LEGE Nr. 67 din 23 noiembrie 1991privind organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional asupra Constituţiei României
EMITENT
  • ADUNAREA CONSTITUANTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 236 din 23 noiembrie 1991    În temeiul articolului 3 din Hotărîrea Adunării Constituante nr. 3/1991 privind unele măsuri în vederea adoptării Constituţiei României,Adunarea Constituantă adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Cetăţenii României sînt chemaţi, pe data de 8 decembrie 1991, să-şi exprime voinţa asupra Constituţiei României.  +  Articolul 2Cetăţenii care participa la referendum au dreptul să se pronunţe prin "DA" sau "NU" la următoarea intrebare de pe buletinul de vot: "Aprobaţi Constituţia României adoptată de Adunarea Constituantă la 21 noiembrie 1991?".  +  Articolul 3Au dreptul de a participa la referendum toţi cetăţenii români care au împlinit vîrsta de 18 ani, pînă în ziua referendumului inclusiv, cu excepţia debililor sau alienatilor mintal, puşi sub interdicţie, precum şi a persoanelor condamnate prin hotărîre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale.  +  Articolul 4Operaţiunile pentru desfăşurarea referendumului au loc la secţiile de votare stabilite potrivit Decretului-lege nr. 92/1990, pe baza listelor electorale existente, reactualizate în termen de cel mult 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.Reactualizarea listelor electorale se va face de către organele care le-au întocmit, cu respectarea regulilor pe baza cărora au fost elaborate, prevăzute de art. 22 şi 23 din Decretul-lege nr. 92/1990.Persoanele care se afla în executarea unei pedepse private de libertate nu se înscriu în listele electorale.  +  Articolul 5Afişarea listelor electorale şi aducerea la cunoştinţa publică a secţiilor de votare şi a localurilor de vot se fac în cel mult 48 de ore de la împlinirea termenului prevăzut de art. 4 alin. 1.Listele electorale se vor afişa la sediul primăriei şi la fiecare secţie de votare pentru persoanele ce votează la acea secţie.Originalul listelor electorale se trimite, în 24 de ore de la întocmirea acestora, spre păstrare, judecătoriei în a carei raza teritorială se afla localitatea respectiva. Listele speciale pentru militari se păstrează la unitatea militară.  +  Articolul 6Cetăţenii au dreptul sa verifice înscrierea în listele electorale. Intimpinarile împotriva omisiunilor, a inscrierilor gresite şi a oricăror erori din liste se fac la organele care au întocmit listele, acestea fiind obligate să se pronunţe pe loc sau în cel mult 24 de ore de la înregistrare.Contestaţiile îndreptate împotriva deciziilor luate de organele prevăzute la alin. 1 se soluţionează în cel mult 48 de ore de către judecătoria în a carei raza teritorială domiciliază participantul la referendum sau, în cazul celor înscrişi în listele speciale, de către judecătoria în a carei raza teritorială acesta îşi are reşedinţa. Hotărîrea judecătorească este definitivă şi executorie; ea se comunică persoanelor interesate în cel mult 24 de ore de la pronunţare.  +  Articolul 7Cetăţenii care locuiesc în alta localitate decît unde îşi au domiciliul sînt obligaţi să solicite primăriei din acea localitate înscrierea lor în liste electorale distincte. Nu se mai pot face înscrieri cu 3 zile înainte de data referendumului.Organul care întocmeşte lista electorală prevăzută la alin. 1 este obligat sa ceara primăriei localităţii de domiciliu radierea persoanelor în cauza de pe listele electorale ale acelei localităţi.  +  Articolul 8Cetăţeanul care în ziua referendumului se afla într-o alta localitate decît aceea în care este înscris în lista electorală poate să-şi exercite dreptul de vot în localitatea respectiva, la orice secţie de votare, urmînd a fi înscris într-o lista separată, de către biroul electoral al secţiei de votare, pe baza buletinului de identitate sau a adeverintei care tine loc de buletin de identitate.  +  Articolul 9Organele care au întocmit listele electorale le vor inainta birourilor electorale ale secţiilor de votare cu 2 zile înainte de data desfăşurării referendumului.Orice modificare ulterioară se comunică de îndată birourilor secţiilor de votare.  +  Articolul 10Pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se înfiinţează Biroul Electoral Central, birouri electorale ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti, precum şi birouri electorale ale secţiilor de votare.  +  Articolul 11Biroul Electoral Central este alcătuit din 7 judecători, din care unul va îndeplini funcţia de preşedinte, şi delegaţi ai partidelor politice reprezentate în Parlament.Desemnarea celor 7 judecători se va face, în cel mult 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, de Adunarea Deputaţilor şi de Senat, în şedinţa comuna, prin tragere la sorţi, de pe o lista cuprinzînd 21 de judecători, prezentată de ministrul justiţiei.Preşedintele Biroului Electoral Central se alege, prin vot secret, de către judecătorii acestuia, în cel mult 24 de ore.  +  Articolul 12Biroul Electoral Central veghează la reactualizarea listelor electorale, aducerea acestora la cunoştinţa cetăţenilor, supraveghează corecta desfăşurare a referendumului, constata şi proclama rezultatele acestuia potrivit prevederilor prezentei legi.Biroul Electoral Central soluţionează contestaţiile care îi sînt adresate, cu excepţia celor care sînt în competenţa altor birouri electorale sau a instanţelor judecătoreşti.În cazul în care constata o frauda electorală la un birou al unei secţii de votare, Biroul Electoral Central dispune anularea rezultatelor referendumului în cadrul acelei secţii de votare.Biroul Electoral Central acreditează şi retrage acreditarea reprezentanţilor mijloacelor de comunicare în masa.  +  Articolul 13Birourile electorale ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti, precum şi birourile electorale ale secţiilor de votare, se compun dintr-un preşedinte şi cel mult 6 delegaţi ai partidelor politice reprezentate în Parlament.Preşedinţii birourilor electorale sînt stabiliţi de către preşedintele tribunalului judeţean sau al municipiului Bucureşti, în cel mult 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin tragere la sorţi.Tragerea la sorţi se face de pe o lista care cuprinde, în următoarea ordine: judecătorii şi procurorii, precum şi alţi jurişti din judeţ sau municipiul Bucureşti care nu fac parte dintr-un partid politic.Dacă numărul juristilor este insuficient, tragerea la sorţi se face de pe o lista care cuprinde persoane de o alta specialitate, cu o reputaţie nestirbita şi fără apartenenţa politică.Lista altor jurişti decît judecătorii şi procurorii, precum şi a persoanelor prevăzute la alineatul precedent, va fi întocmită de prefecturi sau Primăria municipiului Bucureşti şi va fi transmisă preşedintelui tribunalului judeţean sau al municipiului Bucureşti în cel mult 48 de ore de la publicarea prezentei legi.Stabilirea persoanelor prevăzute la alin. 3 şi 4 se va face tinindu-se seama şi de domiciliul acestora.  +  Articolul 14Desemnarea delegaţilor partidelor politice potrivit art. 11 şi art. 13 este obligatorie şi se comunică, în scris, preşedintelui biroului electoral, în cel mult 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.În cazul în care partidele nu îşi pot desemna, de comun acord, reprezentanţii în birourile electorale, se va organiza tragerea la sorţi a acestora, în prezenta preşedintelui judecătoriei în raza căreia se afla biroul electoral.Dacă birourile electorale nu se pot completa potrivit alineatului precedent, ele vor funcţiona cu numărul de membri existent.  +  Articolul 15Birourile electorale ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti îndeplinesc următoarele atribuţii principale: a) fac publicaţiile şi afişările necesare; b) rezolva, de îndată sau în cel mult 24 de ore de la sesizare, intimpinarile referitoare la propria activitate şi contestaţiile cu privire la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare; c) totalizează rezultatele referendumului de la secţiile de votare din judeţ sau, după caz, municipiul Bucureşti şi le înaintează Biroului Electoral Central, împreună cu documentele care stau la baza acestora.  +  Articolul 16Birourile electorale lucrează în prezenta a jumătate plus unu din numărul total al membrilor şi iau hotărîri cu majoritatea membrilor prezenţi.  +  Articolul 17Modelul buletinului de vot este cel prevăzut în anexa nr. 1.Buletinele de vot se vor tipari prin grija Guvernului României şi se vor distribui, prin intermediul prefecturilor şi primăriilor, birourilor secţiilor de votare, cu cel puţin 2 zile înaintea datei referendumului.Predarea şi primirea buletinelor se fac pe bază de proces-verbal.Doua exemplare ale buletinului de vot, vizate şi anulate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, se vor afişa, cu o zi înaintea datei referendumului, la sediul secţiei de votare.La cererea partidelor politice, biroul electoral al secţiei de votare va elibera, pentru fiecare, un buletin de vot, vizat şi anulat.  +  Articolul 18Campania pentru referendum începe la data intrării în vigoare a prezentei legi şi se încheie cu o zi înainte de data referendumului.În campania pentru referendum, partidele politice şi cetăţenii au dreptul să-şi exprime opiniile în mod liber şi fără nici o discriminare, prin mitinguri, prin adunări publice şi prin mijloace de informare în masa.Mijloacele folosite în campania pentru referendum nu pot contraveni ordinii de drept.  +  Articolul 19Fiecare secţie de votare trebuie să posede un număr suficient de cabine, urne şi ştampile de votare.Cabinele şi urnele trebuie aşezate în aceeaşi încăpere în care se afla biroul preşedintelui. Cabinele, urnele şi stampilele se vor asigura de către primăriile comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti.Stampilele "Votat" şi ştampila de control trebuie să fie conforme modelului aprobat pe baza prevederilor Decretului-lege nr. 92/1990.Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare trebuie să fie prezent la sediul secţiei de votare în ajunul zilei referendumului, la ora 18,00, şi este obligat sa ia măsurile necesare pentru pregătirea operaţiunilor de votare.Preşedintele va dispune fixarea posturilor de paza în jurul localului de vot.  +  Articolul 20În ziua referendumului, la ora 5,00, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenta celorlalţi membri, verifica urnele, existenta listelor electorale, a buletinelor de vot şi a stampilelor, după care închide şi sigileaza urnele, aplicind ştampila de control a secţiei de votare.Preşedintele este obligat să asigure aplicarea ştampilei de control pe buletinele de vot.  +  Articolul 21Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare este obligat sa ia măsurile necesare pentru ca desfăşurarea referendumului sa decurgă în bune condiţii.Puterile lui, în aceasta privinta, se întind şi în afară localului de votare, în curtea acestuia, la intrările în curte, în jurul localului de vot, precum şi pe străzi şi în pieţe publice, pînă la o distanta de 500 metri. În afară de membrii biroului electoral al secţiei de votare şi de delegaţii acreditaţi de Biroul Electoral Central, nici o altă persoană nu poate staţiona, în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot, peste timpul necesar pentru efectuarea operaţiunii de vot.Pentru menţinerea ordinii, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va avea la dispoziţie mijloacele de ordine necesare, prin grija Ministerului de Interne şi a Ministerului Apărării Naţionale.  +  Articolul 22În ziua referendumului votarea începe la ora 6,00 şi se încheie la ora 21,00. În mod excepţional, biroul secţiei de votare poate prelungi votarea şi după ora 21,00, dar nu mai tirziu de ora 24,00, cu aprobarea biroului electoral judeţean sau al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 23Accesul participanţilor la referendum în sala de vot are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor. Fiecare va prezenta biroului electoral al secţiei de votare buletinul de identitate sau adeverinta care tine loc de buletin de identitate. Biroul electoral, după verificarea înscrierii în lista electorală sau după înscrierea în lista electorală separată prevăzută la art. 8, va inmina participantului buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea "Votat".Participantul la referendum îşi va exprima voinţa în mod individual, într-o cabina închisă, aplicind ştampila "Votat" numai într-unul din cele doua patrate ale buletinului de vot, corespunzător opţiunii sale.După ce a votat, participantul la referendum va indoi buletinul de vot, astfel ca pagina alba, care poarta ştampila de control, sa ramina în afară, după care îl va introduce în urna, avînd grija sa nu se deschidă.Ştampila încredinţată pentru votare se restituie preşedintelui, care va aplica pe buletinul de identitate al participantului la rubrica "Menţiuni speciale", sau pe adeverinta care tine loc de buletin de identitate, ştampila de control a secţiei de votare.Preşedintele poate să ia măsuri ca staţionarea celui care votează în cabina de votare sa nu se prelungească nejustificat.  +  Articolul 24Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate suspenda votarea pentru motive temeinice.Suspendarea nu poate depăşi o ora şi va fi anunţată prin afişare pe usa localului de vot. Durata tuturor suspendărilor nu poate depăşi doua ore.În timpul suspendării, urnele de votare, stampilele, buletinele de vot şi toate lucrările biroului electoral vor rămîne sub paza permanenta.  +  Articolul 25Prezenta oricărei persoane în cabinele de vot, în afară celui care votează, este interzisă.Participantul la referendum care, din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate să voteze singur, are dreptul sa cheme, în scopul de a-l ajuta, în cabina de votare, un însoţitor ales de el.  +  Articolul 26Pentru persoanele netransportabile din cauza de boala sau invaliditate, la cererea celor aflaţi în aceasta situaţie sau la cererea organelor de conducere ale instituţiilor sanitare sau de ocrotiri sociale în care cei netransportabili se afla internati, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare desemnează, din cadrul biroului, un număr de membri care se deplaseaza cu o urna specială şi cu materialul necesar votării la locul unde se afla cel în cauza, pentru a efectua votarea.  +  Articolul 27După încheierea votării, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va proceda la anularea buletinelor de vot neintrebuintate şi la deschiderea urnelor, în prezenta membrilor biroului şi, după caz, a persoanelor acreditate sa asiste la referendum.Preşedintele va citi cu voce tare, la deschiderea fiecărui buletin, răspunsul votat şi va arata buletinul de vot celor prezenţi.Sînt nule buletinele de vot care nu poarta pe ele ştampila de control a secţiei de votare, buletinele de un alt model decît cel legal aprobat, cele pe care ştampila "Votat" a fost aplicată în dreptul ambelor raspunsuri sau nu a fost aplicată pe nici unul dintre ele.Buletinele nule nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.După încheierea numararii voturilor se va încheia un proces-verbal care se semnează de preşedinte şi ceilalţi membri ai biroului şi se înaintează, în cel mult 24 de ore, biroului electoral judeţean sau al municipiului Bucureşti. Prevederile art. 68 din Decretul-lege nr. 92/1990 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 28În timpul operaţiunilor de votare şi de deschidere a urnelor se pot face intimpinari şi contestaţii cu privire la aceste operaţiuni.Contestaţiile se formulează în scris şi se prezintă preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, care va elibera dovada de primire.Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va hotărî, de îndată, asupra contestaţiilor a căror rezolvare nu suferă întîrziere.  +  Articolul 29Biroul Electoral Central va centraliza la nivel naţional, numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare răspuns de pe buletinul de vot şi numărul voturilor nule.În funcţie de majoritatea voturilor exprimate pe întreaga ţara, Biroul Electoral Central va proclama rezultatul referendumului în şedinţa comuna a Adunării Deputaţilor şi Senatului, la care vor participa Preşedintele României, Guvernul şi preşedintele Curţii Supreme de Justiţie.  +  Articolul 30Modelele proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare şi ale judeţelor sau al municipiului Bucureşti sînt cele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.  +  Articolul 31În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, prevederile Decretului-lege nr. 92/1990 se aplică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Adunarea Constituantă în şedinţa din 22 noiembrie 1991.PREŞEDINŢII ADUNĂRII CONSTITUANTEacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU MARŢIAN DANÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,promulgăm Legea privind organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional asupra Constituţiei României şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCU  +  Anexa 1 R O M A N I AB U L E T I N DE V O TPRIVIND CONSTITUŢIAAPROBAŢI ----- CONSTITUŢIA ROMÂNIEI | DA |ADOPTATĂ DE -----ADUNAREA CONSTITUANTĂ ----- LA 21 NOIEMBRIE 1991 ? | NU |-----NOTĂ:1. Buletinul de vot va avea dimensiunea unei jumătăţi de coala A4.2. Textul buletinului de vot se va tipari cu litere corp 24 române verzale drepte, de culoare neagra.3. Patratul va avea latura de 4 cm.  +  Anexa 2 Judeţul*).............................Comuna (oraşul, municipiul, sectorulmunicipiului Bucureşti)...............Secţia de votare nr...................PROCES - VERBALprivind rezultatele referendumului asupra Constituţiei României1. Numărul participanţilor **)....................2. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "DA" ..........3. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "NU" ..........4. Numărul voturilor nule .............5. Numărul voturilor contestate .........6. Numărul intimpinarilor şi contestaţiilor primite ..........7. Numărul intimpinarilor şi contestaţiilor soluţionate ..........8. Numărul intimpinarilor şi contestaţiilor înaintate biroului judeţean ...9. Expunerea pe scurt a modului de soluţionare a intimpinarilor şi contestaţiilor ......Preşedintele biroului electoral, Membrii:(numele şi prenumele, (numele şi prenumele semnatura şi ştampila) şi semnatura)Data .................--------------- Notă *) Municipiul Bucureşti, în cazul în care secţia de votare face parte din acest municipiu. Notă **) Numărul participanţilor trebuie să fie egal cu suma ce rezultă din aditionarea cifrelor de la pct. 2, 3 şi 4.  +  Anexa 3 Biroul electoral al judeţului *)................................PROCES - VERBALprivind rezultatele referendumului asupra Constituţiei României1. Numărul participanţilor **) .................2. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "DA"..........3. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "NU" .........4. Numărul voturilor nule ..........5. Numărul voturilor contestate .............6. Numărul total al intimpinarilor şi contestaţiilor ..........7. Numărul intimpinarilor şi contestaţiilor soluţionate de către birourile electorale ale secţiilor de votare ........ 8. Expunerea pe scurt a modului de soluţionare a intimpinarilor şi contestaţiilor de către birourile electorale ale secţiilor de votare ......9. Numărul intimpinarilor şi contestaţiilor înaintate biroului judeţean ...10. Expunerea pe scurt a modului de soluţionare a intimpinarilor şi contestaţiilor de către biroul electoral judeţean .......Preşedintele Biroului electoral, Membrii:(numele şi prenumele, (numele şi prenumelesemnatura şi ştampila) şi semnatura)Data..............-------------------- Notă *) Biroul electoral al municipiului Bucureşti în cazul în care procesul-verbal este încheiat de către acesta. Notă **) Numărul participanţilor trebuie să fie egal cu suma ce rezultă din aditionarea cifrelor de la pct. 2, 3 şi 4.---------------------