ORDIN nr. 122 din 30 decembrie 2013privind aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei termice produse de operatorii economici aflaţi în competenţa de reglementare a ANRE
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 17 ianuarie 2014  Având în vedere prevederile art. 2 lit. n) şi art. 75 lit. i) din Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi prevederile din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. f) şi g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Contractul-cadru de vânzare-cumpărare a energiei termice produse de operatorii economici aflaţi în competenţa de reglementare a ANRE, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Producătorii de energie termică în centrale electrice de cogenerare, care la data intrării în vigoare a prezentului ordin derulează contracte de vânzare-cumpărare a energiei termice încheiate în baza Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 50/2009 pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei termice produse de operatorii economici aflaţi în competenţa de reglementare a ANRE, asigură condiţiile necesare pentru: a) încetarea acestor contracte, cel mai târziu la data de 30 aprilie 2014; b) încheierea de noi contracte, de la data încetării contractelor prevăzute la lit. a), conform prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Producătorii de energie termică în centrale electrice de cogenerare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 50/2009 pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei termice produse de operatorii economici aflaţi în competenţa de reglementare a ANRE, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 23 aprilie 2009.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.p. Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare în Domeniul Energiei,Emil CalotăBucureşti, 30 decembrie 2013.Nr. 122.  +  Anexa CONTRACT-CADRUde vânzare-cumpărare a energiei termice produse deoperatorii economici aflaţi în competenţa de reglementare a ANREnr. ..... din ........Părţile contractanteÎntre ......................., reprezentată legal prin ..................., cu sediul în .............., adresa: ................, judeţul ..........., codul poştal ............., telefon ..............., telex .............., fax ............, codul fiscal R-.................., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ......., cod unic de înregistrare nr. ............., cont de virament nr. .............., deschis la..................., titular al licenţei ANRE nr. ....., reprezentată prin......(director/manager)...... şi ....(director economic)...., denumită producător de energie termică în centrale electrice de cogenerare, având calitatea de vânzător, pe de o parte,şi .........................., reprezentată legal prin ...................., cu sediul în ..................., adresa: ................, judeţul ................., codul poştal ............., telefon ............, telex ............., fax ............, codul fiscal R-.............., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ......., cod unic de înregistrare nr. ............., cont de virament nr. .................., deschis la .............., titular al licenţei ANRSC nr. ..............., reprezentată prin....(director/manager)..... şi ......(director economic)....., denumită furnizor/[consumator direct de energie termică], având calitatea de cumpărător, pe de altă parte,s-a încheiat prezentul contract.TerminologieArt. 1Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în anexa nr. 1.Obiectul contractuluiArt. 2Obiectul prezentului contract îl constituie vânzarea de către vânzător şi cumpărarea de către cumpărător a energiei termice livrate din centrala/centralele electrice de cogenerare prevăzută/prevăzute în anexa nr. 2 [în vederea furnizării acesteia consumatorilor de energie termică racordaţi la SACET din localitatea ...........] şi reglementarea raporturilor dintre vânzător şi cumpărător privind vânzarea-cumpărarea energiei termice, măsurarea, facturarea, plata şi condiţiile de livrare ale acesteia.Art. 3Delimitarea instalaţiilor aflate în exploatarea comercială a vânzătorului de instalaţiile aflate în proprietatea/ exploatarea comercială a cumpărătorului se face potrivit anexei nr. 4, ţinându-se seama de prevederile Convenţiei de exploatare prezentate în anexa nr. 5.Durata contractuluiArt. 4Prezentul contract s-a încheiat pe o durată de .... [minimum 5 ani de la intrarea în vigoare a contractului pentru instalaţii de producere a energiei termice intrate în funcţiune înainte de 1998 şi neretehnologizate/minimum 10 ani de la intrarea în vigoare a contractului pentru instalaţii de producere a energiei termice noi sau retehnologizate].Condiţii de desfăşurare a vânzării-cumpărării energiei termiceArt. 5Vânzarea-cumpărarea energiei termice pe baza prezentului contract se desfăşoară în condiţiile de livrare prevăzute în anexa nr. 11, precum şi cu respectarea condiţiilor stabilite prin [Avizul de racordare nr. ... din ........, prezentat în anexa nr. 3 şi prin] Convenţia de exploatare prevăzută în anexa nr. 5.Energia şi puterea termică contractateArt. 6Cantităţile lunare de energie termică, ce pot fi preluate de cumpărător, în baza prezentului contract, din instalaţiile vânzătorului [şi puterile termice maxime contractate] în regim normal de funcţionare, sunt prevăzute în anexa nr. 6.Art. 7 (1) Pentru cazurile de limitare/restricţie prevăzute în anexa nr. 7, precum şi pentru situaţiile de avarie în instalaţiile de alimentare cu energie termică, reducerile maxime acceptate ale cantităţilor de energie termică [şi/sau puterilor termice] contractate sunt prevăzute în anexa nr. 7. (2) [Cumpărătorul şi vânzătorul pot negocia clauze suplimentare pentru situaţiile de diminuare a puterii termice solicitate şi/sau de întrerupere a livrării energiei termice.]Determinarea cantităţilor de energie termică preluate şi a puterilor termice maxime înregistrateArt. 8 (1) Determinarea cantităţilor lunare de energie termică preluate de cumpărător în baza prezentului contract [şi a puterilor termice maxime înregistrate] se face pe baza citirii grupurilor de măsurare pentru decontare, prevăzute cu înregistrarea orară a cantităţilor de energie termică preluate, instalate de vânzător în conformitate cu prevederile din anexa nr. 9. (2) Cantităţile lunare de energie termică prevăzute la alin. (1) sunt defalcate de către cumpărător pentru consumul populaţiei şi, respectiv, consumatorii noncasnici şi comunicate vânzătorului în cel mult 10 zile lucrătoare de la sfârşitul lunii contractuale.Art. 9Condiţiile de măsurare/determinare a cantităţilor de energie termică preluate de cumpărător în baza prezentului contract [şi a puterilor termice maxime înregistrate] sunt prevăzute în anexa nr. 9.Preţul de contractArt. 10 (1) Preţul de contract pentru energia termică vândută pe baza prezentului contract este prevăzut în anexa nr. 10. [Pentru energia termică vândută, care este destinată consumatorilor de energie termică racordaţi la SACET, preţul de contract este egal cu preţul de producere a energiei termice aprobat prin decizie emisă de preşedintele ANRE pentru centrala/centralele electrice de cogenerare ale vânzătorului prevăzute în anexa nr. 2. Pentru energia termică vândută, care este destinată consumatorilor direcţi de energie termică, preţul de contract se stabileşte prin negociere între părţile contractante.] (2) Preţul de contract pentru energia termică vândută, destinată consumatorilor de energie termică racordaţi la SACET, se modifică prin act adiţional la data intrării în vigoare a unui nou preţ de producere a energiei termice, aprobat prin decizie emisă de preşedintele ANRE pentru centrala/centralele electrice de cogenerare ale vânzătorului prevăzută/prevăzute în anexa nr. 2. (3) Cumpărătorul nu poate refuza semnarea actelor adiţionale iniţiate de vânzător pentru modificarea preţului de contract în condiţiile prevăzute la alin. (2).Facturarea şi condiţii de platăArt. 11Contravaloarea energiei termice preluate de cumpărător în baza prezentului contract în fiecare lună contractuală se calculează ca produs între cantitatea lunară de energie termică preluată de cumpărător în baza prezentului contract, determinată conform prevederilor art. 8 şi 9, şi preţul de contract pentru energia termică prevăzut în anexa nr. 10.Art. 12 (1) Citirea grupurilor de măsurare se efectuează de către reprezentanţii împuterniciţi ai vânzătorului şi cumpărătorului în prima zi lucrătoare după finalizarea fiecărei luni contractuale, cantităţile de energie termică preluate în luna respectivă consemnându-se într-un proces-verbal semnat de părţile contractante. (2) Vânzătorul are obligaţia să notifice în prealabil cumpărătorului ziua şi ora citirii grupurilor de măsurare şi să asigure accesul reprezentantului cumpărătorului la locul de amplasare a grupurilor de măsurare. În situaţia în care grupurile de măsurare se află amplasate în zona de delimitare a cumpărătorului, acesta are obligaţia să notifice în prealabil vânzătorului ziua şi ora citirii grupurilor de măsurare şi să asigure accesul reprezentantului vânzătorului. (3) În cazul absenţei reprezentantului cumpărătorului, procesul-verbal de citire se întocmeşte de către vânzător, consemnându-se absenţa cumpărătorului. Procesele-verbale întocmite de vânzător în absenţa reprezentantului cumpărătorului se transmit la cumpărător spre semnare, însoţite de copiile informaţiilor furnizate de grupurile de măsurare pentru luna contractuală respectivă. Absenţa reprezentantului cumpărătorului nu poate fi invocată drept motiv pentru nesemnarea procesului-verbal de citire de către cumpărător. (4) [Părţile contractante pot conveni citirea de la distanţa sau citirea efectuată de către una dintre părţile contractante a grupurilor de măsurare.]Art. 13 (1) Pe baza procesului-verbal prevăzut la art. 12, cel mai târziu în data de 15 a lunii vânzătorul emite factura pentru luna precedentă. Factura emisă de vânzător lunar cuprinde contravaloarea energiei termice preluate de cumpărător în baza prezentului contract în luna precedentă, determinată conform prevederilor art. 11, precum şi, după caz: a) dobânzile penalizatoare aferente perioadei anterioare, calculate conform prevederilor art. 20 şi care nu au fost incluse în facturile emise în lunile precedente de vânzător; b) corecţiile sau regularizările facturii emise în luna precedentă, stabilite în condiţiile art. 21. (2) Cumpărătorul va achita factura emisă de vânzător în termen de 15 zile de la data emiterii ei. Data emiterii şi termenul de scadenţă (data-limită de plată) se înscriu pe factură.Art. 14Plata facturii va fi efectuată în lei, conform modalităţilor de plată stabilite de părţile contractante la încheierea prezentului contract şi în conformitate cu legislaţia în vigoare. Se consideră drept dată de efectuare a plăţii data la care suma plătită apare în extrasul de cont al cumpărătorului.Drepturile şi obligaţiile vânzătoruluiArt. 15Vânzătorul are următoarele drepturi: a) să întrerupă livrarea energiei termice în conformitate cu prevederile din anexa nr. 7 sau să reducă livrarea energiei termice proporţional cu valoarea plăţilor restante, atunci când se fac plăţi parţiale, prin diminuarea debitelor sau a temperaturilor aplicată în condiţiile prevăzute în anexa nr. 7; b) să aplice cumpărătorului limitări în situaţia apariţiei temporare a unui dezechilibru al balanţei combustibil-energie termică produsă din cauze independente de vânzător, cu anunţarea prealabilă a cumpărătorului; tranşele de limitare a puterii termice sunt prevăzute în anexa nr. 7, fiind stabilite de comun acord între părţile contractante; c) să solicite cumpărătorului, la încheierea contractului de vânzare-cumpărare a energiei termice, constituirea unei garanţii; valoarea acestei garanţii nu poate depăşi contravaloarea energiei termice contractate pentru luna cu consum maxim prevăzută în anexa nr. 6; valoarea garanţiei se înscrie în anexa nr. 10; d) să încaseze la termenele stabilite conform prevederilor art. 13 contravaloarea energiei termice livrate cumpărătorului, precum şi eventualele dobânzi penalizatoare cuprinse în facturile emise conform prevederilor de la art. 13; eventualele corecţii sau regularizări ale unei facturi vor fi efectuate la următoarea facturare; e) să aplice prevederile art. 20 alin. (2) în cazul plăţii parţiale a facturilor emise în baza prezentului contract; f) să aibă acces în zona de delimitare a cumpărătorului, în prezenţa reprezentantului cumpărătorului, pentru citirea sau verificarea grupurilor de măsurare amplasate la cumpărător şi pentru verificarea respectării prevederilor contractuale, cu condiţia transmiterii unei notificări în acest sens către cumpărător; g) să iniţieze modificarea şi completarea prezentului contract sau a anexelor la acesta ori de câte ori apar elemente noi, inclusiv prin acte adiţionale atunci când consideră necesară detalierea, completarea sau introducerea unor clauze noi; orice modificare sau completare nu trebuie să contravină prevederilor Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei termice produse de operatorii economici aflaţi în competenţa de reglementare a ANRE, aprobat prin ordin emis de preşedintele ANRE.Art. 16Vânzătorul are următoarele obligaţii: a) să deţină licenţă de producere energie termică în centrale electrice de cogenerare [cu drept complementar de furnizare energie termică] sau, după caz, licenţă de exploatare comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare şi să respecte condiţiile asociate acesteia; b) să asigure cumpărătorului [puterea termică şi] cantităţile de energie termică contractate în condiţiile prezentului contract; c) să asigure continuitatea livrării energiei termice în limitele gradului de siguranţă precizat în anexa nr. 11; d) să asigure în punctul de delimitare a instalaţiilor parametrii de calitate prevăzuţi în actele normative în vigoare, respectiv presiunea, temperatura şi caracteristicile chimice ale agentului termic, la valorile nominale, precum şi debitul agentului termic la valorile din diagramele de reglaj, conform solicitărilor operative ale cumpărătorului prevăzute în anexa nr. 5, cu abaterile prevăzute de reglementările în vigoare şi, după caz, cu aplicarea prevederilor din anexa nr. 7; e) să verifice funcţionarea echipamentelor de măsurare/ determinare a energiei termice, conform prevederilor reglementărilor în vigoare; f) să ia măsuri de întrerupere a livrării energiei termice şi de separare cu semnalizare vizibilă a instalaţiilor cumpărătorului de instalaţiile de producere a energiei termice, în cazul unor defecţiuni în instalaţiile cumpărătorului, la cererea acestuia; g) să nu deterioreze bunurile cumpărătorului şi să refacă părţile de construcţii legal executate, aparţinând cumpărătorului, la starea lor funcţională, dacă au fost deteriorate din vina sa; h) să verifice în cel mai scurt timp situaţiile deosebite sesizate de cumpărător şi să răspundă la termen, conform prevederilor prezentului contract, dar nu mai târziu de 30 de zile de la sesizare, tuturor solicitărilor, reclamaţiilor şi sesizărilor scrise ale cumpărătorului; i) să planifice, de comun acord cu cumpărătorul şi în afara sezonului de încălzire, lucrări de întreţinere, revizii şi reparaţii ale instalaţiilor de producere a energiei termice, precum şi lucrări de verificare metrologică a grupurilor de măsurare, cu respectarea intervalelor de verificare metrologică stabilite prin normele de metrologie legală; j) să anunţe cumpărătorul cu minimum [15 zile] înainte despre întreruperile programate în livrarea energiei termice; k) să acorde despăgubiri pentru daunele dovedite de cumpărător, ce au survenit din vina sa, conform prevederilor din anexa nr. 8; l) să emită facturile pentru energia termică livrată cumpărătorului conform prevederilor art. 13; m) să respecte cadrul legislativ şi de reglementare, normele şi prescripţiile tehnice în vigoare.Drepturile şi obligaţiile cumpărătoruluiArt. 17Cumpărătorul are următoarele drepturi: a) să racordeze la instalaţiile proprii, în condiţiile legale şi în limita cantităţilor contractate, consumatori de energie termică; dacă sunt depăşite cantităţile de energie termică contractate, se va cere avizul scris al vânzătorului; b) să verifice facturile emise de vânzător conform prevederilor art. 13 şi să solicite vânzătorului, în cazuri justificate, corecţii sau regularizări ale acestora; c) în condiţiile în care şi-a îndeplinit toate obligaţiile contractuale, inclusiv plata în termenul prevăzut în contract a tuturor facturilor, poate solicita despăgubiri vânzătorului în situaţiile în care acesta refuză nejustificat livrarea întregii cantităţi de energie termică contractate, despăgubiri egale cu contravaloarea cantităţii de energie termică nelivrate; d) să aibă acces în zona de delimitare a vânzătorului, în prezenţa reprezentantului vânzătorului, pentru citirea sau verificarea grupurilor de măsurare amplasate la vânzător şi pentru verificarea respectării prevederilor contractuale, cu condiţia transmiterii unei notificări în acest sens către vânzător; e) să iniţieze modificarea şi completarea prezentului contract sau a anexelor la acesta ori de câte ori apar elemente noi, inclusiv prin acte adiţionale atunci când consideră necesară detalierea, completarea sau introducerea unor clauze noi; orice modificare sau completare nu trebuie să contravină prevederilor Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei termice produse de operatorii economici aflaţi în competenţa de reglementare a ANRE, aprobat prin ordin emis de preşedintele ANRE.Art. 18Cumpărătorul are următoarele obligaţii: a) să deţină licenţă de furnizare/[transport/distribuţie] energie termică şi să respecte condiţiile asociate acesteia, cu excepţia cazului în care cumpărătorul este un consumator direct de energie termică; b) să achite integral şi în termenul de scadenţă stabilit conform prevederilor art. 13 facturile emise de vânzător în baza prezentului contract (inclusiv dobânzi penalizatoare prevăzute distinct în facturi), eventualele corecţii sau regularizări ale acestora urmând să fie efectuate la următoarea facturare; plata facturilor sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, inclusiv prin conturi ESCROW, nu exonerează cumpărătorul de la obligaţia de achitare integrală a facturilor emise de vânzător; c) să întocmească, să actualizeze anual pe baza realizărilor din perioadele caracteristice cele mai recente şi să pună la dispoziţia vânzătorului curbele de consum zilnic de energie termică în valori medii orare, prezentate în anexa nr. 6; în situaţia în care estimează apariţia unor zile/perioade atipice, să pună la dispoziţia vânzătorului o prognoză cât mai exactă a curbelor de consum zilnic de energie termică în valori medii orare pentru zilele/perioadele atipice; d) să comunice în scris vânzătorului orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii prezentului contract; e) să suporte în totalitate orice consecinţe asupra consumatorilor de energie termică cu care are contracte de furnizare a energiei termice, ce decurg din limitarea sau din întreruperea livrării energiei termice către consumatori ca urmare a nerespectării de către cumpărător a prevederilor prezentului contract, inclusiv în cazul neplăţii energiei termice; f) să permită vânzătorului, în condiţiile stabilite la art. 16 lit. i), întreruperea sau reducerea programată a alimentării cu energie termică pentru întreţinere, revizii şi reparaţii executate la instalaţiile vânzătorului; g) să asigure, în punctul de delimitare a instalaţiilor, condiţiile convenite de părţi şi prevăzute în anexa nr. 5 privind agentul termic returnat vânzătorului; h) să planifice, de comun acord cu vânzătorul, în afara sezonului de încălzire, lucrări de întreţinere, revizii şi reparaţii ale instalaţiilor de transport/distribuţie/transformare a energiei termice; i) să permită vânzătorului accesul în zona de delimitare a cumpărătorului, în prezenţa reprezentantului cumpărătorului, pentru citirea sau verificarea grupurilor de măsurare amplasate la cumpărător şi pentru verificarea respectării prevederilor contractuale, cu condiţia transmiterii unei notificări în acest sens către cumpărător; j) să respecte cadrul legislativ şi de reglementare, normele şi prescripţiile tehnice în vigoare.Răspunderea contractualăArt. 19Pentru neexecutarea parţială sau în totalitate a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile contractante se supun şi răspund conform legii.Art. 20 (1) Neachitarea integrală de către cumpărător a contravalorii energiei termice preluate în baza prezentului contract în termen de 30 de zile de la data-limită de plată stabilită conform prevederilor art. 13 atrage: a) perceperea de dobânzi penalizatoare calculate pentru fiecare zi de întârziere începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă al facturii şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv; cumpărătorul va plăti, pentru fiecare zi de întârziere, o sumă corespunzătoare ca procent nivelului dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat; valoarea totală a dobânzilor penalizatoare nu poate depăşi valoarea sumei datorate; b) limitarea sau întreruperea livrării energiei termice în condiţiile prevăzute în anexa nr. 7; după stingerea sumei datorate vânzătorul va reîncepe livrarea de energie termică în conformitate cu prevederile prezentului contract. (2) În cazul plăţii parţiale a unei facturi, stingerea sumelor datorate se face conform dispoziţiilor legale.Art. 21 (1) În cazul în care o sumă facturată de vânzător este contestată integral sau în parte de cumpărător, acesta va înainta o notă explicativă vânzătorului, argumentată tehnic şi/sau economic, în termen de 10 zile de la data primirii facturii. În termen de 3 zile de la notificare, părţile contractante se vor întâlni pentru concilierea cauzelor care au determinat contestarea sumei facturate. (2) Pentru sumele contestate, neachitate în termen şi care au fost stabilite ulterior pe cale amiabilă sau prin hotărâre judecătorească a fi datorate de către cumpărător, acesta va plăti vânzătorului, pe lângă suma datorată, o dobândă penalizatoare calculată conform prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a). (3) Erorile de facturare sesizate ulterior emiterii facturilor se notifică între părţile contractante în cel mai scurt timp de la sesizarea acestora. (4) Diferenţele faţă de factura emisă (corecţii), rezultate ca urmare a unor erori de facturare/recalculări conciliate între părţile contractante, se vor regulariza la următoarea facturare.Art. 22 (1) Vânzătorul este obligat să plătească despăgubiri cumpărătorului în cazul deteriorării unor instalaţii de transport/distribuţie/transformare a energiei termice din vina vânzătorului (presiuni, temperaturi peste normele maxime admise, regim chimic necorespunzător etc.). (2) La rezilierea contractului din iniţiativa cumpărătorului conform prevederilor art. 30 alin. (1), acesta poate solicita vânzătorului plata unor despăgubiri. (3) Plata despăgubirilor se face cu respectarea condiţiilor prevăzute în anexa nr. 8.Art. 23 (1) Cumpărătorul este obligat să plătească despăgubiri vânzătorului pentru pagubele dovedite, produse acestuia ca urmare a funcţionării necorespunzătoare a echipamentelor sau a instalaţiilor proprii ori a acţiunii personalului propriu. (2) La rezilierea contractului din iniţiativa vânzătorului conform prevederilor art. 30 alin. (2), acesta poate solicita cumpărătorului plata unor despăgubiri. (3) Plata despăgubirilor se face cu respectarea condiţiilor prevăzute în anexa nr. 8. (4) În cazul nerespectării de către cumpărător a prevederilor Avizului de racordare nr. ..... din ....., acestuia îi revine răspunderea pentru pagubele produse, atât proprii, cât şi altor furnizori/consumatori de energie termică, despăgubirile fiind suportate conform prevederilor prezentului contract.Forţa majorăArt. 24 (1) Părţile contractante sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau în totalitate a obligaţiilor ce decurg din prezentul contract, dacă acest lucru este rezultatul acţiunii forţei majore. Circumstanţele de forţă majoră sunt cele care pot apărea pe perioada derulării prezentului contract, în urma producerii unor evenimente extraordinare care nu au putut fi luate în considerare de părţile contractante la încheierea contractului (calamităţi naturale, război, embargo etc.) şi care sunt în mod rezonabil în afara voinţei şi controlului părţilor contractante. (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte părţi în termen de două zile de la apariţia acesteia, apreciind şi perioada în care urmările ei încetează, cu confirmarea ulterioară a organelor competente de la locul producerii evenimentului ce constituie forţa majoră. (3) Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a forţei majore nu înlătură efectul exonerant de răspundere al acesteia, dar antrenează obligaţia părţii care o invocă de a repara pagubele cauzate celeilalte părţi, prin faptul necomunicării.Întreruperea/Limitarea livrării energiei termiceArt. 25Vânzătorul poate întrerupe livrarea energiei termice către cumpărător la încetarea prezentului contract în condiţiile art. 28 sau în condiţiile prevăzute în anexa nr. 7, respectiv poate limita livrarea energiei termice în condiţiile prevăzute în anexa nr. 7.Art. 26 (1) Întreruperile/Limitările în livrarea energiei termice, care nu se încadrează în condiţiile prevăzute de prezentul contract şi pentru care s-au înregistrat sesizări scrise din partea cumpărătorului, vor fi analizate de către cumpărător şi vânzător pentru stabilirea responsabilităţilor ce decurg din aceste evenimente. (2) Termenul pentru depunerea sesizării scrise de către cumpărător este de maximum 5 zile de la data întreruperii/limitării livrării energiei termice.Art. 27 (1) Vânzătorul este obligat să efectueze împreună cu cumpărătorul analiza întreruperilor/limitărilor menţionate la art. 26, în cel mult 10 zile de la primirea sesizării cumpărătorului. (2) Cumpărătorul va pune la dispoziţia vânzătorului toate datele legate de întrerupere/limitare, care sunt necesare pentru susţinerea sesizării. (3) Sesizarea cumpărătorului privind întreruperile/limitările care au avut loc în livrarea energiei termice va fi însoţită de documente justificative din care să rezulte cu certitudine cele reclamate de acesta, inclusiv cantitatea de energie termică nelivrată şi prejudiciul realizat.Încetarea contractuluiArt. 28Prezentul contract încetează să-şi producă efectele în următoarele cazuri: a) părţile contractante convin de comun acord încetarea contractului; b) ajungerea la termen/încetarea valabilităţii contractului; c) prin reziliere conform prevederilor art. 30, în caz de neîndeplinire/îndeplinire defectuoasă a obligaţiilor contractuale de către una dintre părţile contractante; d) în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea licenţei uneia dintre părţile contractante, părţile fiind ţinute însă să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale rezultate până în momentul apariţiei cauzei; partea care se află în una din aceste situaţii are obligaţia să notifice celeilalte părţi data apariţiei situaţiei, care va fi considerată data la care prezentul contract încetează să-şi producă efectele, în cel mult 3 zile de la apariţia situaţiei; e) în caz de forţă majoră, dacă împrejurarea care constituie forţa majoră generează distrugeri iremediabile ale instalaţiilor de alimentare cu energie termică; starea de forţă majoră se comunică de partea care o invocă în termenele prevăzute la art. 24; f) refuzul cumpărătorului de a modifica/actualiza contractul existent, în condiţiile modificării reglementărilor sau a condiţiilor tehnice care au stat la baza încheierii acestuia, cu un preaviz de 30 de zile; g) în alte condiţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.Art. 29Toate obligaţiile de plată ale părţilor, rezultate din aplicarea prevederilor prezentului contract până la data încetării acestuia, rămân în vigoare până la stingerea sumelor datorate.Art. 30 (1) Rezilierea contractului din iniţiativa cumpărătorului se poate face cu notificarea prealabilă a vânzătorului, după 30 de zile de la notificare, în caz de neîndeplinire/îndeplinire defectuoasă a obligaţiilor contractuale de către vânzător. (2) Rezilierea contractului din iniţiativa vânzătorului se poate face cu notificarea prealabilă a cumpărătorului, după 30 de zile de la data întreruperii livrării aburului tehnologic sau de la data reducerii la 50% faţă de valoarea corespunzătoare graficului de reglaj a livrării de energie termică sub formă de apă fierbinte, în cazul în care cumpărătorul nu a achitat integral facturile emise de vânzător. Pentru consumul de energie termică pentru încălzire şi apă caldă menajeră, rezilierea contractului nu se poate face în sezonul de încălzire (în intervalul cuprins între 1 octombrie şi 31 martie). (3) Sistarea temporară a livrării energiei termice se poate efectua fără rezilierea contractului, la solicitarea în scris a cumpărătorului, pentru o perioadă de maximum 12 luni. (4) [Pe perioada sistării menţionate la alin. (3), cumpărătorul plăteşte lunar vânzătorului o compensaţie calculată pe baza costurilor fixe anuale ale vânzătorului, aferente activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare. Compensaţia aferentă întregii perioade de sistare este egală cu costurile fixe anuale prevăzute în anexa nr. 8, înmulţite cu raportul dintre numărul de zile de sistare şi numărul de zile din an. Costurile fixe anuale se stabilesc de comun acord între părţi pe baza ultimei comunicări transmise de ANRE vânzătorului referitoare la datele care au stat la baza stabilirii preţurilor reglementate.]ConfidenţialitateArt. 31Părţile contractante se obligă să asigure confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor din prezentul contract şi să nu le dezvăluie unei terţe părţi, cu excepţia datelor şi informaţiilor solicitate de autorităţile competente, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.Alte clauzeArt. 32În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract părţile contractante se supun prevederilor legislaţiei specifice în vigoare, ale Codului civil şi ale Codului comercial. Vânzătorul şi cumpărătorul convin ca litigiile decurgând din interpretarea şi/sau din executarea prezentului contract, care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, să fie supuse instanţei judecătoreşti competente. Litigiile rezultate din raportul contractual pot fi soluţionate şi prin arbitraj, conform înţelegerii părţilor contractante.Art. 33Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul contract. Anexele se vor actualiza după caz, prin acte adiţionale, anual sau ori de câte ori este nevoie.Art. 34 (1) Contractul încheiat de părţi pe baza Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei termice produse de operatorii economici aflaţi în competenţa de reglementare a ANRE se poate prelungi/actualiza/modifica, cu acordul părţilor contractante, prin acte adiţionale. (2) Prezentul contract a fost încheiat la data de .......... în ..... exemplare, din care ..... la vânzător şi ..... la cumpărător, şi intră în efectivitate la data de ............. .NOTĂ:Porţiunile de text scrise între [ ] sunt, după caz, precizări, condiţii minimale sau alternative pentru diferite situaţii concrete de vânzare-cumpărare a energiei termice. Toate celelalte prevederi se vor prelua obligatoriu în contractele încheiate de părţi.Vânzător, Cumpărător,............. ...............Anexa 1la contractul-cadruTERMINOLOGIE
  *Font 9*
  ANRE Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
  Aviz de racordare Avizul scris dat de către producător în legătură cu posibilităţile şi cu condiţiile de alimentare din instalaţiile sale a unui operator de transport/distribuţie a energiei termice sub formă de apă fierbinte, apă caldă sau abur
  Agent termic Fluidul utilizat pentru acumularea, transferul termic şi pentru transmiterea energiei termice. În condiţiile prezentului contract, agentul termic este aburul sau apa.
  Consumator de energie termică Persoana fizică sau juridică ce utilizează energie termică în scop/pentru uzul propriu prin instalaţiile proprii
  Consumator direct de energie termică Unul sau mai mulţi consumatori de energie termică ce cumpără energia termică pentru uzul propriu direct de la un producător de energie termică la instalaţia căruia este/sunt racordat/racordaţi şi care nu aparţine SACET
  Centrală/Centrale electrică/ electrice de cogenerare Centrala electrică care include unul sau mai multe grupuri/ unităţi de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare
  Consum industrial Consumul de energie termică pentru procesele tehnologice/ activităţile desfăşurate de operatorii economici
  Consum urban Consumul de energie termică pentru încălzire şi apă caldă menajeră al populaţiei, instituţiilor publice, obiectivelor social-culturale şi operatorilor economici
  Furnizor de energie termică Operatorul economic, titular al unei licenţe de furnizare de energie termică, care cumpără energie termică de la unul sau mai mulţi producători pentru ca să o revândă furnizorilor/ consumatorilor de energie termică după ce a fost tranzitată, după caz, prin propria sa reţea de transport/distribuţie
  Instalaţii de alimentare cu energie termică Totalitatea instalaţiilor de producere, transport şi distribuţie a energiei termice, executate în scopul asigurării consumatorului de energie termică cu aceasta
  Instalaţii de producere a energiei termice Totalitatea instalaţiilor care concură la producerea de energie termică sub formă de abur, apa fierbinte sau apă caldă şi care sunt amplasate într-o centrală electrică de cogenerare
  Instalaţii de producere a energiei termice noi sau retehnologizate 1. Instalaţii de producere a energiei termice noi - instalaţii de producere a energiei termice care includ unităţi de cogenerare puse în funcţiune începând cu anul 1998; 2. Instalaţii de producere a energiei termice retehnolo- gizate - instalaţii de producere a energiei termice care includ unităţi de cogenerare puse în funcţiune înainte de anul 1998 şi retehnologizate, la care costul de investiţie al retehnologizării depăşeşte 50% din costul de investiţie al unei unităţi de cogenerare noi, echivalente
  Instalaţii de transport/ distribuţie/transformare a energiei termice (reţele termice) Ansamblul conductelor, instalaţiilor de pompare şi al altor instalaţii auxiliare, cu ajutorul cărora se transportă continuu şi în regim controlat energia termică de la producători la consumatorii de energie termică
  Lună contractuală O lună calendaristică din cadrul unui an calendaristic, în care prezentul contract este în efectivitate
  Producător de energie termică în centrale electrice de cogenerare Persoană fizică sau juridică titulară de licenţă de producere energie termică, având ca specific activitatea de producere a energiei termice în centrale electrice de cogenerare sau, după caz, titulară de licenţă de exploatare comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare
  Parte/Părţi contractante Vânzătorul sau/şi cumpărătorul din prezentul contract
  Preţ de contract Preţul de vânzare a energiei termice în baza prezentului contract
  Punctul de delimitare/ separare a instalaţiilor Locul în care intervine schimbarea proprietăţii/dreptului de exploatare comercială între instalaţiile vânzătorului şi instalaţiile cumpărătorului
  Putere termică Cantitatea de energie termică în unitatea de timp; se exprimă în MW.
  Racord termic Legătura dintre o reţea termică şi o staţie termică
  Grup de măsurare (contor) Aparatura şi ansamblul echipamentelor care servesc la măsurarea parametrilor agentului termic, a puterii termice şi a cantităţii de energie termică livrată/schimbată între două părţi
  Sezon de încălzire O perioadă de aproximativ 6 luni dintr-un an calendaristic, în care centrala/centralele electrice de cogenerare trebuie să furnizeze energie termică în scop de încălzire
  Sistem de alimentare centralizată cu energie termică - SACET Ansamblul instalaţiilor tehnologice, echipamentelor şi construcţiilor, situate într-o zonă precis delimitată, legate printr-un proces tehnologic şi funcţional comun, destinate producerii, transportului şi distribuţiei energiei termice prin reţele termice pentru cel puţin 2 utilizatori
  Staţie termică Ansamblul instalaţiilor din cadrul unui SACET, prin care se realizează transformarea şi/sau adaptarea parametrilor agentului termic la necesităţile consumului unuia sau mai multor consumatori de energie termică. Staţie termică poate fi: un punct de distribuţie, un punct termic, o staţie centralizată pentru prepararea apei calde sau o staţie de transformatoare de abur.
  Anexa 2la contractul-cadruCENTRALE ELECTRICE DE COGENERARE DIN PORTOFOLIUNOTĂ:Conţinutul acestei anexe se stabileşte potrivit situaţiei concrete a portofoliului de centrale deţinut de vânzător, schemelor de funcţionare a instalaţiilor de alimentare cu energie termică şi amplasamentului SACET.Anexa 3la contractul-cadruAVIZ DE RACORDAREnr. ....... din ........Societatea Comercială ......(elemente de identificare a vânzătorului)..........Către ....(elemente de identificare a cumpărătorului)........Prin scrisoarea nr. ..... din ....... aţi solicitat avizul de racordare în vederea furnizării de energie termică [prin SACET, amplasat în ......].Ţinând seama de datele înscrise în documentaţie, avizăm racordarea cumpărătorului menţionat, cu următoarea evoluţie a puterii termice maxime solicitate (MW):- situaţia existentă ...........;- în anul de la emiterea avizului de racordare:● anul 1 ........;● anul 2 ........;● anul 3 ........;● anul 4 ........;● anul 5 ....... .Avizul de racordare este valabil în următoarele condiţii:1. Alimentarea cu energie termică se va face (urmează descrierea succintă a soluţiei şi a lucrărilor necesare pentru realizarea instalaţiei de alimentare cu energie termică conform studiului pentru soluţia tehnică, respectiv menţionarea instalaţiilor existente atunci când puterea termică solicitată se acoperă din acestea, fără executarea de lucrări) ...... .2. Punctul de delimitare a instalaţiilor va fi (după caz se precizează dacă delimitarea instalaţiilor se face la armături de separare, cu precizarea amplasării acestora, sau la limita unei incinte, cu precizarea armăturii celei mai apropiate): ....... .3. Prin realizarea lucrărilor aferente soluţiei de alimentare prezentate la pct. 1, gradul de siguranţă corespunzător punctului de delimitare a instalaţiilor este caracterizat prin următorul indicator (se convine între părţile contractante, de exemplu durata maximă de restabilire a alimentării în caz de avarie sau gradul de continuitate în furnizarea de energie termică, cu specificarea formulei de calcul şi a semnificaţiei mărimilor care intră în compunerea acesteia): ....... .4. Pentru alimentarea cu energie termică ce se va realiza de către societatea noastră urmează să achitaţi o taxă de racordare în valoare de ....... lei, în temeiul (se va indica legea, hotărârea Guvernului sau alt act normativ care aprobă cuantumul taxei de racordare) ......., şi să încheiaţi o convenţie prin care se va stabili data de racordare a puterii termice aprobate prin prezentul aviz de racordare.Lucrările aferente instalaţiilor de transport/distribuţie/transformare a energiei termice (în aval de punctul de delimitare a instalaţiilor) vor fi executate prin grija şi pe cheltuiala cumpărătorului, care răspunde de respectarea normelor şi a prescripţiilor tehnice în vigoare privind proiectarea, execuţia şi întreţinerea acestora. Valoarea acestor lucrări nu este inclusă în taxa de racordare.5. Odată cu taxa de racordare cumpărătorul va depune toate acordurile deţinătorilor de teren şi avizele de principiu necesare pentru realizarea alimentării cu energie termică, respectiv: ........6. Puterea termică aprobată prin avizul de racordare este avută în vedere pentru dimensionarea instalaţiei de producere a energiei termice.Cantităţile de energie termică [precum şi puterile termice] specifice unei anumite perioade vor fi prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare energie termică încheiat de părţi.7. Instalaţiile/Echipamentele cumpărătorului, aflate în contact cu agentul termic, vor fi protejate faţă de efectele unor creşteri de presiune/temperatură în limitele admise prin contract sau faţă de şocurile hidraulice, prin grija cumpărătorului şi corelat, prin convenţia de exploatare, cu măsurile tehnice adoptate pentru instalaţia de producere a energiei termice.8. Cumpărătorul va lua măsurile necesare pentru limitarea la valoarea admisibilă, conform normelor în vigoare, a efectelor generate de receptoarele de energie termică în situaţii critice de exploatare (şocuri hidraulice, schimbări de fază, contaminare chimică, mecanică sau cu agenţi patogeni a agentului termic, dezechilibre accentuate de presiune, recirculări ale agentului termic).9. Prezentul aviz de racordare stă la baza contractului de vânzare-cumpărare energie termică încheiat de părţi [şi constituie parte integrantă a acestuia].10. Valabilitatea avizului de racordare este de 12 luni de la data emiterii, termen în care trebuie achitată taxa de racordare şi încheiată convenţia de exploatare. Avizul de racordare îşi pierde valabilitatea în cazul în care se modifică datele energetice ale cumpărătorului, care au stat la baza emiterii lui, indiferent de momentul modificării acestor date.11. Alte condiţii (se formulează/completează în funcţie de natura şi de cerinţele cumpărătorului/vânzătorului, de posibilităţile oferite de caracteristicile şi de starea reţelelor termice existente sau de condiţiile rezultate din reglementările în vigoare la data emiterii avizului de racordare): ......... .Director,...........NOTĂ:Includerea avizului de racordare ca anexă a contractului este opţională, potrivit condiţiilor specifice de livrare a energiei termice şi înţelegerii dintre cumpărător şi vânzător.Anexa 4la contractul-cadruDELIMITAREA PROPRIETĂŢII/DREPTULUI DE EXPLOATARE COMERCIALĂA INSTALAŢIILORDenumirea vânzătorului .............Denumirea cumpărătorului ...............[Denumirea localităţii de amplasare a SACET .........]A. Alimentarea cu energie termică se face din (se identifică amplasamentul instalaţiilor de producere a energiei termice): ......... .B. Instalaţiile din amonte de punctul de delimitare aparţin vânzătorului (zona de delimitare a vânzătorului), iar cele din aval aparţin cumpărătorului (zona de delimitare a cumpărătorului). Noţiunile de amonte şi aval corespund sensului de parcurgere a instalaţiilor dinspre vânzător spre cumpărător. Punctul de delimitare a instalaţiilor este situat (se adaptează potrivit situaţiilor specifice):[- la armăturile de separare ......... . Armăturile de separare, inclusiv elementele de îmbinare cu conductele aferente, sunt exploatate de vânzătorul de energie termică. Delimitarea se face la perechea de flanşe din aval de armătura de separare;- la limita de separare a proprietăţii între domeniul public şi cel privat (gardul centralei);- la limita incintei cumpărătorului (în cazul alimentării cumpărătorului prin intermediul unor puncte termice sau staţii termice centralizate, amplasate în afara incintei acestuia şi din care se alimentează mai mulţi utilizatori);- la limita staţiei termice din zona de delimitare a operatorului de distribuţie, la 1 m distanţă de zidul staţiei, în afara acesteia;- ..........].NOTĂ:În cazul conductelor aşezate într-un canal sau pe o estacadă, în comun cu alte conducte, delimitarea se face conform prevederilor anterioare, după ce conductele părăsesc canalul sau estacada comună.C. Schema termică de principiu a conductelor în amonte şi în aval de punctul de delimitare a instalaţiilor, corelat cu convenţia de exploatare:.......................Cumpărător, Vânzător,............ ..............Anexa 5la contractul-cadruCONVENŢIE DE EXPLOATAREîncheiată între ......., în calitate de cumpărător de energie termică, şi ......, în calitate de vânzător de energie termicăConţinut recomandat  +  Capitolul I Generalităţi: a) scop; b) obligaţii reciproce.  +  Capitolul II Conducerea operativă: a) nominalizarea instalaţiilor supuse conducerii operative; b) repartizarea sarcinilor de conducere operativă; c) executarea manevrelor; d) evidenţe operative; e) legături operative (telefonie, radio, GSM, reţele locale sau de uz general).  +  Capitolul III Condiţii de exploatare şi de întreţinere reciprocă a instalaţiilor: a) nominalizarea instalaţiilor cumpărătorului care sunt exploatate şi întreţinute de vânzător; b) nominalizarea instalaţiilor vânzătorului care sunt exploatate şi întreţinute de cumpărător; c) măsuri tehnice şi organizatorice de securitate a muncii şi condiţii de execuţie a lucrărilor; d) întreruperi programate pentru revizii şi reparaţii.  +  Capitolul IV Reglaje şi protecţii: a) responsabilitatea vânzătorului de a stabili şi de a comunică reglajele; b) obligaţia cumpărătorului de a coordona corelarea protecţiilor din instalaţiile proprii cu reglajele stabilite de vânzător.  +  Capitolul V Alte prevederi şi anexe: a) lista cuprinzând persoanele din partea cumpărătorului şi a vânzătorului, care au dreptul să solicite, să execute, să conducă sau să dispună executarea manevrelor şi lucrărilor la instalaţiile de alimentare cu energie termică; b) modul de lucru în caz de avarie sau de limitări; c) scheme de trasee de conducte (circuite ale agentului termic); d) aranjamente privind urmărirea regimurilor de consum; e) după caz, diagrame de reglaj al debitului şi temperaturii agentului termic; f) condiţii privind cantitatea şi parametrii de calitate, respectiv presiunea, temperatura şi caracteristicile chimice pentru agentul termic returnat vânzătorului (pe conductele de retur din instalaţia cumpărătorului).Cumpărător, Vânzător,............. ...............Anexa 6la contractul-cadruCANTITĂŢI LUNARE DE ENERGIE TERMICĂŞI PUTERI TERMICE CONTRACTATE1. Cantităţi lunare de energie termică contractate................2. Puteri termice contractatePuterea termică (valoare medie orară) contractată în zilele lucrătoare:- maxima în cuprinsul lunii .......... MW;- minima în cuprinsul lunii .......... MW.Puterea termică (valoare medie orară) contractată în zilele nelucrătoare:- maxima în cuprinsul lunii .......... MW;- minima în cuprinsul lunii .......... MW.3. Profile tipice (statistice) de consum zilnic (industrial/urban)- maxim (zi lucrătoare) vara................;- minim (weekend) vara................;- maxim (zi lucrătoare) iarna................;- minim (weekend) iarna................;- mediu iarna................;- mediu vara................;NOTĂ:Conţinutul acestei anexe se stabileşte prin negociere între cumpărător şi vânzător.Anexa 7la contractul-cadruREGIMURI DE LIMITARE/ÎNTRERUPERE A LIVRĂRII ENERGIEI TERMICE1. Puteri termice în cazurile de limitare, restricţie sau avarie în instalaţiile de alimentare cu energie termică:...............................................................2. Condiţii de limitare a livrării energiei termice în cazul neîndeplinirii obligaţiilor de plată ale cumpărătorului: a) reducerea până la minimul tehnologic al reţelei de transport sau întreruperea livrării aburului cu utilizări tehnologice, cu un preaviz de 10 zile după cea de a 30-a zi de la termenul de scadenţă al facturii; b) reducerea până la 50% faţă de valoarea corespunzătoare graficului de reglaj a livrării de energie termică sub formă de apă fierbinte, cu un preaviz de 10 zile după cea de a 30-a zi de la termenul de scadenţă al facturii................................................................3. Condiţii de întrerupere a livrării energiei termice: a) la încetarea prezentului contract; b) la depăşirea sistematică a cantităţii de energie termică contractate, dacă la cererea vânzătorului cumpărătorul nu se încadrează în prevederile contractuale; c) pentru neachitarea facturilor emise de vânzător, în baza unui preaviz de 10 zile după cea de a 50-a zi de la termenul de scadenţă al facturii; în cazul consumului industrial, întreruperea se face fără asigurarea puterii termice minime tehnologice; pentru consumul de energie termică pentru încălzire şi apă caldă menajeră, dacă preavizarea se face în sezonul de încălzire (în intervalul cuprins între 1 octombrie şi 31 martie), întreruperea livrării se poate face numai după data de 31 martie care urmează acestui sezon, până la acea dată reducându-se livrarea de energie termică până la minimul tehnic al instalaţiilor de transport/distribuţie/transformare a energiei termice, în condiţiile prevăzute de Regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 91/2007; d) pentru împiedicarea repetată a reprezentanţilor împuterniciţi ai vânzătorului de a monta, a verifica, a înlocui sau a citi elementele grupurilor de măsurare ori de a verifica şi a remedia defecţiunile în instalaţiile care aparţin vânzătorului, atunci când acestea se află amplasate în zona de delimitare a cumpărătorului, sau de a verifica instalaţiile proprii ale cumpărătorului, situate pe un traseu comun cu cele ale altui utilizator; e) pentru împiedicarea accesului reprezentanţilor împuterniciţi ai vânzătorului în vederea culegerii datelor necesare pentru recalcularea consumului, în cazul constatării unor situaţii care conduc la înregistrarea eronată a consumului de energie termică (atunci când se găsesc sigilii rupte la aparatele de măsură şi diafragme modificate); f) în condiţiile refuzului cumpărătorului de a participa la întocmirea programului pentru întreruperi în scopul executării reviziilor tehnice ale instalaţiei de producere a energiei termice, sau a altor lucrări la instalaţiile vânzătorului; g) dacă cumpărătorul nu respectă sistematic condiţiile privind cantitatea şi parametrii fizico-chimici stabilite prin Convenţia de exploatare din anexa nr. 5 al contractul-cadru pentru agentul termic returnat vânzătorului; h) în condiţii justificate de periclitarea vieţii sau a sănătăţii oamenilor ori a integrităţii bunurilor materiale; i) pentru prevenirea sau limitarea extinderii unor avarii ale echipamentelor termoenergetice, în reţelele termice sau la nivelul întregului SACET, inclusiv pentru prevenirea scăderii încărcării acestora sub minimul tehnic, justificate ulterior cu documente cumpărătorului, la cererea acestuia; j) pentru executarea unor manevre şi a unor lucrări impuse de situaţii de urgenţă, care nu se pot efectua fără întreruperi; k) în alte cazuri în care se specifică acest drept în prezentul contract; l) la solicitarea cumpărătorului, pentru o perioadă de timp de maxim 12 luni.4. Întreruperea livrării energiei termice se realizează: a) fără preaviz, în cazurile prevăzute la pct. 3 lit. a), e), i) şi j); b) cu preaviz de 7 zile în cazurile prevăzute la pct. 3 lit. b), d), f), g), h) şi k).Reluarea livrării energiei termice după o întrerupere se face în cel mai scurt timp posibil de la rezolvarea situaţiilor care au condus la întrerupere.NOTĂ:Conţinutul acestei anexe se poate completa prin negociere între cumpărător şi vânzător pentru adaptarea la diferite situaţii concrete de vânzare-cumpărare a energiei termice.Anexa 8la contractul-cadruCONDIŢII DE PLATĂ A DESPĂGUBIRILOR1. Vânzătorul va plăti despăgubiri cumpărătorului în următoarele condiţii: a) cumpărătorul a anunţat în scris vânzătorul în termen de cel mult 5 zile de la data apariţiei abaterii parametrilor fizico-chimici ai agentului termic care a produs deteriorarea unor instalaţii de transport/distribuţie/transformare a energiei termice; b) din analiza efectuată de o unitate specializată agreată de ambele părţi contractante, sau de către cumpărător împreună cu vânzătorul, rezultă că a avut loc abaterea parametrilor fizico-chimici ai agentului termic, invocată de către cumpărător; c) cumpărătorul prezintă vânzătorului documentele justificative în care sunt menţionate sumele plătite pentru repararea instalaţiilor de transport/distribuţie/transformare a energiei termice deteriorate din cauza abaterii parametrilor fizico-chimici ai agentului termic, notificată conform lit. a), în termen de o lună de la terminarea lucrărilor de reparare menţionate;Pentru limitările sau întreruperile în livrarea energiei termice care depăşesc limitele şi condiţiile prevăzute în prezentul contract, vânzătorul va plăti despăgubiri pentru daunele dovedite de cumpărător, conform prevederilor de la pct. 3.Pentru nerespectarea de către vânzător, în mod nejustificat, a solicitărilor operative ale cumpărătorului, conform Convenţiei de exploatare din anexa nr. 5 la contractul-cadru, cu privire la debite, temperaturi şi presiuni, cu abateri mai mari decât cele negociate şi stabilite prin prezentul contract, vânzătorul va plăti despăgubiri pentru daunele dovedite de cumpărător, conform prevederilor de la pct. 3.La rezilierea contractului din iniţiativa cumpărătorului, acesta poate solicita vânzătorului plata unor despăgubiri, conform prevederilor de la pct. 3.2. Cumpărătorul va plăti despăgubiri vânzătorului în următoarele condiţii: a) vânzătorul a anunţat în scris cumpărătorul în termen de cel mult 5 zile de la data funcţionării necorespunzătoare a echipamentelor cumpărătorului ori a acţiunii necorespunzătoare a personalului cumpărătorului care au condus la deteriorarea instalaţiilor vânzătorului; b) din analiza efectuată de cumpărător împreună cu vânzătorul sau de o unitate specializată agreată de ambele părţi contractante rezultă că a avut loc funcţionarea necorespunzătoare a echipamentelor cumpărătorului ori acţiunea necorespunzătoare a personalului cumpărătorului care au condus la deteriorarea instalaţiilor vânzătorului; c) vânzătorul prezintă cumpărătorului documentele justificative în care sunt menţionate sumele plătite pentru repararea instalaţiilor deteriorate datorită funcţionării necorespunzătoare a echipamentelor cumpărătorului ori a acţiunii necorespunzătoare a personalului cumpărătorului, notificată conform lit. a), în termen de o lună de la terminarea lucrărilor de reparaţie menţionate.La rezilierea contractului din iniţiativa vânzătorului, acesta poate solicita cumpărătorului plata unor despăgubiri, conform prevederilor de la pct. 3.3. Despăgubiri..................................................................4. Costuri fixe anuale ale vânzătorului aferente activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare..................................................................NOTĂ:Conţinutul acestei anexe se poate completa prin negociere între cumpărător şi vânzător pentru adaptarea la diferite situaţii concrete de vânzare-cumpărare a energiei termice.Anexa 9la contractul-cadruCONDIŢII DE MĂSURARE A ENERGIEI TERMICE1. Locul de montare a grupurilor de măsurare pentru decontare..................................2. Caracteristicile grupurilor de măsurare (inclusiv clasa de precizie)..................................3. Condiţii specifice de măsurare a) vânzătorul are responsabilitatea pentru furnizarea, instalarea, întreţinerea şi testarea grupurilor de măsurare pentru decontare, în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică aprobat de autoritatea competentă, şi ale normelor şi reglementărilor metrologice în vigoare. b) oricare dintre părţile contractante are dreptul de a solicita realizarea unei verificări sau testări a grupurilor de măsurare. Costul implicat de realizarea unei asemenea verificări sau testări la cerere se plăteşte de partea care a solicitat-o, cu excepţia cazului în care se demonstrează că grupul de măsurare nu respectă caracteristicile privind clasa de precizie prevăzute la pct. 2, caz în care costul este suportat de vânzător. c) în cazul constatării unor defecţiuni ale grupului de măsurare, părţile convin asupra:I. duratei maxime de remediere a defecţiunii sau înlocuire a grupului de măsurare:..................................................................II. aplicării următoarei metodologii de evaluare a consumului de energie termică pe perioada dintre constatarea defecţiunii şi remedierea acesteia sau înlocuirea grupului de măsurare:..................................................................III. aplicării următoarei metodologii de recalculare a cantităţilor de energie termică preluate anterior constatării defecţiunii (inclusiv perioada maximă de aplicare a acesteia, care nu trebuie să fie mai mare de 3 luni), în vederea corectării/regularizării facturilor aferente acestei perioade:..................................................................4. Corecţii ale valorilor măsurateDacă este cazul, părţile convin asupra următoarelor corecţii (automate sau manuale) ale valorilor măsurate, în vederea stabilirii cantităţilor de energie termică ce urmează a fi facturate:..................................................................NOTĂ:Conţinutul acestei anexe se stabileşte potrivit condiţiilor specifice de măsurare/determinare a energiei termice livrate cumpărătorului din centralele electrice de cogenerare ale vânzătorului, cu respectarea prevederilor Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică aprobat de Autoritatea competentă şi a normelor şi reglementările metrologice în vigoare.Anexa 10la contractul-cadruPREŢUL DE CONTRACT ŞI GARANŢII1. Preţul de contract pentru energia termică vândută..................................................................(pentru energia termică vândută, destinată consumatorilor de energie termică racordaţi la SACET, preţul de contract se stabileşte conform prevederilor Deciziei preşedintelui ANRE nr. ...... din ......)2. Garanţii....................................................................NOTĂ:Valoarea preţului de contract pentru energia termică vândută, care este destinată consumatorilor direcţi de energie termică, şi valoarea garanţiei se stabilesc prin negociere între vânzător şi cumpărător.Anexa 11la contractul-cadruCONDIŢII DE LIVRARE A ENERGIEI TERMICEDenumirea vânzătorului: .............Denumirea cumpărătorului: ...........[Denumirea localităţii de amplasare a SACET: .......]Agentul termic ..................................................Scopul utilizării ...............................................Presiunea şi temperatura nominală pe traseul de ducere (tur) ...................Presiunea şi temperatura nominală pe traseul de întoarcere (retur) ................Raportul mediu lunar al cantităţilor de agent termic pe traseele de retur/tur (pierderi nominale de agent termic) .......................Elemente caracteristice ale curbei de sarcină termică:de exemplu: încărcarea pe schimburi de lucru, existenţa unor consumatori de energie termică cu variaţii ample ale încărcării, dependenţa de temperatura mediului ambiant etc.1. Puterea termică maximă solicitată ........ MW, conform Avizului de racordare nr. ...... din ......, emis de ........ (în cazul mai multor racorduri termice pentru acelaşi loc de consum, puterea termică maximă solicitată se va înscrie pe total şi defalcat pe fiecare racord termic).2. Gradul de siguranţă în punctul de alimentare, corelat cu situaţia existentă a instalaţiei de alimentare cu energie termică, se caracterizează prin următorul indicator (se convine între părţile contractante, de exemplu: durata maximă de restabilire a alimentării în caz de avarie sau gradul de continuitate în vânzarea de energie termică, cu specificarea formulei de calcul şi a semnificaţiei mărimilor care intră în compunerea acesteia): .........................3. Pentru fiecare racord termic, atât pentru conducta de ducere (tur), cât şi pentru conducta de întoarcere (retur) se înscriu următoarele date: a) tipul şi caracteristicile chimice ale agentului termic; b) presiunile şi temperaturile nominale, maxime şi minime; c) debitele orare de energie termică minime de avarie (defalcat pe 1-3 tranşe) şi durata de reducere a debitului în funcţie de care este afectat gradul de siguranţă în alimentare; d) debitele orare de energie termică minime tehnologic; e) debitele hidraulice orare maxime instalate şi, respectiv, estimate în exploatare; f) debitele hidraulice lunare minime tehnologic ale reţelelor de transport/distribuţie.4. Pentru fiecare racord termic la locul de consum specificat, atât pentru conducta de ducere (tur), cat şi pentru conducta de întoarcere (retur) se dau schemele termice de detaliu ale traseului agentului termic primar şi schemele de principiu ale circuitelor agentului termic secundar, cu indicarea aparatelor de măsură şi control, a automatizărilor şi protecţiilor.5. Alte condiţii specifice convenite: ............Vânzător, Cumpărător,................ ..................NOTĂ:Conţinutul acestei anexe se poate completa prin negociere între cumpărător şi vânzător pentru adaptarea la diferite situaţii concrete de vânzare-cumpărare a energiei termice.-------