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 43 (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă nerespectarea prevederilor art. 39 lit. g) şi z^3). (2) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă nerespectarea prevederilor art. 39 lit. u).-------------Art. 43 a fost modificat de pct. 2 al art. 188 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 44Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă: a) scoaterea din ţară a trofeelor de vânat, care pot fi medaliate, sau a faunei vii de interes cinegetic, fără respectarea dispoziţiilor legale; b) transportul vânatului găsit împuşcat ori tranşat în teren, comercializarea, naturalizarea şi orice operaţiuni privind vânatul sau părţi ori produse uşor identificabile provenite de la acesta, fără respectarea condiţiilor legii; c) eliberarea sau folosirea permiselor sau a autorizaţiilor de vânătoare în alte condiţii decât cele prevăzute de prezenta lege; d) împiedicarea, prin ameninţări sau violenţe, a desfăşurării activităţilor de vânătoare în condiţiile prevăzute de prezenta lege.-------------Art. 44 a fost modificat de pct. 3 al art. 188 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 44^1Abrogat.-------------Art. 44^1 a fost abrogat de pct. 4 al art. 188 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.-------------Art. 45 a fost abrogat de pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 12 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 25 noiembrie 2008.  +  Articolul 45^1Constatarea faptelor ce constituie infracţiune potrivit art. 42-44 se face, în afara organelor de urmărire penala, şi de către personalul salariat cu atribuţii de ocrotire a vânatului din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului şi gestionarilor fondurilor cinegetice, precum şi de un alt personal de specialitate împuternicit în acest scop de către conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura.-------------Art. 45^1 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic".  +  Articolul 46 (1) Bunurile care au servit la săvârşirea infracţiunilor prevăzute la art. 42-44, inclusiv mijloacele de transport, se confiscă. (2) Trofeele de vânat şi vânatul care fac obiectul infracţiunilor prevăzute la art. 42-44 se confiscă. (3) Bunurile prevăzute la alin. (1) se reţin de către agentul constatator în vederea confiscării şi se predau organelor de urmărire penala, iar vânatul şi trofeele de vânat prevăzute la alin. (2) se reţin şi se predau gestionarului fondului cinegetic, care le tine la dispoziţia organelor de urmărire penala.-------------Alin. (3) al art. 46 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic".  +  Articolul 46^1Abrogat.-------------Art. 46^1 a fost abrogat de pct. 4 al art. 188 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 47Permisul de vânătoare al celui care a savârşit una dintre faptele prevăzute la art. 42 şi 43 se retrage şi se anulează, în condiţiile legii.  +  Articolul 48 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) vânătoarea fără asigurare împotriva accidentelor, cu amendă de la 100 lei la 300 lei; b) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. d), f), n), p) şi v) şi la art. 39 lit. b), d), ş), y), z^1) şi z^2), cu amendă de la 250 lei la 750 lei;-------------Litera b) a alin. (1) al art. 48 a fost modificată de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. c) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 15 alin. (2), art. 18, art. 23 alin. (1) lit. c), h), i), j), k), l) şi s), precum şi la art. 39 lit. h), k), m) şi t), cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei;-------------Litera c) a alin. (1) al art. 48 a fost modificată de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. d) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 15 alin. (5), art. 23 alin. (1) lit. a), b), g), r), ş), t) şi w), precum şi la art. 39 lit. i), ţ), u) şi z), cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;-------------Litera d) a alin. (1) al art. 48 a fost modificată de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. e) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1), art. 17 alin. (1), (2^1), (2^2), (2^3), (3) şi (4), art. 19 alin. (2^1), art. 21, art. 23 alin. (1) lit. q), ţ) şi x), art. 35 alin. (4) şi la art. 39 lit. c), j) şi o), cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.-------------Litera e) a alin. (1) al art. 48 a fost modificată de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. (2) În toate cazurile, permisul de vânătoare al celui care a savârşit una dintre faptele prevăzute la alin. (1) va fi reţinut de către agentul constatator şi va fi transmis imediat unităţii care l-a emis.  +  Articolul 49Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul salariat cu atribuţii de ocrotire a vânatului din cadrul persoanelor juridice care gestionează fonduri cinegetice, de personalul structurilor de administrare a ariilor naturale protejate, de alt personal de specialitate, împuternicit în acest scop de conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, precum şi de lucrătorii anume desemnaţi de Ministerul Administraţiei şi Internelor.-------------Art. 49 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic".  +  Articolul 50 (1) Persoanele împuternicite să constate infracţiunile prevăzute la art. 42-44 şi contravenţiile prevăzute la art. 48 sunt asimilate, în exercitarea atribuţiilor ce decurg din împuternicire, personalului care îndeplineşte o funcţie ce implica exerciţiul autorităţii publice.------------Alin. (1) al art. 50 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 197 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 13 iulie 2007. (2) Procesul-verbal de constatare a contravenţiilor este un document tipizat al cărui model se stabileşte de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură*).-------------Alin. (2) al art. 50 a fost modificat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform alin. (2) al art. V din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, modelul procesului-verbal prevăzut la art. 50 alin. (2) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 51 (1) Cuantumul despăgubirilor pentru pagubele produse faunei cinegetice prin fapte ce constituie infracţiuni sau contravenţii, în sensul prezentei legi, se stabileşte potrivit anexelor nr. 1 şi 2. (2) În cazul în care daunele produse fondului cinegetic determina reducerea cotei de recolta, despăgubirile se încasează de gestionarii fondurilor cinegetice, direct sau prin intermediul direcţiilor generale ale finanţelor publice.-------------Alin. (2) al art. 51 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". (3) Despăgubirile încasate de gestionarii fondurilor cinegetice sunt utilizate şi distribuite după cum urmează:-------------Partea introductivă a alin. (3) al art. 51 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". a) 75% se reţin de gestionarii care le încasează pentru gospodărirea vânatului; b) 25% se achită de gestionarii care le încasează agenţilor constatatori. (4) În cazul în care daunele produse faunei cinegetice nu determina reducerea cotei de recolta, despăgubirile se încasează de administrator, prin intermediul structurilor teritoriale sau al direcţiilor generale ale finanţelor publice. (5) Despăgubirile încasate de administrator sunt utilizate şi distribuite după cum urmează: a) 75% se virează la bugetul de stat; b) 25% se achită agenţilor constatatori.  +  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 52Animalele sălbatice din intravilanul localităţilor, din ariile protejate de tip faunistic, din grădinile zoologice, din centre de reabilitare, din sanctuare, cele deţinute sau folosite legal în scopuri artistice, precum şi cele din crescătoriile de vânat autorizate şi din complexurile de vânătoare nu sunt supuse dispoziţiilor prezentei legi.  +  Articolul 53 (1) Reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare se face în condiţiile prezentei legi de către administrator, în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.------------Alin. (1) al art. 53 a fost modificat de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 197 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 13 iulie 2007. (2) În situaţia în care, în urma reactualizării prevăzute la alin. (1), fondurile cinegetice existente la intrarea în vigoare a prezentei legi îşi modifica limitele, fondul cinegetic se considera nemodificat dacă, după reactualizare, în suprafaţa acestuia se regăsesc mai mult de 50% din suprafaţa fondului cinegetic existent anterior reactualizării.-------------Alin. (2) al art. 53 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic".  +  Articolul 54Studiile prevăzute la art. 17 alin. (2) vor fi întocmite de actualii gestionari, în maximum un an de la publicarea prezentei legi.  +  Articolul 55Bunurile patrimoniale ale vechilor deţinători, existente pe fondurile cinegetice, se pot prelua, prin cumpărare, de noii deţinători, pe baza protocoalelor încheiate în acest scop, în condiţiile stabilite între părţi.-------------Art. 55 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic".  +  Articolul 56 (1) În scopul administrării şi gestionării fondului cinegetic într-o concepţie unitară, administratorul elaborează şi aprobă, cu avizul Consiliului Naţional de Vânătoare, în limita prevederilor prezentei legi, regulamente, instrucţiuni şi reglementări tehnice.-------------Alin. (1) al art. 56 a fost modificat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. (2) Actuala strategie cinegetică şi actualele regulamente, instrucţiuni şi norme tehnice privind vânatul şi vânătoarea, emise în baza Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rămân în vigoare până la revizuirea acestora în concordanta cu reglementările internaţionale la care statul român este parte, dar nu mai târziu de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 57 (1) Valorile de despăgubire sunt stabilite în euro şi se achită în lei, la cursul oficial de la data achitării. (2) Pentru fapta prevăzută la art. 14 alin. (2), valoarea despăgubirilor se stabileşte pe cale civilă.-------------Alin. (2) al art. 57 a fost modificat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. (3) Valorile de despăgubire prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 sunt aplicabile în cazurile în care prin faptele săvârşite a fost diminuată, cantitativ sau calitativ, populaţia faunei de interes cinegetic din fondurile cinegetice în afara cotei de recolta sau a fost diminuată populaţia faunei de interes cinegetic existenta în terenurile prevăzute ca excepţii la art. 1 lit. j).-------------Alin. (3) al art. 57 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". (4) În cazurile în care prin fapte de braconaj a fost diminuată, cantitativ sau calitativ, populaţia faunei de interes cinegetic din fondurile cinegetice, prejudiciul produs diminuează cota de recolta stabilită pentru specia/speciile respectiva/respective pentru fondul cinegetic.-------------Alin. (4) al art. 57 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". (5) dacă prin fapte de braconaj a fost diminuată, cantitativ sau calitativ, populaţia faunei de interes cinegetic după realizarea integrală a cotei de recolta pentru fondul cinegetic unde a fost săvârşită fapta, prejudiciul este produs statului român şi pentru calculul despăgubirilor se aplică cuantumul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2.-------------Alin. (5) al art. 57 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic".  +  Articolul 58 (1) Prezenta lege intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta lege. (3) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 17 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Contractele de gestionare a fondurilor cinegetice, existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, rămân valabile până la data încetării raporturilor contractuale.-------------Alin. (4) al art. 58 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic".Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILOR,MIRON TUDOR MITREAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 9 noiembrie 2006.Nr. 407.  +  Anexa 1Perioadele de vânare, valoarea decalcul al tarifului de gestionare şi valoareade despăgubire în cazul unor fapte ilicite pentruspeciile la care vânarea este permisă ────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                         Valoarea de                                                            despăgubire     Denumirea speciei Perioada de vânare (în Euro)                                                        în perioada                                                      ────────────────────                                                         Admisă Inter-                                                                zisa ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    A.MAMIFERE ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1.Bizamul 1 sept. - 15 apr. 80 160  (Ondatra zibethica) ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2.Capra neagra  (Rupicapra rupicapra)   - exemplar de trofeu 15 oct. - 15 dec. 8 000 16 000   - exemplar de selecţie 1 sept. - 15 dec. 8 000 16 000 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3.Căpriorul  (Capreolus capreolus)   - mascul 15 mai - 15 oct. 2 500 5 000   - femela 1 sept. - 15 febr. 2 000 4 000 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4.Cerbul comun  (Cervus elaphus)   - mascul trofeu 10 sept. - 15 nov. 6 000 12 000   - mascul selecţie 1 sept. - 31 dec. 6 000 12 000   - femela şi viţel 1 sept. - 15 febr. 6 000 12 000 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  5.Cerbul lopătar  (Dama dama)   - mascul de trofeu 10 oct. - 1 dec. 3 000 6 000   - mascul de selecţie 1 sept. - 15 dec. 3 000 6 000   - femela şi viţel 1 sept. - 15 febr. 2 000 4 000 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  6.Câinele enot 15 sept. - 31 mart. 60 120  (Nyctereutes procyonoides) ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  7.Dihorul comun 15 sept. - 31 mart. 30 60  (Putorius putorius) ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  8.Hermelina 15 sept. - 31 mart. 30 60  (Musiela erminea) ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  9.Iepurele-de-câmp 1 nov. - 31 ian. 150 300  (Lepus europaeus) ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  10.Iepurele-de-vizuină 1 nov. - 31 ian. 100 400  (Oryctolagus cuniculus) ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  11.Jderul (Martes sp.) 15 sept. - 31 mart. 200 400 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  12.Marmota 15 sept. - 31 oct. 300 600  (Marmota marmota) ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  13.Mistreţul (Sus scrofa) 1 aug. - 15 febr. 1 000 2 000 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  14.Muflonul 15 sept. - 15 dec. 4 000 8 000  (Ovis aries musimon) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  15.Nevăstuica 15 sept. - 31 mart. 100 200  (Mustela nivalis) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  16.Şacalul (Canis aureus) 15 mai - 31 mart. 80 160 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  17.Viezurele (Meles meles) 1 aug. - 31 mart. 100 200 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  18.Vulpea (Vulpes vulpes) tot anul 50 - ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   B. PĂSĂRI ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Becaţina comună(Gallinago gallinago) 1 sept. - 28 febr. 55 135 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1^1.Becaţina mică 1 sept. - 28 febr. 55 135  (Lymnocryptes minimus) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2.Cioara grivă 1 iunie - 31 mart. 10 20  (Corvus corone cornix) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2^1. Cioara grivă 1 iunie - 31 mart. 10 20  sudică (Corvus corone  sardonius) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3.Cioara-de-semănătură 1 august - 31 ianuarie 10 70  (Corvus frugilegus) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3^1. Cioara 1 iunie - 31 mart. 10 70  neagră (Corvus  corone corone) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4.Ciocârlia-de-câmp 15 sept. - 15 nov. 20 30   (Alauda arvensis) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  5.Cocosar (Turdus pilaris) 1 sept. - 28 febr. 27 75 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  6.Cocoşul de munte Fără perioadă de vânătoare - 2700  (Tetrao urogallus) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  7. Abrogat ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  8.Coţofana (Pica pica) 1 iunie - 31 mart. 10 20 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  9.Fazanul 1 oct. - 28 febr. 35 70  (Phasianus colchicus) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  10.Gaiţa 1 sept. - 28 febr. 27 135  (Garrulus glandarius) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  11.Găinuşa de balta 1 sept. - 28 febr. 27 50  (Gallinula chloropus) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  11^1. Gâsca-de- 1 sept. - 28 febr. 55 275 semănătură (Anser fabalis fabalis) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  12.Gâsca-de-vară 1 sept. - 20 ian. 55 275  (Anser anser rubrirostris) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  13.Gârliţa mare 1 sept. - 20 ian. 55 275  (Anser albifrons) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  14.Graurul 1 sept. - 28 febr. 15 55  (Sturnus vulgaris) ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 14^1. Graurul 1 sept. - 28 febr. 15 55 dobrogean (Sturnus vulgaris balcanicus) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  15. Guguştiucul 15 aug. - 15 febr. 27 80 (Streptopelia decaocto) ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 15^1. Ierunca 15 sept. - 15 dec. 150 350 (Bonasa bonasia) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  16.Lişiţa (Fulica atra) 1 sept. - 31 ian. 27 110 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  17.Porumbelul gulerat 15 aug. - 28 febr. 27 80  (Columba palumbus) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  18.Porumbelul-de-scorbură 15 aug. - 28 febr. 55 110  (Columba oenas) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  19.Potârnichea 15 sept. - 31 dec. 55 220  (Perdix perdix) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  20.Prepeliţa 15 aug. - 31 dec. 27 80  (Coturnix coturnix) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  21.Raţa mare 1 sept. - 31 ian. 55 110  (Anas platyrhynchos) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  22.Raţa mica 1 sept. - 28 febr. 55 110  (Anas crecca) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  23.Raţa fluierătoare 1 sept. - 28 febr. 55 110  (Anas penelope) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  24.Raţa-cu-cap-castaniu 1 sept. - 28 febr. 55 110  (Aythya ferina) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  25.Raţa moţată 1 sept. - 28 febr. 55 110  (Aythya fuligula) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  26.Raţa pestriţă 1 sept. - 28 febr. 55 110  (Anas strepera) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  27.Raţa sunătoare 1 sept. - 31 ian. 55 110  (Bucephala clangula) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  28.Raţa lingurar 1 sept. - 28 febr. 55 110  (Anas clypeata) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  29. Raţa suliţar 1 sept. - 31 ian. 65 130  (Anas acuta) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  30.Raţa cârâitoare 1 sept. - 28 febr. 65 130  (Anas querquedula) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  31.Raţa-cu-cap negru 1 sept. - 28 febr. 65 130  (Aythya marila) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  32.Sitarul de pădure 1 sept. - 28 febr. 55 110  (Scalopax rusticola) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  33. Stăncuţa 15 iulie - 15 febr. 27 75  (Corvus monedula) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  34.Stăncuţa 15 iul. - 15 mart. 27 75  (Corvus monedula) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  35. Sturzul-de-vâsc (Turdus 1 sept. - 31 ian. 27 75  viscivorus) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  36.Sturzul cântător 1 sept. - 31 ian. 27 75  (Turdus philomelos) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  37.Sturzul viilor 1 sept. - 28 febr. 27 75  (Turdus iliacus) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  38.Turturica 1 sept. - 28 febr. 27 75  (Streptopelia turtur) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------------Pct. 4 al lit. A a anexei 1 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 17 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 3 decembrie 2010.Pct. 3, 6, 12, 13, 15, 16, 21, 27, 29, 33, 35 şi 36 ale lit. B a anexei 1 au fost modificate de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 17 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 3 decembrie 2010. Aceste modificări se aplică, potrivit art. III din actul mai sus menţionat începând cu sezonul de vânătoare 15 mai 2011-14 mai 2012.Coloana 3 a anexei 1 denumită "Valoarea de calcul al tarifului de gestionare (euro)" a fost eliminată de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 17 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 3 decembrie 2010.  +  Anexa 2Valoarea de despăgubireîn cazul unor fapte ilicite şi valoareade calcul a tarifului de gestionare pentru speciilela care vânarea este interzisă ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Nr. Valoarea   crt. Denumirea de                                                         despăgubire                                                         (în Euro) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                A.MAMIFERE ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     1. Castorul (Castor fiber) 6 000 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     2. Elanul (Alces alces) 20 000     3. Hamsterul/Hârciogul (Cricetus cricetus) 100     4. Lupul (Canis lupus) 1 000     5. Nurca (Lutreola lutreola) 200     6. Pisica sălbatică (Felis silvestris) 200     7. Râsul (Lynx lynx) 2 000     8. Ursul (Ursus arctos) 40 000     9. Veveriţa (Sciurus vulgaris 100    10. Vidra (Lutra lutra) 2 000    11. Zimbrul (Bison bonasus) 30 000 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    B.PĂSĂRI ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     1. Acvila-de-câmp (Aquila heliaca) 2700     2. Acvila-de-munte (Aquila chrysa'tos) 2700     3. Acvila-de-stepă (Aquila rapax orientalis) 1350     4. Acvila-mică (Hieraatus pennatus) 1350     5. Acvila-ţipătoare-mica (Aquila pomarina) 1350     6. Acvila-ţipătoare-mare (Aquila clanga) 1350     7. Acvila-porumbacă (Hieraaetus fasciatus) 540     8. Alunarul (Nucifraga caryocatactes) 80     9. Auşelul (Regulus sp.) 27    10. Barza-alba (Ciconia ciconia) 270    11. Barza-neagra (Ciconia nigra) 410    12. Bătăuşul (Philomachus pugnax) 220    13. Abrogat    14. Becaţina-mare (Gallinago media) 135    15. Boicusul (Remiz pendulinus) 27    16 Botgros (Coccothratistes coccothraustes) 80    17. Brumăriţa (Prunnela sp. 27    18. Bufniţa (Buba buba) 1350    19. Buhaiul-de-balta (Botaurus stellaris) 540    20. Capântortura (Jynx torquilla) 135    21. Caprimulgul (Caprimuigus europaeus) 135    22. Califarul-alb (Tadorna tadorna) 540    23. Califarul-rosu (Tadorna ferruginea) 1350    24. Canaras (Serinus serinus) 27    25. Cânepar (Carduelis cannabina) 27    26. Chira (Sterna sp.) 160    27. Chirighita (Chlidonias sp. 135    28. Ciocantors (Recurvirostra avosetta) 135    29. Cinghita-de-iarna (Montifringilla nivalis) 55    30. Cinteza (Fringilla sp.) 27    31. Ciocănitoarea (Dendrocopos sp.; 135         Picoides sp; Drycopus sp.)    32. Ciocănitoarea neagra (Dryocopus martius) 270    33. Ciocârlanul (Gaierida cristata) 80    34. Ciocârlia (Lullula sp.; Melanocorypha) 80    35. Ciocârlia urecheata (Eremophila alpestris) 80    36. Ciovlica (Glareola sp.) 270    37. Ciuful (Asio sp.) 270    38. Ciuvica (Giaucidium passerinium) 270    39. Ciusul (Otus scops) 270    40. Cocorul-mare (Grus grus) 540    41. Cocorul-mic (Anthropoides virgo) 540    42. Cocoşul-de-mesteacan (Lyrurus tetrix) 1350    43. Codalbul (Haliaeetus albicilla) 2700    44. Codobatura (Motacilla sp.) 27    45. Codrosul (Phoenicurus sp.) 27    46. Cojoaica (Certhia sp.) 27    47. Corbul (Corvus corax) 135    48. Corcodelul mic (Pachybaptus ruficollis) 55    49. Corcodelul mare (Podiceps cristatus) 55    50. Corcodelul-cu-gât negru (Podiceps nigricolis) 135    51. Corcodelul-cu-gât roşu (Podiceps griseigena) 270   51^1. Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo) 200    52. Cormoranul-mic (Phalacrocorax pygmaeus) 410    53. Crestetul (Porzano sp.) 80    54. Cârsteiul-de-balta (Rallus aquaticus) 55    55. Cârsteiul-de-câmp (Crex crex) 410    56. Cucul (Cuculus canorus) 135    57. Cucuveaua (Athene noctua) 270    58. Cufundarul (Gavia artica) 135    59. Cufundarul mic (Gavia stellata) 135    60. Cufundarul-mare (Gavia immer) 150    61. Culicul mare (Numenius arquata) 270    62. Culicul mic (Numenius phaeopus) 270    63. Culicul-cu-cioc-subţire (Numenius tenuirostris) 2700    64. Drepneaua (Apus sp.) 55    65. Dropia (Otis tarda) 2700    66. Dumbraveanca (Coracias garrulus) 270    67. Egreta-mare (Egretta alba) 270    68. Egreta-mica (Egretta garzetta) 135    69. Eiderul (Somateria mollissima) 405    70. Ferăstraşul-mare (Mergus merganser) 400    71. Ferăstraşul-mic (Mergus albellus) 135    72. Ferăstraşul moţat (Mergus serrator) 400    73. Fasa (Anthus sp.) 27    74. Flamingul (Phoenicopterus ruber) 270    75. Florintele (Carduelis chloris) 27    76. Fluierarul de munte (Actitis hypoleucos) 55    77. Fluierarul sur (Xenus cinereus) 55    78. Fluierarul (Tringa sp.) 55    79. Fluturaş de stanca (Trichodroma muraria) 270    80. Forfecuta (Loxia sp.) 55    81. Frunzăriţa (Hippoiais sp.) 27    82. Fugaciul (Calidris sp.) 55    83. Furtunarul (Puffinus puffinus) 55    84. Gaia-neagra (Milvus migrans) 1350    85. Gaia-roşie (Milvus milvus) 1350    86. Ghionoaia (Picus sp. 135    87. Gârliţa mica (Anser erythropus) 1350    88. Abrogat    89. Gâsca mica de semănătură (Anser fabalis rossicus) 410    90. Gâsca cu cioc scurt (Anser fabalis brachyrhynchus) 410    91. Gâsca cu-gât-rosu (Branta ruficollis) 1350    92. Gâsca neagra (Branta bernicla) 410    93. Grangurul (Oriolus oriolus) 110    94. Greluselul (Locustella sp.) 27    95. Guşă-vânătă (Luscinia sp.) 27    96. Heretele (Circus sp.) 270    97. Hoitar (Neophron percnopterus) 2700    98. Huhurezul (Strix sp.) 270    99. Abrogat   100. Inariţa (Carduelis sp.) 27   101. Lăcarul (Acrocephalus sp.) 27   102. Lacustarul (Sturnus roseus) 55   103. Lăstunul (Delichon sp.; Riparia sp.; 27          Hirundo sp.)   104. Lebăda-de-vara (Cygnus olor) 270   105. Lebăda-de-iarna (Cygnus cygnus) 540   106. Lebăda-mica (Cygnus coiumbianus) 540   107. Lopătarul (Platalea leucorodia) 270   108. Lupul-de-mare (Stercorarius sp.) 135   109. Macaleandru (Erithacus rubecula) 27   110. Mărăcinarul (Saxicola sp.) 27   111. Mătăsarul (Bombycilla garrulus) 55   112. Mierla-gulerată (Turdus torquatus alpestris) 55   113. Mierla-neagra (Turdus merula) 27   114. Mierla-de-piatra (Monticola saxatilis) 135   115. Minunita (Aegolius funereus) 270   116. Mugurarul (Pyrrhula pyrrhula) 80   117. Mugurar rosu (Carpodacus erythrinus) 27   118. Muscarul (Ficedula sp.) 27   119. Nagâţul (Chettusia sp.) 135   120. Nagâţul (Vanellus vanellus) 80   121. Notatita (Phalaropus sp.) 55   122. Ochiul-boului (Troglodytes troglodytes) 27   123. Pasărea-ogorului (Burhinus oedicnemus) 270   124. Pasarea-omătului (Plectrophenax nivalis) 55   125. Pascarelul-negru (Cinclus sp.) 55   126. Pelicanul comun (Pelecanus onocrotalus) 1350   127. Pelicanul creţ (Pelecanus crispus) 1660   128. Pescăruş cu trei degete (Rissa tridactyla) 55   129. Pescăruşul-albastru (Alcedo athis) 55   130. Pescarita (Hydroprogne sp.; Gelochelidon sp.) 135   131. Pescăruşul (Larus sp.) 135   132. Piciorong (Himantopus himantopus) 135   133. Pierarul (Oenanthe sp.) 27   134. Pietruşul (Arenaria interpres) 55   135. Pitulicea (Phylloscopus sp.) 27   136. Piţigoiul (Parus sp.) 27   137. Ploierul (Pluvialis sp.) 55   138. Presura (Enberiza sp.) 27   139. Prigoria (Merops apiaster) 55   140. Privighetoarea (Lusciniola sp.; Luscinia sp.) 80   141. Prundas de namol (Limicola faicinellus) 55   142. Prundăraşul (Charadrius sp.) 55   143. Pupăza (Upupa epops) 55   144. Raţa-cu-cap-alb (Oxyura leucocephala) 540   145. Raţa-cu-ciuf (Netta rufina) 270   146. Raţa de gheţuri (Clangula hyemalis) 135   147. Raţa catifelată (Melanitta fusca) 135   148. Raţa neagra (Melanitta nigra) 135   149. Raţa roşie (Aythya nyroca) 540   150. Scatiu (Carduelis spinus) 27   151. Scoicarul (Haematopus ostralegus) 135   152. Sfrânciocul (Lanius sp.) 55   153. Silvia (Sylvia sp.) 27   153^1.Sitarul-de-mal(Limosa limosa) 50   154. Sitarul de mal nordic (Limos laponica) 270   155. Spârcaciul (Tetrao tetrix) 1350   156. Sticletele (Carduelis sp. 27   157. Stârcul-de-cireadă (Bubulcus ibis) 135   158. Stârcul-galben (Ardeola ralloides) 70   159. Stârcul-de-noapte (Nycticorax nycticorax) 135   160. Stârcul pitic (Ixobrychus minutus) 55   161. Stârcul-rosu (Ardea purpurea) 135   162. Stârcul cenusiu (Ardea cinerea) 135   163. Striga (Tyto alba guttata) 540   164. Stufarica (Cettia cetti) 27   165. Serparul (Circaetus circaetus gallicus) 540   166. Şoimul călător (Falco peregrinus) 1660   167. Şoimul de iarna (Falco columbarius) 540   168. Şoimul dunărean (Falco cherrug) 2700   169. Şoimul rândunelelor (Falco subbuteo) 540   170. Şorecarul mare (Buteo rufinus) 540   171. Şorecarul încălţat (Buteo lagopus) 270   172. Şorecarul comun (Buteo buteo) 270   173. Ticleanul Sitta europaea) 27   174. Ţigănuşul(Plegadis falcinellus) 555   175. Uliganul-pescar (Pandion haliaetus) 540   176. Uliul (Accipiter sp.) 270   177. Vânturelul de seară (Falco vespertinus) 1350   178. Vânturel mic (Falco naumanni) 1350   179. Vânturel rosu (Falco tinnunculus) 540   180. Viesparul (Pernis apivorus) 540   181. Vulturul-negru (Aegypius monachus) 2700   182. Vulturul-sur (Gyps fulvus) 2700   183. Zaganul (Gypaetus barbatus) 2700 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------------Coloana 3 a anexei 2 denumită "Valoarea de calcul al tarifului de gestionare (euro)" a fost eliminată de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 17 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 3 decembrie 2010.  +  Anexa 3MODUL DE CALCULal tarifului de gestionare pentru fondurile cinegetice carese atribuie direct sau al tarifului de pornire la licitaţiepentru fondul cinegetic nr. ......, denumit ...........,din judeţul ..............┌───┬─────────────────────┬─────────────────────────┬──────────┬───────┬───────┐│Nr.│Categoria de │Specii de faună existente│Suprafaţa │Tariful│Tariful││crt│folosinţă a │ │ocupată pe│unitar │total ││ │terenului │ │categoria │(euro/ │(euro) ││ │ │ │de │ ha) │(col 3 ││ │ │ │folosinţă │ │ x ││ │ │ │ (ha) │ │ col 4)│├───┼─────────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├───┼─────────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┤│ 1.│Luciu de apă (cursuri│ │ │ │ ││ │de apă, canale, bălţi│ │ │ │ ││ │lacuri etc.) │ │ │ 0,2│ │├───┼─────────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┤│ 2.│Arabil, fâneţe, vii, │ │ │ │ ││ │livezi etc. │ │ │ 0,2│ │├───┼─────────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┤│ 3.│Păşuni şi izlazuri │ │ │ 0,1│ │├───┼─────────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┤│ 4.│Pădure │Mistreţ, căprior, iepure │ │ 0,3│ ││ │ ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┤│ │ │Mistreţ, căprior, iepure,│ │ │ ││ │ │fazan │ │ 0,4│ ││ │ ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┤│ │ │Mistreţ, cerb comun, │ │ │ ││ │ │căprior, iepure │ │ 0,5│ ││ │ ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┤│ │ │Mistreţ, cerb comun, urs,│ │ │ ││ │ │cocoş de munte, căprior │ │ 0,65│ ││ │ ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┤│ │ │Mistreţ, cerb comun, cerb│ │ │ ││ │ │lopătar, căprior, iepure,│ │ │ ││ │ │fazan │ │ 1│ │├───┼─────────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┤│ 5.│Gol de munte │Capră neagră │ │ 0,3│ ││ │ ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┤│ │ │Fără capră neagră │ │ 0,05│ │├───┴─────────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┤│ TOTAL: │ - │ │ -│ │└─────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────┴───────┴───────┘-----------Anexa 3 a fost introdusă de anexa la ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 17 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 3 decembrie 2010, potrivit pct. 14 al art. I din actul mai sus menţionat.---------