ORDIN nr. M.125 din 18 decembrie 2013privind stabilirea activităţilor, altele decât activităţile aeronautice civile, având drept efect ajungerea în spaţiul aerian a diverselor corpuri materiale care pot constitui un pericol pentru siguranţa aviaţiei şi privind aprobarea condiţiilor de autorizare a acestor activităţi
EMITENT
  • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
  • Nr. M.125 din 18 decembrie 2013
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Nr. 1.378 din 4 noiembrie 2013
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 22 ianuarie 2014    În baza prevederilor art. 11^3 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (3) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apărării naţionale şi ministrul transporturilor emit următorul ordin:  +  Articolul 1Următoarele activităţi, având drept efect ajungerea în spaţiul aerian a diverselor corpuri materiale, pot constitui, în anumite condiţii, un pericol pentru siguranţa aviaţiei: a) lansarea în spaţiul aerian a articolelor pirotehnice de divertisment clasificate, conform reglementărilor specifice, în categoriile 2, 3 sau 4; b) lansarea în spaţiul aerian a obiectelor cu material incandescent; c) lansarea în spaţiul aerian a rachetelor fără pilot utilizate în scopuri sportive, de divertisment sau în scopuri lucrative civile.  +  Articolul 2În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) administrator al aerodromului - persoană fizică sau juridică care conduce şi gestionează un aerodrom aflat în proprietatea publică ori în proprietatea privată a unor persoane fizice ori juridice; b) aerodrom - suprafaţă delimitată pe pământ sau pe apă, care cuprinde, eventual, clădiri, instalaţii şi echipamente, destinată să fie utilizată, în totalitate ori în parte, pentru sosirea, plecarea şi manevrarea la sol a aeronavelor; c) AMC România - structură mixtă civilo-militară care execută managementul pretactic al alocării spaţiului aerian din regiunea de informare a zborurilor - FIR Bucureşti; d) articole pirotehnice de divertisment - articole pirotehnice utilizate pentru divertisment, clasificate în categoriile 2, 3 sau 4 conform Hotărârii Guvernului nr. 536/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehnicienilor, cu modificările şi completările ulterioare; e) NOTAM - mesaj de înştiinţare distribuit prin mijloace de telecomunicaţii, care conţine informaţii despre stabilirea, starea sau modificarea oricărui mijloc, serviciu, oricărei proceduri sau oricărui pericol, informaţii a căror cunoaştere în timp util este esenţială personalului implicat în operaţiunile de zbor; f) obiecte cu material incandescent - dispozitive ce conţin o cantitate de combustibil care prin ardere cu flacără deschisă încălzeşte aerul, astfel încât dispozitivul respectiv să se ridice în spaţiul aerian, dar care nu poartă o sarcină (de exemplu: lampioane); g) organizator al activităţii - persoană fizică sau juridică care efectuează una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la art. 1 sau care pune la dispoziţie locaţia pentru desfăşurarea respectivelor activităţi; h) rachetă fără pilot - un obiect care se deplasează ascendent, dirijat sau nedirijat, fără dispozitive de planare, propulsat de propriul motor cu reacţie; i) zonă I, II, III sau IV cu servituţi aeronautice - zonă aflată sub incidenţa servituţilor aeronautice, aferentă unui aerodrom civil autorizat conform Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC, ediţia 1/2010, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 479/2010, cu modificările ulterioare, determinată şi vizualizată în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului în conformitate cu prevederile Reglementării aeronautice civile române privind condiţiile de avizare a documentaţiilor tehnice pentru obiectivele aflate în zone cu servituţi aeronautice civile - RACR - CADT, ediţia 02/2003, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 118/2003, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3 (1) Lansarea în spaţiul aerian a articolelor pirotehnice de divertisment se poate efectua în zonele I, II sau III cu servituţi aeronautice numai în condiţiile obţinerii unei autorizări din partea Autorităţii Aeronautice Civile Române. (2) Autorizarea prevăzută la alin. (1) se emite de Autoritatea Aeronautică Civilă Română numai după obţinerea avizului din partea Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" şi, în cazul aerodromurilor civile utilizate ca baze de operare şi de către aeronave aparţinând Ministerului Apărării Naţionale sau Ministerului Afacerilor Interne, din partea Autorităţii Aeronautice Militare Naţionale. (3) Lansarea în spaţiul aerian a articolelor pirotehnice de divertisment se poate efectua în zonele cu servituţi aeronautice stabilite pentru aerodromurile civile înregistrate conform Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile - RACR-AD-IADC, ediţia 1/2010, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 479/2010, cu modificările ulterioare, sau pentru aerodromurile militare, numai în condiţiile obţinerii unei autorizări din partea administratorului aerodromului. (4) Lansarea în spaţiul aerian a articolelor pirotehnice de divertisment în afara zonelor prevăzute la alin. (1) şi (3) nu necesită autorizare din punctul de vedere al reglementărilor de aviaţie. Organizatorul activităţii are obligaţia de a se asigura că în zona de lansare nu se desfăşoară activităţi de zbor. (5) Cererea scrisă pentru obţinerea autorizaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (3) se adresează de către organizatorul activităţii Autorităţii Aeronautice Civile Române sau, după caz, administratorului aerodromului, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data prevăzută pentru desfăşurarea activităţii. (6) Cererea prevăzută la alin. (5) va cuprinde:- numele şi datele de contact ale organizatorului activităţii;- coordonatele punctului de unde vor fi lansate articolele pirotehnice;- perioada de timp în care se va desfăşura activitatea;- tipul şi categoria articolelor pirotehnice;- înălţimea maximă până la care vor fi lansate articolele pirotehnice. (7) În cazul în care activitatea supusă autorizării nu influenţează activitatea de zbor pe aerodromul în cauză şi se consideră că nu aduce atingere siguranţei zborului, Autoritatea Aeronautică Civilă Română sau, după caz, administratorul aerodromului emite autorizarea solicitată, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data prevăzută pentru desfăşurarea activităţii. Prin autorizare se pot introduce anumite restricţii, condiţionări sau limitări obligatorii pentru organizatorul activităţii. (8) În cazul în care activitatea supusă autorizării poate influenţa negativ activitatea de zbor pe aerodromul în cauză sau poate aduce atingere siguranţei zborului, Autoritatea Aeronautică Civilă Română sau, după caz, administratorul aerodromului informează organizatorul activităţii cu privire la decizia de neautorizare a respectivei activităţi, în acelaşi termen ca cel prevăzut la alin. (7). (9) În cazul autorizării activităţii conform alin. (7), Autoritatea Aeronautică Civilă Română sau, după caz, administratorul aerodromului transmite această informaţie către AMC România pentru a emite o bază de NOTAM pentru avertizarea corespunzătoare a operatorilor aerieni.  +  Articolul 4 (1) Lansarea în spaţiul aerian a obiectelor cu material incandescent nu se supune autorizării din punctul de vedere al reglementărilor de aviaţie, dacă activitatea se desfăşoară în afara zonelor I, II, III sau IV cu servituţi aeronautice, în afara zonelor cu servituţi aeronautice stabilite pentru aerodromurile militare sau în afara zonelor cu servituţi stabilite pentru aerodromurile civile înregistrate conform Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile - RACR-AD-IADC, ediţia 1/2010, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 479/2010, cu modificările ulterioare. (2) În interiorul zonelor cu servituţi aeronautice prevăzute la alin. (1) lansarea obiectelor cu material incandescent este interzisă. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în situaţii deosebite generate de organizarea unor evenimente importante pentru comunităţile locale, lansarea în spaţiul aerian a obiectelor cu material incandescent se poate efectua şi în interiorul zonelor cu servituţi aeronautice prevăzute la alin. (1), în condiţiile obţinerii unei autorizări din partea Autorităţii Aeronautice Civile Române sau, după caz, a administratorului aerodromului. Procedura de solicitare şi de acordare a autorizării este cea prevăzută la art. 3 alin. (5)-(9). În plus faţă de elementele prevăzute la art. 3 alin. (6), organizatorul activităţii trebuie să anexeze la cererea de autorizare şi solicitarea din partea autorităţii locale pentru desfăşurarea activităţii respective, precum şi informaţii privind numărul obiectelor care urmează să fie lansate în spaţiul aerian.  +  Articolul 5 (1) Lansarea în spaţiul aerian a rachetelor fără pilot poate fi efectuată numai între răsăritul şi apusul soarelui şi numai în condiţiile solicitării şi obţinerii de către organizatorul activităţii a unei autorizări. Organizatorul activităţii este obligat să respecte orice restricţie sau limitare impusă de Autoritatea Aeronautică Civilă Română prin autorizare, precum şi înălţimea maximă de lansare şi programul de lansare specificate în autorizare. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), lansarea rachetelor fără pilot în spaţiul aerian de clasă G şi care nu depăşesc în zbor înălţimea de 150 metri nu necesită autorizare din punctul de vedere al reglementărilor de aviaţie. Lansarea rachetelor fără pilot în aceste situaţii se va realiza numai între răsăritul şi apusul soarelui, în condiţii optime de vizibilitate, iar organizatorul activităţii are obligaţia să se asigure că în zona de lansare nu se desfăşoară activităţi de zbor. (3) Cererea pentru obţinerea autorizării prevăzute la alin. (1) se adresează Autorităţii Aeronautice Civile Române cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data prevăzută pentru desfăşurarea activităţii. (4) Cererea va conţine următoarele informaţii: a) numele şi datele de contact ale organizatorului activităţii; b) coordonatele punctului de unde vor fi lansate rachetele; c) perioada de timp în care se va desfăşura activitatea; d) înălţimea maximă estimată până la care vor fi lansate rachetele. (5) În cazul în care lansarea rachetelor se face în spaţiul aerian de clasă C sau A sau cu ajungerea rachetei în spaţiul aerian de clasă C sau A, organizatorul activităţii va fi informat în mod corespunzător de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, iar autorizarea solicitată va fi eliberată numai după încheierea între organizatorul activităţii, pe de o parte, şi Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", respectiv Statul Major al Forţelor Aeriene, pe de altă parte, a unui protocol privind desfăşurarea activităţii de lansare de rachete. (6) După înregistrarea protocolului prevăzut la alin. (5), Autoritatea Aeronautică Civilă Română acordă autorizarea solicitată şi transmite această informaţie către AMC România pentru a emite o bază de NOTAM de avertizare a operatorilor aerieni cu privire la activitatea de lansare de rachete fără pilot care urmează să fie efectuată. (7) În cazul în care lansarea rachetelor se face numai în spaţiul aerian de clasă G, cu depăşirea înălţimii de 150 metri, Autoritatea Aeronautică Civilă Română acordă autorizarea solicitată şi transmite această informaţie către AMC România pentru a emite o bază de NOTAM pentru avertizarea corespunzătoare a operatorilor aerieni. (8) Prevederile alin. (1)-(7) nu se aplică rachetelor antigrindină sau pentru creşterea cantităţii de precipitaţii, a căror lansare se autorizează în condiţiile protocoalelor şi procedurilor încheiate conform Legii nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă.  +  Articolul 6 (1) Datele de contact ale administratorilor aerodromurilor civile înregistrate sau ale aerodromurilor militare prevăzute la art. 3 alin. (3) şi la art. 4 alin. (1) se publică pe paginile de internet ale Autorităţii Aeronautice Civile Române, respectiv Ministerului Apărării Naţionale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin. (2) Datele privind delimitarea zonelor cu servituţi aeronautice prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (3), precum şi la art. 4 alin. (1) se pot solicita de către organizatorii activităţilor prevăzute la art. 1 de la primăriile localităţilor pe raza cărora funcţionează respectivele aerodromuri. (3) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Autoritatea Aeronautică Civilă Română transmite primăriilor localităţilor pe raza cărora funcţionează aerodromuri civile autorizate sau înregistrate hărţi pe suport hârtie pe care se vor evidenţia limitele zonelor cu servituţi aeronautice aferente infrastructurii de aerodrom, stabilite în conformitate cu reglementările aeronautice specifice aplicabile. (4) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Ministerul Apărării Naţionale transmite primăriilor localităţilor pe raza cărora funcţionează aerodromuri militare hărţi pe suport hârtie pe care se vor evidenţia limitele zonelor cu servituţi aeronautice aferente infrastructurii de aerodrom.  +  Articolul 7 (1) Nicio prevedere a prezentului ordin nu exonerează organizatorul unei activităţi prevăzute la art. 1 de răspundere în cazul eventualelor daune produse ca urmare a activităţii efectuate, chiar dacă respectiva activitate a fost autorizată conform prevederilor prezentului ordin. (2) Autorizarea efectuării activităţilor prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile prezentului ordin, nu exonerează organizatorul activităţii de obligaţia obţinerii altor avize/autorizări/aprobări prevăzute de alte reglementări naţionale aplicabile activităţii respective.  +  Articolul 8Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Statul Major al Forţelor Aeriene, Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", administratorii aerodromurilor autorizate sau înregistrate civile şi administratorii aerodromurilor militare vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul apărării naţionale,Mircea Duşap. Ministrul transporturilor,Nicuşor Marian Buică,secretar de stat________